1

H ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΜΑΑΛΟΥΛΕ ΤΗΣ ΝΑΖΑΡΕΤ.

Τό Σάββατον, 19ην Ἰουλίου/ 1ην Αὐγούστου 2015, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τόν ἐπ᾽ὀνόματι αὐτοῦ καί τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἱερόν Ναόν εἰς Μααλοῦλε, εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τῆς Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ κώμην διεβίου Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος Κοινότης τοῦ Πατριαρχείου ἄχρι τοῦ ἔτους 1948, ὁπότε ἅμα τῇ ἐπικρατήσει τῶν Ἰσραηλινῶν καί τῇ ἱδρύσει τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ ἠναγκάσθη νά ἐκαταλείψῃ τάς ἑστίας καί τά ἱερά αὐτῆς.

Τοῦτο συνέβη καί εἰς ἄλλας Ἀραβικάς κώμας καί ἐνορίας, ἐν ᾧ οἱ κάτοικοι ἄλλων πόλεων παρέμειναν διαρκουσῶν τῶν μεταξύ Παλαιστινίων καί Ἰσραηλινῶν ἐχθροπραξιῶν καί προσηρμόσθησαν ἔκτοτε ὡς μειονότητες, διαβοῦντες ἄχρι τῆς σήμερον εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ.

Τόν ἐγκαταλελειμμένον ἱερόν Ναόν τοῦτον τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ ἐζήτησε τό Πατριαρχεῖον πρό ἕξ ἐτῶν παρά τοῦ στρατοπεδεύοντος πέριξ τούτου Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ καί ἔλαβε καί συνετήρησε ἐκ τῶν φθορῶν καί τῶν ζημιῶν τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ χρόνου ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί δαπάναις τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος.

Εἰς τόν συντηρηθέντα καί εὐπρεπισθέντα ἱερόν ναόν τοῦτον προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, τοῦ ἱεροδιακόνου π. Μάρκου καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ, ψαλλόντων ἱεροψαλτῶν τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἄκκρης-Πτολεμαΐδος Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου ἀραβιστί, παρουσία τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Κοΐνη καί προσευχομένων Ἑλληνορθοδόξων Ἀραβοφώνων πιστῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναζαρέτ.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἔχοντα ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

« τν ρρήτων πόπτης μυστηρίω,ν σύ τά ορδάνεια ρεθρα διέρρηξας, σύ τήν πάτην τέφρωσας τήν τν εδώλων τ στραπ τν θείων ρημάτων σου, σύ παρανομήσαντα λεγξας νακτα καί ερες θανάτωσας τς νομίας, καί τήν θυσίαν εχ νέπρησας. Καί τούς φλογώδεις το λαο σου νν τν παθημάτων καί θλίψεων νθρακας, λιο σαῖς πρεσβείαις τ πυρί ναπομάρανον», ναφωνε μνδός τς κκλησίας.

 

γαπητοί ν Χριστ δελφοί,

Ελαβες Χριστιανοί καί προσκυνηταί.

Χάρις το γίου Πνεύματος, το ναδείξαντος τούς προφήτας το Θεο Λόγου καί Σωτρος μν Χριστο συνήγαγεν πάντας μς ν τ πανσέπτ Να το θεηγόρου προφήτου λιο το Θεσβίτου, να κτελέσωμεν χαρμονικς τήν θείαν καί σεβάσμιον μνήμην τς εἰς ορανούς πυρφόρου ναβάσεως ατο.

προφήτης λίας, ς γνωστόν, προβάλλεται πό τς γίας μν κκλησίας διά στόματος το γίου ακώβου το δελφοθέου ς τό κατεξοχήν παράδειγμα τς δυνάμεως, τς πίστεως καί τς προσευχς:

«λίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς», (ακ. 5, 17-18). λίας μέ λλα λόγια το νθρωπος πού εχε τήν  ατήν σθεν φύσιν μέ ἡμς καί προσηυχήθη καί εσηκούσθη προσευχή ατο, λέγει γιος άκωβος δελφόθεος.

Τί δέ σημαίνει προσευχή; γιος ωάννης Δαμασκηνός λέγει: «προσευχή στιν νάβασις το νο πρός Θεόν ατησις τν προσηκόντων παρά Θεο. (Προσευχή εναι νάβασις το νο πρός τόν Θεόν παράκλησις νά δοθον πό τόν Θεόν ατά πού πρέπουν). Κατά δέ τόν γιον ωάννην τς Κλίμακος «Προσευχή στι κατά μέν τήν ατς ποιότητα, συνουσία καί νωσις νθρώπου καί Θεο. Κατά δέ τήν νέργειαν κόσμου σύστασις Θεο καταλλαγή… μαρτημάτων λασμός, πειρασμν γέφυρα, θλίψεων μεσότοιχον… χαρισμάτων πρόξενος, προκοπή όρατος, τροφή ψυχς, νο φωτισμός, πογνώσεως πέλυξ, λπίδος πόδειξις, λύπης λύσις… τν μελλόντων ποκάλυψις. (Προσευχή ς πρός τήν ποιότητά της εναι συνουσία καί νωσις το νθρώπου μέ τόν Θεόν καί ς πρός τήν νέργειά της, σύστασις καί διατήρησις το κόσμου, συμφιλίωσις μέ τόν Θεόν… συγχώρησις τν μαρτημάτων, γέφυρα πού σζει πό τούς πειρασμούς, τοχος πού μς προστατεύει πό τάς θλίψεις… πρόξενος τν χαρισμάτων, φανής πρόοδος, τροφή τς ψυχς, φωτισμός το νο, πέλεκυς πού κτυπ τήν πόγνωσιν, πόδειξις τς λπίδος, διάλυσις τς λύπης… ποκάλυψις τν μελλοντικν πραγμάτων…).

Ατς κριβς τς νεργείας τς προσευχς γένετο κοινωνός καί μέτοχος, λλά καί ργανον μλλον δοχεον Προφήτης λίας. Διά τοτο καί μνδός ατο λέγει: « τν ρρήτων πόπτης μυστηρίων (το Θεο) γενόμενος». Μέ λλα λόγια προφήτης καί κρυξ το Χριστο λίας πέτυχε διά τς προσευχς πραγματικήν θεοκοινωνίαν, μέθεξιν το Θείου. Θεός βέβαια εναι μέθεκτος, κοινώνητος, ναφής ς πρός τήν κτιστον ατο φύσιν, πλήν μως εναι μεθεκτός, κοινωνητός, πτός ς πρός τάς κτίστους Ατο νεργείας, ς πρός τήν κτιστον ατο Χάριν καί δόξαν.

τι πουράνιος νθρωπος λίας γένετο πόπτης τν ρρήτων το Θεο μυστηρίων ποδεικνύεται πό τό γεγονός τς παρουσίας ατο μετά το προφήτου Μωϋσέως ν τ ρει Θαβώρ κατά τήν Μεταμόρφωσιν το Σωτρος μν Χριστο, ς μαρτυρε Εαγγελιστής Μρκος: «Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν ᾿Ιωάννην καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν μόνους· καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιών, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτω λευκᾶναι. καὶ ὤφθη αὐτοῖς ᾿Ηλίας σὺν Μωϋσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ ᾿Ιησοῦ», (Μάρκ. 9, 2-4).

πόστολος άκωβος παραγγέλλει ν τ πιστολ ατο λέγων: «Ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί μου, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου», (ακ. 5,10). ς πόδειγμα δέ τς κακοπαθείας καί τς μακροθυμίας τν προφητν ναφέρει ντιστοίχως τόν ώβ καί τόν προφήτην μν λίαν. Οτοι ο προφται δοκιμάσθησαν, μέν ώβ πό μαρτυρικν σθενειν δέ λίας πό συνεχν πειλν καί καταδιώξεων. Κύριος μως δικαίωσεν ατούς. Διά τοτο καί προσευχή καί δέησις το δικαίου χει μεγάλην δύναμιν καί νεργε σχυρς καί ποτελεσματικς, φέρουσα μεγάλας φελείας κατά τόν ἅγιον Ἰάκωβον, λέγοντα: «Πολύ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθής ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς»,( ακ. 5, 17-18).

Δίκαιος ν λίας γένετο κοινωνός το θείου φωτός, ς ψάλλει καί Προφητάναξ Δαυΐδ: «Φς νέτειλε τ δικαί καί τος εθέσι τ καρδί εφροσύνη», ( Ψαλμ. 96). «Πς γάρ ε τις στιν γαθός καί δίκαιος τούτ ες νον καί καρδίαν τό νοητόν καί θεον νατέλλει φς», σχολιάζει γιος Κύριλλος λεξανδρείας.

Τό νοητόν καί θεον τοτο φς, γαπητοί μου, πιτυγχάνεται διά τς προσευχς, ποία ς πρός τό περιεχόμενόν της εναι μεταξύ λλων καί ξομολογητική. Μέ λλα λόγια, ταν μετανοοντες ξομολογούμεθα τάς μαρτίας μν καί ξαιτούμεθα τήν συγχώρησιν ατν. Διά τοτο προσευχή πρός τόν Θεόν εναι ναγκαία, παρά τό γεγονός τι « Πατήρ μν οδεν ὧν μες χομεν χρείαν πρό το μς ατσαι ατόν», (Ματθ. 6,8), ς βεβαιο ατός οτος Χριστός. ξ ἄλλου, διος Κύριος μν ησος Χριστός χι μόνον προτρέπει μς νά προσευχώμεθα, λλά μς διδάσκει καί τόν τρόπον μέ τόν ποον πρέπει νά προσευχώμεθα ς τοτο μαρτυρεται πό τν γίων ποστόλων καί Εαγγελιστν: «Οτως ον προσεύχεσθε μες», (Ματθ. 6,9) Καί λλαχο«ατετε καί δοθήσεται μν… πς γάρ ατν λαμβάνει», (Ματθ. 7,8) καί «σα ν ατήσητε ν τ προσευχ μν πιστεύοντες λήψεσθε», (Ματθ. 21,22), «μήν, μήν λέγω μν τι σα ν ατήσητε τόν Πατέρα ν τ νόματί μου, δώσει μν», (ωάν. 16,23). Περιττόν νά επωμεν τι καί ατοί ο μαθηταί καί πόστολοι το Χριστο μετά τήν ες ορανούς νάληψιν Ατο, πιστρέψαντες ες ερουσαλήμ, «πάντες σαν προσκαρτεροντες μοθυμαδόν τ προσευχ καί τ νηστείᾳ», (Πράξ. 6,4). Ὁ σοφός Παῦλος  παραγγέλλει λέγων: «Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ», (Κολοσ. 4,2), «ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς»,   (Α´ Θεσ. 5, 15-18) , «μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν»,  (Φιλιπ. 4,6). μοίως καί γιος άκωβος λέγει «εχεσθε πέρ λλήλων, πως αθτε. Πολύ σχύει δέησις δικαίου νεργουμένη», (άκ. 5,16). Τέλος, προσευχή πρέπει νά γίνεται μέ πίστιν καί νευ τινός μφιβολίας, ς συμβουλεύει καί πάλιν γ. άκωβος: «ε δέ τις μν λείπεται σοφίας… ατείτω παρά το διδόντος Θεο ν πίστει, μηδέν διακρινόμενος. γάρ διακρινόμενος οικε κλύδωνι θαλάσσης νεμιζομέν καί ιπιζομέν, μή γάρ οέσθω νθρωπος κενος τι λήψεταί τι παρά Κυρίου», (ακ. 1, 5-7).

σήμερον ορταζόμενος γιος τς κκλησίας το Χριστο λίας θεσπέσιος, ποος ς λλος Μωϋσς ξιώθη θεοφανείας καί το χαρίσματος τς προφητείας, λλά καί τς θαυματουργίας καλε πάντας μς ες θικήν καί πνευματικήν νάνηψιν. Μς καλε, παναλαμβάνομεν, νά γνωρίσωμεν τό ν Θαβώρ τς θείας σαρκώσεως τς Θεότητος ποκαλυφθέν κατάληπτον φς ν Χριστ, να μή περιπατμεν ν τ σκοτί το κόσμου τούτου το πατενος. «γώ εμι τό φς το κόσμου», λέγει Κύριος, « κολουθν μοί ο μη περιπατήσ ν τ σκοτί, λλ᾽ ἕξει τό φς τς ζως», (ωάν. 8, 12).

Δεηθμεν το Κυρίου το νεσπέρου φωτός τς ληθείας καί μετά το μελδο επωμεν: «Τν προφητν τούς κραίμονας, καί παμφαες φωτρας τς Οκουμένης, ν μνοις τιμήσωμεν πιστοί, λίαν καί λισσαον, καί Χριστ κβοήσωμεν χαρμονικς. Εσπλαγχνε Κύριε, παράσχου τ λα σου, πρεσβείαις τς Παναχράντου Θεοτόκου καί ειπαρθένου Μαρίας καί κεσίαις τν Προφητν σου , φεσιν μαρτιν καί τό μέγα λεος, μήν».

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν παρετέθησαν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος εἰς τόν Μακαριώτατον καί τό ἐκκλησίασμα ὀπῶραι καί ἀναψυκτικά εἰς τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ ὑπό τήν σκέπην τῶν πεύκων καί τῶν κυπαρίσσων.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Μητροπολίτης Ναζαρέτ παρέθεσε γεῦμα εἰς τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ναζαρέτ.

κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/99grI9_Is88