1

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ IOCC ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 13-8-2009, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’ ὁ ἀπερχόμενος Διευθυντής τῆς IOCC κ. Dirk Lackovic-van Gorp  μετά τοῦ διαδόχου αὐτοῦ κ. Gregory Malzuk.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ἐγένετο συζήτησις ἐπί τῶν φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων τῆς  IOCC (INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES, INC.) (Διεθνοῦς Φιλανθρωπικῆς Ὀρθοδόξου Ὀργανώσεως). Ἡ ὀργάνωσις αὐτή συντηρεῖται ἐκ προσφορῶν τῶν μελῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀμερικῆς, τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος καί οἰκουμενικῶν φίλων. Διατηρεῖ ἀντιπροσωπείαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ μέ προσωπικόν ἕξ ὑπαλλήλων.

Διαρκούσης τῆς ὑπηρεσίας τοῦ κ. Dirk Lackovic, ἡ ὀργάνωσις αὐτή ἐβοήθησε οἰκονομικῶς τό Πατριαρχεῖον, διά νά ἀνταποκριθῇ εἰς τάς ἀνάγκας τῶν θυμάτων τῆς πολεμικῆς συρράξεως εἰς Γάζαν. Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κ. Dirk διά τοῦτο καί ἐπεσήμανε εἰς τούς ἐπισκέπτας ἐκπροσώπους τῆς IOCC τάς δραστηριότητας τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τάς ὁποίας χρειάζεται βοήθειαν καί συμπαράστασιν, ὡς εἰς ἀνέγερσιν ἐκκλησιῶν, οἰκισμῶν καί σχολείων καί ηὐχαρίστησεν αὐτούς διά τήν ἄχρι τοῦδε οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν αὐτῶν.

Ὁ νέος ἀντιπρόσωπος τῆς IOCC κ. GREGORY MALZUΚ Σλοβακικῆς Καταγωγῆς, υἱός ἱερέως, εἶναι εἰδικός εἰς θέματα Διεθνῶν Σχέσεων καί εἰρήνης. Ὁ κ. Dirk, διεβεβαίωσε τόν Μακαριώτατον διά τήν συνέχισιν τῆς καλῆς συνεργασίας καί μετά τοῦ διαδόχου αὐτοῦ. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ νέῳ Διευθυντῇ τῆς  IOCC  μετάλλιον τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder