1

100ΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝ ΦΧΕΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΕΜΙΡΗ ΓΑΖΗ

Ἡ πόλις Φχές, προάστειον τοῦ Ἀμμάν, εἶναι μία ἐκ τῶν μεγάλων πόλεων τῆς Ἰορδανίας, ἀριθμοῦσα περί τούς 15.000 χιλιάδας κατοίκων, ζηλευτή καί διά τό εὔφορον ἔδαφος αὐτῆς καί τό εὔμορφον  φυσικόν περιβάλλον.

Εἰς αὐτήν τήν πόλιν τό Πατριαρχεῖον διατηρεῖ ἀνέκαθεν Ἑλληνορθόδοξον ἀραβόφωνον Κοινότητα, ἀριθμοῦσαν 8.000 χιλιάδας μέλη μέ Πατριαρχικόν Ἐπιτροπον σήμερον τόν Ἁγιοταφίτην Ἀρχιμανδρίτην Ἱερώνυμον καί ἱερεῖς τούς αἰδεσιμωτάτους, π. Τζίριες Σμεράτ,  π. Ρωμανόν Σαμάουϊ καί  π. Ἠλιᾶς Σουές καί σχολεῖον, (νηπιαγωγεῖον-δημοτικόν-γυμνάσιον-λύκειον μέ 50 καθηγητάς καί 600 μαθητάς καί ἐπίσης Ὀρθόδοξον Λέχην καί Ὀρθόδοξον φιλανθρωπικόν Σύλλογον.

Εἷς τῶν ναῶν τῆς Κοινότητος αὐτῆς εἶναι ὁ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων, μικρός σχετικῶς, εὐπρεπής ὅμως καί ὑποβλητικός πλησίον τοῦ δημοτικοῦ σχολείου καί νηπιαγωγείου μέ 130 μαθητάς καί ἕτερος ἐν καθημερινῇ λατρευτικῇ χρήσει, ὁ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, θεμελιωθείς τό 1906 καί ὁλοκληρωθείς τό 1909 ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δαμιανοῦ.

Τήν συμπλήρωσιν ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ναοῦ τούτου ἑώρτασε τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά διημέρων ἑορταστικῶν  ἐκδηλώσεων ἀπό τῆς 18ης Σεπτεμβρίου /1ης Οκτωβρίου ἕως τῆς 19ης Σεπτεμβρίου /2ας Ὀκτωβρίου 2009.

Διά τούς ἑορτασμούς τούτους ἐξεκίνησεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ μετά συνοδείας ἐκ τοῦ Πατριαρχείου τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης 18ης Σεπτεμβρίου / 1ης Ὀκτωβρίου 2009. Διαβάς τήν γέφυραν τοῦ Ἰορδάνου, ἐγένετο δεκτός μετά τιμῶν ὑπό τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Διοικήσεως τῆς γεφύρας εἰς τήν Ἰορδανικήν πλευράν (King Hussein Bridge), ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί Προυχόντων ἐκ τοῦ Φχές, μεθ’ ὅ κατηυθύνθη διά διαμονήν εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Μακαριώτατος εἶχε συνάντησιν μετά τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας Ὑψηλοτάτου Ἐμίρη Γάζη.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ κατηυθύνθη εἰς τήν πόλιν τοῦ Φχές. Εἰς τήν εἴσοδον τῆς πόλεως εἰς τήν Γέφυραν Χίλντα, ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ π. Ἠλίας Σουές, Προύχοντες ἐκ τοῦ Φχές μετά τῆς Ἀστυνομίας καί πλῆθος εὐσεβοῦς λαοῦ. Τοῦ πλήθους τούτου προΐστατο ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Τζίριες Σουές, τό Δημαρχικόν Συμβούλιον καί ἐκπρόσωποι τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως. Τῶν προσκόπων προελαυνόντων, ἡ ὅλη τιμητική διά τόν Πατριάρχην πομπή, διελθοῦσα διά μέσου τῆς πόλεως, ἔφθασεν εἰς τό προαύλειον τοῦ Ναοῦ καί τοῦ παρακειμένου σχολείου τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ ὁ Πατριάρχης, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ ἡγουμένου πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τῶν ἱερέων τοῦ Ναοῦ,  ἐνεδύθη μανδύαν καί ἀναγνώσας τήν εὐχήν τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, ἐρράντισε τόν περιεστῶτα λαόν. Ἀκολούθως εἰσώδευσεν εἰς τόν ἱερόν ναόν, ραντίζων αὐτόν καί τούς πιστούς καί τό  Ἱερόν Βῆμα, ἐνῷ ἐψάλλοντο τά τροπάρια «Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου…», «Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ σταυρῷ ἑκουσίως…», «Τῇ Ὑπερμάχῳ…» καί τό ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ: «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής…». Τοῦ Πατριάρχου ἀνελθόντος εἰς τόν Θρόνον, ἐψάλη ἡ Δοξολογία καί ἀνεπέμφθη δέησις, μεθ’ ἥν ἐψαλη τό Πολυχρόνιον καί ἐγένετο  Ἀπόλυσις.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος, ἡ ἐξ Ἱεροσολύμων συνοδεία Αὐτοῦ, αἱ τάξεις τῶν ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν καί ὁ πιστός λαός τοῦ Κυρίου, ἐξῆλθον εἰς τόν ὑπαίθριον προαύλειον χῶρον τοῦ σχολείου. Ὁ Μακαριώτατος καί οἱ ἀνώτατοι προσκεκλημένοι Κυβερνητικοί ὑπάλληλοι ἐκάθισαν ἐπί ἐξέδρας καί ὁ λαός εἰς τραπέζας ἐστρωμένας. Ἡ χορῳδία τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς ἐν Ἀμμάν ἔψαλεν ἐκλεκτά τροπάρια εἰς ἀκριβές βυζαντινόν κατανυκτικόν ὕφος. Ἡ χορῳδία τοῦ σχολείου τοῦ Πατριαρχείου ηὔφρανε τήν ὁμήγυριν διά Ἰορδανικῶν πατριωτικῶν ᾀσμάτων καί χορῶν.

Μετά ταῦτα ὁ κ. Ὄδε Σουές, πρῴην ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (ΣΕΜΑ), ἐκαλωσώρισεν εἰς ποιητικόν λόγον τόν Μακαριώτατον, ὡς ἐπάξιον προεξάρχοντα τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τούτου πρός τιμήν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Μετά ταῦτα ἐψάλησαν πάλιν κατανυκτικά ᾄσματα διά τόν καλωσορισμόν τοῦ πρίγκιπος τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου Ἐμίρη Γάζη. Οὗτος ἀφιχθείς, ἐγένετο δεκτός μετά θερμῶν ἐκδηλώσεων. Ὁ ἱερεύς π. Ἠλιᾶς Σουές καλωσορίζων, ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ Ἰορδανία ἀπολαύει δημοκρατίαν καί πρόοδον ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου. Ὅτι  Μουσουλμᾶνοι καί Χριστιανοί συμβιοῦν ἁρμονικῶς εἰς τό πλαίσιον τοῦ ἀνεξιθρήσκου Ἰορδανικοῦ τούτου κράτους. Ὅτι ἡ προσφορά τοῦ πρίγκιπος εἶναι σημαντικωτάτη εἰς τό ἔργον τοῦτο. Τόν πρίγκιπα ἐκαλωσώρισε καί ὁ Δήμαρχος τοῦ Φχές, τονίζων τό πνεῦμα συνεργασίας, τό ὁποῖον ὑπάρχει διά τήν συντήρησιν τῶν μνημείων τῆς πόλεως, ἐν οἷς καί ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ὑπογραμμίζων τό ἐνδιαφέρον τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν πόλιν τοῦ Φχές.

Ἐξ ὀνόματος τῶν Ἐπιτρόπων ὡμίλησεν ὁ κ. Χάννα Μαδαήν. Οὗτος ἐπῄνεσε τό ποιμαντικόν ἔργον τοῦ Πατριάρχου, λέγων ὅτι τοῦτο ἐπιδεικνύεται ἐκ τοῦ ὅτι τό Ὀρθόδοξον ποίμνιον τοῦ Φχές διάγει ἄνευ προβλημάτων καί ἐπῄνεσεν  τόν Ἐμίρην διά τήν ἐλευθέραν ἄνευ προκαταλήψεων θρησκευτικότητα αὐτοῦ.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος διά στόματος π. Ἰμβραήμ Νταμπούρ ἐκαλωσώρισε τόν πρίγκιπα Ἐμίρην Γάζη καί πάντας τούς μετέχοντας εἰς τό γεγονός τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 100 ἐτῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,  λέγων ὅτι φέρει χαιρετισμόν ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐκ τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς, ἥτις διεφύλαξε διά μέσου τῶν αἰώνων χριστιανικά, μουσουλμανικά καί ἰουδαϊκά θρησκευτικά μνημεῖα ἀδιακρίτως, ὑπερβαίνουσα ἀντιξοότητας καί συμπαρισταμένη εἰς τούς καταδιωκομένους καί πρόσφυγας.

«Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Φχές», εἶπε,  «εἶναι προέκτασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀναστάσεως εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν προστατεύει ὅλα τά θρησκευτικά μνημεῖα τῶν Ἱεροσολύμων. Τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Προσευχόμεθα καί ὑπέρ ἑδραιώσεως τοῦ βασιλέως Ἀμπντάλα ΙΙ καί τοῦ πρίγκιπος, διά τήν ὑποστήριξιν εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῶν ὑπέρ τῆς εἰρήνης, τοῦ διαλόγου καί τῆς συναδελφοσύνης». «Διά τούς λόγους τούτους», εἶπεν, «προσφέρομεν τῷ πρίγκιπι τό Ἀνώτατον Παράσημον τοῦ Παναγίου Τάφου, χρυσοῦν σταυρόν μετά στέμματος καί στεφάνης καί τό Ἀνώτατον Παράσημον τῆς Εἰρήνης, κοπέν ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Βενεδίκτου δι ὑψηλοτάτας καί διακεκριμένας  προσωπικότητας, εἰς ἀναγνώρισιν τῶν ὑπηρεσιῶν Αὐτοῦ πρός ἐπικράτησιν τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης καί πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων».

Ὁ πρίγκιψ συγκεκινημένος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν. Εἰς τόν Δήμαρχον τῆς πόλεως κ. Τζίριες Σμεράτ καί εἰς τόν Πρόεδρον τῶν Ἐπιτρόπων κ. Ἀμποῦ Μοῦσα ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν τιμητικήν πλακέτταν, τήν ὁποίαν ἡτοίμασαν ὁ ἡγούμενος καί οἱ ἱερεῖς διά τό γεγονός.

Ὁ πρίγκιψ  Ἐμίρ Γάζη  προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον μικράν ἀργυρᾶν φιάλην ὕδατος ἁγιασμοῦ, ἀργυροῦν δίσκον καί ἐπιταγήν $ 50.000 USD, ὡς συνδρομήν διά τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Ναοῦ, ἐκφράζων καί πάλιν συγκεκινημένος τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ.

Τάς ἑορταστικάς ταύτας ἐκδηλώσεις ἠκολούθησε τράπεζα διά πάντας ὑπέρ τούς χιλίους διακοσίους.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Σεπτεμβρίου / 2ας Οκτωβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐκκινήσας ἐκ τῆς ἐν Ἀμμάν Μητροπόλεως, μετά τήν ἐν τῇ γεφύρᾳ Χίλντα ὑποδοχήν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ π. Τζίριες Σμεράτ, τῶν Προυχόντων καί τῆς Ἀστυνομίας, ἔφθασεν εἰς τόν ἐν Φχές ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου, τόν συμπληροῦντα 100 ἔτη ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ. Γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου καί τῶν ἱερέων, ἐνεδύθη μανδύαν πρό τῆς εἰσόδου, εἰσώδευσεν εἰς τόν ἱερόν ναόν, ηὐλόγησε τήν εἴσοδον καί προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Ἀρτοκλασίας, ἐν συνεχείᾳ δέ καί τῆς κατανυκτικῆς Πατριαρχικῆς καί πολυαρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τοῦ ἡγουμένου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, ἐπιτυχῶς περατώσαντος τήν ἀνακαίνισιν τοῦ ἡγουμενείου, τῶν αἰδεσιμωτάτων ἱερέων τοῦ ναοῦ π. Ἠλιᾶς Σουές, π. Τζίριες Σμεράτ καί π. Ρωμανοῦ Σαμάουϊ,  παρουσίᾳ τοῦ  Ἀντιπροσώπου τῆς ἐν Ἀμμάν Ἑλληνικῆς Πρεσβείας κ. Ἰωάννου Μαλικούρτη, τοῦ Κυπρίου Πρέσβεως κ. Εὐτυχίου, τῶν Πρέσβεων τῆς Ρωσίας, Ρουμανίας, Οὐκρανίας Γεωργίας καί Βουλγαρίας.

Πολύς λαός παρηκολούθησεν ἐν εὐλαβείᾳ  τήν θ. Λειτουργίαν.  Εἰς πολλούς μετέδωσε τήν θ. Κοινωνίαν ὁ Μακαριώτατος. Ὁ ναός οὗτος διά τοῦ ἑορτασμοῦ τούτου ἐδείχθη τόπος «ρωμηοσύνης», ὀρθῆς δόξης καί λατρείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, κατάλοιπον τῆς βυζαντινῆς ρωμηοσύνης εἰς Ἰορδανίαν, ἔδωσεν δυνατήν Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν ἐλπίδος καί εἰρήνης εἰς τήν πόλιν Φχές καί εἰς τό κράτος τῆς Ἰορδανίας. Ἡ χορῳδία ἔψαλεν εἰς ὕφος βυζαντινόν ἀραβιστί καί ἑλληνιστί. Ἡ θ. Λειτουργία ἐγένετο καί πάλιν πρόξενος ἁγιασμοῦ, ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, δυνάμεως καί σωτηρίας διά τούς λειτουργούς τοῦ Κυρίου καί τούς πιστούς.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θ. Λόγον εἰς τούς πιστούς ἔχοντα οὔτως:

«Εὐφραίνου, ἀγάλλου ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γάρ δόξα Κυρίου ἐπί σέ ἀνέτειλε», ψάλλει ὁ ὑμνῳδός.

Εὐφραίνου καί ἀγάλλου ἡ γῆ τῆς χώρας πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅτι ἡ δόξα τοῦ Κυρίου συνανέτειλεν ἐπί σέ καί δή ἐν τῇ ἀγλαοκάρπῳ πόλει Φχές.

Ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος συνήγαγε καί ἡμᾶς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ Ναῷ, ἵνα εὐχαριστιακῶς εὐχαριστήσωμεν καί δοξολογικῶς δοξάσωμεν τό Ἅγιον Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐπί τῇ ἑκατονταετεῖ ἐπετείῳ τῆς πήξεως τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, ἐπί τοῦ ὁποίου προσφέρεται ἡ ἀναίμακτος θυσία.

Τό γεγονός τοῦτο ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, τόσον διά τά πιστά μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὅσον καί διά τούς κατοικοῦντας τήν πόλιν ταύτην.

Ὁ λόγος καί ἡ σημασία τῆς πήξεως τοῦ θυσιαστηρίου, δηλαδή τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ χριστιανικοῦ Ναοῦ, εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μέ τόν λόγον καί τήν σημασίαν τῆς ὑψώσεως καί τῆς πήξεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ  ἐπ’ αὐτόν τόν τόπον τοῦ ἐκχυθέντος ἀπολυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ.

Ἐπί μέν τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός συνῆψε τά ἐπίγεια μέ τά οὐράνια διά τῆς καθαιρέσεως τοῦ μεσοτοίχου τῆς ἔχθρας, προσφέρων τό τίμιον Αὐτοῦ αἷμα ἀντίλυτρον ἀντί πολλῶν.

Ἐπί δέ τοῦ θυσιαστηρίου τῆς ἀναιμάκτου λατρείας Αὐτός Οὗτος ὁ σαρκωθείς Θεός Λόγος, Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός πάλιν καί πολλάκις προσφέρεται τῷ Θεῷ καί Πατρί ὡς νέος πλέον Ἀδάμ ὑπέρ ἡμῶν καί δι’ ἡμᾶς.

Τό ἀκαταπαύστως τελούμενον μέγα μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας ἐπί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τούτου θυσιαστηρίου οὐδέν ἄλλο ὑποδηλοῖ παρά τήν ἄπειρον ἀγάπην καί φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ.

Καί ἡ μέν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ γίνεται αἰσθητή διά τῶν ἀπείρων εὐεργεσιῶν αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον. Ἡ δέ εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ ἡμῶν γίνεται αἰσθητή  διά τῆς πρός τόν συνάνθρωπον ἡμῶν κενωτικῆς, τουτέστιν θυσιαστικῆς καί ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς.

Ναί, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅπως ὁ Σταυρός, δηλαδή ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἐγένετο ὁ λόγος καί τό αἴτιον τῆς θεώσεως πάντων τῶν ἀνθρώπων, κατά τόν ἴδιον ἀκριβῶς τρόπον ἡ λειτουργική καί εὐχαριστιακή ἀναίμακτος θυσία γίνεται ὁ λόγος καί τό αἴτιον τῆς κοινωνίας ἡμῶν μετά τοῦ «προσφέροντος καί προσφερομένου,  τοῦ προσδεχομένου καί διαδιδομένου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ» κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον.

Ἡ ἑκατονταετής παρουσία τοῦ ἱεροῦ καί περικαλλοῦς Ναοῦ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος ἀποτελεῖ τήν μεγάλην καί ἀδιάψευστον μαρτυρίαν τῆς πνευματικῆς καί φυσικῆς κληρονομιᾶς, ἥν ἐκληρονόμησεν καί διεφύλαξε μετά σεβασμοῦ τό Χασιμιτικόν Βασίλειον τῆς Ἰορδανίας, τουτέστιν τήν κληρονομιάν τῆς Ρωμηοσύνης.

Ἡ ἐπί ἑκατονταετίαν ἀδιάκοπος καί ἀπρόσκοπτος λειτουργία τοῦ ἱεροῦ τούτου Ναοῦ ἀποτελεῖ  τρανήν ἀπόδειξιν ἀφ’ ἑνός καί ὁρατόν σύμβολον ἀφ’ ἑτέρου τῶν συμβιωτικῶν δεσμῶν τοῦ σεσαρκωμένου Λόγου, τῆς ἐν Χριστῷ δηλονότι ἀληθείας, τοῦ κηρυττομένου ὑπό τῆς Ρωμηοσύνης καί τοῦ «σπερματικοῦ λόγου τῆς ἀληθείας», κατά τόν ἱερομάρτυρα καί φιλόσοφον Ἰουστῖνον, τοῦ ἐκδηλωμένου ὑπό τῆς θρησκευτικῆς πίστεως τῶν Ἀράβων Χαλιφῶν καί δή τοῦ σημερινοῦ διαδόχου αὐτῶν, Μεγαλειοτάτου Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Abdullah Ibn Hussein Al Thani.

Δικαίως λοιπόν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί , εὐφραίνεται καί ἀγάλλεται τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναφωνούσης μετά τοῦ ὑμνῳδοῦ: «Οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία ἀνεδείχθη ἅπαντας φωταγωγοῦσα τούς πιστούς, ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζομεν. Τοῦτον τόν οἶκον στερέωσον Κύριε», διά πρεσβειῶν  τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας καί διά τῶν μεσιτειῶν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, πολιούχου καί προστάτου τῆς πόλεως ὑμῶν.

Εἶθε Κύριος ὁ Θεός νά ἐνδυναμώνῃ καί ἁγιάζῃ τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Αὐτοῦ. Τουτέστιν τούς λειτουργούς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου, τόν ἡγούμενον Ἀρχιμανδρίτην Ἱερώνυμον, τόν πολιόν Πρεσβύτερον καί οἰκονόμον Πατέρα Ἠλιᾶς καί τούς δύο ἑτέρους Οἰκονόμους ἐφημερίους τῆς Ἑνορίας π. Τζίριες καί π. Ρωμάνον καί πάντας τούς διακονοῦντας, κοπιῶντας καί ψάλλοντας ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ Ναῷ.  Ἀμήν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας ἠκολούθησε λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ. Μετά ταύτην, κατά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου, ἐγένετο διανομή ἀναμνηστικῶν μεταλλίων (μπρελόκ) μέ τήν φωτογραφίαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετά τῆς ἐν ἐπιγραφῇ ἐνδείξεως ἐπ’ αὐτῆς τῆς 100ετηρίδος αὐτοῦ. Μετά τήν σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τό ἡγουμενεῖον, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν Δημαρχίαν τῆς πόλεως. Ὁ Δήμαρχος καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον καί ηὐχαρίστησαν διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν πόλιν αὐτῶν καί εἰς τήν Δημαρχίαν καί διά τήν ὑποστήριξιν τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τούς ἱερούς ναούς τῆς πόλεως, τά σχολεῖα καί εἰς τήν συνύπαρξιν τοῦ μουσουλμανικοῦ καί τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου. Ὁ Μακαριώτατος ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον τῆς Δημαρχίας ἀναμνηστικῶς καί ἐδώρησεν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Τάφου ὡς σύμβολον ἐλπίδος. Ὁ Δήμαρχος ἐδώρησεν εἰς τόν Μακαριώτατον πίνακα μέ ἀναπαράστασιν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Φχές.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τό προσφάτως ἀνακαινισθέν δημοτικόν σχολεῖον τοῦ Πατριαρχείου παρά τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου,  ἔνθα θερμῶς ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Ὑποδιευθυντής τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν κ. Ἔδουαρδ Σμεράτ καί ἡ Διευθύντρια κ. Ρούλα Νταούντ μετά τῶν διδασκαλισσῶν καί τῶν μαθητῶν.

Ἐν τέλει τήν μεσημβρίαν ἠκολούθησε τράπεζα παρατεθεῖσα εἰς τόν Μακαριώτατον καί τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ καί εἰς πολλούς προσκεκλημένους ἐκ τῶν Κυβερνητικῶν καί ἐκ τῶν προυχόντων καί ἁπλοῦ λαοῦ ὑπό τοῦ κ. Ἀδόλφ Σουές, πρώην Δημάρχου.

Μετά τήν τράπεζαν ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη διά συλλυπητήρια τήν οἰκογένειαν τοῦ πρό μηνός ἐκλιπόντος ἱεροψάλτου τῆς Ἐκκλησίας Φχές μακαριστοῦ Ντάχερ Νταούντ.

Ἡ ὅλη διήμερος ἑορταστική ἐκδήλωσις ἐχαροποίησε τήν Χριστιανικήν Κοινότητα τοῦ Φχές, καί ἐπεβεβαίωσεν διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν παρουσίαν τοῦ Πατριαρχείου πλησίον τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
ΟΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν 23ην /6ην Σεπτεμβρίου 2009,  ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν π. Ράζεμ Μαντουνάτ ἐξ Ἰορδανίας,  συνοδεύων 100 μέλη τοῦ ποιμνίου ἐξ Ἰορδανίας, προσκυνητάς διά πρώτην φοράν τῶν Ἁγίων Τόπων.

Τούτους ἐκαλωσώρισεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εἰς τήν ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου ὡς ἀγαπητά καί ἐκλεκτά μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ ἐξ Ἰορδανίας. Ηὐλόγησε τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί ηὐχήθη εἰς αὐτούς νά ἔχουν καλήν διαμονήν, εὐλογημένην προσκυνηματικήν θεωρίαν διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς ζωοποιοῦ δυνάμεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος ἱερεύς π. Ράζεμ Μαντουνάτ μετά τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν συμμετεῖχον εἰς τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τήν προσεχήν Κυριακήν, 27ην/ 14ην Σεπτεμβρίου 2009, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_1_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ.

Τήν Πέμπτην 28ην Αὐγούστου / 10ην Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη τούς ἐκπροσώπους τύπου τῶν κεντρικῶν ἐφημερίδων καί τοῦ κρατικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἰορδανίας εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς ἀρίστας σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας. «Ὁ Ἑλληνορθόδοξος (Rum Orthodox) Πατριάρχης Ἱεροσολύμων», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι ὁ διάδοχος τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου, ὁ ὁποῖος συνηντήθη καί συνῆψεν τήν ἱστορικήν συνθήκην μετά τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ-Ἰμπίν-Χατάμπ, τοῦ ὁποίου διάδοχοι εἶναι τά μέλη τῆς Χασιμιτικῆς οἰκογενείας τῆς Ἰορδανίας. Ὁ Χαλίφης Ὀμάρ-Ἰμπίν-Χατάμπ ὑπῆρξεν ἐθνικός καί θρησκευτικός ἡγέτης. Ὁ Πατριάρχης Σωφρόνιος ἀναδεικνύεται ἐπίσης ἐθνικός καί θρησκευτικός ἡγέτης τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ μετά τήν ἀποχώρησιν τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος  Ἡρακλείου. Οὗτοι οἱ δύο ἡγέται συνηντήθησαν ἔχοντες τοιαύτην τήν διττήν ἡγετικήν ἰδιότητα, τήν ὁποίαν κατέχει σήμερον ὁ νῦν Βασιλεύς τοῦ Χασιμιτικοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας. Αὕτη ἀκριβῶς ἡ παράδοσις τοῦ Ἑλληνορθοδόξου (Rum Orthodox) Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας, ὡς τῶν παλαιοτέρων, Πατριάρχου Σωφρονίου καί Ὀμάρ-ἸμπίνΧατάμπ συνεχίζεται ἕως σήμερον. Τοῦτο ἀποδεικνύεται κατά τήν ἐκλογήν τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ὅτε ἡ Α.Θ.Μ. λαμβάνει τήν ἀναγνώρισιν, τό κοινῶς λεγόμενον ‘βεράτιον’, ἐκ τοῦ Βασιλέως τῆς  Ἰορδανίας».

«Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός πιστῶν ἐκ τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου», προσέθεσεν ὁ Μακαριώτατος, «εὑρίσκεται εἰς τό Χασιμιτικόν Βασίλειον τῆς Ἰορδανίας καί ἀπολαμβάνει πλήρους θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ἀπολύτου σεβασμοῦ. Ἡ Ἰορδανία ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς ἐπονομαζομένης «Γῆς τῆς Ἐπαγγελίας», γεγονός τό ὁποῖον σημαίνει ὅτι τά Πανάγια Προσκυνήματα δέν περιορίζονται μόνον εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ἀλλ’ ἐπεκτείνονται καί εἰς τήν ἀνατολικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ὡς τό προσκύνημα τῆς Βαπτίσεως καί ὁ γνωστός, ψηφιδωτός ‘Χάρτης τῶν Ἱεροσολύμων’ εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Μαδηβᾶν».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό καθεστώς τῆς Ἱερουσαλήμ εἶναι νά παραμείνῃ ἡ Ἱερουσαλήμ μία «ἀνοικτή πόλις», διατηροῦσα τόν προσκυνηματικόν αὐτῆς χαρακτῆρα, οὕτως ὥστε ἡ πρόσβασις εἰς αὐτήν νά εἶναι εὔκολος διά πάντας τούς προσκυνητάς, ἄνευ διακρίσεως θρησκευτικῆς ἤ ἐθνικῆς».

Ὁ Μακαριώτατος διεβίβασεν τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ εἰς τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν νῦν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Abdullah διά τό ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ καί τήν ὑποστήριξιν ὑπέρ τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ Προσκυνημάτων.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τούς ἐκπροσώπους τύπου ὡς  ἀναμνηστικά δῶρα, μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν χριστιανοσύνης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ συνέντευξις τοῦ Μακαριωτάτου μετεδόθη τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας εἰς τό κεντρικόν δελτίον εἰδήσεων τοῦ κρατικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἰορδανίας καί ἐδημοσιεύθη εἰς τάς κεντρικάς ἐφημερίδας τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ

Εἰς τήν χώραν τῆς Ἰορδανίας περιλαμβάνεται σημαντικόν μέρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὡς καθωρίσθη αὕτη ὑπό τῶν κανόνων τῆς Α’ καί τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Πολλαί ἀπό τάς Μητροπόλεις καί τάς Ἐπισκοπάς τοῦ Πατριαρχείου ἔχουν τήν ἔκτασιν καί τά ὅρια αὐτῶν εἰς τήν πέραν τοῦ Ἰορδάνου χώραν. Πολλαί βυζαντιναί Ἐκκλησίαι, ἔχουσαι τήν ἀρχήν αὐτῶν εἰς τόν 4ον καί 5ον αἰ μ.Χ., ἀνεκαλύφθησαν ὑπό τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης εἰς τήν κοιλάδα τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τά ὄρη Νηβώ, τήν Μαδηβᾶν καί ἀλλαχοῦ.

Βεβαίως, πολύ πρό τῆς ἐπισήμου καί εὑρυτέρας διαδόσεως τοῦ χριστιανισμοῦ εἰς τήν περιοχήν  αὐτήν, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἔζησεν ὡς ὑπερόριος εἰς τήν Πέλλαν τῆς Ἰορδανίας μετά τήν καταστροφήν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, ἀπό τό 70μ.Χ. ἕως τό 134 μ.Χ.

Ἡ ἐκκλησιαστική ζωή καί δρᾶσις τοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς ἐν Ἰορδανίᾳ ἐνορίας τῶν Ἑλληνορθοδόξων ἀραβοφώνων  ἐνοριῶν αὐτοῦ συνεχίζεται ἀδιακόπως μέχρι καί σήμερον. Ἡ δημιουργηθεῖσα μετά τό 1967 πολιτική κατάστασις μέ τόν Ἰορδάνην ποταμόν ὡς σύνορον μεταξύ Ἰσραήλ καί Ἰορδανίας δέν διέκοψε τήν ἐκκλησιαστικήν ἀποστολήν τοῦ Πατριαρχείου πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

Ἡ διάβασις τῆς γεφύρας τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ διά Πατριαρχικάς ἤ ἄλλας ἀποστολάς δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα σήμερον.

Οὕτω καί τό Σάββατον, 5/18-7-2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης  Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου καί τοῦ ὁσιολογιωτάτου ἱεροδιακόνου Φιλουμένου, διελθών τήν γέφυραν τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, κατηυθύνθη εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Ἀμμάν, παρέθεσε γεῦμα.

Τήν 5.00μ.μ. ὁ Μακαριώτατος ἐξῆλθε τῆς Μητροπόλεως καί κατηυθύνθη εἰς τήν συνοικίαν τῆς Μάρκας, προάστειον τοῦ Ἀμμάν, πλησίον τοῦ παλαιοῦ ἀεροδρομίου. Εἰς αὐτήν  τήν συνοικίαν ὑπάρχει ἀραβόφωνος Κοινότης τοῦ Πατριαρχείου, ἀποτελουμένη ἐκ 250 περίπου Ὀρθοδόξων οἰκογενειῶν. Ἡ κοινότης αὐτή ἐξυπηρετεῖται εἰς τάς λατρευτικάς ἀνάγκας αὐτῆς εἰς ἕνα μικρόν καί στενόν εὐκτήριον οἶκον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ὁ ἀπέριττος ναός οὗτος δέν ἡδύνατο νά καλύψῃ πλήρως τόν ἀριθμόν τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος αὐτῆς καί νά ἀνταποκριθῇ εἰς τήν δυναμικότητα καί ζωτικότητα αὐτῆς.

Διά τοῦτο ὁ δραστήριος προϊστάμενος τῆς ἐνορίας αὐτῆς π. Ἤσσα Ἀγιάς, ἐζήτησε καί ἔλαβε πλησίον τοῦ ναοῦ τούτου ὡς δωρεάν παρά τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως ἔκτασιν δύο (2) στρεμμάτων γῆς περίπου εἰς περίοπτον ὄντως θέσιν ἐπί τῆς κατωφερείας ἑνός λόφου.

Ἐν συνεχείᾳ, διά τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἱερέως τούτου καί τοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινότητος καί διά χρηματικῶν δωρεῶν τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων εὐσεβῶν δωρητῶν, ἀνελθουσῶν εἰς τό ὕψος τῶν  850.000 χιλιάδων Δηναρίων περίπου, ἐξωμαλύνθη ἡ γῆ καί ἰσοπεδώθη, ὅπου παρίστατο ἀνάγκη, ἐτέθησαν στερεά θεμέλια καί ἤρξατο ἀνεγειρόμενος ὁ ναός, φθάσας ἤδη εἰς ὗψος οὐχί εὐκαταφρόνητον, βασιζόμενος ἐπί δύο ὀρόφων, μεγάλης χωρητικότητος, ἐν οἷς ὑπάρχουν: αἴθουσα διά διαλέξεις καί ἄλλας ἐκδηλώσεις, αἴθουσα νεολαίας, δωμάτια Κατηχητικοῦ σχολείου, κατοικία καί γραφεῖον τοῦ ἱερέως καί ἄλλοι βοηθητικοί χῶροι.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ καί ἔθεσε συμβολικῶς τόν θεμέλιον λίθον καί οὕτω ηὐλόγησε τῇ ἐγκρίσει Αὐτοῦ τάς ἤδη γενομένας ἐργασίας, καί τάς ἐναπομενούσας νά γίνωσι εἰσέτι.

Εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ συμμετέσχεν ἡ ἐξ Ἱεροσολύμων συνοδεία τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, π. Ἤσσα Ἀγιάς, ὁ π. Ἰμβραήμ Νταμπούρ, ὁ π. Ἀλέξιος Κακίς καί ἄλλοι ἱερεῖς ἐξ Ἀμμάν. Τήν ἀκολουθίαν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἕλληνος πρέσβεως εἰς Ἀμμάν κ. Ἰωάννης Μαλικούρτης, ὁ Κύπριος πρέσβυς κ. Πέτρος Εὐτυχίου, ἐκλεκταί προσωπικότητες τοῦ ἐν Ἀμμάν Ὀρθοδόξου ποιμνίου, ὡς ὁ πρῴην Ὑπουργός Ὑδάτων τῆς Ἰορδανίας κ. Μούνδιρ Χανταντίν, ὁ κ. Καμάλ-Ἀμποῦ-Τζάμπερ, ὁ κ. Σαμήρ Γκαουάρ, μέλος τοῦ Ἰορδανικοῦ Κοινοβουλίου καί ἐν ταυτῷ μέλη τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς  τοῦ Πατριαρχείου καί ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἐλιάς Ἀττάλα, ὅστις καί ἀνέλυσε δομικῶς τάς γενομένας ἐργασίας, τάς δαπάνας αὐτῶν καί τάς λειπομένας, δι’ ἅς ἀναμένονται εὐσεβεῖς δωρηταί.

Ὁ ἱερεύς π. Ἤσσα καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας ηὐχαρίστησαν εἰς τούς λόγους αὐτῶν τόν βασιλέα Ἀμπντάλλα-Ἵμπν-Χουσεΐν διά τήν δωρεάν τῆς γῆς καί τόν Μακαριώτατον διά τήν ἀπ’ ἀρχῆς ἕως τοῦ νῦν ἠθικήν καί ὑλικήν συμπαράστασιν καί ὅλους τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους δωρητάς.

Ὁ Μακαριώτατος ἀπαντῶν, ηὐχαρίστησε τόν Θεόν διά τό γεγονός τῆς ἐπιτεύξεως τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅστις εἶναι ὁ Ἅγιος  ὅλων, ἰδίᾳ ὅμως τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ καί τῶν ναυτικῶν. «Ἡ τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τούτου», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι ἐνδεικτική τῆς συνεχοῦς διά μέσου τῶν αἰώνων παρουσίας τῆς ρωμηοσύνης, τῶν μελῶν δηλαδή τοῦ γένους τῶν ὀρθοδόξων Ρωμαίων εἰς τήν χώραν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς ἐπικρατούσης εἰς τό κράτος τῆς Ἰορδανίας ἀνεξιθρησκείας καί διαθρησκειακῆς εἰρηνευτικῆς συμβιώσεως ὑπό τήν κραταιάν καί δημοκρατικήν διοίκησιν τοῦ βασιλέως Ἀμπντάλλα-Ἴμπν-Χουσεΐν». Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν 10.000  δέκα χιλιάδας USD $ ὡς συνδρομήν εἰς τό ἐπιτελούμενον θεάρεστον ἔργον.

Μετά τήν λῆξιν τῆς τελετῆς αὐτῆς, κατά τό ἑσπέρας, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη διά συλλυπητήρια δύο οἰκογενείας ἐπί τῷ θανάτῳ συγγενῶν αὐτῶν εἰς τήν πλησίον τοῦ Ἀμμάν κωμώπολιν τοῦ Φχές , ἐν ᾗ ἀκμάζον τό χριστιανικόν στοιχεῖον.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 6/19-7-2009, ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν ὡς ἄνω ρηθέντα εὐκτήριον οἶκον τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐν Μάρκᾳ, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, τῶν ἱερέως π. Ἤσσα Ἀγιάς, προϊσταμένου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ  τούτου, τοῦ ἐξ Ἀμμάν π. Ἰμβραήμ Ναμπούρ, τοῦ ἱεροδιακόνου Φιλουμένου, ψάλλοντος εἰς κατανυκτικήν καί ἀκριβῆ βυζαντινήν μουσικήν, τοῦ ἱεροψάλτου τοῦ ἐν Ἀμμάν ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς κ. Φάντι Ἰλ -Φάρ καί συμμετεχόντων ἐν εὐλαβείᾳ πολλῶν ἐκ τῶν ἐνοριτῶν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ἐν οἷς ἐμφανής ἡ παρουσία νέων καί νεανίδων τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου τῆς ἐνορίας.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τούς πιστούς  τούτους ὅλων τῶν ἡλικιῶν, εὐχαριστῶν κατ’ ἀρχάς τόν Θεόν, «διότι ἠξίωσεν ἡμᾶς ὁ Θεός», ὡς εἶπεν, «νά φθάσωμεν εἰς τό ἐπίτευγμα τοῦτο, τῆς ἀνεγέρσεως νέου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, οὗτινος ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τό ἑσπέρας τῆς χθές καί διότι ἠξίωσεν ἡμᾶς ὁ Θεός νά συναχθῶμεν εἰς τήν θ. Λειτουργίαν ταύτην καί νά τελέσωμεν τό μυστήριον τῆς θ. Εὐχαριστίας». «Ἐν τῷ μυστηρίῳ τούτῳ», εἶπεν, «ὁρῶμεν τόν Χριστόν νοερῶς εἰς τήν θείαν Αὐτοῦ φύσιν, ὁρῶμεν ὅμως Αὐτόν ὁρατῶς, αἰσθητῶς καί ψηλαφητῶς εἰς τήν ἀνθρωπίνην Αὐτοῦ φύσιν ἐν τῷ ἄρτῳ καί τῷ οἴνῳ τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἐν τῷ αἵματι καί τῷ σώματι Αὐτοῦ, διά τῆς βρώσεως καί τῆς πόσεως τοῦ ὁποίου ἁγιαζόμεθα καί σῳζόμεθα. Τοῦτο τό μυστήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ, προεῖδον οἱ προφῆται, εἶδον ἰδίοις ὄμμασι οἱ Ἀπόστολοι καί ὡμολόγησαν  οἱ ὁμολογηταί, οἱ μάρτυρες καί ὅλοι οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Διά τοῦ μυστηρίου τούτου καί τῶν ἄλλων μυστηρίων, διά τοῦ λόγου καί τῆς διδσκαλίας αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία θεραπεύει τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν ἀσθένειαν καί τήν ἁμαρτίαν καί μεταμορφώνει αὐτόν εἰς θεοειδές πλάσμα ὡς κατ’ ἀρχάς ἐπλάσθη». «Ὑμεῖς», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶσθε τό μικρόν ποίμνιον, τοῦτο ὅμως δέν πρέπει νά σᾶς φοβίζῃ, διότι ὁ Κύριος εἶπεν: μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον (Λουκ. 12,32). Διά τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων εὐσεβῶν δωρητῶν θά ὁλοκληρώσητε τόν νέον ναόν καί θά ἔλθωμεν ἐν ὥραις αἰσίαις νά τελέσωμεν τά Ἐγκαίνια».

Πολλοί ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων προσῆλθον εἰς τήν θ. Κοινωνίαν, πάντες δέ ἅμα τῇ ἀπολύσει  τῆς θ. Λειτουργίας ἔλαβον τό ἀντίδωρον καί εἰκόνας ἐκ τῆς χειρός τοῦ Μακαριωτάτου. Ἐν τέλει ἠκολούθησεν ἁπλῆ δεξίωσις διά τό ἀφέψημα εἰς τήν παρά τόν ναόν ἀπέριττον μικράν αἴθουσαν, ἐν ᾗ ὁ ἱερεύς π. Ἤσσα ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν γενομένην δωρεάν ὑπ’ αὐτοῦ τῶν 10.000 USD $ νῦν, ὡς καί διά τάς προηγουμένας καί ηὐχήθη τό παράδειγμα Αὐτοῦ νά ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι.

Μετά τήν παρατεθεῖσαν τῷ Μακαριωτάτῳ καί τῇ συνοδείᾳ Αὐτοῦ μεσημβρινήν τράπεζαν ὑπό οἰκογενείας φίλα προσκειμένης τῷ Πατριαρχείῳ ἐν Φχές, ὁ Μακαριώτατος τό ἑσπέρας διά τῆς γεφύρας τοῦ Ἰορδάνου ἐπέστρεψε, δοξάζων τόν Θεόν, εἰς τήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἕδραν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_3_placeholder
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Τῼ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤῼ ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΔΗΜΙᾼ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ

Τήν Δευτέραν, 9/22-6-2009, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἰορδανίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Γιάχγια Ἀλ-Καράλε ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’ καί ἐξέφρασεν Αὐτῷ τά συλλυπητήρια αὐτοῦ ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἐξοχωτάτου πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας Ἐμίρη Γάζη Ἴμπν-Μουχάμαδ ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τῆς μακαριστῆς μητρός Αὐτοῦ ὑπέρενενηκοντούτιδος εὐσεβοῦς προσκυνητρίας Τρισεύγενης, τήν παρελθοῦσαν Πέμπτην,  5/18 Ἰουνίου.

Ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε τόν Πρέσβυν, ὅπως διαβιβάσῃ τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ τῷ πρίγκιπι καί τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν εἰρήνην, πρόοδον καί εὐημερίαν τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο συζήτησις διά τάς ἁρμονικάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἰορδανίας, διά τήν συμβίωσιν καί συνεργασίαν τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ μετά τοῦ Ἰορδανικοῦ καί διά τήν σημαντικήν συμβολήν τῆς Ἰορδανίας εἰς τήν εἰρηνευτικήν διαδικασίαν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ Πρέσβει βιβλίον τοῦ κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου με περιγραφάς καί ἀπεικονίσεις τῶν θησαυρῶν τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί μετάλλιον κοπέν παρά τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῇ συμπληρώσει 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_4_placeholder