1

Η ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ κ. ΛΑΡΙΣΑ ΜΙΚΟΛΕΤ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ.

Τήν Δευτέραν 10ην /23ην μηνός Νοεμβρίου 2009, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἡ Πρέσβυς τῆς Μολδαβίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Λαρίσα Μικολέτ, προκειμένου νά ὑποβάλῃ Αὐτῷ τά ἀποχαιρετιστήρια καί τά σέβη αὐτῆς ἐπὶ τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτῆς ὡς Πρέσβυς εἰς τό Ἰσραὴλ.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἡ Πρέσβυς ἐξέφρασε εἰς τόν Μακαριώτατον τήν βαθυτάτην ἐκτίμησιν καί τάς θερμάς εὐχαριστίας αὐτῆς διά τὴν εἰλικρινῆ συνεργασίαν καὶ τὴν διάθεσιν συμπαραστάσεως Αὐτοῦ πρὸς τὸν λαὸν τῆς Μολδαβίας καὶ τὴν συμφιλιωτικὴν καὶ εἰρηνευτικὴν διάθεσιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἐκτιμᾶται ἀπὸ ὅλον τὸν Οὐκρανικὸν λαόν.

Ἡ Πρέσβυς εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον: «Ἐδιδάχθημεν ἐκ τοῦ τρόπου Ὑμῶν καὶ τῶν προσπαθειῶν Ὑμῶν δι ἑνότητα. Ταῦτα λέγω ὡς Πρέσβυς. Προσωπικῶς, εὐχαριστῶ διὰ τὰς προσευχὰς Ὑμῶν ὑπὲρ τῆς οἰκογενείας μου. Αὗται ἐνίσχυσαν τὴν πίστιν μου. Εὐχαριστῶ διὰ πάντα ταῦτα».

Ὁ Μακαριώτατος εὐχαριστεῖ τήν κ. Μικολέτ διὰ τούς ἐγκαρδίους αὐτῆς λόγους, λέγων ὅτι: «Τοιαύτη εἶναι ἡ ἀποστολὴ τοῦ Πατριαρχείου, τῆς ὁποίας ἡμεῖς εἴμεθα διάκονοι. Ἡ ἀποστολὴ αὕτη εἶναι διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Ἁγίας Γῆς καὶ οὐχὶ μόνον. Χαιρόμεθα, ἐὰν τὸ μήνυμα τοῦτο ἔχει φθάσει εἰς τὸν διπλωματικὸν κόσμον. Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐθνικαί ἡμῶν Ἐκκλησίαι εἶναι ἡνωμέναι ἐν ἐλευθερίᾳ». «Ὅπλον ἡμῶν», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι ἡ προσευχή. Εὐχαριστοῦμεν ὑμᾶς διὰ τὴν διαβίβασιν τῶν μηνυμάτων τῆς χώρας ὑμῶν καὶ τὴν κατανόησιν τῶν Ἡμετέρων μηνυμάτων πρὸς τὸν λαὸν ὑμῶν. Εἶθε αἱ προσευχαί Ἡμῶν νὰ συνοδεύσουν ὑμᾶς. Ἀπέρχεσθε τῆς θέσεως ταύτης μετὰ πλουσίας πείρας».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 10ης /23ης Νοεμβρίου 2009, τὴν 5ην μ.μ. ὥραν, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τὸν Ὑπουργὸν Βιομηχανίας, Τουρισμοῦ, Ἐμπορίου καὶ Ἐνεργείας τῆς Κύπρου, κον Ἀντώνιον Πασχαλίδην, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς Τὲλ-Ἀβὶβ, κου Ἀναστασίου Τζώνη καὶ τοῦ Διπλωματικοῦ Λειτουργοῦ τῆς Κύπρου εἰς τὴν Παλαιστινιακὴν Ἀρχὴν κ. Δημοσθένους Τάκη.

Ὁ κ.Πασχαλίδης ἦλθε εἰς τό Πατριαρχεῖον εἰς τό πλαίσιον ἐπισκέψεώς του εἰς τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ Μακαριώτατος εἶπεν αὐτῷ μετὰ χαρᾶς τὸ «εὖ παρέστητε», ἐξηγών αὐτῷ ὅτι τό Πατριαρχεῖον εἶναι ὁ κληρονόμος ὄχι μόνον μιᾶς πνευματικῆς κληρονομιᾶς, ἀλλὰ καὶ φυσικῆς τοιαύτης, δηλαδή περιουσίας, εἰς ναούς, προσκυνήματα καὶ μονὰς καὶ εἶναι ὁ ἐγγυητὴς τῆς διατηρήσεως τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Χριστιανικῆς ταυτότητος τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, ἐργαζόμενον ὑπὸ τέσσαρας διαφορετικὰς πολιτικὰς κυριαρχίας καὶ διαδραματίζον σπουδαῖον σημαντικὸν εἰρηνευτικὸν ρόλον εἰς τὴν ἐξελισσομένην εἰρηνευτικὴν προσπάθειαν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη ἐπίσης καὶ εἰς τὴν κατάστασιν τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κύπρον, εἰς τὴν συντήρησιν καὶ ἀνακαίνισιν τῆς Ἐξαρχίας αὐτοῦ ἐκεῖ.

Ὁ κ. Ὑπουργὸς ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ καλῶς ἐννοουμένου «θρησκευτικοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ» μεταξὺ Κύπρου καὶ Ἁγίων Τόπων, εἰς Ἰσραὴλ καὶ Ἰορδανίαν, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Μαδηβᾶς, ἐν ἧ ὁ μοναδικός διά τήν ἱστορίαν καί ἀρχαιολογίαν χάρτης τῆς Ἁγίας Γῆς καί πολλοί ἀκόμη ἀρχαιολογικοί χῶροι.

Ὁ Ὑπουργὸς ἐπέδωσεν εἰς Μακαριώτατον Κυπριακήν «μερέχαν, ἦτοι μυροδοχεῖον «κούμ-κούμ». Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς μετάλλια τῶν δύο χιλιάδων ἐτῶν τοῦ Πατριαρχείου καὶ εἰκόνας τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_1_placeholder
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν Κυριακήν, 9ην / 22αν Νοεμβρίου, ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἐτέλεσε πανηγυρικήν Δοξολογίαν ἐπί τῇ συμπληρώσει τετραετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί τῆς Ἐνθρονίσεως εἰς τόν Θρόνον αὐτῆς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Θεοφίλου τοῦ Γ’ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανίερον Ναόν τῆς  Ἀναστάσεως.

Πρός τοῦτο, ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἐξεκίνησε ἀπό τό Πατριαρχεῖον καί, τῶν κωδώνων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κρουομένων, κατῆλθεν εἰς τό ἐν μέσῳ αὐτοῦ Καθολικόν.

Ἐνταῦθα, τοῦ Πατριάρχου ἐνδυθέντος μανδύαν, ἐπιτραχήλιον καί ὠμόφορον, καί τῶν Ἀρχιερέων ἐνδυθέντων ἐπιτραχήλιον καί ὠμόφορον, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν παρά τό σημεῖον «Ὀμφαλός τῆς Γῆς» Δοξολογία ὡς εὐχαριστία εἰς τόν Θεόν διά τήν εἰρήνευσιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τήν ἀνάδειξιν ἀξίου ποιμένος αὐτῆς.

Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ἡ μακρά πομπή τῶν  ἀρχιερέων, ἱερέων καί μοναχῶν, τῶν λαϊκῶν ἑπομένων, ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον, τῶν κωδώνων κρουομένων.

Εἰς τή αἴθουσαν τοῦ Θρόνου προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ὡς ἕπεται:

«Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Παρῆλθεν ἤδη μία τετραετία ἀπό τῆς εὐλογημένης ὥρας τῆς ἐκλογῆς καί Ἐνθρονίσεως τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Μακαριότητος εἰς τόν ἔνδοξον Θρόνον τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας ὅλης.

Τό τετραετές τοῦτο χρονικόν διάστημα ὑπῆρξε πλῆρες σημαντικῶν γεγονότων σημαδευσάντων τό παρόν καί τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος.

Ὁμολογουμένως κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐτῶν αὐτῶν διαφανής καί χρηστός ὑπῆρξεν  ὁ τρόπος διαχειρίσεως τῶν οἰκονομικῶν καί λοιπῶν ὑποθέσεων τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου. Χρόνια προβλήματα τῆς κτηματικῆς καί ἄλλης περιουσίας αὐτοῦ εὗρον τήν λύσιν αὐτῶν. Αἱ προσενεχθεῖσαι ὑπό Φιλανθρωπικῶν Ὀργανισμῶν καί Συλλόγων καί ὑπό τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν δωρεαί κατετέθησαν εἰς τό Κεντρικόν Ταμεῖον τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ καί ἐξ αὐτοῦ διετέθησαν διά τήν ἐπιτέλεσιν ἔργων συντελούντων εἰς τήν καλήν λειτουργίαν τοῦ Πατριαρχείου καί τήν ἀνύψωσιν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἀνταξίως τῆς ἱστορίας αὐτοῦ.

Ἐκ τῶν ἔργων τούτων μνημονευθήτωσαν κατ’ ἀρχάς τά συντελεσθέντα εἰς τά πανάγια προσκυνήματα, ὡς εἶναι οἱ τοποθετηθέντες ἐπί τοῦ βράχου τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ πολύτιμοι, στερεοί καί διαφανεῖς ὑαλοπίνακες, αἱ ἀναρτηθεῖσαι ὑπεράνω τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως 24 πολύτιμοι ἀργυραῖ κανδῆλαι καί ἡ ἀνακαίνισις τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τοῦ «δοχειοῦ», τοῦ χώρου δηλαδή διαφυλάξεως τοῦ ἐλαίου καί τοῦ νάματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, καρποί δωρεᾶς εὐσεβῶν προσκυνητῶν. Ἐπίσης ἡ κατόπιν δυσκόλως ἐπιτευχθείσης καθεστωτικῆς προσκυνηματικῆς συμφωνίας καί τῇ χορηγίᾳ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως συντελεσθεῖσα ἀνακαίνισις τῶν χώρων ὑγιεινῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Μνημονευτέαι ἐπίσης αἱ ἐν τῷ Κεντρικῷ ἡμῶν Μοναστηρίῳ ἀνακαινίσεις τῆς αἰθούσης τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἀρχιγραμματείας, τοῦ Ἀρχείου, τῆς Βιβλιοθήκης καί τοῦ ἀρτοποιείου.

Πέραν τῶν ἔργων τούτων, τῶν ὑπό τοῦ Κέντρου ἐκτελεσθέντων, πολλοί τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἀδελφῶν φιλοτιμούμενοι καί εὐσυνειδήτως κινούμενοι, ἀνεκαίνισαν προσκυνήματα καί ἱεράς Μονάς  δι’ ἀνακαινίσεων δομικῶν, κτιριακῶν, ἀναστηλωτικῶν καί ἄλλων, αἱ ὁποῖαι προσέδωσαν ὄντως εἰς αὐτά στερέωσιν, εὐστάθειαν, εὐπρέπειαν καί καλήν ἐμφάνισιν, ἁρμόζουσαν εἰς τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ καί τούς προσκειμένους εἰς αὐτόν χώρους.

Εἰς τόν χῶρον τῆς Ἐκπαιδεύσεως ἀξιόλογα ἀναμένονται ἔργα, ὡς εἶναι ἡ ὅσον οὔπω ἔναρξις ἀνεγέρσεως σχολείου διά τήν ἀραβόφωνον ἡμῶν Κοινότητα  εἰς Μπίρ – Ζέτ  διά δωρεᾶς ἑνός καί ἥμισεος ἑκατομμυρίου Εὐρώ παρά τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἑνώσεως, κατόπιν ἐνεργειῶν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος.  Ἐπίσης ἡ ἐπικειμένη ἀνέγερσις σχολείου – ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ὁποίου ἤδη  παρά τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος κατετέθη,  εἰς Ναζαρέτ ἐπί τῆς γῆς τοῦ Πατριαρχείου  «Κάσρ Ἰλ-Μουτράν», κατόπιν ἐπιλύσεως τῆς χρονισάσης  καί ταλανισάσης τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον διαφορᾶς μετά τῆς Κοινότητος τῆς Ναζαρέτ.

Εἰς τόν προσκυνηματικόν τομέα τά δικαιώματα ἡμῶν ἐπί τῶν παναγίων προσκυνημάτων ἀνυποχωρήτως ὑπερησπίσθησαν καί  ἀκριβῶς ἐφηρμόσθησαν.

Εἰς τούς προσερχομένους εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐκπροσώπους Ἐκκλησιῶν, κυβερνήσεων καί  ὀργανισμῶν ἐδόθη παρά τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἡ ἀληθινή εἰκών τοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ ἀρχαιοτέρου  τοπικοῦ καί μόνου Αὐτοκεφάλου  Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀργανισμοῦ, ὁ ὁποῖος συνεχίζει τήν ἐκκλησιαστικήν, πολιτιστικήν καί εἰρηνευτικήν ἀποστολήν αὐτοῦ εἰς τόν χῶρον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἐν χρηστότητι, τιμιότητι, σοφίᾳ καί διακρίσει καί  ἐγγυᾶται τήν διατήρησιν τῆς ταυτότητος τῶν χριστιανῶν καί τῆς διαμονῆς αὐτῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Ἐν  ἐκτιμήσει τοῦ ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἐπιτελουμένου συμφιλιωτικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ τούτου ἔργου, προσεκλήθητε ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Georgetown μετά διακεκριμένων προσωπικοτήτων, ἵνα ὁμιλήσητε περί  τῆς ἀπό αἰώνων ἐπικρατούσης ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ ἀνεξιθρήσκου συμβιώσεως τῶν ὀπαδῶν τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκευμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ὡσαύτως ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἐπέμεινεν μετ΄ ἐμφάσεως εἰς τήν ἐξάσκησιν γνησίου ποιμαντικοῦ ἔργου πρός τό Ἑλληνορθόδοξον ἀραβόφωνον ἡμῶν ποίμνιον. Ἀπόδειξις τούτου ἡ Ὑμέτεραι προσωπικαί ποιμαντικαί ἐπισκέψεις καί Πατριαρχικαί λειτουργίαι μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν ἀρχιερέων καί ἱερέων καί μετά πατερικοῦ κηρύγματος ὡς εἰς τόν πανηγυρικόν ἑορτασμόν τῶν ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἀγίου Γεωργίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Φχές τῆς Ἰορδανίας, ὁ ὁποῖος   ἑορτασμός, πλήν τῶν ἄλλων, περιελάμβανε καί τήν παρ΄ Ὑμῶν παρασημοφόρησιν τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας ἐμίρη Γάζη διά τοῦ ἀνωτάτου παρασήμου τῆς εἰρήνης τοῦ Πατριαρχείου. Πατριαρχικήν θ. λειτουργίαν ἐπετελέσατε καί ἠθικῶς διά τῶν Ὑμετέρων λόγων καί ὑλικῶς διά δωρεᾶς  ἐνισχύσατε τόν ἀνεγειρόμενον νέον ἱερόν ναόν  τοῦ ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μάρκας ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Τό ποιμαντικόν τοῦτο ἔργον ἐπετελέσατε οὐχί μόνον εἰς τάς μεγάλας τῶν πόλεων κατά τάς μεγάλας ἑορτάς ἀλλά καί εἰς τάς μικράς, ἐλαχίστας καί ἀπομεμακρυσμένας τούτων πρός τόνωσιν τοῦ φρονήματος τῶν πιστῶν αὐτῶν, ἵνα ἀνταπεξέρχωνται εἰς τάς ἀντιξόους συνθήκας διαβιώσεως τῆς περιοχῆς ἡμῶν. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ ἐπεσκέφθητε τήν ἀπό τοῦ 1948 ἐγκαταταλελειμμένην ἐκκλησίαν τοῦ Μααλούλε παρά τήν Ναζαρέτ καί ἐπετελέσατε θ. λειτουργίαν.  Πρό τινος μόλις ἐπετελέσατε  θ. λειτουργίαν εἰς  τόν ἀποπερατούμενον εἰσέτι ἱερόν ναόν τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου εἰς τήν κώμην τοῦ Σαχνίν.  Μόλις προσφάτως ἐπίσης ἐπετελέσατε θ. λειτουργίαν εἰς τήν ἐνορίαν τοῦ Μπαάνε. Εἰς ἑκάστην τῶν περιπτώσεων τούτων τήν πνευματικήν καί  ἠθικήν ἐνίσχυσιν ἠκολούθει ἡ ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνάμεων τοῦ Πατριαρχείου ὑλική τοιαύτη.

Ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ζωηρόν ἐξεδήλωσεν ἐνδιαφέρον πρός ἀνεύρεσιν τῶν στοιχείων ἐκείνων, τά ὁποῖα κατοχυρώνουν τήν ἐνταῦθα, ἐν Κύπρῳ, Ἑλλάδι καί Κωνσταντινουπόλει περιουσίαν τοῦ Πατριαρχείου, παραμεληθεῖσαν ἤ ἐγκαταλειφθεῖσαν, λόγῳ πολιτικῶν μεταβολῶν καί συγκυριῶν, ὡς καί  ἐκείνων τῶν στοιχείων, τά ὁποῖα κατοχυρώνουν τά δικαιώματα ἡμῶν ἐπί τῶν παναγίων προσκυνημάτων.

Συνεχής ἐπίσης ὑπῆρξεν ἡ παρακολούθησις ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά δικαστήρια πρός ἀκύρωσιν ἀνεντίμων πολυετῶν συμφωνιῶν ὑποθηκευσασῶν ἐν μέρει ἤ καί ἐν ὅλῳ τήν περιουσίαν αὐτοῦ καί πρός διάσωσιν καί καλλιτέραν ἀξιοποίησιν αὐτῆς.

Ταῦτα πάντα συνετελέσθησαν, Μακαριώτατε, Ὑμετέρᾳ μέν ἐμπνεύσει, πεποιθήσει, καθοδηγήσει  καί ἐνεργοποιήσει, συμφωνίᾳ δέ, συμπαραστάσει καί συνεργασίᾳ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καί τῆς Γεραρᾶς ἡμῶν Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ εὐλαβοῦς κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ. Ἐκ τῶν ἐπιτευγμάτων τούτων ἐνθαρρυνόμενοι, ἐκ τοῦ Ὑμετέρου παραδείγματος ἐνισχυόμενοι, ἐκ τοῦ Ὑμετέρου τρόπου ἀντλοῦντες ἐμπιστοσύνην, συστρατευόμεθα, ἵνα χωρήσωμεν καί πρός τά ἔργα ἐκεῖνα, ἡ ἐπιτέλεσις τῶν ὁποίων εἰσέτι ἀναμένει ἡμᾶς  ὡς  χρέος.

Ὑψῶν τό ποτήριον ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀδελφότητος, εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Μακαριότητι ἔτη ὅσα πλεῖστα ἐν ὑγιείᾳ, δυνάμει, εὐσταθείᾳ καί εἰρήνῃ πρός ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν γένους καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν. Γένοιτο.

Τόν Μακαριώτατον ἔπειτα προσεφώνησεν ὁ Ἐξοχώτατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου, λέγων τά ἑξῆς:

«Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες,

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Ἀποτελεῖ ἰδιαιτέρα τιμὴ καὶ χαρὰ νὰ εἴμαστε σήμερα μαζί σας, ἑορτάζοντες τὴν ἐνθρόνισή Σας στὸν Ἱερὸ Θρόνο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μέχρι σήμερα θητείας Σας, ἐπαναφέρατε τὴν ἡρεμία στὴν Ἁγία Ἐκκλησία τῆς Ἱερᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία εἶχε βάναυσα διαρραγῆ κατὰ τὴν προηγούμενη περίοδο. Μὲ τὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ, τὴ σοφία καὶ τὴ βαθειὰ πίστη Σας προωθήσατε σημαντικὰ τὸ ἔργο τοῦ καθιδρύματος, ἐμπνεύσατε τὴν ἀφοσίωση τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἐνισχύσατε τὸ ρόλο τοῦ Πατριαρχείου ὄχι μόνο στὴν τοπικὴ κοινωνία, ἀλλὰ καὶ διεθνῶς. Οἱ ποικίλες φιλανθρωπικὲς δραστηριότητες τοῦ Πατριαρχείου, ἡ προσέγγιση μὲ εὐαισθησία στὰ καθημερινὰ προβλήματα τοῦ κλήρου καὶ τοῦ ποιμνίου, σᾶς ἔχουν καταστήσει ἀληθινὸ πατέρα ὅλων μας.

Μὲ σθένος καὶ ἀποφασιστικότητα ὑπερασπίζεσθε τὰ δίκαια τοῦ Πατριαρχείου, ἐμποδίζετε μὲ ἀποτελεσματικότητα τὴν ὑλοποίηση σχεδίων ποὺ ἐπεξεργάζονται ἐχθροὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐχθροὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐχθροὶ σὲ τελικὴ ἀνάλυση, τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων.

Ζοῦμε σὲ μία περιοχὴ τοῦ πλανήτη, ὅπου ὁ κίνδυνος πιθανῆς ἀνάφλεξης ἀποτελεῖ μέρος τῆς καθημερινότητός μας. Ἡ ὕπαρξη τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνιστᾶ διεθνῆ παράγοντα σταθεροποίησης, ὡς πρὸς δὲ τὸ λαὸ, καταφύγιο πνευματικῆς ἀνάτασης καὶ ἡρεμίας. Ὑπὸ τὴ φωτεινὴ καθοδήγησίν σας, τὸ Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ κάθε πιθανὴ μελλοντικὴ λύση.

Μακαριώτατε,

Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία Σᾶς περιβάλλει μὲ σεβασμό, μὲ ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση. Εἴμαστε καὶ θὰ εἴμαστε ἀρωγοὶ στὴν τιτάνια προσπάθειά Σας γιὰ τὴ διατήρηση καὶ περαιτέρω ἀνάδειξη τῶν Ἱερῶν προσκυνημάτων τῆς Ὀρθοδοξίας. Ταπεινοὶ παριστάμενοι τῆς σημερινῆς ἐπετείου, ἑνώνουμε τὶς προσευχές μας, γιὰ νὰ σᾶς δίνῃ ὁ Παντοδύναμος ὑγιεία καὶ δύναμη νὰ συνεχίσετε τὸ ἔργο σας γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἀδελφότητος, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Πατριαρχείου, γιὰ τὸ καλὸ τῆς Πατρίδος, γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ἠκολούθησαν, προσφωνοῦντες τόν Μακαριώτατον, ὁ Προϊστάμενος τῆς Ρωσσικῆς Ἀποστολῆς (Missia) Ἀρχιμανδρίτης Ἰσίδωρος, ὁ Σχολάρχης τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών μοναχός π. Φώτιος, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν π. Ἠλίας Σουές, ὁ Διευθυντής τῆς ἀραβοφώνου Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὁ π. Φάραχ Νταμπούρ, ἐφημέριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος ἐκπρόσωπος τῆς Μητροπόλεως Ἄκκρης καί ὁ ἰατρός δρ. Χαλήλ Ἀντράους, ἐκπρόσωπος τῶν Κοινοτήτων τῆς Γαλιλαίας.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς τήν Ἀντιφώνησιν Αὐτοῦ ηὐχαρίστησε τούς προσφωνήσαντας Αὐτόν, λέγων ὅτι τό παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων, θεόθεν ἐμπιστευθέν τήν διαφύλαξιν καί διακονίαν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, συνεχίζει τήν δισχιλιετῆ αὐτοῦ μοναστικήν περί τά Προσκυνήματα πορείαν καί τήν ἀδιάλειπτον μέριμναν ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου αὐτοῦ, τῇ ἐπινεύσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί τῇ ἀφάτῳ συγκαταβάσει τοῦ ἐν Τριάδι Ἁγίου Θεοῦ, ἀλλά καί τῇ συνεργείᾳ τῶν μέχρις αἵματος θυσιῶν τοῦ Τάγματος τῶν Σπουδαίων, τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη μέ χαράν καί συγκίνησιν τά δῶρα τῶν προσφωνησάντων Αὐτόν, τῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς, πάντων τῶν χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου, τῶν σχολείων καί τῶν διακονούντων εἰς τό Πατριαρχεῖον. Μετά τό πέρας τῆς ἑορτῆς πάντες ἠσπάσθησαν τήν δεξιάν τοῦ Μακαριωτάτου καί ἔλαβον ὡς εὐλογίας εἰκόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἱεροσολυμιτίσσης. Ἠκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα διά τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας εἰς τήν τράπεζαν τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ

Τό Σάββατον 1/14 Νοεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Πρόεδρον τοῦ «Συνδέσμου» Νεολαιῶν κ. Σπυρίδωνα Τσιμούρην, κατόπιν προσκλήσεως Αὐτοῦ, καί συνεζήτησε μετ’ αὐτοῦ θέματα Νεολαίας τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Νεολαιῶν ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἡ ὑπηρεσία τοῦ κ. Τσιμούρη εἰς τόν Παγκόσμιον Σύνδεσμον Ορθοδόξων Νεολαιῶν ἦτο δεκαετὴς. Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησεν ἀπό τόν κ. Τσιμούρην νά συμβάλῃ μέ τήν πεῖραν καί τήν γνώμην του εἰς τήν καλλιτέραν διοργάνωσιν τῶν νεολαιῶν τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ κ. Τσιμούρης εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι ὁ «Σύνδεσμος» (Παγκόσμιος Σύνδεσμος Ορθοδόξων Νεολαιῶν) ἐξεκίνησε ὡς συνάντησις ὀργανώσεων, καί ὄχι Ἐκκλησιῶν, διὰ νὰ καλύψῃ κενά τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας. Τοῦτο ἐπετεύχθη μέχρις ἑνός σημείου. Σήμερον δίδονται εἰς τόν Σύλλογον καί πάλιν νέαι δυνατότητες .

Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανε τὴν ἰδιαιτερότητα τῶν συνθηκῶν, ὑπὸ τὰς ὁποίας ζοῦν τὰ μέλη τῆς νεολαίας τοῦ ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἶναι ἡ ἀνάληψις τῆς ποιμαντικῆς αὐτοῦ εὐθύνης ἔναντι αὐτῶν. Ὅλαι αἱ Νεολαῖαι τοῦ Πατριαρχείου θὰ πρέπῃ νὰ ἐνωθοῦν εἰς ἓν ἑνιαῖον «Γραφεῖον Νεότητος».

Ὁ Μακαριώτατος εἰς ἀπάντησίν Του ἐτόνισε: «Πλεονέκτημα τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ὅτι αἱ νεολαῖαι αὐτοῦ ἀνήκουν εἰς διάφορα κράτη. Πρέπει νά ἀναζητήσωμεν τρόπους ἐπαφῶν καὶ συνεργασίας μετὰ τῶν Νεολαιῶν». «Ὑπάρχει διά τήν Ὀρθόδοξον Νεολαίαν Καταστατικόν διά τό Γραφεῖον Νεότητος.  «Εἰς τό Πατριαρχεῖον», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,  «δὲν ἔχομεν ἀκόμη Καταστατικόν. Ἔχομεν τὸ Γραφεῖον, εἰς τό ὁποῖον Πρόεδρος εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος. Ἀνελήφθησαν  πρωτοβουλίαι, διωργανώθησαν ἐκδηλώσεις, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι αἱ νεανικαί κατασκηνώσεις».

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην  Ναζαρέτ κ. Κυριακόν μετά τοῦ π. Γαβριήλ, ἐφημερίου εἰς Ναζαρέτ καί ὁμάδος 25 νέων ἐκ Ναζαρέτ καὶ ἄλλων ἐνοριῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Γαλιλαίαν, παρακολουθούντων μαθήματα Θεολογίας, Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Μουσικῆς καὶ ἄλλων θρησκευτικῶν μαθημάτων, εἰς ἀρξάμενον εἰδικὸν σεμινάριον μαθημάτων, εἰς τὸ πλαίσιον τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναζαρέτ.

Τὰ μαθήματα ταῦτα ἤρχισαν τὴν 7ην/10/2009, συνεχίζονται ἑκάστην Τρίτην καὶ Πέμπτην μεταξύ 3:30 – 20:30 μ.μ., καὶ θὰ διαρκέσουν μέχρι τὸν Ἰούλιον τοῦ 2010. Τό πρόγραμμα τοῦτο τυγχάνει τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ παρακολουθοῦντες καὶ ἐπιτυγχάνοντες θὰ λάβουν σχετικὸν τίτλον.

Ἐν συνεχείᾳ ἐτέθησαν ἐρωτήσεις ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος ὑπό τῶν ἐκπαιδευομένων εἰς τόν Μακαριώτατον, ὁ ὁποῖος συνεζήτησε ἐκτενῶς μαζί τους καί ἐπέλυσε τάς ἱστορικάς καί θεολογικάς αὐτῶν ἀπορίας. Ὁ Μακαριώτατος συνέστησε αὐτοῖς νά εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καθώς καί τά λειτουργικά κείμενα ὁ ἄξων τῶν μαθημάτων τούτων.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τὴν πρωτοβουλίαν ταύτην, μέλλουσαν νὰ ἀποδώσῃ καρπούς εἰς διδασκαλίαν τῶν Κατηχητῶν εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Νεολαίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_3_placeholder
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΕΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τῇ Πέμπτῃ, 30 Οκτωβρίου/ 12 Νοεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη δύο ἱερεῖς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, μετά τοῦ εὐσεβοῦς Ρώσου προσκυνητοῦ κ. Ἰγκόρ Σεμπιρώφ, ὁ ὁποῖος προσέφερε διά τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως Ἅγιον Ποτήριον καί Δισκοπότηρον μεγάλου μεγέθους, ἐπίχρυσα καί ἐπάργυρα, πεποικιλμένα διά πολυτίμων λίθων.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησεν αὐτούς, τούς ηὐχήθη ἄξιον τό προσκύνημά των καί ἐτίμησε τόν δωρητήν μέ τό παράσημον τοῦ Μικροῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί εἰς τούς ἱερεῖς προσέφερε ἐπιστηθίους σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_4_placeholder
ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ.

Τὴν Τρίτην, 21-10 / 3-11-2009, ἔλαβε χώραν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον American Colony τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ συνάντησις τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Συμβουλίου τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς.

Οὗτοι ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ὁ πρῴην Λατῖνος Πατριάρχης εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, Μακαριώτατος Michelle Sabah, ὁ Λουθηρανὸς Ἐπίσκοπος εἰς τά Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος Munib Younan, ὁ ραββῖνος κ. David Rosen, ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἀρχιραββινείας κ. Oded Wiener, ὁ Rev. Canon Robert D. Edmunds, ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου εἰς τά Ἱεροσόλυμα Suheil Dawani, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς κ. Basri Saleh, ὁ Γραμματεὺς τοῦ Συμβουλίου τούτου κ. Trond Bakkevig, ὁ κ. Fadi Rabieh καὶ ἡ κ. Keren Hendin καὶ οἱ φιλοξενούμενοι ἀντιπρόσωποι τῆς ὀργανώσεως “Religions for Peace”, Dr. William F. Vendley καί Mr. Stein Villumstad.

Τα κυριώτερα συζητηθέντα θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς συναντήσεως αὐτῆς ἦσαν ἡ ὑπό τοῦ Γραμματέως Rev. Trond Bakkevig, ἐνημέρωσις ἐπὶ τοῦ ταξιδίου αὐτοῦ εἰς Washington καί ἐπὶ τῆς συνεργασίας αὐτοῦ μετὰ τοῦ κ. Gen. Johns, Γραμματέως τοῦ National Security Council of the USA. Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἐγένετο καλή ἐνημέρωσις ἐπί τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τοῦ Συμβουλίου καί τῆς σημασίας  τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐνημέρωσεν ἐπὶ τῆς συμμετοχῆς Αὐτοῦ εἰς τὸ Συνέδριον C-1, προσφάτως συνελθóν εἰς Washington, εἰς τὸ ὁποῖον συμμετέσχε καὶ ὁ Μέγας Μουφτῆς τῆς Αἰγύπτου καὶ τὸ ὁποῖον σκοπὸν ἔχει τὴν προσέγγισιν Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ, ὑποστηριζόμενον ὑπὸ τοῦ Πρίγκιπος Γάζη τῆς Ἰορδανίας.

Ἀκολούθως ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐπὶ τῆς γενομένης ἐργασίας ὑπὸ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς ἐπιτευχθείσης προόδου εἰς τὸν τομέα τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων, τῶν προετοιμαζομένων, προκειμένου νὰ χρησιμοποιηθοῦν διὰ τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ Ἰσραηλινὰ καὶ Παλαιστινιακὰ σχολεῖα, μὲ κριτήριον τὸν σεβασμὸν τοῦ προσώπου τοῦ ἄλλου καὶ τὴν ἀποφυγὴν δυσφημίσεως αὐτοῦ, τὴν ἱστορικὴν ἀντικειμενικότητα, τὴν γνησιότητα τῆς μεταφράσεως καὶ τὸν ἔλεγχον τῶν ἀποτελεσμάτων ἐκ τῆς χρήσεως αὐτῶν.

Ἕτερον συζητηθὲν θέμα ἦτο ἡ ἐξεύρεσις τρόπων συχνοτέρας συμμετοχῆς τῆς Ἰσλαμικῆς Παλαιστινιακῆς Ἀντιπροσωπεύσεως εἰς τὸ Συμβούλιον καὶ ἡ ἀπόκτησις ἐπιτίμων φίλων, (Honorary Friends), τοῦ Συμβουλίου, ἡ βελτίωσις τῆς ἱστοσελίδος αὐτοῦ διὰ τὴν πληρεστέραν ἐνημέρωσιν περὶ τοῦ ἔργου αὐτοῦ, δημιουργίας γεφυρῶν συμφιλιώσεως εἰς τὴν μὴ ἐπιλυθεῖσαν εἰσέτι Ἰσραηλινο-Παλαιστινιακήν διαμάχην.

Τὸ κυριώτερον τῶν συζητηθέντων θεμάτων τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως ἦτο τὸ θέμα τῶν Ἱεροσολύμων. Συζητήσεως διεξαχθείσης ἐπ’ αὐτοῦ ἐν σχέσει ἰδίᾳ μὲ τὰ πρόσφατα γεγονότα εἰς τὴν λίαν εὐαίσθητον δι’ Ἰσραηλινοὺς καὶ Παλαιστινίους περιοχὴν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, τό Συμβούλιον προέβη εἰς τήν κάτωθι σχετικήν δήλωσιν:

«Τό Συμβούλιον τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς ἐκφράζει τήν λύπην του, διότι οἱ Ἱεροί Τόποι ἐξακολουθοῦν νά γίνωνται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως διά διαμάχην εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν Ἁγίαν Γῆν. Τό Συμβούλιον ἐπαναβεβαιώνει τήν δεύσμευσίν του εἰς τό νά προάγῃ τόν σεβασμόν μεταξύ τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τήν προστασίαν τῶν Ἱερῶν χώρων καί τῶν εὐαισθησιῶν ἑκάστης Κοινότητος.

Ἑπομένως, ἐν συνεχείᾳ τῶν προσφάτων βιαίων γεγονότων, ἐκφράζομεν τήν ὑποστήριξιν ἡμῶν πρός πᾶσαν ἔκκλησιν, ὡς εἶναι αὐτή τοῦ Μουφτῆ τῶν Ἱεροσολύμων, Sheikh Muhammed Hussein, ἡ ὁποία συνηγορεῖ εἰς τήν μή βίαν καί εἰς τόν σεβασμόν τοῦ εἰδικοῦ ὑπάρχοντος καθεστῶτος τοῦ Al Aqsa Mosque καί τῆς ἐπισήμου ἐπαναλαμβανομένης θέσεως τῆς Ἀρχιραββινείας τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἀπαγορεύεται ἀπό τόν Ἰουδαϊκόν  νόμον (the Halacha) νά εἰσέρχωνται εἰς τήν περιοχήν.

Ὅλοι μαζί ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν διά τόν σεβασμόν τῶν Ἱερῶν Τόπων καί τῶν τριῶν θρησκευμάτων καί τήν εἰρήνην εἰς τήν Ἱερουσαλήμ».

Η ἑπομένη συνάντησις τοῦ Συμβουλίου ὡρίσθη διὰ τὴν 3ην Φεβρουαρίου 2010.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τῇ 1 Νοεμβρίου/ 19ην Ὀκτωβρίου 2009 ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Διονύσιον μεθ’ ὁμάδος 15 προσκυνητῶν ἱερέων ἐκ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς αὐτοὺς διὰ τὸν σημαίνοντα ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ διὰ τὴν μεγάλην σημασίαν τῆς ἰδικῆς του παρουσίας καὶ ἐνισχύσεως εἰς τὸ Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου ἐξέφρασεν εἰς τὸν Μακαριώτατον τὸ ἔντονον βίωμα, τὸ ὁποῖον εἶχε μετὰ τῶν προσκυνητῶν ἱερέων, τῶν συνοδευόντων αὐτὸν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀγρυπνίας εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον, διότι οὗτοι ἐπεσκέφθησαν τὰ Πανάγια Προσκυνήματα διὰ πρώτην φοράν καὶ ὑπεσχέθη εἰς τὸν Μακαριώτατον ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κορίνθου θὰ εὐρίσκεται πλησίον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τὸ προσκύνημα αὐτῶν καὶ ἐπέδωσεν εἰς αὐτοὺς ἀναμνηστικὰ δῶρα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_5_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ.

Τήν Τρίτην, 20-10-2009, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον ὁ Ἀκόλουθος Ἀμύνης τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Παναγιώτης Σινάνογλου, Ἀντιπλοίαρχος τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τοῦ Ναυτικοῦ, συνοδεύων τόν κ. Ἀνδρέαν Μπλᾶνον, Ταξίαρχον τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τῆς διευθύνσεως Διεθνῶν Σχέσεων, μετά μικρᾶς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό πλαίσιον ἀποστολῆς ἐξ Ἑλλάδος διά συνομιλίας πρός στρατιωτικήν συνεργασίαν Ἑλλάδος καί Ἰσραήλ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισεν αὐτούς εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἶπεν εἰς αὐτούς ὅτι τό Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ ἀρχαιοτέρα αὐτοκέφαλος Χριστιανική Ἐκκλησία εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, συνδεδεμένη φυσικῶς μετ’ αὐτῆς, ἀρχαιόθεν, ἐπιτελοῦσα διά μέσου τῶν αἰώνων ἔργον θρησκευτικόν, εἰρηνευτικόν, κοινωνικόν, καί πολιτιστικόν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, μέ τήν βοήθειαν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, μετά τήν ὁποίαν διάδοχος προστάτις χώρα εἶναι ἡ Ἑλλάς, βοηθοῦσα ἠθικῶς τό Πατριαρχεῖον καί ἐπιχειροῦσα τήν συντήρησιν καί ἀνακαίνισιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων. «Τό Πατριαρχεῖον», ἐτόνισεν ὁ Μακαριώτατος,  «ἔχει αὐτοφυῆ δικαιώματα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, δημιουργεῖ δίκαιον ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀναγνωριζόμενον ὑπό τῶν Κυβερνήσεων καί τῶν τοπικῶν δικαστηρίων. Ἡ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου ἐκτείνεται καί εἰς Κατάρ καί Σαουδικήν Ἀραβίαν. Τό Πατριαρχεῖον συνεχίζει ἐπιτελοῦν τό ἔργον αὐτοῦ μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί τῆς προστάτιδος μητρός Ἑλλάδος».

Ὁ κ. Ἀνδρέας Μπλᾶνος εἶπεν ὅτι ἐκπροσωπῶν τό Γενικόν Ἐπιτελεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης εὐαρεστεῖται νά προσφέρῃ εἰς τόν Μακαριώτατον ἀργυροῦν δίσκον μετά ναυτικῆς παραστάσεως καί παρεκάλεσε τόν Μακαριώτατον νά μήν διστάσῃ νά ζητήση οἱανδήποτε βοήθειαν θά ἠδύνατο νά προσφέρῃ ὁ Ἑλληνικός Στρατός. Ἐπίσης προσέφερεν ἀναμνηστικόν ἔμβλημα τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς τό μετάλλιον τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης, καί τό φωτογραφικόν λεύκωμα «Ἱερουσαλήμ, ὁ Ὀμφαλός τῆς Γῆς».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_6_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων  ἐδέχθη τούς Μητροπολίτας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Πανιερώτατον Μητροπολίτην Τζουβασίας κ. Βαρνάβαν καί Μίνσκ κ. Φιλάρετον. Οὗτοι συνωδεύοντο ὑπό μικράς ὁμάδος ἱερέων προσκυνητῶν καί τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς  (Missia) εἰς Ἱεροσόλυμα Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου.

Ὑποδεχόμενος τούτους ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς εὑρισκομένη ἐπί τῶν Ἁγίων Τόπων καί εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, ὅμως καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν γένει, καλοῦνται νά διαδραματίσουν σημαντικόν θρησκευτικόν, κοινωνικόν καί πολιτικόν ἀκόμη ρόλον, οὐχί μόνον εἰς θεολογικά Συνέδρια, ἀλλά καί εἰς ἄλλα. «Ἐπί παραδείγματι», εἶπε, «προσφάτως ἐλάβομεν μέρος ὡς προσκεκλημένοι ὑπό τοῦ Ἐμίρη Γάζη τῆς Ἰορδανίας εἰς Συνάντησιν Κορυφῆς εἰς τό Georgetown University τῆς Οὐάσινγκτον, διά νά ὁμιλήσωμεν ἐπί τοῦ εἰρηνευτικοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον δύναται καί πρέπει νά διαδραματίσῃ ἡ θρησκεία εἰς τάς σχέσεις μεταξύ τῶν ἐθνικῶν θρησκειῶν καί δή μεταξύ Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ. Εἰς τό συνέδριον τοῦτο ἦτο προσκεκλημένος καί ὁ πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ἀγγλίας κ. Τόνυ Μπλέρ». «Εἰς τά συγκαλούμενα διαθρησκειακά καί ἄλλα συνέδρια», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,  «ἀνακαλύπτονται ἀρχαί καί ἀξίαι λησμονημέναι, τάς ὁποίας ὅμως ἀνέκαθεν διεφύλαττε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὅπως ὁ σεβασμός τοῦ περιβάλλοντος, τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου, ἤτοι τῆς ἰσότητος τῶν δύο φύλων κ.α.».

«Διά τούς λόγους τούτους ὀφείλομεν ὡς Ὀρθόδοξοι νά ἔχωμεν κοινήν ὀρθόδοξον μαρτυρίαν. Συνέδρια συγκαλοῦνται, ὀργανισμοί  κινοῦνται διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τῶν Ἱεροσολύμων. Προσεχῶς θά λάβῃ χώραν εἰς Ἀθήνας ἡ  συνάντησις  διά τόν διάλογον μεταξύ Ἰουδαϊσμοῦ καί Ὀρθοδοξίας. Ἐάν τό πρόβλημα τῶν Ἱεροσολύμων δέν ἐπιλυθῇ, εἰρήνη δέν θά ἐπικρατήσῃ  εἰς τόν κόσμον. Ἀντιλαμβανόμεθα, ὁποία ἀνάγκη κοινῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπάρχει».

Κατακλείων ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν ὅτι ἡ Ἁγία Γῆ εἶναι ποτισμένη μέ τό αἷμα τῶν προφητῶν καί τοῦ Χριστοῦ καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Λευκορρωσίας μέ τό αἷμα τῶν μαρτύρων, ἱεραρχῶν, ἱερέων, μοναχῶν καί λαϊκῶν.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μίνσκ κ. Φιλάρετος ἐπέδωσε τῷ Μακαριωτάτῳ περικαλλές ἐγκόλπιον καί εἰκόνα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς Λευκορρωσίας. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτούς ἐγκόλπια καί σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης καί πολύτιμον κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Βηθλεεμιτίσσης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_7_placeholder
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ UNESCO

Τήν Δευτέραν, 29ην Σεπτεμβρίου /12ην Ὀκτωβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, παρόντος καί τοῦ κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς, ἡγουμένου τοῦ τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν Rev. Fr. Pier Batista Pizzabala, ἐδέχθη ἀποστολήν τῆς UNESCO, ἀποτελουμένην ἀπό τόν καθηγητήν κ. Michael Turner, Προέδρου τοῦ Israel World Heritage Committee for the State Party to the World Heritage Convention, 1972, τοῦ Ἀρχιτέκτονος Amund Sinding-Larsen ἐκ τῆς Νορβηγίας, Προέδρου τῆς Περιβαλλοντολογικῆς Ὀργανώσεως ICOMOS ὡς συμβούλου καί ἐκτιμητοῦ τοῦ ἔργου τῆς UNESCO εἰς τό Ἰσραήλ καί τῶν Mr Daniel BarElli, Secretary-General Israel National Commission διά τήν  UNESCO, Mr Shuka Dorfman, Director, Israel Antiquities Authority, Mr Shammai Asif, Head of the Planning Administration, τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ, Mr Alex Shpul, District Planner, τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ. 

Οὗτοι ἐνημέρωσαν τόν Μακαριώτατον ἐπί τῆς ἄχρι τοῦδε προόδου τῶν προσπαθειῶν αὐτῶν καί τῆς συνεργασίας αὐτῶν διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων τῆς περιοχῆς τῆς Ἄνω Γαλιλαίας, εἰδικώτερον τῆς πόλεως Ναζαρέτ, τῆς Κανᾶ, τοῦ ὄρους Θαβώρ καί τῆς περιοχῆς πέριξ τῆς λίμνης Γενησαρέτ, διά τῆς ἐντάξεως αὐτῶν εἰς τήν Παγκόσμιον Κληρονομίαν (World Heritage Nomination) τῆς UNESCO.

Οὗτοι διεβεβαίωσαν τόν Μακαριώτατον καί τόν κουστωδόν ὅτι λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τήν θρησκευτικήν ἱστορικήν σημασίαν τῶν τόπων τούτων καί τήν ἐπίδρασιν αὐτῶν εἰς τάς ψυχάς τῶν πολυαρίθμων κατ’ ἔτος ἀφικνουμένων προσκυνητῶν καί τάς ὑποδείξεις τῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν ὄντως ἰδιοκτητῶν καί φρουρῶν τῶν προσκυνημάτων τούτων, ὥστε αἱ μέλλουσαι νά γίνωσι ἐργασίαι τῆς UNESCO νά μήν βλάψουν οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον τόν θρησκευτικόν χαρακτῆρα αὐτῶν.

Οἱ Ἐκπρόσωποι τῆς UNESCO, τῆς ICOMOS  καί τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἰσραήλ ἐκοινοποίησαν ἐπίσης εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι διά καλλιτέραν συνεργασίαν μετά τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀναβάλλουν τήν ἐκτέλεσιν τῶν προγραμματισθεισῶν ἐργασιῶν καί ὅτι προτίθενται  τάς προσεχεῖς ἡμέρας νά ἐπισκεφθοῦν τά προσκυνήματα ταῦτα τῆς Γαλιλαίας μετά τοῦ ἐκτιμητοῦ (evaluator) Νορβηγοῦ Ἀρχιτέκτονος Amund Sinding-Larsen, διά τήν ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐκτίμησιν τῆς καταστάσεως αὐτῶν καί τῶν προγραμματιζομένων ἐργασιῶν.

Ὁ Μακαριώτατος, ἐκφράζων τήν γνώμην Αὐτοῦ καί τοῦ κουστωδοῦ, διεσαφήνισεν εἰς τούς Ἐκπροσώπους ὅτι αἱ Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι, κάτοχοι τῶν προσκυνημάτων, τά ὁποῖα ἐνδιαφέρεται νά διαφυλάξῃ νῦν ἡ UNESCO, διεφύλαξαν αὐτά ἀπό ποικίλων καταστροφῶν ἄχρι τοῦ νῦν, ὡς θρησκευτικούς λειτουργικούς χώρους διά τήν διαπαιδαγώγησιν καί πνευματικήν καλλιέργειαν τῶν ἐπισκεπτομένων ταῦτα ὅτι καί σήμερον τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐπιθυμεῖ νά προφυλάξῃ ταῦτα ἀπό τήν ἐπίδρασιν τοῦ λεγομένου «θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ», τῆς οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί ἐμπορευματοποιήσεως.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης προσέθεσεν ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι διατηροῦν τά δικαιώματα αὐτῶν οὐχί μόνον ἐπί τῆς γηίνης περιοχῆς, ἐφ’ ἧς εὑρίσκονται τά προσκυνήματα, ἀλλά καί ἐπί τῆς θαλασσίας προεκτάσεως αὐτῶν, ὅσον ἀφορᾷ τά προσκυνήματα τῆς λίμνης Γενησαρέτ.

Ἐν τέλει, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτούς μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν χριστιανοσύνης καί φωτογραφικά ὁδοιπορικά τῶν τελετῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων «Ὀμφαλός τῆς Γῆς», φωτογραφηθέντα ὑπό τῆς Ἰσραηλινῆς φωτογράφου κ. Gali Tibbon.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_8_placeholder