1

TO ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Α.  ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Εἰς τόν τόπον τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας τήν Παρασκευήν, 2αν / 15ην Ἀπριλίου 2022, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συνιερουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, τῶν  Ἀρχιμανδριτῶν  Μακαρίου, Καλλίστου καί Διονυσίου καί τοῦ π. Γεωργίου Μπαράμκη  Ἱερέως τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, τῶν Ἱεροδιακόνων π. Μιχαήλ καί π. Δοσιθέου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών  μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ. Πρός τό Ἑσπέρας ἐν τῷ Ἀποδείπνῳ ἠκολούθησε λιτανεία πρός τόν Ναόν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, τήν ὁποίαν ηὐλόγησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.  Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2022 ἐτελέσθη θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου τῇ συμμετοχῇ Ἑλληνορθοδόξων Ἀραβοφώνων, Ρωσοφώνων καί Ρουμανοφώνων καί  Ἑλλήνων προσκυνητῶν.

Τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ Ἐπιστάτης τοῦ Προσκυνήματος μοναχός Ἀχίλλιος.

Β. ΕΙΣ ΒΗΘΑΝΙΑΝ

Εἰς μνήμην τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, καταγομένου ἐκ Βηθανίας ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2022, εἰς τήν Μονήν τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας, καί εἰς τόν τόπον τῆς ὑπ’ αὐτῶν προϋπαντήσεως Αὐτοῦ, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀριεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Πέλλης κ. Φιλουμένου,  Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τῶν Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου, τοῦ ἐφημερίου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου καί Ἀραβοφώνων καί Ρωσοφώνων Πρεσβυτέρων,  ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί προσκυνητῶν καί ἐντοπίων πιστῶν.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον ὁ Μακαριώτατος ἔχοντα ὡς ἕπεται:

«Εἶπεν αὐτῇ [τῇ Μάρθᾳ ] ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ Ἀνάστασις καί ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο; λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, ἐγώ πεπίστευκα ὅτι σύ εἶ ὁ Χριστός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ εἰς τόν κόσμον ἐρχόμενος», (Ἰωαν. 11, 25-26). λέγει ὁ αὐτήκοος καί αὐτόπτης γενόμενος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

Ἡ χάρις τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Μάρθας καί τῆς Μαρίας καί τοῦ φίλου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Λαζάρου, συνήγαγεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ τόπῳ τῆς ἁγιογραφικῆς κώμης Βηθανίας, ἵνα ἑορτάσωμεν τήν ἐκ νεκρῶν ἔγερσιν τοῦ Λαζάρου ἀφ’ ἑνός· καί τήν ὑπό τοῦ Χριστοῦ πιστοποίησιν πρό τοῦ σταυρικοῦ πάθους αὐτοῦ, τήν κοινήν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων ἀνάστασιν.

Ἡ ὑπό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου λεπτομερής ἐξιστόρησις τῆς ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου, ἐγένετο πρίν τῆς διά βαΐων καί κλάδων θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Ἰησοῦ εἰς τήν ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ. Διό καί ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία καλεῖ τήν σημερινήν ἡμέραν «τό πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων Σάββατον», ἤ καλύτερον τό Σάββατον πρό τῆς ἑβδομάδος τῶν ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Σήμερον Βηθανία, προανακηρύττει τήν Ἀνάστασιν, Χριστοῦ τοῦ ζωοδότου, τῇ ἐγέρσει Λαζάρου χορεύουσα», ἀναφωνεῖ καί ὁ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ τριήμερος ταφή καί ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό ἀποκορύφωμα τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Οἰκονομίας, τουτέστιν τῆς ἐκ τῆς ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς ἀειπαρθένου καί θεοτόκου Μαρίας ἐνσαρκώσεως καί ἐνανθρωπήσεως, διά Πνεύματος Ἁγίου, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός ἡμῶν.

Προσέτι δέ ἐπιμαρτυρεῖ τήν ἐκ τῆς ἁμαρτίας καί τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου ἐλευθερίαν ἡμῶν ὡς καί τήν ὥραν τῆς ἐσχάτων κρίσεως, δηλονότι τῆς θείας Δικαιοσύνης: «ὅτι ἔρχεται ὥρα, καί ἐκπορεύσονται οἱ τά ἀγαθά ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δέ τά φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως», (Ἰωάν. 5, 28-29) λέγει Κύριος. Ὁμοίως δέ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ εἶπεν καί ὁ Προφήτης Ἡσαΐας: «ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καί ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις» (Ἡσ. 26,19).

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ἑρμηνεύων τόν Εὐαγγελικόν λόγον τοῦ Κυρίου: «λύσατε αὐτοῦ [τόν τεθνηκότα Λάζαρον ] καί ἄφετε ὑπάγειν», (Ἰωάν. 11,44), λέγει: Χρησίμως [=πρός τό συμφέρον ἡμῶν] οὖν διά χειρῶν οἰκείων ἐπέτρεψεν αὐτοῖς λῦσαι αὐτόν, ἵνα μηδεμίαν ἔχοιεν συκοφαντίας ἀφορμήν, ἀλλά μάρτυρες ὦσι τοῦ θαύματος. Καί τοῦτο δέ ἔχει δεῖγμα τῆς καθολικῆς ἀναστάσεως, ὅτε λυομένης τῆς ἁμαρτίας καί τῆς τοῦ θανάτου φθορᾶς, ἐλεύθερος ἀφίεται ἕκαστος».

Ὁ δέ θεῖος Παῦλος καταδεικνύων τό ὑπερβάλλον μέγεθος τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ λέγει: «εἰ δέ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδέ Χριστός ἐγήγερται· εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή καί ἡ πίστις ἡμῶν», (Α΄Κορ. 15,13-14).

Ἡμεῖς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, οἱ προσδοκῶντες τήν Ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν, μετά τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «Λάζαρον τεθνεῶτα, τετραήμερον ἀνέστησας Χριστέ, πρό τοῦ σοῦ θανάτου, διασείσας τοῦ θανάτου τό κράτος, καί δι’ ἑνός προσφιλοῦς, τήν πάντων ἀνθρώπων προμηνύων, ἐκ φθορᾶς ἐλευθερίαν· διό προσκυνοῦντές σου, τήν παντοδύναμον ἐξουσίαν, βοῶμεν· Εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, ἐρχόμενος ἐν δόξῃ, σῶσαι τάς ψυχάς ἡμῶν».

Εὐλογημένη καί Ἁγία ἑβδομάς τῶν Παθῶν καί καλόν Πάσχα! Ἀμήν.” 

Τῆς Λειτουργίας ληξάσης προεξῆρξεν τῆς λιτανείας ἀπό τῆς Μονῆς ταύτης ἕως καί τοῦ Τάφου τοῦ Λαζάρου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, ἐπί τοῦ ὁποίου καί ἀνεγνώσθη ἡ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελική περικοπή τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν πιστῶν καί τῇ παρουσίᾳ  τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν ἐδέχθη τό Δημαρχιακόν Συμβούλιον τῆς Βηθανίας, τό ὁποῖον προηγουμένως εἶχεν ἔλθει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μάρθας καί Μαρίας καί ηὐλογήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, τῇ δεξιώσει τῆς πολιᾶς ἡγουμένης ἐκ Κύπρου μοναχῆς Εὐπραξίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας