1

H 28H ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκεῆς, 15ης /28ης Ὀκτωβρίου 2016, ἔλαβε χώραν σχολική τελετή πρός τιμήν τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ μέλους αὐτῆς, Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, τῆς καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου καί μέλη τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας.

 

Ἡ τελετή αὐτή διωργανώθη ὑπό τοῦ Σχολάρχου καθηγητοῦ κ. Νικολάου Σουλιώτου καί ὁμιλητοῦ, ὁ ὁποῖος καί τήν ἐπρολόγισε, τῇ συνεργασίᾳ τῶν καθηγητῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ κ. Ἀνδρέας Δημητρίου ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας.

Τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς ἀναρτᾶται ἐνταῦθα ὡς ἕπεται:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

 1. «Τῆς Σκέπης σου Παρθένε», Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Σκέπης.
 2. «Σῶσον Κύριε», Ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ.
 3. «Τῇ Ὑπερμάχῳ», Κοντάκιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
 4. Πρόλογος τῆς ἑορτῆς ἀπό τόν Σχολάρχη, καθηγητή κ. Νικόλαο Σουλιώτη.
 5. Πανηγυρική ὁμιλία ἀπό τόν καθηγητή κ. Ἀνδρέα Δημητρίου.
 6. Προβολή ἀποσπάσματος γιά τήν λήψη τῆς ἡρωϊκῆς ἀπόφασης τοῦ Ἰωάννη Μεταξᾶ.
 7. «Ἡ ἑποποιΐα τοῦ 1940 μέσα ἀπό τόν ἑλληνικό καί ξένο τύπο», παρουσιάζει ὁ μαθητής Ἀλέξανδρος Γκίνης.
 8. Τραγούδι: «Θά πάρω μιαν ἀνηφοριά».

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 1. «Ἡ συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα», παρουσιάζει ὁ μαθητής Κωνσταντῖνος Στάμου.
 2. Διάγγελμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Δαμασκηνοῦ γιά τήν ἑορτή τῆς πρώτης ἐθνικῆς ἐπετείου τοῦ ᾽40.
 3. Τραγούδι: «Μακεδονία ξακουστή».
 4. Ὀδυσσέα Ἑλύτη: «ᾈσμα ἡρωϊκό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας», ἀπαγγελία ἀπό τούς μαθητές.
 5. «Ἐθνικός Ὕμνος».
 1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ.

 

Συντελεστές τῆς ἐκδήλωσης.

 1. Δημητρίου Ἀνδρέας, διοργάνωση ἑορτῆς.
 2. Ἀλβανός Γεώργιος, μουσική ἐπιμέλεια.
 3. Γκίνης Ἀλέξανδρος, τεχνική ὑποστήριξη.
 4. Ἀπαγγέλουν οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς, Ξενάκης Παναγιώτης, Γκίνης Ἀλέξανδρος, Στάμου Κωνσταντῖνος, Τσολάκης Βασίλειος.

Εἰς τά περιεχόμενα τοῦ προγράμματος τούτου, λόγους καθηγητῶν, ἀπαγγελίας καί πατριωτικά ᾄσματα ὑπό τῶν μαθητῶν μετεφέρθη τό μήνυμα τῆς αὐτοθυσίας καί τῆς ὁμοψυχίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τῆς ἀνδρείας τῶν ἀγωνιστῶν προγόνων ἡμῶν τῶν ἐτῶν 1940-1944 ὥστε νά συμπαραταχθοῦν εἰς τό ΟΧΙ τοῦ Μεταξᾶ, καί νά ἀποδιώξουν τήν στυγεράν Ἰταλικήν καί Γερμανικήν Ναζιστικήν κατοχήν πέραν τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καί συνόρων, οὕτως ὥστε τό ἔθνος νά ζήσῃ καί πάλιν μέ τάς ἀρχάς τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς παραδόσεως αὐτοῦ, τῆς δημοκρατίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά ἐπουλώσῃ εἰς τά μεταπολεμικά χρόνια τάς πληγάς τοῦ πολέμου εἰς ἀπωλείας ἀνθρωπίνων ζωῶν καί περιουσιῶν καί δημιουργήσῃ δομάς ζωῆς ὑπερβαινούσας τά ὅρια τῆς πτωχείας καί τῆς ἀνεχείας καί ἐγγιζούσας τά ὅρια τῆς εὐημαρίας, ἡ ὁποία ἁρμόζει εἰς τήν ἀνθρωπίνην ζωήν.

Ἐπί τῇ λήξει τῆς τελετῆς, τόσον ὁ Μακαριώτατος ὅσον καί ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ἐπῄνεσαν τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς διά τήν καλήν διοργάνωσιν καί ἀπόδοσιν καί τήν μετάδοσιν τοῦ μηνύματος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, τῆς ἐλπίδος, τῆς ἀναστάσεως καί τῆς προόδου διά τῆς τιμῆς τῆς θυσίας καί τῆς ἀνδρείας τῶν προγόνων μας.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/v0_lf2LEKRg