1

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟY

Τήν 9ην / 22αν Νοεμβρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ δεκάτη ἑβδόμη ἐπέτειος τῆς Ἐνθρονίσεως τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τό ἔτος 2005.

Διά τό γεγονός τοῦτο ἔλαβε χώραν Δοξολογία τήν 10.30 π.μ. ὥραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Τῆς Δοξολογίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ., ὁ  Πατήρ  ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων τῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων καί διακόνων τοῦ Πατριαρχείου καί μετεχόντων μελῶν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί ἑκατοπεντήκοντα μελῶν τῆς Φρεγάτας Σαλαμῖνος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ, ἐλθόντος ἐκ Χάϊφας μετά τοῦ ἐπιτίμου  Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Χάϊφαν κ. Κωνσταντίνου Ζηνοβίου καί μετά τοῦ μέλους τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας – Τμήματος Ναυτικοῦ εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Τσίρου.

Μετά τήν Δοξολογίαν ἔλαβε χώραν ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐνταῦθα προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον πρῶτον ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

“Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

 Ἐν χαρᾷ πεπληρωμένῃ πανηγυρικῶς ἑορτάζει σήμερον ἡ Ἐκκλησία Σιών τῆς Ἁγίας μετά τῆς ἐν Αὐτῇ γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος διά Δοξολογίας εἰς τόν πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἐν ἀθρόᾳ συνάξει κλήρου καί λαοῦ, γεγονός ἱστορικόν, λίαν σημαντικόν, εὐχάριστον καί ἐλπιδοφόρον, λαβόν χώραν πρό δεκαεπταετίας ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2005, τήν ἐκλογήν δηλονότι τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Μακαριότητος εἰς τόν μαρτυρικόν καί ἔνδοξον Ἱεροσολυμιτικόν Πατριαρχικόν Θρόνον τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

 Τό γεγονός τοῦτο, πέραν τῆς σημασίας αὐτοῦ πρωτίστως διά τήν συγκρότησιν, συνοχήν, εὐστάθειαν καί εἰρήνην τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, κέκτηται ἰδιαιτέραν σημασίαν καί διά τό ὅτι ἦλθε νά θέσῃ τέλος εἰς σύντομον εὐτυχῶς, ζοφεράν ὅμως καί ἄκρως ἐπιζημίαν δυστυχῶς περίοδον τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. Ἐκκλησία καί  Ἀδελφότης εὑρέθησαν τότε ἐξαπίνης ἄναυδοι πρό τοῦ ἀπροόπτου τῆς συνάψεως ἀνεντίμων συμφωνιῶν, γενομένων ἄνευ τῆς γνώσεως αὐτῶν. Αἱ συμφωνίαι αὗται ὑποθήκευσαν, ἄν μή ἀπεμπόλησαν, περιουσίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων καί δή εἰς περιοχήν ἀντίκρυς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἀνεκτιμήτου ὑλικῆς, πολύ δέ περισσότερον πολιτιστικῆς ἀξίας καί διετάραξαν τό ἀπ’ αἰώνων ἰσχῦον καί Ἁγιογραφικῶς καί διεθνῶς ἐπικεκυρωμένον καθεστώς τῆς Παλαιᾶς Πόλεως. Ἡ Ἀδελφότης τότε διαμαρτυρομένη ἐκκλησιαστικῶς, ἀπεκήρυξε τόν πρωταίτιον τῶν συμφωνιῶν αὐτῶν, θεωροῦσα δέ ἑαυτήν ὡς ἐνεργόν κοινωνόν μέλος τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί σεβομένη τόν θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπετάθη εἰς αὐτό, τοῦτο δέ συνεκάλεσε Σύνοδον Πανορθόδοξον- γεγονός λαμβάνον χώραν εἰς κρισίμους περιστάσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς- καί ἤνοιξε τόν δρόμον δι’ ἐκλογήν ἀξίου Ποιμένος, ἱκανοῦ νά ἐξαγάγῃ τήν Ἱεροσολυμιτικήν Ἐκκλησίαν καί τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ἐκ τοῦ ἀδιεξόδου αὐτῶν.   

 Ἐκλογῶν κανονικῶν διεξαχθεισῶν βάσει τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων καί τοῦ Ἰορδανικοῦ Νόμου τοῦ Πατριαρχείου τοῦ ἔτους 1957, ἐξελέγη ἡ Ὑμετέρα σεπτή Μακαριότης ψήφοις ὁμοφώνοις τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ ποιμνίου Προκαθήμενος τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἡγούμενος τῆς γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

 Ἔκτοτε ἀπ’ ἀρχῆς ἕως καί σήμερον πρῶτον καί κύριον μέλημα τῆς Πατριαρχίας Αὐτῆς ἔθεσε ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης τήν ἀκύρωσιν τῶν συμφωνιῶν αὐτῶν διά τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καί ἀριστερῶν, διά τῆς δικαστικῆς διαδικασίας, ταύτης δέ μή εὐθυκρινούσης καί διά τῶν νομίμων πολιτικῶν μέσων, διά τῆς κινητοποιήσως διαμαρτυριῶν Ἐκκλησιῶν καί κρατῶν, δυναμένων νά προστατεύσουν τήν χριστιανικήν Κοινότητα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐκ τῶν προκλήσεων καί τῶν πιέσεων ἀκραίων φανατικῶν στοιχείων, τῶν ἐπιβουλευομένων τάς περιουσίας αὐτῆς, ἵνα αὕτη μή ἔχουσα ἑστίαν παραμένῃ ἀνέστιος εἰς τήν κοιτίδα αὐτῆς. Τό φλέγον τοῦτο θέμα τῆς προστασίας τῶν χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἔθεσεν ὑπ’ ὄψιν τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ κ. Joe Beiden δι’ εἰδικῆς ἐπιστολῆς Αὐτῆς, ἐπιδοθείσης αὐτῷ, ὅτε Αὕτη, τόν Ἰούλιον τοῦ τρέχοντος ἔτους ὑπεδέχθη καί ἐξενάγησεν αὐτόν εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ.  

 Οὐχ ἧττον ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης δέν κατεβλήθη ἐκ τῶν προσπαθειῶν τούτων, ἀλλά ἐπεδόθη ταυτοχρόνως καί εἰς ἄλλα ἔργα ἄξια μνήμης, ὡς εἷναι ἡ μετά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου τό ἔτος 2017 ἐνεργός συμμετοχή τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς τό βάσει ἐπιστημονικῆς μελέτης τοῦ Πανεπιστημίου Sapientia τῆς Ρώμης ἀρξάμενον καί συνεχιζόμενον διά συνεργασίας τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων ἐπίσης ἱστορικόν ἔργον τῆς συντηρήσεως τοῦ δαπέδου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τό Ἑπτακάμαρον καί εἰς τήν βορείαν πτέρυγα τῆς ροτόντας καί τῆς στερεώσεως τοῦ ὑπεδάφους τῶν χώρων τούτων δι’ ἐπιστημονικῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν. Ὡσαύτως προτεραιότητα τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἀπετέλεσε καί ἀποτελεῖ ἡ στερέωσις καί διακόσμησις τοῦ ἐξιδιασμένου ἡμετέρου χώρου τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, διά τήν ὁποίαν Αὕτη ἠξιοποίησε τό ἐνδιαφέρον τοῦ γνωστοῦ εὐσεβοῦς ἐπιχειρηματίου καί Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, ἐπισκεφθέντος δίς ἐντός ἑνός ἔτους τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον καί ἐνημερωθέντος διά προσφοράν χορηγίας καί διά τό ἕτερον ἀρξάμενον ἔργον λειτουργίας ἐπιστημονικοῦ Κέντρου Θεολογικῶν Ἐρευνῶν εἰς τήν ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εἰς ταύτην ἤδη τό Πατριαρχεῖον ἐδαπάνησε ἀφειδῶς οὐχί εὐκαταφρόνητα ποσά δι’ ὑλικά καί ἐργασίαν συντηρήσεως ὑπό τοῦ ἐκ Κύπρου εἰδήμονος συντηρητοῦ κ. Σταύρου Ἀνδρέου πλειάδος παλαιτύπων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς περιφήμου ἱστορικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Σταυροῦ καί τῶν θησαυρῶν τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἀδελφότητος.

 Ἐπίσης τό ἀνέκαθεν ἐγνωσμένον ἐνδιαφέρον τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ὑπέρ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀραβοφώνου ἡμῶν ποιμνίου ἐμπράκτως ἐξεδηλώθη καί προσφάτως διά τῆς ἐπιλογῆς, τῆς  χειροτονίας καί τοῦ διορισμοῦ πεπαιδευμένων κληρικῶν πρός κάλυψιν θέσεων ἐνοριῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν καί Ἰσραήλ, δι’ ἀποστολῆς νέων διά Θεολογικάς σπουδάς εἰς Ἑλλάδα, διά τῆς οἰκονομικῆς συμβολῆς τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς τήν ἀποτελείωσιν καί εἰς τήν τέλεσιν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ παμμεγέθους Ναοῦ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Σαχνίν τῆς περιοχῆς Ἄκκρης καί τῆς Κοινότητος Κούφρ Σμέα τῆς αὐτῆς περιοχῆς, διά τῶν Ἐγκαινίων στεγαστικοῦ συνοικισμοῦ εἰς τήν κώμην τῆς Μπετζάλλας, προσφέροντος στέγην ἐπί συγκαταβατικοῖς ὅροις πληρωμῆς εἰς τετρακοσίας πεντήκοντα οἰκογενείας, διά τῆς ἁρμολογήσεως ἐξωτερικῶς τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, κατοχυρουμένου οὕτως καί τοῦ προσκυνηματικοῦ δικαιώματος ἡμῶν εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, διά τῆς ἀγορᾶς ὑπό τοῦ κ. Μαρτίνου τῇ Ὑμετέρᾳ εἰσηγήσει συγχρόνου ἀκτινογραφικοῦ μηχανήματος διά τήν  Πολυκλινικήν τοῦ Ἁγίου Βενεδίκτου, διά τῆς συνεχιζομένης ριζικῆς ἐξωτερικῆς καί ἐσωτερικῆς ἀνακαινίσεως τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ καί διά τῆς ἀναδείξεως τῆς πλησίον αὐτῆς ἀρχαίας Μονῆς τοῦ «Καθίσματος», καθυστερούσης, λόγῳ μή χορηγήσεως εἰσέτι τῆς παρά τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων κανονικῆς ἀδείας. Ταυτοχρόνως ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἐμερίμνησε καί διά τό Ρωσόφωνον ποίμνιον Αὐτῆς ἀναθέτουσα τήν ἀμεσωτέραν Ποιμαντικήν ἐπιμέλειαν αὐτοῦ εἰς τόν Μητροπολίτην Ναζαρέτ Κυριακόν καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων Ἀριστόβουλον καί Προεξάρχουσα θείας Λειτουργίας εἰς τόν ἐν Μπέρ-Σέβα εὐκτήριον οἶκον τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ καί τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἁγίου Σωφρονίου, ἀναμενομένης τῆς ἐκεῖ ἀνεγέρσεως εὐπρεποῦς ἱεροῦ Ναοῦ διά τῆς λήψεως τῆς ἀπαιτουμένης πρός τοῦτο ἀδείας παρά τῆς Δημαρχίας.

Τήν προσοχήν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος δέν διέλαθεν ἡ ἀνέκαθεν ταλαιπωροῦσα τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα λειψανδρία, τήν ὁποίαν προσεπάθησε Αὕτη νά καλύψῃ δι’ ἀποσπάσεως παρ’ ἡμῖν κληρικῶν ἐξ Ἁγίου Ὄρους ἤ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί διά τῆς ἀναθέσεως εἰς τόν Γέροντα Δραγουμᾶνον καί Σχολάρχην Ἀρχιμανδρίτην Ματθαῖον τοῦ δυσκόλου ἔργου ἐπιλογῆς νέων ἱεροσπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Σιών, ὡς ἐλπίδος τοῦ μέλλοντος.

Τά ἀξιοχρέως μνημονευόμενα εὔφημα ταῦτα, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἀποτελοῦν ὡρισμένα μόνον ἀνάλεκτα ἐκ τῆς πλουσίας Πατριαρχικῆς δραστηριότητος τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, διδόντα τήν ἀφορμήν εἰς ἡμᾶς τούς Ἁγιοταφίτας ἐπί τῇ εὐσήμῳ ἐπετειακῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ διά τήν ἐν Χριστῷ καύχησιν ἡμῶν καί ἀποτελοῦντα τήν βάσιν διά τήν ἔμπνευσιν ἐκ τοῦ παραδείγματος Αὐτῆς, ἐνθάρρυνσιν καί ἐνίσχυσιν ἡμῶν, τοῦ κλήρου καί τῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου, εἰς τήν καλλιέργειαν αἰσιόδόξου διαθέσεως ἐπιμελείας καί ἐμπλουτισμοῦ ἔργων ἀγαθῶν εἰς τόν στίβον τῶν προσωπικῶν ἀρετῶν καί τόν στίβον τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ρωμαιορθοδόξου ἔθνους ἡμῶν ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἐν τοιαύτῃ αἰσιοδόξῳ διαθέσει ψυχῆς, ὑψῶν τό ποτήριον, Μακαριώτατε, ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἀδελφότητος ὅλης, εὔχομαι Ὑμῖν ἔτη ὅσα πλεῖστα, ὑγιεινά, εὐφρόσυνα, εὐσταθῆ καί καρποφόρα, ἐν δυνάμει κυβερνητικῇ κραταιᾷ, κατερχομένῃ ἄνωθεν πρός δόξαν Θεοῦ καί ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν γένους . Γένοιτο”.    

Ἀκολούθως προσεφώνησεν ὁ ἐξοχώτατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελος Βλιώρας διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

“Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Σεβαστοί Πατέρες,

Κυρίες καί Κύριοι.

 

Ἀποτελεῖ γιά τόν ὁμιλοῦντα ξεχωριστή τιμή νά ἐκπροσωπεῖ καί φέτος τήν Πατρίδα μας στόν πανηγυρικό ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς ἐνθρονίσεως σας, ἡμέρα γιορτῆς γιά τήν Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότητα καί τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων πού λαμβάνει χώρα στήν ἱστορική ἕδρα τῆς Μητέρας τῶν Ἐκκλησιῶν, μέ τή δισχιλιετῆ ἱστορική της διαδρομή.

Στίς δύσκολες καί ἐνίοτε συγκρουσιακές συνθῆκες πού διέρχεται ἡ πολύπαθη Ἁγία Γῆ καί ἡ εὐρύτερη περιοχή μας, τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ὑπό τήν ἡγεσία Σας, ἀποτελεῖ παράγοντα σταθερότητας, καταλλαγῆς, μετριοπάθειας καί φάρο ἐλπίδας γιά ἕνα μέλλον γιά τήν περιοχή αὐτή ἀπαλλαγμένο ἀπό τή μισαλλοδοξία καί τό φανατισμό.

Εἶναι ἡ σημερινή ἡμέρα, μιά εὐκαιρία, Μακαριώτατε, ἀνακαλώντας στή μνήμη τήν διαδρομή σας καί τήν παρουσία σας, στό Θρόνο τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, νά Σᾶς ἐκφράσουμε, τόν σεβασμό καί τήν ἐκτίμηση μας γιά τό μεγάλο ποιμαντικό σας ἔργο καί γιά τό σημαντικό καί ἐθνικό ἔργο τῆς περίσωσης καί ἀνάδειξης τῶν Ἱερῶν προσκυνημάτων στούς Ἅγιους Τόπους καί τῆς διαφύλαξης τῶν δικαίων τοῦ Πατριαρχείου, ἀγόγγυστα καί μέ ἁγιοταφιτικό σθένος καί καρτερία, εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν, κατά τάς βελτίους παραδόσεις τοῦ Τάγματος τῶν Σπουδαίων καί τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Μακαριώτατε,

 Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία Σᾶς περιβάλλει μέ ἐκτίμηση καί πηγαῖο σεβασμό, ἀναγνωρίζοντας τό σημαντικότατο ἔργο πού ἐπιτελεῖτε, ἐπικεφαλῆς τῶν Μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας καί εἶναι πάντα, εἰλικρινής καί σταθερός ἀρωγός καί συμπαραστάτης στόν ἀγώνα σας, ἐκφράζοντας, ἄλλωστε,  καί τήν ὁμόθυμη, πάνδημη καί ὁλόπλευρη στήριξη τῶν ὅπου Γῆς Ἑλλήνων, ὅπως ἀποδεικνύεται, κι ἀπό τή συρροή στούς Ἁγίους Τόπους εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἀπό τόν Ἑλληνισμό, μετά τή δοκιμασία τῆς πρόσφατης πανδημίας.

Γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ προάσπιση, τῶν δικαίων καί προνομίων τοῦ παλαίφατου Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὅπως καί τοῦ Ἐθιμικοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος, ἀποτελοῦν ἠθικό καί ἱστορικό χρέος καί ἀποστολή, στήν ὁποία ἔχουμε ταχθεῖ, μέ αἴσθηση εὐθύνης, καί ἔχοντας κατά νοῦ ὅτι, τό Ἱερό Καθίδρυμα ἀποτελεῖ κορυφαῖο σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τίς ἠθικές καί πνευματικές ἀξίες τῆς Πίστης μας, σύμβολο, ἄρρηκτα συνυφασμένο μέ τήν Ἁγία Γῆ ὡς πηγή ζωῆς, ἐλπίδας καί ἀγάπης. 

Σέ αὐτό τό πνεῦμα, ἡ Πατρίδα μας, ὡς ἐφάνη κι ἀπό τίς πρόσφατες ἐδῶ ἐπισκέψεις τῆς πολιτικῆς καί ὑπηρεσιακῆς μας ἡγεσίας καί δωρητῶν, μεριμνᾶ, ἀδόλως καί ἀκούραστα, γιά τήν ἐνίσχυση καί στερέωση τοῦ καθ’ἡμᾶς Πατριαρχείου καί τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου στήν ὑψηλή ποιμαντική καί ἐθνική του ἀποστολή νά ἀποτελεῖ τόν θεματοφύλακα τῆς διαχρονίας τῆς Ἑλληνικῆς καί Ἑλληνορθόδοξης παρουσίας στήν Ἁγία Γῆ, ὡς μαρτυρεῖται κι ἀπό τήν ἐπιγραφή στό Ἱερό Κουβούκλιο τοῦ Παναγίου Τάφου, μετά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ 1810 «Κτῆμα καί ἀφιέρωμα τῷ Χριστῷ τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων».

Ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῶν συναδέλφων πού ὑπηρετοῦν στό Γενικό Προξενεῖο τῆς Ἑλλάδος στά Ἱεροσόλυμα, εὐχόμαστε, ἐκ μέσης καρδίας, ὑπέρ ὑγιείας, μακροημερεύσεως καί ἀπό Κυρίου στηρίξεως τοῦ ὑψηλοῦ πνευματικοῦ καί παρηγορητικοῦ ἔργου σᾶς ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχείου, τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας, διακόνων καί φυλάκων τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Ἁγίας Γῆς καί τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Ποιμνίου Σας”.

 Προσεφώνησαν τόν Μακαριώτατον ἐπίσης ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Μόσχας καί Ρουμανίας καί τοῦ  ἡμετέρου ποιμνίου, καί ἐκπρόσωποι τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Ἀναπληρωτής Γραμματεύς π. Ἰωάννης Σάουκα καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σώματος τῶν Προσκόπων καί ἄλλοι.

Τούτους ηὐχαρίστησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Κύριος ὁ Θεός εὐλογητός, εὐλογητός Κύριος ἡμέραν καθ’ ἡμέραν, κατευδώσαι ἡμῖν ὁ Θεός τῶν σωτηρίων ἡμῶν» (Ψάλμ, 67, 20), ἀναφωνεῖ ὁ ψαλμῳδός.

 Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελε Βλιώρα,

Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

Ἡ θεανθρώπινος πόλις Θεοῦ ζῶντος, τοὐτέστιν ἡ ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία, ἑορτάζει σήμερον τήν Δεκάτην Ἑβδόμην ἐπέτειον τῆς Ἐνθρονίσεως τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος ἐπί τῷ Ἀποστολικῷ Θώκῳ τοῦ ἁγίου καί δικαίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί πρώτου Ἱεράρχου αὐτῆς.

Ἡ ἐνθρονιστήριος αὕτη ἐπέτειος δέν ἀφορᾷ εἰς τήν ἀναξιότητα Ἡμῶν ἀλλ’ εἰς τήν «θεότευκτον σκηνήν», κατά Γρηγόριον Νύσσης, τόν ἱερόν δῆλον ὅτι θεσμόν τῆς ἐν τῷ κόσμῳ στρατευομένης Ἐκκλησίας, τῆς ἀποτελούσης τό σῶμα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός, Κυρίου δέ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Αὐτός γάρ ὁ Θεός τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατήρ τῆς δόξης … ἔδωκε κεφαλήν ὑπέρ πάντα τῇ Ἐκκλησί, ἥτις ἐστί τό σῶμα αὐτοῦ, τό πλήρωμα τοῦ τά πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου» (πρβλ. Ἐφ. 1,17.23), κατά θεῖον Παῦλον.

Διό εὐγνώμονες ὄντες, κατήλθομεν μετά τῶν συνοδευόντων Ἡμῖν τιμίων μελῶν τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἀνεπέμψαμεν εὐχαριστήριον δοξολογίαν τῷ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ «τῷ δόντι Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατά τό θέλημα αὐτοῦ» (πρβλ. Γαλ. 1,4).

Ἀκούοντες τῆς εὐαγγελικῆς φωνῆς τοῦ θεηγόρου Λουκᾶ: «Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνί, ἐν ᾧ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20,28), οὐκ ἐπαύσαμεν τήν μέριμναν ἡμῶν ὑπέρ τοῦ δοκιμαζομένου ἡμῶν ποιμνίου, τοῦ τελοῦντος ὑπό τήν ἄμεσον ἡμῶν Ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν καί πνευματικήν εὐθύνην. «Εὐθύνατε τήν ὁδόν Κυρίου, λέγει ὁ Προφήτης Ἠσαΐας», (Ἰω. 1,23).

Ἐπ’ οὐδενί ὠλιγωρήσαμεν τῆς τηρήσεως, τόσον τῶν πατρικῶν καί ἀποστολικῶν ἡμῶν παραδόσεων, ὅσον καί τῆς ἀδιαλείπτου λατρευτικῆς διακονίας τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τῶν ἀψευδῶν δῆλον ὅτι μαρτυρίων τῆς πίστεως ἡμῶν, «ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τήν Σιών, ᾑρετίσατο αὐτήν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ» (Ψαλμ. 131,13), ἀλλ’ οὐδέ καί τῶν ἀπαραγράπτων προνομίων καί κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τοῦ εὐσεβοῦς καί βασιλικοῦ γένους τε καί ἔθνους τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Οὐχ ἧττον στοιχοῦντες εἰς τό παράγγελμα τοῦ θείου Παύλου «ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου» (Α΄ Κορ. 15,58) ἐξακολουθοῦμεν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, τῇ ἀγαστῇ συνεργασίᾳ τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ἐπιτοπίως καί διεθνῶς ἀπαιτοῦντες σεβασμόν τοῦ ὑφισταμένου πολυθρησκευτικοῦ καί πολυεθνικοῦ καθεστῶτος, τόσον ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, ὅσον καί ἐπί τοῦ διπλωματικοῦ «corpus separatum» τῆς Ἁγίας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁμολογοῦμεν μετά τοῦ ἱερωτάτου Παύλου, «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφ. 6,12). Λέγομεν τοῦτο, διότι ἡ γῆ τῆς Ἱερουσαλήμ ποτισμένη οὖσα μέ τό ἀπολυτρωτικόν αἷμα τοῦ Δικαίου, δῆλον ὅτι τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ καταφύγιον παραμυθίας καί ἐλπίδος πάντων τῶν ἀνθρώπων ὡς κηρύττει ὁ σοφός Παῦλος λέγων: «ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυράν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος» (Ἑβρ. 6,18) τοὐτέστιν Χριστόν.

Ἡ Μετριότης Ἡμῶν μετά τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν ᾿Ιησοῦν» (Ἑβρ. 12,2) καί παραμένοντες ἀμετάθετοι εἰς τήν ὑπό τῆς θείας Προνοίας ἀνατεθεῖσαν ἡμῖν ἀποστολήν οὐδέν ἕτερον ποιοῦμεν εἰ μή τόν σωτήριον εὐαγγελισμόν τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀπείρου φιλανθρωπίας τοῦ κενώσαντος ἑαυτόν καί γενομένου ὑπηκόου μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ, (πρβλ. Φιλιπ. 2,6-8).

Ἡ ἐνθρονιστήριος αὕτη δεκαεπταετής ἐπέτειος τῆς Ἡμετέρας Ταπεινότητος καλεῖ ἡμᾶς οὐχί εἰς «ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατά τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ» (Β΄ Κορ. 10,5), ἀλλ’ εἰς «ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καί πατρός καί τοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροί τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι» (Κολ. 2,3) κατά τόν σοφόν Παῦλον. Λέγομεν τοῦτο, διότι ὁ θρόνος τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν «πρωτοτόκων τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων» (Ἑβρ. 12,23). «Ὡς Θεός ὁ Χριστός ἔχει αἰώνιον τόν θρόνον, ὡς δέ ἄνθρωπος, καί ἀρχιερεύς, καί ἀπόστολος τῆς ὁμολογίας ἡμῶν, ἀκούει, κάθου ἐκ δεξιῶν μου», λέγει ὁ Θεοδώρητος Κύρου. Κατά δέ τόν Κλήμεντα Ἀλεξανδρείας, «ὁ γινώσκων ἑαυτόν ἐστι θρόνος τοῦ Κυρίου» θρόνος δῆλον ὅτι χάριτος καί ἐλέους, κατά τόν Παύλειον λόγον, «προσερχώμεθα οὖν μετά παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καί χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν» (Ἑβρ. 4,16).

Σχολιάζων ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος τό χωρίον τοῦ Ἠσαΐου: «ἰδού Κύριος κάθηται ἐπί νεφέλης κούφης καί ἥξει» (Ἠσ. 19,1) λέγει: «Κύριον δέ τόν Λόγον, νεφέλην δέ κούφην τό καθαρώτατον σκῆνος, [ἔφη] εἰς ὅ ἐνθρονισθείς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἰσῆλθεν εἰς τόν βίον [τόν ἀνθρώπινον] σεῖσαι τήν πλάνην». Μέ ἄλλα λόγια ἡ σημερινή ἐνθρονιστήριος ἡμῶν ἐπέτειος ἀφορᾷ εἰς τόν ἐγκαινισμόν τοῦ θρόνου τοῦ Χριστοῦ ἐντός τῶν καρδιῶν ἡμῶν, καί μάλιστα ἐν τῷ συγχρόνῳ ἡμῖν καιρῷ, τῆς «νέας τάξεως πραγμάτων», περί οὗ ὁ θεσπέσιος Παῦλος προεῖπεν, «ἐνστήσονται καιροί χαλεποί» (Β΄ Τιμ. 3,1). «Ἔσται γάρ καιρός ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται … καί ἀπό μέν τῆς ἀληθείας τήν ἀκοήν ἀποστρέψουσιν, ἐπί δέ τούς μύθους ἐκτραπήσονται» (Β΄ Τιμ. 4,2-3). «Τό γάρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας» (Β΄ Θεσ. 2,7).

Ἡμεῖς ἔχοντες ἐπίγνωσιν τῆς ἀσθενείας ἡμῶν, ὅτι «τά ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός ἵνα καταισχύνῃ τά ἰσχυρά» (Α΄ Κορ. 1,27), οὐ παυόμεθα τοῦ ἔργου ἐπί τῆς Πατριαρχικῆς, ἡγουμενικῆς καί ποιμαντικῆς ἡμῶν διακονίας τοῦ ἀποστολικοῦ καί μαρτυρικοῦ θρόνου τοῦ ἁγίου καί δικαίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἀλλ’ οὔτε καί πτοούμεθα, διότι ἔχομεν συλλειτουργούς καί συνκυρηναίους τούς σεβαστούς καί ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ ἡμῖν Ἁγιοταφίτας ἀδελφούς, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ἱερομονάχους, διακόνους καί μοναχούς τούς διακρινομένους διά τήν θυσιαστικήν τοῦ Ἁγιοταφιτισμοῦ αὐταπάρνησιν καί τό ἐκκλησιαστικόν αὐτῶν φρόνημα, τήν ἑνότητα, δῆλον ὅτι καί ἀγάπην, κατά τήν προτροπήν τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου Ἀντιοχείας: «πάντες οὖν ἐν ὁμονοίᾳ ἀλλήλους ἀγαπήσωμεν καί μηδείς κατά σάρκα βλεπέτω τόν πλησίον ἀλλ’ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Μηδέν ἔστω ἐν ὑμῖν, ὅ δυνήσεται ὑμᾶς μερίσαι, ἀλλ’ ἑνώθητε τῷ ἐπισκόπῳ, ὑποτασσόμενοι τῷ Θεῷ δι’ αὐτοῦ ἐν Χριστῷ».

Ἐπ’ ἀληθείᾳ λέγομεν, ὅτι οὐ κρύπτομεν τήν ἀδημονίαν ἡμῶν, ἐπί τῇ ἐν τῷ σώματι τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπικρατούσῃ ἀκαταστασίᾳ καί διχοστασίᾳ. Διό καί ὁ Ἀρχιερατικός καί Πατριαρχικός θρόνος τῆς πόλεως, τῆς τῷ ἀπολυτρωτικῷ αἵματι τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ ἡγιασμένης, οὐ σιωπήσεται προσευχητικῶς ἐργάζεσθαι ὑπέρ τῆς τηρήσεως τῆς ἑνότητος τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης (πρβλ. Ἐφ. 4,3).

Παρακαλέσωμεν τόν Θεόν τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρακλήσεως καί τόν Θεόν καί Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τό ἅγιον αὐτοῦ Πνεῦμα, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, «ὁδηγήσῃ ἡμᾶς εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν» (πρβλ. Ἰω. 16,13), διά τῶν πρεσβειῶν τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας καί τῶν ἱκεσιῶν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Πενταπόλεως.

Ἡ δέ χάρις τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ἐνισχύῃ πάντας ἡμᾶς ἐν τῇ ἀποστολῇ ἡμῶν τῆς ἐν τῷ κόσμῳ καί τῇ περιοχῇ ἡμῶν μαρτυρίας τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας τούς συμπροσευχηθέντας Ἡμῖν καί τούς διά τῆς παρουσίας αὐτῶν τιμήσαντας τήν Ἐνθρονιστήριον ταύτην ἑορτήν Ἡμῶν, δύναμιν τήν ἐξ ὕψους, τήν φωτιστικήν ἐνέργειαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπομονήν καί πᾶσαν παρά Θεοῦ εὐλογίαν. Θερμάς ἐκφράζομεν εὐχαριστίας πρός τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα, Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῶν τιμίων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος καί πρός πάντας τούς προσφωνήσαντας Ἡμᾶς, τόν Ἐκλαμπρότατον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελον Βλιώραν, τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀλέξανδρον, ἀντιπρόσωπον τῆς Ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, διαβιβάσαντα Ἡμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Θεόφιλον, ἀντιπρόσωπον τῆς Ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, διαβιβάσαντα Ἡμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς Ναζαρέτ, τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰόππης κ. Δαμασκηνόν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου Ἡμῶν εἰς Ἰόππην, τόν Αἰδεσιμώτατον π. Χαράλαμπον Μπαντούρ, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῆς ἐν Μπέρ Σέβα Ρωσοφώνου Κοινότητος, τόν Ἀρχιμανδρίτην Φιλόθεον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῶν Κοινοτήτων τῆς περιοχῆς Ἄκκρης, τόν Αἰδεσιμώτατον Οἰκονόμον π. Σάββαν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῆς Κοινότητος τοῦ χωρίου τῶν Ποιμένων, τόν Ἀναπληρωτήν Γραμματέα π. Ἰωάννην Σάουκα ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου των Ἐκκλησιῶν, τόν κ. Ὄδε Καουάς, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου καί τήν κ. Παναγιώταν Καφετζῆ ὁμιλήσασαν ἐξ ὀνόματος τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί ἅπαντας τούς μετασχόντας εἰς τόν ἑορτασμόν τοῦτον τῆς Ἐνθρονιστηρίου ταύτης ἐπετείου.

Εἰς ὑγιείαν πάντων ὑμῶν!

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τήν μεσημβρινήν ὥραν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Ὀκτωβρίου /  12ης Νοεμβρίου 2022, ἔλαβε χώραν εἰς τόν νεόδμητον ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ ἱδρυτοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος πρός Κύριον ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἐθνάρχου τῆς μεγαλονήσου κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Β΄.

Τῆς Ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν μελῶν τῆς Κυπριακῆς Ἱεραρχίας καί προσευχομένου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου καί ἐκπροσώπων ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ἐκ τῶν Πολιτικῶν Ἀρχῶν παρέστη ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νικόλαος Ἀναστασιάδης καί ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου.

Τόν Ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Πανιερώτατος Τοποτηρητής Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ Πρόεδρος κ. Ἀναστασιάδης καί ἡ Πρόεδρος κ. Σακελλαροπούλου.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀντεπροσώπευσεν ὁ ἐν Κύπρῳ Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος καί ἐπέδωσε τήν ἐπικήδειον προσφώνησιν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἔχουσαν ὡς ἕπεται:

“Τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Πάφου κ. Γεωργίῳ, Τοποτηρητῇ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, ἀδελφῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ καί συλλειτουργῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ.

Ἡ παραμυθητική ρῆσις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «δεῖ γάρ τό φθαρτόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν» (Κορ. Α΄ 15,53), κατέλαβε τόν νοῦν Ἡμῶν ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς, κατόπιν πολυετοῦς καί ὀδυνηρᾶς ἀσθενείας, πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀγαπητοῦ πολιοῦ ἀδελφοῦ Ἡμῶν, Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Β΄.

«Ὡσεί ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως» (Ψλμ. 102,15) ἐξήνθησεν ὁ μεταστάς σοφός Προκαθήμενος, κατακοσμήσας μέν τό πρῶτον τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νεοφύτου, εἰς ἥν ἀφιέρωσεν ἑαυτόν παιδιόθεν καί ἧς ἐχρημάτισεν Ἡγούμενος, ἀναδείξας αὐτήν τά μάλα, ὕστερον δέ καθιστάμενος διά βοῆς Ποιμήν καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, ἐν ᾗ ἀνέπτυξεν πλουσίαν ποιμαντικήν δρᾶσιν, κτίσας πλειάδα ἱερῶν Ναῶν, ἐπιστηρίξας πένητας ἀδελφούς καί ἰδιαιτέρως μεριμνήσας διά τήν ἐπιμόρφωσιν τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τήν πνευματικήν καλλιέργειαν τοῦ ποιμνίου Αὐτοῦ.

Ἀπό δέ τοῦ ἔτους 2006 ἐτέθη ὁ λύχνος «ἐπί τήν λυχνίαν» (Λκ. 11,33) καί ἐπηδαλιούχησεν τήν νοητήν ναῦν τῆς κατά Κύπρον Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, μή δίδων «ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς … καί τοῖς βλεφάροις … νυσταγμόν καί ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις», (Ψλμ. 131,4) προκειμένου, ἵνα ἴδῃ τήν ἐμπιστευθεῖσαν Αὐτῷ Ἐκκλησίαν πνευματικῶς καί ὑλικῶς ἀκμάζουσαν, ἐλευθέραν καί ζῶσαν. Ἀνηλώθη εἰς λίαν σημαντικά ἔργα, ὡς ἦτο ἡ ἀναθεώρησις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἡ ἀναβάθμισις τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ διά τῆς ἀναδείξεως Μητροπολιτῶν καί Χωροεπισκόπων καί ἡ ἵδρυσις τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἵνα δύνηται ἀκωλύτως ἐκτελεῖν τό ἔργον αὐτῆς ὡς ἀρχαία Αὐτοκέφαλος Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ἄξιον μνήμης ἐστίν ὅτι ὑπῆρξεν θερμός ὑποστηρικτής τοῦ ἐνιαίου Κράτους τῆς Κύπρου, ἄνευ κατοχικῶν καί ἑτέρων ἀλλοτρίων δυνάμεων.

Οὐχ ἧττον, δυνάμεθα νά ἀποδώσωμεν Αὐτῷ τό τοῦ Παύλου «ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ᾿ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν» (Κορ. Β΄ 11,28). Τῷ ὅντι, ὁ μακαριστός Προκαθήμενος ἐξεδήλωσεν ἐμπράκτως τό ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ ὑπέρ τῶν Παλαιφάτων Πατριαρχείων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς πρός στήριξιν τῶν χειμαζομένων Χριστιανῶν τῆς αὐτῆς περιοχῆς καί ἡ πλειστάκις φιλοξενία ὑπ’ Αὐτοῦ, ἐν τῇ μεγαλονήσῳ Κύπρῳ, τῶν συναντήσεων τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς. Ὡσαύτως ἐξεδηλώθη καί τό πρός τό Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἡμῶν ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ, ἀφ’ ἑνός μέν διά τῆς ἐγκρίσεως τῆς ἀνασυστάσεως τῆς ἐν Λευκωσίᾳ Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου, συνεχίζουσα οὕτω τό ἔργον τῆς κατεχομένης, ἄχρι τοῦ νῦν, Ἐξαρχίας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Χρυσοστόμου Κουτσοβέντῃ, ἀφ’ ἑτέρου δέ διά τῆς χορηγήσεως ὑποτροφιῶν πρός φοίτησιν νέων τοῦ Ἡμετέρου ποιμνίου εἰς τήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Οἱ ἀδελφικοί δεσμοί καί ἡ ἀγαστή συνεργασία τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν ἀπέδωκαν πνευματικούς καρπούς.

Ἐν Ἱερουσαλήμ παροικοῦντες καί μάρτυρες τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως ὄντες, δράμωμεν τά νῦν καί προσφωνήσωμεν τόν μακαριστόν Πρωθιεράρχην διά τοῦ «Χριστός Ἀνέστη!». «Οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν περί τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μή λυπῆσθε καθώς καί οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα» (Θεσ. Α΄ 4,13). Τοῦτο τό φθαρτόν, «σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ, σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ, σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει, σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν» (Κορ. Α΄ 15,43-44). Βέβαιοι ὅντες διά τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πιστεύομεν καί εἰς τήν προφητικήν ρῆσιν ὅτι «ἀναστήσονται οἱ νεκροί καί ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις» (Ἡσ. 26,19).

Ἱκετηρίους ὅθεν ἀναπέμπομεν δεήσεις τῷ ἐκ Τάφου ἡμῖν ἀνατείλαντι Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς τοῦ μεταστάντος Ἀρχιεπισκόπου ἐν χώρᾳ ζώντων καί σκηναῖς δικαίων, ὅπως ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως, «ἐκλάμψῃ ὡς ὁ ἥλιος σύν ἀγγέλοις εἰς ζωήν αἰώνιον σύν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, ὁρῶν αὐτόν καί ὁρώμενος καί ἄληκτον τήν ἀπ’ αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενος» (Ἰω. Δαμασκηνός).

Ἐφ’ οἷς, συλλυπούμενοι βαθέως τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι, τοῖς τιμίοις μέλεσι τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί παντί τῷ εὐσεβεῖ πληρώματι τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀσπαζόμεθα αὐτήν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ  ͵βκβ΄  Ὀκτωβρίου  κε΄.

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Ἐν μέσῳ τῶν τιμητικῶν ἐκδηλώσεων παρά τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μετηνέχθη  τό σκήνωμα τοῦ ἐκλιπόντος σεβαστοῦ Προθιεράρχου καί ἐτάφη εἰς τόν τάφον, διά τόν ὁποῖον ὁ ἴδιος εἶχε μεριμνήσει κάτωθι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΩΝ

Τήν Κυριακήν, 25ην Ἰουλίου / 7ην Αὐγούστου 2022, ἀγνώστου μέχρις στιγμής προελεύσεως ἀκραῖοι καταληψίαι κατέλαβον τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἁγίας Σιών, πέριξ τοῦ παρεκκλησίου καί πλησίον τοῦ κτιρίου τῆς Σχολῆς, φέροντες τραπέζας καί κλίνας προτιθέμενοι νά ἐγκατασταθῶσιν μονίμως.

Τό Πατριαρχεῖον διεμαρτυρήθη ἐντόνως  διά τήν ἐπανειλημμένην κατάφωρον παραβίασιν τοῦ προσκυνηματικοῦ χώρου τούτου καί διά καταθέσεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἀστυνομίαν ἀπῄτησεν τήν ἐκτόπισιν τῶν ἐπικινδύνων ἀνθρώπων τούτων.

Ἡ Ἀστυνομία ἀπηλευθέρωσε τόν χῶρον τοῦτον ἐξ αὐτῶν.

Τό Πατριαρχεῖον καταδικάζει ἀπερίφραστα τήν παράνομον ἐνέργειαν ταύτην καί προτίθεται νά προβῇ εἰς ὅλα τά ἀπαιτούμενα ἔνδικα μέτρα πρός ἀπονομήν δικαιοσύνης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η Α.ΘΜ. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΑΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Βηθλεέμ 15-7-2022

Ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α κ. Τζόζεφ Μπάϊντεν εὑρισκόμενος εἰς σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τόν τόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐγένετο δεκτός  ἐν ἀρχῇ εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ὑπό ἐκπροσώπων τῶν Τριῶν Ἐκκλησιῶν,  αἱ ὁποῖαι ἔχουν τήν προσκυνηματικήν εὐθύνην τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ καί αἱ ὁποῖαι εἶναι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Κουστωδία τῆς Ἁγίας Γῆς τῶν Φραγκισκανῶν καί τό Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον.

Ἐν συνεχείᾳ ἀνέμενον τοῦτον εἰς τό ἐσωτερικόν τῆς Βασιλικῆς  ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος Παττόν καί ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα Μακαριώτατος Nourhan Manugian καί ἐξενάγησαν αὐτόν καί συνεζήτησαν μετ’ αὐτοῦ, παρουσίᾳ ὡρισμένων Παλαιστινίων ἀξιωματούχων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισε τήν ἀνάγκην δι’ ἐνεργόν Ἀμερικανικήν παρέμβασιν διά τήν προστασίαν τῆς Χριστιανικῆς κληρονομίας καί παρουσίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τήν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι μάρτυς ἄνευ προηγουμένου ἐπιθέσεων ὑπό Ἰσραηλινῶν ἐξτρεμιστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι διαπράττουν τά ἀδικήματά των ἀνευθύνως, μέ σκοπόν νά δημιουργήσουν ἕνα περιβάλλον, τό ὁποῖον ἀπωθεῖ τούς Χριστιανούς ἀπό τήν ἰδίαν αὐτῶν πόλιν Ἱερουσαλήμ. Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἐπίσης τάς ἐπιθέσεις εἰς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί πιστούς Χριστιανούς ὑπό μελῶν τῶν ὁμάδων τούτων καί τάς προσπαθείας αὐτῶν νά  οἰκειοποιηθοῦν τάς περιουσίας  εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ εἰς μίαν ὑπόθεσιν,  ἡ ὁποία ἔχει παρουσιάσει τήν φρίκην καί τήν ἀσχήμιαν τῆς μάχης, τήν ὁποίαν διεξήγαγον αἱ ἐν λόγῳ ὁμάδες ἐναντίον τῆς αὐθεντικῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ὡμίλησεν διά τόν περιορισμόν τῆς ἐλευθερίας τῆς λατρείας εἰς βάρος Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος ἐμποδίζει τούς πιστούς νά προσεγγίσουν ἐλευθέρως εἰς τούς τόπους λατρείας των καί ἀνεφέρθη εἰς τό  παράδειγμα τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας ἐφέτος τό Μέγα Σάββατον, κατά τό ὁποῖον ἠμπόδισαν τούς πιστούς νά φθάσουν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τούς κινδύνους τῆς Χριστιανικῆς μεταναστεύσεως, εἰδικῶς τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τήν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, καί ὅτι ἡ διατήρησις τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας ἀποτελεῖ σημαντικόν ἀνθρωπιστικόν καί πολιτισμικόν μήνυμα, προσθέτων δέ ὅτι ἡ προστασία τοῦ «Status Quo» εἶναι προτεραιότης διά ὅλας τάς Ἐκκλησίας, ὡς συμβαίνει μέ τήν διατήρησιν τῆς Χασημιτικῆς κηδεμονίας ἐπί τῶν Ἰσλαμικῶν καί Χριστιανικῶν Προσκυνημάτων  εἰς τούς Ἁγίους Τόπους.

Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως ἀνεφέρθη εἰς τάς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί καί  εἰς τόν βαθμόν τῆς ἐντάσεως εἰς τόν ὁποῖον ἔχουν φθάσει τά πράγματα, ἰδίᾳ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ὅπου Ἱεροί Ναοί δέχονται ἐπιθέσεις, προσβάλλονται οἱ Χριστιανοί κληρικοί καί ἐμποδίζεται ἡ πρόσβασις τῶν πιστῶν εἰς χώρους λατρείας·  καί διά τάς προσπαθείας κατασχέσεων Χριστιανικῶν ἀκινήτων εἰς τήν κυρίαν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τήν ἱστορικήν διαδρομήν τῶν Χριστιανῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ καί ἀπό τήν Νέαν Πύλην πρός τό ἐσωτερικόν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως.

Εἰς τό πρόγραμμα τῶν ἐπισήμων ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἐπισκέψει τοῦ Προέδρου  Μπάϊντεν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεόφιλος Γ’, συμμετεῖχεν τήν Πέμπτην, 14ην Ἰουλίου 2022, ὁμοῦ μετά τῶν ὑπολοίπων Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἄλλων κληρικῶν εἰς δεξίωσιν, τήν ὁποίαν παρέθεσεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Ἰσαάκ Χέρτζογκ εἰς τήν ἐπίσημον κατοικίαν αὐτοῦ πρός τιμήν τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. Εἰς τήν δεξίωσιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισε τήν ἀνάγκην νά λάβουν τέλος αἱ πρακτικαί τῶν Ἰσραηλινῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι στοχεύουν εἰς τήν διαγραφήν τοῦ πολιτισμικοῦ ψηφιδωτοῦ τῆς Ἁγίας Πόλεως καί εἰς τήν ἐξάλειψιν τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς πολυμορφίας αὐτῆς, προσθέτων ὅτι ἡ Χριστιανική κληρονομία εἰς τήν Ἱερουσαλήμ κινδυνεύει ἐξ αἰτίας τῶν πρακτικῶν, τάς ὁποίας χρησιμοποιοῦν αἱ ὁμάδες αὗται.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ὑπεδέχθη εἰς τό  Πατριαρχεῖον τήν Παρασκευήν, 10ην Ἰουνίου 2022, τόν ἐξοχώτατον κ. Hady Amr, Ἀναπληρωτήν Γραμματέα Ἰσραηλινῶν-Παλαιστινιακῶν Ὑποθέσεων καί Τύπου καί Δημοσίας  Διπλωματίας.

Ἀφ’ οὗ ὁ ἐξοχώτατος κ. Amr μετέφερε τήν ἀνησυχίαν τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ κ. Τζό Μπάϊντεν διά τά προβλήματα καί τάς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζουν αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Ἁγίων Τόπων, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισεν ὅτι οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις Χριστιανοί εὑρίσκονται ὑπό πίεσιν, λόγῳ τῶν συστηματικῶν προσπαθειῶν τῶν Ἰσραηλινῶν ἐξτρεμιστῶν νά ἐξαλείψουν τήν Χριστιανικήν παρουσίαν ἀπό τήν Ἁγίαν Πόλιν.

Ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Ἁγίων Τόπων εἶναι συσπειρωμέναι εἰς τήν προσπάθειαν νά διατηρήσουν τήν αὐθεντικήν Χριστιανικήν κληρονομίαν καί παρουσίαν εἰς τήν  Ἱερουσαλήμ παρ’ ὅλας τάς προκλήσεις, τάς ὁποίας προβάλλουν αἱ ἐξτρεμιστικαί Ἰσραηλιναί ὀργανώσεις.

Ὁ Μακαριώτατος ἀργότερον ὡμίλησεν ἐπίσης διά τό πῶς ὁ ἀμφίβολος νομικός ἀγών τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργανώσεως Ateret Cohanim διά τήν κατάληψιν τοῦ Imperial Hotel εἰς τήν  Πύλην τοῦ Δαβίδ ἐνέχει πιθανόν κίνδυνον διά τήν εἴσοδον τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας καί διά τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς (Status Quo) τῆς Πόλεως, καθώς εἶναι ἡ κυρία εἴσοδος διά τούς χριστιανούς προσκυνητάς  πρός τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον καί πρός κτίρια ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Μέ τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου ὑπέρ τῆς Ateret Cohanim αὐτήν τήν ἑβδομάδα, ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν ὅτι πᾶσαι αἱ νόμιμοι διαδικασίαι ἔχουν ἐξαντληθῆ. Παρά τήν ἄδικον ἀπόφασιν ταύτην, αἱ Ἐκκλησίαι παραμένουν σταθεραί εἰς τήν δέσμευσίν των νά ὑποστηρίξουν τούς σημερινούς ἐνοικιαστάς τῶν ἀκινήτων καί εἰς τό ὅραμα διά μίαν πολυθρησκευτικήν καί πολυεθνικήν Ἱερουσαλήμ, παρά τάς ἐνεργείας τῆς Ateret Cohanim. Ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν ὅτι κινδυνεύουν καί αἱ Χριστιανικαί περιουσίαι εἰς τήν Νέαν Πύλην, καθώς αἱ Τοπικαί Ἀρχαί προωθοῦν σημαντικάς ἀλλαγάς εἰς τήν  περιοχήν.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἐπεσημάνθη ὅτι τά σχέδια τῆς Ἰσραηλινῆς Οἰκολογικῆς Ἀρχῆς Φύσεως καί Πάρκου, πού ἐνεργοῦν συμφώνως μέ τήν Ἰσραηλινήν ἐξτρεμιστικήν ὁμάδα Elad, προσεπάθησαν νά ἐπεκτείνουν τό Ἐθνικόν Πάρκον τῶν Τειχῶν τῆς Ἱερουσαλήμ εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐξήγησεν ὅτι τό σχέδιον αὐτό θά περικυκλώσῃ ἐξ ὁλοκλήρου ἤ ἐν μέρει εἴκοσι Χριστιανικούς χώρους αὐθαιρέτως, δίχως συνεννόησιν μέ τάς Ἐκκλησίας, μέ τελικόν ἀποτέλεσμα εἰς τήν οὐσίαν τήν κατάσχεσιν καί τήν ἐθνικοποίησιν  Χριστιανικῶν Ἱερῶν Τόπων. Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι, μολονότι τό σχέδιον ἀπεσύρθη, ἀναμένεται νά προταθῇ καί πάλιν ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους, ὅπερ προκαλεῖ περαιτέρω δυσφορίαν εἰς τάς Ἐκκλησίας.

Ἐπιπλέον, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ὡμίλησε διά τούς περιορισμούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλονται εἰς τήν  ἐλευθερίαν τῶν Χριστιανῶν πιστῶν, καθ’ ἥν στιγμήν δέν ὑπάρχει διά τάς ἐπιθέσεις μέ θρησκευτικά κίνητρα κατά τῶν Χριστιανῶν ἡ ἀνάλογος Ἀστυνομική ἐπιβολή, πρᾶγμα τό ὁποῖον δημιουργεῖ ἀτμόσφαιραν φόβου καί ἐκφοβισμοῦ πρός ὅσους ἐπιθυμοῦν νά ἀσκήσουν τήν πίστιν των ἐλευθέρως εἰς τήν  Ἱερουσαλήμ. Ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι ἐφέτος κατά τό Μέγα Σάββατον εἰς τήν Τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός ἡ Ἀστυνομία τῆς Ἱερουσαλήμ περιώρισε τούς προσκυνητάς καί τούς ἐντοπίους Χριστιανούς νά εἰσέλθουν εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν, ἐμποδίζουσα τήν πρόσβασιν εἰς τήν  Ἐκκλησίαν τοῦ Παναγίου Τάφου. Τάς περισσοτέρας φοράς ἡ Ἀστυνομία ἐχρησιμοποίησεν ἀνεπίτρεπτον βίαν, διά νά ἀποτρέψῃ τούς πιστούς ἀπό τό νά ἐπισκεφθοῦν τό προσκύνημά των.

Ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν ὅτι αἱ ἐπιθέσεις κατά Χριστιανῶν καί κληρικῶν ὑπό ἐξτρεμιστῶν Ἰσραηλινῶν ἔχουν αὐξηθῆ εἰς τήν  Ἱερουσαλήμ, καθώς καί οἱ βανδαλισμοί κατά τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιουσιῶν καί ἡ λεκτική καί σωματική κακοποίησις ἐναντίον ἱερέων ἔχει καταστῇ ὅλον καί περισσότερον συνηθισμένη, ἰδιαιτέρως κατά τό ἑσπέρας ἑκάστου Σαββάτου. Ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν ὅτι ἡ αὐξανομένη ἐπιθετικότης τῶν ἐξτρεμιστῶν Ἰσραηλινῶν εἶναι πιό ἐμφανής εἰς τό Ὄρος Σιών, ὅπου τό Ἀββαεῖον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τό Ὀρθόδοξον τμῆμα τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών ἀποτελοῦν συχνά στόχον. Τήν περασμένην Δευτέραν, 6ην Ἰουνίου, ἠπείλησαν ἕνα φύλακα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι θά καύσουν τούς ὀφθαλμούς αὐτοῦ διά σιγαρέττων (τσιγάρων) καί εἶπον εἰς αὐτόν, ὅτι θά τόν εὑροῦν καί θά τόν ἐξολοθρεύσουν, ἐπειδή προσεπάθησε νά προστατέψῃ τήν Χριστιανικήν περιουσίαν. Οὖτοι  εἶπον ὅτι ἡ Ἀστυνομία σπανίως ἐρευνᾷ τά περιστατικά αὐτά εἰς τοσοῦτον βαθμόν, ὥστε πολλοί κληρικοί δέν ἀναφέρουν ἐγκλήματα, ἐπειδή αἱ Ἀρχαί ἐπιβολῆς τοῦ νόμου ἐθελοτυφλοῦν τόσο συχνά.

Ἀνταπαντῶν, ὁ ἐξοχώτατος κ. Amr ἐδήλωσεν ὅτι τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἐνδιαφέρεται διά τήν Χριστιανικήν κληρονομίαν καί παρουσίαν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους μέ ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν διά τό θέμα τῆς Χριστιανικῆς περιουσίας εἰς τήν  Πύλην τοῦ Δαβίδ εἰς τήν  Ἱερουσαλήμ. Ὁ ἐξοχώτατος κ. Amr ἐπεσήμανεν ἐπίσης τό ἐνδιαφέρον τοῦ Προέδρου Μπάϊντεν νά συναντηθῇ μέ Ἀρχηγούς Ἐκκλησιῶν, διά νά ἀκούσῃ τάς ἀνησυχίας αὐτῶν, κατά τήν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τήν περιοχήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΝΕΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ

Εἰς λίαν πρωϊνήν ὥραν τῆς Δευτέρας, 24ης Μαΐου / 6ης Ιουνίου 2022, ὁμάς πεντήκοντα περίπου Ἰσραηλινῶν ἐξτρεμιστῶν ἀγνώστου προελεύσεως, διέρρηξε τήν πύλην καί τό κιγκλίδωμα καί εἰσῆλθε βιαίως εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν λόφον τῆς Ἁγίας Σιών.

Οἱ ἐξτρεμισταί αὐτοί εἰσῆλθον εἰς τό παρεκκλήσιον, ἐβεβήλωσαν τό ἐσωτερικόν αὐτοῦ καί ἐπίσης ἠπείλησαν τόν φύλακα αὐτοῦ καί τῶν πέριξ ἐγκαταστάσεων, τόν ὁποῖον ἔχει διoρίσει τό Πατριαρχεῖον, λέγοντες «γνωρίζομεν ποῦ διαμένεις καί ἡμεῖς θά σέ ἐξουδετερώσωμεν», ὡς διεπίστωσεν ἰδίοις ὄμμασιν μεταβάς ἐπί τόπου τῇ ἐντολῇ τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Γέρων Δραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος.

Διαρρήξεις τοῦ εἴδους αὐτοῦ, ἐκφοβισμοί καί ἀπειλαί ἔχουν λάβει χώραν ἐπανειλημμένως εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτό εἰς βάρος τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ καί τῆς ἀδιακόπου μαρτυρίας τῆς χριστιανικῆς παρουσίας ἐκεῖ ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ  Μυστικοῦ Δείπνου καί τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς.

Διαφυγών τόν σκληρόν ἐκφοβισμόν καί τήν ὀργήν τῶν ἐξτρεμιστῶν ὁ φύλαξ, κατώρθωσε νά καλέσῃ τήν Ἀστυνομίαν, ἡ ὁποία ἦλθε καί ἐπενέβη, διά νά ἀποκαταστήσῃ τήν τάξιν.

Τό Πατριαρχεῖον διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τήν ἀπαράδεκτον αὐτήν συμπεριφοράν καί θά ἐλέγξῃ ὅλας τάς δυνατότητας πρός τήν ἀπονομήν τῆς δικαιοσύνης διά τά δικαιώματα καί τό προσωπικόν αὐτοῦ.

Ἡ καταγγελία εἰς τήν Ἀστυνομίαν κατετέθη ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς καί Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί ὑπό τοῦ αὐτόπτου μάρτυρος τοῦ ἐπεισοδίου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, ὁ ὁποῖος ἐζήτησεν ἀπό τήν Ἀστυνομίαν νά πράξῃ πᾶν ὅ,τι δύναται πρός εὕρεσιν τῶν βανδαλιστῶν καί ἀπονομήν τῆς δικαιοσύνης, χάριν τῆς εἰρήνης τῶν Χριστιανῶν, ἐν ὄψει μάλιστα καί τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς καί τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

https://youtube.com/shorts/FBZguM1bX4w?feature=share
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟN ΙΕΡΟΣOΛYΜΩΝ: ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩΜΕΝ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ SHERIN ABU AQLEH

Τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐπεβεβαίωσεν ὅτι θά στηρίξῃ ὅλας τάς προσπαθείας διά τήν ἀπονομήν δικαιοσύνης  διά τήν πολιτικήν μάρτυρα  Sherin Abu Aqleh, ἀνέφερε  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Ἀρχιγραμματεύς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατά τήν διάρκειαν ἐπιμνημοσύνου δεήσεως διά τήν Abu Aqleh, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν  Ρωμαιοκαθολικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς Βηθλεέμ.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἀκολουθίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀρίσταρχος ἐξεφώνησε λόγον ἐξ ὀνόματος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’, ἐπαινῶν τήν Abu Aqleh διά τήν ἀφωσιωμένην δημοσιογραφικήν αὐτῆς δραστηριότητα εἰς τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ καί εἰς τό ἐπάγγελμά της, καταδικάζων τήν στοχοποίησίν της, ἐν ᾧ ἐκτελοῦσε τό καθῆκον αὐτῆς καί ἐκφράζων συλλυπητηρίους εὐχάς πρός τήν  οἰκογένειαν αὐτῆς.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ’ εἶχε δώσει ἄμεσον εἰδικήν εὐλογίαν, ὅπως ταφῇ ἡ Abu Aqleh, εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Κοιμητήριον ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών, ἔνθα εἶναι ἐνταφιασμένοι καί οἱ γονεῖς της. Συμμετεῖχεν ἐπίσης εἰς τήν συνέντευξιν Τύπου, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Γαλλικόν νοσοκομεῖον Saint Joseph, ὅσον ἀφορᾷ τήν ἐπίθεσιν τῆς Ἀστυνομίας ἐναντίον συμμετεχόντων εἰς τήν κηδείαν αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ χθές ἐκδημήσαντος πρός Κύριον μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σαμαρείας κυροῦ Ἀμβροσίου ἐψάλη σήμερον, Πέμπτην, 29ην Ἀπριλίου/12ην Μαΐου 2022, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥραν 12ην μεσημβρινήν, Προεξάρχοντος καί ἀντιπροσωπεύοντος τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, ἐκφωνήσαντος τόν κάτωθι ἐπικήδειον:

 “Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Τεγέας κ. Θεόκλητε, ἐκπρόσωπε τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουργοί,

Εὐλαβεῖς Πρεσβύτεροι,

Φιλόχριστον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας,

 Μετά λύπης πολλῆς, ἐπληροφορήθημεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν γενομένου, Μητροπολίτου Νεαπόλεως κυροῦ Ἀμβροσίου.

Λυπούμεθα σήμερον πρό τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ, λύπην οὐχί πρός θάνατον, ὡς «οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα», ἀλλά λύπην, τήν ὁποίαν ἐλυπήθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός δακρύζων πρό τοῦ τάφου τοῦ τετραημέρου φίλου Αὐτοῦ Λαζάρου.

Ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, λοιπόν ἀδελφοί, ἀναμιμνῃσκόμεθα τόν ἀγαπητόν ἀδελφόν ἡμῶν καί ἀξιοχρέως ἀναφέρομεν περί αὐτοῦ, ὅτι ἐκ τῆς μικρᾶς ἡλικίας αὐτοῦ προσῆλθεν ἐκ τῆς γενετείρας αὐτοῦ πατρίδος τοῦ Πειραιῶς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐφοίτησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί μετά τήν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ ἐνετάχθη εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν ἡμῶν Ἀδελφότητα, χειροτονηθείς διάκονος καί ἱερεύς. Ἐσπούδασε Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν καί ὑπηρέτησεν εὐόρκως καί ἐν ἀφοσιώσει εἰς διαφόρους διακονίας τοῦ Πατριαρχείου, ὡς Τελετάρχης καί Εἰσηγητής τῶν Πατριαρχείων, ὡς Βιβλιοφύλαξ, Ἀρχειοφύλαξ, Καθηγητής τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, Ἡγούμενος τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν Γεθσημανῇ, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Ἄκκρῃ. Τό σωτήριον ἔτος 1981 ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη Ἀρχιεπίσκοπος Νεαπόλεως καί τό 1999 ὠνομάσθη Μητροπολίτης. 

Τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἠσθένησε καί ἐγένετο δεκτός καί ἐφιλοξενήθη τῇ εὐγενεῖ φροντίδι καί μερίμνῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας εἰς τό Δεκάζειον Γηροκομεῖον. Προηγουμένως δέ, ἐδέχθη τοιαύτην φιλάδελφον φιλοξενίαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας.

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, τήν ὁποίαν ἐκπροσωπῶ μετά τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Ὀσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ραφαήλ κατ’ ἀνάθεσιν τῆς Α.Θ.Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, ἐκφράζει τάς βαθυτάτας της εὐχαριστίας εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαντινείας καί Κυνουρίας καί τό ἀόκνως ἐργαζόμενον πρόθυμον καί εὐγενές προσωπικόν τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου.

Προπέμποντες γοῦν σήμερον τόν ἐκλιπόντα ἀδελφόν ἡμῶν  εἰς τήν τελευταίαν αὐτοῦ ἐπίγειον κατοικίαν καί τήν μόνιμον οὐράνιον, παρακαλοῦμεν ὀφειλετικῶς τόν Κύριον τῆς ζωῆς, ὅπως παρίδῃ πᾶν ἑκούσιον ἤ ἀκούσιον ἁμάρτημα αὐτοῦ καί ἀξιώσῃ αὐτόν τῆς ἀενάου Ἀναστασίμου μακαριότητος καί κοινωνίας μετά τῶν ὁσίων καί δικαίων.

Εἴη αἰωνία ἡ μνήμη του!”      

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον ἐσυνώδευεν ὁ  Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ.

Τόν ἐκλιπόντα μακαριστόν Μητροπολίτην Νεαπόλεως κυρόν Ἀμβρόσιον ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας αὐτοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος καί ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος καί πολλοί ἐκ τῶν κληρικῶν καί πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἐνεταφιάσθη εἰς τό Δημοτικόν Κοιμητήριον Τριπόλεως.

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης προσεύχεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ  ἐν χώρᾳ ζώντων μετά ὁσίων καί δικαίων.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ CARDINAL FERNANDO FILONI, THE GRAND MASTER OF THE EQUESTRIAN ORDER OF THE HOLY SEPULCHER.

Τήν Τρίτην, 27ην Ἀπριλίου/10ην Μαΐου 2022, Ὁ Καρδινάλιος His Most Rev. Eminence Ferdinando Filoni, the Grand Master of the Equestrian Order of the Holy Sepulcher μετά συνοδείας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῶν Λατίνων εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Pierre Battista Pizzaballa καί τοῦ Ἀποστολικοῦ Δελεγάτου εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ καί κληρικῶν τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Καρδινάλιον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, λέγων εἰς αὐτόν τό «ὡς εὖ παρέστητε» εἰς μίαν συγκυρίαν ἑόρτιον ἀλλά καί μίαν τεταμένην κατάστασιν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ὁ Καρδινάλιος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, ὑπογραμμίζων τήν φιλανθρωπικήν καί ἐκπαιδευτικήν δραστηριότητα τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν, εἰς τό ὁποῖον Οὗτος ἀνήκει.

Εὐχαριστῶν ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι ὁ λόγος αὐτοῦ ἔρχεται ἐνισχυτικός τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν ἁγίαν Γῆν καί ἀνεφέρθη εἰς τήν συμβολήν τοῦ νῦν Λατίνου Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Pierre Battista Pizzaballa,  τότε Κουστωδοῦ τῆς Ἀγίας Γῆς εἰς τήν Χριστιανικήν συνεργασίαν καί τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου.

«Ἡ συνεργασία αὕτη», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, συνεχίζεται καί σήμερα ἐν γνησίῳ Οἰκουμενικῷ Πνεύματι καί γνησίῳ διαλόγῳ. Διά τῆς συνεργασίας ταύτης ἀντιμετωπίζομεν τάς γνωστάς προσφάτους  προκλήσεις καί πιέσεις παρά ἀκραίων ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν  , οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ ζῶντες λίθοι τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Καρδιναλίου καί ἐπέδωσεν αὐτῷ ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ καί τάς Ἱεροσολυμιτικάς αὐτοῦ εὐλογίας εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ. Ὁ Καρδινάλιος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἔμβλημα τοῦ τάγματος τῶν Ἱπποτῶν αὐτοῦ καί πολύτιμον σημειωματάριον.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ταύτης  ὁ Καρδινάλιος ἐπετέλεσεν ἐπίσημον εἴσοδον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως συμφώνως πρός τό ἐπικρατοῦν προσκυνηματικόν καθεστώς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 26ης Ἀπριλίου /9ης Μαΐου 2022, ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Μωϋσῆς Λεών συνηντήθη μετά τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τό μοναστήριον τῶν Φραγκισκανῶν εἰς Ἱερουσαλήμ – Κουστωδίαν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην  προσεφώνησε τόν κ. Δήμαρχον ὁ ἡγούμενος τῶν Φραγκισκανῶν π. Φραγκῖσκος Πατόν, ὑπογραμμίζων εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ ὅτι προσφάτως ἑωρτάσθη τό Ἑβραϊκόν Πάσχα, κατά τό ὁποῖον οἱ Ἰουδαῖοι ἐνθυμοῦνται τήν δοθεῖσαν εἰς αὐτούς παρά τῷ Θεῷ ἐλευθερίαν ἐκ τῆς δουλείας τῆς Αἰγύπτου. Ἑωρτάσθη τό Χριστιανικόν Πάσχα ὡς  μετάβασις ἡμῶν ἐκ τῆς δουλείας τῆς ἁμαρτίας εἰς τήν ἐλευθερίαν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἑωρτάσθη τό Ραμαζάνι ὡς περίοδος  κατακτήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς νηστείας, τῆς λιτότητος καί τῆς βοηθείας πρός τούς πτωχούς.

Ὅλα ταῦτα συνέβησαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τό παράδειγμα τῆς ὁποίας ὑπομιμνῄσκει εἰς ἡμᾶς  οὐχί μόνον τήν συνύπαρξιν ἀλλά καί τήν ἀδελφοσύνην, τήν κοινότητα ἀξιῶν καί ἀρχῶν ζωῆς. «Πιστεύοντες ταῦτα εὐχόμεθα εἰς ὑμᾶς, κ. Δήμαρχε, σοφίαν καί δύναμιν, διά νά ἐργάζησθε ὑπέρ τῆς εὐημερίας ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ ἀνεξαρτήτως θρησκείας ἤ ἐθνικότητος».

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν ἐπέδωσε τό ἔμβλημα αὐτῆς εἰς τόν κ. Δήμαρχον.

Μετά τόν Κουστωδόν προσεφώνησε τόν κ. Δήμαρχον ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς ἕπεται:

“Mr. MAYOR,

Your Beatitudes,

 Your Eminences,

Your Graces,

Ladies and Gentlemen

We thank you, Mr. MAYOR, for your kind invitation to this gathering in this festive season. This is a time of the year when the eyes of the world are turned toward Jerusalem, and when we are most aware of the importance of Jerusalem not just for those of us who live here, but for the whole of humanity.

As the focal point of the divine-human encounter, Jerusalem has a universal significance that transcends all human boundaries and divisions. We are all sons and daughters of Jerusalem, and Jerusalem is the spiritual home of all people of goodwill, regardless of their origin or creed. As we read in the Scriptures, “Jerusalem, Jerusalem… how often have I desired to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings” (Luke 13,34).

This Paschal season makes visible the mission of the Church in maintaining this special character of Jerusalem and in upholding the multicultural and multifaith heritage that we share. As you are well aware, this unique identity of Jerusalem and its universal vocation are the serious peril from Israeli radical groups whose actions threaten the very fabric and foundation of this Holy City. So egregious is their activity,that it is catching the attention of religious and governmental leaders around the world, who recognize the dangers of such groups, and we cannot but express our deep concern to you.

The Churches are willing to work together with you for the common benefit and common good of all our people, but this work must rest upon mutual respect and the security of the historic rights and privileges of the communities that make up our society. We wish to take this opportunity to acknowledge and thank our fellow Heads of the Churches, especially His Paternity Father Francesco, who has been instrumental in building up our common witness.

We are living in challenging times, and the role of Jerusalem is of greater significance to the human family than ever before. We understand fully the complexities of the issues that we face, and we are committed to finding appropriate solutions that will contribute to the well being of all our people.

MAY God bless you, Mr. MAYOR, and your colleagues, in the work that you do on behalf of our Holy City and all who live here and come here on pilgrimage.

Thank you”.

Εἰς τήν ἀντιφώνησιν αὐτοῦ ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν συνάντησιν εἰς μίαν κοινήν περίοδον ἑορτῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα, τοῦ Χριστιανικοῦ Πάσχα καί τοῦ Ἰσλαμικοῦ Ραμαζανίου. Αἱ ἑορταί αὗται λαμβάνουν χώραν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἁγίαν καί ἠγαπημένην ὑφ’ ὅλων ἡμῶν. Εἰς τήν πόλιν ταύτην, ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς λατρείας διαφυλάσσεται, ἑνώνοντας Ἑβραίους, Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους εἰς μίαν συνύπαρξιν εὐημερίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.