1

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ

Τήν Κυριακήν, 8/21-6-2009, ἡμέραν μνήμης τῶν ἐν Παλαιστίνῃ Ἁγίων εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί μετά τήν ὑποδοχήν εἰς τό Πατριαρχεῖον τοῦ Προέδρου τῆς Μολδαβίας κ. Βλαδιμήρου Βορόνιν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν ἀδελφῶν, ἀνεχώρησε διά τήν πόλιν Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας.

Ἀφιχθείς εἰς αὐτήν ὁ Μακαριώτατος, κατηυθύνθη πρός τό ἐντός τῆς πόλεως κτῆμα τοῦ Πατριαρχείου, τό γνωστόν ὡς «Πύργος τοῦ Δεσπότου» / «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν», ἐκτάσεως 200 στρεμμάτων περίπου. Ἡ ὀνομασία αὕτη προέρχεται ἀπό τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Ναζαρέτ Νήφωνα, ζήσαντα  περί τό 1850 καί ἀγοράσαντα τό κτῆμα τοῦτο.  Διά τήν ἀξιοποίησιν τοῦ κτήματος τούτου ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος ἐνοικίασεν αὐτό εἰς τήν ὁμώνυμον ἑταιρείαν «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν». Δυστυχῶς ἡ συμφωνία αὕτη περιεπλάκη εἰς ἀτυχεῖς, ἐπιζημίους καί ἀνυπερβλήτους δυσκολίας, τάς ὁποίας τό Πατριαρχεῖον ἐπί διετίαν καί χάρις εις τας επιμόνους προσπαθείας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου ὑπερέβη. Οὕτω κατέστη δυνατόν νά ἐφαρμοσθοῦν τά ἄρθρα τῆς ὡς ἄνω συμφωνίας, συμφώνως πρός τά ὁποῖα ἡ ἑταιρεία δεσμεύεται νά ἀνεγείρῃ διά τήν Κοινότητα τῆς Ναζαρέτ εἰς τό ἐν λόγῳ κτῆμα σχολεῖον τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου», αἱ δαπάναι τοῦ ὁποίου προϋπολογίζονται εἰς 10.000.000 Σέκελ. Τό Πατριαρχεῖον θά ἀνακαινίσῃ τήν ἐντός τοῦ κτήματος τούτου ἠρειπωμένην ἐκκλησίαν.

Κατόπιν συνεννοήσεως τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ Νέου Κοινοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ναζαρέτ, ἐξεπονήθησαν ὑπό εἰδήμονος ἀρχιτέκτονος τά σχέδια τοῦ ἐν λόγῳ σχολείου, τό ὁποῖον θά ἐκτείνηται εἰς ἔκτασιν 17 στρεμμάτων τοῦ κτήματος τούτου, ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου.

Διά τήν ἔναρξιν ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων ἦτο ἀπαραίτητος προϋπόθεσις ἡ κατάθεσις θεμελίου λίθου διά τελετῆς ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Διά τήν ὁδικήν πρόσβασιν εἰς τό κτῆμα εἶχε διανοιχθῆ δρόμος καί ἐξομαλυνθῆ ἔκτασις πλησίον τοῦ ὡς ἄνω παρεκκλησίου, ἐπιστεγασθεῖσα δι’ ἀντισκήνου, εἶχον δέ ἐτοιμασθῆ καί τά ἀπαραίτητα σκεύη διά τόν ἁγιασμόν καί τά καθίσματα διά τούς 200 περίπου προσκεκλημένους.

Προσελθών ὁ Μακαριώτατος, ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ ἐνοριακοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου τῆς Ναζαρέτ, τῶν ἐκπροσώπων τῆς Κοινότητος, τῶν προυχόντων καί τῶν λοιπῶν προσκεκλημένων, ἐν οἷς ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος τῆς Ναζαρέτ  Μποῦλος Μαρκοῦτσο καί ὁ Διευθυντής τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε και οἱ σεΐχηδες τῆς Ναζαρέτ, κ. Σαλάχ Ἰλ-Ἀφήφ καί Ἀβδούλ Σαλάχ Ἰνάσρη.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐπί θεμελιώσει κοινωφελοῦς ἔργου καί ἀπεκάλυψε καί ἡγίασε τόν λίθον, ἐφ ᾦ καί εἶχεν ἀναγραφῆ ἡ ἀφιερωτική ἱδρυτική ἐπιγραφή ἔχουσα οὕτως ἀραβιστί:

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Τήν Κυριακήν, 8/21 Ἰουνίου 2009, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Ὀρθοοδόξου σχολείου τοῦ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ εἰς τό κτῆμα, τό γνωστόν ὡς «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν», «Πύργος Τοῦ Δεσπότου», εἰς τήν πόλιν Ναζαρέτ, παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν κ.κ. Θεοφιλου Γ’, Πατριάρχου τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης καί Ἰορδανίας, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί πολλῶν ἱερέων καί μελῶν τοῦ Ὀρθόδοξου Συμβουλίου Ναζαρέτ καί τοῦ Ἀντιπροσωπευτικοῦ Σώματος καί τοῦ Ὀρθοδοξου Ποιμνίου εἰς Ναζαρέτ.

Τό Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί τό Ὀρθόδοξον Συμβούλιον τῆς Ναζαρέτ ἔθεσαν εἰς προτεραιότητα τήν ἀνέγερσιν ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος διά τήν ἐξυπηρέτησιν  τῆς ἀραβικῆς κοινωνίας, ἄνευ κοινωνικῶν διακρίσεων διά τήν πρόοδον μιᾶς νέας ἐκλεκτῆς γενεᾶς  εἰς τήν ἐκπαίδευσιν καί διαγωγήν.

Ὑπογραφή

Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου

Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ

Ράϊκ Ζαρζούρα,

Ἄζμη Χακίμ,

Χάληλ-Ἰλ-Ἀλέμε

21.6.2009

Μετά τοῦτο ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τούς προσκεκλημένους, ὑπογραμμίζων εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ τήν σημασίαν, τήν ὁποίαν ἀποδίδει τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν ἐγκύκλιον παιδείαν ἐν γένει καί ἰδίᾳ εἰς τήν θρησκευτικήν. Διά τοῦτο καί κατέβαλεν ἐκτενεῖς προσπαθείας, ἵνα φθάσῃ εἰς τό γεγονός τοῦτο σήμερον, τῆς ἱδρύσεως εἰς Ναζαρέτ σχολείου, τό ὁποῖον θά συμβάλῃ εἰς τήν ὀρθόδοξον θρησκευτικήν αὐτοσυνειδησίαν τῶν τέκνων τοῦ ἐν Ναζαρέτ ποιμνίου αὐτοῦ, ἀλλά καί εἰς τήν ἐγκύκλιον παιδείαν τῶν τέκνων τῶν κατοίκων τῆς Ναζαρέτ ἄλλων δογμάτων καί ἄλλων θρησκευμάτων ἄνευ οὐδεμιᾶς διακρίσεως.

Τόν Μακαριώτατον ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, λέγων: «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ», τονίζων ὅτι τό γεγονός τοῦτο σήμερον τυγχάνει ἱστορικόν καί ἱερόν καί ἀποδεικνύει τήν μέριμναν τοῦ Μακαριωτάτου διά τό ποίμνιον Αὐτοῦ καί ἐνισχύει τήν ἐμπιστοσύνην ἡμῶν πρός Ἐκεῖνον διά τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ Πατριαρχείου. Κατακλείων τήν προσφώνησιν αὐτοῦ ὁ Μητροπολίτης Κυριακός ηὐχήθη τῷ Μακαριωτάτῳ: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Τήν προσφώνησιν τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ ἠκολούθησαν αἱ προσφωνήσεις τῶν:

1. κ. Χαλίλ-Ἰλ-Ἀλέμε, Προέδρου τῆς Κοινότητος τῆς Ναζαρέτ,

2. κ. Ἄζμη Χακήμ, Προέδρου τοῦ Ἀντιπροσωπευτικοῦ Σώματος,

3. κ. Ράϊκ Ζαρζούρα, Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Οὗτοι ἐξέφρασαν τήν χαράν αὐτῶν καί τήν ἰκανοποίησιν διά τήν πραγματοποίησιν ὀνείρου δεκαετιῶν διά σχολεῖον, ἐν ᾧ θά διδάσκωνται τά τέκνα αὐτῶν καί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ ὑπέρ τοῦ ποιμνίου Αὐτοῦ ἐν γένει καί ἰδίως τοῦ ἐν Ναζαρέτ.  Καρπός τοῦ ἐνδιαφέροντος τούτου εἶναι τό σχολεῖον τοῦτο, μέλλον νά ἱδρυθῇ διά τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας μεταξύ Πατριαρχείου καί ποιμνίου εἰς τό πλαίσιον τῆς νέας σελίδος σχέσεων, τήν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος ἤνοιξε καί ἐπί τῆς ὁποίας ὅλοι ἡμεῖς συνεχίζομεν. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτη διά τό ταμεῖον μαθητοῦ εἴκοσι χιλιάδας (20.000) U.S.D. Μετά τήν τελετήν ὁ Μητροπολίτης Ναζαρέτ παρέθεσε πλουσίαν τράπεζαν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν τόν εἰς γηροκομεῖον τῆς κώμης Σφαάμερ γηροκομούμενον πολιόν Μητροπολίτην Σκυθουπόλεως κ. Ἰάκωβον, ὅστις, παρά τήν ταλαιπωροῦσαν αὐτόν ἀσθένειαν ἀμνησίας, ἀνεγνώρισε τόν Μακαριώτατον, διατελέσαντα μαθητήν αὐτοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν καί ηὐχήθη Αὐτῷ πολλάκις «ἔτη πλεῖστα ὅσα, ὑγιεινά καί ὠφέλιμα διά τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον».

Μετά τοῦτο ὁ Μακαριώτατος κατηυθύνθη πρός τήν ἱεράν Μονήν Θαβωρίου Ὄρους, ἧς ὁ Ναός προσφάτως πλήρως ἡγιογραφήθη ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Ἰλαρίωνος καί ἐπεβλεψε τάς εἰκόνας, τάς ὁποίας ἡ ὁσιωτάτη μοναχή Θαβωρία ἁγιογραφεῖ διά τήν ἐγκαταλελειμμένην καί ἀνακαινιζομένην νῦν Ἐκκλησίαν εἰς Μααλοῦλε.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΝΑΖΑΡΕΤ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 13-6/31-5-2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Δήμαρχον τῆς Ναζαρέτ, κ. Ράμεζ Τζαράϊσε, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ κ. Ράϊκ Τζαράϊσε, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Mercantile Bank.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην συνεζητήθησαν θέματα τῆς Κοινότητος τῆς Ναζαρέτ καί ἰδιαιτέρως ἡ προετοιμασία τῆς τελετῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ σχολείου τῆς Ναζαρέτ τήν προσεχῆ Κυριακήν, 8/21-6-2009. Τό σχολεῖον τοῦτο πρόκειται νά ἀνεγερθῇ κατόπιν προσφάτων συνεννοήσεων μεταξύ Πατριαρχείου καί Κοινότητος διά τήν διευθέτησιν τῶν δημιουργηθεισῶν διαφορῶν καί ἐκκρεμοτήτων εἰς τήν συμφωνίαν τοῦ κτήματος τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ γνωστοῦ ὡς «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν» / «Πύργου τοῦ Δεσπότου».

Ἀκολούθως, ὁ κ. Ράϊκ Τζαράϊσε προσεκάλεσε τόν Μακαριώτατον νά εὐλογήσῃ τόν γάμον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_1_placeholder