1

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ 9/22 -10/23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Εὐθύς ἅμα τῇ λήξει τῶν τῆς ὀνομαστικῆς Αὐτοῦ  ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 9ην/22αν Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἱερωνύμου καί π. Φιλουμένου, ἀνεχώρησε διά ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἰορδανίαν, ἔνθα καί παρέμεινε μέχρι καί τῆς Τρίτης 10ης /23ης Μαρτίου 2010.

Ἅμα τῇ ἀφίξει εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Μακαριώτατος συνηντήθη μετά τῶν μελῶν τῆς ὑπ’ Αὐτοῦ μετά τήν ἐκλογήν Αὐτοῦ συσταθείσης Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς διά θέματα τοῦ ἐν Ἰορδανίᾳ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου. Οὗτοι ἐνημέρωσαν τόν Μακαριώτατον ὅτι εἰργάσθησαν, ὅσον ἠδύναντο, ἐπί τριετίαν καί ὅτι ἀποδέχονται τήν ἀνανέωσιν τῆς προτάσεως Αὐτοῦ νά συνεχίσουν νά ἐργάζωνται. Ἐπίσης ὅτι ἐξέλεξαν ἐκ τῶν μελῶν τῆς Συμβουλευτικῆς μίαν τριμελῆ Ἐπιτροπήν δι’ ἀμεσωτέραν  καί ἀποτελεσματικωτέραν συνεργασίαν μετ’ Αὐτοῦ καί ὅτι ὑπέβαλον τάς ἀπόψεις αὐτῶν ἐπί θεμάτων τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν εἰς σύντομον τρισέλιδον ὑπόμνημα. Αἱ κυριώτεραι τῶν εἰσηγήσεων αὐτῶν ὑποβλήθησαν καί προφορικῶς τῷ Μακαριωτάτῳ.

Οὗτοι μεταξύ ἄλλων, ἀναγνωρίζοντες τόν φόρτον τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ Μακαριωτάτου, παρακαλοῦν Αὐτόν, ὅπως εἶναι συχνότεραι αἱ ἐπισκέψεις Αὐτοῦ εἰς Ἰορδανίαν καί μακροτέρα εἰς αὐτήν ἡ παραμονή Αὐτοῦ.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν αὐτοῖς ὅτι κατ’ ἀρχάς ἐπαινεῖ αὐτούς διά τόν ζῆλον καί τήν ἀφοσίωσιν αὐτῶν εἰς ἐργασίαν ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου καί ὅτι λαμβάνει σοβαρῶς ὑπ’ ὄψιν τάς εἰσηγήσεις αὐτῶν διά μελέτην, ἐξέτασιν καί προώθησιν, ὀφείλει ὅμως νά εἴπῃ αὐτοῖς ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς τελευταίας τετραετίας ὑπῆρξεν ἐργασία καί ἐπετεύχθη πρόοδος εἰς συγκεκριμένους τομεῖς.

Ἐν συνεχείᾳ, τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης, ὁ Μακαριώτατος προσεκλήθη εἰς δεῖπνον εἰς τήν Τζαμαΐγιε -Λέσχην τῆς οἰκογενείας Ἀγιούμπ. Διαρκοῦντος τοῦ δείπνου τούτου, ἐν ᾧ ἦσαν προσκεκλημένοι πολλοί ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς καί Μουσουλμανικῆς Κοινότητος, ὁ Μακαριώτατος ἐπαρασημοφόρησε μέ τό παράσημον τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Παναγίου Τάφου τόν κ. Χάννα Ἀγιούμπ διά τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῆς αἰθούσης τῆς Κοινότητος Χούσουν καί εἰς ἄλλα κοινωφελῆ ἔργα. Εἰς τό δεῖπνον παρευρέθησαν οἱ ἐξοχώτατοι κ. Νάσερ Μάσρη, πρῴην Πρωθυπουργός καί νῦν Πρόεδρος Γερουσίας καί κ. Φάεζ Ταράουνε, πρῴην Πρωθυπουργός καί νῦν Ἀντιπρόεδρος Γερουσίας

Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 10ην /23ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος, παρεκάθισεν εἰς γεῦμα, παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί πολλῶν προσωπικοτήτων ἐκ τῆς Χριστιανικῆς καί Μουσουλμανικῆς κοινωνίας εἰς τήν πόλιν Σαρήχ τοῦ βορρᾶ τῆς Ἰορδανίας ὑπό τοῦ ἰατροῦ κ. Ντύμπ Μάρτζι, ἑνός ἐκ τῶν μελῶν τῆς ὡς ἄνω Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς.

Μετά τό γεῦμα τοῦτο ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν Δημαρχίαν τῆς παρακειμένης πόλεως Ἴρμπετ. Ἡ πόλις Ἴρμπετ  μετά τῶν περιχώρων αὐτῆς ἀριθμεῖ περί τούς 600.000 χιλιάδας κατοίκους, Μουσουλμάνους καί Χριστιανούς καί ἔχει τήν ἀρχαιοτέραν Δημαρχίαν εἰς τήν Ἰορδανίαν ἀπό τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀπό τό 1881. Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως Ἴρμπετ, κ. Abd El- Rauof Al – Tall  προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡς ἔνδειξιν τῆς εὐαρεσκείας αὐτοῦ διά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Δημαρχίαν τό ἔμβλημα τῆς πόλεως.

Ἐκ τῆς Δημαρχίας ἀναχωρῶν ὁ Μακαριώτατος, ἐπεσκέφθη τήν παρακειμένην Ἐκκλησίαν τοῦ Πατριαρχείου πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ὁ ναός τοῦτος εἶναι ὁ ἐνοριακός τῆς ἀραβοφώνου Ρωμαιορθοδόξου Κοινότητος τοῦ Ἴρμπετ, ἀριθμούσης περί τά 3.500 μέλη. Εἰς τόν ναόν τοῦτον ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατον ὁ ἱερεύς Προϊστάμενος τῆς ἐνορίας π. Ἀμπντάλλα.

Ἐκ τῆς πόλεως τοῦ Ἴρμπετ  ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε διά τήν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἀμμάν. Ἐντεῦθεν εὐθύς ἦλθεν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἕλληνος Πρέσβεως εἰς Ἰορδανίαν κ. Ἡρακλέους Ἀστεριάδου, ὁ ὁποῖος παρέθεσεν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς Ἰορδανίαν κ. Πέτρου Εὐτυχίου μετά προσωπικοτήτων τῆς ἐν Ἀμμάν Κοινότητος τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου νηστήσιμον δεῖπνον.

Ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ Πρέσβεως ἀναχωρήσας ὁ Μακαριώτατος, ἔφθασεν, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, εἰς προκεχωρημένην ὥραν τῆς νυκτός εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙA ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ’

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, ἑωρτάσθησαν την Δευτέραν 9ην /22αν Μαρτίου 2010 εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου εἰς κατανυκτικήν καί λαμπράν ἐκκλησιαστικήν ἀτμόσφαιραν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἐτελέσθη καί ἀρτοκλασία τῇ συμμετοχῇ  τῶν  ἐν Ἱεροσολύμοις καί τοῖς περιχώροις αὐτῶν Ἁγιοταφιτῶν ἡγουμένων, ἱερέων, μετά τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, συμπροσευχομένων ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος. Εἰς τόν Ἑσπερινόν συμμετέσχον ὁ Ἐντιμότατος Πρόεδρος τῆς ΕΣΗΕΑ κ. Πάνος Σόμπολος καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῶν ἑλληνικῶν Μ.Μ.Ε, οἱ ὁποῖοι μετά τό πέρας τοῦ Ἐσπερινοῦ εἶχον κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Μ. εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον καί συνεζήτησαν μετ’ Αὐτοῦ θέματα τῆς ἐξεχούσης θέσεως τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί  θέματα προσκυνηματικά, ἐν ὄψει τῶν ἐρχομένων ἑορτασμῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν.

Τήν πρωΐαν, μετά τήν ἐπίσημον ἐν Παρρησίᾳ κάθοδον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, συλλειτουργούντων Αὐτῷ πολλῶν ἱερέων Ἁγιοταφιτῶν καί τῶν προσελθόντων ἐκ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί συμπροσευχομένων τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων, τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἡγουμένων τῶν ἐξωτερικῶν ἡγουμενείων καί τῶν ἐγγάμων ἀραβοφώνων ἱερέων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου ἐξ Ἰορδανίας, Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ ὀνομαστική ἑορτῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τῶν Προξενικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, τοῦ Πρέσβεως τῆς Ρωσίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Πιότρ Βλαδημίροβιτς, τοῦ Πρέσβεως τῆς Λευκορωσίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ἰγκόρ Leshchenja, τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Σιών διακονούντων καί κατανυκτικῶς ψαλλόντων, τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου συμμετεχόντων καί τῶν ἐντιμοτάτων Ἐκπροσώπων τῶν ἑλληνικῶν Μ.Μ.Ε. καί πολλῶν Ἑλλήνων καί Ρώσων προσκυνητῶν.

Μετά τό τέλος τῆς Δοξολογίας ἐγένετο ἐπίσημος ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐπί  τῇ Ὀνομαστικῇ ἑορτῇ Αὐτοῦ τάς προσρήσεις καί τάς εὐχάς τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, διαβιβάσαντος τῷ Μακαριωτάτῳ τάς εὐχάς τῶν μελῶν τῆς σεβαστῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τοῦ Πρέσβεως τῆς Ρωσίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Πιότρ Βλαδημίροβιτς, τοῦ Πρέσβεως τῆς Λευκορωσίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ἰγκόρ Leshchenja, τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἀποστολῆς εἰς τά Ἱεροσόλυμα Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου, τοῦ  Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Φιλοθέου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου εἰς Ἄκκρην – Πτολεμαΐδα, εὐχηθέντος ἐξ ὀνόματος τῶν ἱερέων καί τοῦ ποιμνίου τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος, τοῦ Πανοσιωτάτου μοναχοῦ Φωτίου, Σχολάρχου τῆς Πατριαρχικῆς ἐν Σιών Σχολῆς, τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Σαμήρ Ζανανίρι Διευθυντοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου,  τοῦ ἐφημερίου τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Οἰκονόμου π. Αΐσσα Τούμα ἐξ ὀνόματος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ ἱερέως π. Γεωργίου Σαχουάν ἐξ ὀνόματος τῆς Κοινότητος τῆς Μπετζάλλας, τοῦ κ. Σεζάρ Μαρζῆε ἐξ ὀνόματος τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ κ. Χαλήλ Ἀντράους, ἰατροῦ, εὐχηθέντος ἐξ ὀνόματος τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριωτικοῦ Συμβουλίου. Οἱ μαθηταί τῶν Πατριαρχικῶν Σχολῶν ἐτίμησαν τόν Μακαριώτατον διά δώρων καί ἀπαγγελιῶν ποιημάτων.

Πάντες ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν τετραετῆ ἀφωσιωμένην, εὐδόκιμον καί καρποφόρον ποιμαντικήν Αὐτοῦ Πατριαρχίαν καί ηὐχήθησαν Αὐτῷ τήν ἐν θείᾳ δυνάμει καί ἐνισχύσει πολυετῆ συνέχισιν αὐτῆς πρός δόξαν Θεοῦ, ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν ἔθνους καί σωτηρίαν ψυχῶν.

Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν εὐχαριστήριον ἀντιφώνησιν Αὐτοῦ πρός τούς προσφωνήσαντας Αὐτόν, ηὐχαρίστησεν αὐτούς  διά τήν συνεργασίαν καί τάς εἰλικρινεῖς των εὐχάς καί ἀνεφέρθη εἰς τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Θεοφίλου, ἑνός ἐκ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, ὡς μάρτυρος τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης, τῆς ὁποίας καί ἡμεῖς γινόμεθα κοινωνοί καί συμμέτοχοι διά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τῷ Παναγάθῳ Θεῷ διά τήν παρεχομένην Αὐτοῦ καθ’ ἑκάστην  θείαν Χάριν καί βοήθειαν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν Πατριαρχικῶν Αὐτοῦ καθηκόντων.

Μετά τόν χαιρετισμόν πάντων τῷ Μακαριωτάτῳ καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ πᾶσι, ἐπηκολούθησε διά τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας ἑόρτιος νηστήσιμος τράπεζα.

Ἑκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_1_placeholder
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Τήν Τρίτην,  24ην Φεβρουαρίου /9ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν νέον Πρόξενον τῆς Γαλλίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Frédéric Desagneau.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν Πρόξενον περί τῆς ἱστορίας καί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ὡς φρουροῦ τῶν Ἁγίων Τόπων, προστάτου τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἀγγελιαφόρου εἰρήνης, δικαιοσύνης καί συμφιλιώσεως. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε εἰς τόν Γάλλον Πρόξενον τό βιβλίον τοῦ καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, «Τά εἰκονογραφημένα χειρόγραφα τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἀποστολήν τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Δοροστόλου κ. Ἀμβρόσιος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τεμάχιον λειψάνου τῶν ἁγίων μαρτύρων Δασίου καί Αἰμιλιανοῦ Δοροστόλου καί περίτεχνον μίτραν. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν αὐτοῖς ἐγκόλπια, σταυρούς καί εἰκόνας τοῦ Παναγίου Τάφου καί τοῦ Ἁγίου νεομάρτυρος Φιλουμένου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ Η.Π.Α. κ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 20ήν Φεβρουαρίου / 5ην Μαρτίου 2010, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον συνάντησις τοῦ Πρέσβεως τοῦ Παναμᾶ εἰς τάς Η.Π.Α., Ἕλληνος ὁμογενοῦς δρ. Παύλου Ἀντωνίου Θαλασσινοῦ καί τῆς συζύγου αὐτοῦ μετά τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ὁ κ. Θαλασσινός ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας τοῦ Παναμᾶ εἶχεν ἐπισκεφθῆ παλαιότερον τά Ἱεροσόλυμα ἐπί μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου, ὅτε καί ἐπαρασημοφορήθη ὑπ’ Αὐτοῦ μέ τό παράσημον τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ὁ κ. Πρέσβυς συνωμίλησε μετά τοῦ Μακαριωτάτου διά θέματα προσκυνηματικά τῶν Ἱεροσολύμων καί κοινωνικά τῆς θέσεώς του καί συνεχάρη Αὐτόν διά τήν πολύ ἐνημερωτικήν παρουσίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τόν παγκόσμιον διαδικτυακόν ἱστόν, μέσω τοῦ ὁποίου καί αὐτός ἔκαμε τήν δευτέραν προσέγγισίν του πρός τό Πατριαρχεῖον. Ἐν συνεχείᾳ ἀντηλλάγησαν εὐχαί καί δῶρα καί ὁ κ. Θαλασσινός ἀνεχώρησε, διά νά ἐπισκεφθῇ τόν Πανάγιον Τάφον, τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως,  τά πέριξ προσκυνήματα καί τό Σκευοφυλάκιον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_3_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ Π. ΤΑΦΟΥ» ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τετάρτην, 18ην Φεβρουαρίου /3ην Μαρτίου 2010 ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη προσκυνηματικήν πεντηκονταμελῆ ὁμάδα μετά τῶν στελεχῶν τοῦ «Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου τοῦ Παναγίου Τάφου», ἧς ἡγεῖτο ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ κ. Ἀριστείδης Σταυρόπουλος καί ὁ Ἀναπληρωτής Προέδρος  κ. Λάζαρος Μάρκου.

Ἡ προσκυνηματική αὐτή ὁμάς ἐπεσκέφθη κατ’ αὐτάς τούς Ἁγίους Τόπους μέ ξεναγόν τόν ἡγούμενον τοῦ Προσκυνήματος τῶν Ποιμένων, Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰγνάτιον.

Οὗτοι περιηγήθησαν εἰς Προσκυνήματα, Ἐκκλησίας, μοναστήρια καί αἰθούσας τοῦ Πατριαρχείου, διά τήν συντήρησιν καί τήν ἀνακαίνισιν τῶν ὁποίων συνεισέφεραν χρηματικῶς, ὡς τό ἀρτοποιεῖον τοῦ Πατριαρχείου, τήν Ἀρχιγραμματείαν, τό Ἀρχεῖον, τό Μαγειρεῖον, τόν ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τήν Ἱεράν Μονήν  τοῦ Τιμίου Προδόμου εἰς Ὀρεινήν καί τά γραφεῖα τοῦ  Πατριαρχείου,  διά νά ἴδουν ἐπ’ αὐτῶν ἐπιτελεσθέντα τά ἔργα, ὑπέρ ὧν συνέδραμον.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοῖς μακροσκελῶς περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου, λειτουργικοῦ, ἁγιαστικοῦ προσκυνηματικοῦ, φιλανθρωπικοῦ, πολιτιστικοῦ καί κοινωνικοῦ. Ἐν ὁλίγοις, ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν πολυπολιτισμικήν καί θρησκευτικήν διάστασιν τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ὑποστηρικτικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου διά τάς Χριστιανικάς Κοινότητας τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη ὁ Μακαριώτατος εἰς τούς Ρωμαιορθοδόξους κατοίκους τῆς Ἁγίας Γῆς, οἱ ὁποῖοι κατ’ ἐξοχήν προστατεύονται ἀπό τό Πατριαρχεῖον.

Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀξίαν τοῦ προσκυνήματος ἑνός ἑκάστου προσκυνητοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιστρέφων εἰς τήν πατρίδα αὐτοῦ γίνεται κῆρυξ τῶν Ἁγίων Τόπων, διαδίδει εἰς ὅλους ὅλα, ὅσα μέ τάς ἰδίας αὐτοῦ αἰσθήσεις ἐδοκίμασεν. «Διά τοῦτο τά τελευταῖα χρόνια», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «παρατηρεῖται μεγαλυτέρα προσέλευσις τῶν προσκυνητῶν, ἰδιαιτέρως δέ τῶν Ἑλλήνων, πρός τήν Ἱερουσαλήμ».

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησε εἰς ἐρωτήματα προσκυνητῶν καί ηὐχαρίστησεν τά μέλη τοῦ «Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου τοῦ Παναγίου Τάφου» διά τήν διάθεσιν ἐμπράκτου βοηθείας πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τούς φρουρούς αὐτῶν,  Πατριαρχεῖον καί Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα. Διά τῆς προσφορᾶς αὐτῆς καί αὐτοί γίνονται συμμέτοχοι καί κοινωνοί τοῦ ἔργου τούτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_4_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΝΤΑΡΒΟΥΡΙΑΣ κκ. ROWAN WILLIAMS ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΗΝ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, Σεβασμιώτατος Dr. Rowan Williams, λόγιος συγγραφεύς, γνωστός διά τά φιλορθόδοξα αἰσθήματά του, ἐπισκεφθείς εἰς τό παρελθόν τήν Ἁγίαν Γῆν μέ στόχον τήν ἐνίσχυσιν κυρίως τῶν κατοίκων τῆς Βηθλεέμ, προσκαλέσας τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’ διά συμμετοχήν εἰς τό ἐν Lambeth Συνέδριον τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας (19 Ἰουλίου – 3 Αὐγούστου 2008), ἐπεσκέφθη καί πάλιν κατ’ αὐτάς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τήν Κυριακήν, 8ην /21ην Φεβρουαρίου, ἐγένετο δεξίωσις πρός τιμήν αὐτοῦ εἰς τήν ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ἱερουσαλήμ Ἀγγλικανικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου εἰς τά Ἱεροσόλυμα Σεβασμιωτάτου κ. Suheil S. Dawani. Εἰς τήν δεξίωσιν αὐτήν ἦσαν προσκεκλημένοι μεταξύ πολλῶν ἄλλων οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων καί Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας τῶν Ἱεροσολύμων.

Εἰς τήν δεξίωσιν αὐτήν ἐκαλωσώρισε τόν Σεβασμιώτατον Rowan Williams ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος Σεβασμιώτατος Suheil S. Dawani, εὐχαριστῶν διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τήν Γῆν τήν ὁποίαν, ὡς εἶπεν, κατεδέχθη νά ἐπισκεφθῇ σωματικῶς ὁ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί εἰς τήν ὁποίαν κατοικεῖ μικρόν ποίμνιον, μικρά χριστιανική Κοινότης, ἐλαττουμένη ὁσημέραι, λόγῳ τῆς πολιτικῆς ἐντάσεως. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Dawani ηὐχήθη, ὅπως ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμός μεταξύ τῶν ὀπαδῶν τῶν τριῶν Ἀβραμικῶν θρησκειῶν ἀποτελέσῃ τήν βάσιν καί τό θεμέλιον τῆς εἰρήνης τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς διατηρήσεως τῆς ὡραιότητος αὐτῆς, ἤτις οὐσιαστικῶς εἶναι ἡ ποικιλία αὐτῆς.

Ἐξ ὀνόματος τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατον Rowan Williams ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Ἱεροδιακόνου Ἀθανασίου καί τοῦ  Ρωμαιο-Ὀρθοδόξου ἰατροῦ κ. Χαλήλ Ἀντράους, λέγων τά κάτωθι:

«Ὑμεῖς ἐστε τό ἅλας τῆς γῆς· ἐάν δέ τό ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» … «οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5:13-16).

Ὡς ἐκπρόσωπος τῶν ἡγετῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καλωσορίζομεν  τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας κ. Rowan Williams. Εὑρισκόμεθα σωματικῶς μόνον εἰς μερικάς ἑκατοντάδας μέτρων μακρόθεν τοῦ Παναγίου Τάφου καί ὁλίγην ὥραν μακρόθεν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως τῆς Βηθλεέμ. Παρά τήν μικράν ἀπόστασιν μεταξύ τῶν δύο ἱερῶν πόλεων, οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί δέν δύνανται νά ἐπισκεφθοῦν αὐτάς ἐλευθέρως.

Θεωροῦμεν ἀπαράδεκτον τό γεγονός ὅτι τά πολιτικά προβλήματα (ἀποτυχίαι) ἔχουν ἀντίκτυπον εἰς τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν τῶν ἀνθρώπων, καθ ὅν χρόνον οἱ θρησκευτικοί ἡγέται προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν διαθρησκειακόν διάλογον διά τήν ἀποδοχήν τῆς ἀμοιβαίας συνυπάρξεως καί συμβιώσεως τῶν ἐθνῶν.

Ἡ σύγκλισις.μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ παράδειγμα διά τήν Οἰκουμένην μιᾶς προσπαθείας συγκλίσεως τῶν διαφορετικῶν ἰδεολογιῶν / δογμάτων ἤ τῶν διαφορῶν.

Ὁ διάλογος μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ἤρξατο τό ἔτος 1973, ὅταν αἱ δογματικαί διμερεῖς Ἀγγλικανικαί Ὀρθόδοξοι συζητήσεις εἶχον τήν πρώτην αὐτῶν συνάντησιν εἰς τήν Ὀξφόρδην. Διά τῆς πρώτης φάσεως αυτῶν, τό 1976, τῆς δευτέρας φάσεως τό 1984 καί τοῦ συμπεράσματος τῆς τρίτης αὐτῶν φάσεως κατέληξαν εἰς τήν συμπεφωνημένην σημαντικήν δήλωσιν τῆς Κύπρου ἐπί μιᾶς σειρᾶς θεμάτων.

Μία τοιαύτη σύγκλισις δογμάτων ὀφείλει νά συμπεριλάβῃ περισσοτέρας πίστεις-ὁμολογίας καί νά δώσωμεν τάς χεῖρας ἐπί τύπων δηλώσεων διά τῆς συνεργασίας, διά νά κατακτήσωμεν δικαιοσύνην καί εἰρήνην, οὕτως ὥστε ἀνυπερθέτως νά γεφυρώσωμεν τήν ἀπόστασιν μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεννήσεως καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Παναγίου Τάφου , οὕτως ὥστε ἐν εὐθέτῳ χρόν  νά μήν ὑπάρχῃ ἡ δυσκολία ἐπισκέψεως τῆς Βηθλεέμ ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ καί τἀνάπαλιν. Ἡ πολιτική κατάστασις εἰς τήν περιοχήν σφραγίζεται ἀπό τραγικάς ἀνθρωπίνους ἐμπειρίας.

Οἱ ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἔχουν διατυπώσει τό κοινόν ὄραμα τῆς ἑδραιώσεως τῆς δικαιοσύνης καί τῆς εἰρήνης εἰς τήν περιοχήν καί ἐπιδιώκουν ἐπίσης τήν πολιτικήν ὑποστήριξιν τοῦ ὀράματος αὐτοῦ. Θά πρέπῃ ὅμως νά εἴμεθα πολύ προσεκτικοί, οὕτως ὥστε νά βλέπωμεν τήν θρησκευτικήν προέκτασιν τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος καί νά μήν μετατρέπωμεν τά θρησκευτικά προβλήματα εἰς ἕν πολιτικόν ἐργαλεῖον, ἀλλά μᾶλλον νά τά θεωροῦμεν ὡς ἕν ἀναπόσπαστον μέρος τῆς ἐπιλύσεως τῶν πολιτικῶν συγκρούσεων.

Μία τοιαύτη εὐθύνη ἐνδεχομένως νά προκαλέσῃ μίαν ἀλλαγήν εἰς τό ἠθικόν κλῖμα, τό ὁποῖον κυβερνᾷ αὐτήν τήν περιοχήν τοῦ κόσμου. Μία τοιαύτη ἀλλαγή, δεδομένης τῆς φύσεως τῆς σχέσεως μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῆς θρησκείας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, μπορεῖ νά κατορθωθῇ μέσῳ τῆς σταθερᾶς θελήσεως τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν καί ὅταν θά δοθῇ ἐνθάρρυνσις εἰς τά ποίμνια-ἐκκλησιάσματα ἡμῶν νά ἀνακαλύψουν τήν ἀληθινήν σημασίαν τῆς δικαιοσύνης καί τῆς εἰρήνης εἰς τό ἀπόλυτον πνευματικόν πλαίσιον.

Πιστεύομεν ὅτι μία τοιαύτη προσπάθεια θά συμβάλῃ δυναμικῶς εἰς τόν παγκόσμιον διάλογον διά συνύπαρξιν καί συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων. Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό συγκεκριμένον ζήτημα, τό ὑμέτερον ἔργον ἀποτελεῖ πηγήν ἐμπνεύσεως διά πολλούς ἡγέτας, οἱ ὁποῖοι μοιράζονται μεθ ὑμῶν τάς ἰδίας ἀξίας καί ὁράματα. Ἐπικροτοῦμεν τήν δήλωσιν ὑμῶν εἰς τό AlAzhar Πανεπιστήμιον τοῦ Καΐρου, κατά τήν τρίτην ἐπέτειον τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν «γνησία ὑπακοή εἰς τόν Θεόν δέν μπορεῖ νά τελῆται διά τῆς υἱοθετήσεως τῆς βίας». Τολμῶμεν νά εἴπωμεν ὅτι, κατά τήν Ἡμετέραν ἐκτίμησιν, ἡ ὑμετέρα Σεβασμιότης εἶναι εἷς ἐκ τῶν γνησίων «ὀρθοδόξων» ὀπαδῶν τῶν ἀξιῶν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης τῶν ἀνθρώπων.

Εὐχαριστοῦμεν βαθέως τόν πεφιλημένον Ἡμῖν Σεβασμ. Ἐπίσκοπον κ. Suheil Duawani διά τήν συνεργασίαν, τήν ὁποίαν ἔχομεν εἰς τήν ὑποστήριξιν τῶν ἀξιῶν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης εἰς τούς Αγίους Τόπους».

Ἀνταποκρινόμενος ὁ Σεβασμιώτατος κ. Rowan Williams εἶπεν ὅτι: «Τό νά ζῇ κανείς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ἤ νά ἐπισκέπτεται αὐτήν εἶναι χάρις, εὐλογία, δῶρον Θεοῦ, πρόκλησις καί αὐτοεξέτασις. Τό ἔργον τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον, εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν προτρέπει καί παρωθεῖ ἡμᾶς νά συμπάσχωμεν μετά τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἡ πόλις, εἰς τήν ὁποίαν εἶναι κεκλημένα νά ζήσουν ὅλα τά ἔθνη, «δεῦτε ἀναβῶμεν εἰς τό ὄρος Κυρίου». Τοῦτο συνέβη τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, συμβαίνει καί σήμερον. Ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι προωρισμένη νά ἔχῃ τάς πύλας της ἀνοικτάς δι’ ὅλους, ὅμως δι’ ὡρισμένους ἔχει αὐτάς κεκλεισμένας. Ὡρισμένοι ἀποκλείονται τῆς εἰσόδου εἰς αὐτήν».

«Ὁ τρόπος ζωῆς τῶν κατοικούντων διά μέσου τῶν αἰώνων εἰς μίαν Ἱερουσαλήμ ἔχουσαν τάς πύλας αὐτῆς ἀνοικτάς δι’ ὅλους, ἀποτελεῖ πρότυπον καί διά τήν εἰρήνην αὐτῆς σήμερον. Ἀς ἐνθυμηθῶμεν τούς λόγους ἀρχαίου ἀσκητοῦ ἐρημίτου: Ἡ ζωή ἡμῶν καί ὁ θάνατος ἡμῶν ἐξαρτᾶται ἀπολύτως ἀπό τήν ζωήν καί τόν θάνατον τοῦ γείτονος ἡμῶν. Ἐάν ὁ γείτων ἡμῶν ζῇ, ζῶμεν καί ἡμεῖς μετ’ αὐτοῦ, ἐάν ἀποθνῄσκῃ, συναποθνῄσκομεν μετ’ αὐτοῦ».

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 9ην /23ην Φεβρουαρίου 2010, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου Ἰρλανδίας Σεβασμιωτάτου κ. Michael Jackson, τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιωτάτου κ. Suheil S. Dawani καί ἄλλων κληρικῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας περίπου ὡς ἑξῆς:

«Ἰδιαιτέρα χαρά διακατέχει Ἡμᾶς, νά καλωσορίσωμεν ὑμᾶς καί πάλιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐνθυμούμενοι ἐπίσης τήν συμμετοχήν Ἡμῶν εἰς τό ἐν Lambeth Συνέδριον καί εἰς τήν ἐν Λονδίνῳ «Παγκόσμιον Διάσκεψιν κατά τῆς πτωχείας», τό ἔτος 2008. Ἐπικροτοῦμεν τάς δραστηριότητας ὑμῶν διά τήν εἰρήνην καί δικαιοσύνην εἰς τήν πατρίδα ὑμῶν, ἀλλά καί εἰς ὅλον τόν κόσμον, ἀλλά καί τό ἐνδιαφέρον, τό ὁποῖον ἐπεδείξατε διά τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκτιμῶμεν ἰδιαιτέρως τήν προσφοράν ὑμῶν διά τήν διεύρυνσιν τῶν γνώσεων τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς ὑμῶν περί τῆς Ὀρθοδοξίας, γεγονός τό ὁποῖον συντελεῖ εἰς τήν προσπάθειαν διά τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν καί τήν ἄρσιν τῶν σχισμάτων τῶν Ἐκκλησιῶν, διά τά ὁποῖα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέεται εἰς τάς καθ ἡμέραν προσευχάς αὐτῆς.

Αἱ προσπάθειαι ὑμῶν διά τήν διάδοσιν τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου εἰς μίαν ὅλον καί περισσότερον ἐκκοσμικευμένην κοινωνίαν βοηθεῖ ἐπίσης καί ἡμᾶς, τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων, νά διατηρήσῃ τήν ἀκεραιότητά της καί τήν παρουσίαν τής εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Ἡ Ἱερουσαλήμ ἀποτελεῖ ἕν εἶδος «παγκοσμίου ἐνορίας-καθολικοῦ προσκυνήματος». Ἐδώ ἑκατομμύρια προσκυνητῶν ἔρχονται κάθε χρόνον – Ἑβραῖοι, Χριστιανοί, Μουσουλμᾶνοι, ἀκόμη καί πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν ἀνήκουν εἰς οὐδεμίαν εἰσέτι πίστιν. Οὗτος εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Πατριαρχείου, νά ἀγκαλιάσῃ πάντας ὅσους ἔρχονται εἰς ἀναζήτησιν τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, διά τῆς προσφορᾶς πνευματικῆς παρηγορίας καί ἐνθαρρύνσεως. Ἐκτιμῶμεν τάς προσπαθείας ὑμῶν καί συνεχίζομεν νά ζητῶμεν εἰς τάς προσευχάς ὑμῶν μίαν ἰσχυράν παρουσίαν τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία νά προάγῃ τήν συμφιλίωσιν καί τήν εἰρήνην, συμφώνως πρός τά εὐαγγελικά παραγγέλματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Παρά τάς τρεχούσας ἐντάσεις εἰς τό ἐσωτερικόν τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, Ἡμεῖς συνεχίζομεν νά ἐπιδιώκωμεν τόν διάλογον, ὁ ὁποῖος βοηθεῖ εἰς τήν ἐκ νέου ἀνακάλυψιν τῶν ἐννοιῶν, αἱ ὁποῖαι διέπουν τό πλήρωμα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, κυρίως ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν Θείων Γραφῶν, τῶν κειμένων τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν βίων τῶν ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν κοινῶς ἀναγνωρισθέντων Ἁγίων. Πιστεύομεν ὅτι διά τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τήν κοινήν κληρονομίαν ἡμῶν, θά ἀνακαλύψωμεν τρόπους ἄρσεως τῶν διαιρέσεων καί διαφορῶν ἡμῶν. Ἡ ἐν Χριστῷ ἑνότης θά πρέπῃ νά ἑδραιωθῇ ὄχι ἐπί τῇ βάσει τῶν διοικητικῶν δομῶν, ἀλλά ἐπί τῇ βάσει τῆς πίστεως.

Ἐφέτος συμπίπτει ὁ κοινός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα εἰς τήν Ἀνατολικήν καί τήν Δυτικήν Ἐκκλησίαν, καί ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά εἶναι δι ἡμᾶς ἐπίσης κοινή.

«Πρόσεχε Οὐρανέ καί λαλήσω καί ἀνυμνήσω Χριστόν, τόν ἐκ Παρθένου σαρκί ἐπιδημήσαντα».

Διά τῶν λόγων τούτων, τούς ὁποίους ἀναφωνεῖ ὁ ὑμνῳδός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἅγιος Ἀνδρέας Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ὁ Ἱεροσολυμίτης εἰς τόν Μεγάλον αὐτοῦ Κανόνα, ἀρχίζομεν τό στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τό νόημα τῶν λόγων τούτων μᾶς παραπέμπει εἰς τήν ἀνάμνησιν τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν διαβεβαίωσιν τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ σαρκικῶς εἰς τήν γῆν, προσλαβόντος εἰς τήν θείαν Αὐτοῦ φύσιν καί τήν ἀνθρωπίνην ἡμῶν  φύσιν, ἑωρτάσαμεν ἐχθές, τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Μέ τήν  γνῶσιν ὅτι ἡ  κοινή ἀνθρωπίνη φύσις ἡμῶν ἐξηγοράσθη ἀπό τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καλοσωρίζομεν ὑμᾶς καί εὐχαριστοῦμεν ὑμᾶς διά τήν ἐπίσκεψιν ὑμῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον».

Εἰς τήν προσφώνησιν αὐτήν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας ἀπήντησεν περίπου ὡς ἑξῆς:

«Εἶναι δι’ ἡμᾶς, Μακαριώτατε, ἰδιαιτέρα χαρά νά συναντώμεθα καί πάλιν μεθ’ Ὑμῶν, τόν Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων. Ἐκτιμῶμεν τά μέγιστα τήν στάσιν τῆς Ἐκκλησίας Ὑμῶν καί τήν ἀποδοχήν συμμετοχῆς Ὑμῶν εἰς τό ἐν Lambeth Συνέδριον αὐτῆς. Ἡμεῖς προσευχόμεθα ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας Ὑμῶν ὡς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία συνετέλεσε τά μέγιστα εἰς τήν διατήρησιν τῆς χριστιανικῆς παρουσίας καί ταυτότητος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Ἡ αὔξησις τῆς παρουσίας τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν εἶναι ἕν δῶρον τοῦ Θεοῦ εἰς τόν κόσμον. Τοῦτο βεβαίως εἶναι κατορθωτόν, διότι ὁ Κύριος εἶπεν εἰς τόν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν, Παῦλον, «ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου, ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» ( Β’ Κορ. 12,9).

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὁποίαν Ὑμεῖς ἑωρτάσατε ἐχθές, ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία βλέπει εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, περί τῆς ἀναστηλώσεως τῶν εἰκόνων, ὅτι ὄντως αὗται ἀντανακλοῦν τό ἄκτιστον φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖον παρ’ Αὐτοῦ ὡς πηγῆς διαχέεται καί εἰς τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων. Δι’ ὅλα αὐτά εὐχαριστοῦμεν τόν Θεόν καί εὐχαριστοῦμεν καί Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, διά τήν μαρτυρίαν, τήν ὁποίαν δίδετε».

Ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας εἰς τήν Γάζαν τήν ἑπομένην, ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτῷ περί τῆς συμπαραστάσεως τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου κατά τήν διάρκειαν τῆς περυσινῆς συρράξεως εἰς τούς πληγέντας. Ὡσαύτως ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας περί τῆς οἰκονομικῆς καί διοικητικῆς κρίσεως, τήν ὁποίαν διέρχεται τό Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί περί τῶν προσπαθειῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά τήν ἀναβάθμισιν τοῦ ρόλου αὐτοῦ, ὡς ἑνός χριστιανικοῦ ὀργανισμοῦ, δυναμένου νά ἀποτελέσῃ μίαν ἑνιαίαν χριστιανικήν φωνήν καί μαρτυρίαν διά τούς Χριστιανούς εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων εἰς αὐτήν. Εἰς τοῦτο ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε τήν συμπαράστασιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας.

Ἐρωτηθείς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας περί τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, ἐπεξήγησεν ὅτι αὕτη βασίζεται εἰς τήν ἀποστολικήν πίστιν καί παράδοσιν, ὅτι ἡ ὑποδομή αὐτῆς δέν εἶναι ἱεραρχική, ἀλλά ὅτι αὕτη βασίζεται εἰς τόν συλλογικόν τρόπον ζωῆς καί διοικήσεως, ὅτι εἰς αὐτό τό σύστημα ὑπάρχει μία ἀδυναμία συνεργασίας, ἡ ὁποία ἐνίοτε δημιουργεῖ δυσκολίας, διότι ἑκάστη τῶν τριάκοντα μιᾶς (31) Ἀγγλικανικῶν Ἐκκλησιῶν ἐνίοτε ἀποφασίζει μόνη της καί διά θέματα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν συλλογικήν ἀντιμετώπισιν καί ἀπόφασιν ὡς εἶναι π.χ. θέματα βιο-ἠθικῆς, σεξουαλικότητος, χειροτονίας γυναικῶν κ.ἄ. «Διά τοῦτο καί ἐκαλέσαμεν», εἶπεν ὁ Σεβασμιώτατος κ. Williams, «εἰς τήν ἐν Lambeth Συνέλευσιν καί ἄλλας Ἐκκλησίας, ὅπως τήν Ὑμετέραν, ἵνα ἀκούσωμεν αὐτάς καί βοηθηθῶμεν. Ἡμεῖς ἐδέχθημεν τήν χειροτονίαν γυναικῶν εἰς τήν ἱερωσύνην. Ἤδη ἀντιμετωπίζομεν τό θέμα τῆς χειροτονίας γυναικῶν εἰς τό ἐπισκοπικόν ἀξίωμα. Τοῦτο εἶναι ἕν σοβαρόν πρόβλημα δι’ ἡμᾶς. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας μετέχει διά νόμου εἰς τήν ἔκδοσιν νόμων τοῦ κράτους. Τοῦτο εἶναι προνόμιον δύσκολον, διότι πρέπει νά ὁμολογηθῇ ἀλήθεια εἰς ἕνα ἐκκοσμικευμένον περιβάλλον».

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας ὑπέστη κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν μίαν κάμψιν τῶν πιστῶν αὐτῆς, ὅσον ἀφορᾷ τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τά μυστήρια αὐτῆς. Κατά τά τελευταῖα 20 ἔτη ἐπαρουσιάσθησαν προτεσταντικαί ὁμάδες μέ διάθεσιν εὐαγγελισμοῦ καί ὄχι τόσον συμμετοχῆς εἰς τά μυστήρια. Κατά τά τελευταῖα πέντε ἤ ἕξ ἔτη ἐνεφανίσθησαν νέαι ἐνοριακαί μονάδες (New Congregations) περί τάς πεντακοσίας. Τοῦτο εἶναι ἐνθαρρυντικόν, ὡς καί ἡ προσέλευσις 20 περίπου ἀτόμων διά χειροτονίαν εἰς τήν ἱερωσύνην. Ταῦτα θεωρῶ ὡς σημεῖα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, διά τήν ὁποίαν ζητοῦμεν τάς προσευχάς Ὑμῶν».

Ἐπί τούτοις, κατακλείων ὁ Μακαριώτατος, ἀνεφέρθη εἰς τούς ἱστορικούς δεσμούς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινοπολιτείας καί ηὐχαρίστησε διά τήν βοήθειαν τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τό Κατάρ κατά τά πρῶτα βήματα τῆς ἐγκαταστάσεως αὐτῆς ἐκεῖ καί ἀπεδέχθη πρόσκλησιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας διά μίαν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἀγγλικανικήν Ἐκκλησίαν ἐν εὐθέτω χρόνῳ.

Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Βηθλεεμιτίσσης καί τήν πολύτιμον ἔκδοσιν τοῦ Πατριαρχείου μέ τά κειμήλια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ καθηγητοῦ κ. Νικολάου Ὀλυμπίου, εἰς δέ τόν συνοδόν αὐτοῦ Ἐπίσκοπον τῆς Ἰρλανδίας Σεβασμιώτατον κ. Michael Jackson, τό βιβλίον τοῦ καθηγητοῦ κ. Βοκοτοπούλου μέ τά εἰκονογραφημένα χειρόγραφα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί εἰς τούς ὑπολοίπους συνοδούς αὐτοῦ μετάλλια τῶν 1500 ἐτῶν τῆς ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου καί φωτογραφικά λευκώματα μέ τάς τελετάς τῶν Ἱεροσολύμων τῆς κ. Gali Tibbon.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας, εὐγενῶς ἀνταποδίδων, προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον τόμον ἀνθολογίας ἔργων Ἄγγλων συγγραφέων, μέ θέμα τήν πνευματικότητα τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ δέ παρών εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν γηραιός Ἱεροσολυμίτης ἰατρός δρ. Ἰωάννης Τλήλ, παλαιόν καί ἐκλεκτόν μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων, προσέφερεν εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας τό βιβλίον αὐτοῦ “I am Jerusalem”. Ἠκολούθησεν ἀναμνηστική φωτογραφία τῆς ἐπισκέψεως τῆς Ἀγγλικανικῆς ἀποστολῆς μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν Θρόνον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_5_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Τήν  24ην Ἰανουαρίου/ 6ην Φεβρουαρίου 2010, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Αἰκατερινβούργου καί Βερχοτούρας κ. Βικέντιον μετά συνοδείας τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοφάνους τῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς καί ρωσικῆς ἐκκλησιαστικῆς χορῳδίας ἀποτελουμένης ἐκ 30 νεαρῶν κορασίδων.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Βικέντιος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον λέγων ὅτι εἶναι εὐτυχής, διότι εὑρίσκεται εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, εἰς τήν ὁποίαν ἡ ἐγγύτης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου εἶναι μεγαλυτέρα, λόγῳ τῶν χαριτοβρύτων προσκυνημάτων, ἐπί τῶν ὁποίων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἔζησε καί ἐδίδαξε καί προσέθεσεν ὅτι ὁ ρωσικός λαός στρέφεται ὁλοέν καί περισσότερον εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν προϊόντος τοῦ χρόνου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισε τόν Μητροπολίτην Βικέντιον καί ηὐχαρίστησε τήν ρωσικήν ἀποστολήν. Ἐν συνεχείᾳ ἡ χορῳδία ἔψαλε εἰς τόν Μακαριώτατον ρωσικούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί τόν Πολυχρονισμόν τοῦ Μακαριωτάτου. Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τάς νεαράς κορασίδας καί τήν προεξάρχουσαν τῆς χορῳδίας διά τήν καλλίφωνον καί ἡδύμολπον ἑρμηνείαν τῆς ρωσικῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

Ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης κ. Βικέντιος ἐδώρισεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀργυρᾶν εἰκόνα τοῦ Κυρίου καί ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν  καί τήν  συνοδείαν αὐτοῦ σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης. Εἰς τήν διευθύνουσαν τῆς χορῳδίας ἐπέδωσεν ἀργυρᾶν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καί ἠκολούθησεν ἀναμνηστική φωτογραφία αὐτῶν μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν Θρόνον.

Τήν ἰδίαν νύκτα ὁ Μητροπολίτης Βικέντιος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τῆς συνοδείας ρώσων ἱερέων ἐτέλεσαν  τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἐν ᾧ ἡ ρωσική χορῳδία συνέψαλε μετά τῆς ἑλληνικῆς ἑκκλησιαστικῆς χορῳδίας τῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος τοῦ κ. Χρήστου Βαλσάμη.

Τήν ἑπομένην, ἡμέραν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 25ην Ἰανουαρίου/ 7ην Φεβρουαρίου τοῦ 2010, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον οἱ Πανοσιολογιώτατοι  Ἀρχιμανδρῖται π. Ἀρσένιος ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μολυβοσκεπάστου, ὁ π. Κοσμᾶς ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Στομίου Κονίτσης μετά τοῦ εὐλαβοῦς προσκυνητοῦ κ. Χρήστου Βαλσάμη, ὁ ὁποῖος ἐξεπόνησε φωτογραφικόν λεύκωμα-ἡμερολόγιον τοίχου μετά τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων διά τό ἔτος 2010,  καί ὁμάδος 50 νεαρῶν ἀνδρῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἠπείρου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισεν αὐτούς, ηὐλόγησεν τό προσκύνημα αὐτῶν, τό ὁποῖον καλεῖται, ὡς εἶπε,  «προσκυνηματική θεωρία», διότι οἱ προσκυνηταί γίνονται θεωροί τῆς βιβλικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν εἰς τούς ἁγίους Τόπους, καί τούς κατετόπισε διά τό καθεστώς τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ π. Ἁρσένιος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, τονίζων τάς ἰδιαιτέρας δυσκολίας, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει σήμερον τό Ἔθνος καί ἡ Ἐκκλησία. Ὁ Μακαριώτατος συνεφώνησε μετά τοῦ ἡγουμένου, προσθέτων ὅτι παρά τά ἔτη ἀγόνου «πνευματικότητος», εἰς τά ὁποῖα ζῶμεν, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν δύναται νά νικηθῇ ποτέ, διότι «πύλαι ᾄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι Ἐκκλησία ἐλπίδος, διότι εἶναι Ἐκκλησία ἀμέσως συνδεδεμένη μέ τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Χρῆστος Βαλσάμης ἐπαρουσίασεν εἰς τόν Μακαριώτατον τό καλαίσθητον φωτογραφικόν ἡμερολόγιον τοίχου αὐτοῦ διά τό 2010,  μέ εἰκόνας ἀπό τά Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς καί εἰσέπραξεν παρ’ Αὐτοῦ τά εὔσημα.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς μετάλλια τοῦ Πατριαρχείου  καί σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης καί ηὐλόγησε τό προσκύνημα αὐτῶν.

Τήν Δευτέραν 26ην Ἰανουαρίου/ 8ην Φεβρουαρίου τοῦ 2010 ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ἱερεῖς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ π. Γεώργιος Παπαθεοδώρου καί ὁ π. Νεόφυτος Δοντᾶς ἀπό τόν Ἅγιον Νικόλαον Καλλιθέας μετά τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ ἀπό τόν ἱερόν παρεκκλήσιον Ἁγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη εἰς Ἀκρόπολιν, τό ὁποῖον πραγματοποιεῖ νεανικάς χριστιανικάς ἐκδηλώσεις καί προσκυνηματικάς ἐκδρομάς εἰς Ἱεροσόλυμα, Ἱ. Μ. Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί εἰς ἄλλα προσκυνήματα εἰς Ἑλλάδα.

Τούτους ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος λέγων τά τῆς χάριτος τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί ἐπιδίδων αὐτοῖς σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης καί ἄλλα ἐνθύμια.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_6_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Ἰανουαρίου 2010, ἔλαβε χώραν εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἀθήνας συνάντησις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’ μετά τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Σπυρίδωνος Κουβέλη.

Διά τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθη ἀπό τῆς Τετάρτης 14ης /27ης Ἰανουαρίου 2010, διά τῶν ἀερογραμμῶν τῆς ἑταιρείας Aegean εἰς τό ἀεροδόμιον «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ἔνθα καί ἐγένετο Αὐτῷ θερμή ὑποδοχή ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Κυρίλλου Μητσιακούλη καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γαβριήλ, τοῦ ἐν Ἑλλάδι Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμιανοῦ, τοῦ Ὑποδιευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Ἐθιμοτυπίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Κυριάκου Ἀμοιρίδου, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Πρέσβεως κ. Χριστοδούλου Λάζαρη μετά τιμητικοῦ Στρατιωτικοῦ Ἁγήματος.

Ὁ Μακαριώτατος διέμεινεν ὡς φιλοξενούμενος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν εἰς τό ξενοδοχεῖον King George εἰς τήν πλατεῖαν τοῦ Συντάγματος.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμιανοῦ, τοῦ Πανοσιωτάτου  Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, ἡγουμένου ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας καί Ἀντιπροέδρου τῶν Οἰκονομικῶν καί τῶν νομικῶν συμβούλων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἀθήνας κ. Βαρβάρας Δημητριάδου καί κ. Βασιλείου Κατσιώτη.

Τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως ὁ Ὑφυπουργός κ. Σπυρίδων Κουβέλης μετά τῆς Γενικῆς Διευθυντρίας τοῦ γραφείου αὐτοῦ κ. Μαρίας Θεοφίλη καί ἄλλων μελῶν τοῦ προσωπικοῦ. Εἰς τήν συνάντησιν ἦτο παρών καί ὁ Διευθυντής τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Πρέσβυς, κ. Χριστόδουλος Λάζαρης.

Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐνημέρωσε τόν κ. Ὑφυπουργόν ἐπί τοῦ θρησκευτικοῦ, πολιτιστικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν διά μέσου τῶν αἰώνων καί εἰδικώτερον σήμερον εἰς τήν συγκυρίαν, κατά τήν ὁποίαν ἡ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου εὑρίσκεται ὑπό τρεῖς πολιτικάς ἐπικρατείας, δηλ. τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, τά συμφέροντα τῶν ὁποίων εἶναι συνήθως ἀντικρουόμενα. Τό Πατριαρχεῖον, ὡς ὁ ἀρχαιότερος θρησκευτικός ὀργανισμός εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, καλεῖται διά τοῦ ὅλου τρόπου τῆς ζωῆς καί τῆς ὀργανώσεως αὐτοῦ, ἀλλά κυρίως καί διά τῆς ἡγετικῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τό «Συμβούλιον τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς» / “Council of the Religious Institutions of the Holy Land”, τό ὁποῖον ὑποστηρίζεται ὑπό τῆς Washington καί Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, νά διαδραματίσῃ σημαίνοντα ρόλον εἰς τόν προσκυνηματικόν τομέα, ἀλλά καί εἰς τήν εἰρηνευτικήν προσπάθειαν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

«Ἰδιαιτέραν σημασίαν ἀποδίδει τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν Παιδείαν», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «καί διά τοῦτο διατηρεῖ ἰδίαις δαπάναις κοινοτικά σχολεῖα, εἰς τά ὁποῖα φοιτοῦν μαθηταί Χριστιανοί καί Μουσουλμᾶνοι καί εἰς τά ὁποῖα παρέχεται παιδεία ποιότητος καί καλλιεργεῖται πνεῦμα θρησκευτικῆς συνυπάρξεως καί συμβιώσεως». «Πέραν τῶν ἄλλων σχολείων, τά ὁποῖα ἀπό πρίν διετήρει τό Πατριαρχεῖον», ἐξήγησεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν κύριον Ὑφυπουργόν, «ἔχει ἀρχίσει τήν ἀνέγερσιν σχολείου εἰς Μπετζάλλαν, ἐπιχορηγηθέντος ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διά διακόσια πεντήκοντα χιλιάδας USD (250.000 $) καί ἀναμένοντος τήν συνέχισιν ἀνεγέρσεως αὐτοῦ διά τῆς συνεχίσεως τῆς διακοπείσης χρηματικῆς ἐπιχορηγήσεως».

«Τό Πατριαρχεῖον ἐπίσης ἔχει θέσει τό θεμέλιον λίθον σχολείου διά τήν Κοινότητα τῆς Ναζαρέτ καί θά ἀρχίσῃ προσεχῶς τήν ἀνέγερσιν σχολείου διά τήν κώμην τοῦ Μπιρζέτ πλησίον τῆς Ραμάλλας, διά δωρεᾶς δύο καί ἡμίσεος ἑκατομμυρίων Εὑρώ (2.500.000 €), τήν ὁποίαν ἀπέκτησε παρά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τό Πατριαρχεῖον ζητεῖ τήν συμπαράστασιν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἰς τόν τομέα τῆς Παιδείας δι’ οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως εἰς τήν συντήρησιν τῶν σχολείων αὐτοῦ καί διά τῆς ἐπαναχορηγήσεως τῶν διακοπεισῶν ὑποτροφιῶν παρά τῆς Ἑλλάδος εἰς τά τέκνα τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου, τά διαβιοῦντα εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ».

«Πρωτίστως βεβαίως, τό Πατριαρχεῖον ζητεῖ τήν βοήθειαν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἰς τόν τομέα τῆς Παιδείας, διά τῆς ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας διά νά διδάξουν εἰς τήν Ἱερατικήν Σχολήν εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, ἀπό τήν ὁποίαν ἀποφοιτοῦν οἱ μελλοντικοί Ἁγιοταφῖται».

«Διά τήν συντήρησιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῶν μοναστηριῶν αὐτοῦ καί τῶν σχολείων τό Πατριαρχεῖον δαπανᾷ ποσά, τά ὁποῖα ἀντλεῖ ἐκ τῶν ἐσόδων τῆς περιουσίας αὐτοῦ καί ἐκ τῶν δωρεῶν τῶν συνεχῶς ἀφικνουμένων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν προσκυνητῶν. Διά τόν σκοπόν τοῦτον τό Πατριαρχεῖον ἔχει ἀνάγκην ἀξιοποιήσεως τῆς ἐν πολλοῖς ἀναξιοποιήτου περιουσίας αὐτοῦ. Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀξιοποιήσεως αὐτῆς ἀνήκει καί ἡ πρόσφατος ἐνοικίασις τῆς γῆς τοῦ Πατριαρχείου, ἐκτάσεως ἑβδομήκοντα (70) στρεμμάτων περίπου, εἰς τήν περιοχήν Ταλπιότ παρά τήν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιού εἰς τήν νότιον Νέαν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, διά τήν ὁποίαν μεμονωμένα μέλη τοῦ ποιμνίου ἡμῶν διεμαρτυρήθησαν κατά τήν ἐπίσημον εἴσοδον τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν αὐλήν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως τήν παραμονήν τῶν ἐφετινῶν Χριστουγέννων εἰς Βηθλεέμ, δημιουργοῦντα δυσάρεστον εἰκόνα κατά τήν τέλεσιν τῆς ἑορτῆς. Ἡ ἀλήθεια ἐπί τοῦ θέματος τούτου εἶναι ὅτι τήν γῆν ταύτην ἐνοικίασεν ἄνευ Συνοδικῆς ἀποφάσεως ὁ πρῴην Πατριάρχης Εἰρηναῖος εἰς τόν οἰκονομικόν σύμβουλον αὐτοῦ καί διαχειριστήν, ἀποδράσαντα, κ. Νικόλαον Παπαδήμαν καί εἰς δύο ἄλλους ἐν συνεχείᾳ, τόν κ. Τζαράϊσε ἐκ Ναζαρέτ καί τόν κ. Μπαράνσκυ ἐκ Ρένε. Ἡ Δημαρχία Ἱεροσολύμων ἐπίσης ἔχει ἀνακηρύξει τήν ἔκτασιν ταύτην ὡς πρασίνην ζώνην (Greenland) μέ σχέδιον ἀναπτύξεως διά πάρκα καί σταθμούς αὐτοκινήτων (parking)».

«Τό Πατριαρχεῖον συνῆψε, κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως, συμβόλαιον ἀξιοποιήσεως τῆς περιουσίας αὐτῆς μετά Ἰσραηλινῆς ἑταιρείας. Βάσει τῶν ὅρων τῆς συμφωνίας αὐτῆς, ἡ ἑταιρεία ἀναλαμβάνει ἰδίαις δαπάναις νά ἀπεμπλέξῃ τήν ἔκτασιν αὐτήν ἐξ ὅλων τῶν παρανόμων συμβολαιογραφικῶν καί Δημαρχιακῶν περιπεπλεγμένων καταστάσεων αὐτῆς, μετά δέ τοῦτο νά ἀνεγείρῃ ἑπτακοσίας (700) κατοικίας, ἐκ τῶν ὁποίων ἑκατόν (100)  θά ἀνήκουν εἰς τό Πατριαρχεῖον. Τό Πατριαρχεῖον ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν τάς ἐπιφυλάξεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί μελῶν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί ἐζήτησε ἀπό τήν ἑταιρείαν νά ἔχῃ τό δικαίωμα εἰς τήν περίπτωσιν, κατά τήν ὁποίαν θά ἔχῃ ἐπιτυχῆ ἔκβασιν ἡ συμφωνία καί θά ἀνεγερθοῦν διαμερίσματα, νά ἀγοράσῃ πέραν τῶν ἀναλογούντων αὐτῷ καί νά τά διαθέσῃ μέ  τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ».

«Τό Πατριαρχεῖον κατώρθωσε ἐν τῷ μεταξύ καί ἐπαναπέκτησε δικαστικῶς τήν ἰδιοκτησίαν αὐτοῦ ἐπί τῆς εἰρημένης γῆς».

«Ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου ἔχουν ἐγείρει ἤδη δίκας αἱ Ἰσραηλιναί ἑταιρεῖαι, μετά τῶν ὁποίων ἔχουν συμβληθῆ οἱ ἐκ Ναζαρέτ κ. Τζαράϊσε καί ἐκ Ρένε κ. Μπαράνσκυ».

«Ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου ἔχουν ἐγείρει δίκας καί αἱ παράκτιοι ἑταιρεῖαι, εἰς τάς ὁποίας ἐνοικίασεν ὁ πρῴην Πατριάρχης Εἰρηναῖος τά ξενοδοχεῖα τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ. Τό Πατριαρχεῖον ἔχει δαπανήσει διά τάς δίκας αὐτάς ἕν καί ἥμισυ ἑκατομμύρια δολλάρια USD (1.500.000 $), προκειμένου νά διασῴσῃ τήν ἀπό πλευρᾶς ἰδιοκτησίας καί ἱστορίας μεγάλης σημασίας περιουσίαν  ταύτην. Τό Πατριαρχεῖον πέραν τοῦ ποσοῦ τῶν τεσσάρων καί ἡμίσεος ἑκατομμυρίων Εὑρώ (4.500.000 €), τά ὁποῖα ἔλαβε πρό τριετίας παρά τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐξεῦρε καί κατέβαλε τό ὑπόλοιπον τοῦ ποσοῦ μέχρι τά ἐννέα ἑκατομμύρια  USD (9.000.000 $), τό ὁποῖον εἶχε ἐπιβληθῆ ὡς πρόστιμον δικαστικόν εἰς αὐτό, λόγῳ λανθασμένων χειρισμῶν αὐτοῦ εἰς τάς συναφθείσας συμφωνίας ἀξιοποιήσεως ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου τῆς γῆς τοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἀμποῦ- Τόρ ἤ Ἁγίου Μοδέστου καί ἀπέτρεψε οὕτω τήν ἐπαπειλουμένην κατάσχεσιν τῆς περιουσίας αὐτοῦ εἰς τόν τόπον τοῦτον καί ἀλλαχοῦ».

«Εἰς ὅλα ταῦτα τό Πατριαρχεῖον προσπαθεῖ καί ἀνταπεξέρχεται ἰδίαις δαπάναις, χωρίς νά ἐπιβαρύνῃ τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν. Ζητεῖ ὅμως τήν ἐπανέναρξιν τῆς ἀναλήψεως  τῶν διακοπεισῶν οἰκονομικῶν ἐπιχορηγήσεων τῆς ἀνακαινίσεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τήν ἐπαύξησιν τοῦ ἅπαξ μόνον τοῦ ἔτους χορηγουμένου ἐπιδόματος ὑπ’ αὐτῆς εἰς τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας καί τόν ἔγγαμον Ἀραβόφωνον κλῆρον».

Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε τήν κατανόησιν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί εἰς τό θέμα τῆς τροποποιουμένης νῦν Νομοθεσίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν φορολόγησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας (ΕΤΑΚ). Ὡς διαλαμβάνεται καί εἰς προηγηθεῖσαν ἤδη εἰδικήν ἐπιστολήν τῆς Α.Θ.Μ. πρός τόν Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Παπακωνσταντίνου, τό Πατριαρχεῖον ζητεῖ εἰς ὁποιανδήποτε ἐξέλιξιν νά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν σοβαρῶς αἱ εἰδικαί παράμετροι τοῦ Πατριαρχείου, αἱ προεκτάσεις δηλαδή τάς ὁποίας θά ἔχουν αἱ εἰς Ἑλλάδα μή εὐνοϊκαί φορολογικαί ἀλλαγαί ἐπί τῆς περιουσίας αὐτοῦ εἰς τάς χώρας τῆς Ἰορδανίας, Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, αἱ ὁποῖαι παρέχουν εἰδικά προνόμια εἰς τήν περιουσίαν τοῦ Πατριαρχείου, λόγῳ τῆς ἀρχαιότητος καί τοῦ ἔργου αὐτοῦ.

Τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου ἐκτείνεται σήμερον καί εἰς τάς ἐσχατιάς τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ ἕως τό Ἑμιρᾶτον  τοῦ Κατάρ. Εἰς τοῦτο πρῶτον  τό Πατριαρχεῖον ἀνήγειρε Ναόν μέ Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον ἐκεῖ τόν Ἁγιοταφίτην Ἀρχιμανδρίτην π. Μακάριον, ὁ ὁποῖος προσφάτως μετέβη καί ἐτέλεσε λειτουργίαν διά τήν Σερβικήν μειονότητα εἰς τήν πόλιν Μοσκάτ τοῦ Ὀμμάν καί ὁ ὁποῖος συνήντησεν εἰς Ντόχαν τόν Ὑφυπουργόν κ. Σπυρίδωνα Κουβέλην κατά τήν ἐπίσκεψίν αὐτοῦ ἐκεῖ.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν Κοινότητα τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων -Μπετσαχούρ, ὡρισμένα μέλη τῆς ὁποίας μετέσχον εἰς τήν ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου διαμαρτυρίαν κατά τήν παραμονήν τῶν Χριστουγέννων, τό Πατριαρχεῖον παρεχώρησε εἰς αὐτήν ἤδη ἀπό τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου γῆν ἐκτάσεως (20)  στρεμμάτων εἰς τήν περιοχήν τοῦ παρακειμένου κτήματος τοῦ Πύργου τοῦ Ἁγίου Σάββα καί ἀνήγειρε συνοικισμόν, εἰς τόν ὁποῖον ἀγοράζουν ἤδη κατοικίας καί κατοικοῦν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.  Μέχρι σήμερον τό Πατριαρχεῖον δέν εἰσέπραξεν οὔτε ὀβολόν τινα ἐκ τοῦ συμβολικοῦ ἐνοικίου, τοῦ προβλεπομένου εἰς τήν συμφωνίαν χορηγήσεως τῆς ἐκτάσεως ταύτης.

Παρά ταῦτα, εἰς τήν αὐτήν περιοχήν τό Πατριαρχεῖον προσφάτως μόλις ἐξεχώρησεν εἰς τήν Κοινότητα αὐτήν τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων/ Μπετσαχούρ τεμάχιον γῆς ἐκτάσεως πέντε (5) στρεμμάτων διά τήν κατασκευήν νέου Κοιμητηρίου ἄνευ οὐδεμιᾶς οἰκονομικῆς εἰσπράξεως ἀντ’ αὐτοῦ, διατηρουμένης μόνον τῆς ἰδιοκτησίας αὐτοῦ.

Παρά τάς δωρεάς ταύτας, οἱ ἔχοντες τήν εὐθύνην διαχειρίσεως τοῦ ὡς ἄνω συνοικισμοῦ προέβαλον ἀνυπέρβλητα πολλάκις ἐμπόδια εἰς τούς ἀνεγείροντας ἰδίαις δαπάναις αὐτῶν τεῖχος περιφράξεως τοῦ κτήματος Ἁγιοσαββίτας Πατέρας, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί οἱ πρῶτοι ἀγορασταί τοῦ κτήματος αὐτοῦ, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα μακαριστοῦ Ἱερομονάχου Ἰωάσαφ (1845 -1874).

«Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν διεκδικουμένην ὑπό τῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου ἡμῶν λειτουργίαν τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου, τό Πατριαρχεῖον ἔχει ἀποταθῆ δι’ ἐπιστολῆς αὐτοῦ πρός τήν Ἰορδανικήν Κυβέρνησιν καί ἔχει ζητήσει τήν ἐπικύρωσιν τῆς τετραμελοῦς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία θά κινήσῃ τήν ὅλην διαδικασίαν λειτουργίας τῶν τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου, δέν ἔχει λάβει ὅμως μέχρι σήμερον ἀπάντησιν ἐπ’ αὐτοῦ, προφανῶς λόγῳ ἀλλαγῆς τῶν πολιτικῶν δεδομένων μετά τό 1967, τά ὁποῖα ὡς εἶναι εὐνόητον δέν προβλέπονται ὑπό τοῦ ὁρίζοντος τά τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου, Ἰορδανικοῦ Νόμου τοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1958».

«Ἡ θέσις καί ὁ ρόλος τοῦ Πατριαρχείου»,  ἐξήγησεν ὁ Μακαριώτατος, «ἐκτιμῶνται δεόντως ἀπό τάς Κυβερνήσεις τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας. Ἡ Ἰορδανία προσφάτως ἐπέμενεν ἀμετακλήτως εἰς τό νά προΐσταται ὁ Ἕλλην Πατριάρχης Ἱεροσολύμων τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἰορδανίαν».

Ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Κουβέλης ἤκουσε μετά μεγάλης προσοχῆς καί ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος τάς ἀπόψεις καί τάς θέσεις τοῦ Μακαριωτάτου ἐπί τῶν θεμάτων καί προβλημάτων τοῦ Πατριαρχείου καί εἶπεν ὅτι εἶχεν ἀνάγκην νά ἀκούσῃ ταύτας, προκειμένου νά ἐνημερωθῇ ἀμφοτέρωθεν, καθότι ἐπί τούτων καί κυρίως ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐνοικιάσεως τῆς γῆς εἰς Ταλπιότ εἶχε δεχθῆ Ἐπιτροπήν Παλαιστινίων Ὀρθοδόξων, πρός τούς ὁποίους εἶχεν εἴπει ὅτι ἀκούει μέν αὐτούς, ἀναμένει ὅμως νά ἀκούσῃ καί τάς ἀπόψεις τοῦ Πατριαρχείου καί ὅτι συμφέρει τό ἀραβόφωνον ποίμνιον νά ὑπάρχῃ δι’ αὐτούς ἕν Πατριαρχεῖον δυνατόν καί ὄχι ἀποδυναμούμενον ὑπό ἐνεργειῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ.

Μετά τήν λῆξιν τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὁ Μακαριώτατος εἶχε τόν ἐλεύθερον χρόνον νά δεχθῇ εἰς τό ξενοδοχεῖον King George, ὅπου διέμενε, τόν ἀρχηγόν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν, μετά τοῦ κ. πρῴην Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ν.Δ. κ. Παναγιώτου Σκανδαλάκη. Τόν κ. Σαμαρᾶν, ἐρωτήσαντα, ἐνημέρωσεν ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῆς ἐπικρατούσης νῦν ἐσωτερικῆς ἡσυχίας  εἰς τούς κόλπους τοῦ Πατριαρχείου μετά τήν πρόσφατον κρίσιν αὐτοῦ, τήν ὁποίαν -δόξα τῷ Θεῷ- ἐπιτυχῶς ὑπερέβη διά τῆς γενναιότητος καί ὁμοψυχίας τῶν Ἁγιοταφιτῶν καί τῆς συμπαραστάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.  Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη τῷ κ. Σαμαρᾷ πᾶσαν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τήν ὑψηλήν ἀποστολήν αὐτοῦ, ὁ δέ κ. Σαμαρᾶς διεβεβαίωσε τόν Μακαριώτατον περί τοῦ ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ διά συμπαράστασιν εἰς οἱονδήποτε πρόβλημα τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως ἐδέχθη κατά τόν ἐλεύθερον μεσημβρινόν χρόνον Αὐτοῦ τόν καθηγητήν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Βαρβούνην, ἐκπονήσαντα δωρεάν ὁδηγόν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τόν καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Σπυρίδωνα Τσιτσῖγκον, μέλος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Πατριαρχείου «Νέα Σιών».

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας ταύτης, Πέμπτης 15ης/28ης Ἰανουαρίου 2010, ὁ Ὑφυπουργός κ. Κουβέλης παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό κτίριον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Εἰς τό γεῦμα τοῦτο ἦτο προσκεκλημένος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τοῦ Ἀρχιγραμματέως, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Κυρίλλου Μιτσιακούλη καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γαβριήλ.

Ἐκ τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος παρέστη  ὁ πρῴην Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί νῦν Σύμβουλος παρά τῷ Ὑφυπουργῷ κ. Κουβέλῃ, κ. Θεμιστοκλῆς Διμήδης, ὁ κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, Διευθυντής τοῦ Τμήματος τῆς Διευθύνσεως Ἐκκλησιῶν, ἡ Γενική Διευθύντρια τοῦ γραφείου τοῦ κ. Κουβέλη κ. Μαρία Θεοφίλη καί ὁ Ὑποδιευθυντής τοῦ Τμήματος Ἐθιμοτυπίας κ. Κυριᾶκος Ἀμοιρίδης. Εἰς τό παρατεθέν τοῦτο τιμητικόν γεῦμα ἐδόθη εὐκαιρία περαιτέρω λεπτομερεστέρας συζητήσεως ἐπί τῶν ἐκτεθέντων κατά τήν πρωϊνήν συνάντησιν θεμάτων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Ὑπουργεῖον.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά ἐπισκεφθῇ τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Πλάκαν καί νά ἔχῃ ἐνημέρωσιν ὑπό τοῦ Ἐξάρχου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ καί τῶν νομικῶν συμβούλων τοῦ Πατριαρχείου κ. Βασιλείου Κατσιώτη, φοροτεχνικοῦ, καί τῆς δικηγόρου κ. Βαρβάρας Δημητριάδου ἐπί τῆς καταστάσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἀποδοτικῆς ἀξιοποιήσεως αὐτῆς ἐν ὄψει μάλιστα τῶν ἀναφαινομένων νέων φορολογικῶν ἐξελίξεων.

Ἐνταῦθα ἐχαιρέτισαν τόν Μακαριώτατον οἱ Ἁγιοταφῖται ἱερεῖς καί ἄλλοι ἐφημέριοι τῶν ἐν Ἀθήναις Μετοχίων Ἐκκλησιῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἄλλοι πιστοί Χριστιανοί, φίλοι τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, ἔνθα εἶχε συνάντησιν μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. Μετ’ Αὐτοῦ εἶχε συζήτησιν ἐπί τῶν δυνατοτήτων συνεργασίας τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί κυρίως ἐπί τῶν δυνατοτήτων βοηθείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά τῆς παροχῆς κατασκηνώσεως διά νέους, μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί τῆς μεταφράσεως ἐπιστημονικῶν βιβλίων, ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ὡς τῆς ἐκδόσεως τοῦ λειτουργικοῦ Ἀραβικοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς χορηγήσεως χρηματικῆς ἐνισχύσεως διά τήν ἀποπεράτωσιν τῆς διακοσμήσεως τοῦ ἀνεγερθέντος νέου Ἱ. Ναοῦ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Σαχνίν τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Τήν ἑπομένην ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Ἀμοιρίδου, Ὑποδιευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Ἐθιμοτυπίας τοῦ Ὑπουργέιου Ἐξωτερικῶν, ἀνεχώρησε διά τό ἀεροδρόμιον «Ἐλευθέριος Βενιζέλος». Ἐνταῦθα εἰς τόν χῶρον ὑποδοχῆς τῶν ἐπισήμων, προσελθοῦσα ἐξ ὀνόματος τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Ἄννας Διαμαντοπούλου ἡ Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἀπεχαιρέτισεν Αὐτόν καί διεβεβαίωσεν Αὐτόν περί τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας διά τήν βοήθειαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν τομέα τῆς Παιδείας καί κυρίως εἰς τήν ἀπόσπασιν καθηγητῶν διά τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

Ἐντεῦθεν ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησεν διά τῶν ἀερογραμμῶν τῆς ἑταιρείας Aegean καί προσεγειώθη, τῇ θείᾳ βοηθείᾳ, ἀσφαλῶς εἰς τόν ἀερολιμένα “Ben-Gurion”, ἐκ τοῦ ὁποίου καί ἀφίχθη τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 16ης /29ης Ἰανουαρίου 2010, εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Τό  φωτογραφικόν ὑλικόν τῆς εἰδήσεως αὐτῆς εὐγενῶς  παρεχωρήθη εἰς τήν ἱστοσελίδα μας ἀπὸ τόν φωτογράφον κ. Χρῆστον Μπόνην.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_7_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην,  30ήν Δεκεμβρίου 2009 /12ην Ἰανουαρίου 2010, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’,  ὁ Πρωθυπουργός τῆς Βουλγαρίας κ. Boyko Borissor μετά 30 μελοῦς συνοδείας, ἀποτελουμένης ἐκ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Οἰκονομίας, Ἐνεργείας καί Ἐμπορίου τῆς Βουλγαρίας κ. Traycho Traykov, μελῶν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μελῶν τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ Γραφείου, τοῦ Πρέσβεως τῆς Βουλγαρίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Dimiter Tzanchev, μελῶν τῆς Βουλγαρικῆς Κυβερνήσεως, ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νικολάου, ἀντιπροσώπου τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βησσαρίωνος καί ὑπό τοῦ ἰμάμη Basri Pehlivan, Προέδρου τοῦ Ἀνωτάτου Ἰσλαμικοῦ Κληρικοῦ Συμβουλίου εἰς τήν Βουλγαρίαν.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησεν τόν Πρωθυπουργόν κ. Boyko Borissor ὡς ἕπεται: (βλέπε ἡλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/01/12/678/ )

Ἅμα τῷ τέλει τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν Πρωθυπουργόν κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Βηθελεεμιτίσης, εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκ μαργαριταρορρίζης καί τό βιβλίον τοῦ καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου. Εἰς δέ τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Νικόλαον ὁ Μακαριώτατος προσεφερεν ὡραῖον ἐγκόλπιον καί σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης. Ὁ Πρωθυπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπίχρυσον ἀντίγραφον ἐξωφύλλου εὐαγγελίου τοῦ 17ου αἰῶνος.

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Boyko Borissor εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν θερμήν ὑποδοχήν καί ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων. Προσφωνῶν τόν Μακαριώτατον ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νικόλαος μετέφερε τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῆς Βουλγαρίας κ.κ. Μαξίμου λέγων: «Σᾶς εὐχαριστοῦμεν, Μακαριώτατε, διά τήν πρό δεκαετίας ἀποστολήν τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης ὡς καί διά τήν καθ ἕκαστον ἔτος ἀποστολήν τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τήν χώραν μας. Ζητοῦμεν τάς Πατρικάς καί Πατριαρχικάς Σας εὐχάς καί εὐλογίας καί Σᾶς προσφέρομεν ὡς δεῖγμα ἀγάπης καί σεβασμοῦ αὐτήν τήν μίτρα,  κατεσκευασμένην εἰς Ἑλλάδα, διά νά μᾶς ἐνθυμῆσθε εἰς τάς λειτουργίας Σας».

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησεν  τόν Πρωθυπουργόν διά τά ὡραῖα δῶρα, εἰς δέ τήν διεξαχθεῖσαν συζήτησιν ἐτόνισε καί πάλιν τήν σημασίαν τῶν Ἱεροσολύμων διά τάς τρεῖς μονοθεϊστικάς θρησκείας καί τούς ὀπαδούς αὐτῶν, δηλ. Ἰουδαίους, Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Νικόλαον σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης, εἰς τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Βησσαρίωνα σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης καί εἰς τόν Σεΐχην κ. Basri Pehlivan βιβλίον Κορανίου μέ μαργαριταρένιον κάλλυμα.

Εἰς τούς λοιπούς ἐκπροσώπους τῆς Βουλγαρικῆς Κυβερνήσεως ὁ Μακαριώτατος προσέφερε τό φωτογραφικόν λεύκωμα τῆς κ. Γκάλυ Τιμπόν μέ εἰκόνας ἀπό τάς Ὀρθοδόξους θρησκευτικάς τελετάς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εἰς τόν ραββῖνον καί τούς λοιπούς συνοδούς τοῦ Πρωθυπουργοῦ μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν χριστιανοσύνης.

Ὁ Μακαριώτατος ἐν συνεχείᾳ ἐτόνισε ὅτι παρακολουθεῖ μετά προσοχῆς τάς ἐξελίξεις προόδου εἰς τήν πολιτικήν καί ἐκκλησιαστικήν ζωήν τῆς Βουλγαρίας. «Προσκυνηταί ἔρχονται ἐκ Βουλγαρίας», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «σημεῖον ὄντως ἐνθαρρυντικόν δι Ἡμᾶς ἐνταῦθα. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἶναι πνευματική καί φυσική κληρονομία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Τό Πατριαρχεῖον εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς Χριστιανικῆς ὀντότητος καί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὡρισμένα τῶν ὁποίων τυγχάνουν ἀντικείμενα κοινοῦ σεβασμοῦ ἀπό τούς ὀπαδούς τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ὡς ὁ Ναός τοῦ Σολομῶντος. Προσκυνηταί ἀφικνοῦνται ἐκ χωρῶν, εἰς τάς ὁποίας πρίν εἶχον ἐγκαθιδρυθῆ ἀθεϊστικά καθεστῶτα».

Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε νά διαβιβασθοῦν αἱ εὐχαί Αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάχην Βουλγαρίας κ.κ. Μάξιμον. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἔδωσεν συνέντευξιν τύπου εἰς τό βουλγαρικόν τηλεοπτικόν δίκτυον.

Εἰς τήν διεξαχθεῖσαν συζήτησιν ὁ Πρωθυπουργός ἀνέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον περί λίαν προσεχοῦς συναντήσεως Αὐτοῦ μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Γεωργίου Παπανδρέου, διά τήν ἄνοιξιν εἰδικῆς ἀνοικτῆς συνοριακῆς γραμμῆς μεταξύ Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας εἰς τήν περιοχήν τοῦ Νομοῦ Ξάνθης.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πρωθυπουργός καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τό Ἱερόν Κουβούκλιον, τό Καθολικόν, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τό Σκευοφυλάκιον, ὅπου ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Παρασκευοφύλακος καί ἡγουμένου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_8_placeholder
ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Α. Ἡ Σύναξις τῆς Θεοτόκου.

Τήν ἑπομένην τῶν Χριστουγέννων, 26ην Δεκεμβρίου 2009 /8ην Ἰανουαρίου 2010, ἡμέραν ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἑώρτασε τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων καί αὐτήν τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν ἴδιον μοναστηριακόν αὐτῆς ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, καθ’ ὅτι ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων ἑώρταζε εἰς τήν Βηθλεέμ, χοροστατοῦντος τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν, ἠκολούθησεν ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον διά τήν ὑποβολήν σεβασμάτων τῷ Μακαριωτάτῳ καί τόν ἀδελφικόν ἑόρτιον ἀσπασμόν.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν οἱ κάτοικοι τῆς ὁμόρου τῆς Βηθλεέμ κώμης τῶν Ποιμένων, ὄντες καί ἐκεῖνοι εἰς Βηθλεέμ ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων, ἑώρτασαν τό γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς ἀγραυλούντας ποιμένας (Λουκ. κεφ. 2 ) καί τήν ἑορτήν τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν ἰδίαν αὐτῶν πόλιν καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ποιμένων καί τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου ἐν θ. Λειτουργίᾳ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους.

Ὡσαύτως, οἱ κάτοικοι τῆς ὁμόρου τῆς Βηθλεέμ κώμης τῆς Μπετζάλλας ἑορτάσαντες ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς εἰς Βηθλεέμ τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,  ἑώρτασαν τήν ἑορτήν τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου τήν ἑπομένην τῶν Χριστουγέννων, εἰς τήν ἰδίαν αὐτῶν πόλιν καί εἰς τόν περικαλλῆ ναόν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ἐν θ. Λειτουργίᾳ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Β. Μνήμη τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Τήν μεθεπομένην τῶν Χριστουγέννων, 27ην Δεκεμβρίου 2009 / 9ην Ἰανουαρίου 2010, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς εἰς τόν ἐν τῇ κοιλάδι τῆς Γεθσημανῆς παρά τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἱερόν ναόν αὐτοῦ εἰς τόν τόπον τοῦ λιθοβολισμοῦ αὐτοῦ, διά θ. Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου.

Γ. Ἑόρτιοι ἐπισκέψεις εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἀπό ἐτῶν ἔχει καθιερωθῆ συνήθεια ἀνταλλαγῆς ἐπισκέψεων κατά τάς μεγάλας ἑορτάς μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συνηθείας ταύτης, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς, Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’ ἐπεσκέφθη ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, συμφώνως πρός τό Γρηγοριανόν ἡμερολόγιον τήν 25ην Δεκεμβρίου 2009, τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν, τόν Λατῖνον Πατριάρχην εἰς Ἱεροσόλυμα καί τόν Ἀποστολικόν Δελεγᾶτον.

Ἀνταποδίδοντες τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν οἱ ὡς ἄνω, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων αὐτοῦ συμφώνως πρός τό Γρηγοριανόν ἡμερολόγιον, τήν 27ην Δεκεμβρίου 2009 / 9ην Ἰανουαρίου 2010, πρῶτον οἱ Φραγκισκανοί, ἐν συνεχείᾳ αἱ λοιπαί Χριστιανικαί Ὁμολογίαι, ἤτοι Λατινικόν Πατριαρχεῖον, Προχαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι, Κόπται, Συριᾶνοι, Αἰθίοπες, πλήν τῶν Ἀρμενίων, καί ἀκολούθως ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος, ἀντιπρόσωπος τοῦ Βατικανοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τούς ἐν λόγῳ ἐπισκέπτας. Ἡ προσφώνησις Αὐτοῦ εἰς τήν ἀγγλικήν ὑπάρχει εἰς τόν ἀκόλουθον σύνδεσμον (  https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/01/09/658/ )

Ἀκολούθως ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀνταπεδώσαμεν τήν ἐπίσκεψιν εἰς τούς Κόπτας, Συριάνους καί Αἰθίοπας, οὐχί δέ καί εἰς τούς Ἀρμενίους, ὡς μή ἐπισκεφθέντας ἡμᾶς πρῶτον.

Αἱ ἐπισκέψεις αὗται ἔχουν χριστιανικόν κοινωνικόν χαρακτῆρα, διό καί ἐνθαρρύνονται, καθ’ ὅτι δημιουργοῦν ἀτμόσφαιραν ἠπιότητος, ἡ ὁποία ἐπιδρᾷ εὐεργετικῶς εἰς τήν ἁρμονικήν συμβίωσιν τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γην καί εἰς εἰρηνικήν συνεργασίαν ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν προσῆλθον καί κατά τάς προσεχεῖς ἡμέρας θά προσέλθουν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐκπρόσωποι τοῦ Ὀρθοδόξου αὐτοῦ ποιμνίου, ἵνα χαιρετίσουν ἐπί τῇ ἑορτῇ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_9_placeholder