1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τήν 21ην Νοεμβρίου/ 4ην Δεκεμβρίου 2009 συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τυπικήν τάξιν διά θ. Λειτουργίας εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εἰς τήν ὁποίαν ἐχοροστάτησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ἡ μεγάλη ὅμως Θεομητορική ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς εἰς τήν Ἱεράν γυναικείαν Μονήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου («Μεγάλην Παναγίαν»). Ἡ ἵδρυσις τῆς Μονῆς αὐτῆς ἀνάγεται εἰς τόν 4ον μ.Χ. αἰ. Εἰς αὐτήν κατῴκησαν τό πρῶτον οἱ «Ἁγιοσιωνῖται» Πατέρες, οἱ ἐλθόντες ἐκ τοῦ μοναστηρίου αὐτῶν, ἐπί τοῦ λόφου τῆς Σιών, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἠλία τό 516 μ.Χ., οἱ ὀνομαζόμενοι «κυρίως Ἁγιοταφῖται», ἵνα ὦσι πλησιέστερον εἰς τόν Πανάγιον Τάφον. Ἡ Μονή αὕτη πρόσκειται τῷ Πατριαρχείῳ καί τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι, ἀριθμεῖ δέ σήμερον περί τάς εἴκοσι  (20) μοναχάς.

Εἰς ταύτην ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θ. Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί συμπροσευχομένων ἐν Ἐκκλησίᾳ πυκαζούσῃ μοναχῶν, μοναζουσῶν, προσκυνητῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγενείας καί τοῦ ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας, προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Πατέρων καί προσεκύνησε καί ηὐλόγησε τούς πιστούς.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ καθηγουμένη, ὁσιωτάτη καί γηραιά μοναχή Νυμφοδώρα ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον τόν Μακαριώτατον καί τούς ἑορταστάς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
Η ΕΙΚΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η «ΒΗΘΛΕΕΜΙΤΙΣΣΑ» ΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἀνταποκρινόμενον εἰς σχετικήν παράκλησιν καί συμφώνως πρός ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς αὐτοῦ Συνόδου, ἀπέστειλε μετά Συνοδείας Ἁγιοταφίτου τήν ἱεράν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βηθελεεμιτίσσης, ἀνηρτημένης δεξιά τῷ κατερχομένῳ εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῆς νοτίου αὐτοῦ πύλης δι’ ἐνίσχυσιν καί οἰκοδομήν τῶν πιστῶν εἰς τάς κάτωθι Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

  1. Εἰς τήν ἱεράν Μητρόπολιν Φλωρίνης ἀπό 17ης ἕως 25ης Νοεμβρίου 2009.
  2. Εἰς τήν ἱεράν Μητρόπολιν Πειραιῶς ἀπό  26ης Νοεμβρίου ἕως 7ης Δεκεμβρίου 2009.
  3. Εἰς τήν ἱεράν Μητρόπολιν Αἰτωλοακαρνανίας ἀπό 8ης ἕως 14ης Δεκεμβρίου 2009
  4. Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας ἀπό 15ης ἕως  21ης Δεκεμβρίου 2009.
  5. Εἰς τήν ἱεράν Μητρόπολιν Βεροίας εἰς προσεχῶς καθορισθησομένην ἡμερομηνίαν.

Ἡ ἱερά εἰκών γίνεται δεκτή εἰς τάς ὡς ἄνω Μητροπόλεις μετ’ ἰδιαιτέρων ἐκδηλώσεων τιμῆς, σεβασμοῦ καί εὐλαβείας πρός τό πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου, κατά τήν διάρκειαν δέ τῆς παραμονῆς αὐτῆς ἐν αὐταῖς λαμβάνουν χώραν ἀκολουθίαι, παρακλήσεις, λειτουργίαι καί ἄλλαι προσευχαί, εἰς τάς ὁποίας συμμετέχουν οἱ πιστοί καί λαμβάνουν τήν πλουσίαν βοήθειαν καί ἐνίσχυσιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ngg_shortcode_1_placeholder
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΑΧΝΙΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ἡ πόλις Σαχνίν εἶναι μία ἐκ τῶν πόλεων τῆς περιοχῆς Ἄκκρης-ἀρχαίας Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ. Εἰς τήν πόλιν αὐτήν τῶν 28.000 χιλιάδων κατοίκων περί τούς 1500 εἶναι Χριστιανοί, οἱ δέ λοιποί εἶναι Μουσουλμᾶνοι. Ἐκ τῶν Χριστιανῶν περί τούς 700 εἶναι Ἑλληνορθόδοξοι (Rum Orthodox). Οὗτοι ἀποτελοῦν μίαν τῶν 12 ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως Πτολεμαΐδος-Ἄκκρης τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Οὗτοι, παρά τόν μικρόν σχετικῶς ἀριθμόν αὐτῶν, κατώρθωσαν νά ἀνεγείρουν μεγαλοπρεπῆ ναόν πρός τιμήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, καθ’ ὅτι ὁ παλαιός ναός αὐτῶν ἦτο μικρός διά τάς ἀνάγκας αὐτῶν. Εἰς τόν ναόν αὐτόν προσῆλθεν, προσκληθείς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, ἵνα τελέσῃ τήν πρώτην θ. Λειτουργίαν.

Ὄντως ὁ Μακαριώτατος ἔφθασε μετά συνοδείας Ἀρχιερέων καί Ἱερέων ἐκ τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, Δευτέρας, 8ης Σεπτεμβρίου 2009, μετά τρίωρον αὐτοκινητικήν πορείαν.

Ἅμα τῇ ἀφίξει, ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός πρό τῆς εἰσόδου τῆς πόλεως ὑπό προπομπῆς ἐκ τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως, κ. Μάζεν Γανάϊμ, τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἱερέως τῆς ἐνορίας, οἰκονόμου π. Σαμουήλ καί τινων μετ’ αὐτῶν. Οὗτοι προεπορεύθησαν τοῦ αὐτοκινήτου τοῦ Μακαριωτάτου ἄχρι τῆς εἰσόδου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Πρό τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ ἦσαν ἐνδεδυμένοι οἱ ἡγούμενοι καί οἱ ἑνοριακοί ἱερεῖς τῶν ὁμόρων πόλεων καί κωμῶν. Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν εἴσοδον εἰς τήν κάτωθι τοῦ ναοῦ μεγάλην αἴθουσαν, χρησιμοποιουμένην προσωρινῶς ὡς Ἐκκλησίαν, ἄχρι συμπληρώσεως ἀπαραιτήτων τεχνικῶν καί διακοσμητικῶν ἐργασιῶν τοῦ Ναοῦ. Εἰσοδεύσας, ἤρξατο τῶν καταβασιῶν «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς…».

Τελέσας τόν Ὄρθρον, προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Μητροπολιτῶν Βόστρων κ. Τιμοθέου, Ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, πολλῶν ἱερομονάχων καί ἱερέων καί τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς πόλεως καί ἄλλων ἐν συρροῇ καί ἐν κατανύξει συμμετεχόντων καί τῆς χορῳδίας τῆς πόλεως, διευθυνομένης ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου, βυζαντινῶς ψαλλούσης.

Μέ ἐκκλησιαστικήν βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν καί κατάνυξιν ἐτελέσθη ἡ θ. Λειτουργία και ἐμυσταγώγησε πάντας εἰς τό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου ὡς τῆς προαγγελίας τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διά τῆς ἐκ τῆς Θεοτόκου ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον  εἰς τούς πιστούς ἔχοντα οὕτως:

«Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιᾶσθε λαοί· ἰδού γάρ τοῦ φωτός ὁ νυμφών καί ἡ βίβλος τοῦ Λόγου τῆς Ζωῆς, ἐκ γαστρός προελήλυθε· καί ἡ κατά ἀνατολάς πύλη ἀποκυηθεῖσα, προσμένει τήν εἴσοδον τοῦ ἱερέως τοῦ Μεγάλου, μόνη καί μόνον εἰσάγουσα Χριστόν εἰς τήν Οἰκουμένην, πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Ἡμέρα ἀγαλλιάσεως ἀνέτειλεν ἡμῖν σήμερον ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Καί εἶναι ἡ ἑόρτιος αὕτη ἡμέρα ἡμέρα ἀγαλλιάσεως, διότι ὁ τοῦ φωτός νυμφών καί ἡ βίβλος τοῦ Λόγου τῆς Ζωῆς προελήλυθε ἐκ γαστρός, ὡς ψάλλει ὁ ὑμνῳδός. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ σημερινή ἑορτή ἀναφέρεται εἰς τό μοναδικόν καί ἀνεπανάληπτον γεγονός τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, δηλαδή εἰς τό γεγονός τῆς τοῦ θείου Λόγου καταβάσεως ἐπί τῆς γῆς διά τήν ἀνάβασιν τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου εἰς τούς οὐρανούς.

«Σήμερον, διαλαλεῖ ὁ ὑμνῳδός καρπογονεῖν ἡ χάρις ἀπάρχεται, ἐμφανίζουσα τῷ κόσμῳ Θεοῦ Μητέρα, δι’ ἧς τά ἐπίγεια τοῖς οὐρανοῖς συνάπτεται εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Εἰς τούς λόγους τούτους συνοψίζεται ὄχι μόνον τό μυστήριον τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ὑπό τοῦ Θεοῦ ἀφ’ ἑνός καί ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν, ἐπί πλέον δέ ἀποκαλύπτεται ὁ λόγος τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς αὐτοῦ.

Τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Δεσποίνης Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας φανερώνει καί ἀποδεικνύει εἰς ἡμᾶς ὅτι, πρῶτον, ὁ Θεός Λόγος δέν εἶναι ἀπρόσιτος καί ἀπρόσωπος, ἀλλά προσωπικός καί προσιτός. Δεύτερον, ὅτι δέν εἶναι ὁ Θεός τοῦ μίσους καί τῆς ἔχθρας, ἀλλά τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἀπείρου ἀγάπης καί τρίτον ὁ Θεός τῆς θεραπείας, τῆς μεταμορφώσεως καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς κοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου δέχεται μέ τήν ἴδιαν πατερικήν στοργήν καί ἀγαλλίασιν τήν ἐπιστροφήν τοῦ χαμένου γιοῦ του, ἔτσι καί ὁ Θεός Πατήρ ἀναμένει μέχρι τελευταίας στιγμῆς καί τήν ἐπιστροφήν τῶν παιδιῶν Αὐτοῦ.

Ἐδῶ ἀκριβῶς συνίσταται ἡ συμβολή τοῦ προσώπου τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἡ ὁποία ἐγένετο σκεῦος ἐκλογῆς καί δοχεῖον τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τό νά ἐξέλθῃ, νά ἀπελευθερωθῇ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἀπό τά ὅρια τῆς ἐθελοθρησκείας καί νά ἀναχθῇ εἰς τό ὕψος καί τό ἀπόθετον κάλλος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας.

«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἀνταποκρινόμενοι καί ἡμεῖς εἰς τήν προτροπήν τοῦ ὑμνῳδοῦ, ἀγαλλιῶμεν σήμερον ἐπί τῇ πανηγύρει, ἐν τῇ ὡραιοτάτῃ πόλει ὑμῶν Σαχνίν, τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Καί τοῦτο διότι ἡ πόλις ὑμῶν ἀνήγειρεν Ναόν πρός τιμήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Διά τοῦ τρόπου τούτου ἡ Ἀειπάρθενος Μαρία δέν θά εἶναι μόνον πνευματική προστάτις, ἀλλά καί φυσική, διά τοῦ μεγαλοπρεποῦς τούτου ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ κόσμημα διά τήν πόλιν ὑμῶν καί ὄχι μόνον, ἀλλά καί σύμβολον ἀγάπης, εἰρήνης καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ ὅλων τῶν κατοίκων καί  ὅλης τῆς γείτονος περιοχῆς. Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἀναδείξαντος τήν Ἀειπάρθενον Μαρίαν προστασίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν».

Πρό τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε εἰς τόν προϊστάμενον τοῦ ναοῦ οἰκονόμον π. Σάλεχ ἁγιογραφημένην εἰκόνα τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, εἰς τόν πατέρα δέ αὐτοῦ, γέροντα ἱερέα π. Γιοῦσεφ Χούρη, ἄγοντα τό χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον αὐτοῦ καί παρισταμένου εἰς τήν θ. Λειτουργίαν ἐπί ἀναπηρικῆς καρέκλας, εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Τούτῳ ἐπέδωσεν ἐπίσης ἡ Δημαρχία τιμητικήν πλακέταν τῆς πόλεως.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας, ἐξελθών ὁ Μακαριώτατος τοῦ Ναοῦ, ηὐλόγησε τό σῶμα τῶν προσκόπων, σταθμευόντων πλησίον τοῦ ναοῦ τοῦ Ἰσραήλ. Μετά ταῦτα ἠκολούθησαν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ οἱ προσφωνήσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλεως κ. Μισέλ Γαντούς, τοῦ οἰκονόμου ἱερέως π. Σάλεχ, τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Μάζεν Γιανάϊμ τῇ παρουσίᾳ ἱερέων ἀντιπροσώπων τῶν ἄλλων δογμάτων, τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας καί τοῦ σεΐχη τῆς πόλεως, τοῦ ἐκ Ναζαρέτ κ. Ράϊκ Ζαρζούρα, Προέδρου τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων ἄλλων γειτονικῶν πόλεων.

Ἡ καθαρῶς θρησκευτική ὀρθόδοξος ἑορτή, ἑορτασθεῖσα λειτουργικῶς, ἔδωσε τήν εὐκαιρίαν μετά τήν θ. Λειτουργίαν διά συνύπαρξιν εἰς τήν αἴθουσαν καί συνεορτασμόν κοινωνικόν μετά μελῶν τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων καί τῶν ἄλλων θρησκευμάτων, Ἰουδαϊσμοῦ καί Ἰσλάμ.

Ἀναμνηστική τιμητική πλακέτα ὡσαύτως ἀπενεμήθη εἰς τόν εὐεργέτην ἀνεγέρσεως τῆς Ἐκκλησίας κ. Σαΐντ Χούρῃ.

Τάς ἐν τῇ αἰθούσῃ  προσφωνήσεις καί ἄλλας ἐκδηλώσεις κατέκλεισεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ.

Εἰς αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ὡς τῆς Ἐκκλησίας τῶν τόπων, εἰς τούς ὁποίους ἔζησεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐνανθρωπήσας ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, τῆς ἐκ στείρας γεννηθείσης, ἧς τό Γενέθλιον τῇ παρούσῃ ἡμέρα ἑορτάζεται. «Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,  «ἐνσαρκώνει εἰς τούς τόπους αὐτῆς τό ἐπιτελεσθέν διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν ἔργον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Τήν χάριν τούτου ἐπικαλούμεθα ἐπί πᾶν  τό ποίμνιον Ἡμῶν, ἐπί πάντας τούς κατοίκους τῆς πόλεως ὑμῶν, Ἰουδαίους καί Μουσουλμάνους καί ἐπί τήν Ἀστυνομίαν».

Τό μετάλλιον τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ἀπένειμεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν γηραιόν ἱερέα π. Γιοῦσεφ καί εἰς τόν Δήμαρχον. Εἰς τόν ἱερέα καί τό Κοινοτικόν Συμβούλιον ἐπέδωσε χρηματικήν δωρεάν 15.000 USD $ ὡς συνδρομήν εἰς τό ἔργον τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξος Κοινότης τοῦ Σαχνίν ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀναμνηστικήν πλακέταν, ἐν ᾗ ἐκφράζεται ἡ εὐγνωμοσύνη αὐτῆς διά τήν συμπαράστασιν τοῦ Μακαριωτάτου.

Τό σῶμα τῶν προσκόπων διένειμεν εἰς πάντας βιβλίον ἐκδοθέν αὐτοβούλως ὑπ’ αὐτῶν, εἰς τό ὁποῖον σκιαραφεῖται ἡ ποιμαντική δρᾶσις τοῦ Μακαριωτάτου ἀπό τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ πρό τετραετίας.

Ἀκολούθως εἰς τήν παρακειμένην τῇ Ἐκκλησίᾳ μεγάλην αἴθουσαν παρετέθη πλουσία τράπεζα, τήν ὁποίαν ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος.

Μετά τήν τράπεζαν ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Μάζεν Γιανάϊμ προσεκάλεσε τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ εἰς τήν οἰκίαν αὐτοῦ, ἔνθα διά τῶν προσφωνήσεων καί τῆς συζητήσεως ἐτονίσθη τό γεγονός τῆς  εἰρηνικῆς συμβιώσεως εἰς τήν πόλιν τοῦ Σαχνίν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἄνευ οὐδεμιᾶς θρησκευτικῆς διακρίσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder
ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ

Τήν Κυριακήν, 8/21-6-2009, ἡμέραν μνήμης τῶν ἐν Παλαιστίνῃ Ἁγίων εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί μετά τήν ὑποδοχήν εἰς τό Πατριαρχεῖον τοῦ Προέδρου τῆς Μολδαβίας κ. Βλαδιμήρου Βορόνιν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν ἀδελφῶν, ἀνεχώρησε διά τήν πόλιν Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας.

Ἀφιχθείς εἰς αὐτήν ὁ Μακαριώτατος, κατηυθύνθη πρός τό ἐντός τῆς πόλεως κτῆμα τοῦ Πατριαρχείου, τό γνωστόν ὡς «Πύργος τοῦ Δεσπότου» / «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν», ἐκτάσεως 200 στρεμμάτων περίπου. Ἡ ὀνομασία αὕτη προέρχεται ἀπό τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Ναζαρέτ Νήφωνα, ζήσαντα  περί τό 1850 καί ἀγοράσαντα τό κτῆμα τοῦτο.  Διά τήν ἀξιοποίησιν τοῦ κτήματος τούτου ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος ἐνοικίασεν αὐτό εἰς τήν ὁμώνυμον ἑταιρείαν «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν». Δυστυχῶς ἡ συμφωνία αὕτη περιεπλάκη εἰς ἀτυχεῖς, ἐπιζημίους καί ἀνυπερβλήτους δυσκολίας, τάς ὁποίας τό Πατριαρχεῖον ἐπί διετίαν καί χάρις εις τας επιμόνους προσπαθείας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου ὑπερέβη. Οὕτω κατέστη δυνατόν νά ἐφαρμοσθοῦν τά ἄρθρα τῆς ὡς ἄνω συμφωνίας, συμφώνως πρός τά ὁποῖα ἡ ἑταιρεία δεσμεύεται νά ἀνεγείρῃ διά τήν Κοινότητα τῆς Ναζαρέτ εἰς τό ἐν λόγῳ κτῆμα σχολεῖον τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου», αἱ δαπάναι τοῦ ὁποίου προϋπολογίζονται εἰς 10.000.000 Σέκελ. Τό Πατριαρχεῖον θά ἀνακαινίσῃ τήν ἐντός τοῦ κτήματος τούτου ἠρειπωμένην ἐκκλησίαν.

Κατόπιν συνεννοήσεως τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ Νέου Κοινοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ναζαρέτ, ἐξεπονήθησαν ὑπό εἰδήμονος ἀρχιτέκτονος τά σχέδια τοῦ ἐν λόγῳ σχολείου, τό ὁποῖον θά ἐκτείνηται εἰς ἔκτασιν 17 στρεμμάτων τοῦ κτήματος τούτου, ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου.

Διά τήν ἔναρξιν ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων ἦτο ἀπαραίτητος προϋπόθεσις ἡ κατάθεσις θεμελίου λίθου διά τελετῆς ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Διά τήν ὁδικήν πρόσβασιν εἰς τό κτῆμα εἶχε διανοιχθῆ δρόμος καί ἐξομαλυνθῆ ἔκτασις πλησίον τοῦ ὡς ἄνω παρεκκλησίου, ἐπιστεγασθεῖσα δι’ ἀντισκήνου, εἶχον δέ ἐτοιμασθῆ καί τά ἀπαραίτητα σκεύη διά τόν ἁγιασμόν καί τά καθίσματα διά τούς 200 περίπου προσκεκλημένους.

Προσελθών ὁ Μακαριώτατος, ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ ἐνοριακοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου τῆς Ναζαρέτ, τῶν ἐκπροσώπων τῆς Κοινότητος, τῶν προυχόντων καί τῶν λοιπῶν προσκεκλημένων, ἐν οἷς ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος τῆς Ναζαρέτ  Μποῦλος Μαρκοῦτσο καί ὁ Διευθυντής τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε και οἱ σεΐχηδες τῆς Ναζαρέτ, κ. Σαλάχ Ἰλ-Ἀφήφ καί Ἀβδούλ Σαλάχ Ἰνάσρη.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐπί θεμελιώσει κοινωφελοῦς ἔργου καί ἀπεκάλυψε καί ἡγίασε τόν λίθον, ἐφ ᾦ καί εἶχεν ἀναγραφῆ ἡ ἀφιερωτική ἱδρυτική ἐπιγραφή ἔχουσα οὕτως ἀραβιστί:

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Τήν Κυριακήν, 8/21 Ἰουνίου 2009, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Ὀρθοοδόξου σχολείου τοῦ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ εἰς τό κτῆμα, τό γνωστόν ὡς «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν», «Πύργος Τοῦ Δεσπότου», εἰς τήν πόλιν Ναζαρέτ, παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν κ.κ. Θεοφιλου Γ’, Πατριάρχου τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης καί Ἰορδανίας, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί πολλῶν ἱερέων καί μελῶν τοῦ Ὀρθόδοξου Συμβουλίου Ναζαρέτ καί τοῦ Ἀντιπροσωπευτικοῦ Σώματος καί τοῦ Ὀρθοδοξου Ποιμνίου εἰς Ναζαρέτ.

Τό Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί τό Ὀρθόδοξον Συμβούλιον τῆς Ναζαρέτ ἔθεσαν εἰς προτεραιότητα τήν ἀνέγερσιν ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος διά τήν ἐξυπηρέτησιν  τῆς ἀραβικῆς κοινωνίας, ἄνευ κοινωνικῶν διακρίσεων διά τήν πρόοδον μιᾶς νέας ἐκλεκτῆς γενεᾶς  εἰς τήν ἐκπαίδευσιν καί διαγωγήν.

Ὑπογραφή

Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου

Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ

Ράϊκ Ζαρζούρα,

Ἄζμη Χακίμ,

Χάληλ-Ἰλ-Ἀλέμε

21.6.2009

Μετά τοῦτο ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τούς προσκεκλημένους, ὑπογραμμίζων εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ τήν σημασίαν, τήν ὁποίαν ἀποδίδει τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν ἐγκύκλιον παιδείαν ἐν γένει καί ἰδίᾳ εἰς τήν θρησκευτικήν. Διά τοῦτο καί κατέβαλεν ἐκτενεῖς προσπαθείας, ἵνα φθάσῃ εἰς τό γεγονός τοῦτο σήμερον, τῆς ἱδρύσεως εἰς Ναζαρέτ σχολείου, τό ὁποῖον θά συμβάλῃ εἰς τήν ὀρθόδοξον θρησκευτικήν αὐτοσυνειδησίαν τῶν τέκνων τοῦ ἐν Ναζαρέτ ποιμνίου αὐτοῦ, ἀλλά καί εἰς τήν ἐγκύκλιον παιδείαν τῶν τέκνων τῶν κατοίκων τῆς Ναζαρέτ ἄλλων δογμάτων καί ἄλλων θρησκευμάτων ἄνευ οὐδεμιᾶς διακρίσεως.

Τόν Μακαριώτατον ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, λέγων: «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ», τονίζων ὅτι τό γεγονός τοῦτο σήμερον τυγχάνει ἱστορικόν καί ἱερόν καί ἀποδεικνύει τήν μέριμναν τοῦ Μακαριωτάτου διά τό ποίμνιον Αὐτοῦ καί ἐνισχύει τήν ἐμπιστοσύνην ἡμῶν πρός Ἐκεῖνον διά τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ Πατριαρχείου. Κατακλείων τήν προσφώνησιν αὐτοῦ ὁ Μητροπολίτης Κυριακός ηὐχήθη τῷ Μακαριωτάτῳ: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Τήν προσφώνησιν τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ ἠκολούθησαν αἱ προσφωνήσεις τῶν:

1. κ. Χαλίλ-Ἰλ-Ἀλέμε, Προέδρου τῆς Κοινότητος τῆς Ναζαρέτ,

2. κ. Ἄζμη Χακήμ, Προέδρου τοῦ Ἀντιπροσωπευτικοῦ Σώματος,

3. κ. Ράϊκ Ζαρζούρα, Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Οὗτοι ἐξέφρασαν τήν χαράν αὐτῶν καί τήν ἰκανοποίησιν διά τήν πραγματοποίησιν ὀνείρου δεκαετιῶν διά σχολεῖον, ἐν ᾧ θά διδάσκωνται τά τέκνα αὐτῶν καί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ ὑπέρ τοῦ ποιμνίου Αὐτοῦ ἐν γένει καί ἰδίως τοῦ ἐν Ναζαρέτ.  Καρπός τοῦ ἐνδιαφέροντος τούτου εἶναι τό σχολεῖον τοῦτο, μέλλον νά ἱδρυθῇ διά τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας μεταξύ Πατριαρχείου καί ποιμνίου εἰς τό πλαίσιον τῆς νέας σελίδος σχέσεων, τήν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος ἤνοιξε καί ἐπί τῆς ὁποίας ὅλοι ἡμεῖς συνεχίζομεν. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτη διά τό ταμεῖον μαθητοῦ εἴκοσι χιλιάδας (20.000) U.S.D. Μετά τήν τελετήν ὁ Μητροπολίτης Ναζαρέτ παρέθεσε πλουσίαν τράπεζαν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν τόν εἰς γηροκομεῖον τῆς κώμης Σφαάμερ γηροκομούμενον πολιόν Μητροπολίτην Σκυθουπόλεως κ. Ἰάκωβον, ὅστις, παρά τήν ταλαιπωροῦσαν αὐτόν ἀσθένειαν ἀμνησίας, ἀνεγνώρισε τόν Μακαριώτατον, διατελέσαντα μαθητήν αὐτοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν καί ηὐχήθη Αὐτῷ πολλάκις «ἔτη πλεῖστα ὅσα, ὑγιεινά καί ὠφέλιμα διά τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον».

Μετά τοῦτο ὁ Μακαριώτατος κατηυθύνθη πρός τήν ἱεράν Μονήν Θαβωρίου Ὄρους, ἧς ὁ Ναός προσφάτως πλήρως ἡγιογραφήθη ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Ἰλαρίωνος καί ἐπεβλεψε τάς εἰκόνας, τάς ὁποίας ἡ ὁσιωτάτη μοναχή Θαβωρία ἁγιογραφεῖ διά τήν ἐγκαταλελειμμένην καί ἀνακαινιζομένην νῦν Ἐκκλησίαν εἰς Μααλοῦλε.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_3_placeholder
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 17ης / 30ῆς Μαρτίου 2009, ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου Ben-Gurion τοῦ Τέλ-Ἀβίβ διά Λονδῖνον.

Ὁ Μακαριώτατος ἦτο προσκεκλημένος τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας, Dr. Ghazi – Bin Muhammad – Bin Talal, τοῦ Dr. Ali Gouma, the Grand Mufti of Egypt Dār-al-Ifta al Misriyyah καί τοῦ Rt. Revd and Rt.Hon. Dr. Richard Chartres, D.D. F.S.A., The Bishop of London.

Ὁ Μακαριώτατος συμμετέσχεν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ C-I (Council of One Hundred Leaders) World Dialogue Community, σκοπός τῆς ὁποίας εἶναι ἡ βελτίωσις τῶν σχέσεων μεταξύ τοῦ Ἰσλαμικοῦ καί τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

Ἡ συνάντησις τῆς Ἐκτελεστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει τούς χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἔλαβε χώραν ἀπό Δευτέρας, 17ης / 30ῆς ἕως Τρίτης, 18ης / 31ης Μαρτίου 2009. Ὁ Μακαριώτατος προετάθη νά εἶναι  ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου καί μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἐφιλοξενήθη ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Λονδίνου, Dr. Richard Chartres εἰς τήν προσωπικήν αὐτοῦ κατοικίαν, εἰς τό ἐπισκοπεῖον, The Old Deanery Dean’s Court London (EC4V 5AA).

Εἰς τό πλαίσιον τῶν ἐργασιῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς ὁ Μακαριώτατος συνήντησε τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἀγγλίας, Ἐξοχώτατον κ. Gordon Brown, τόν Προωθυπουργόν τῆς Αὐστραλίας καί τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας Σεβασμιώτατον κ. Rowan Williams. Μετά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐπέστρεψεν εἰς τά Ἱεροσόλυμα περί τό μεσονύκτιον τῆς Τρίτης, 18ης / 31ης Μαρτίου 2009.

Τήν Τετάρτην, 19ην Μαρτίου/ 1ην Ἀπριλίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς στρατιωτικούς τῆς Πολιτικῆς Διοικήσεως τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ (Kfar Etziοn) τοῦ Ἰσραήλ, κ. Ἰγιάντ Σιρχάν καί κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη. Οὗτοι ἐνημέρωσαν τόν Μακαριώτατον ἐπί τῶν προγραμματιζομένων διευκολύνσεων πρός τούς Χριστιανούς τῶν κατεχομένων περιοχῶν Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας διά τήν προσέλευσιν αὐτῶν κατά τήν περίοδον τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ δέ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος προεξῆρξε τῆς αὐτῆς ἀκολουθίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τήν Παρασκευήν, 21ην Μαρτίου / 3ην Ἀπριλίου 2009, ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη τόν Μακαριώτατον Μητροπολίτην Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.κ. Βλαδίμηρον μετά 5 Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Βίννιτσα κ. Συμεών, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Βίσγοροντ κ. Παύλου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βλαδίμηρ-Βολίνσκι κ. Νικοδήμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σεπετόφσκα κ. Βλαδιμήρ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περεγιασλάφ – Χμελνίτσκι, κ. Ἀλεξάνδρου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἀφίξει αὐτῶν, ἥτις, ὡς εἶπεν, ἐνισχύει τήν ὀρθόδοξον παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὡς καί οἱ πολυπληθεῖς μετ’ αὐτῶν ἀφικνούμενοι προσκυνηταί καί αἱ ἐν τῷ Ἰσραήλ διπλωματικαί ἀντιπροσωπεῖαι Ὀρθοδόξων Κρατῶν. Ἰδιαιτέρως ἔδωσεν ἔμφασιν εἰς τόν εἰρηνευτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου, ὅν καλεῖται νά διαδραματίσῃ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὡς ἐμφαίνεται καί ἐκ τῆς προσφάτου προσκλήσεως Αὐτοῦ νά ἀντιπροσωπεύσῃ τούς Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἰς τό  C-1 World Dialogue Community (βλ. προαναφερόμενα).

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτην Βλαδίμηρον διά τόν κόπον, εἰς τόν ὁποῖον ὑπεβλήθη νά ἐπισκεφθῇ καί πάλιν τούς Ἁγίους Τόπους, ὡς καί διά τήν προσπάθειαν αὐτοῦ νά γεφυρώσῃ τό εἰς Οὐκρανίαν ὑπάρχον ἐκκλησιαστικόν, κοινωνικόν καί πολιτικόν σχίσμα.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐπέδωσε τῷ Μακαριωτάτῳ  Μητροπολίτῃ  Οὐκρανίας  πολυτελῆ κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῖς δέ λοιποῖς Ἀρχιερεῦσιν ἀρχιερατικά ἐγκόλπια. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Οὐκρανίας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων ἀργυροῦν μικρόν εἰκονοστάσιον  διά τό γραφεῖον αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τήν εὐχήν τοῦ ἀναγνώστου εἰς τόν ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητήν, Ἐντιμότατον κ. Νεκτάριον Γοναρίδην, γόνον πολυτέκνου οἰκογενείας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου π. Δημητρίου Λουπασάκη, ἐφημερίου Ἁγίων Ἰσιδώρων Λυκαβηττοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς Παρασκευῆς ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα καί προεξῆρξε τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ὁμοίως, τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου προεξῆρξαν εἰς μέν τήν Κοινότητα Ρέμλης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, εἰς δέ τήν Κοινότητα Μπετζάλλας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων, κ. Δωρόθεος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_4_placeholder
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν Τετάρτην, 5/18.3.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖόν Του τόν κ. Dirk Lackovic -Van  Corp,  ἀντιπρόσωπον τῆς IOCC (International Orthodox Chtristian Charities, Inc.) εἰς τά Ἱεροσόλυμα μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ, κ. Χρυσάνθης Λοΐζου καί ἐδέχθη ὑπ’ αὐτῶν ἐνημέρωσιν ἐπί τῆς συνεχιζομένης ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας  ὑπό τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως εἰς Γάζαν διά τοῦ ἐκεῖ Ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου.

Τήν Παρασκευήν, 7/20.03.2009, ὁ Μακαριώτατος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Πατριαρχείου μετέβη εἰς τήν Πανεπιστημιούπολιν Μπιρζέτ, παρακειμένην εἰς τήν πόλιν τῆς Ραμάλλας, εἰς τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ἔνθα ὡς γνωστόν ἤρξατο προσφάτως ἡ διαδικασία ἀνεγέρσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου σχολείου, καί προεξῆρξεν τῆς ἀκολουθίας τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου διά τήν ἐκεῖ Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τοῦ Πατριαρχείου, ἀριθμοῦσαν περί τά 1.500 μέλη.

Εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή. Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς βοηθείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀνυμνουμένης ὑπό τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τό μέσον τῆς ὁποίας διανύομεν.

Οἱ ἱερεῖς καί τό Συμβούλιον τῆς κωμοπόλεως ἐξέφρασαν εἰς τόν Μακαριώτατον τάς εὐχαριστίας τοῦ  Ὀρθοδόξου λαοῦ διά τήν ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου καί τό ὅλον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ, καρπός τοῦ ὁποίου εἶναι καί ἡ ἔγκρισις ποσοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου  (1.000.000) εὐρώ ὑπό τῆς European Commission διά τήν ἀνέγερσιν σχολείου τῆς Κοινότητος αὐτῶν.

Τό Σάββατον, 8/21.03.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Πρόεδρον καί τόν Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς  Ρωσίας,  Sergey E. Shcheblugin καί Mikhail Yakushev, οἵτινες καί ἐπέδωσαν Αὐτῷ ποσόν ὕψους δέκα (10.000) χιλ. εὐρώ διά τούς πληγέντας τῆς Γάζης.

Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη πεντηκονταμελῆ  ὁμάδα πιστῶν τῆς Κοινότητος τοῦ Πκέα, κώμης τοῦ Βορείου Ἰσραήλ.  Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν αὐτοῖς τήν σημασίαν τῆς ἑνότητος καί τῆς συνεργασίας διά τήν ἐπιβίωσιν καί τήν πρόοδον τῆς Κοινότητος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_5_placeholder
ΙΕΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΣ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΕΙΣ ΓΕΝΙΣΕΑΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Συμφώνως πρός παράκλησιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, ἐν τῇ Γενισέᾳ τῆς Ξάνθης, διά τῶν τιμίων Γραμμάτων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, Ἱερά Εἰκών τῆς Θεοτόκου, ἀντίγραφος τῆς Θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης, τῆς εὑρισκομένης εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεθσημανῇ, ἔφθασεν εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ εἰς τάς τέλη Ἰανουαρίου (ν.ἡμ.) τρ.ἔ. 2008 ἐκ τῆς Ξάνθης, πρός τέλεσιν εἰδικῆς -ὡς ἔθος – τελετῆς «συναντήσεως» τῶν δύο Ἱερῶν Εἰκόνων, πρωτοτύπου καί ἀντιγράφου. Τήν Ἱεράν ἀντίγραφον Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου συνώδευον ὁ Προϊστάμενος τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Πρασινάκης μεθ’ ὁμάδος προσκυνητῶν.

Πατριαρχικῇ εὐλογίᾳ, μετ’ αἴτησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Παντελεήμονος καί τοῦ ὡς ἄνω Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τήν Ἱεράν ἀντίγραφον Εἰκόνα συνώδευσεν ἐπίσης εἰς τήν Γενισέαν τῆς Ξάνθης ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ ὁποῖος προέστη τιμητικῶς καί τῶν ἑορτασμῶν ἐπί τῇ ἀφίξει τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, καί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς ἐν Γενισέᾳ, τήν 1ην καί 2αν Φεβρουαρίου (ν.ἡμ.), ἐξεφώνησε δέ καί σχετικήν ἑορταστικήν προσφώνησιν. Ἀπό τοῦ νῦν ἡ Ἱερά ἀντίγραφος αὕτη Εἰκών θά παραμένῃ εἰς Γενισέαν πρός εὐλογίαν τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ξάνθης καί ὁλοκλήρου τῆς Θράκης.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

ngg_shortcode_6_placeholder