Προσκυνηματικαὶ Χρονολογίαι

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

Προσκυνηματικαὶ Χρονολογίαι

null

Πανίερος Ναὸς Ἀναστάσεως

326

Εὕρεσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

326-335

1η ἀνέγερσις τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως

336

Τελετή τῶν ἐγκαινίων αὐτοῦ

614

Καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τῶν Περσῶν

617-626

Ἀνοικοδόμησις τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Μοδέστου

1009

Καταστροφή τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τοῦ Χάκεμ

1027-48

Ἀνάκτισις τοῦ Ναοῦ ὑπὸ Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου

1130-49

Διασκευή τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων

1390

Πραγματοποίησις νέων ἐπισκευῶν ἐν τῷ Ναῷ

1545

Ἐπισκευὴ τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ

1719-20

Ἐπισκευὴ τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου

1808

Ἐμπρησμὸς τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τῶν Ἀρμενίων

1810

Ἀνοικοδόμησις ὑπὸ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους

1867-69

Ἀνακαίνισις τοῦ Μ. Τρούλλου ὑπὸ Ρωσίας, Γαλλίας καὶ Τουρκίας

1927

Καταστροφὴ τοῦ μικροῦ Τρούλλου ὑπὸ σεισμοῦ

1931-33

Ἀνοικοδόμησις τοῦ μικροῦ Τρούλλου ὑπὸ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους

1948

Πλῆξις τοῦ Μ. Τρούλλου διὰ δύο ὅλμων καὶ ἄμεσος ἐπισκευή

1949

Ἐμπρησμὸς τοῦ ἐκ μολύβδου ἐπικαλύμματος τοῦ Μ. Τρούλλου καὶ ἄμεσος ἐπισκευή

1978-85

Ἀνακατασκευὴ τοῦ Μεγάλου Τρούλλου

1988

Ἀποκάλυψις τοῦ ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί ἐπικάλυψις δι’ ὑαλοπινάκων, δαπάναις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

1993-94

Ἀνέγερσις ἐκ βάθρων τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ Καθολικοῦ καί ἐξωραϊσμὸς τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς αὐτοῦ καὶ τοῦ μικροῦ Τρούλλου διὰ μωσαϊκῆς συνθέσεως τῆς Ἀποκαθηλώσεως

1994

Ἐξωραϊσμός, ἐσωτερικῶς τοῦ Μεγάλου Τρούλλου

1995

Ἐπικάλυψις διά χαλκοῦ τοῦ ἐξωτερικοῦ μέρους τοῦ μικροῦ Τρούλλου τοῦ Καθολικοῦ καί τοποθέτησις ὑπερμεγέθους ἐπιχρύσου Σταυροῦ

1998

Ἐξωραϊσμός ἐσωτερικῶς τοῦ μικροῦ Τρούλλου τοῦ Καθολικοῦ διά μωσαϊκῆς συνθέσεως.

2000

Ἔναρξις τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Κωδωνοστασίου

2002

Τοποθέτησις μωσαϊκῶν παραστάσεων εἰς τὸ Καθολικόν

2005

Ἀποπεράτωσις τῆς ἀνακαινίσεως τῆς αἰθούσης τοῦ Ἀρχείου ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἀβραάμ

2008

Ἀνακαίνισις καὶ μόνωσις τῆς στέγης τῆς Ἱ. Μ. Ἀβραάμ

2009

Ἀντικατάστασις τῶν ὑαλοπινάκων τοῦ ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ

2008

Ἔναρξις ἐργασιῶν συντηρήσεως τοῦ Κωνσταντινείου ἐποχῆς χώρου τοῦ «Δοχείου» παρὰ τῷ Παναγίῳ Τάφῳ

2017

Στήριξις & ἀποκατάστασις τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν καί ἐπανεγκατάστασις ἐπί τῆς κορυφῆς αὐτοῦ τοῦ ἀπ’ αἰῶνων ἀφαιρεθέντος Σταυροῦ.

Ἁγία Βηθλεὲμ

327-333

1η Ἀνέγερσις τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ

532-543

Διαρρύθμισις ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ

1169

Καλλωπισμός διά μωσαϊκῶν ὑπὸ Μ. Κομνηνοῦ

1435

Ἀνακαίνισις τῆς στέγης ὑπό Ἀλεξίου Κομνηνοῦ

1672

Ἀνακαίνισις τῆς στέγης ὑπὸ Πατρ. Δοσιθέου

1842

Ἐπισκευὴ τῆς στέγης ὑπὸ τῶν Ἁγιοταφιτῶν

1927

Καταστροφὴ τοῦ Πύργου τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὑπὸ σεισμοῦ

1932

Ἀνακαίνισις τῆς αὐλῆς τῆς Βασιλικῆς

1934

Ἀνακάλυψις ἀρχαίων μωσαϊκῶν ἐπὶ τοῦ δαπέδου τῆς Βασιλικῆς

1951

Ἀνακαίνισις τοῦ Πύργου τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπ. Νεαπόλεως Ἀρτεμίου

1956

Ἀνέγερσις τοῦ παρὰ τὴν Βασιλικὴν παρεκκλησίου τῶν ἁγίων Νηπίων δαπάναις τοῦ ἰδίου

1956

Ἀνακαίνισις τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Γεωργίου

1967

Πλῆξις τῆς στέγης τῆς Βασιλικῆς διὰ βόμβας καὶ ἄμεσος ἐπισκευή

1983

Ἐπισκευὴ τῆς Βασιλικῆς τῇ ἀδείᾳ τῆς Κυβερνήσεως καὶ δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ, ἀνακατασκευὴ δὲ ἀπάντων τῶν παραθύρων αὐτῆς (ἐν συνόλῳ 38)

2002

Τεσσαρακονθήμερος παραμονή 250 Παλαιστινίων αἰτησάντων ἄσυλον εἰς τήν Βασιλικήν καὶ πρόκλησις ζημιῶν εἰς τήν Ἱ. Μονήν ἐκ τῶν ἐχθροπραξιῶν

2008

Ἀνακαίνισις καὶ ἀποκατάστασις τοῦ παρεκκλησίου τοῦ ἁγίου Γεωργίου

2008

Ἀνακαίνισις δεξαμενῶν, τραπεζαρίας & τῆς αἰθούσης ὑποδοχῆς, νέα ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις εἰς τὴν Βασιλικὴν καὶ τὴν Ἱ. Μονήν

2008

Ὑπογραφὴ Συμφωνίας μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀρμενίων τῇ ἐπεμβάσει τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, διὰ τὴν τοποθέτησιν σκάλας ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὸ βόρειον παρεκκλήσιον τῆς Βασιλικῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἐτησίου σαρώματος

2009

Ἀνακαίνισις ἐκ βάθρων καὶ ἀναμόρφωσις ὁλοκλήρου τῆς Ἱ. Μονῆς Βηθλεέμ

2013

Ἀνακαίνισις τοῦ Σπηλαίου τῶν Ἁγίων Νηπίων

Ἁγία Γεθσημανὴ
Ὁ Ναός τῆς Γεθσημανῆς ἐκτίσθη τόν Δ’ αἰῶνα.

1009

Καταστροφὴ ὑπὸ τοῦ Χάκεμ

1161

Ἀνακαίνισις

1947

Πλακόστρωσις τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ

1953

Ἀνακαίνισις τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς δαπάναις τοῦ Ἀρχιεπ. Πέλλης Κλαυδίου

1954

Ἀνέγερσις Τρούλλου ἐπὶ τοῦ παρεκκλησίου δαπάναις τοῦ ἰδίου

1955

Πλῆξις τοῦ Ναοῦ ὑπὸ πλημμύρας

1956

Ἀνέγερσις τοῦ παρὰ τὴν θύραν τοῦ Ναοῦ πεσόντος ὑπὸ τῆς πλημμύρας δυτ. τοίχου ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπ. Πέλλης Κλαυδίου

1961

Ἀνέγερσις Αἰθούσης ὑποδοχῆς τῶν προσκυνητῶν παρά τῷ Θεομητορικῷ Μνήματι

1972

Πλῆξις τοῦ Ναοῦ ὑπὸ πλημμύρας

1982

Ἀνέγερσις τῶν διαμερισμάτων τῶν διακονητῶν, ἀνακαίνισις καί ἐξωραϊσμός τοῦ Σπηλαίου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὡς καί περίφραξις τῆς πέριξ κτηματικῆς περιουσίας, δαπάναις μοναχοῦ Ἰωάσαφ

1999

Πλῆξις τοῦ Ναοῦ ὑπὸ πλημμύρας

2009

Ἐξωράϊσις τῆς αἰθούσης ὑποδοχῆς, πλακόστρωσις καὶ ἀνάδειξις τοῦ πρὸ αὐτῆς ἐξωτερικοῦ προαυλείου χώρου