1

ΕΝΑΡΞΙΣ TΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 1ης /14ης Σεπτεμβρίου 2018, ἑορτῆς καί τῆς ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἤρξατο ἡ λειτουργία τῆς ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερατικῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς διά τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, παρουσίᾳ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας,  τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Δραγουμανεύοντος καί Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τοῦ πνευματικοῦ τῆς Σχολῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ, τῶν καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν, παλαιῶν καί νέων.

Πρός τό τέλος τῆς τελετῆς ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε Πατρικαῖς συμβουλαῖς καί νουθεσίαις πρός τούς μαθητάς, ἵνα ἐπιδιώκωσιν νά ἀριστεύωσιν εἰς τά μαθήματα αὐτῶν καί νά ἐγκλιματισθῶσιν πρός τήν ζωήν τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἵνα ὦσι ἕτοιμοι εἰς τό μέλλον, ἐάν ὁ Θεός καλέσῃ αὐτούς, νά φανοῦν ἀντάξιοι διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Μετά τήν τελετήν ὁ Σχολάρχης ἐδεξιώθη πάντας εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς καί ἔδειξε τάς νέας ἀνεκαινισμένας αἰθούσας διά τάς τάξεις τῶν μαθητῶν εις τόν α΄ ὄροφον τοῦ κτιρίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας