1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τῇ 1 Νοεμβρίου/ 19ην Ὀκτωβρίου 2009 ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Διονύσιον μεθ’ ὁμάδος 15 προσκυνητῶν ἱερέων ἐκ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς αὐτοὺς διὰ τὸν σημαίνοντα ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ διὰ τὴν μεγάλην σημασίαν τῆς ἰδικῆς του παρουσίας καὶ ἐνισχύσεως εἰς τὸ Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου ἐξέφρασεν εἰς τὸν Μακαριώτατον τὸ ἔντονον βίωμα, τὸ ὁποῖον εἶχε μετὰ τῶν προσκυνητῶν ἱερέων, τῶν συνοδευόντων αὐτὸν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀγρυπνίας εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον, διότι οὗτοι ἐπεσκέφθησαν τὰ Πανάγια Προσκυνήματα διὰ πρώτην φοράν καὶ ὑπεσχέθη εἰς τὸν Μακαριώτατον ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κορίνθου θὰ εὐρίσκεται πλησίον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τὸ προσκύνημα αὐτῶν καὶ ἐπέδωσεν εἰς αὐτοὺς ἀναμνηστικὰ δῶρα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder