1

ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 2010 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 18ης / 31ης Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ἡ ὁποία ἐτελέσθη εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων καί θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Τό μυστήριον Ἁγίου Εὐχελαίου ἐτελέσθη ἐν κατανύξει ἐπίσης εἰς τόν  Μοναστηριακόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης καί ὥραν 5.00 μ.μ., προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συνιερουργούντων τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου καί πλήθους εὐλαβῶν πιστῶν συμμετεχόντων.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 19ης Μαρτίου / 1ης Ἀπριλίου 2010, ἐτελέσθη ἡ θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’ καί συλλειτουργούντων ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου. Ἠκολούθησε ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος ἐπάνω εἰς ἐξέδραν εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ Μακαριώτατος συμφώνως πρός τό τελετουργικόν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων ἔνιψε τούς πόδας δώδεκα Ἀρχιμανδριτῶν εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Κύριος, ζωσθείς τό λέντιον ἐν τῷ Μυστικῷ Δείπνῳ, ἔνιψε τούς πόδας τῶν δώδεκα μαθητῶν Αὐτοῦ, γινόμενος οὕτως αὐτοῖς καί πᾶσιν ἡμῖν ὑπογραμμός ταπεινώσεως.

Πέριξ τῆς ἐξέδρας εἰς τό μέσον τῆς ἁγίας αὐλῆς, συνήχθησαν πάντες οἱ πιστοί, ἵνα παρακολουθήσωσι τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος. Εἰς τήν ἱεράν ταύτην ἀκολουθίαν ἀνεγνώσθησαν αἱ εὐαγγελικαί περικοπαί, αἱ  σχετικαί μέ τό Μυστικόν Δεῖπνον τοῦ Κυρίου καί τήν νίψιν  τῶν ποδῶν τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ.

Το ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων καί Σεπτῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου καί ἐν κατανύξει συμμετέχοντος πυκνοῦ πλήθους προσκυνητῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2010 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ μνήμη τῆς ἐπί πώλου ὄνου καθέδρας καί τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Βασιλέως τῶν βασιλευόντων καί Κυρίου τῶν κυριευόντων πρό τοῦ ζωοποιοῦ Αὐτοῦ πάθους ἀπό τῆς Χρυσῆς Πύλης εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί ἐπισημότητα καί συμφώνως τῷ προσκυνηματικῷ καθεστῶτι εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ πύλη αὐτή, ἡ πύλη τῶν βασιλέων, παραμένει σήμερον κλειστή, ἀλλά ἀναμένει τόν Βασιλέα τῆς δόξης.

Ἀφ’ ἑσπέρας, μετά τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Μοναστηριακῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων ἰσαποστόλων καί ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀνάγνωσιν τῆς Θ’ Ὥρας, ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’. Μετά τήν τέλεσιν τοῦ Ἑσπερινοῦ πολλοί τῶν κληρικῶν καί μοναχῶν καί τῶν πιστῶν ἀνῆλθον, παρά τήν βροχήν, εἰς κώμην Βηθφαγῆν, παρακειμένην τῇ Βηθανίᾳ, ἔνθα σῴζεται ἡ τοποθεσία, ἀφ’ ἧς ἤρξατο ἡ ἐπί πώλου ὄνου καθέδρα καί εἴσοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν εἰς τά Ἱεροσόλυμα μετά τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ.

Εἰς τήν ἐνταῦθα Ἱεράν Μονήν τῆς Βαϊοφόρου, ἀναδειχθεῖσαν ὑπό τοῦ Κυπρίου μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κυροῦ Γρηγορίου, προσελθών ὁ Μακαριώτατος, ηὐλόγησε τά βαΐα, διένειμε ταῦτα εἰς τούς πιστούς καί ἀκολούθως ἀνέθεσε τῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίῳ, ὅπως προεξάρχῃ τῆς ἐντεῦθεν ἀρξαμένης βαϊοφόρου πορείας εἰσόδου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ἐν συμμετοχῇ πολλῶν χριστιανῶν συνοδευόντων, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπί πώλου ὄνου καθέδρας καί τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ἔψαλαν Αὐτῷ τό «Ὡσαννά τῷ Υἱῷ Δαυίδ» καί ὑπεδέχθησαν Αὐτόν μετά βαΐων καί κλάδων.

Ἡ πορεία, διελθοῦσα διά τῆς κοιλάδος τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, κατέληξε εἰς τήν παρά τήν πύλην τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἤ «τῶν Λεόντων» Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῶν βαΐων ἐτελέσθη εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ θ. Λειτουργία, συλλειτουργούντων τῷ Προεξάρχοντι Μακαριωτάτῳ  Πατριάρχῃ Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλῳ, πάντων τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ παρεπιδημοῦντος βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης θεοφιλεστάτου κ. Εὐγενίου, πολλῶν ἱερέων καί συμμετεχόντων πολλῶν προσκυνητῶν. Εἰς τήν κατάνυξιν καί τήν μεγαλοπρέπειαν τῆς θ. Λειτουργίας προσέθεσαν τά μέγιστα οἱ ἱεροψάλται τῆς χορῳδίας «Ρωμανός ὁ Μελῳδός» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ τῆς Κύπρου, οἱ ἐλθόντες εἰς Ἱεροσόλυμα διά τάς ἡμέρας ἀπό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου ἕως καί τῆς Μεγάλης Δευτέρας τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Λαζάρου, τοῦ δωρήσαντος καί τό τμῆμα τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λαζάρου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μάρθας καί Μαρίας.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησεν ἡ πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα λιτανεία, συμφώνως τῷ προσκυνηματικῷ καθεστῶτι, ὁρίζοντι τά τῆς ἡμέρας ταύτης ἐν συνδυασμῷ καί μέ τόν κατά τό ἔτος τοῦτο κοινόν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων.

Κατά τήν Κυριακήν ταύτην τῶν Βαΐων ἐτηρήθη ἀνυπερθέτως τό δικαίωμα τῆς στάσεως τοῦ δευτέρου φύλακος τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου ἐντός τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου παρά τόν λίθον τοῦ ἀγγέλου, διαρκούσης τῆς λιτανείας τῶν Ἀρμενίων, γεγονός τό ὁποῖον οὗτοι ἠμφεσβήτησαν πρό διετίας, ἀπεδέχθησαν δέ μετά ταῦτα, ἐλθόντες εἰς τό Πατριαρχεῖον καί μετά τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας συναντηθέντες  μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’.

Μετά τήν λιτανείαν ἐγένετο πανηγυρική ἐν κρούσει κωδώνων ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη καί ηὐλόγησεν μετά βαΐων ἕνα ἕκαστον τῶν προσερχομένων Αὐτῷ ἱερέων καί τοῦ πλήθους τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐτελέσθη ἡ ἱερά ἀκολουθία τῶν Νυμφίων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐν πολλῇ κατανύξει. Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε πρός τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς περί τῆς σταυρικῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν ὁποίαν ἤδη διανύσαμεν καί καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου, εἰς τήν ὁποίαν εἰσερχόμεθα. Περί τῶν Ἁγίων Παθῶν τά ὁποῖα ἐβίωσεν ἐν ἀπαθείᾳ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τήν ἀπέραντον φιλανθρωπίαν καί ἀγάπην Αὐτοῦ. Ἐπίσης, ὁ Μακαριώτατος  ἐσχολίασεν τόν στίχον τῶν στιχηρῶν τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας «καί συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ», λέγων ὅτι ἄνω Ἱερουσαλήμ δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἡ ὁποία «ἐντός ἡμῶν ἐστίν», δηλονότι ἐντός τῶν καρδιῶν τῶν πιστῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_1_placeholder
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 2010 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον 14ην /27ην Μαρτίου 2010 ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς εἰς τήν Βηθανίαν κώμην τῆς καταγωγῆς καί τῆς κατοικίας τοῦ Λαζάρου ἡ μνήμη τῆς ἐγέρσεως αὐτοῦ, ὀδωδότος καί τετραημέρου ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Προϋπαντήσεως τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας τῆς Βηθανίας ἐγένετο πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀκολουθίας ἡ ὑποδοχή τοῦ τμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, τό ὁποῖον παρεχώρησεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ὁ παρεπιδημῶν Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ π. Λάζαρος Γεωργίου.

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ἐτελέσθη εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν θ. Λειτουργία, ἧς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, συλλειτουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως κ. Ἀμβροσίου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τοῦ παρεπιδημοῦντος Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ, βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Θεοφιλεστάτου κ. Εὐγενίου καί συμμετέχοντος πλῆθους προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἐτελέσθη ἱερά λιτανεία μετά τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, κατευθυνομένη εἰς τόν παρακείμενον τάφον τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται ἐγγύς εἰς λόφον, ἐπί τοῦ ὁποίου ἀνεγνώσθη ἡ ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου περικοπή τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου, καί ἀνεπέμφθη δέησις τῷ Ἁγίῳ Θεῷ.

Ἡ λιτανεία κατέληξεν εἰς τόν ὑπεράνω τοῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὑπό τῶν μακαριστῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν, Θεοδοσίου, ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς Μάρθας καί Μαρίας, καί Σεραφείμ, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, ἀνεγερθέντα ἱερόν ναόν.

Ἐκ τοῦ ναοῦ τούτου ἡ συνοδεία τοῦ Μητροπολίτου ἐγένετο δεκτή ὑπό τοῦ Δημάρχου τῆς Βηθανίας εἰς τό παρακείμενον Δημαρχεῖον τῆς Βηθανίας.

Ἀκολούθως,  ἡ Ὁσιολογιωτάτη ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βηθανίας, γερόντισσα Εὐπραξία, μετά τῶν μοναζουσῶν αὐτῆς παρέθεσαν πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν εἰς τούς Μητροπολίτας, τήν συνοδείαν αὐτῶν καί πολλούς ἄλλους.

Τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑωρτάσθη συμφώνως πρός τό προσκυνηματικόν καθεστώς καί ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἐπί τοῦ προσκυνήματος τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφ’ ἑσπέρας δι’ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους.

Μετά τόν Ἑσπερινόν καί τήν ἐν τῷ προσκυνήματι ἀνάγνωσιν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τήν ψαλμῳδίαν τοῦ κανόνος ἠκολούθησε λιτανεία πρός τόν ἱερόν Ναόν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν ἐν τῇ Μικρᾷ Γαλιλαίᾳ, ὅπου κατά τήν παράδοσιν ἐγένετο ἡ πρώτη ἐμφάνισις τοῦ Κυρίου εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ μετά τήν Ἀνάστασιν. Τήν ἱεράν λιτανείαν ὑπεδέχθη καί ηὐλόγησε κατά τήν τάξιν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’. Μετά τοῦτο ἡ λιτανεία ἐπέστρεψεν εἰς τό προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως διά τήν ἀπόλυσιν τοῦ μικροῦ Ἀποδείπνου.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως, συλλειτουργούντων αὐτοῦ ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί συμμετεχόντων πολλῶν πιστῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙ Τῌ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τό Σάββατον, 7ην /20ήν Μαρτίου 2010, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπίσκεψις τοῦ π. Γεωργίου Ἀουάδ, ἐφημερίου τῆς κώμης τῶν Ραφιδίων μετά  μικρᾶς ὁμάδος μελῶν τοῦ ἐκεῖ ποιμνίου καί τοῦ ἡγουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰουστίνου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος προήγαγεν εἰς τό Πατριαρχεῖον τούς ἱερομονάχους π. Κάλλιστον, π. Ματθαῖον καί π. Φιλούμενον εἰς Ἀρχιμανδρίτας διά τήν ἄχρι τοῦδε ὑπεύθυνον διακονίαν αὐτῶν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί διά την ἐνίσχυσιν αὐτῶν εἰς τήν συνέχισιν τῆς διακονίας αὐτῶν, ἰδίᾳ τῆς προσκυνηματικῆς, καί ἀπένειμεν αὐτοῖς τόν ἐπιστήθιον σταυρόν μετά τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Τόν π. Χαράλαμπον-Φάραχ Μπαντούρ, υἱόν τοῦ ἱερέως π. Γαβριήλ-Τζάμπρα Μπαντούρ, ἐφημέριον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, προήγαγεν ὁ Μακαριώτατος εἰς Οἰκονόμον, ἐπιδίδων αὐτῷ καί τόν σημαίνοντα τήν προαγωγήν ταύτην τίμιον σταυρόν.

Τήν Τετάρτην, 11ην /24ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν ἐκ Χάϊφας ἱερέα π. Δημήτριον Σάμρα τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου καί τόν σχετικόν σταυρόν καί συνεχάρη αὐτόν διά τήν μέχρι τοῦδε καλήν ποιμαντικήν  αὐτοῦ διακονίαν.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου 12ην / 25ην Μαρτίου 2010 ὁ Μακαριώτατος προήγαγεν εἰς Οἰκονόμον τόν ἱερέα π. Ἀντώνιον Ἀτζίνη τῆς ἐνορίας τῆς Πκέα διά τήν ἀφωσιωμένην ὑπηρεσίαν αὐτοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἐνίσχυσιν αὐτοῦ πνευματικῶς διά τήν συνέχισιν αὐτῆς. Ἐν τῇ προαγωγῇ ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν τόν σχετικόν σταυρόν, εἰς δέ τήν πρεσβυτέραν αὐτοῦ καί εἰς τόν υἱόν αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε χρυσοῦς σταυρούς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_3_placeholder
ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙA ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ’

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, ἑωρτάσθησαν την Δευτέραν 9ην /22αν Μαρτίου 2010 εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου εἰς κατανυκτικήν καί λαμπράν ἐκκλησιαστικήν ἀτμόσφαιραν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἐτελέσθη καί ἀρτοκλασία τῇ συμμετοχῇ  τῶν  ἐν Ἱεροσολύμοις καί τοῖς περιχώροις αὐτῶν Ἁγιοταφιτῶν ἡγουμένων, ἱερέων, μετά τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, συμπροσευχομένων ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος. Εἰς τόν Ἑσπερινόν συμμετέσχον ὁ Ἐντιμότατος Πρόεδρος τῆς ΕΣΗΕΑ κ. Πάνος Σόμπολος καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῶν ἑλληνικῶν Μ.Μ.Ε, οἱ ὁποῖοι μετά τό πέρας τοῦ Ἐσπερινοῦ εἶχον κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Μ. εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον καί συνεζήτησαν μετ’ Αὐτοῦ θέματα τῆς ἐξεχούσης θέσεως τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί  θέματα προσκυνηματικά, ἐν ὄψει τῶν ἐρχομένων ἑορτασμῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν.

Τήν πρωΐαν, μετά τήν ἐπίσημον ἐν Παρρησίᾳ κάθοδον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, συλλειτουργούντων Αὐτῷ πολλῶν ἱερέων Ἁγιοταφιτῶν καί τῶν προσελθόντων ἐκ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί συμπροσευχομένων τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων, τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἡγουμένων τῶν ἐξωτερικῶν ἡγουμενείων καί τῶν ἐγγάμων ἀραβοφώνων ἱερέων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου ἐξ Ἰορδανίας, Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ ὀνομαστική ἑορτῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τῶν Προξενικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, τοῦ Πρέσβεως τῆς Ρωσίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Πιότρ Βλαδημίροβιτς, τοῦ Πρέσβεως τῆς Λευκορωσίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ἰγκόρ Leshchenja, τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Σιών διακονούντων καί κατανυκτικῶς ψαλλόντων, τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου συμμετεχόντων καί τῶν ἐντιμοτάτων Ἐκπροσώπων τῶν ἑλληνικῶν Μ.Μ.Ε. καί πολλῶν Ἑλλήνων καί Ρώσων προσκυνητῶν.

Μετά τό τέλος τῆς Δοξολογίας ἐγένετο ἐπίσημος ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐπί  τῇ Ὀνομαστικῇ ἑορτῇ Αὐτοῦ τάς προσρήσεις καί τάς εὐχάς τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, διαβιβάσαντος τῷ Μακαριωτάτῳ τάς εὐχάς τῶν μελῶν τῆς σεβαστῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τοῦ Πρέσβεως τῆς Ρωσίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Πιότρ Βλαδημίροβιτς, τοῦ Πρέσβεως τῆς Λευκορωσίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ἰγκόρ Leshchenja, τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἀποστολῆς εἰς τά Ἱεροσόλυμα Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου, τοῦ  Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Φιλοθέου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου εἰς Ἄκκρην – Πτολεμαΐδα, εὐχηθέντος ἐξ ὀνόματος τῶν ἱερέων καί τοῦ ποιμνίου τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος, τοῦ Πανοσιωτάτου μοναχοῦ Φωτίου, Σχολάρχου τῆς Πατριαρχικῆς ἐν Σιών Σχολῆς, τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Σαμήρ Ζανανίρι Διευθυντοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου,  τοῦ ἐφημερίου τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Οἰκονόμου π. Αΐσσα Τούμα ἐξ ὀνόματος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ ἱερέως π. Γεωργίου Σαχουάν ἐξ ὀνόματος τῆς Κοινότητος τῆς Μπετζάλλας, τοῦ κ. Σεζάρ Μαρζῆε ἐξ ὀνόματος τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ κ. Χαλήλ Ἀντράους, ἰατροῦ, εὐχηθέντος ἐξ ὀνόματος τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριωτικοῦ Συμβουλίου. Οἱ μαθηταί τῶν Πατριαρχικῶν Σχολῶν ἐτίμησαν τόν Μακαριώτατον διά δώρων καί ἀπαγγελιῶν ποιημάτων.

Πάντες ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν τετραετῆ ἀφωσιωμένην, εὐδόκιμον καί καρποφόρον ποιμαντικήν Αὐτοῦ Πατριαρχίαν καί ηὐχήθησαν Αὐτῷ τήν ἐν θείᾳ δυνάμει καί ἐνισχύσει πολυετῆ συνέχισιν αὐτῆς πρός δόξαν Θεοῦ, ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν ἔθνους καί σωτηρίαν ψυχῶν.

Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν εὐχαριστήριον ἀντιφώνησιν Αὐτοῦ πρός τούς προσφωνήσαντας Αὐτόν, ηὐχαρίστησεν αὐτούς  διά τήν συνεργασίαν καί τάς εἰλικρινεῖς των εὐχάς καί ἀνεφέρθη εἰς τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Θεοφίλου, ἑνός ἐκ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, ὡς μάρτυρος τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης, τῆς ὁποίας καί ἡμεῖς γινόμεθα κοινωνοί καί συμμέτοχοι διά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τῷ Παναγάθῳ Θεῷ διά τήν παρεχομένην Αὐτοῦ καθ’ ἑκάστην  θείαν Χάριν καί βοήθειαν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν Πατριαρχικῶν Αὐτοῦ καθηκόντων.

Μετά τόν χαιρετισμόν πάντων τῷ Μακαριωτάτῳ καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ πᾶσι, ἐπηκολούθησε διά τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας ἑόρτιος νηστήσιμος τράπεζα.

Ἑκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_4_placeholder
Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ

Ἡ Μονή αὐτή, κειμένη εἰς τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, μεταξύ τῆς τοποθεσίας τῆς βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης, θεωρεῖται εἶναι μία ἐκ τῶν ἀρχαίων λαυρῶν τῆς ἐρήμου τοῦ Ἰορδάνου. Ἱδρύθη ὑπό τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου, ὁ ὁποῖος προσῆλθεν ἀπό τήν περιοχήν τῆς Λυκίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους τό 451μ.Χ., ἔτος συγκλήσεως τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Κατ’ ἀρχάς ἔζησεν εἰς μοναστήρια καί ἐρημητήρια τῆς κοιλάδος τοῦ Ἰορδάνου καί ἐδέχθη ἐπήρειαν τῆς μαινομένης τότε Μονοφυσιτικῆς αἱρέσεως.  Ἐξ αὐτῆς ἐπανέφερεν αὐτόν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ὁ πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας.

Μετά τοῦτο ἵδρυσε Μονήν, ἡ ὁποία ἀναφέρεται καί ὡς Μονή Καλαμῶνος καί ἐδέχθη καί καθωδήγησεν εἰς αὐτήν πλῆθος ὀρθοδόξων μοναχῶν, γινόμενος ὁ ἴδιος πρότυπον καί κανών προσευχῆς, νηστείας, ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας, φθάνων εἰς τήν κατάστασιν τῆς θεώσεως, ὡς μαρτυροῦν τά πολλά σημεῖα αὐτοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων καί ἡ ἐν ἁρμονίᾳ ζωή αὐτοῦ μεθ’ ἑνός λέοντος, ἱστορουμένου εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ εἰκόνα.

Ὁ Ἅγιος ἐκοιμήθη τό 475 μ.Χ., ἡ Μονή του ὅμως, ἄλλοτε μέ περισσοτέρους καί ἄλλοτε μέ ὀλιγωτέρους μοναχούς, παρέμεινε διά μέσου τῶν αἰώνων ὡς μία τῶν κυριωτέρων ἐρημικῶν Μονῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, δεχομένη, ἀσκοῦσα καί τελειοῦσα μοναχούς διά τήν διακονίαν αὐτῶν εἰς τήν Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν, τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τά μοναστήρια τῆς ἐρήμου.

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, τήν Τετάρτην 4ην/17ην Μαρτίου 2010, ἐτελέσθη  εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν αὐτήν Μονήν θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεοφίλου, εἰς τόν Ὁποῖον ἐπεφυλάχθη λαμπρά ὑποδοχή ὑπό τοῦ ἡγουμένου Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου. Τῇ Α.Θ.Μ. συνελειτούργησαν πολλοί ἱερεῖς  τοῦ Πατριαρχείου καί ἕτεροι ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας καί Σερβίας, συμπροσευχομένων Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου καί συμμετεχόντων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ἠκολούθησεν λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γερασίμου πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προπορευομένων τῶν ἐντοπίων προσκόπων τῆς Ἱεριχοῦς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰορδανίαν κ. Ἡρακλέους Ἀστεριάδου.

Εἰς τήν παρατεθεῖσαν νηστήσιμον μέν, πλουσίαν ὅμως τράπεζαν ὑπό τοῦ καθηγουμένου τῆς Μονῆς Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, ὁ Μακαριώτατος ἐξῇρε τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ αὐτοῦ ἀνακαινιστικόν, φιλανθρωπικόν καί πνευματικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἐνισχύει πολλούς ἐμπεριστάτους καί ἐνδεεῖς, ἀλλά καί ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νά μάθουν περισσότερα διά τήν Ὀρθοδοξίαν καί καθιστᾷ τήν Μονήν κέντρον προσκυνηματικόν καί ἐξυψοῖ τό ὄνομα τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_5_placeholder
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Τήν 1ην /14ην Μαρτίου 2010, Δ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν ἤ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν κειμένην εἰς τήν περιοχήν πλησίον τῆς Ἑβραϊκῆς Βουλῆς τῆς Νέας Πόλεως Ἱερουσαλήμ. Εἰς τήν ἀρχαιοτάτην αὐτήν Μονήν ἐλειτούργησεν ἀπό τοῦ 1845-1909 ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας διασώζει ὅτι εἰς τήν περιοχήν αὐτήν, εἰς τήν ὁποίαν εἶναι ἐκτισμένη ἡ Μονή, ὁ Λώτ, ὑπακούων εἰς ἐντολήν τοῦ Ἀβραάμ, ἐφύτευσε καί ἐπότισε τό τρισύνθετον ξύλον τοῦ σταυροῦ ἐκ κέδρου, κυπαρίσσου καί πεύκου. Τό ξύλον τοῦτο ἐλήφθη ἀργότερον καί ἐχρησιμοποιήθη διά τήν κατασκευήν τοῦ σταυροῦ, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐσταυρώθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Διά τόν λόγον τοῦτον ἡ τάξις τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζει νά ἑορτάζῃ ἡ Μονή αὐτή τήν Δ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν μετ’ αὐτήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, καθώς καί τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν  14ην Σεπτεμβρίου.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρξεν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων, τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου  καί ἄλλων ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου, ψαλλόντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών καί συμπροσευχομένων πολλῶν μοναχῶν, μοναζουσῶν, τῶν εἰς τήν Ἱερᾶν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατοικούντων καθηγητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ἠκολούθησε δεξίωσις μετ’ ἀναψυκτικῶν εἰς τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτης π. Κλαύδιος παρέθεσε πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν εἰς τόν Σεβασμιώτατον, τήν συνοδείαν αὐτοῦ καί τούς μαθητάς καί καθηγητάς τῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_6_placeholder
Η Δ΄ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν,   27ην Φεβρουαρίου /12ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συνοδείᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας, π. Ἱερωνύμου καί τοῦ ἱεροδιακόνου π. Παϊσίου μετέβη διά τήν ἀκολουθίαν τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τήν παρά τήν Ραμάλλαν κώμην τοῦ Μπιρζέτ, εἰς τήν ὁποίαν προσεχῶς θά ἱδρυθῇ σχολεῖον τῇ χρηματικῇ χορηγίᾳ τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Εἰς τήν μικράν αὐτήν ἐνορίαν μέ τόν ναόν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου,  ἀνεγνώσθησαν οἱ Χαιρετισμοί, τοῦ Μακαριωτάτου κηρύττοντος τόν θεῖον λόγον περί τῆς δυνάμεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ εἰς τήν ζωήν τῶν Χριστιανῶν, τῶν ψαλτῶν βυζαντινῶς ψαλλόντων καί τῶν πιστῶν κατανυκτικῶς συμμετεχόντων καί ψαλλόντων. Διαρκούσης τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, ὁ Μακαριώτατος προήγαγεν εἰς τόν βαθμόν τοῦ Οἰκονόμου τόν θεολόγον ἱερέα π. Ἰωσήφ  Χόδαλη καί ἀπένειμε αὐτῷ τόν ἐπί τούτου τίμιον σταυρόν μετά τοῦ συνοδεύοντος  πιττακίου. Ἠκολούθησε μικρά δεξίωσις  μέ ἀναψυκτικά εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἐπιτρόπου κ. Ἀζάρ Μπαρμπάρ.

Τήν ἀκολουθίαν τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν ἐτέλεσαν ἐπίσης εἰς ἐνορίας τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου, ὁ μέν Πανιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου εἰς Ἱεριχώ, ὁ δέ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος εἰς τήν κώμην Ζαμπάπδε μετά τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος εἰς τήν κώμην Ἀμπούντ πλησίον τῆς Ραμάλλας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_7_placeholder
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἑωρτάσθη τήν Γ’ Κυριακήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 7ην Μαρτίου /22ραν Φεβρουαρίου 2010, μέ σεμνοπρέπειαν καί λαμπρότητα εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Το ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδείᾳ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, κατῆλθεν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου ἐτέλεσεν Μέγαν Πατριαρχικόν  Ἑσπερινόν μετ’ Ἀρτοκλασίας.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς ἐπίσης, τῇ εἰσηγήσει τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, εἰς Ραμάλλαν, Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος, ὁ Μακαριώτατος ἔδωσεν εὐλογίαν καί μετηνέχθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ὁ Τίμιος Σταυρός, περιέχων τεμάχιον Τιμίου Ξύλου ἐκ τοῦ Σκευοφυλακίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τήν πλησίον τῆς Ραμάλλας κώμην τῆς Τζίφνας, ἔνθα καί οἱ εὐλαβεῖς πιστοί ἀθρόως προσέδραμον, ἵνα προσκυνήσωσιν τό Τίμιον Ξύλον καί ἵνα ἁγιασθῶσιν ὑπό τοῦ Τιμίου Ξύλου. Ἠκολούθησε ἱερά λιτανεία εἰς τάς ὁδούς τῆς πόλεως.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσεν πανηγυρικήν Πατριαρχικήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Πανιερωτάτων Μητροπολιτῶν Νεαπόλεως κ. Ἀμβροσίου, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν, Ἑλλάδος, Ρωσίας, καί Ρουμανίας. Τό ἐκκλησίασμα ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐξ ἄλλων πόλεων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου παρηκολούθησε μέ κατάνυξιν καί εὐλάβειαν τήν θ. Λειτουργίαν.  Εἰς τήν θ. Λειτουργίαν συμμετέσχεν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἔλαβε χώραν κατά τήν προσκυνηματικήν τάξιν ἡ λιτανεία πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα ἐντός τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῇ συμμετοχῇ ὅλων τῶν Ἀρχιερέων καί λοιπῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τοῦ Μακαριωτάτου αἴροντος ἐπί τῆς κεφαλῆς Αὐτοῦ, ὡς καί ἑκάστου τῶν Ἀρχιερέων ἀκολούθως κατά τά πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης, τόν Τίμιον Σταυρόν, περιέχοντα τεμάχιον Τιμίου Ξύλου καί διακεκοσμημένον ὑπό τοῦ βασιλέως Ἰωάννου τοῦ Παλαιολόγου τοῦ Γ’.  Τόν σταυρόν τοῦτον προσεκύνησαν καί ὅλοι οἱ πιστοί δι’ ἁγιασμόν, βοήθειαν καί σωτηρίαν.

Τήν ἐν τῷ Ναῷ πανήγυριν ἠκολούθησεν ἡ ἐν τῷ Πατριαρχείῳ δεξίωσις μετ’ ἀνταλλαγῆς τῶν ἑορτίων προσρήσεων καί εὐχῶν. Εἰς τήν δεξίωσιν ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν περί τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ὡς ἑξῆς:

«Σήμερον τό προφητικόν πεπλήρωται λόγιον· ἰδού γάρ προσκυνοῦμεν εἰς τόν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες Σου, Κύριε· καί ξύλου σωτηρίας γευσάμενοι, τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν ἐλευθερίας ἐτύχομεν, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε», ψάλλει ὁ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχαριστηρίους ὕμνους ἀναπέμπομεν καί ἡμεῖς, ἀδελφοί μου καί εὐλαβεῖς προσκυνηταί, εἰς τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν, διότι ἠξιώθημεν νά προσκυνήσωμεν τό ξύλον τῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, δηλαδή τόν Τίμιον Σταυρόν τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ εἰς αὐτόν τοῦτον τόν τόπον, τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, «οὗ ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου».

Ὁ λόγος γάρ ὁ τοῦ σταυροῦ, τοῖς μέν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί τοῖς δέ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. (Κορ Α’: 1,17), λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Τῆς θείας αὐτῆς δυνάμεως κατέστημεν σήμερον καί ἡμεῖς κοινωνοί διά τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν τῷ μέσω τοῦ σταδίου τῆς ἁγίας τεσσαρακονθημέρου νηστείας. Καί τοῦτο, διά νά συνεχίσωμεν τόν ἀγῶνά μας κατά τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καί τῆς δουλείας, ἀλλά καί τῆς ἀποστασίας τοῦ αἰῶνος μας. «Ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις».

Τό θεῖον δῶρον τῆς ἐλευθερίας ἐκ τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας, χαρισθέν ἡμῖν διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καλούμεθα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὑπό τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ὄχι μόνον νά διαφυλάξωμεν, ἀλλά καί νά κηρύξωμεν εἰς τούς συνανθρώπους μας καί εἰς ἅπαντα τόν κόσμον.

«Τοῦ ζωοποιοῦ Σου Σταυροῦ», ἀναφωνεῖ καί πάλιν ὁ ὑμνῳδός, «τήν προσκυνήσιμον χαράν σήμερον, Χριστέ, ὑπαντοῦντες, προπομπήν ποιούμεθα τοῦ παναγίου Πάθους Σου εἰς σωτηρίαν τοῦ κόσμου, ὅ ἀπεργάσω, Σωτήρ, ὡς παντοδύναμος.

Δεηθῶμεν καί ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἵνα τῇ δυνάμει τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Αὐτοῦ Σταυροῦ, ἀξιωθῶμεν φθάσαι καί προσκυνῆσαι καί τήν ἁγίαν καί ζωηφόρον Αὐτοῦ Ἀνάστασιν. Ἀμήν. Ἔτη πολλά».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_8_placeholder
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Β’ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ ΡΑΦΙΔΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΕΙΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΝ

Τήν Παρασκευήν, 13ην/26ην Φεβρουαρίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τήν ἐν τῷ γραφείῳ ἐργασίαν Αὐτοῦ, ἐξῆλθε τοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.  Ἱερωνύμου, τοῦ Ἱερομονάχου π. Φιλουμένου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀθανασίου καί κατηυθύνθη πρός τήν περιοχήν τῆς Σαμαρείας.

Μετά μιᾶς ὥρας αὐτοκινητικήν πορείαν ὑπό τήν εὐλογίαν καταρρακτώδους βροχῆς, ἀφίχθη εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ἔνθα καί ὑπεδέχθη καί ἐδεξιώθη Αὐτόν εἰς πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν ὁ ἡγούμενος τοῦ Φρέατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος, ὁ ἀποπερατώσας τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, εἰς τό ὁποῖον καί ἐναπόκειται νῦν τό λείψανον τοῦ παρά τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ μαρτυρήσαντος Ἁγιοταφίτου Φιλουμένου, ἐξ Ὁροῦντος τῆς Κύπρου ὁρμωμένου, προσφάτως ὡς ἱερομάρτυρος καταταχθέντος εἰς τάς δέλτους τοῦ Συναξαρίου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Μετά τήν τράπεζαν ὁ Μακαριώτατος ἐξῆλθε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Φρέατος, συνοδευόμενος καί ὑπό τοῦ ἱερέως π. Γεωργίου Ἀουάδ καί τῶν Ἐπιτρόπων τῆς πλησιοχώρου τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ κώμης τῶν Ραφιδίων, οἵτινες εἶχον ἀφιχθῆ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Φρέατος πρό τοῦ Μακαριωτάτου.

Μετ’ αὐτῶν κατηυθύνθη εἰς τόν νέον ἱερόν ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τό ἔτος 2008 ἐγκαινιασθέντος. Εἰς τόν ναόν τοῦτον, καρπόν τῆς πίστεως, τῆς εὐσεβείας, τῆς ἐπιμελείας καί φιλοπονίας τοῦ μικροῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου τῆς κώμης ταύτης τῶν Ραφιδίων, γενόμενος θερμῶς δεκτός ὁ Μακαριώτατος, προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τῆς Β’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν, κηρύττων πρό τῆς Ἀπολύσεως αὐτῆς τόν θεῖον λόγον εἰς τούς προσελθόντας πιστούς περί τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου σαρκωσάσης τόν πρίν ἄσαρκον Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

«Αὕτη», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ἤκουσε τήν πρόσκλησιν τοῦ Θεοῦ καί δέν ἠκολούθησε τό ἰδικόν τῆς θέλημα, ἀλλά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.  Εἶπεν: ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά Σου, καί ἤνωσε τήν γῆν μέ τόν οὐρανόν, τόν ἄνθρωπον μέ τόν Θεόν».

«Διανύσαντες τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί τήν περίοδον τῆς νηστείας, καλούμεθα νά ἐνσαρκώνωμεν πνευματικῶς τόν Χριστόν, νά ἑνωθῶμεν μετ Αὐτοῦ εἰς κοινωνίαν, ὅπως ἡ Θεοτόκος ἐδέχθη Αὐτόν εἰς τά σπλάχνα αὐτῆς καί ἐνεσάρκωσεν Αὐτόν ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων της. Καλούμεθα νά νηστεύωμεν ὄχι μόνον ἀπό τροφάς, ἀλλά μετά τῆς νηστείας νά ἐργαζώμεθα τάς ἀρετάς τῆς προσευχῆς, τῆς ἁγνείας καί τῆς ἐλεημοσύνης. Εἰς τοῦτο ἔχομεν ἀνάγκην ἐνισχύσεως, διά τοῦτο καί οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὥρισαν τήν μεταπροσεχῆ Κυριακήν τήν προσκύνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ διά τήν ἐνίσχυσιν ἡμῶν δι αὐτοῦ».

«Ἤλθομεν ἐξ Ἱεροσολύμων, ἵνα μεταφέρωμεν ὑμῖν τήν Χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου, νά συμπροσευχηθῶμεν μεθ ὑμῶν, ἀλλά καί διά νά ἀκούσωμεν τά προβλήματα ὑμῶν. Θέλομεν ὑμεῖς νά εἶσθε ἡνωμένοι μετά τοῦ Χριστοῦ καί μεταξύ ὑμῶν, νά δοξάζητε Αὐτόν μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά τιμᾶτε τό ὄνομα τῶν Ρωμαίων-Ὀρθοδόξων».

Μετά τό τέλος τῆς ἀκολουθίας, ὁ Μακαριώτατος ἐκάθισε μετά τοῦ ἱερέως καί τῶν Ἐπιτρόπων καί ἐπέλυσεν αὐτοῖς πρόβλημα ἀπασχολοῦν αὐτούς, προτείνων ἀμοιβαίαν μεταξύ αὐτῶν συγγνώμην, συγχώρησιν, συγκατάβασιν, ἀλλήλων ἀποδοχήν καί ἀνοχήν καί ἀγάπην τελείαν, τήν ἐπιστεγάζουσαν ὅλας τάς ἀρετάς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_9_placeholder