1

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΔΙΟΔΩΡΟΣ Α’» ΕΙΣ ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Θερμή ὄντως ἐπεφυλάχθη ὑποδοχή εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’ καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ἐκ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Φιλουμένου πρό τῆς πύλης τοῦ Ὀρθοδόξου «Νάντι» / Orthodox-Club / Ὀρθοδόξου Λέσχης, εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Λέσχης ταύτης ἔλαβε χώραν ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων τοῦ σχολείου τοῦ Πατριαρχείου «Διόδωρος Α’». Μαθηταί τοῦ σχολείου τούτου, προπορευομένου τοῦ Διευθυντοῦ τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου κ. Ἐδουάρδου Σμεράτ, προϋπήντησαν καί συνώδευσαν τόν Μακαριώτατον διά τυμπάνων καί μουσικῶν ὀργάνων εἰς τήν ἐσωτέραν αὐλήν τῆς Λέσχης. Ἐνταῦθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Ἐπόπτης τῶν ἀραβοφώνων σχολείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰννοκέντιος. Τήν τελετήν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ὁ Ἕλλην Πρέσβυς εἰς Ἰορδανίαν κ. Ἡρακλῆς Ἀστεριάδης καί ὁ Κύπριος Πρέσβυς κ. Πέτρος Εὐτυχίου,  ὁ Ἐπιθεωρητής τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἰορδανίας κ. Ἀβδούλ Ματζίντ Ἀμπάντη, ἱερεῖς, προύχοντες καί διακεκριμέναι προσωπικότητες τοῦ ποιμνίου.

Ἡ τελετή ἤρξατο διά τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου τῆς Ἰορδανίας καί τοῦ ὅρκου διά πίστιν εἰς τόν Θεόν καί ἐντιμότητα πρός τόν ἄνθρωπον καί τήν κοινωνίαν κατά τήν παράδοσιν τῆς παρακαταθήκης τῆς Σχολῆς ἀπό τούς ἀποφοίτους τοῦ ἔτους τούτου πρός τούς τελειοφοίτους τοῦ ἑπομένου σχολικοῦ ἔτους.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Διευθυντής τῶν σχολείων κ. Ἐδουάρδος Σμεράτ συνεχάρη τόν βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλα Β’ διά τόν ὑπ’ αὐτοῦ ὁρισμόν ὡς διαδόχου τοῦ Θρόνου τοῦ Χασημιτικοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χουσεΐν Ἴμπν Ἀμπντάλα. Ἐπίσης ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην διά τήν τιμητικήν παρουσίαν Αὐτοῦ καί τήν ὑποστήριξιν εἰς τά σχολεῖα τῆς Ἰορδανίας, ἥτις ἔχει ὡς συνέπειαν τήν καλλίστην θέσιν τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν χάρτην τῶν ἰδιωτικῶν σχολείων τῆς Ἰορδανίας καί τάς ἐπιδόσεις τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου τῆς Μαδηβᾶς εἰς τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν ἐν συνεργασίᾳ μέ τό Βritish Council καί τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου «Διόδωρος Α’» εἰς τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν εἰς Ἀμμάν.

Ἡ τελετή ἦτο ὠργανωμένη μέ πολλήν καλαισθησίαν μέχρι καί τάς λεπτομερείας αὐτῆς. Πατριωτικά ᾄσματα τῆς Ἰορδανίας, ψαλέντα ὑπό τῶν μαθητῶν καί παραδοσιακοί χοροί, ἐκτελεσθέντες ὑπ’ αὐτῶν, ἐδημιούργησαν πνεῦμα ἐλπίδος, χαρᾶς καί αἰσιοδοξίας.

Ἐκπρόσωποι τῶν ἀποφοίτων ὡμίλησαν  εἰς τήν ἀραβικήν, ἀγγλικήν καί γαλλικήν γλῶσσαν.

Οὗτοι ηὐχαρίστησαν τούς καθηγητάς αὐτῶν διά τήν μετάδοσιν εἰς αὐτούς ἀρχῶν ἐντιμότητος, ἀγάπης, ἀμοιβαίας συγχωρήσεως καί σεβασμοῦ τοῦ πλησίον καί τούς γονεῖς αὐτῶν διά τήν φροντίδα, ἀγάπην καί ὑποστήριξιν εἰς τήν παιδείαν αὐτῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ἠκολούθησεν ὁ λόγος τοῦ Μακαριωτάτου. Εἰς τοῦτον ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν συγκίνησιν καί εὐχαρίστησιν Αὐτοῦ διά τήν παρουσίαν εἰς τοιαύτην τελετήν καί  τήν ἱκανοποίησιν Αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τῆς παιδείας εἰς τό σχολεῖον. Τό ἔργον τοῦτο, εἶπε, ἀναπτύσσει τήν ἐλευθέραν προσωπικότητα τοῦ μαθητοῦ, σεβομένην τόν ἄνθρωπον καί ἀγαπῶντα τήν πατρίδα αὐτοῦ, εἰς τήν περίπτωσιν δέ ἡμῶν τήν ἀγαπητήν πατρίδα ἡμῶν Ἰορδανίαν, εὐνομουμένην ὑπό τοῦ βασιλέως Ἀμπντάλα Β’.

Ἡ παιδεία, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ἀνοίγει τόν ὁρίζοντα τοῦ ἀνθρώπου καί παρέχει αὐτῷ τήν γνῶσιν ὡς ἐφόδιον καί μέσον προσφορᾶς αὐτοῦ εἰς τήν κοινωνίαν. Ἡ Ἰορδανία, δημοκρατουμένη χώρα, εἰς τήν ὁποίαν ζοῦν ἐν ἰσότητι μουσουλμᾶνοι καί χριστιανοί, ὁδεύει εἰς τήν ὁδόν τῆς προόδου καί τῆς εὐημερίας. Τό Πατριαρχεῖον ὡς καθίδρυμα Ρωμαϊκόν Ὀρθόδοξον, τό ἀρχαιότατον χριστιανικόν καθίδρυμα τῆς Ἁγίας Γῆς, συμβάλλει εἰς τήν εἰρηνικήν ταύτην συμβίωσιν καί πρόοδον καί φιλοδοξεῖ νά ἐκπληρώσῃ τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου: «ὑμεῖς ἐστε τό ἅλας τῆς γῆς». Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰννοκέντιον καί τόν κ. Ἐδουάρδον Σμεράτ διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτῶν προσπαθείας διά τήν πρόοδον τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου καί τόν Ὑπουργόν Εἰδικῆς Παιδείας τῆς Ἰορδανίας κ. Ἀβδούλ Ματζίντ Ἀμπάντη διά τήν παρουσίαν αὐτοῦ εἰς τήν τελετήν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν ἑνί ἑκάστῳ τῶν ἀποφοίτων τόν τίτλον αὐτοῦ καί ἑνί ἑκάστῳ τῶν διακριθέντων εἰς τήν διδασκαλίαν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης τό τιμητικόν δίπλωμα Delf.

Εἰς τόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἰορδανίας, Ὑπεύθυνον τῆς Εἰδικῆς Ἐκπαιδεύσεως, κ. Ἀβδούλ Μαζίντ Ἀμπάτη, ἐπέδωσε τήν πλακέταν τοῦ σχολείου. Eἰς τόν κ. Χάλιντ Χανταντίν, καθηγητήν ὑπηρετήσαντα εὐόρκως ἐπί εἰκοσαετίαν, ἐπέδωσε τιμητικόν δῶρον.

Εἰς τόν Μακαριώτατον ἐν τέλει ἐπέδωσεν ἡ Σχολή τήν τιμητικήν πλακέταν αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΜΠΙΡΖΕΤ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ

Ἐντός συντόμου χρονικοῦ διαστήματος θά τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ προγραμματιζομένου νά ἀνεγερθῇ εἰς τήν πόλιν Μπιρζέτ της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη Ποταμού, σχολείου – Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου, ἐπιχορηγηθέντος ἤδη χρηματικῶς ἀρχικῶς δι’ ἑνός ἐκατομμυρίου (1.000.000) Εὐρώ ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. 

Εἰς τοῦτο συνέβαλε τά μέγιστα ἡ Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Τό σχολεῖον τοῦτο ἔρχεται νά καλύψῃ σημαντικόν κενόν εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝ Τῌ ΖΑΡΚᾼ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τέκνα τῆς ἱστορικῆς πόλεως  τῆς Ζάρκας,

Ἡ σημερινή ἐκδήλωσις τῆς θεμελιώσεως τοῦ νέου ἐν Ζάρκᾳ Σχολείου, συνεκέντρωσεν ἅπαντας ἡμᾶς ἐδῶ, διά νά χαρῶμεν ἀπό κοινοῦ διά τό πράγματι χαρμόσυνον καί πολύ ἐλπιδοφόρον τοῦτο γεγονός. Λέγομεν ἐλπιδοφόρον καί χαρμόσυνον, διότι ἡ παιδεία εἶναι τό πρῶτον ἀναμέσον τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν, καθόσον ἀνοίγει εἰς τήν διάνοιαν τοῦ ἀνθρώπου νέας ὁδούς καί νέους ὁρίζοντας, διδάσκει δηλαδή, ὅτι ὑπάρχουν πραγματικότητες πέραν τῆς ὁρατῆς κτίσεως ἡ ὁποία μᾶς περιβάλλει, ὅτι ὑπάρχουν ἀξίαι καί ἀγαθά τά ὁποῖα ὑπερβαίνουν τά στενά ὅρια συγκεκριμένης ἐποχῆς. Ἀκόμη, ἡ παιδεία δεικνύει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα νοερόν καί αὐτεξούσιον, προωρισμένον διά πράγματα ἀνώτερα ὅσων μᾶς παρακινεῖ νά ἐπιζητῶμεν ἡ πεπτωκυῖα ἡμῶν φύσις καί ὅτι ὑπάρχει  γνῶσις ὠφέλιμος καί γνῶσις βλαβερά, ὅπως εἶναι συνήθως ἡ τῶν Μ.Μ.Ε. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ὁποῖος ἦτο καί σπουδαῖος ἐπιστήμων, λέγει σχετικῶς «εναι πολύ σημαντικόν πράγμα διά τήν σωτηρίαν μας, τό νά μή φιερώνουμε τόν αυτό μας  ες τήν μάθησιν τυχαίων μαθημάτων, λλά νά ναγνωρίζωμεν τήν παιδεία ποία εναι πλέον χρήσιμος».

Ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δίδει, διά τοῦτο, πολύ μεγάλην σημασίαν εἰς τήν ὀρθήν παιδείαν. Εἶναι  παράδοσις τῆς Ρωμηοσύνης ὅτι μετά τήν Ἐκκλησίαν, διά τήν Λατρείαν τοῦ Θεοῦ, τό πλέον ἀπαραίτητον ἵδρυμα εἰς μίαν κοινότητα ἀνθρώπων εἶναι τό Σχολεῖον, τό ὁποῖον ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν δεισιδαιμονίαν καί τό σκότος τῆς διανοίας καί τοῦ χαρίζει τό φῶς τῶν ἀρετῶν καί τῆς γνώσεως, τόσον τῆς κατά Θεόν, ὅσον καί τῆς κοσμικῆς,  ἀκολουθοῦν δέ τά ὑπόλοιπα φιλανθρωπικά ἱδρύματα.

Εἰς τήν εὐνομουμένην καί πεπολιτισμένην κοινωνίαν τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας, ἡ ὁποία διακρίνεται ἀναμέσον τῶν ὑπολοίπων χωρῶν τῆς περιοχῆς διά τήν εὐγένειαν καί φιλοξενίαν τῶν κατοίκων της, διά τήν ἁρμονικωτάτην συμβίωσιν καί συνεργασίαν τῶν, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῆς ἐντάξεως καί διά τήν προβολήν τῶν θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας ἡ ὁποία ἐτελεσιουργήθη εἰς τήν Ἁγίαν αὐτήν Γῆν, ἐπιθυμοῦμεν καί εὐχόμεθα τό νέον Σχολεῖον νά ἀναδειχθῆ εἰς νέον φάρον παιδείας, ὁ ὁποῖος θά ἀκτινοβολῇ τάς ἀξίας καί τά ἀγαθά ταῦτα.

Εἰς τό διδακτικόν προσωπικόν τοῦ Σχολείου, τόν Διευθυντήν, τούς Καθηγητάς καί Καθηγητρίας (Διδασκάλους καί Διδασκαλίσσας), οἱ ὁποῖοι  ἤδη κατά τούς παρελθόντας μῆνας ἔδωσαν ἀποδείξεις τῶν καλῶν των προσόντων, ἀλλά καί εἰς τά ηὐλογημένα παιδία τῆς Ζάρκας, εὐχόμεθα τήν ἐξ ὕψους δύναμιν πρός τόν σκοπόν τῆς ἀρετῆς καί τῆς παιδείας καί πολλήν τήν μεταξύ των ἀγάπην καί σεβασμόν.  Εἰς τόν Πανοσιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Χρύσανθον, ὁ ὁποίος ἐπιβλέπει καί παντοιοτρόπως ὑποστηρίζει τήν ὀργάνωσιν καί ἐπέκτασιν τοῦ Σχολείου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῆς ηὐλογημένης Ζάρκας, εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά τόν ἐνισχύῃ ἐν παντί καί εὐφραίνῃ διά τῆς ἁρμονικῆς λειτουργίας καί προόδου τοῦ Σχολείου τούτου καί ὅσων ἄλλων ἀγαθῶν ἔργων ἔχει εἰς τήν καρδίαν του.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΩΣ, ΕΝ ΤΩι ΧΩΡΙΩι ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε,

Ἐλλογιμώτατε κ. Διευθυντά τῆς Σχολῆς,

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἀγαπητοί ἀπόφοιτοι,

Ἡ σημερινή τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν πτυχίων εἰς τούς ἀποφοιτήσαντας ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἐν Μπετσαχούρ περιποιεῖ εἰς πάντας ἡμᾶς ἰδιαιτέραν χαράν ἀλλά καί  ἠθικήν ἱκανοποίησιν, διότι Πατριαρχεῖον καί Κοινότης, Πατρίς καί Ἔθνος, ἀπολαμβάνομεν τούς καρπούς τῶν προσδοκιῶν μας.

Ἐπιπλέον, ἀποδεικνύεται ἡ διαχρονική συμβολή τοῦ Πατριαρχείου ὄχι μόνον εἰς τόν λειτουργικόν καί πνευματικόν τομέα, ἀλλά καί εἰς τόν ἐκπαιδευτικόν. Οὕτως ἤ ἄλλως, Ἐκκλησία καί Παιδεία εἶναι ἀλληλένδετα.

Ἡ γνῶσις ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται διά τῆς Παιδείας, ἀποτελεῖ τό μέσον διά τοῦ ὁποίου ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται εἰς τήν Ἀλήθειαν, ἡ ὁποία μέ τή σειράν της ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς τήν πραγματικήν ἐλευθερίαν· «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς», λέγει ἡ Ἁγία Γραφή (Ἰω. 8, 32).  Διά τῆς Παιδείας ἀφ’ ἑνός μέν διαμορφώνεται ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος οὕτως ἀναδεικνύεται εἰς ὁλοκληρωμένην προσωπικότητα, ἀφ’ ἑτέρου παρέχονται εἰς αὐτόν ὅλα τά ἀπαραίτητα ἐφόδια τά ὁποῖα τόν καθιστοῦν ὠφέλιμον ὄχι μόνον εἰς τόν ἑαυτόν του, ἀλλά κατά κύριον λόγον εἰς τόν πλησίον: εἰς τόν συνάνθρωπόν του γενικῶς καί εἰς τό περιβάλλον κοινωνικόν σύνολον εἰδικῶς. Δεδομένου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό συναμφότερον, ζῶον κοινωνικόν,  καί κατά τόν Ἀριστοτέλην, καί «ζῷον φύσει πολιτικόν».

Ἐκφράζομεν τά θερμά εὐχαριστήριά μας εἰς τούς διοργανωτάς αὐτῆς τῆς τελετῆς, καί συγχαίρομεν ἰδιαιτέρως τούς διδάσκοντας διά τό ἐπιτελούμενον ἐκπαιδευτικόν αὐτῶν ἔργον, τούς ὁποίους καί διαβεβαιώνομεν, ὅτι θά ἀπολαμβάνουν τῆς πλήρους ὑλικῆς καί ἠθικῆς συναντιλήψεως Ἡμῶν, ὅπως -θέλομεν νά πιστεύωμεν- τοῦτο ἔχει ἀποδειχθῆ ἕως τῆς σήμερον.

Συγχαίρομεν, προσέτι, τούς ἀποφοιτήσαντας, μαθητρίας καί μαθητάς, καί εὐχόμεθα εἰς αὐτούς, ἐπιτυχίαν εἰς τήν νέαν πορείαν τῆς κοινωνικῆς,  ἀκαδημαϊκῆς ἤ ἐπαγγελματικῆς αὐτῶν σταδιοδρομίας.