1

H ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 6ην/19ην Αὐγούστου 2021 ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως, τήν εὑρισκομένην ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ, ἐπί τοῦ ὁποίου καί ἔλαβε χώραν τό θεῖον τοῦτο γεγονός.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἐκκλησία ἑπομένη τῆς Εὐαγγελικῆς ἀναμιμνῄσεως ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός πρό τοῦ πάθους Αὐτοῦ παρέλαβε τούς προκρίτους τῶν μαθητῶν Πέτρον καί Ἰάκωβον καί Ἰωάννην καί εἰς ἕκαστον αὐτῶν ἀπεκάλυψεν εἰς αὐτούς τήν θείαν δόξαν τῆς Θεότητος Αὐτοῦ, ὅσον ἠδύναντο νά ἴδουν καί κατανοήσουν,  «ὡς ἐχώρουν οἱ μαθηταί τήν δόξαν Σου Χριστέ ἐθεάσαντο», ἤτοι ἔλαμπε τό πρόσωπον καί τά ἱμάτια Αὐτοῦ λαμπρότερον τοῦ ἡλίου καί νεφέλη φωτεινή ἐπεσκίασεν Αὐτόν καί ἐφάνησαν ἐν τῇ νεφέλῃ ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Ἠλίας, λαλοῦντες περί τοῦ πάθους Αὐτοῦ, τοῦ μέλλοντος νά συμβῇ εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐν ᾧ ἡ φωνή τοῦ Πατρός ἠκούσθη ἐξ οὐρανοῦ λέγουσα: “οὗτός ἐστι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ ηὐδόκησα, Αὐτοῦ ἀκούετε”, καί μετά τό ὅραμα τοῦτο ὁ Κύριος παρέλαβε τούς μαθητάς καί κατῆλθον ἀπό τοῦ ὄρους καί παρήγγειλεν αὐτοῖς νά μή εἴπωσι οὐδέν πρό τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.

Δία τήν μνήμην τοῦ γεγονότος τούτου  ἀποκαλυφθέντος τοῖς μαθηταῖς καί δι’ αὐτῶν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος ἐφανέρωσε τό πρωτόκτιστον κάλλος τοῦ ἀνθρώπου πρό τῆς πτώσεως καί τήν δυνατότητα νά ἐπαναποκτήσῃ αὐτό πάλιν ἐν Χριστῷ ἐνανθρωπήσαντι καί Μεταμορφωθέντι ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν νύκτα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολíτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ    Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου  Καττάρων κ. Μακαρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὡς τοῦ π. Παρθενίου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τῆς περιοχῆς τῆς Γαλιλαίας, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου μετά τῆς χορῳδίας αὐτοῦ ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Ευαγγέλου Βλιώρα καί ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Ἰσραήλ καί μετεχόντων ὀλίγων πιστῶν, λόγῳ τῶν περιορισμῶν διά προστασίαν ἐκ τοῦ ἰοῦ τοῦ covid- 19.

Εις τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον διά τῆς κάτωθι ὁμιλίας Αὐτοῦ:

“Καί μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τόν Πέτρον καί Ἰάκωβον καί Ἰωάννην τόν ἀδελφόν αὐτοῦ καί ἀναφέρει αὐτούς εἰς ὄρος ὑψηλόν κατ᾿ ἰδίαν· καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καί ἔλαμψε τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τά δέ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκά ὡς τό φῶς”. (Ματθ. 17,1-2).

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

εὐλαβεῖς προσκυνηταί,

Ἡ χάρις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ συνήγαγε πάντας ἐν τῷ ὑψηλῷ τούτῳ ὄρει Θαβώρ, ἵνα ἑορτάσωμεν τό μέγα καί θαυμαστόν γεγονός τῆς ἄκρας φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ Πατρός, τουτέστιν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Ἰησοῦ ἐνώπιον τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ Πέτρου, Ἰακώβου καί Ἰωάννου ἀλλά καί τῶν Προφητῶν Μωυσέως καί Ἠλιοῦ. Το γεγονός δέ τοῦτο ἐγένετο τεσσαράκοντα ἡμέρας πρό τοῦ σταυρικοῦ πάθους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, θέλων νά ἀποδείξῃ ὅτι ἡ περί τοῦ Χριστοῦ διδασκαλία, τήν ὁποίαν ἐκήρυττον οἱ Ἀπόστολοι ἐβασίζετο οὐχί ἐπί τῆς ἀνθρωπίνης ἐπινοήσεως καί διανοήσεως, ἀλλ’ ἐπί τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας, ἐπικαλεῖται ὡς ἀδιάψευστον μαρτυρίαν, τήν παρουσίαν Αὐτοῦ ἐν τῷ ὑψηλῷ ὄρει Θαβώρ λέγων: “Οὐ γάρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καί παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος· λαβών γάρ παρά Θεοῦ Πατρός τιμήν καί δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπό τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγώ εὐδόκησα, καί ταύτην τήν φωνήν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σύν Αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ”, (Β΄ Καθ. Πέτρ., 16-18).

Κατά τήν Μεταμόρφωσίν Του ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ὄρει Θαβώρ ἀπεκάλυψεν, δηλονότι ἐγνώρισεν εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ, πρῶτον τήν δύναμιν Αὐτοῦ, τήν δειχθεῖσαν αὐτοῖς τοῖς μαθηταῖς ὑπό τοῦ Θεοῦ Πατρός διά τοῦ μονογενοῦς Αὐτοῦ Υἱοῦ δόξαν. Ἡ δέ δόξα αὕτη δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τάς ἀκτίστους ἐνεργείας τοῦ ἀπροσίτου θείου φωτός. “Ὁ Θεός φῶς ἐστι” (Α’ Ἰωάν. 1,5) κηρύττει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. “Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς” (Ἰωάν. 8,12), λέγει Κύριος.

Τήν ἀλήθειαν ταύτην διατυπώνει ἐναργέστατα καί θεολογικῶς ὁ ὑμνῳδός ἀναφωνῶν: “Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε, φωτός Πατρός ἀγεννήτου, ἐν τῷ φανέντι φωτί σου, σήμερον ἐν Θαβωρίῳ, φῶς εἴδομεν τόν Πατέρα, φῶς καί τό Πνεῦμα, φωταγωγοῦν πᾶσαν κτίσιν”.

Δεύτερον [ὁ Κύριος ἐγνώρισε τοῖς μαθηταῖς Αὐτοῦ] τήν παρουσίαν Αὐτοῦ. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἐν τῷ ὑψηλῷ ὄρει Μεταμόρφωσις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ πρόγευσιν ὁρατήν καί ἁπτήν τῆς μελλούσης ἐνδόξου βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὡς μέ σαφήνειαν ἐκφράζει τοῦτο ὁ ὑμνῳδός λέγων: “Τήν τῶν βροτῶν ἐναλλαγήν, τήν μετά δόξης Σου Σωτήρ, ἐν τῇ δευτέρᾳ καί φρικτῇ τῆς σῆς ἐλεύσεως δεικνύς, ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ μετεμορφώθης”. Καί ἀναλυτικώτερον, “Σῶτερ ἡμῶν Χριστέ μετεμορφώθης εἰς τό ὄρος Θαβώρ, διά νά ἀποδείξῃς καί ἐγγυηθῇς τήν ἀναμενομένην ἔνδοξον Δευτέραν καί φοβεράν Παρουσίαν Σου, ὡς καί τήν μεταβολήν, ἡ ὁποία θά γίνῃ κατ’ αὐτήν εἰς τούς πιστούς καί εὐσεβεῖς Χριστιανούς, τήν αἰώνιον αὐτῶν δόξαν”.

Τόσον ἡ δύναμις ὅσον καί ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ Μεταμορφώσει Αὐτοῦ, τἠν ὁποίαν ἐγνώρισαν εἰς ἡμᾶς οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί Εὐαγγελισταί, ἀφοροῦν κυρίως καί πρωτίστως εἰς τήν ἐνίσχυσιν τῆς πίστεως τῶν μαθητῶν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, κατά τήν γενομένην φωνήν ἐκ τῆς νεφέλης, “οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε“ (Ματθ. 17,5). Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀλήθειαν ἀκούομεν ἀπό τοῦ ὑμνῳδοῦ βοῶντος: “ἐπί τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καί ὡς ἐχώρουν οἱ μαθηταί Σου τήν δόξαν Σου, Χριστέ ὁ Θεός ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν Σέ ἴδωσι σταυρούμενον, τό μέν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δέ κόσμῳ κηρύξωσιν ὅτι Σύ ὑπάρχεις ἀληθῶς τοῦ Πατρός τό ἀπαύγασμα”.

Τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, ἥν ἐθεάσαντο οἱ μαθηταί Αὐτοῦ, ἀπολαμβάνουν πάντες οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταγραφῆ πολῖται τῆς οὐρανίου πολιτείας, δηλονότι τῆς “ἐκκλησίας πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων”, (Ἐβρ. 12,23).

Τήν δόξαν ταύτην τοῦ Χριστοῦ θά ἀπολαμβάνουν οἱ εὐσεβεῖς καί δίκαιοι Χριστιανοί ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. “Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός αὐτῶν”. (Ματθ. 13,43), λέγει Κύριος.

Τῆς δόξης ταύτης τοῦ Χριστοῦ θεωρός ἐγένετο ὁ “πλήρης πίστεως καί Πνεύματος Ἁγίου Διάκονος Στέφανος” (Πραξ. 6, 5), ὁ ὁποῖος “ἀτενίσας εἰς τόν οὐρανόν εἶδε δόξαν Θεοῦ καί Ἰησοῦν ἐστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ”, (Πράξ. 7,55). Ὁ δέ θεῖος Παῦλος κηρύττων ὅτι πάντες οἱ ζῶντες ἐν Χριστῷ ἀντανακλοῦν τήν δόξαν τοῦ Κυρίου λέγει: “Ἡμεῖς δέ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τήν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τήν αὐτήν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπό δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπό Κυρίου Πνεύματος”, (Β΄ Κορ. 3,18).

Ἑρμηνεύων τούς λόγους τούτους ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει: “Ὥσπερ ἄν εἰ ἄργυρος καθαρός πρός ἀκτῖνας [τοῦ ἡλίου] κείμενος καί αὐτός ἀκτῖνας ἐκπέμψει… οὕτω καί ἡ ψυχή [τοῦ ἀνθρώπου] καθαιρομένη καί ἀργύρου λαμπροτέρα γινομένη, δέχεται ἀκτῖνα ἀπό της δόξης τοῦ [ἁγίου] Πνεύματος καί ταύτην ἀντιπέμπει”.

Μέ ἄλλα λόγια, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καλούμεθα νά διάγωμεν βίον κατά Χριστόν, δηλαδή νά συμμετέχωμεν ἐνεργῶς εἰς τήν θείαν μυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας ὡς πιστά καί γνήσια μέλη τοῦ σώματος αὐτῆς τουτέστιν τοῦ Χριστοῦ “θυσίαν αἰνέσεως δοξάσει με, καί ἐκεῖ ὁδός, ἥ δείξω αὐτῷ τό σωτήριόν μου” (Ψαλμ. 49,23) ἀναφωνεῖ ὁ ψαλμῳδός. Τοῦτο σημαίνει ὅτι μόνον εἰς τήν εἰλικρινῆ εὐσέβειαν εὑρίσκεται ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας, δηλονότι τῆς ἐν Χριστῷ μεταμορφώσεως ἡμῶν.

Δεηθῶμεν τοῦ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ τῷ Θαβώρ Μεταμορφωθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ὅπως πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, λάμψῃ καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό φῶς τό ἀΐδιον Αὐτοῦ καί τύχωμεν τῆς μεταμορφώσεως ἡμῶν. Ἀμήν. Ἔτη πολλά!”

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐδόθη μικρά δεξίωσις – κέρασμα ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς καί ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος καί τήν μεσημβρίαν παρετέθη τράπεζα.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία ἐν Γεθσημανῇ, καί εἰς Ραμάλλαν, τῇ φιλοξενίᾳ τῶν Ἡγουμένων Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας