1

H ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ

Τήν 10.00 π.μ. ὥραν τοῦ Σαββάτου, 26ης Σεπτεμβρίου, ἡμέρας μνήμης τῆς μεταστάσεως τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί  Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου / 9ης Ὀκτωβρίου 2021, ἔλαβε χώραν, ὡς εἶχεν ἀνακοινωθῆ, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία τοῦ χθές ἐκδημήσαντος πρός Κύριον μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κυροῦ  Θεοφυλάκτου.

Τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας προεξῆρξεν  ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί ἐν προσευχητικῇ μετοχῇ μοναχῶν καί μοναζουσῶν, τιμητικῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, τοῦ Πρέσβεως τῆς Γεωργίας κ. Lasha, τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (Ρωσσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς), τοῦ Τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα, τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα καί  μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί τοῦ Ἀραβοφώνου Ἑλληνορθοδόξου ποιμνίου ἡμῶν, κυρίως ἐκ τῆς πόλεως Βηθλεέμ.

Τόν ἐπικήδειον ἐξεφώνησεν ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Περίλυποι ἱστάμεθα πρό τοῦ σκηνώματος τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κυροῦ Θεοφυλάκτου. Ἀθυμοῦμεν ὡς εἰκός ἐπί τῷ χωρισμῷ, σκεπτόμενοι ὅτι δέν θά ζήσωμεν πάλιν μετ’αὐτοῦ, δέν θά ἴδωμεν πάλιν αὐτόν εἰς τόν παρόντα αἰῶνα. Ἡ θλῖψις ὅμως ἡμῶν αὐτή δέν μεταβάλλεται εἰς ἀπογοήτευσιν καί ἀπελπισίαν, ἐπειδή γνωρίζομεν ὅτι καί ὁ Κύριος ἡμῶν ἐδάκρυσε πρό τοῦ τάφου τοῦ τετραημέρου φίλου Αὐτοῦ Λαζάρου καί ἔπειτα ἤγειρεν αὐτόν, «πιστούμενος πρό τοῦ πάθους Αὐτοῦ τήν κοινήν ἀνάστασιν ἡμῶν». Εἰς παραμυθίαν ἡμῶν ἔρχονται καί οἱ λόγοι τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, προτρέποντος ἡμᾶς «νά μή λυπώμεθα καθώς καί οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα, διότι  ἐφ’ ὅσον πιστεύομεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀπέθανε καί ἀνέστη, οὕτω καί ὁ Θεός τούς κοιμηθέντας διά τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σύν αὐτῷ». (Α΄ Θεσσ. 4,  13- 14).

Ἐν τῇ βαθείᾳ πίστει  εἰς Χριστόν «πατήσαντα τόν θάνατον θανάτῳ» καί ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, προπέμπομεν σήμερον τόν ἀγαπητόν ἀδελφόν ἡμῶν εἰς τήν τελευταίαν ἐπίγειον κατοικίαν αὐτοῦ καί εἰς τήν πρός οὐρανόν πορείαν αὐτοῦ, ὀφειλετικῶς ἐνθυμούμενοι περί αὐτοῦ ὅτι οὗτος ἐκ Κοζάνης καταγόμενος καί ἀποφοιτήσας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ξάνθης, ἦλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν  τό ἔτος 1972 καί ἐνετάχθη εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα. Ὑπ’ αὐτῆς ἀπεστάλη διά Θεολογικάς σπουδάς εἰς Λένινγκραντ  τῆς Ρωσίας. Διακριθείς εἰς ταύτας, ἐπανῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί διηκόνησε μετά ζήλου καί ἀφοσιώσεως εἰς διαφόρους διακονίας  τοῦ Πατριαρχείου. Ἐκ τούτων μνημονευτέαι αὐτή τοῦ  Διευθυντοῦ  τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών, τοῦ μέλους τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς ἡγουμενείας τῆς ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Συμεών Καταμόνας καί  τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν Γεθσημανῇ.  Ἀκολούθως ἀπεστάλη ὡς Ἄντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου εἰς Μόσχαν, ὑπηρετήσας ἐπί ἔτη πολλά εἰς τό ἐκεῖ Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀποτελέσας ἰσχυρόν σύνδεσμον μεταξύ τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ἐπανελθών διωρίσθη μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προασπίσας ἐν αὐτῷ τά δικαιώματα τῆς Ἀδελφότητος ἡμῶν καί ἐπιμεληθείς τῆς συντηρήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ.

 Ἐξ ὅλων τῶν διακονιῶν αὐτοῦ διεκρίθη ὡς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Βηθλεέμ διορισθείς τό ἔτος 2005 ὑπό τοῦ Προεξάρχοντος τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας ταύτης Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Εἰς τήν δεκαπενταετῆ διακονίαν ταύτην ἀνυποχωρήτως προήσπισε τά δικαιώματα τῆς Ἁγιοταφιτικῆς  Ἀδελφότητος καί τοῦ γένους ἡμῶν εἰς τήν Βασιλικήν καί τό θεοδέγμον Σπήλαιον. Ἐπισταμένως  ἐπετήρησε τήν γενομένην συντήρησιν καί ἀνακαίνισιν τῆς στέγης τῆς Βασιλικῆς. Φιλανθρωπικῶς ἀντιμετώπισε τάς ἀνάγκας τοῦ Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν ποιμνίου τῆς Κοινότητος Βηθλεέμ.  Ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἵδρυσε Κέντρον διδασκαλίας καί ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἰδίαις δαπάναις καί εἰσφοραῖς τῶν εἰς ἄλλους χρόνους κατακλυζόντων τό Προσκύνημα εὐσεβῶν προσκυνητῶν προέβη εἰς ριζικάς ἀνακαινίσεις τοῦ ἡγουμενείου, ἤτοι τῆς κατοικίας τοῦ ἑκάστοτε Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, τῶν δωματίων τῶν διακονητῶν καί τῶν ἰσογείων αἰθουσῶν, ἑνώνων ταύτας εἰς μίαν τεραστίαν αἴθουσαν, κατάλληλον διά τάς ἐπισήμους ἐκδηλώσεις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλων ἑορτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν Ἐπιτροπικήν διακονίαν ταύτην ἐτίμησεν ἄχρι τέλους, ἕως ὅτου πρό διμήνου, ἐπηρείᾳ ἀσθενείας τοῦ ἥπατος, κατέπεσεν  ἐντός τῆς οἰκίας αὐτοῦ καί ἐπληγώθη δεινῶς εἰς τό πρόσωπον, ὑποστάς καί θλάσιν τῶν σπονδύλων τοῦ αὐχένος. Μετενεχθείς αὐθημερόν εἰς τό νοσοκομεῖον Χαντάσα, ὑπέστη ἐγχείρισιν αὐχένος καί ἐν συνεχείᾳ τραχειο- ἐκτομήν, μή τυχών πλήρους θεραπείας, νοσηλευόμενος ἐπί δίμηνον, κατά τό ὁποῖον ἐδέχετο  συχνάς τάς ἐπισκέψεις τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί τήν ἀφωσιωμένην, συνεχῆ καί ἐπαινετήν φροντίδα τοῦ  βοηθοῦ αὐτοῦ Ρωμαιορθοδόξου Τζαντάλλα Μάσρη. Εἰσαχθείς διά πολλῶν προσπαθειῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἐν Ραανάνα Κέντρον Ἀποκαταστάσεως Levenstein, παρέδωσεν τήν τελευταίαν πνοήν αὐτοῦ εἰς Κύριον τήν πρωΐαν τῆς χθές.

 Ἡ Ἀγιοταφιτική Ἀδελφότης, τῆς ὁποίας ὁ ἐκλιπών ἀδελφός ἡμῶν ὑπῆρξε ἐκλεκτόν καί καρποφόρον μέλος, εὐχαριστοῦσα τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ διά τῆς παρουσίας αὐτῶν σήμερον, δέεται τοῦ δικαίου καί φιλανθρώπου Κριτοῦ, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  ὅπως λογίσηται αὐτῷ τά καλά ἔργα  καί τήν ἐν  ὑπομονῇ ἀντιμετώπισιν τῆς ὑγιείας αὐτοῦ, παρίδῃ πᾶν ἁμάρτημα αὐτοῦ ἑκούσιον ἤ ἀκούσιον καί κατατάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων μετά ὁσίων καί δικαίων. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη».       

Τόν ἐκλιπόντα Ἀρχιερέα ἐξέπεμψε ἐκ τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου συνοδεία, τῆς ὀποίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης.

Ἅμα τῇ ἀφίξει εἰς Βηθλεέμ ὁ μεταστάς μετηνέχθη εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως, τήν ὁποίαν ἐπί 15 καί πλέον ἔτη διηκόνησεν εὐόρκως. Ἐνταῦθα ἐψάλη Μνημόσυνον καί ἐτίμησαν αὐτόν οἱ Ἱερεῖς καί τά μέλη τῆς Κοινότητος Βηθλεέμ.

Μετά ταῦτα, τῇ προπορεύσει τῶν Προσκόπων τῆς Βηθλέεμ τό σκήνωμα μετηνέχθη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Μονῆς, ἔνθα ὁ συνοδός Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης ἀνέγνωσεν αὐτῷ Τρισάγιον καί ἐνεταφίασεν.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας