1

Ο Α’ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ κ. VICTOR ZUBKOF ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τετάρτην, 17/30 Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν πρῶτον Ἀναπληρωτήν Πρωθυπουργόν τῆς Ρωσίας κ. Victor Zubkof.

Ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Victor Zubkof, γενόμενος δεκτός, ηὐχαρίστησεν εὐθύς ἐξ’ ἀρχῆς τόν Μακαριώτατον διά τήν παρασχεθεῖσαν συνάντησιν καί τήν θερμήν ὑποδοχήν. Ἐν συνεχείᾳ ἐξήγησεν ὅτι εὑρίσκεται εἰς τό πλαίσιον μεγάλης ἀποστολῆς διαπραγματεύσεων συνεργασίας μετά τοῦ Ἰσραήλ. «Συνεφωνήσαμεν», εἶπεν, «ἐπί ὡρισμένων ἀρχῶν διά συνεργασίαν. Συνηντήσαμεν τόν Πρόεδρον, αὔριον θά συναντήσωμεν τόν Πρωθυπουργόν τοῦ Ἰσραήλ. Σήμερον θέλομεν νά ἀφιερώσωμεν ὁλίγον χρόνον διά προσευχήν εἰς τό λίκνον τῆς πίστεως ἡμῶν».

Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν βαθεῖαν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει τοῦ Α’ Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ρωσίας εἰς τό Πατριαρχεῖον, εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ἐνσάρκωσιν τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἀνέμνησε Αὐτῷ  τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ Πούτιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἐπί ἡγουμενίας Αὐτοῦ, ὡς Γέροντος Σκευοφύλακος.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔχει τήν σημασίαν αὐτῆς εἰς τόν Ὀρθόδοξον καί Χριστιανικόν κόσμον. Ὅτι τό Πατριαρχεῖον συνεργάζεται μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί ὅτι ὑπάρχει τό εἰς Μόσχαν Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ, διότι παρατηρεῖ μίαν πνευματικήν ἀνανέωσιν εἰς τήν Ρωσίαν, ἰδίᾳ μέ τόν νεοεκλεγέντα νέον Πατριάρχην, Μακαριώτατον Κύριλλον. Ὁ νέος Πατριάρχης Κύριλλος, μετά τοῦ ὁποίου εἶχε γνωριμίαν ὁ Μακαριώτατος ἀπό τῶν ἡμερῶν τῆς διακονίας Αὐτοῦ εἰς τό ἐν Μόσχᾳ Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπόσχεται πολλά διά τήν Ἐκκλησίαν. Παρεκάλεσε τόν κ. Zubkof νά διαβιβάσῃ τάς εὐχάς Αὐτοῦ καί ὅλης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Victor Zubkof ηὐχαριστησε τόν Μακαριώτατον διά τούς θερμούς λόγους Αὐτοῦ, προσθέτων:  «Ζῶμεν εἰς δυσκόλους καιρούς οἰκονομικῆς κρίσεως. Οἱ δύο Ἐκκλησίαι συνεργαζόμεθα, διά νά προοδεύσωμεν. Ὁ Πρωθυπουργός κ. Πούτιν μέ τόν Πατριάρχην Μόσχας εἶχε δυσκόλους ἡμέρας εἰς Οὐκρανίαν καί Λευκορρωσίαν. Εὐχαριστοῦμεν Ὑμᾶς διά τόν ἑνωτικόν ὑμῶν ρόλον».

Ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι εἶναι αἰσθητή ἡ ρωσική παρουσία ἐνταῦθα διά τῶν προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας. «Δεσμευόμεθα», εἶπεν,  «διά νά συντελέσωμεν εἰς ἑνότητα, ὅπου δυνάμεθα. Τοῦτο ἀναμένεται παρά τοῦ Πατριαρχείου, νά διαδραματίζῃ ρόλον συμφιλιωτικόν καί εἰρηνευτικόν. Εὐλογημένη ἡ ἐπίσκεψις ὑμῶν. Θεωροῦμεν ὑμᾶς ὡς προσκυνητήν τῶν Ἁγίων Τόπων. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη σήμερον πνευματικοῦ ἄρτου, τόν ὁποῖον προσφέρει ό Χριστός διά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται μακράν παντός φανατισμοῦ καί πάσης διακρίσεως».

Ὁ Πρωθυπουργός εὐχαριστῶν λέγει: «Εἰς Ρωσίαν ὑπῆρχε μοναστήρι τοῦ 16ου αἰῶνος, κτισθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου Νίκωνος, ἀναπαριστάνον τήν Ἱερουσαλήμ πρός ἀναπλήρωσιν τῶν ἀναγκῶν τῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι δέν δύνανται νά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἁγίαν Γῆν. Τοῦτο παρήκμασε, κατεστράφη, περιπεσόν εἰς δυσμένειαν ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Σήμερον προσκυνηταί ἐπισκέπτονται αὐτό καί θέλουν νά τό ἀνακαινίσουν ὡς ἦτο. Τοῦτο ἀνετέθη εἰς ἐμέ. Συνεκεντρώσαμεν τά χρήματα, προετοιμάσαμεν τά σχέδια, τόν προσεχῆ Ὀκτώβριον θά ἀρχίσωμεν τήν ἀνοικοδόμησιν, θά διαρκέσῃ 5-7 ἔτη ἡ ὅλη ἐργασία. Ζητοῦμεν τήν τεχνικήν Ὑμῶν συνδρομήν».

Ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον διαθέτει ἐμπειρογνώμονα ἀρχιτέκτονα, τόν κύριον Μητρόπουλον. Ὁ Μακαριώτατος ἔκαμε λόγον διά τό Μετόχιον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος εἰς Ρωσίαν, με τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἐπαναδοθοῦν εἰς τό Πατριαρχεῖον τά πλήρη δικαιώματα αὐτοῦ. Τοῦτο ἦτο μία ἐκ τῶν 6 Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐλειτούργουν εἰς Μόσχαν διαρκοῦντος τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. «Διά τούτου», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,  «θέλομεν νά συσφίγξωμεν τόν σύνδεσμον μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας».

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ Ἀναπληρωτῇ Πρωθυπουργῷ κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βηθλεεμιτίσσης, οὔσης συμβόλου ὑπακοῆς καί ἀφοσιώσεως, ὑπομονῆς καί ἐλπίδος καθώς καί τό προσκυνηματικόν φωτογραφικόν λεύκωμα: «Ἱερουσαλήμ, ὁ ὀμφαλός τῆς γῆς».

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Victor Zubkof ἐπέδωσε τῷ Μακαριωτάτῳ εἰκόνα τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Κρεμλίνου ἐκ σμάλτου. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τόν κ. Zubkof καί εἰς τήν συνοδείαν αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
ΟΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν 23ην /6ην Σεπτεμβρίου 2009,  ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν π. Ράζεμ Μαντουνάτ ἐξ Ἰορδανίας,  συνοδεύων 100 μέλη τοῦ ποιμνίου ἐξ Ἰορδανίας, προσκυνητάς διά πρώτην φοράν τῶν Ἁγίων Τόπων.

Τούτους ἐκαλωσώρισεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εἰς τήν ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου ὡς ἀγαπητά καί ἐκλεκτά μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ ἐξ Ἰορδανίας. Ηὐλόγησε τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί ηὐχήθη εἰς αὐτούς νά ἔχουν καλήν διαμονήν, εὐλογημένην προσκυνηματικήν θεωρίαν διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς ζωοποιοῦ δυνάμεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος ἱερεύς π. Ράζεμ Μαντουνάτ μετά τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν συμμετεῖχον εἰς τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τήν προσεχήν Κυριακήν, 27ην/ 14ην Σεπτεμβρίου 2009, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_1_placeholder
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 14ης -20ῆς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Τήν Τρίτην, 2αν/15ην Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν ἐξ Ἰορδανίας Ἑλληνορθόδοξον διάσημον καρδιοχειρουργόν ἰατρόν κ. Νταούντ Χανανῆε. Οὗτος εἶναι ὁ πρῶτος ἐπιχειρήσας ἐγχείρησιν ἀνοικτῆς καρδίας εἰς Μέσην Ἀνατολήν τό 1970 ὡς ἰατρός στρατιωτικοῦ νοσοκομείου. Οὗτος συνεζήτησε μετά τοῦ Μακαριωτάτου θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν ὑγιείαν τοῦ ἀνθρώπου καί θέματα ἀγαθῶν σχέσεων τοῦ ἀραβοφώνου ποιμνίου μετά τοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν καί εἰς τήν  σύζυγον αὐτοῦ χρυσοῦν σταυρόν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τήν κ. Μax Merav, στέλεχος τοῦ  Van Leer Jerusalem Institute, συνοδευομένην ὑπό ὁμάδος φωτογράφων, μελετητῶν τῆς Ἱστορίας τῶν θρησκευτικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἁγίας Γῆς, οἱ ὁποῖοι ἐζήτησαν καί ἤκουσαν παρά τοῦ Μακαριωτάτου περί τοῦ πνευματικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς πνευματικοῦ καθιδρύματος, ὑπηρετοῦντος θρησκευτικούς καί μόνον σκοπούς διά μέσου τῶν αἰώνων. «Ἡμεῖς ἀπό τοῦ 7ου αἰ. καί ἑξῆς», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εὑρισκόμεθα οὐχί εἰς διάλογον μετά τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλά εἰς συμβίωσιν».

«Οἱ ὀπαδοί τῶν τριῶν θρησκευμάτων», ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος,  «πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν. Ὁ ἐκ Νεαπόλεως Ἰουστῖνος, ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς, κάμνει λόγον περί τοῦ σπερματικοῦ λόγου, δηλαδή τοῦ λόγου, ὁ ὁποῖος ἐμπεριέχει σπέρματα ἀληθείας, εὑρισκόμενα εἰς ἑκάστην θρησκείαν. Ἡ Ἱερουσαλήμ ἔχει τό στοιχεῖον τοῦτο, τό πολυ-πολιτισμικόν καί πολυ-θρησκευτικόν, τό ὁποῖον γίνεται κατατανοητόν, ἐάν δέν προσπαθῶμεν νά τό ἐκλογικεύομεν. Τοῦτο τό στοιχεῖον ἀπεικονίζεται εἰς τάς τελετάς τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς π.χ. εἰς τό φωτογραφικόν λεύκωμα, τό ὁποῖον ἐδημιούργησε διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡ Ἰουδαία φωτογράφος κ. Gali Tibbon, τιτλοφορούμενον: «Ἱερουσαλήμ, ὁ Ὀμφαλός τῆς Γῆς». Ἡ Ἱερουσαλήμ προτρέπει ἡμᾶς νά βλέπωμεν τήν κοινήν ἀνθρωπίνην ἡμῶν φύσιν. Ἡ Ἱερουσαλήμ φέρει εἰς συνάντησιν τούς ὀπαδούς τῶν τριῶν διαφορετικῶν  μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν. Εἰς τοῦτο συντελοῦν καί αἱ προσπάθειαι τοῦ “Council of the Religious Institutions of the Holy Land” καί ἡ συνεργασία μεταξύ τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Παρά ταῦτα, τήν εἰκόνα ταύτην τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς ἀνοικτῆς πόλεως εἰς πάντας τούς θρησκευομένους καί ἀναζητοῦντας τήν ἀλήθειαν, ἐπισκιάζει ἡ δυσχερής πολιτική κατάστασις».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐπίσκεψιν τοῦ Καρπαθο-Ρώσου ἱερέως π. Νεκταρίου Τρεβίνο, ὑπαγομένου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Οὗτος ἐζήτησε τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν ἵδρυσιν Θεολογικῆς Σχολῆς εἰς Η.Π.Α ὑπό τῶν Καρπαθορώσων. «Τοῦτο τό αἴτημα», εἶπεν αὐτῷ ὁ Μακαριώτατος «ἀπαιτεῖ, ὡς εἶναι αὐτονόητον,  μεγάλην οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν». Ὁ ἱερεύς παρεδέχθη τοῦτο, ἀλλά εἶπεν ὅτι ὑπάρχει μία μόνον Θεολογική Σχολή εἰς τήν  Ἀρχιεπισκοπήν Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς. Ὁ προτείνων τοῦτο ἱερεύς, π. Νεκτάριος, ἀπόστρατος τοῦ Τμήματος Ἀεροπορίας τοῦ Ἀμερικανικοῦ Στρατοῦ, θά εἶναι ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς. Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε ἀπό τόν ἱερέα νά προσκομίσῃ συστατήριον παρά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δι’ ἔναρξιν ἐπιστημονικῆς συνεργασίας μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν προώθησιν τοῦ ἔργου τῆς ἱδρύσεως τοῦ Πανεπιστημίου τούτου.

Τήν Τετάρτην, 3/16-9-2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα ἀλεξιπτωτιστῶν ἐκ Σερβίας, ὧν ἡγεῖτο ὁ εἰς Ἱερουσαλήμ μετεκπαιδευόμενος Σέρβος ἱερομόναχος π. Ἰωάννης. Εἰς τούτους ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος περί τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς θρησκευτικῆς ἁγίας καί ἀνοικτῆς πόλεως, περί τοῦ εἰρηνευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί περί τοῦ  ἑνοποιοῦ ρόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀναμέσον τῶν ὀρθοδόξων ἐθνῶν.

Τήν Παρασκευήν,  5/18-9-2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Μητροπολίτην Κιέβου κ. Βλαδίμηρον μεθ’ ὁμάδος τριάκοντα ἱερέων καί πεντακοσίων προσκυνητῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισε τόν Μητροπολίτην καί τούς προσκυνητάς, λέγων εἰς αὐτούς ὅτι καθίστανται θεωροί πνευματικῶς τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, τῶν σωτηριωδῶν γεγονότων τῆς πίστεως ἡμῶν, εἰς τούς Τόπους,  εἰς τούς ὁποίους αὐτά ἐφανερώθησαν, ἀπό τοῦ Ὄρους Σινᾶ, ἔνθα ὁ Θεός ἐνεφανίσθη εἰς τόν Μωϋσῆν διά συμβόλων, ἕως καί τοῦ Ὄρους Θαβώρ, ἔνθα ὁ Χριστός ἐφανέρωσεν Ἑαυτόν εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ διά τοῦ ἀκτίστου φωτός τοῦ θείου προσώπου Αὐτοῦ. Φύλαξ τῶν τόπων καί τῶν γεγονότων τούτων ἔχουν καταστῆ ἀνέκαθεν διά μέσου τῶν αἰώνων τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἐθνῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε τήν ἀνάγκην ἑνότητος τῆς πίστεως ἡμῶν, ὑπαρχούσης εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί ἐπίσης τήν ἀνάγκην διοικητικῆς ἐκκλησιαστικῆς Ὀρθοδόξου ἑνότητος. Ἡ ὑπόστασις καί ἡ δομή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προσφέρει τό πλαίσιον θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς ἀσθενείας, τῆς ἀδυναμίας καί τῆς ἀστοχίας αὐτοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἁμαρτία. Τήν θεραπείαν ταύτην προσφέρει ἰδιαιτέρως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν γῆν διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς αὐτούς νά ἔχουν βαθεῖαν τήν ἐμπειρίαν ταύτην  τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους κατά τάς ἡμέρας ταύτας.

Ὁ Ἅγιος Κιέβου συνωδεύετο καί ὑπό ὁμάδος μοναζουσῶν, αἱ ὁποῖαι ἔψαλαν ἐν χορῳδίᾳ τούς ὕμνους τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πρός τήν Θεοτόκον: «Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε». Τό μεταμεσονύκτιον τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης Κιέβου μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Κατόπιν ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα 50 Ἑλλήνων προσκυνητῶν ἐκ τῆς συνοικίας Διονύσου τῶν Ἀθηνῶν, τούς ὁποίους συνώδευεν ὁ π.  Μᾶρκος Μανώλας, ὑπεύθυνος διά τήν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος». Ὁ π. Μᾶρκος συνωδεύετο ὑπό ὁμάδος ἱερέων καί ἱεροψαλτῶν,  οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν εἰς τόν Μακαριώτατον τό «Πολυχρόνιον» Αὐτοῦ.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖον αὐτοῦ τόν Γενικόν Διευθυντήν τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἰατρόν Δρ. Χρῖστον Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσεν Αὐτόν διά τήν ἀρξαμένην διαδικασίαν ἀναβαθμίσεως τοῦ τεχνικοῦ μέρους τῆς Ἱστοσελίδος, ἡ ὁποία θά ὁλοκληρωθῇ συντόμως, οὕτως ὥστε νά γίνῃ εὐκολωτέρα εἰς τήν χρῆσιν, περισσότερον ἐνημερωτική καί νά καθιστᾷ, μέ τήν προγραμματιζομένην εἰσαγωγήν βίντεο,  ἀμεσωτέραν τήν παρουσίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό διαδίκτυον. Ἐπίσης ὁ κ. Νικολάου ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον ὅτι θά προστεθοῦν εἰς τό ἄλμπουμ ὀπτικῶν «πανοραμάτων» καί ἄλλα προσκυνήματα, ὅπως π.χ. τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν μεγάλην προσφοράν, τήν ὁποίαν ἐπιτελεῖ ἡ ἱστοσελίδα μας εἰς τόν τομέα τῆς ἐνημερώσεως, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐπιτυχῆ λειτουργίαν τῆς ἱστοσελίδος καί τήν ἤδη ὑπάρχουσαν ἀναβάθμισιν, ἡ ὁποία συνετελέσθη εἰς τρεῖς διαφορετικάς γλώσσας. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος προέτεινεν εἰς τόν κ. Νικολάου νά ξεκινήσῃ μίαν προσπάθειαν ἐνημερώσεως τῶν χρηστῶν τοῦ ἱστοχώρου διά θέματα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου ποιμνίου εἰς ἀγνώστους διά τό εὐρύ κοινόν περιοχάς, αἱ ὁποῖαι ὑπάγονται εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς ὅλην τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder
ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τήν Τετάρτην, 3ην/16ην Σεπτεμβρίου 2009, ἔλαβε χώραν ἐκδήλωσις τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας εἰς τό Ἀστυνομικόν Κέντρον πλησίον τῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς (Missia) ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἰουδαϊκοῦ Ἔτους. Εἰς τήν συγκέντρωσιν ταύτην τῆς Ἀστυνομίας ἦσαν προσκεκλημένοι καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί οἱ προύχοντες αὐτῶν.

Ἅμα τῇ ἀρχῇ τῆς ἐκδηλώσεως, ὡμίλησεν ὁ ραββῖνος τῶν Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖος εἶπε μεταξύ ἄλλων ὅτι τό παρελθόν ἔτος ἦτο ἔτος ἀγαθῶν ἀλλά καί δυσκολιῶν. Τό παλαιόν ἔτος  μετά τῶν δυσκολιῶν αὐτοῦ παρῆλθε καί εἰσέρχεται νέον. «Ἡ περίοδος αὕτη» εἶπεν ὁ ραββῖνος,  «εἶναι καιρός διά συγγνώμην μεταξύ ἡμῶν καί μετά τοῦ Θεοῦ. Νά εὐχηθῶμεν νά ἔλθουν καιροί καλοί, καιροί εἰρήνης διά τό Ἰσραήλ».

Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Nir Barkat, ὁ ὁποῖος εἶπεν ὅτι εἶναι πλεονέκτημα ἡμῶν νά ὑπηρετῶμεν καί νά ζῶμεν εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰς τήν πόλιν τῆς καρδίας τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τήν ὁποίαν ἀτενίζουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ἀνά τόν κόσμον. Ἡ Ἱερουσαλήμ ἔχει πολλάς δυνατότητας. Καθῆκον ἡμῶν εἶναι νά ἀξιοποιήσωμεν ταύτας. Οὗτος ηὐχαρίστησε τήν Ἀστυνομίαν διά τήν συνεργασίαν εἰς πολλάς δραστηριότητας καί ηὐχήθη τό Νέον Ἔτος νά εἶναι ἔτος χαρᾶς, ἔτος εἰρήνης, ἀσφαλείας καί μειώσεως τῶν φιλονεικιῶν καί διαμαχῶν. Καταλήγων, ἐξέφρασε τά συλλυπητήρια αὐτοῦ εἰς οἰκογενείας, μέλη τῶν ὁποίων ἦσαν Ἀστυνομικοί καί ἔπεσαν θύματα βίας ἐν ὥρᾳ ὑπηρεσίας.

Ἐν συνεχείᾳ προσεκλήθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ὁ ὁποῖος προσφωνῶν ἐξ ὀνόματος τῶν Χριστιανῶν ἡγετῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, εἶπε περίπου τά ἑξῆς:

«Ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι τό ἔργον τῆς Ἀστυνομίας εἶναι δύσκολον καί πολύπλοκον διά τήν τάξιν τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι ἱερά δι’ Ἑβραίους, Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους. Προσέτι ἄνθρωποι ἀδιάφοροι καί ἄθεοι ἀναγνωρίζουν τήν ἀξίαν καί τήν ἱερότητα τῆς Ἱερουσαλήμ δι’ ὅλην τήν ὑφήλιον. Ἀναγνωρίζομεν τό ἔργον τῆς Ἀστυνομίας κατά τάς ἑορτάς τοῦ Πάσχα, Ραμαζανίου, Νέου Ἰουδαϊκοῦ Ἔτους καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἰδικῶς ἡ τελευταία ἑορτή κατά τόν περασμένον Αὔγουστον ἐτελέσθη ὁμαλῶς χωρίς κανένα πρόβλημα καί ὅλοι οἱ προσκυνηταί παρετήρησαν καί ἐσχολίασαν τήν καλήν συνεργασίαν τῆς Ἀστυνομίας. Ἔστω ἡ ἑορτή αὕτη παράδειγμα καί διά τάς λοιπάς. Ὁ Προφήτης Ἠσαΐας λέγει: «Λαλήσατε ἀγαθά εἰς τήν καρδίαν τῆς Ἱερουσαλήμ». Εὐχαριστοῦμεν ὑμᾶς, διότι φροντίζετε διά τήν καρδίαν τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία εἶναι  δι’  ὑμᾶς μέν ἡ κοινωνική διακονία, δι’ ἡμᾶς δέ ἡ ἐκκλησιαστική  καί θρησκευτική ἀποστολή. Αὕτη ἡ Πόλις εἶναι ταυτοχρόνως ἱερά Πόλις ἀλλά καί «κοσμοπολίτισσα». Ἡ καρδία τῆς Ἱερουσαλήμ εἶναι ζωντανή καί κτυπᾷ διά πάντας, καί ἰδιαιτέρως διά τούς ὀπαδούς τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν. Εὐχόμεθα δι’ ὑμᾶς καί διά τάς οἰκογενείας ὑμῶν καλόν καί εὐλογημένον τό Νέον Ἔτος. Ἀμήν».

Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν ὁ ἰμάμης τῶν Μουσουλμάνων, Μπασάμ-Ἀμποῦ-Ἀλάν, ὁ ὁποῖος ηὐχαρίστησε τήν Ἀστυνομίαν διά τήν προσφερομένην βοήθειαν εἰς τήν ἀγομένην Μουσουλμανικήν ἑορτήν τοῦ Ραμαζανίου.

Ἐν τέλει ἠκολούθησεν ἡ ἀπονομή προαγωγῶν καί τιμητικῶν διακρίσεων εἰς Ἀστυνομικούς διακριθέντας δι’ εὐσυνείδητον ὑπηρεσίαν. Μεταξύ τῶν διακριθέντων ἦτο καί  ὁ υἱός ἱερέως τοῦ Πατριαρχείου ἐκ βορρᾶ, τοῦ π. Γιακούμπ Ἀμποῦ- Ἄκελ.

Τήν τελετήν ἔκλεισεν ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας, κ. Aaron Franco, ὡς ἑξῆς: «δύο ἡμερονύκτια παραμένουν εἰσέτι πρό τῆς εἰσόδου τοῦ Νέου Ἰουδαϊκοῦ Ἔτους. Συνήχθημεν εἰς τό Ἀστυνομικόν Κέντρον, διά νά ὑψώσωμεν ποτήριον ὑγιείας καί εὐημερίας. Ὁ μήν Σεπτέμβριος ἔχει πολύν πλούσιον μισθόν, ἐάν τις κοπιάσῃ νά ἔχῃ ἔργα ἀγαθά. Ὁ μήν αὐτός εἶναι μήν ἐσωτερικῆς θεωρήσεως καί μετανοίας. Ἡ Ἀστυνομία προσεπάθησε καί ἐπετέλεσε τό ἔργον αὐτῆς, τῆς διατηρήσεως τῆς τάξεως καί ἀσφαλείας τῶν πολιτῶν. Ἡ Ἀστυνομία διωργάνωσεν ἐπισήμως τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου XVI, τόν Μάϊον τοῦ 2009 καί ἀντιμετώπισε προσφάτως τάς διαδηλώσεις τῶν συντηρητικῶν Ἰουδαίων. Ἐκφράζομεν τά συλλυπητήρια ἡμῶν εἰς  τάς οἰκογενείας, τά μέλη τῶν ὁποίων ἐπλήγησαν ἐν ὥρᾳ ὑπηρεσίας ὡς Ἀστυνομικοί. Εὐχόμεθα δι’ ὅλους ἔτος εἰρηνικόν, καρποφόρον, ἀσφαλές καί πλούσιον εἰς ἔργα ἀγαθά».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Τήν Τετάρτην,  3/16-9-2009,  ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’ οἱ Dr. Gerhard Ludwig Müller, Ἐπίσκοπος τοῦ Regensburg, Dr. Heinrich Mussinghoff, Ἐπίσκοπος τοῦ Aachen, Dr. Gerhard Feige, Ἐπίσκοπος τοῦ Magdeburg τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας μετά μικράς ὁμάδος συνοδῶν εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν ὡς ἀποστολῆς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν διά τήν γνωριμίαν μέ τάς Ἐκκλησίας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν ἐνίσχυσιν τῆς χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν περιοχήν αὐτήν. 

Ὁ  ἐπίσκοπος τοῦ Regensburg Dr. Gerhard Ludwig Müller, προσφωνῶν τόν Μακαριώτατον, ἀνεφέρθη εἰς τήν συμβολήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν θεολογίαν τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς στάσεως αὐτοῦ ὑπέρ τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, τό 451 μ.Χ., τῆς στάσεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου ὑπέρ τῶν δύο θελήσεων καί ἐνεργειῶν τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς στάσεως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν εἰκονομαχικήν ἔριδα καί εἰς τόν διεξαγόμενον σήμερον θεολογικόν διάλογον μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐν συνεχείᾳ ἐπέδωσε εἰς τόν Μακαριώτατον τό μετάλλιον τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Regensburg διά τήν διδασκαλίαν τῆς Γερμανικῆς γλώσσης εἰς μαθητάς προερχομένους ἐκ τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ Ἀναπληρωτής Διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου τούτου, κληρικός Dr. Nikolaus Wyrwoll ἦτο μεταξύ τῶν συνοδῶν τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἀρχιερέων.

Ἀντιφωνῶν ὁ Μακαριώτατος, ἐκαλωσώρισεν εἰς Ἱεροσόλυμα τόν ἐπίσκοπον τοῦ Regensburg Dr. Müller καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ καί ηὐχαρίστησεν αὐτόν διά τούς λόγους του σχετικῶς μέ τήν στάσιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς περιόδους κρίσεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὡς καί διά τήν συνεργασίαν ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν Ἐκκλησιῶν.

«Ἡ ἐπίσκεψις ὑμῶν», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ἔχει σημασίαν διά τήν χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, εἶναι ἐπίσκεψις συμπαραστάσεως. Ὑμεῖς γνωρίζετε τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας καί  τήν ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν. Γνωρίζετε καί τήν τρέχουσαν πολιτικήν κατάστασιν. Ἡμεῖς ζῶμεν ἐντός αὐτῆς. Ὑπάρχει ἐνταῦθα μία γνωστή πολιτική καί θρησκευτική κατάστασις μέ τάς προεκτάσεις αὐτῆς. Τό Πατριαρχεῖον ἡμῶν διά μέσου τῶν αἰώνων ἐκαλλιέργησε πνεῦμα εἰρηνικῆς συμβιώσεως μετά τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Δέν ὁμιλοῦμεν διά διάλογον, διά σχέσιν, ἀλλά διά συμβίωσιν. Σεβόμεθα τά ἱερά προσκυνήματα καί τῶν τριῶν θρησκειῶν. Ἡ Ἱερουσαλήμ καθ’ ἑαυτήν εἶναι Ἁγία Πόλις καί διά τάς τρεῖς θρησκείας. Ἡ Ἱερουσαλήμ ἔχει καθαγιασθῆ μέ τό αἷμα τῶν προφητῶν καί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχει χῶρος διά τούς ὀπαδούς καί τῶν τριῶν θρησκειῶν. Ἡ πολιτική λύσις τοῦ προβλήματος τῶν Ἱεροσολύμων ἀφορᾷ ἄλλους. Ἡμεῖς ὀφείλομεν νά διατηρήσωμεν τήν πνευματικήν ἰδιομορφίαν τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἡ μείωσις τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου δέν μᾶς φοβίζει: «μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον».(Λουκ. 12,32). Ὅλοι ἀναγνωρίζουν τήν προσφοράν καί τήν βοήθειαν τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου ἐνταῦθα. Παραλλήλως ὅμως καί οἱ χριστιανοί χρειάζονται βοήθειαν καί ὑποστήριξιν. Οὗτοι χαρακτηρίζονται ἐνίοτε ὑπό τινων ὡς «παροικία», πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν εὐσταθεῖ, διότι οἱ χριστιανοί εἶναι αὐτόχθονες ἐνταῦθα. Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τόν θεολογικόν διάλογον, εἴμεθα ὑπέρ. Δέν ἀτενίζομεν ὅμως τοῦτον ἀγωνιωδῶς. Πιστεύομεν ὅτι ὀφείλομεν νά ἀναζητῶμεν ἑνότητα πίστεως καί οὐχί διοικήσεως».

Συνεχίζων ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν ὅτι ὁ ἐκκλησιαστικός διάλογος πρέπει νά συμπεριλάβῃ καί μοναχούς, οἱ ὁποῖοι δέν συγχέουν “speculatiοn and revelation” / «διαλογισμόν καί ἀποκάλυψιν». Αὐτοί γνωρίζουν ὅτι εἰς τόν χριστιανισμόν δέν ὑπάρχει speculation. Γνωρίζουν τήν ἀλήθειαν ὅτι ὁ σκοπός τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ θέωσις. Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν καί οἱ ἡγέται τῶν Ἐκκλησιῶν θά πρέπῃ νά εἶναι εὐτυχεῖς, ἐάν συνυπάρχουν τά δύο ἐπίπεδα διαλόγου, ἀγάπης καί ἀληθείας, ὄχι μόνον ἀγάπης.

Ὁ Μακαριώτατος  ἐτόνισεν ὅτι εἶναι καιρός νά ἐξετάσουν πλέον αἱ δύο Ἐκκλησίαι, ποῖα εἶναι τά διαιροῦντα αὐτάς, καί οὐχί ποῖα τά ἑνοῦντα αὐτάς σημεῖα. «Τά ἑνοῦντα αὐτάς συνεζητήθησαν κατά κόρον εἰς τό παρελθόν. Ἡ ἀρχή τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως εὑρίσκεται εἰς τήν ἀναγνώρισιν τῶν ἀδυναμιῶν ἡμῶν. Εἶναι καιρός πλέον διά τήν ἐγχείρησιν τῶν τραυμάτων ἡμῶν».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_3_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ.

Τήν Πέμπτην 28ην Αὐγούστου / 10ην Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη τούς ἐκπροσώπους τύπου τῶν κεντρικῶν ἐφημερίδων καί τοῦ κρατικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἰορδανίας εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς ἀρίστας σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας. «Ὁ Ἑλληνορθόδοξος (Rum Orthodox) Πατριάρχης Ἱεροσολύμων», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι ὁ διάδοχος τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου, ὁ ὁποῖος συνηντήθη καί συνῆψεν τήν ἱστορικήν συνθήκην μετά τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ-Ἰμπίν-Χατάμπ, τοῦ ὁποίου διάδοχοι εἶναι τά μέλη τῆς Χασιμιτικῆς οἰκογενείας τῆς Ἰορδανίας. Ὁ Χαλίφης Ὀμάρ-Ἰμπίν-Χατάμπ ὑπῆρξεν ἐθνικός καί θρησκευτικός ἡγέτης. Ὁ Πατριάρχης Σωφρόνιος ἀναδεικνύεται ἐπίσης ἐθνικός καί θρησκευτικός ἡγέτης τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ μετά τήν ἀποχώρησιν τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος  Ἡρακλείου. Οὗτοι οἱ δύο ἡγέται συνηντήθησαν ἔχοντες τοιαύτην τήν διττήν ἡγετικήν ἰδιότητα, τήν ὁποίαν κατέχει σήμερον ὁ νῦν Βασιλεύς τοῦ Χασιμιτικοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας. Αὕτη ἀκριβῶς ἡ παράδοσις τοῦ Ἑλληνορθοδόξου (Rum Orthodox) Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας, ὡς τῶν παλαιοτέρων, Πατριάρχου Σωφρονίου καί Ὀμάρ-ἸμπίνΧατάμπ συνεχίζεται ἕως σήμερον. Τοῦτο ἀποδεικνύεται κατά τήν ἐκλογήν τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ὅτε ἡ Α.Θ.Μ. λαμβάνει τήν ἀναγνώρισιν, τό κοινῶς λεγόμενον ‘βεράτιον’, ἐκ τοῦ Βασιλέως τῆς  Ἰορδανίας».

«Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός πιστῶν ἐκ τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου», προσέθεσεν ὁ Μακαριώτατος, «εὑρίσκεται εἰς τό Χασιμιτικόν Βασίλειον τῆς Ἰορδανίας καί ἀπολαμβάνει πλήρους θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ἀπολύτου σεβασμοῦ. Ἡ Ἰορδανία ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς ἐπονομαζομένης «Γῆς τῆς Ἐπαγγελίας», γεγονός τό ὁποῖον σημαίνει ὅτι τά Πανάγια Προσκυνήματα δέν περιορίζονται μόνον εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ἀλλ’ ἐπεκτείνονται καί εἰς τήν ἀνατολικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ὡς τό προσκύνημα τῆς Βαπτίσεως καί ὁ γνωστός, ψηφιδωτός ‘Χάρτης τῶν Ἱεροσολύμων’ εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Μαδηβᾶν».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό καθεστώς τῆς Ἱερουσαλήμ εἶναι νά παραμείνῃ ἡ Ἱερουσαλήμ μία «ἀνοικτή πόλις», διατηροῦσα τόν προσκυνηματικόν αὐτῆς χαρακτῆρα, οὕτως ὥστε ἡ πρόσβασις εἰς αὐτήν νά εἶναι εὔκολος διά πάντας τούς προσκυνητάς, ἄνευ διακρίσεως θρησκευτικῆς ἤ ἐθνικῆς».

Ὁ Μακαριώτατος διεβίβασεν τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ εἰς τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν νῦν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Abdullah διά τό ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ καί τήν ὑποστήριξιν ὑπέρ τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ Προσκυνημάτων.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τούς ἐκπροσώπους τύπου ὡς  ἀναμνηστικά δῶρα, μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν χριστιανοσύνης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ συνέντευξις τοῦ Μακαριωτάτου μετεδόθη τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας εἰς τό κεντρικόν δελτίον εἰδήσεων τοῦ κρατικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἰορδανίας καί ἐδημοσιεύθη εἰς τάς κεντρικάς ἐφημερίδας τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_4_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΥΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.

Τήν Πέμπτην 28ην Αὐγούστου / 10ην Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν Διπλωματικόν Ἐκπρόσωπον τῆς Οὐκρανίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Βλαδίμηρον Σκυρώβ μετά τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ἰγκόρ Τιμοτέγιωβ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ κ. Βλαδιμήρου Ἰλαριάνωβ καί τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ἐπιχειρηματιῶν κ. Νικολάϊ Πετριάνκα, κ. Βλαδιμήρου Γκαρκουσίν, κ. Ανατόλη Μαγκίντωβ καί τῆς κ. Λουντμίλλας Ρουσαλίνας.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης συνεζητήθησαν θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν σημερινήν κατάστασιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί τῆς ἑνότητος αὐτῆς κατά τό πρότυπον τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισεν ὅτι αἱ διαφωνίαι μεταξύ τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συντελοῦν εἰς τήν ἀποδυνάμωσιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γεγονός τό ὁποῖον ἐνδεχομένως νά ἐξυπηρετῇ τά συμφέροντα τῶν πολεμίων αὐτῆς. «Ἡ θρησκευτική / ἐκκλησιαστική ἑνότης», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «συνεπάγεται καί τήν πολιτικο-κοινωνικήν τοιαύτην. Σήμερον εἰς τήν περιοχήν τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εὑρίσκονται ἐγκατεστημένοι διπλωματικοί ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν, γεγονός ὄχι μόνον πολιτικῆς, ἀλλά καί θρησκευτικῆς σημασίας».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς διαφοράς τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τάς περιοχάς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου, αἱ ὁποῖαι εἶναι κατ’ ἀρχάς  θρησκευτικαί, ἐξελισσόμεναι εἰς πολιτικάς. Εἰς τήν  παροῦσαν πολιτικήν κατάστασιν τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀποτελεῖ τόν συνδετικόν κρίκον μεταξύ τῶν λαῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἐξασκεῖ ἔργον εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν, ἔργον ἀλληλεγύης.

Ὁ κ. Ἰγκόρ Τιμοτέγιωβ ηὐχαρίστησεν τόν Μακαριώτατον διά τήν βοήθειαν, τήν ὁποίαν προσφέρει τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τούς προσκυνητάς, τούς προερχομένους ἐξ Οὐκρανίας καί συνεχάρη Αὐτόν διά τήν βαθεῖαν γνῶσιν τῶν προβλημάτων τῆς χώρας του. Ἐπίσης ηὐχαρίστησεν Αὐτόν διά τήν παρελθοῦσαν ἀποστολήν τοῦ Τιμίου Ξύλου εἰς τήν Οὐκρανίαν. «Τοῦτο», εἶπεν, «εἶναι ὄντως σημεῖον συνάγον εἰς ἑνότητα καί ἁγιασμόν πάντας τούς πιστούς διά τῆς προσκυνήσεως καί τῆς προσψαύσεως αὐτοῦ».

Ἐν συνεχείᾳ προσέφερεν εἰς Αὐτόν μεγάλη καί πολυτελῆ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τούς Διπλωματικούς Ἀντιπροσώπους καί τούς συνοδούς αὐτῶν μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν χριστιανοσύνης καί χρυσοῦς σταυρούς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_5_placeholder
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΑΧΝΙΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ἡ πόλις Σαχνίν εἶναι μία ἐκ τῶν πόλεων τῆς περιοχῆς Ἄκκρης-ἀρχαίας Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ. Εἰς τήν πόλιν αὐτήν τῶν 28.000 χιλιάδων κατοίκων περί τούς 1500 εἶναι Χριστιανοί, οἱ δέ λοιποί εἶναι Μουσουλμᾶνοι. Ἐκ τῶν Χριστιανῶν περί τούς 700 εἶναι Ἑλληνορθόδοξοι (Rum Orthodox). Οὗτοι ἀποτελοῦν μίαν τῶν 12 ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως Πτολεμαΐδος-Ἄκκρης τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Οὗτοι, παρά τόν μικρόν σχετικῶς ἀριθμόν αὐτῶν, κατώρθωσαν νά ἀνεγείρουν μεγαλοπρεπῆ ναόν πρός τιμήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, καθ’ ὅτι ὁ παλαιός ναός αὐτῶν ἦτο μικρός διά τάς ἀνάγκας αὐτῶν. Εἰς τόν ναόν αὐτόν προσῆλθεν, προσκληθείς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, ἵνα τελέσῃ τήν πρώτην θ. Λειτουργίαν.

Ὄντως ὁ Μακαριώτατος ἔφθασε μετά συνοδείας Ἀρχιερέων καί Ἱερέων ἐκ τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, Δευτέρας, 8ης Σεπτεμβρίου 2009, μετά τρίωρον αὐτοκινητικήν πορείαν.

Ἅμα τῇ ἀφίξει, ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός πρό τῆς εἰσόδου τῆς πόλεως ὑπό προπομπῆς ἐκ τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως, κ. Μάζεν Γανάϊμ, τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἱερέως τῆς ἐνορίας, οἰκονόμου π. Σαμουήλ καί τινων μετ’ αὐτῶν. Οὗτοι προεπορεύθησαν τοῦ αὐτοκινήτου τοῦ Μακαριωτάτου ἄχρι τῆς εἰσόδου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Πρό τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ ἦσαν ἐνδεδυμένοι οἱ ἡγούμενοι καί οἱ ἑνοριακοί ἱερεῖς τῶν ὁμόρων πόλεων καί κωμῶν. Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν εἴσοδον εἰς τήν κάτωθι τοῦ ναοῦ μεγάλην αἴθουσαν, χρησιμοποιουμένην προσωρινῶς ὡς Ἐκκλησίαν, ἄχρι συμπληρώσεως ἀπαραιτήτων τεχνικῶν καί διακοσμητικῶν ἐργασιῶν τοῦ Ναοῦ. Εἰσοδεύσας, ἤρξατο τῶν καταβασιῶν «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς…».

Τελέσας τόν Ὄρθρον, προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Μητροπολιτῶν Βόστρων κ. Τιμοθέου, Ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, πολλῶν ἱερομονάχων καί ἱερέων καί τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς πόλεως καί ἄλλων ἐν συρροῇ καί ἐν κατανύξει συμμετεχόντων καί τῆς χορῳδίας τῆς πόλεως, διευθυνομένης ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου, βυζαντινῶς ψαλλούσης.

Μέ ἐκκλησιαστικήν βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν καί κατάνυξιν ἐτελέσθη ἡ θ. Λειτουργία και ἐμυσταγώγησε πάντας εἰς τό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου ὡς τῆς προαγγελίας τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διά τῆς ἐκ τῆς Θεοτόκου ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον  εἰς τούς πιστούς ἔχοντα οὕτως:

«Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιᾶσθε λαοί· ἰδού γάρ τοῦ φωτός ὁ νυμφών καί ἡ βίβλος τοῦ Λόγου τῆς Ζωῆς, ἐκ γαστρός προελήλυθε· καί ἡ κατά ἀνατολάς πύλη ἀποκυηθεῖσα, προσμένει τήν εἴσοδον τοῦ ἱερέως τοῦ Μεγάλου, μόνη καί μόνον εἰσάγουσα Χριστόν εἰς τήν Οἰκουμένην, πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Ἡμέρα ἀγαλλιάσεως ἀνέτειλεν ἡμῖν σήμερον ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Καί εἶναι ἡ ἑόρτιος αὕτη ἡμέρα ἡμέρα ἀγαλλιάσεως, διότι ὁ τοῦ φωτός νυμφών καί ἡ βίβλος τοῦ Λόγου τῆς Ζωῆς προελήλυθε ἐκ γαστρός, ὡς ψάλλει ὁ ὑμνῳδός. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ σημερινή ἑορτή ἀναφέρεται εἰς τό μοναδικόν καί ἀνεπανάληπτον γεγονός τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, δηλαδή εἰς τό γεγονός τῆς τοῦ θείου Λόγου καταβάσεως ἐπί τῆς γῆς διά τήν ἀνάβασιν τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου εἰς τούς οὐρανούς.

«Σήμερον, διαλαλεῖ ὁ ὑμνῳδός καρπογονεῖν ἡ χάρις ἀπάρχεται, ἐμφανίζουσα τῷ κόσμῳ Θεοῦ Μητέρα, δι’ ἧς τά ἐπίγεια τοῖς οὐρανοῖς συνάπτεται εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Εἰς τούς λόγους τούτους συνοψίζεται ὄχι μόνον τό μυστήριον τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ὑπό τοῦ Θεοῦ ἀφ’ ἑνός καί ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν, ἐπί πλέον δέ ἀποκαλύπτεται ὁ λόγος τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς αὐτοῦ.

Τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Δεσποίνης Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας φανερώνει καί ἀποδεικνύει εἰς ἡμᾶς ὅτι, πρῶτον, ὁ Θεός Λόγος δέν εἶναι ἀπρόσιτος καί ἀπρόσωπος, ἀλλά προσωπικός καί προσιτός. Δεύτερον, ὅτι δέν εἶναι ὁ Θεός τοῦ μίσους καί τῆς ἔχθρας, ἀλλά τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἀπείρου ἀγάπης καί τρίτον ὁ Θεός τῆς θεραπείας, τῆς μεταμορφώσεως καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς κοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου δέχεται μέ τήν ἴδιαν πατερικήν στοργήν καί ἀγαλλίασιν τήν ἐπιστροφήν τοῦ χαμένου γιοῦ του, ἔτσι καί ὁ Θεός Πατήρ ἀναμένει μέχρι τελευταίας στιγμῆς καί τήν ἐπιστροφήν τῶν παιδιῶν Αὐτοῦ.

Ἐδῶ ἀκριβῶς συνίσταται ἡ συμβολή τοῦ προσώπου τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἡ ὁποία ἐγένετο σκεῦος ἐκλογῆς καί δοχεῖον τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τό νά ἐξέλθῃ, νά ἀπελευθερωθῇ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἀπό τά ὅρια τῆς ἐθελοθρησκείας καί νά ἀναχθῇ εἰς τό ὕψος καί τό ἀπόθετον κάλλος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας.

«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἀνταποκρινόμενοι καί ἡμεῖς εἰς τήν προτροπήν τοῦ ὑμνῳδοῦ, ἀγαλλιῶμεν σήμερον ἐπί τῇ πανηγύρει, ἐν τῇ ὡραιοτάτῃ πόλει ὑμῶν Σαχνίν, τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Καί τοῦτο διότι ἡ πόλις ὑμῶν ἀνήγειρεν Ναόν πρός τιμήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Διά τοῦ τρόπου τούτου ἡ Ἀειπάρθενος Μαρία δέν θά εἶναι μόνον πνευματική προστάτις, ἀλλά καί φυσική, διά τοῦ μεγαλοπρεποῦς τούτου ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ κόσμημα διά τήν πόλιν ὑμῶν καί ὄχι μόνον, ἀλλά καί σύμβολον ἀγάπης, εἰρήνης καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ ὅλων τῶν κατοίκων καί  ὅλης τῆς γείτονος περιοχῆς. Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἀναδείξαντος τήν Ἀειπάρθενον Μαρίαν προστασίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν».

Πρό τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε εἰς τόν προϊστάμενον τοῦ ναοῦ οἰκονόμον π. Σάλεχ ἁγιογραφημένην εἰκόνα τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, εἰς τόν πατέρα δέ αὐτοῦ, γέροντα ἱερέα π. Γιοῦσεφ Χούρη, ἄγοντα τό χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον αὐτοῦ καί παρισταμένου εἰς τήν θ. Λειτουργίαν ἐπί ἀναπηρικῆς καρέκλας, εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Τούτῳ ἐπέδωσεν ἐπίσης ἡ Δημαρχία τιμητικήν πλακέταν τῆς πόλεως.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας, ἐξελθών ὁ Μακαριώτατος τοῦ Ναοῦ, ηὐλόγησε τό σῶμα τῶν προσκόπων, σταθμευόντων πλησίον τοῦ ναοῦ τοῦ Ἰσραήλ. Μετά ταῦτα ἠκολούθησαν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ οἱ προσφωνήσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλεως κ. Μισέλ Γαντούς, τοῦ οἰκονόμου ἱερέως π. Σάλεχ, τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Μάζεν Γιανάϊμ τῇ παρουσίᾳ ἱερέων ἀντιπροσώπων τῶν ἄλλων δογμάτων, τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας καί τοῦ σεΐχη τῆς πόλεως, τοῦ ἐκ Ναζαρέτ κ. Ράϊκ Ζαρζούρα, Προέδρου τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων ἄλλων γειτονικῶν πόλεων.

Ἡ καθαρῶς θρησκευτική ὀρθόδοξος ἑορτή, ἑορτασθεῖσα λειτουργικῶς, ἔδωσε τήν εὐκαιρίαν μετά τήν θ. Λειτουργίαν διά συνύπαρξιν εἰς τήν αἴθουσαν καί συνεορτασμόν κοινωνικόν μετά μελῶν τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων καί τῶν ἄλλων θρησκευμάτων, Ἰουδαϊσμοῦ καί Ἰσλάμ.

Ἀναμνηστική τιμητική πλακέτα ὡσαύτως ἀπενεμήθη εἰς τόν εὐεργέτην ἀνεγέρσεως τῆς Ἐκκλησίας κ. Σαΐντ Χούρῃ.

Τάς ἐν τῇ αἰθούσῃ  προσφωνήσεις καί ἄλλας ἐκδηλώσεις κατέκλεισεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ.

Εἰς αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ὡς τῆς Ἐκκλησίας τῶν τόπων, εἰς τούς ὁποίους ἔζησεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐνανθρωπήσας ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, τῆς ἐκ στείρας γεννηθείσης, ἧς τό Γενέθλιον τῇ παρούσῃ ἡμέρα ἑορτάζεται. «Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,  «ἐνσαρκώνει εἰς τούς τόπους αὐτῆς τό ἐπιτελεσθέν διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν ἔργον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Τήν χάριν τούτου ἐπικαλούμεθα ἐπί πᾶν  τό ποίμνιον Ἡμῶν, ἐπί πάντας τούς κατοίκους τῆς πόλεως ὑμῶν, Ἰουδαίους καί Μουσουλμάνους καί ἐπί τήν Ἀστυνομίαν».

Τό μετάλλιον τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ἀπένειμεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν γηραιόν ἱερέα π. Γιοῦσεφ καί εἰς τόν Δήμαρχον. Εἰς τόν ἱερέα καί τό Κοινοτικόν Συμβούλιον ἐπέδωσε χρηματικήν δωρεάν 15.000 USD $ ὡς συνδρομήν εἰς τό ἔργον τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξος Κοινότης τοῦ Σαχνίν ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀναμνηστικήν πλακέταν, ἐν ᾗ ἐκφράζεται ἡ εὐγνωμοσύνη αὐτῆς διά τήν συμπαράστασιν τοῦ Μακαριωτάτου.

Τό σῶμα τῶν προσκόπων διένειμεν εἰς πάντας βιβλίον ἐκδοθέν αὐτοβούλως ὑπ’ αὐτῶν, εἰς τό ὁποῖον σκιαραφεῖται ἡ ποιμαντική δρᾶσις τοῦ Μακαριωτάτου ἀπό τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ πρό τετραετίας.

Ἀκολούθως εἰς τήν παρακειμένην τῇ Ἐκκλησίᾳ μεγάλην αἴθουσαν παρετέθη πλουσία τράπεζα, τήν ὁποίαν ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος.

Μετά τήν τράπεζαν ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Μάζεν Γιανάϊμ προσεκάλεσε τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ εἰς τήν οἰκίαν αὐτοῦ, ἔνθα διά τῶν προσφωνήσεων καί τῆς συζητήσεως ἐτονίσθη τό γεγονός τῆς  εἰρηνικῆς συμβιώσεως εἰς τήν πόλιν τοῦ Σαχνίν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἄνευ οὐδεμιᾶς θρησκευτικῆς διακρίσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_6_placeholder
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ PONTIFICAL MISSION ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην  19ην Αὐγούστου / 1ην Σεπτεμβρίου 2009, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Ἐκπρόσωπον τῆς Pontifical Mission, Msgr Archimandrite Robert L. Stern, ὁ ὁποῖος ἐπαρουσίασεν εἰς Αὐτόν τόν νέον Διευθυντήν τῆς Pontifical Mission εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης, κ. Sami El-Yousef. Ἡ συζήτησις τοῦ Μακαριωτάτου μετά τοῦ Msgr Archimandrite Robert L. Stern περιεστράφη κυρίως εἰς θέματα ἐκπαιδευτικά.  

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν ὑποστήριξιν τήν ὁποίαν δίδει τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἐκπαίδευσιν καί τήν μεγάλην ἀξίαν τῆς Ἐκπαιδεύσεως διά τήν διατήρησιν τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς ταυτότητος τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν εἰς τάς περιοχάς Ἰσραήλ, Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας.

Ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἐνθαρρύνει τούς μουσουλμανόπαιδας νά φοιτοῦν εἰς τά χριστιανικά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, ὅπως συνηθίσουν εἰς τήν ἁρμονικήν συνύπαρξιν μετά τῶν χριστιανοπαίδων. Εἶναι γεγονός ὅτι πάντες οἱ μαθηταί αἰσθάνονται ὑπερήφανοι κατά τήν ἀποφοίτησίν των,  διότι ἔχουν ἀποκτήσει τάς ἀρχάς τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀποφυγῆς προκαταλήψεων καί τά ἀναγκαῖα ἐφόδια διά τό μέλλον των, ἀλλά καί γνῶσιν διά τό παρελθόν των καί τάς ρίζας των.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνέφερε ὡς παράδειγμα τήν πρόσφατον ἐπίσκεψιν καί λειτουργίαν Αὐτοῦ εἰς τήν ἐγκαταλελειμμένην καί ἐπαναποκτηθεῖσαν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Ἐκκλησίαν τῆς κώμης Μααλούλ, παρά τήν Ναζαρέτ. Πλησίον τῆς Ἐκκλησίας διακρίνονται τά ὑπολείμματα τοῦ σχολείου καί τοῦ κοιμητηρίου τῆς κώμης.

Τέλος ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον θεωρεῖ πολύ σημαντικόν τόν διάλογον μεταξύ τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων, διά τοῦτο καί πρωτοστατεῖ εἰς τό Council of Religious Institutions of the Holy Land διά τήν προώθησιν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_7_placeholder
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Κατά τάς ἡμέρας τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη πολλάς ὁμάδας προσκυνητῶν, τῶν ὁποίων προΐσταντο οἱ ἱερεῖς αὐτῶν, πάντων ἀφιχθέντων, διά νά μετάσχουν εἰς τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Εἰδικώτερον, τό Σάββατον, 9/22-8-2009, ἦτο ἡ ἡμέρα συμπληρώσεως τετραετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν τετιμημένον Θρόνον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Τήν ἡμέραν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη τόν Μητροπολίτην Σερρῶν κ. Θεολόγον, μεθ’ ὁμάδος 100 προσκυνητῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον. Τούτους ἐκαλωσώρισεν ὁ Μακαριώτατος, ἀποκαλῶν τόν μέν Μητροπολίτην «σχεδόν Ἁγιοταφίτην», τούς δέ συνοδούς αὐτοῦ ἱερεῖς καί λαϊκούς «προσκυνητάς, θεωρούς τῶν τόπων, εἰς τούς ὁποίους κατεσκήνωσεν ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός».

«Οἱ προσκυνηταί τῆς Ἁγίας Γῆς», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ὡς θεωροί τῶν φυσικῶν τόπων, γίνονται καί θεωροί πνευματικοί τοῦ ἔργου τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν τοῦ κόσμου, δηλαδή τοῦ ἔργου τῆς ἐνανθρωπήσεως, τοῦ σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τούς τόπους, τούς ὁποίους ἀνέδειξεν ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος καί ἡ Ἁγία Ἑλένη, τήν φύλαξιν τῶν ὁποίων ἀνέθεσαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων καί τήν Ἁγιοταφιτικήν ἡμῶν Ἀδελφότητα.

Ὑμεῖς γίνεσθε θεωροί τῶν τόπων τούτων καί τοῦ ἔργου τοῦ ἐπιτελεσθέντος εἰς αὐτούς. Διά τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁμοῦ θά γίνητε θεωροί τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ὡς οἱ Ἀπόστολοι ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ. Θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μεταμόρφωσίς μας καί ἡ ἑνότης μας μέ τόν Θεόν. Ὁ Κύριος μετεμορφώθη δι’ ἡμᾶς. Ἐν τῷ μυστηρίῳ τῆς θ. Εὐχαριστίας ὁ Χριστός γίνεται ψηλαφητός καί θεατός δι’ ἡμᾶς. Τήν ἐμπειρίαν ὑμῶν ἐκ τῶν ἁγίων Τόπων καλεῖσθε νά μεταδώσητε  εἰς τούς συγγενεῖς σας καί τό περιβάλλον σας».

Ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν ἀνταπαντῶν εἶπεν: «Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα.

Εὑρισκόμεθα ἐνώπιόν Ὑμῶν, τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σιών, πλήρεις αἰσθημάτων ἀγάπης, σεβασμοῦ καί ἐκτιμήσεως. Εὐχαριστοῦμεν τόν Θεόν διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, τήν θεωρίαν ταύτην ἐν τῇ συγκυρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Μητρός τοῦ Θεοῦ καί Μητρός ἡμῶν. Ἀπολαμβάνομεν τούς κόπους τῶν ἔργων Ὑμῶν, ἀναλογιζόμεθα τάς δυσκολίας, τά προβλήματα, τάς ἀγωνίας Ὑμῶν. Ἐνθυμούμεθα τό ἔργον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, κηρύξαντος «ἐν κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις Ζητοῦμεν τήν εὐλογίαν Ὑμῶν διά  τό προσκύνημα. Δυστυχῶς καί εἰς Ἑλλάδα ἀκούομεν φωνάς ἀπογαλακτισμοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς πρόσφατον συνέντευξιν Ὑμῶν ἐδηλώσατε ὅτι παρακολουθεῖτε ἐναγωνίως ταῦτα. Ἡμεῖς μεταποιοῦμεν τήν ἀγωνίαν Ὑμῶν εἰς προσευχήν. Ἐπί τῇ ἐκλογῇ Ὑμῶν εὐχόμεθα Ὑμῖν ἔτη πολλά, ἄλυπα, εὐλογημένα καί σωτήρια. Προσφέρομεν Ὑμῖν ὡς ἐλάχιστον δεῖγμα εὐγνωμοσύνης ἀργυροῦν χειροποίητον λιβανοθήκην διά τάς προσευχάς Ὑμῶν. Εἴθε ἡ Πατριαρχία ὑμῶν νά λάμπῃ ὡς ὁ ἄργυρος οὗτος. Προσφέρομεν ἐπίσης ἄμφια καί κάλυμμα Ἐπιταφίου καί τῆς Ἁγίας Προθέσεως διά τό Ἅγιον Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεθσημανῇ. Ταῦτα εἶναι μία χρυσοκέντητος καί μικρά δωρεά διά τάς ἀνάγκας τοῦ Πατριαρχείου. Καί ἡμεῖς, ὡς τέκνα τῆς μητρός ἡμῶν Ἑλλάδος, παρακαλοῦμεν ὅπως ὁ Θεός κατευοδώσῃ τό ἔργον Ὑμῶν. Παρακαλοῦμεν ἐπίσης ὅπως ὁ Θεός κατευοδώσῃ τό ἔργον τῶν Ἁγιοταφιτῶν, ὡς ἀναποσπάστων μελῶν τῆς μητρός Ἑλλάδος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἑνότης τοῦ γένους ἡμῶν».

Ὁ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς τόν  Μητροπολίτην   Σερρῶν κ. Θεολόγον καί εἰς τούς ἱερεῖς αὐτοῦ φιλτισένιον ἐγκόλπιον, σταυρούς  καί ἄλλα δῶρα, ἐνθύμια ἀπό τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τήν Δευτέραν, 11/24 Αὐγούστου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν Λουθηρανόν Ἀρχιεπίσκοπον Καναδᾶ Right Rev. Fred Hiltz, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Σουχέλ Νταουάνη.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο συζήτησις ἐπί τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἕως καί τοῦ Κατάρ, ἔνθα τό Πατριαρχεῖον ἵδρυσε νέαν Ἐκκλησίαν. Ἐγένετο ἐπίσης συζήτησις ἐπί τῆς ὑπαρχούσης θρησκευτικῆς συμβιώσεως εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἐπί τοῦ ἀληθινοῦ οἰκουμενισμοῦ ὡς διαλόγου καί κοινωνίας ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ ἐπί τῇ βάσει τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας διά μέσου τῶν αἰώνων. Ἐπί τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ ἐγένετο συζήτησις ὡς τοῦ ὀμφαλοῦ τῆς γῆς, ἔνθα οἱ προσκυνηταί προσερχόμενοι καί ὑμνολογοῦντες, μεταμορφοῦνται. Τοῦτο τό ἔργον τῆς πνευματικῆς τελειώσεως καί σωτηρίας συντελεῖται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, τελούσῃ ἐνταῦθα διά μέσου τῶν αἰώνων ἐν καταστάσει πνευματικῇ, μετά τῆς φυσικῆς ὅμως κληρονομίας αὐτῆς, τῆς περιουσίας αὐτῆς, ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῶν προσκυνημάτων, μοναστηριῶν, οἰκημάτων, φιλανθρωπικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων.  Σημαντικόν ποσόν τοῦ προϋπολογισμοῦ αὐτοῦ διαθέτει τό Πατριαρχεῖον διά τό φιλανθρωπικόν καί ἐκπαιδευτικόν αὐτοῦ ἔργον

Ὁ Ἀγγλικανός Primate ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί τήν κατατόπισιν καί ἀνεφέρθη εἰς τήν συνάντησιν, ἥν εἶχον πρό ἔτους εἰς τό πλαίσιον τοῦ Lambeth Conference, εἰς τό ὁποῖον ἦτο προσκεκλημένος ὁ Μακαριώτατος  ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας  Most Rev. κ. Roouan William.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_8_placeholder