1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΙΚΗΝ ΚΟΥΣΤΩΔΙΑΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ

Συμφώνως τῇ ἐτησίᾳ παραδόσει τῆς ἀνταλλαγῆς εὐχῶν διά τά Χριστούγεννα, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος ὁ Γ΄, συνοδευόμενος ἀπό ἀντιπροσωπείαν τῆς Αδελφότητος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπεσκέφθη τήν Φραγκισκανικήν Ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Τόπων, τήν Δευτέραν 27ην Δεκεμβρίου 2021.

Μετά ἀπό σύντομον ὑποδοχήν, ὁ Μακαριώτατος ἐλαβε τήν εὐκαιρίαν νά ἐκφράσῃ τήν βαθεῖαν Αὐτοῦ ἐκτίμησιν πρός τόν Κουστωδόν τῆς Ἁγίας Γῆς π. Francesco Patton, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀφοσιωθῆ  σθεναρῶς εἰς τάς κοινάς προσπαθείας τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν ὑπεράσπισιν τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἱερουσαλήμ, «εἰς μίαν ἐποχήν, πού ὁ χαρακτήρ οὗτος ἦτο, καί συνεχίζει νά εὑρίσκηται, ὑπό ἰδαιτέραν ἀπειλήν».

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν: «Ἔχετε αὐξήσει τήν εὐαισθητοποίησιν διά τήν ἔλλειψιν σεβασμοῦ, τήν ὁποίαν ὑφίστανται οἱ Χριστιανοί εἰς τάς χεῖρας ριζοσπαστικῶν ἀτόμων καί ὁμάδων. Εἴμεθα ἐπίσης εὐγνώμονες Ἡμῖν διά τήν κοινήν μας σταθερότητα εἰς τήν διατήρησιν τῆς ἱστορικῆς μας ἀνεξαρτησίας καί αὐτονομίας εἰς τήν διοίκησιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται πάντοτε ὑπό ἀπειλήν».

Εἰς τήν ὁμιλίαν του, ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ὄχι μόνον ηὐχήθη εἰς τήν Ἀδελφότητα μίαν χαρμόσυνον καί εὐλογημένην ἑορταστικήν περίοδον, ἀλλά καί ἔρριψε φῶς εἰς τήν πρόσφατον ἐκστρατείαν, τῆς ὁποίας ἡγήθησαν οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, καί εἰσηγήθησαν εἰς διεθνεῖς καί τοπικάς ἐφημερίδας, ἵνα εὐαισθητοποιήσουν τό ἀναγνωστικόν κοινόν διά τήν συνεχῆ ἀπειλήν ἐκ τῶν Ἰσραηλινῶν ριζοσπαστῶν, ἀτόμων καί ομάδων, ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας, ἰδιαίτερως δέ εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ὁ Μακαριώτατος προσέθεσε: «Τό πρόσφατον ἄρθρον σας εἰς τήν “The Telegraph” ἐσημείωσεν τεράστιον ἀντίκτυπον, καθώς ἐνεφανίσθη ταυτοχρόνως μέ ἄρθρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Hosam εἰς ἄλλας ἐφημερίδας.  Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ συντονισμένη προσπάθεια πού χρειαζόμεθα, διά νά διασφαλίσωμεν ὅτι τά πιεστικά καί σοβαρά ζητήματα πού ἀντιμετωπίζομεν θά παραμείνουν ἐν ὄψει τοῦ διεθνοῦς κοινοῦ».

Εἰς ἀντάλλαγμα ὁ π. Francesco Patton ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τήν Ἀδελφότητα διά τήν ἐπίσκεψίν των, ἐπεβεβαίωσε τήν συνεχῆ ὑποστήριξιν τῆς Φραγκισκανικῆς Ἀδελφότητος εἰς τήν ἀποστολήν τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἁγίας Πόλεως καί ηὐχήθη εἰς πάντας εἰρηνικά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
O ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΝ

Τήν Τρίτην, 8ην /21ην  Δεκεμβρίου 2021, ὁ μεγαλειότατος Βασιλεύς τῆς Ἰορδανίας  Abdullah II Ibn  Al-Houssein  εἰς συνάντησιν μετ’ Αὐτοῦ  Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν  Ἱεροσολύμων ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει 2022 ἀπένειμε εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τό Ἀνώτατον Κρατικόν Παράσημον Ἑκατονταετηρίδος τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συνεργασίας αὐτοῦ μετά τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων καί τῶν ἐν Ἰορδανίᾳ  καί μετ’ Αὐτοῦ τοῦ Βασιλέως ὡς κουστῳδοῦ τῶν Χριστιανικῶν καί Μουσουλμανικῶν Προσκυνημάτων τῶν Ἱεροσολύμων, καί τῶν προσπαθειῶν Αὐτοῦ διά τήν διαφύλαξιν τοῦ καθεστῶτος τῶν Σεβασμάτων τούτων.

Τό συνοδεύον τήν ὑψηλήν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν Βασιλικόν Διάταγμα ἀναρτᾶται ἐνταῦθα ἀγγλιστί:

We, by the grace of God, Abdullah II Ibn Al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan

In view of what we know from the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem, and those in charge of its administration, of sincerity and excellence in work and performance, and in appreciation of the monumental historical and religious role of the Patriarchate in preserving the holy sites, coexistence, the consolidation of the Christian presence and the Status Quo and the embodiment of the Hashemite guardianship in Jerusalem, and on the occasion of the celebrations of the centenary of the founding of the state of Jordan, we bestowed the Patriarchate with the medal of the first state centenary, and ordered the issue of this acquittal from our Royal Hashemite Court in order to do so.

Issued by our palace in Basman Al-Zahir in Amman on the seventeenth day of the month of Jumada Al-Awwal one thousand four hundred and forty-three Hijri, corresponding to the twenty-first day of December in the year two thousand and twenty-one AD.

By the order of His Majesty, the Mighty King

الهاشمية

نظرا لما نعهده في بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية، والقائمين على ادارتها من اخلاص وتميز في العمل والاداء، وتقديرا للدور التاريخي والديني المهم للبطريركية في الحفاظ على المقدسات والعيش المشترك وتثبيت الوجود المسيحي والوضع القائم وتجسيد الوصاية الهاشمية في القدس، وبمناسبة الاحتفالات بمرور مئة عام على تاسيس الدولة الاردنية، فقد انعمنا على البطريركية بوسام مئوية الدولة الاولى، وامرنا باصدار هذه البراءة من ديواننا الملكي الهاشمي ايذانا بذلك.

صدر عن قصرنا بسمان الزاهر في عمان اليوم السابع عشر من شهر جمادى الاول سنة الف واربعمائة وثلاث واربعين هجرية الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الاول سنة الفين واحدى وعشرين ميلادية.

 

بامر جلالة مولاي الملك المعظم

عبدالله  الثاني ابن الحسين

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
H ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀνακοινώνει μετά λύπης, οὐχ ἧττον λύπης Κυρίου, τήν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κυροῦ Χριστοδούλου, τήν 11:00′ π.μ. ὥραν τῆς Τρίτης, 1ης / 14ης Δεκεμβρίου 2021.

Ὁ ἐκλιπών ἀγαπητός ἀδελφός ἡμῶν, καταγόμενος ἐκ Καμαρῶν Ἡρακλείου Κρήτης, ἐφοίτησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν Ἱεροσολύμων, ἐνετάχθη ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἐσπούδασε Κλασσικήν Φιλολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Τέλ-Ἀβίβ εἰς Ἰσραήλ καί Θεολογίαν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,  ὑπηρέτησε δέ εἰς διαφόρους διακονίας τοῦ Πατριαρχείου, διετέλεσε καθηγητής τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς αὐτοῦ, προσαγαγών πολλούς μαθητάς εἰς αὐτήν, κυρίως δέ μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί Γέρων Δραγουμᾶνος, προασπιζόμενος τά δικαιώματα τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Κατά τά τελευταῖα ἔτη, κλονισθείσης τῆς ὑγιείας αὐτοῦ, ἐνοσηλεύθη εἰς νοσοκομεῖα τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τό Ἵδρυμα «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» ἐν Ἀθήναις καί εἰς τό Γηροκομεῖον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ἔνθα καί ἐξέπνευσε τήν ὡς ἄνω ἡμέραν.

Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία αὐτοῦ ἐψάλη τήν 13.00′ μ.μ. ὥραν τῆς Τετάρτης, 2ας / 15ης Δεκεμβρίου 2021, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Καλυβιανῆς τῇ κανονικῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἑλλάδα Ἀρχιμανδρίτου π. Ραφαήλ, ἐκπροσωπούντων τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί ἱερουργούντων καί τιμώντων τήν μνήμην αὐτοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Προδρόμου ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.

Ἐπικήδειον ἐξεφώνησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος ὡς ἕπεται:

“Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἅγιε Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, κ. Μακάριε,

Εὐλαβεῖς Πρεσβύτεροι,

Σεβαστή Καθηγουμένη Γερόντισσα Τιμοθέη,

Φιλόχριστον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας,

Ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ ἡμῶν, συλλειτουργοῦ ἡμῶν γενομένου, Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κυροῦ Χριστοδούλου, Γέροντος Δραγουμάνου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, μᾶς συνεκέντρωσε εἰς σεμνήν σύναξιν, διά νά τόν προπέμψωμεν εἰς τήν πορείαν του πρός οὐρανόν εἰς τάς αἰωνίους μονάς.

Ἔκθαμβοι ἱστάμεθα πρό τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ καί διαλογιζόμεθα, πῶς τό μυστήριον τοῦτο τοῦ θανάτου «γέγονε περί ἡμᾶς», πῶς ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι ὡμοιώθημεν τῷ θανάτῳ καί τῇ φθορᾷ. Λυπούμεθα λύπην οὐχί πρός θάνατον, ὡς «οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα», ἀλλά λύπην, τήν ὁποίαν ἐλυπήθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός δακρύζων πρό τοῦ τάφου τοῦ τετραημέρου φίλου Αὐτοῦ Λαζάρου. Ἡ λύπη αὕτη παραμυθεῖται ὑπό τῆς πίστεώς μας εἰς τόν Ἐνανθρωπήσαντα, Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριον. «Εἰ ὁ Χριστός ἀνέστη καί ἡμεῖς ἀναστησόμεθα ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ». Ὁ τάφος ἁπλῶς δέχεται τό σῶμά μας, διαλυόμενον εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη, ἡ δέ ψυχή μεταβαίνει πρός Κύριον ἄχρι τῆς κοινῆς ἀναστάσεως.

Ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως καί ζωῆς αἰωνίου προπέμποντες τόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν μας, ἐκ σεβασμοῦ πρός τήν μνήμην του, ἀναφέρομεν ὅτι οὗτος ἐγεννήθη εἰς τήν πλησιόχωρον κώμην τῶν Καμαρῶν, ἔμεινε πρό τῆς γεννήσεώς του ὀρφανός ἀπό πατέρα, τόν ὁποῖον ἐφόνευσαν οἱ Γερμανοί κατακτηταί καί ἀνετράφη ἀπό τήν μητέρα του μακαριστήν Χρυσῆ προσκυνήτριαν, ὑπό τῆς ὁποίας καί καθωδηγήθη πρός τόν Πανάγιον Τάφον καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Μετά τήν φοίτησίν του εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν Ἱεροσολύμων ἐνετάχθη εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί ἐχειροτονήθη διάκονος καί ἱερεύς.  Ἐσπούδασε κλασσικήν Φιλολογίαν εἰς τό Ἰσραηλινόν Πανεπιστήμιον τοῦ Τέλ Ἀβίβ καί Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον τῶν Ἀθηνῶν, ὑπηρέτησε εἰς διαφόρους διακονίας τοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἡγούμενος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Χαραλάμπους, ἡγούμενος Ρέμλης, βοηθούμενος εἰς αὐτάς τάς διακονίας πάντοτε ἀπό τήν μακαριστήν μητέρα του Χρυσῆν προκυνήτριαν καί ἀπό τήν θείαν του μοναχήν Ἁγνήν τῆς Μεγάλης Παναγίας.

Ἐχειροτονήθη Ἀρχιερεύς καί ἔλαβε τόν βαθμόν τοῦ Μητροπολίτου καί ἐπί πλεῖστα ἔτη ὑπηρέτησεν ὡς Δραγουμᾶνος τοῦ Πατριαρχείου, ὑπερασπίζων μέ ἀνδρείαν τά ἀπαράγραπτα δικαιώματα τοῦ γένους μας εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα. Ἐτέλει τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς αὐτά, εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί παρηκολούθει τάς ἀκολουθίας εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Μετά καρτερίας καί ὑπομονῆς ὑπέμεινε τήν ἀσθένειαν τῶν μυῶν, ἡ ὁποία τόν καθήλωσεν ἐπί ἔτη εἰς τήν κλίνην του εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί εἰς τόν Γηροκομεῖον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ἔνθα καί ἄφησε τήν τελευταίαν του πνοήν.

Τά ἀναφερόμενα ἔργα του καί τήν ἀγόγγυστον ὑπομονήν τῆς ἀσθενείας του παρακαλοῦμεν τόν Κύριον, ὅπως λογίσῃ αὐτῷ καί συγχωρήσῃ αὐτῷ εἴ τι ἥμαρτεν ὡς ἄνθρωπος ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως καί κατατάξῃ αὐτόν μετά τῶν ἁγίων καί δικαίων εἰς τήν Βασιλείαν Του.

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, τήν ὁποίαν ἐκπροσωπῶ κατ’ ἀνάθεσιν τῆς Α.Θ.Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, ἐκφράζει τάς εὐχαριστίας της πρός τό ἐν Ἀθήναις Γηροκομεῖον τοῦ Ἁγίου Ἐλεήμονος, εἰς τό ὁποῖον ἐνοσηλεύθη μέ τήν φροντίδα τοῦ π. Ἐμμανουήλ, εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης καί κυρίως εἰς τόν ἀνεψιόν του Ἁγιοταφίτην Ἀρχιμανδρίτην Στέφανον, Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ρωσσίαν, ὁ ὁποῖος τοῦ συμπαρεστάθη μέ ἀφοσίωσιν εἰς ὅλα τά στάδια τῆς ἀσθενείας του,  εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας καί τόν Ποιμενάρχην αὐτῆς Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Μακάριον, εἰς τήν Γερόντισσαν Τιμοθέην, ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς καί εἰς ὅλους ὅσοι τιμοῦν μέ τήν παρουσίαν των τήν μνήμην του εἰς τήν νεκρώσιμον αὐτήν ἀκολουθίαν.

Εἴη αἰωνία ἡ μνήμη του”.      

Ἐπικήδειον ἐξεφώνησαν ἐπίσης ὁ Δήμαρχος Φαιστοῦ κ. Γρηγόριος Νικολιδάκης ἐξ ὀνόματος τῆς Δημαρχίας Φαιστοῦ καί ὅλης τῆς περιοχῆς Μεσαρᾶς καί ὁ Ἀντιδήμαρχος Νικόλαος Καργάκης ἐξ ὀνόματος τῶν μαθητῶν τοῦ ἐκλιπόντος εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών, τιμώντων καί εὐχαριστούντων.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης εὐχαριστοῦν ὅλους, ὅσοι ἐτίμησαν τήν μνήμην αὐτοῦ, ἰδίως δέ τήν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης καί τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας καί τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Καλυβιανῆς, εἰς τό Κοιμητήριον τῆς ὁποίας καί ἐνεταφιάσθη ὁ μεταστάς εἰς οὐρανούς ἐν Χριστῷ ἀδελφός ἡμῶν.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΛΑΜΠΟΥΝ ΦΩΤΕΙΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΗΝ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ἱεροσόλυμα 26.11/ 9.12 2021

Ἀποστολή ἀπό τό Ἑλληνικόν Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί μέ τήν συνοδείαν τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ διωργάνωσε μικράν δεξίωσιν εἰς τό ξενοδοχεῖον Imperial εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ, διά νά πανηγυρίσουν τόν στόχον τῆς εὐρείας θετικῆς ἐπιρροῆς τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί νά ἀπευθύνουν ἔκκλησιν διά τήν προστασίαν τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς προσφώνησεώς Του, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ διοργάνωσις αὐτή τῆς τελετῆς εἰς τό ξενοδοχεῖον Imperial στοχεύει εἰς τό νά στείλῃ ἕν σαφές μήνυμα εἰς τόν κόσμον, ὅτι τό Πατριαρχείον δέν θά παραιτηθῇ καί δέν θά ὑποχωρήσῃ ἀπό τοῦ νά ἐξασκήσῃ τό θεόσδοτον δικαίωμά του νά ὑπερασπίζηται τήν ἰδιοκτησίαν του· νά δείξῃ ὅτι ὁ ἀγών τῆς ὑπερασπίσεως τῆς ἰδιοκτησίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ εἶναι ἕν ὑπαρξιακόν θέμα διά τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ὅτι ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Ἁγίας Γῆς στηρίζουν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς αὐτήν τήν μάχην.

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ὁ Γ’ εἶπε: «οἱ ριζοσπαστικοί εἶναι ἡ πραγματική ἀπειλή, ἐπειδή εἰς τάς χεῖράς των ἡ Χριστιανική Κοινότης εἰς τά Ἱεροσόλυμα ὑποφέρει ἐγκλήματα μίσους, καθώς ὑφίσταται καί ὑπούλους τακτικάς ἐκφοβισμοῦ καί συστηματικάς ἀποπείρας νά μειώσουν τήν ἱκανότητα τῶν Χριστιανῶν νά παραμείνουν εἰς τάς ἱστορικάς αὐτῶν ἑστίας καί συνοικίας».

«Αἱ διαρκεῖς προσπάθειαι ἡμῶν διά τήν εὐημερίαν ὅλου τοῦ λαοῦ μας ἄνευ διακρίσεως ἐγείρει προκλήσεις καί ἀπειλάς ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος, ὁλοέν καί περισσότερον σοβαράς καί ἀνησυχητικάς.   Ἐκ μιᾶς τοιαύτης δραστηριότητος ἀπειλεῖται ὄχι μόνον ἡ Χριστιανική Κοινότης, ἀλλά καί ἡ σταθερότης καί ἡ ὑγιεία ὁλοκλήρου τῆς Κοινωνίας ἡμῶν».

«Ὁ ἀριθμός τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἔχει μειωθῆ εἰς ἱστορικῶς χαμηλά ἐπίπεδα, λόγῳ τοῦ ὅτι οὗτοι ἐξωθοῦνται   μακράν τῶν ἑστιῶν αὐτῶν ὑπό ποικίλων παραγόντων, οἰκονομικῶν δυσκολιῶν, ἀπωλείας εὐκαιριῶν, γραφειοκρατικῶν προκλήσεων βίας καί βανδαλισμοῦ ἰδιοκτησίας. Οἱ Χριστιανοί τώρα ἀποτελοῦν τό 1% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς, ἔναντι τοῦ 12% πρό ἑνός αἰῶνος».

Τήν δεξίωσιν παρηκολούθησαν οἱ Γενικοί Πρόξενοι τῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, Ἑλλάδος, Γαλλίας καί τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Ἡ θερμή ἀτμόσφαιρα τῆς σεμνῆς δεξιώσεως προσείλκυσε λαόν ἀπό τήν χριστιανικήν Κοινότητα τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ὁ  ὁποῖος λαός εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά συγχαρῇ τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί νά δείξῃ τήν ὑποστήριξίν του εἰς τό Πατριαρχεῖον εἰς τόν ἀγῶνα αὐτοῦ τῆς ὑπερασπίσεως τῆς ἰδιοκτησίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ, συμπεριλαμβανομένου τοῦ φιλοξενοῦντος τήν δεξίωσιν ξενοδοχείου Imperial.

Ἡ δεξίωσις ἤρχισε μέ σύντομον προσφώνησιν τοῦ ἐνοικιαστοῦ τοῦ ξενοδοχείου κ. Abu Al-Walid Dajani, ὁ ὁποῖος ηὐχαρίστησε ὅλους τούς συμμετέχοντας, ἰδιαιτέρως τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον διά τήν ἀμείωτον στήριξιν πρός τό ξενοδοχεῖον εἰς τόν συνεχῆ ἀγῶνά του ἐναντίον τῶν Ἰσραηλινῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι στοχεύουν εἰς τήν ἐκκένωσιν τῆς ἰδιοκτησίας.

Ἅμα τῷ τέλει τῶν λόγων, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν ἀντήλλαξαν Χριστουγεννιάτικους χαιρετισμούς μέ τούς Προξένους, ὑπογραμμίζοντες τήν σπουδαιότητα τοῦ πανηγυρισμοῦ καί τῆς ἀγαλλιάσεως ἐκ τῆς ἑορτῆς τῆς  Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, καί κατανοοῦντες τά διδάγματα, τά ὁποῖα μας διδάσκει ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, ἀντιλαμβανόμενοι τάς ἀνθρωπιστικάς ἀξίας τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
H 16H ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜAΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Δευτέραν, 9ην/22αν Νοεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ 16η ἐπέτειος τῆς ἐκλογῆς καί Ἐνθρονίσεως εἰς τόν ἔνδοξον Θρόνον τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Διά τό αἴσιον καί σημαντικόν γεγονός τοῦτο ἔλαβε χώραν Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τήν 10.30 π.μ. ὥραν. Τῆς Δοξολογίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων καί διακόνων καί προσευχομένων μοναχῶν καί μοναζουσῶν ἐξ ὅλων τῶν περιοχῶν τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου, καί λαϊκῶν πιστῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Τῆς Δοξολογίας τελειωθείσης, τῶν κωδώνων κρουομένων, πάντες ἀνῆλθον εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐνταῦθα προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος  ὡς  ἕπεται:

«Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

 Γεγονός λίαν εὐχάριστον καί λίαν σημαντικόν συνήγαγε σήμερον τά τίμια μέλη τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος καί τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος  τῆς Ἐκκλησίας εἰς Δοξολογικήν Σύναξιν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τό γεγονός τοῦτο εἶναι ἡ πρό δέκα καί ἕξ ἐτῶν ἐκλογή καί Ἐνθρόνισις τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Μακαριότητος ψήφοις κανονικαῖς καί ὁμοφώνοις τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου ἡμῶν ποιμνίου εἰς τόν ἔνδοξον καί  μαρτυρικόν Θρόνον τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν καί δή κατόπιν περιόδου δεινῆς δοκιμασίας, ἡ ὁποία ἐκλυδώνισε, ἀλλ’ εὐτυχῶς δέν κατεπόντισε, τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας. Τότε ἡ Ἀδελφότης ἤρθη εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων καί τῶν ἐπιταγῶν τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς, κατεδίκασε καί ἀπεκήρυξε παρανόμους συμφωνίας ἀπεμπολήσεως ἀνυπολογίστου ὑλικῆς καί πολιτιστικῆς ἀξίας περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου, διακυβευούσας τό καθεστώς τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί ἔθεσε ἐπί τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξέδρας τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα, ἵνα ὁδηγῇ τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας ἐκ τοῦ τρικυμιώδους πελάγους τῆς ὁμιχλώδους διαφθορᾶς εἰς τόν εὔδιον λιμένα τῆς ἐντιμότητος, δικαιοσύνης καί διαφανείας.

   Τήν ἐντολήν λαβοῦσα ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης, οὐδόλως ὠλιγώρησε οὐδέ ἐφείσθη κόπων καί μόχθων καί προσπαθειῶν, ἀλλ’ ἀντιθέτως δι’ ὅλων Αὐτῆς τῶν δυνάμεων ἀπεδύθη εἰς δικαστικούς δαπανηρούς ἀγῶνας καί συναντήσεις μετ’ ἐντοπίων καί ἐξωτερικῶν παραγόντων ἰσχύος καί ἐπιρροῆς διά τήν ἀναίρεσιν τῶν ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί γνώσεως τῆς Ἀδελφότητος γενομένων παρανόμων  συμφωνιῶν. Τό ἐνδιαφέρον  τοῦτο ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἐπεξέτεινε καί εἰς τήν ἀξιοποίησιν τῆς ἐν Ἑλλάδι ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Παναγίου Τάφου διά συστήματος οἰκονομικῆς διαφανείας, δυναμένου νά ἀποφέρῃ εἰς τό Πατριαρχεῖον ἔσοδα ἀνταποκρινόμενα εἰς τά βαρέα ἔξοδα αὐτοῦ. Μετά τῆς αὐτῆς ὑπευθυνότητος καί εὐαισθησίας ἡ ὑμετέρα Μακαριότης ἀνταπεκρίθη καί εἰς τάς ὑποβαλλομένας ἑκάστοτε οἰκονομικάς ἐκθέσεις τοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κύπρου Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου.

 Ζωηρόν, ἔμπρακτον καί ἀποτελεσματικόν ἐνδιαφέρον ἐπέδειξεν ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης καί εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν Προσκυνηματικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ γένους ἡμῶν ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Κουστωδίας τῆς Ἁγίας Γῆς τῶν Φραγκισκανῶν διά τήν ἀποσόβησιν ἀποπειρῶν δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων ὑπό τῶν Ἀρμενίων, ὡς συνέβη εἰς τήν περίπτωσιν τῆς ὑφ’ ἡμῶν ἀναρτήσεως τῶν παραπετασμάτων τοῦ θεοδέγμονος  Σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ, τῆς καθόδου τῆς ἡμετέρας εἰκόνος εἰς τό Σπήλαιον, διαρκοῦντος τοῦ ἡμετέρου Ἑσπερινοῦ, ὅταν ἡ ἡμετέρα ἑορτή τῶν Ἐπιφανείων συμπέσῃ μετά τῶν Χριστουγέννων τῶν Ἀρμενίων ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ ἤ Δευτέρᾳ, τῆς   ἀπομακρύνσεως τῶν κιγκλιδωμάτων, τῶν τοποθετηθέντων ὑπό τῶν Ἀρμενίων εἰς τήν πρόσοψιν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῆς ἐξασκήσεως τοῦ δικαιώματος ἡμῶν τοῦ θυμιάματος ἐντός τοῦ ἀλταρίου τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἑλένης τῶν Ἀρμενίων καί τῆς στάσεως ἡμῶν ἐν αὐτῷ κατά τήν ἡμετέραν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τῆς παύσεως τῶν ἐργασιῶν τῶν Ἀρμενίων εἰς τό ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως παρεκκλήσιον αὐτῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἄχρι διευθετήσεως διά κοινῆς συμφωνίας τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων.

 Αἱ ἐνέργειαι καί αἱ προσπάθειαι τῆς ὑμετέρας Μακαριότητος διά τήν διαφύλαξιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί τῶν Προσκυνηματικῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου οὐδόλως ἀπέσπασαν Αὐτήν ἐκ τῆς ἐξασκήσεως τοῦ καθαρῶς Ποιμαντικοῦ ἔργου ὑπό τήν ἰδιότητα Αὐτῆς εἴτε ὡς ἡγουμένου τῆς Ἀδελφότητος εἴτε ὡς Πατριάρχου τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου ποιμνίου ἡμῶν. Κατά τό παρελθόν καί κατά τό τρέχον ἔτος τῆς πανδημίας ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἐπεσκέφθη ἑορταζούσας ἱεράς Μονάς καί Κοινότητας καί ἐνίσχυσε τό φρόνημα τῶν μοναχῶν καί τῶν πιστῶν εἴτε διά τοῦ λόγου εἴτε διά βοηθείας οἰκονομικῆς. Ὡσαύτως ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἱερεῖς καί ἐπιτρόπους τοῦ ποιμνίου καί κατηύθυνεν αὐτούς εἰς τήν πρός τό συμφέρον αὐτῶν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων τῶν Κοινοτήτων αὐτῶν. Ἡ πλέον ὅμως ἔμπρακτος συμπαράστασις τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί τοῦ Πατριαρχείου πρός τό ποίμνιον ὑπῆρξεν ἡ πρόσφατος συναφθεῖσα συμφωνία μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς διεθνοῦς Ἑταιρείας Raouabi, κατόπιν λήψεως τῆς  σχετικῆς ἀδείας παρά τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων, διά τήν ἀνέγερσιν εἰς τήν ἐν Μπίρ Ναμπάλα-Μπετ-Χανίνε τῆς Νέας Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου τετρακοσίων διαμερισμάτων κατοικήσεως, σχολείου, καταστημάτων, γραφείων, ἐμπορικοῦ κέντρου, χώρων ἀναψυχῆς καί χώρων σταθμεύσεως εἰς τό κτιριακόν συγκρότημα «AlQuds Lana / τά Ἱεροσόλυμά μας», ἔργον προοριζόμενον νά προσφέρῃ μεγάλην ἀνακούφισιν εἰς τό ἀσφυκτικόν στεγαστικόν πρόβλημα τῆς Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων. Εἰς τήν καλλιτέραν περίθαλψιν τῆς ὑγιείας τῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου ἀλλά καί παντός ἀσθενοῦντος ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος καί ἐθνικότητος θά συντελέσῃ τό προσφάτως ἀγορασθέν διά τήν Πολυκλινικήν «Ἅγιος Βενέδικτος» ἀκτινογραφικόν μηχάνημα, δωρεά τοῦ κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου ἐνεργείαις τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

 Διά τήν εὐημερίαν τῶν χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἐκαλλιεργήθη ἡ συνεργασία μεταξύ τῶν τοπικῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τό Πατριαρχεῖον. Μετά τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διετηρήθη ἡ ἐν Χριστῷ κοινωνία, τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος τονιζούσης πάντοτε τήν ἀναγκαιότητα συνεχίσεως τοῦ διαλόγου διά τήν ἐπίλυσιν καί τῶν πλέον ἀκανθωδῶν  προβλημάτων.

  Διά τήν συνέχισιν, αὔξησιν καί τόν ἐμπλουτισμόν τοῦ θεαρέστου ἔργου τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος συμπορεύεται μετ’ Αὐτῆς καί συμπαρίσταται εἰς αὐτήν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος καί πᾶσα ἡ Ἀδελφότης, ἑκάστου μέλους αὐτῆς διαθέτοντος τά προσόντα αὐτοῦ, τήν πεῖραν, τήν παιδείαν, τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπην, ὑπακοήν καί τόν σεβασμόν πρός τόν Πατριαρχικόν θεσμόν καί πρός Ὑμᾶς τόν Προκαθήμενον αὐτοῦ, «ἱστάμενον εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ».

  Ἐξ ὀνόματος  τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί  τῆς Ἀδελφότητος  ὑψῶ τό ποτήριον, Μακαριώτατε, εὐχόμενος Ὑμῖν ἔτη ὅσα πλεῖστα, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα, εὐσταθῆ καί καρποφόρα, ἐν κραταιᾷ κυβερνητικῇ δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου ἄνωθεν καί ἐν ἀγαλλιάσει ἐκ τῆς θέας τῶν τέκνων Ὑμῶν, ὡς νεοφύτων ἐλαιῶν καρποφορούντων πέριξ τῆς τραπέζης Ὑμῶν πρός ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου γένους ἡμῶν καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν. Γένοιτο». 

Ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησεν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Βλιώρας, ἀντιπρόσωποι τῶν Κοινοτήτων τοῦ ποιμνίου, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ρωσικῆς  Ἐκκλησίας καί ἄλλοι.

Τούτους εὐχαριστῶν ὁ Μακαριώτατος ἀντιπροσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου ὁ βασιλεύς μου, καί εὐλογήσω τό ὄνομά σου εἰς τόν αἰῶνα καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος» (Ψαλμ. 144,1), ψάλλει ὁ Προφητάναξ Δαβίδ.

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελε Βλιώρα,

Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἀγαπητοί Χριστιανοί.

Ἡ ἄμπελος τοῦ Κυρίου, δηλονότι ἡ ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία, ἥν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Αὐτοῦ καί ἐπότισεν τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ αἵματι (πρβλ. Ψαλμ. 79,15-16), ἑορτάζει σήμερον τήν Δεκαεξαετῆ ἐπέτειον τῆς ἐλέῳ Θεοῦ ἐγκαταστάσεως τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος ἐπί τοῦ Ἀποστολικοῦ Θρόνου τοῦ ἁγίου καί δικαίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί πρώτου Ἱεράρχου αὐτῆς.

Ἡ ἑόρτιος αὕτη ἐπέτειος δέν ἀφορᾷ εἰς τήν ἀναξιότητα Ἡμῶν ἀλλ’ εἰς τόν θεοΐδρυτον καί ἀποστολικόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας «καί παντί τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20,28) κατά τόν Εὐαγγελιστήν Λουκᾶν.

Διό καί κατήλθομεν μετά τῶν τιμίων μελῶν τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἀνεπέμψαμεν εὐχαριστήριον Δοξολογίαν τῷ ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ «τῷ ἐνεργοῦντι ἐν ὑμῖν καί τό θέλειν καί τό ἐνεργεῖν ὑπέρ τῆς εὐδοκίας» (Φιλιπ. 2,13) κατά Παῦλον.

Ἡ ἄχρι τοῦδε Πατριαρχική, ἡγουμενική, μοναστική καί ποιμενική Ἡμῶν διακονία «ἐπί τοῦ θρόνου τῆς χάριτος τοῦ Ἀρχιερέως τοῦ μεγάλου τοῦ διεληλυθότος τούς οὐρανούς Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐξ οὗ λαμβάνομεν ἔλεον καί χάριν» (πρβλ. Ἑβρ. 4,14-15), τοῦ θρόνου, δηλονότι τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν καί κατοικητητρίου τοῦ Θεοῦ Σιών τῆς ἁγίας, ἕνα καί μοναδικόν σκοπόν ἔσχεν, τήν διαφύλαξιν τῆς θεοσδότου Ἀποστολικῆς παραδόσεως, τήν παρακαταθήκην τῆς ὑγιαινούσης πίστεως καί τῆς ὀρθοτομήσεως τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας, τῆς γενομένης διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τήν μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου «καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰωάν. 1,14).

Προσέτι δέ, εἰς τήν διατήρησιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τῶν ἀποτελούντων τά ἁπτά καί ἀψευδῆ μαρτύρια τοῦ μεγάλου μυστηρίου τῆς εὐσεβείας (Α΄ Τιμ. 3,16) ἀλλά καί τῶν ἱερῶν τόπων τῆς λογικῆς λατρείας ὡς καί τῆς προασπίσεως τῶν ἐπ’ αὐτῶν ἀπαραγράπτων προνομίων καί κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τοῦ εὐσεβοῦς καί βασιλικοῦ γένους τε καί ἔθνους τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Οὐχ ἧττον ἀκούοντες εἰς τό παράγγελμα τοῦ Κυρίου: «ἀπό ῾Ιεροσολύμων μή χωρίζεσθαι, ἀλλά περιμένειν τήν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός ἥν ἠκούσατέ μου» (Πράξ. 1,4), οὐκ ἐπαύσαμεν ὑψώνειν τήν φωνήν ἡμῶν πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ἐπιχωρίως καί διεθνῶς ὑπέρ τῆς μή ἀλλοιώσεως τοῦ ὑφισταμένου πολυπολιτισμικοῦ, πολυθρησκευτικοῦ καί πολυεθνικοῦ χαρακτῆρος τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ, τῆς ἀποτελούσης τήν πνευματικήν πρωτεύουσαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἰδιαιτέρως δέ ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως ἠθικῶς τε καί ὑλικῶς τῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ Γῇ διαβιούντων Χριστιανῶν.

Τοῦτο δέ πράττομεν ἐν τῷ ὑπό τῆς θείας Προνοίας ἀνατεθέντι προτάγῳ θεσμικῷ ῥόλῳ τοῦ Παλαιφάτου ἡμῶν Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τοῦ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένου, ἐν τῇ ἐξασκήσει τῆς πνευματικῆς καί θρησκευτικῆς αὐτοῦ ἀποστολῆς, ἀλλά καί τῆς μερίμνης ὑπέρ διαφυλάξεως τοῦ ὑφισταμένου καθεστῶτος, τόσον τοῦ προσκυνηματικοῦ, ὅσον καί τοῦ δημογραφικοῦ, ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει Ἱερουσαλήμ, τοῦ ἐπαπειλουμένου ἀπό τῶν ἀποκαραδοκούντων τήν ἀλλοίωσιν αὐτοῦ. Οὐ μήν ἀλλά «πᾶσαν τήν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περί ὑμῶν» (Α΄ Πετρ. 5,7) παραγγέλει ὁ θεσπέσιος Πέτρος.

Ἡ ἐνθρονιστήριος αὕτη δεκαεξαετής ἐπέτειος τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος καλεῖ ἡμᾶς οὐχί εἰς καύχησιν ἀλλ’ εἰς ἐγρήγορσιν. «Νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πετρ. 5,8) λέγει ὁ Πρωτοκορυφαῖος Πέτρος. Ἡ γάρ καύχησις ἡμῶν, δηλονότι ἐν Χριστῷ, αὕτη ἐστίν, κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος, τό μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν (πρβλ. Β΄ Κορ. 1,12).

Στοιχοῦντες «τῷ κανόνι τούτῳ» (Γαλ. 6,16), δηλονότι τῷ λόγῳ τοῦ Παύλου, «τό μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν», καλούμεθα ἵνα «πληροφορήσωμεν τήν διακονίαν ἡμῶν ποιοῦντες ἔργον Εὐαγγελιστοῦ» (πρβλ. Β΄ Τιμ. 4,5) ἐν τῷ συγχρόνῳ ἡμῖν κόσμῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως διά τῆς ὁποίας «τό γάρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. 2,7), τουτέστιν «βλασφημία, ὑπερηφανία καί ἀφροσύνη» (Μάρκ. 7,22).

Εἰς τήν Πατριαρχικήν καί ἡγουμενικήν Ἡμῶν διακονίαν τοῦ ἀποστολικοῦ καί μαρτυρικοῦ θρόνου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἔχομεν συνεργούς καί συλλειτουργούς τούς σεβαστούς καί ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ Ἡμῖν Πατέρας καί Ἁγιοταφίτας ἀδεφλούς, Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ἱερομονάχους, διακόνους καί μοναχούς, τούς διακρινομένους διά τόν ἔνθεον αὐτῶν ζῆλον καί τήν θυσιαστικήν τοῦς Ἁγιοταφιτισμοῦ αὐταπάρνησιν, ἀκούοντες εἰς τούς λόγους τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου Ἀντιοχείας: «Πάντες οὖν ἐν ὁμονοίᾳ ἀλλήλους ἀγαπήσωμεν, καί μηδείς κατά σάρκα βλεπέτω τόν πλησίον, ἀλλ’ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Μηδέν ἔστω ἐν ὑμῖν, ὅ δυνήσεται ὑμᾶς μερίσαι, ἀλλ’ ἑνώθητε τῷ ἐπισκόπῳ, ὑποτασσόμενοι τῷ Θεῷ δι’ αὐτοῦ ἐν Χριστῷ».

Ἐπ’ ἀληθείᾳ λέγομεν ὁ ἀγών ἡμῶν εἶναι ἀγών «πρός τήν μεθοδείαν τῆς πλάνης» (Ἐφ. 4,14) καί τοῦ μερισμοῦ, δηλονότι τοῦ σχίσματος τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας. «Πᾶσα πόλις ἤ οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτήν οὐ σταθήσεται» (Ματθ. 12,25) λέγει Κύριος. Διό καί ἡμεῖς οἱ διακονοῦντες ἐν τοῖς ἱεροῖς τόποις τῆς Γεννήσεως, τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «δι’ οὗ τήν καταλλαγήν ἐλάβομεν» (Ρωμ. 5,11), οὐ παυόμεθα προσεύχεσθαι ὑπέρ τῆς τηρήσεως τῆς ἑνότητος τοῦ Πνεύματος ἐν «τῷ συνδέσμῳ τῆς Εἰρήνης» (Ἐφ. 4,3).

Τάς μεθοδείας ταύτας τῆς πλάνης, τοῦ μερισμοῦ καί τοῦ ψεύδους τοῦ Διαβόλου καταγράφει ἡ ἱερά ἱστορία τοῦ παρελθόντος, ἀλλά καί τοῦ παρόντος αἰῶνος, τῆς Ἐκκλησίας γενικώτερον καί τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων εἰδικώτερον, δηλονότι τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τοῦ ὑπό τῶν υἱῶν τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου (Λουκ. 18,8) διαβαλλομένου ἀλλ’ οὐ καταβαλλομένου.

Δεηθῶμεν τοῦ Θεοῦ Πατρός τῶν φώτων καί τῆς ἀληθείας, «ἵνα κατευθύνῃ τά διαβήματα ἡμῶν πρός ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ» διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας καί τῶν ἱκεσιῶν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Πενταπόλεως. Ἡ δέ χάρις τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ἐνισχύῃ πάντας ἡμᾶς ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τῶν ἀδιαψεύστων μαρτυρίων τῆς πίστεως ἡμῶν ὡς καί τῆς διαποιμάνσεως τοῦ ὑπό τῆς λοιμώδους πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ δοκιμαζομένου εὐσεβοῦς Χριστεπωνύμου ποιμνίου ἡμῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας τούς συμπροσευχηθέντας Ἡμῖν καί τούς τιμήσαντας διά τῆς παρουσίας αὐτῶν τήν Ἐνθρονιστήριον ταύτην ἑορτήν Ἡμῶν, δύναμιν τήν ἐξ ὕψους, τήν φωτιστικήν ἐνέργειαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπομονήν καί πᾶσαν παρά Θεοῦ εὐλογίαν, ἐκφράζοντες θερμάς εὐχαριστίας καί πρός τούς προσφωνήσαντας Ἡμᾶς, τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα, Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῶν τιμίων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, τόν Ἐκλαμπρότατον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελον Βλιώραν, τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀλέξανδρον, ἀντιπρόσωπον τῆς Ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, διαβιβάσαντα Ἡμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς Ναζαρέτ, τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰόππης κ. Δαμασκηνόν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς Ἰόππην, τόν Αἰδεσιμώτατον π. Χαράλαμπον Μπαντούρ, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῆς Κοινότητος Ἄκκρης-Πτολεμαΐδος, τόν Διευθυντήν τῆς Σχολῆς Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου κ. Σαμήρ Ζανανήρη καί τήν καθηγήτριαν κ. Καφετζῆ καί τόν καθηγητήν κ. Κόγκον, τόν κ. Μορίς Σαμπέλα, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῆς Πολυκλινικῆς «Ἅγιος Βενέδικτος», τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῆς ἐν Ἀσντόντ Ρωσοφώνου Κοινότητος, τούς Ἐντιμοτάτους κ. Ἀθανάσιον Ἀμποῦ Ἀέτα καί Ὄντε Ἀΐσα, τόν Ἁγιογράφον Γαβριήλ καί ἅπαντας τούς μετασχόντας εἰς τόν ἑορτασμόν τοῦτον τῆς Ἐνθρονιστηρίου ταύτης ἐπετείου».

Μετά τήν λῆξιν τῆς τελετῆς ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρετέθη μεσημβρινή μοναστηριακή τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου 7ης /20ῆς Νοεμβρίου 2021, ἔλαβε χώραν ἡ ὑποδοχή καί ἐγκατάστασις τοῦ νέου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διοκαισαρείας κ. Βενεδίκτου.

Εἰς τό γεγονός αὐτό ἐξεπροσώπησε τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί μετέσχον ὁ Σκευοφύλαξ Βηθλεέμ Ἀρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος, ὁ Γέρων Δραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος, οἱ Ἀραβόφωνοι Πρεσβύτεροι τοῦ Προσκυνήματος, ὁ Πρόεδρος τῆς Παλαιστινιακῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί Χριστιανικῶν θεμάτων κ Ράμζη Χούρη, ἐκπρόσωποι τῶν Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων, παράγοντες τῆς Δημαρχίας, Νομαρχίας καί Ἀστυνομίας καί μέλη τοῦ ποιμνίου Βηθλεέμ.

Τόν Σεβασμιώτατον κ. Βενέδικτον προσεφώνησε διά στόματος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ὁ Σεβασμιώτατος Ἡσύχιος  διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀραβιστί:

سيادة متروبوليت ذوقيصرية  الوكيل البطريركي في  مدينة بيت لحم السيد فنذكتوس

بامر من صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس قد اتينا اليوم الى مدينة بيت لحم المقدسة وبالاخص الى كنيسة المهد وفي مغارة ميلاد سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح من مريم العذراء الدائمة البتولية من اجل ان نعلن رسميا تعيين سيادتكم وكيلا بطريركيا في مدينة بيت لحم ورئيسا روحيا لهذه الكنيسة وهذا المزار المقدس العالمي.

ان صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث رئيس المجمع المقدس والذي في جلستة رقم 199  المنعقدة بتاريخ 21/9/2021 وبعد طول فترة مرض وكيلنا البطريركي في بيت لحم  المثلث الرحمات رئيس اساقفة نهر الاردن السيد ثيوفيلكتوس  الذي خدم سنين طويلة مدينة بيت لحم المقدسة وكنيسة المهد وابناء كنيسة الرومية الاثوذكسية بكل تفان وخلاص، قد قدّر وثمن  المجمع المقدس خدمتكم الرعوية في الاردن واحساس اخوية القبر المقدس العالي فيكم من اجل خدمة المؤمنين والكنيسة وبناء على ذلك تقرر تعيينكم وكيلا بطريركيا  لصاحب الغبطة ورئيسا روحيا لكنيسة المهد لكي تواصوا رسالة اخوية القبر المقدس وعمل بطريركية الروم الارثوذكس في المحافظة على حقوقها المشروعة ومن اجل تقدمها وخدمة ابناء هذه الكنيسة الذي ائتمنكم الله عليها .

في خدمتكم الرعوية هذه الصعبة والمسؤولة وبعد بركة الهنا القدير، ستكون معكم دائما مساندة صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث العليا المعروف باستماعه لكل المشاكل والذي يبذل كل مجهوده من اجل ايجاد حلول لها وكما انه سيكون لكم ايضأ دعم جميع الاباء الاجلاء والاخوية المتواجدين خارج وداخل القدس وجميع القرى المجاورة، ولكن نخص بالذكر ابناء رعيتكم وابناء الكنيسة الرومية الارثوذكسية في مدينة بيت لحم بعد فترة حدادهم وحزنهم على المرحوم المغبوط رئيس اساقفة نهر الاردن وسوف يستقبلونكم كنبى موسي جديد أَرسل لهم من اجل ان يقودهم الى اورشليم العليا والى ملكوت الله الى ابد الابدين امين.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 15ης /28ης Ὀκτωβρίου 2021, ἔλαβε χώραν σχολική τελετή εἰς μνήμην καί τιμήν τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἑφορείας Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος καί λοιποί Ἁγιοταφῖται Ἀρχιερεῖς, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐάγγελος Βλιώρας, μοναχοί, μοναχαί, μέλη τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας Ἱεροσολύμων καί ὁμάς προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, τό πρῶτον ἀφιχθέντες μετά τήν πανδημίαν τοῦ covid 19.

Ἡ καλῶς διωργανωμένη τελετή αὐτή διά τῆς συνεργασίας τῶν καθηγητῶν καί τῆς ἐπιμελείας τῶν μαθητῶν δοκίμων ἤρχισε διά τῆς προσευχῆς «Τῆς Σκέπης σου Παρθένε…», «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ…», τῆς προλογίσεως τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ πανηγυρικοῦ τῆς ἡμέρας ὑπό τῆς φιλολόγου καθηγητρίας κ. Χαρικλείας Ρόμπου.

Τό πρόγραμμα μετά ταῦτα περιέλαβε πατριωτικά ᾂσματα ὑπό τῶν μαθητῶν τῇ μουσικῇ καθοδηγήσει τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου, ἀπαγγελίας ὑπό τῶν μαθητῶν καί video ζωντανῶν εἰκόνων ἐκ τοῦ πεδίου τῆς μάχης εἰς τά Ἑλληνικά ἐδάφη τῆς βορείου Ἑλλάδος κατ’ ἀρχάς, τά προσβληθέντα ὑπό τῶν Ἰταλικῶν στρατευμάτων καί τῆς κατοχῆς ἐν συνεχείᾳ ὑπό τῶν βαρβαρικῶν Ναζιστικῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων, προασπιζόμενα ὑπό τῶν Ἑλληνικῶν Στρατιωτικῶν Δυνάμεων, μειονεκτουσῶν κατά πολύ εἰς τόν ἀριθμόν ἔναντι τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος, ὑπερτερουσῶν ὅμως κατά πολύ εἰς τήν ἀνδρείαν, ὡς ἀντάξιοι τῶν προγόνων αὐτῶν. Ἀπό τῶν δρωμένων τῆς σκηνῆς καί ἀπ’ ὀθόνης προεβλήθη ἡ ὁμόψυχος συμπαράστασις τῶν Ἑλλήνων μαχητῶν καί ὑφ’ ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, γερόντων, γυναικῶν καί νέων. Παρά τάς συνεπείας ἐκ τῶν ἐπιθέσεων τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, καταστροφῆς γεφυρῶν, δρόμων, περιουσιῶν, ἀτομικῶν καί ὁμαδικῶν ἐκτελέσεων ἄχρις ξεκληρισμοῦ χωρίων, παρά τήν πεῖναν καί τήν λιμοκτονίαν, ἔμεινεν ἀκλόνητον τό φρόνημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἀπετίναξεν ἐκ τῶν ὤμων του τόν ζυγόν τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, χάρις εἰς τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί τῆς Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, «ἧς ἀνυμνοῦμεν τάς χάριτας».

Ἅμα τῇ λήξει τῆς περιεκτικῆς, συγκινητικῆς καί συντόμου ταύτης τελετῆς, ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε καί ηὐχαρίστησε τόν Πρόεδρον τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρον, τόν Σχολάρχην Ἀρχιμανδρίτην π. Ματθαῖον, τούς ὁμιλητάς καθηγητάς καί μαθητάς διά τήν ἀπόδοσιν αὐτῶν, ἡ ὁποία μᾶς μετέφερε νοερῶς εἰς τούς δυσκόλους τούτους καιρούς τῆς κατοχῆς, τήν  ὁποίαν ἀπετίναξεν ὁ Ἑλληνικός λαός, «κεκλημένος ἐπ’ ἐλευθερίᾳ», ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν κλῆσιν τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Σαρκωθέντος, Σταυρωθέντος, Ταφέντος καί Ἀναστάντος καί τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου.

Ἐπί τούτοις ηὐχαρίστησε καί τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Βλιώραν διά τήν συμπαράστασιν αὐτοῦ πρός τήν Σχολήν, ὁ ὁποῖος καί ἀνταπήντησεν λέγων ὅτι αἰσθάνεται ὑπερήφανος διά τό ἔργον, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ τό Πατριαρχεῖον καί ἡ Σχολή αὐτοῦ καί ηὐχήθη καλήν πρόοδον εἰς τούς μαθητάς διά τό λοιπόν σχολικόν ἔτος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «LANA ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Tό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 28ης Σεπτεμβρίου/ 11ης Ὀκτωβρίου 2021, ἔλαβε χώρα Συνέντευξη Τύπου στό ξενοδοχεῖο Saint George στήν Ἱερουσαλήμ, γιά νά ἀναγγείλει τήν ἔναρξη τοῦ μεγαλύτερου ἀναπτυξιακοῦ στεγαστικοῦ ἔργου στήν Ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, μέ τό ὄνομα «Lana», πού στήν Ἀραβική γλῶσσα σημαίνει «ἡ δική μας γειτονιά» στό προάστιο Μπεϊτχανίνα καί εἶναι ἀποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Massar, πού τά κεντρικά γραφεῖά της εἶναι στό Rawabi.

Ὁμιλητές στή συνέντευξη ἦταν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ ἐξοχώτατος Σεΐχης Μέγας Μουφτής τῆς Παλαιστίνης Μuhammad Hussein, ὁ ἐντιμότατος Σεΐχης Azzam Khateeb, Πρόεδρος τῶν Ἰσλαμικῶν Βακουφίων, ὁ ἐξοχώτατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐάγγελος Βλιώρας, ὁ κ. Hanna Ameireh καί ὁ κ.  Issa Qassiessieh, ἀντιπρόσωποι τῆς Παλαιστινιακῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων, ὁ Παλαιστίνιος ἐπιχειρηματίας Jalal Nassr – Eddin, μέ ρισμένους ἐπισκόπους καί ἡγέτες τῆς Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ ἀρχιτέκτων κ. Enas Musa Al – Waari, Διευθύντρια τοῦ ἔργου, καλωσόρισε τήν συνέντευξη καί συνέχισε μέ περιγραφή τῆς γειτονιᾶς «Lana – δικῆς μας γειτονιᾶς»: μέ τά 400 διαμερίσματα κατοικιῶν, τό ἐμπορικό της κέντρο, τό ὁποῖο περιλαμβάνει πολυκαταστήματα διεθνῶν ἐμπορικῶν ἐπωνυμιῶν /φιρμῶν, κινηματογράφους, ἑστιατόρια, καφετέριες καί γραφεῖα, ἐπιπροσθέτως ἕνα μοντέρνο σχολεῖο, νηπιαγωγεῖο καί πράσινους χώρους γιά ἀναψυχή. Ἡ κ. Al- Waari ἐπίσης ἔριξε φῶς στήν πλευρά τῆς ἀναπτύξεως τῆς ὑποδομῆς τοῦ ἔργου καί τοῦ περιβάλλοντος χώρου του, παρουσιάζοντας τρία ἤ τέσσερα πατώματα- ὀρόφους παρκαρίσματος κάτω ἀπό τά κτήρια καί μία περιεκτική ἐπέκταση τοῦ ὁδικοῦ δικτύου, τό ὁποῖο θά συνδέεται μέ τό ἔργο καί τό ὁποῖο τοποθετεῖται 15 λεπτά μακριά ἀπό τήν Παλαιά Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.

Πρῶτος ὁμιλητής ἦταν ἡ Α.Θ.Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ὁ Ὁποῖος εὐλόγησε τή συνάντηση καί τήν ἔναρξη τοῦ ἔργου, προσθέτοντας ὅτι «τό ταξίδι αὐτό, τό ὁποῖο κράτησε μία δεκαετία καί τό ὁποῖο μᾶς ἔφερε ἐδῶ σήμερα…», ἐννοώντας τό ταξίδι τῆς ἀποκτήσεως ἀδειῶν, «γιά νά ἀρχίσει τό ἔργο ἦταν καί προκλητικό καί εὐχάριστο», ὑπογραμμίζοντας τήν ἀνάγκη τῆς ἐπικεντρώσεως σέ ὅ,τι εἶναι θετικό, προκειμένου νά ἐπιτευχθοῦν τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα «καί μέ αὐτό τόν τρόπο ἡ Κοινότητά μας θά εἶναι εὐλογημένη καί θά αὐξάνει σέ δύναμη». Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ἐξέφρασε τήν βαθειά Του εὐγνωμοσύνη σέ κάθε ἕναν πού συμμετεῖχε σέ αὐτό τό ἔργο.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων διευκρίνισε ὅτι τό στεγαστικό ἔργο «Lana» εἶναι σύμβολο συνεργασίας μεταξύ τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς εὐρύτερης τοπικῆς Κοινότητας, γιά νά βελτιώσει τό ἐπίπεδο ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, μέ τό νά παρέχει στέγη καί προσφέρει εὐκαιρίες ἐργασίας γιά χιλιάδες πολιτῶν στήν πόλη, «ἰδίως ἐν ὄψει τῶν μεγάλων προκλήσεων, στίς ὁποῖες ἡ Ἁγία Πόλη μας καί ἡ Κοινότητά μας γίνονται μάρτυρες». Προσέθεσε: «τό ὅραμα τοῦ ἀγαπητοῦ μας φίλου καί συνεταίρου μας κ. Bashar Masri νά διαμορφώσει μιά περιεκτική κοινοτική ἐμπειρία, κάνει τό «Lana» σημαντικό ἀναπτυξιακό ἔργο καί πρότυπο προοδευτικῆς σκέψεως στόν τομέα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς».

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπίσης ἐπαίνεσε τήν τοπική Ὀρθόδοξη Κοινότητα Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία πάντοτε φιλοδοξοῦσε νά πραγματοποιήσει αὐτό τό ὄνειρο καί νά κινηθεῖ ἐπί τά πρόσω, μέ ἕνα τόσο μεγάλο ἔργο, δηλώνοντας ὅτι τά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θά συνεχίσουν νά συμμετέχουν σέ αὐτό τό ἔργο μέσω μιᾶς ἐννεαμελοῦς Ἐπιτροπῆς, ὑπεύθυνης γιά ἀνεξάρτητη ἔρευνα καί ἐπιλογή ἰσχυρῶν ὑποψηφίων γιά τήν ἀγορά μονάδων τοῦ οἰκισμοῦ. Αὐτή ἡ Ἐπιτροπή θά Προεδρεύεται ὑπό τόν κ. Hanna Ameireh.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ἔκανε λόγο γιά τήν ἀξία τῆς συνυπάρξεως μεταξύ τῆς Χριστιανικῆς καί τῆς Μουσουλμανικῆς Κοινότητος, ἡ ὁποία κορυφώθηκε στήν ἐποχή τοῦ χαλίφη Ὀμάρ ἕως καί τήν Χασιμιτική κηδεμονία ὑπό τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα, τόν βασιλέα τῆς  Ἰορδανίας Abdullah – bin Al -Hussein, κουστωδό τῶν Ἰσλαμικῶν καί τῶν Χριστιανικῶν προσκυνημάτων.

Ὁ ἐξοχώτατος Σεΐχης Μεγάλος Μουφτής τῆς Παλαιστίνης Muhammad Hussein ἐπαίνεσε τό «Lana» καί ἐδόξασε τό Θεό, «ὁ Ὁποῖος μᾶς κατέστησε φύλακες τῶν Χριστιανικῶν καί Ἰσλαμικῶν προσκυνημάτων». Ὁ ἐξοχώτατος προσέθεσε ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε ζωή καί φιλοδοξίες στά Ἱεροσόλυμα καί ὅτι τό στεγαστικό εἶναι σπουδαῖο μέρος τῆς συνεχοῦς παρουσίας μας καί τοῦ μέλλοντός μας. Ὁ ἐξοχώτατος εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεόφιλο Γ΄  γιά τήν συμμετοχή Του στήν ἐνδυνάμωση τῆς σταθερότητος τῶν Ἱεροσολυμιτῶν. Ὁ ἴδιος ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν ἐπικεφαλῆς τῆς ἀνάπτυξεως τοῦ project τόν κ. Bashar Masri, ὁ ὁποῖος ἔφερε αὐτό τό ἔργο στό φῶς, καλώντας Παλαιστίνιους καί Ἄραβες ἐπιχειρηματίες νά ἐπενδύσουν στά Ἱεροσόλυμα.

Ὁ ἐξοχώτατος Μεγάλος Μουφτής τῆς Παλαιστίνης κατέληξε λέγοντας ὅτι «οἱ προσπάθειες αὐτές εἶναι εὐλογημένες καί ζητᾶμε ἀπό τό Θεό περισσότερες, γιά νά διατηροῦμε τά πολιτικά, θρησκευτικά καί κοινωνικά  δικαιώματά μας, γιά μία ἀσφαλή ζωή, ὅπως ἦταν στούς χρόνους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰρήνη ἐπ’ Αὐτόν, καί στίς μέρες τῆς περιοδείας τοῦ Προφήτη Μωάμεθ ἀπό τή Μέκκα στήν Ἱερουσαλήμ, εἰρήνη ἐπ’ Αὐτόν, καί ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς συνθήκης τοῦ Ὀμάρ, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς ἡ βάση τῆς κοινῆς ζωῆς Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν σέ αὐτή τή γῆ.

Ὅσον ἀφορᾶ τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ἔργου κ. Bashar Masri, Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί συνεργάτη τοῦ Ὀρθόδοξου Πατριαρχείου τῆς Ἱερουσαλήμ σέ αὐτό τό τεράστιο ἔργο, εἶπε ὅτι τό «Lana project» εἶναι ἀναπτυξιακό ἔργο ὕψους ἑνός δισεκατομμυρίου Σέκελ (NIS). Εἶπε ὅτι ἐξακολουθοῦσε ἐπί δέκα ἔτη νά ζητάει τίς ἀπαραίτητες ἄδειες καί οἱ προσπάθειες αὐτές στέφθηκαν μέ ἐπιτυχία, χάρη στίς ἐνέργειες, τήν ἀφοσίωση καί τήν πλήρη συνεργασία τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἐπιπλέον, ἀπηύθυνε ἰδιαίτερες εὐχαριστίες στό Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλο τόν Γ΄, στό προσωπικό τοῦ Πατριαρχείου καί ἰδιαιτέρως στούς συμβούλους τοῦ Μακαριωτάτου κ. Rami Moghrabi καί κ.  Mr Nader Moghrabi, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν κάθε τι τό δυνατό γιά τήν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἔργου.

Ὁ κ. Masri προσέθεσε ὅτι «ἡ γειτονιά μας Lana» εἶναι μία συγκροτημένη σύγχρονη γειτονιά καί ὅτι ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τούτου ἀνοίγει τό δρόμο γιά περισσότερα στεγαστικά ἔργα, τά ὁποῖα ὑπηρετοῦν τίς ποικίλες οἰκονομικές τάξεις τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Massar International, νά ἐπενδύσει στήν Ἱερουσαλήμ εἶναι στρατηγική ἀπόφαση, μέ στόχο τήν βαθιά οἰκονομική ἐνδυνάμωση τῆς Ἱερουσαλήμ καί τήν ἐνίσχυση τῆς εὐστάθειας τῶν Ἱεροσολυμιτῶν.  Ὁ κ. Masri ἐξήγησε ὅτι ἡ γειτονιά μας  «Lana», πού σχεδιάστηκε ἀπό περισσότερους ἀπό 40 ἀρχιτέκτονες, θά προσφέρει χιλιάδες εὐκαιρίες ἐργασίας γιά τούς Ἱεροσολυμῖτες καί θά συνεισφέρει στήν ἐνδυνάμωση τῆς τοπικῆς οἰκονομίας.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς οἰκονομικές διευθετήσεις ἀγορᾶς διαμερισμάτων, ὁ κ. Masri εἶπε ὅτι ἡ  Διοίκηση τοῦ ἀναπτυξιακοῦ ἔργου «Lana» ἔχει ὁλοκληρώσει τό στάδιο τῶν διαπραγματεύσεων μέ ἕναν ἀριθμό ἀπό Παλαιστινιακές τράπεζες, γιά να προμηθεύσουν ὑποθῆκες γιά τά διαμερίσματα, οὕτως ὥστε οἱ πολίτες να πληρώσουν τό 20 ἕως 25% τῆς ἀξίας τοῦ διαμερίσματος καί τό ὑπόλοιπο θά εἶναι πληρωτέο σέ δόσεις 15 ἐτῶν, προσθέτοντας ὅτι ἡ Παλαιστινιακή Χρηματιστηριακή ἐξουσία παρέχει κίνητρα σέ Παλαιστινιακές τράπεζες, οὕτως ὥστε νά τίς ἐνθαρρύνει νά παρέχουν τίς ἀπαραίτητες ὑποθῆκες  σέ ἀποδεκτές τιμές.  Ὁ κ. Masri ἐπιβεβαίωσε ὅτι αὐτό τό project εἶναι καθαρά Παλαιστινιακό, μέ 100% Παλαιστινιακό κεφάλαιο καί ὅτι τό ἔργο δέν ἔλαβε καμία ἐπιχορήγηση.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
H ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ

Τήν 10.00 π.μ. ὥραν τοῦ Σαββάτου, 26ης Σεπτεμβρίου, ἡμέρας μνήμης τῆς μεταστάσεως τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί  Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου / 9ης Ὀκτωβρίου 2021, ἔλαβε χώραν, ὡς εἶχεν ἀνακοινωθῆ, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία τοῦ χθές ἐκδημήσαντος πρός Κύριον μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κυροῦ  Θεοφυλάκτου.

Τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας προεξῆρξεν  ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί ἐν προσευχητικῇ μετοχῇ μοναχῶν καί μοναζουσῶν, τιμητικῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, τοῦ Πρέσβεως τῆς Γεωργίας κ. Lasha, τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (Ρωσσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς), τοῦ Τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα, τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα καί  μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί τοῦ Ἀραβοφώνου Ἑλληνορθοδόξου ποιμνίου ἡμῶν, κυρίως ἐκ τῆς πόλεως Βηθλεέμ.

Τόν ἐπικήδειον ἐξεφώνησεν ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Περίλυποι ἱστάμεθα πρό τοῦ σκηνώματος τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κυροῦ Θεοφυλάκτου. Ἀθυμοῦμεν ὡς εἰκός ἐπί τῷ χωρισμῷ, σκεπτόμενοι ὅτι δέν θά ζήσωμεν πάλιν μετ’αὐτοῦ, δέν θά ἴδωμεν πάλιν αὐτόν εἰς τόν παρόντα αἰῶνα. Ἡ θλῖψις ὅμως ἡμῶν αὐτή δέν μεταβάλλεται εἰς ἀπογοήτευσιν καί ἀπελπισίαν, ἐπειδή γνωρίζομεν ὅτι καί ὁ Κύριος ἡμῶν ἐδάκρυσε πρό τοῦ τάφου τοῦ τετραημέρου φίλου Αὐτοῦ Λαζάρου καί ἔπειτα ἤγειρεν αὐτόν, «πιστούμενος πρό τοῦ πάθους Αὐτοῦ τήν κοινήν ἀνάστασιν ἡμῶν». Εἰς παραμυθίαν ἡμῶν ἔρχονται καί οἱ λόγοι τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, προτρέποντος ἡμᾶς «νά μή λυπώμεθα καθώς καί οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα, διότι  ἐφ’ ὅσον πιστεύομεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀπέθανε καί ἀνέστη, οὕτω καί ὁ Θεός τούς κοιμηθέντας διά τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σύν αὐτῷ». (Α΄ Θεσσ. 4,  13- 14).

Ἐν τῇ βαθείᾳ πίστει  εἰς Χριστόν «πατήσαντα τόν θάνατον θανάτῳ» καί ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, προπέμπομεν σήμερον τόν ἀγαπητόν ἀδελφόν ἡμῶν εἰς τήν τελευταίαν ἐπίγειον κατοικίαν αὐτοῦ καί εἰς τήν πρός οὐρανόν πορείαν αὐτοῦ, ὀφειλετικῶς ἐνθυμούμενοι περί αὐτοῦ ὅτι οὗτος ἐκ Κοζάνης καταγόμενος καί ἀποφοιτήσας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ξάνθης, ἦλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν  τό ἔτος 1972 καί ἐνετάχθη εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα. Ὑπ’ αὐτῆς ἀπεστάλη διά Θεολογικάς σπουδάς εἰς Λένινγκραντ  τῆς Ρωσίας. Διακριθείς εἰς ταύτας, ἐπανῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί διηκόνησε μετά ζήλου καί ἀφοσιώσεως εἰς διαφόρους διακονίας  τοῦ Πατριαρχείου. Ἐκ τούτων μνημονευτέαι αὐτή τοῦ  Διευθυντοῦ  τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών, τοῦ μέλους τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς ἡγουμενείας τῆς ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Συμεών Καταμόνας καί  τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν Γεθσημανῇ.  Ἀκολούθως ἀπεστάλη ὡς Ἄντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου εἰς Μόσχαν, ὑπηρετήσας ἐπί ἔτη πολλά εἰς τό ἐκεῖ Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀποτελέσας ἰσχυρόν σύνδεσμον μεταξύ τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ἐπανελθών διωρίσθη μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προασπίσας ἐν αὐτῷ τά δικαιώματα τῆς Ἀδελφότητος ἡμῶν καί ἐπιμεληθείς τῆς συντηρήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ.

 Ἐξ ὅλων τῶν διακονιῶν αὐτοῦ διεκρίθη ὡς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Βηθλεέμ διορισθείς τό ἔτος 2005 ὑπό τοῦ Προεξάρχοντος τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας ταύτης Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Εἰς τήν δεκαπενταετῆ διακονίαν ταύτην ἀνυποχωρήτως προήσπισε τά δικαιώματα τῆς Ἁγιοταφιτικῆς  Ἀδελφότητος καί τοῦ γένους ἡμῶν εἰς τήν Βασιλικήν καί τό θεοδέγμον Σπήλαιον. Ἐπισταμένως  ἐπετήρησε τήν γενομένην συντήρησιν καί ἀνακαίνισιν τῆς στέγης τῆς Βασιλικῆς. Φιλανθρωπικῶς ἀντιμετώπισε τάς ἀνάγκας τοῦ Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν ποιμνίου τῆς Κοινότητος Βηθλεέμ.  Ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἵδρυσε Κέντρον διδασκαλίας καί ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἰδίαις δαπάναις καί εἰσφοραῖς τῶν εἰς ἄλλους χρόνους κατακλυζόντων τό Προσκύνημα εὐσεβῶν προσκυνητῶν προέβη εἰς ριζικάς ἀνακαινίσεις τοῦ ἡγουμενείου, ἤτοι τῆς κατοικίας τοῦ ἑκάστοτε Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, τῶν δωματίων τῶν διακονητῶν καί τῶν ἰσογείων αἰθουσῶν, ἑνώνων ταύτας εἰς μίαν τεραστίαν αἴθουσαν, κατάλληλον διά τάς ἐπισήμους ἐκδηλώσεις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλων ἑορτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν Ἐπιτροπικήν διακονίαν ταύτην ἐτίμησεν ἄχρι τέλους, ἕως ὅτου πρό διμήνου, ἐπηρείᾳ ἀσθενείας τοῦ ἥπατος, κατέπεσεν  ἐντός τῆς οἰκίας αὐτοῦ καί ἐπληγώθη δεινῶς εἰς τό πρόσωπον, ὑποστάς καί θλάσιν τῶν σπονδύλων τοῦ αὐχένος. Μετενεχθείς αὐθημερόν εἰς τό νοσοκομεῖον Χαντάσα, ὑπέστη ἐγχείρισιν αὐχένος καί ἐν συνεχείᾳ τραχειο- ἐκτομήν, μή τυχών πλήρους θεραπείας, νοσηλευόμενος ἐπί δίμηνον, κατά τό ὁποῖον ἐδέχετο  συχνάς τάς ἐπισκέψεις τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί τήν ἀφωσιωμένην, συνεχῆ καί ἐπαινετήν φροντίδα τοῦ  βοηθοῦ αὐτοῦ Ρωμαιορθοδόξου Τζαντάλλα Μάσρη. Εἰσαχθείς διά πολλῶν προσπαθειῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἐν Ραανάνα Κέντρον Ἀποκαταστάσεως Levenstein, παρέδωσεν τήν τελευταίαν πνοήν αὐτοῦ εἰς Κύριον τήν πρωΐαν τῆς χθές.

 Ἡ Ἀγιοταφιτική Ἀδελφότης, τῆς ὁποίας ὁ ἐκλιπών ἀδελφός ἡμῶν ὑπῆρξε ἐκλεκτόν καί καρποφόρον μέλος, εὐχαριστοῦσα τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ διά τῆς παρουσίας αὐτῶν σήμερον, δέεται τοῦ δικαίου καί φιλανθρώπου Κριτοῦ, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  ὅπως λογίσηται αὐτῷ τά καλά ἔργα  καί τήν ἐν  ὑπομονῇ ἀντιμετώπισιν τῆς ὑγιείας αὐτοῦ, παρίδῃ πᾶν ἁμάρτημα αὐτοῦ ἑκούσιον ἤ ἀκούσιον καί κατατάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων μετά ὁσίων καί δικαίων. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη».       

Τόν ἐκλιπόντα Ἀρχιερέα ἐξέπεμψε ἐκ τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου συνοδεία, τῆς ὀποίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης.

Ἅμα τῇ ἀφίξει εἰς Βηθλεέμ ὁ μεταστάς μετηνέχθη εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως, τήν ὁποίαν ἐπί 15 καί πλέον ἔτη διηκόνησεν εὐόρκως. Ἐνταῦθα ἐψάλη Μνημόσυνον καί ἐτίμησαν αὐτόν οἱ Ἱερεῖς καί τά μέλη τῆς Κοινότητος Βηθλεέμ.

Μετά ταῦτα, τῇ προπορεύσει τῶν Προσκόπων τῆς Βηθλέεμ τό σκήνωμα μετηνέχθη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Μονῆς, ἔνθα ὁ συνοδός Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης ἀνέγνωσεν αὐτῷ Τρισάγιον καί ἐνεταφίασεν.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
H ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ

Ἐπιφωσκούσης τῆς Παρασκευῆς, 25ης Σεπτεμβρίου/ 8ης Ὀκτωβρίου 2021, ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ διατελέσας μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βηθλεέμ μακαριστός Ἁγιοταφίτης Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κυρός Θεοφύλακτος εἰς τό ἐν Raanana Κέντρον Ἀποκαταστάσεως «Levenstein», εἰς τό ὁποῖον εἶχεν εἰσαχθῆ πρό διημέρου, κατόπιν διμήνου νοσηλείας εἰς τό ἐν Ein Karem νοσοκομεῖον Hadassa.

Πενθοῦσα ἐν Κυρίῳ ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, προσεύχεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ μέλους αὐτῆς, συλλυπουμένη τῷ Ἑλληνορθοδόξῳ Ἀραβοφώνῳ ποιμνίῳ τῆς Κοινότητος τῆς πόλεως Βηθλεέμ, τό ὁποῖον ἐπί δεκαπενταετίαν ἐν αὐτοθυσίᾳ διηκόνει καί τῷ ἐν Ἑλλάδι ἀδελφῷ καί λοιποῖς συγγενέσιν αὐτοῦ, προτιθεμένη νά τελέσῃ τήν νεκρώσιμον αὐτοῦ ἀκολουθίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, αὔριον, Σάββατον, 26ην Σεπτεμβρίου / 9ην Ὀκτωβρίου 2021 καί ὥραν 10.00 π.μ., μεθ’ ἥν ἡ ταφή αὐτοῦ εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας