1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τετάρτην, 25ην Αὐγούστου/ 7ην Σεπτεμβρίου 2022, συνεκλήθη ἡ ἁγία καί ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Εἰς τήν συνεδρίαν ταύτην ἡ ἁγία καί ἱερά Σύνοδος ἐμελέτησε διάφορα θέματα τοῦ Πατριαρχείου, ὡς τῶν ἑορτῶν τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἐπικοινωνίας Ἐκκλησιῶν, προσκυνηματικά καί ἄλλα καί προέβη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

1). Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Βενέδικτον Καγιάλ ἡγούμενον τοῦ ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας Ἱεροῦ Προσκυνήματος.

2). Ἀπεδέχθη τήν παραίτησιν τοῦ Οἰκονόμου π. Σάλεχ Χούρη ἐκ τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ὡς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Σαχνίν τῆς περιοχῆς Ἄκκρης.

3). Ἀπεδέχθη τήν αἴτησιν ἐντάξεως τοῦ Ἁγιορείτου – Γρηγοριάτου Ἱερομονάχου Πορφυρίου εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

4). Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀνανίαν ἀναπληρωματικόν μέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Πρωτοδικείου Ἱεροσολύμων

5). Ἐνημερώθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου περί τῆς ἐν Κάρακ τῆς Ἰορδανίας  ἐκπαιδευτικῆς δραστηριότητος τοῦ Πατριαρχείου.

6). Ἐπῄνεσε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Πέλλης κ. Φιλούμενον διά τήν λῆψιν μεταπτυχιακοῦ διπλώματος Κοινοτικῆς Ψυχολογίας παρά τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπιρζέτ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας




NEAI ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τετάρτην, 2αν/ 15ην Ἰουνίου 2022, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν ΡΚΒ΄/122 Συνεδρίαν αὐτῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπελήφθη διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν καί ποιμαντικῶν θεμάτων, ἀφορώντων εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἄλλας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί προέβη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

1 -Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Πέλλης κ. Φιλούμενον Ποιμαντικόν Ἐπόπτην καί  Πνευματικόν καθοδηγητήν τῶν ἐνοριῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς πόλεις τοῦ Μπιρζέτ, Τζίφνας, Ἄϊν -Ἀρίκ καί Ἀμπούντ καί ἄλλας τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

2 -Διώρισε τόν Γέροντα Δραγουμᾶνον καί Σχολάρχην Ἀρχιμανδρίτην π. Ματθαῖον Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἵνα προετοιμάσῃ τό ἔδαφος τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Σταυροῦ ἐν συνεργασία μετά τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς Ἑλλάδος καί μετ’ Ἐπιτροπῆς ἐκ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιακόνου π. Συμεών.

3 -Ἐνέκρινε τήν αἴτησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου διά  τήν χειροτονίαν νέων διακόνων καί ἱερέων ὡς ἕπεται:

Ὁ μοναχός Silwanos Hanouneh νά χειροτονηθῇ εἰς διάκονον.

Ὁ μοναχός Andreas Shamia νά χειροτονηθῇ εἰς διάκονον.

Ὁ κ. Milad Rezeq νά χειροτονηθῇ εἰς διάκονον.

Ὁ κ. Hanna Marji νά χειροτονηθῇ εἰς διάκονον.

Ὁ κ. Laheeb Hanhan νά χειροτονηθῇ διάκονος.

4 -Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Βενέδικτον Καγιάλ ὡς Ἡγούμενον εἰς τήν πόλιν τοῦ Ζαπάμπδε

5 -Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Πορφύριον Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλλᾶ.

6 -Διώρισε τόν Ἱεροδιάκονον Δοσίθεον εἰς τό Γραφεῖον τῆς Ἀρχιγραμματείας καί δή εἰς τόν τομέα τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν.

7 -Διώρισε τόν π. Ἠλίαν Χούρη ὡς ἐφημέριον μετά τοῦ π. Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ράμε τῆς περιοχῆς Ἄκκρης-Πτολεμαΐδος.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας




ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τετάρτην, 17ην /30ήν Μαρτίου 2022, συνελθοῦσα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη ποικίλων ζωτικῶν θεμάτων, προέβη δέ καί εἰς τούς κάτωθι διορισμούς:

1 . Διώρισε τόν ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον ὡς μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἀφωσιωμένης διακονίας αὐτοῦ καί τῆς ἐπιτυχοῦς ὑποστηρίξεως τῶν ἰδιοκτησιῶν καί ἄλλων δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κωνσταντινούπολιν καί Χάλκην.

2  . Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ ἡγούμενον τοῦ προσκυνήματος τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος εἰς Γεθσημανῆν εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ἐπί πενταετίαν εὐδοκίμως διακονήσαντος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου.

3 . Μετέθεσε τόν διακονητήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως π. Κωνσταντῖνον εἰς τό προσκύνημα τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 




ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΕΝ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ

Τήν Παρασκευήν, 5ην / 18ην Φεβρουαρίου 2022, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης κ. κ. Θεόφιλος Γ’, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη εἰς τήν πόλιν Μπέρ Σέβα, πρωτεύουσαν τῆς ἐρήμου τοῦ Νέγκεβ εἰς τό νότιον Ἰσραήλ, ἔνθα ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν ἐνοικιαζομένην οἰκίαν, ἥτις χρησιμεύει ὡς προσωρινός εὐκτήριος οἶκος, ἄχρις οὗ ἐπιτρέψῃ ὁ Κύριος νά ἀνεγερθῇ Τρισυπόστατος Ἱερός Ναός ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Ἀβραάμ, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἁγίου Σωφρονίου καί τῶν Ἁγίων Μακκαβαίων Μαρτύρων.

Μετά τοῦ Μακαριωτάτου συνελειτούργησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ποιμένων, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος, Ἡγούμενος Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ, Ἐφημέριος ἐν Ναζαρέτ, ὁ Οἰκονόμος π. Συμεών ἐκ Ναζαρέτ, καί ὁ Ἱερεύς π. Ἀλέξανδρος Γιάσεβιτς, ἐφημέριος Μπέρ Σέβα. Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ἔψαλλον Σλαβωνιστί, Ἑλληνιστί καί Ἀραβιστί ὁμοθυμαδόν ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ρωσοφώνου Ἐνορίας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἡγουμένου αὐτῶν, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου.

Σημειωτέον, ὅτι διά πρώτην φοράν ἐτελέσθη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τήν Μπέρ Σέβαν μετά ἀπό πάροδον πλέον τῶν 70 ἐτῶν. Ἄν καί εἰς τό παλαιόν Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον εἰς τήν παλαιάν πόλιν τῆς Μπέρ Σέβα ὑπάρχουν τάφοι ἀπό τόν 19ον αἰώνα, ἐν τούτοις δέν ὑφίσταται μαρτυρία πού νά ἀποδεικνύῃ τήν τέλεσιν Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ἕως καί τήν ἐποχήν τοῦ μακαριστοῦ πατριάρχου Τιμοθέου τό 1947, ὅτε οἱ ἐναπομείναντες Χριστιανοί ἐγκατέλειψαν τήν πόλιν καί μετεκινήθησαν ἀλλαχοῦ.

Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε τόν Θεῖον Λόγον, τόν ὁποῖον ἀνέγνωσε μετεφρασμένον Ρωσσιστί ὁ ἐφημέριος τῆς Μπέρ Σέβα π. Ἀλέξανδρος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος παρέθεσεν ἑόρτιον Τράπεζαν εἰς τόν Μακαριώτατον καί εἰς τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ. Εἰς τήν Τράπεζαν παρεκάθισε προσκεκλημένος καί ὁ ἐφημέριος τῆς Λατινικῆς ἐνορίας ἐν Μπέρ Σέβα, Φραγκισκανός π. Ρομάν.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὡς ἑξῆς:

 

“Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Αἰσθάνομαι νά μέ διαπερνοῦν ρίγη συγκινήσεως, βλέπων ταύτην τήν ἱστορικήν στιγμήν τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Μακαριότητα μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτῆς νά εὑρίσκηται ἀνά μέσον ἡμῶν, διά νά μᾶς εὐλογήσῃ καί νά μᾶς στηρίξῃ εἰς τόν δύσκολον ἀγώνα τῆς ἐκ τοῦ μηδενός συστάσεως ἐνορίας διά τό ἡμέτερον Ρωσόφωνον ποίμνιον, εἰς μίαν ἀπομακρυσμένην ἀπό τήν Ἁγίαν Πόλιν περιοχήν, εἰς ἥν ἡ παρουσία ἡμῶν ὡς χριστιανῶν δέν ἔχει γίνει εἰσέτι ἀποδεκτή ἀπό τό σύνολον τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Ἰδιατέρως σήμερον, Μακαριώτατε, ἐν μέσῳ τῆς Ὑμετέρας τιμίας Πατριαρχικῆς Συνοδείας, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν εὐγνωμοσύνην μου, διά τό γεγονός ὅτι ἀπό τήν πρώτην στιγμήν πού ἐζήτησα τήν εὐλογίαν Ὑμῶν τόν Δεκέμβριον τοῦ 2008 νά κατέλθω εἰς τήν Μπέρ Σέβαν, Ὑμεῖς μέ στηρίξατε, μέ συμβουλεύσατε, μέ παρηγορήσατε εἰς τάς δυσκόλους στιγμάς, καί ὅτε εὑρέθημεν εἰς τήν εὐχάριστον συγκυρίαν νά συστήσωμεν καί ἐπισήμως τήν νέαν ἐνορίαν μέ τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τήν Πεντηκοστήν τοῦ ἔτους 2017, μέ μεγάλην προθυμίαν ἀνελάβατε τήν οἰκονομικήν κάλυψιν τοῦ ἐνοικίου τοῦ πρώτου εὐκτηρίου οἴκου, καί ὅτε αἱ ἀνάγκαι τῆς ἐνορίας ηὐξήθησαν καί τά τακτικά μέλη ὑπερέβησαν τάς 70 οἰκογενείας, καί πάλιν ὡς στοργικός Πατήρ μᾶς ἐστηρίξατε, καλύπτοντας τό ἐνοίκιον τοῦ παρόντος εὐκτηρίου οἴκου.

Ὑψῶν τό ποτήριον εἰς ὑγιείαν τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Μακαριότητος, εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας νά ἀξιώσῃ ὁ Θεός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα νά θέσῃ συντόμως καί τόν θεμέλιον λίθον καί κατόπιν νά τελέσῃ τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἀποτελῇ προπύργιον διά τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον εἰς τήν ἱστορικήν πόλιν τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ καί πνευματικόν καταφύγιον διά τούς ἐνταῦθα εὑρισκομένους ὀρθοδόξους χριστιανούς.”

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας




Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Τήν Τετάρτην, 23ην Δεκεμβρίου 2021/ 5ην Ἰανουαρίου 2022, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν των Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, μετατιθέμεναι ἐκ τῆς θέσεως αὐτῶν, τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, χάριν ἐλαφρύνσεως τοῦ προγράμματος τῆς ἑορτῆς συμφώνως πρός τό εἰς Βηθλεέμ Προσκυνηματικόν Καθεστώς.

Τῆς ἀκολουθίας ταύτης πρεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολυμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ὁποῖος ἀνέγνωσε τήν Α΄ Ὥραν, ἐν ᾧ τάς ἄλλας ἀνέγνωσαν οἱ Ἀρχιερεῖς κατά τήν σειράν αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.




AI NEAI ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνῆλθεν εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τήν Πέμπτην 30ήν Δεκεμβρίου 2021, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ Γ’.

Ἀκολουθοῦν αἱ ἀποφάσεις:

Μετά τήν προσευχήν καί τήν ἐπίκλησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Μακαριώτατος καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασαν τάς εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν πρός τήν Αὐτοῦ Χασιμικήν Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα Abdullah II bin Al-Hussein διά τήν ἀπονομήν τοῦ παρασήμου τοῦ Τάγματος τῆς Κρατικῆς Ἑκατονταετηρίδος τῇ 21 Δεκεμβρίου 2021 πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐκπροσωπούμενον ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ σημαντικοῦ ἱστορικοῦ καί θρησκευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν φύλαξιν τῶν ἱερῶν τόπων, τήν διατήρησιν τῆς συνυπάρξεως, τήν διακονίαν τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας καί τήν ἐνσωμάτωσιν  τῆς Χασιμικῆς Κηδεμονίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ. Ἐπί πλέον, ἡ Σύνοδος ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς πρός τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν βασιλέα διά τήν ἀπονομήν τοῦ ἰδίου παρασήμου ὑπ’ Αὐτοῦ εἰς τό Συμβούλιον τῶν Ἀρχηγῶν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἰορδανίαν, εἰς ἐκτίμησιν τοῦ σημαντικοῦ πνευματικοῦ καί κοινωνικοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον διαδραματίζουν τά μέλη τοῦ Συμβουλίου μέ τήν ἐνσωμάτωσιν τῆς ἑνότητος τῆς θέσεως τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Βασιλείου καί μέ τήν ἐκπροσώπησιν τῶν συμφερόντων τοῦ Βασιλείου καί τῶν Κοινοτήτων των. Ἐπί πλέον, ἡ ὁλομέλεια τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐποίησε μνείαν τοῦ Διατάγματος τῆς Ἑκατονταετηρίδος τοῦ Κράτους, τό ὁποῖον ἀπενεμήθη τήν 25ην Μαΐου 2021 εἰς τόν ἀείμνηστον Πατριάρχην τῆς Ἀγίας Πόλεως Ἱεροσολύμων Βενέδικτον Α’, διά τήν θέσπισιν τῶν συγχρόνων διαδικασιῶν τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν δικαστηρίων του, οὕτως ὥστε νά ἀσκῇ τήν νομικήν ἐξουσίαν αὐτοῦ συμφώνως τῷ Ἰορδανικῷ νόμῳ τοῦ 1958 δι’ ὅλας τάς Ὁμολογίας καί τάς Ἐκκλησίας, ὅπερ καί  ἰσχύει μέχρι τῆς σήμερον. Τό παράσημον τοῦ Τάγματος τῆς Ἑκατονταετηρίδος τοῦ Κράτους παρέλαβεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος, ἐκπροσωπῶν τά μέλη τοῦ Συμβουλίου.

Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος συνεζήτησε μέ τά μέλη τῆς Συνόδου ὡρισμένας ὑποθέσεις ἀφορώσας εἰς τήν διοίκησιν, τά ἐκκλησιαστικά καί ἐνοριακά θέματα καί ἔλαβε τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

α. Τόν διορισμόν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου ὡς Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου.

β. Ἔγκρισιν τῶν παρακάτω χειροτονιῶν:

1- Εἰς Ἱερουσαλήμ: Ἡ χειροτονία τοῦ μοναχοῦ Δοσίθεου, εἰς διάκονον.

2- Εἰς Ἰορδανίαν:

Ἡ χειροτονία τοῦ μοναχοῦ Porphyrios Barham, εἰς διάκονον.

Ἡ χειροτονία τοῦ πνευματικοῦ τέκνου κ. Osama Salman Salim Marji, εἰς διάκονον.

Ἡ χειροτονία τοῦ πνευματικοῦ τέκνου κ. Tariq Freih Ilyas Swiess, εἰς διάκονον.

Περί τό τέλος τῆς συνεδρίας, ὁ Μακαριώτατος καί τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ηὐχήθησαν μίαν καλήν καί εὐλογημένην περίοδον τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, πρός πάντας τούς κληρικούς, τό ποίμνιον καί τάς ἐνορίας τοῦ Πατριαρχείου, καί πρός ἅπαντα τόν κόσμον.

Ἀναπέμποντες τάς προσευχάς αὐτῶν πρός τόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριον, Τόν ἐν φάτνῃ τῆς Βηθλεέμ γεννηθέντα καί ἐν ποταμῷ Ἰορδάνῃ βαπτισθῆναι καταδεξάμενον,  ἐδεήθησαν ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καί προστασίας ἔναντι τῶν συγχρόνων προβλημάτων, ἰδιαιτέρως δέ  ὑπέρ καταπαύσεως τῆς μάστιγος τῆς ἐπιδημίας, πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῇ Χάριτι τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί πάντων τῶν Ἁγίων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας




ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΝ

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Θεόφιλον τόν Γ΄, προσεκλήθησαν τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 29ης Δεκεμβρίου, εἰς τήν κατοικίαν τοῦ Ἰσραηλινοῦ Προέδρου κ. Isaak Herzog, ὁ ὁποῖος συνωδεύετο ὑπό τῆς Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Ayelet Shaked.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς δεξιώσεως ταύτης, διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ἰσραηλινοῦ Προέδρου μέ σκοπόν, ἵνα συγχαρῇ τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ἐτέθη πρός συζήτησιν τό θέμα τῶν αὐξανομένων ἐπιθέσεων Ἑβραϊκῶν ριζοσπαστικῶν στοιχείων ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν εἰς Ἱερουσαλήμ.

«Ἡ δρᾶσις τῶν ἐξτρεμιστῶν τούτων εἶναι μία ἄμεσος ἐπίθεσις κατά τῶν κοινῶν μας ἀξιῶν καί ἰδανικῶν, τά ὁποῖα θεωροῦμεν ἀναγκαῖα διά τήν εὐταξίαν καί τήν ἄνθησιν τῆς κοινῆς ζωῆς ἡμῶν. Διότι ὅλοι μαζί πρέπει νά ἐργασθῶμεν πρός περιορισμόν αὐτῶν τῶν ἀχαλινώτων φιλοδοξιῶν τῶν ριζοσπαστῶν εἰς τάς Κοινότητας ἡμῶν διά τήν εὐημερίαν καί τήν ἀσφάλειαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων μας. Ἡμεῖς, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐπιβεβαιώνομεν καί πάλιν τήν δέσμευσιν Ἡμῶν, νά λάβωμεν μέρος εἰς ἐπείγοντα διάλογον, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό θέμα τοῦτο, ὡς ἀπεφάνθημεν καί εἰς τήν πρόσφατον Δήλωσιν Ἡμῶν», ἐτόνισεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Θεόφιλος.

Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης προσέθεσεν ὅτι τοιαῦται ἐνέργειαι τοιούτων «περιθωριακῶν ῥιζοσπαστικῶν ὁμάδων» οὐδαμῶς ἀντιπροσωπεύουν «τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἤ τόν Ἑβραϊκόν λαόν» καί ὅτι τό Ἰσραήλ εἶναι ἕν κράτος, τό ὁποῖον δεσμεύεται ἐνώπιον τῶν «ἱστορικῶν δικαιωμάτων τῶν ποικίλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας».

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τάς προσπαθείας τοῦ Προέδρου καί τήν μακράν κληρονομίαν κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐδείχθη εὐγνώμων διά τήν «ἀκλόνητον ὑποστήριξιν πρός τάς Ἱστορικάς Κοινότητας καί τό πλούσιον μωσαϊκόν διαφορετικότητος, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τήν καρδιάν τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων Τόπων πού ὅλοι ἀγαπᾶμε».  Διεβεβαίωσεν ἐπίσης ὅτι «οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν θά ποιήσωμεν τό μέγιστον δυνατόν, διά νά βοηθήσωμεν ὑμᾶς καί τήν κυβέρνησιν, οὕτως ὥστε νά συνεχίσητε νά ὑποστηρίζητε ἐντός τῆς κοινῆς ζωῆς ἡμῶν, τήν ἀπ’ αἰῶνος οὐσιαστικήν συνεργασίαν ἡ ὁποία μᾶς ἐστήριξεν».

Τέλος, εἶναι σημαντικόν νά ἀναφερθῇ ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, ἐτόνισεν τόν συντονισμόν μεταξύ τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν. «Δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἀναγνωρίσωμεν τήν ἀκλόνητον συνεργασίαν, τό σημαντικόν ἔργον καί τήν βοήθειαν πού παρέχουν εἰς τά ἱδρύματά μας» καί ἐσυνέχισεν εὐχαριστῶν τόν κ. Cezar Marjieh καί τήν ὁμάδα αὐτοῦ διά τήν ἀφοσίωσιν καί τήν ἐπαγγελματικότητα αὐτῶν.

Ἀντιφωνῶν, ὁ κ. Herzog ἐπεβεβαίωσε τήν δέσμευσιν τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς λατρείας καί θρησκείας καί διεμήνυσεν ἕν μνημειῶδες μήνυμα, ὅτι «τό Ἰσραήλ θά σταθῇ σθεναρόν ἐναντίον πάσης μορφῆς ρατσισμοῦ, διακρίσεως ἤ ἐξτρεμισμοῦ, ἀπορρῖπτον τήν οἱανδήποτε ἐπίθεσιν ἤ ἀπειλήν ἐναντίον θρησκευτικῶν Κοινοτήτων, ἡγετῶν ἤ ἱστοτόπων. Εἴθε νά ἐργασθῶμεν πάντες διά νά διευρύνωμεν τόν κύκλον τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀνεκτικότητος εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, εἰς τήν περιοχήν ἡμῶν καί εἰς τόν κόσμον».

Ἡ δέ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν, κ. Shaked ἐδήλωσεν ὑπερήφανος, ὅτι τό Ὑπουργεῖον αὐτῆς εἶναι εἰς θέσιν νά ὑποστηρίξῃ τήν ἀνάπτυξιν Χριστιανικῶν Ἱερῶν Τόπων καί ἐξέφρασε τάς ἐλπίδας αὐτῆς διά σύντομον ἐπιστροφήν τῶν προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας




ΔΕΙΠΝΟΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 13ης /26ης Ὀκτωβρίου 2021, οἱ Ἀρχηγοί τῶν  Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτῶν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τῇ προτάσει καί ἐπιμελείᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί φιλοξενίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Χουσάμ Ναούμ, παρέθεσαν δεῖπνον εἰς τό ἑστιατόριον τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Νέαν Ἀνατολικήν Ἱερουσαλήμ πρός τιμήν τῶν Προξένων τῶν κρατῶν, τῶν συνδεομένων μετά τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος: (CORPS CONSULAIRE DE JERUSALEM), Ἑλλάδος, Γαλλίας, Μεγάλης Βρεττανίας, Ἰσπανίας, Ἰταλίας, Βελγίου, Σουηδίας, Τουρκίας καί Βατικανοῦ.

Τούς συνδαιτημόνας εἰς τό δεῖπνον τοῦτο ἐκαλωσώρισεν ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Χουσάμ Ναούμ.

Διαρκοῦντος τοῦ  δείπνου τούτου προσεφώνησεν τούς προσκεκλημένους ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος  διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί:

Your Excellencies,

Respected Members of the Diplomatic Corps,

Your Eminences,

Your Graces,

Ladies and Gentlemen,

We are grateful to be with you here in this distinguished gathering, and we wish to express our thanks to His Excellency the Consul General of Greece, Mr Vlioras, for his initiative in bringing us together, and to His Grace Archbishop Husam for his kind hospitality.

The mission of the Churches in the Holy Land is very specific. We have pastoral responsibility for the Christians who live here, and a moral obligation to support and sustain the Christian population so that Christians remain in the Holy Land.

It is also our duty to ensure that the Christian character of Jerusalem and the Holy Land be maintained, for a Holy Land devoid of its Christian population would lose integrity. We have a further responsibility to accommodate and minister to the many thousands of pilgrims who, in normal times, come to the Holy City of Jerusalem and the Holy Land from around the world, many of them from the countries you represent. We are also called to the diakonia -the service- of the Holy Places, so that they MAY remain places of worship open to all without distinction.

As you are well aware, the Christian presence in Jerusalem and the Holy Land faces challenges unprecedented in our lifetime.

We live in a delicate balance that rests on ancient privileges and rights that history has confirmed, and there is now a concerted assault on these privileges and rights by radical groups who exercise a growing and considerable influence. Among these assaults are intrusion attempts on Church properties as well as proposed taxes on Church properties, moves which will diminish and cripple the ability of the Churches to carry out our charitable and educational mission. These matters are grave, and will require the attention of not the Churches alone, but also of the international community for their resolution.

We are appreciative that the Jerusalem diplomatic corps as well as the political leadership of many nations understand that religion plays an indispensable role in the life of our region, and we are pleased that the foreign ministries of so many countries recognise this role. There can be no sure path to a secure and peaceful future for all the people of the Holy Land and the Middle East unless we take this reality seriously.

The Churches do not wish to intrude into the proper role of diplomatic and political leadership. We are, however, ready and willing to be effective partners with you to do all in our power to find ways forward that ensure that the existing Status is respected. One should not underestimate that interfaith religious leadership has proven to be effective in opposing all forms of violence and in advancing peace. In this regard, we mention especially the countries of the European Union, which because of their long history in our region, and because of their involvement in the shaping of the Middle East, have a moral commitment to assist with this work. We remain committed to being in close contact with the European Union in their efforts to be peacemakers in our region.

Allow me to bring to your attention the establishment by the Churches of the NGO: ICoHS (the International Community of the Holy Sepulchre), which is seeking to be an advocate on behalf of the Christian communities of the Holy Land in global forums. A significant recent achievement of ICoHS is its new report on the positive impact of the Christian community in the coming days.

We wish to express our gratitude to each of you in your respective consular roles for the care and attention that you give to the serious concerns of our Christian communities. MAY GOD  bless you as you carry out your duties on behalf of your own countries, and on behalf of all the people of our beloved City and Holy Land.

Thank you.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας




ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Δευτέραν, 21ην Σεπτεμβρίου/ 4ην Ὀκτωβρίου 2021, συνῆλθε ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς ΑΘΜ τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἐπεμελήθη διαφόρων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου, μεταξύ τῶν ὁποίων τά κάτωθι:

 1. Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτον Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον εἰς Βηθλεέμ, διατηροῦντα τήν θέσιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς τόν τόπον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου παρά τόν Ἰορδάνην ποταμόν.
 2. Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Παλαιστίνην καί τῆς ἐν Ἱερουσαλήμ Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
 3. Διώρισε τόν Γέροντα Καμαράσην Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον ὡς Ἀντιπρόεδρον τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, διατηροῦντα τήν θέσιν αὐτοῦ  ὡς Ταμίου καί μέλους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
 4. Διώρισε τόν ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερώνυμον Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Μαδηβᾶς, τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἐρχομένης μεταξύ μιᾶς προηγουμένης σειρᾶς ἀποφάσεων, αἱ ὁποῖαι υἱοθετήθησαν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί ἀφοροῦν τάς περιοδικάς μετακινήσεις τοῦ κλήρου.
 5. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Χριστοφόρον Χαντάντ ἡγούμενον εἰς Φχές καί Σάλτην, διά νά καταστήσῃ δυνατήν τήν ποιμαντικήν καί ἐκκλησιαστικήν ἐργασίαν εἰς αὐτάς τάς δύο Ἰορδανικάς πόλεις πρός ὄφελος τοῦ ποιμνίου.
 6. Διώρισε τόν μοναχόν Βασίλειον Γραμματέα τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Οἰκονομικοῦ Τμήματος τοῦ Πατριαρχείου.
 7. Ἀπεφάσισε τήν εἰς διάκονον καί ἐν συνεχείᾳ εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ κ. Ἠλία Σπυριδών διά διακονίαν εἰς τήν Κοινότητα Ζντέϊντε τῆς περιοχῆς Πτολεμαΐδος – Ἄκκρης τοῦ βορείου Ἰσραήλ.
 8. Ἐνέκρινε τήν εἰς μοναχόν χειροθεσίαν τοῦ νεήλυδος δοκίμου Ἠλία Κονίδου.
 9. Ἐνέκρινε τήν εἰς διάκονον καί ἀκολούθως εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ κ. Nibal Chassan Awad Haddad, διά νά ὑπηρετήσῃ εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου.
 10. Ἐνέκρινε τήν εἰς μοναχόν χειροθεσίαν τοῦ κ. Ἀθανασίου Κιρμιτσάκη καί ἐν συνεχείᾳ τήν εἰς διάκονον καί ἱερέα χειροτονίαν αὐτοῦ καί διακονίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
 11. Ἀπεφάσισε τήν εἰς διάκονον καί ἐν συνεχείᾳ εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ Ἁγιοσαββίτου μοναχοῦ Ἀναστασίου διά διακονίαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Σάββα.
 12. Ἐπεκύρωσε ἀποφάσεις παύσεως ἱεροπραξίας ὡρισμένων ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου διά διαφόρους αἰτίας πρός ἀποφυγήν καί μή ἀνοχήν καταχρήσεων καί παραβάσεων.
 13. Ἐπεκύρωσεν ἕνα νόμον ἀρχῶν καί διαδικασιῶν δικῶν ἐνώπιον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων, ὁ ὁποῖος θά ἐφαρμόζηται εἰς ὅλα τά ἐκκλησιαστικά δικαστήρια τῆς Δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου.
 14. Υἱοθέτησε ἕνα νόμον Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, διά νά ἐφαρμοσθῇ εἰς τάς Ἀρχιεπισκοπάς τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας




ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Δευτέραν, 11ην /24ην Μαΐου 2021, συνῆλθεν εἰς τακτικήν Συνεδρίαν αὐτῆς ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, καί ἐπελήφθη Ποιμαντικῶν καί Προσκυνηματικῶν θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου, προέβη δέ καί εἰς τάς κάτωθι δύο ἀποφάσεις.

 1. Ἀπεφάσισε τήν ἀναβάθμισιν εἰς Προσκύνημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ἀνατολικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ἀνεγερθείσης ἐπιμελείᾳ  καί δαπάναις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διοκαισαρείας κ. Βενεδίκτου, μέ τήν ὀνομασίαν εἰς τό ἑξῆς: «Πατριαρχική Προσκυνηματική Ἱερά Μονή Θεοφανείων».
 2. Ἀπεφάσισε τήν εἰς διάκονον καί ἐν συνεχείᾳ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ κ. Ἴσσα Ἰμπραήμ Χαντάντ, προκειμένου νά διακονήσῃ εἰς τάς ἐνορίας τοῦ ἐν Ἰορδανίᾳ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας