1

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Ἀπό τάς πρώτας ἡμέρας τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἔγινεν αἰσθητή ἡ παρουσία Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Ρωσίας εἰς τά Προσκυνήματα καί εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Μία τῶν προσκυνηματικῶν ὁμάδων τούτων ἦτο ἡ ὑπό τόν  Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον ἑκατονταμελής ὁμάς προσκυνητῶν. Ὁ Μητροπολίτης Δράμας συνοδευόμενος ὑπό τῶν προσκυνητῶν, μελῶν τῆς θεοσώστου αὐτοῦ Μητροπόλεως, ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Ὁ Μητροπολίτης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί διά τό ἔργον τῆς διαφυλάξεως καί προστασίας τῶν Ἁγίων Τόπων ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐκαλωσώρισεν τόν Ἅγιον Δράμας ὡς ἐκλεκτόν ἱεράρχην ἀκριτικῆς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  καί ὡς γόνον μιᾶς τῶν κοιτίδων τῆς πονεμένης Ρωμηοσύνης τοῦ Πόντου, γεγονός τό ὁποῖον κατεφάνη καί κατά τήν πρόσφατον παρουσίαν αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ κατά τήν ἐν αὐτῆ Θ. Λειτουργίαν τῆς 15ης Αὐγούστου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Εἰς τούς προσκυνητάς ηὐχήθη ὁ Μακαριώτατος τήν χάριν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καί τήν προστασίαν τῆς εἰς οὐρανούς μεταστάσης Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρῶν κ. Θεολόγον μεθ’ ὁμάδος 150 προσκυνητῶν τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ, ὡς καί τόν Ἐπίσκοπον Βασίλειον τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀντιοχείας εἰς τάς Η.Π.Α. μεθ’ ὁμάδος 40 προσκυνητῶν καί ἄλλας ὁμάδας Ἑλλήνων προσκυνητῶν ἐκ Μητροπόλεων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

Τούτους πάντας, ἀσφυκτικῶς συναχθέντας εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ἐκαλωσώρισεν ὁ Μακαριώτατος ὡς προσκυνητάς θεωρούς τῶν Ἁγίων Τόπων, θεωρούς τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπήσεως, τοῦ Σταυροῦ, τῆς Μεταμορφώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τόν Μακαριώτατον προσεφώνησεν ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος, λέγων ὅτι ἐκεῖνος καί οἱ προσκυνηταί αὐτοῦ αἰσθάνονται ἰδιαιτέρως συγκεκινημένοι ἐκ τοῦ γεγονότος  τῆς προσκυνηματικῆς αὐτῶν ἐπισκέψεως καί τοῦ συνεορτασμοῦ τῆς Μεταμορφώσεως καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μετά τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. «Ἐκ τῆς προσκυνηματικῆς αὐτῆς ἐπισκέψεως», εἶπεν, «ἀναβαπτιζόμεθα εἰς τά νάματα τῆς πίστεως ἡμῶν, ἵνα συνεχίσωμεν νικηφόρως τόν ἀγῶνα ἡμῶν. Συμπαριστάμεθα εἰς τόν ἀγῶνα Ὑμῶν τῆς διαφυλάξεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ὡς τῶν ἁπτῶν μαρτυρίων τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως ἡμῶν. Ὁ Θεός εὔχομαι νά κρατήσῃ τήν Πατριαρχίαν Σας, νά στερεώσῃ τό Πατριαρχεῖον καί τήν Ἀδελφότητα».

Ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον κεντητόν ἐπιτραχήλιον καί ὡμοφόριον ὡς ἔκφρασιν ἐκτιμήσεως, σεβασμοῦ καί ἀγάπης.

Τόν Μακαριώτατον προσεφώνησεν ἐπίσης καί ὁ Ἐπίσκοπος Βασίλειος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας εἰς Η.Π.Α. προσφέρων Αὐτῷ ὡς δῶρον ἕν CD ἐκ τῆς ζωῆς καί τῆς δραστηριότητος τῆς ἐπισκοπῆς Αὐτοῦ.  Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρῶν καί εἰς τόν Ἐπίσκοπον Βασίλειον καί τούς ἱερεῖς αὐτοῦ ἐγκόλπια καί σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης καί εἰς πάντας τούς ὡς ἄνω προσκυνητάς εὐλογίας ἐνθυμίων τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς πάντας τόν ἐν ὑγιείᾳ καί εἰρήνῃ ἑορτασμόν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό Πανάγιον Θεομητορικόν μνῆμα αὐτῆς.

Ἡ εἰς τούς ἁγίους τόπους κατά τάς ἡμέρας ταύτας τοῦ 15Αὐγούστου ἐπί τό αὐτό συνάντησις πολυαρίθμων προσκυνητῶν, πολλῶν πολιτιστικῶν παραδόσεων καί ἐθνικοτήτων, μιᾶς ὅμως Ὀρθοδόξου πίστεως, μαρτυρεῖ τήν ἀλήθειαν, τήν δύναμιν καί τήν ἐν ἐλευθερίᾳ καί ποικιλίᾳ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder
Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ & Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δεύτεραν, 10ην /23ην Αὐγούστου 2010, ὁ Πρέσβυς τῆς Σλοβακίας εἰς τό Ἰσραήλ Dr. Ιvo Hlavacek καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου αὐτῆς κ. Stefan Harabin ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Καλωσορίζων τούτους ὁ Μακαριώτατος , ὡμίλησεν αὐτοῖς περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆς ἀνέκαθεν ἀπό τῆς Ἰουδαιοχριστιανικῆς Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων ἕως καί τῆς σήμερον.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἐξέφρασε τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης αὐτοῦ διά τήν ὑποδοχήν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον σεμνύνεται διά τοιαύτην μακράν ἱστορίαν καί τοιοῦτον σημαντικόν ποιμαντικόν ἔργον.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον σφραγῖδα -σύμβολον τῆς ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Πρόεδρον τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν χειρογράφων τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου καί ἐνθύμια τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Μετά τήν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπίσκεψιν οι ἐν λόγῳ ἐπισκέπται προσεκύνησαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_1_placeholder
Ο ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. RAMAZ NIKOLAISHVILI ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, 6ης/19ης Αὐγούστου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπιστρέψας ἐκ τῆς ἑορτῆς εἰς τό ὄρος Θαβώρ, ἐδέχθη τόν Ὑπουργόν Περιφερειακῆς Ἀναπτύξεως καί Ὑποδομῆς (REGIONAL DEVELOPMENT & INFRASTRUCTURE) τῆς Γεωργίας κ. Ramaz Nikolaishvili εἰς τό Πατριαρχεῖον μετά τῆς μικράς αὐτοῦ συνοδείας καί τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ κ. Ὑπουργός ὑπενθύμισεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι εἶχεν ἐπισκεφθῆ Αὐτόν πρό διετίας καί ὅτι ἔκτοτε αἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κράτους τῆς Γεωργίας μετά τοῦ Πατριαρχείου ἔχουν ἀναβαθμισθῆ εἰς τόν καλλίτερον δυνατόν βαθμόν.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον διετήρει στενούς δεσμούς μετά τῆς Γεωργίας ἀνέκαθεν καί περιουσίας εἰς Ἐκκλησίας καί Μετόχια εἰς τήν χώραν αὐτήν  καί ὅτι σήμερον τό Πατριαρχεῖον εὑρίσκεται εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά δέχεται συχνάκις Γεωργιανούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, σεβομένους τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Ὁ κ. Ὑπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί ἐπέδωσεν εἰς Αὐτόν δῶρα ἀναμνηστικά ἐκ τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Γεωργίας, τῶν διασωθέντων ἐκ τῆς λαίλαπος τῆς ἀθεΐας. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ περιγραφικόν βιβλίον τῶν χειρογράφων τῶν Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης, μετάλλια τοῦ Πατριαρχείου τῶν 2000 ἐτῶν Χριστιανοσύνης καί ἐπιστηθίους χρυσοῦς σταυρούς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_2_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΜΠΣΚΑ κ. MILORAD DΟDIK.

Τήν Δευτέραν, 3ην/16ην Αὐγούστου 2010, ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὁ Πρωθυπουργός τῆς Δημοκρατίας τῆς Σέρμπσκα κ. Milorad Dodik, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Διπλωματικοῦ Ἀντιπροσώπου τῆς Δημοκρατίας ταύτης εἰς τό Ἰσραήλ καί ὑπό παραγόντων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ὁ Πρωθυπουργός εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον: «Εἶμαι εὐχαριστημένος πού ἐπισκέπτομαι διά δευτέραν φοράν τούς Ἁγίους Τόπους. Σᾶς μεταφέρω τά σέβη τῶν Ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Δημοκρατίας τῆς Σέρμπσκα. Ἀναπολῶ τήν ἐπίσκεψίν μου ὡς ἐκπροσώπου τῆς Σέρμπσκα εἰς τούς ἑορτασμούς τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὅτε καί ἐπαρασημοφορήθην ὑπό τοῦ προκατόχου Ὑμῶν Πατριάρχου Ἱεροσολύμων μακαριστοῦ Διοδώρου.

Ἡ πλειονότης τοῦ πληθυσμού τῆς Σέρμπσκα εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι τρέφουν αἰσθήματα σεβασμοῦ καί ἐκτιμήσεως πρός τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων. Ἡ Δημοκρατία τῆς Σέρμπσκας εἶναι αὐτόνομον κράτος ἐντός τοῦ κράτους τῆς Σερβίας».

Καλωσορίζων τόν Πρωθυπουργόν ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν εἰς αὐτόν ὅτι: «παρακολουθοῦμεν τάς ἐπισυμβάσας καί τάς ἐπισυμβαινούσας ἀλλαγάς εἰς τήν Δημοκρατίαν τῆς Σερβίας καί τῆς Σέρμπσκα. Εὐχόμεθα καί εἰς τήν περίπτωσιν ὑμῶν ἡ θρησκεία, ἡ Ὀρθόδοξος δηλαδή Χριστιανική θρησκεία νά διαδραματίσῃ τόν ἑνοποιόν αὐτῆς ρόλον διά τόν Σερβικόν λαόν. Ἔχομεν ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην μόνον εἰς τόν Θεόν. Εἰς τόν Θεόν καί τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐναποθέτομεν τάς ἐλπίδας ἡμῶν. Ἡμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι πιστεύομεν καί ἀτενίζομεν τήν Ἀνάστασιν ὑπό τό πρῖσμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ».

Ὁ Πρωθυπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον πίνακα ἀπεικονίζοντα τήν Μπανιελούκαν, πρωτεύουσαν τῆς Σέρμπσκα.

Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν  Πρωθυπουργόν μετάλλιον τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης, βιβλίον διά τά εἰκονογραφημένα χειρόγραφα τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου καί εἰκόνα τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Μετά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ κ. Πρωθυπουργός μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν πρός προσκύνησιν τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_3_placeholder
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 28ην Ἰουλίου / 10ην Αὐγούστου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν τοῦ Νομοῦ Ἀχαΐας «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ», κ. Γεώργιον Σιμιγιᾶτον καί τόν κ. Δῆμον Φούρα, διοργανωτή προσκυνηματικῶν ἐκδρομών. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεώς των ἦτο νά ὑποβάλουν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν παράκλησίν των νά δεχθῇ τήν πρότασίν των, εἰς προγραμματιζομένην ἐπίσκεψίν των τόν προσεχῆ Ὀκτώβριον μεθ’ ὁμάδος 60 περίπου προσκυνητῶν, ὅπως ἀνακηρύξουν Αὐτόν ὡς Ἐπίτιμον Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ ἐπί τριακονταετίαν εἰς τήν πόλιν τῶν Πατρῶν καί ἀριθμεῖ 4.000 μέλη εἰς τό ἐνεργητικόν του.

Ὁ Μακαριώτατος, ἐπῄνεσε τό ἀνθρωπιστικόν ἔργον τοῦ Συλλόγου καί ηὐλόγησεν τούς ἐκπροσώπους του διά Πατριαρχικῶν καί προσκυνηματικῶν εὐλογιῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_4_placeholder
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΙΟΠΠΗΣ.

Τήν Παρασκευήν, 31ην Ἰουλίου /8ην Αυγούστου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος  ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τό Συμβούλιον τῆς Κοινότητος τῆς Ἰόππης ἐπί τῷ γεγονότι τῆς ὑπογραφῆς συμφωνίας μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν εἰκοσιπενταετοῦς δικαστικῆς ἀντιδικίας. Τοῦτο ὑπῆρξε σημαντικόν ἐπίτευγμα εἰς τάς ἁρμονικάς σχέσεις Πατριαρχείου καί ποιμνίου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς συνεζητήθησαν θέματα ἀφορῶντα τό ποίμνιον, ὡς ἡ κατασκευή νέου εἰκονοστασίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Πατριαρχείου διά τήν Κοινότητα, ἡ καλλιτέρα συνεργασία Κοινότητος καί Διευθύνσεως τοῦ εἰς τήν Ἰόππην λειτουργοῦντος σχολείου τοῦ Πατριαρχείου καί ἡ καλλιτέρα συνεργασία μετά τῆς Κοινότητος καί τοῦ ἱερέως αὐτῆς.

Ὁ Μακαριώτατος καλωσορίζων τούτους, συνεχάρη ἐπί τῷ γεγονότι τῆς ὑπογραφῆς συμφωνίας  μεταξύ Πατριαρχείου καί ποιμνίου τῆς Κοινότητος Ἰόππης ἐπί θεμάτων ἰδιοκτησίας καί διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας καί πέριξ αὐτῆς περιουσίας καί συνέστησε τήν συνεργασίαν καί τήν ἑνότητα μεταξύ τῶν μελῶν καί τῶν καθιδρυμάτων τῆς Κοινότητος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_5_placeholder
ΟΜΑΣ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 21ην Ἰουλίου / 3ην Αὐγούστου 2010, ὁμάς Ἀφρικανῶν Θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, τῶν ὁποίων ἡγεῖτο ὁ ραββῖνος David Rozen, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον. Οὗτοι προερχόμενοι ἀπό 6 Ἀφρικανικάς χώρας, 15 περίπου τόν ἀριθμόν, ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Οὗτοι ἦσαν προσκεκλημένοι ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Ἀφρικανικῆς Ἑβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς /American Jewish Committee ὡς θρησκευτικοί ἀρχηγοί, Μουσουλμανικῶν καί Χριστιανικῶν Κοινοτήτων εἰς τήν Ἀφρικήν, προκειμένου νά ἐξετάσουν δυνατότητας βαθυτέρου διαλόγου καί στενοτέρας θρησκευτικῆς συνεργασίας εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, χάριν συμβολῆς εἰς τήν εἰρηνευτικήν διαδικασίαν, τήν εὑρισκομένην εἰς ἀδιέξοδον.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοις περί τῆς ὑπάρξεως  καί περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τῆς ἀρχῆς τοῦ χριστιανισμοῦ καί περί τῆς σχέσεως αὐτοῦ μετά τοῦ Ἰσλάμ ἀπό τοῦ 638 μ. Χ., ὅτε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Σωφρόνιος παρέδωσεν εἰς τόν Ὀμάρ Χατάμπ τήν Ἱερουσαλήμ.

«Ὁ ρόλος τοῦ Πατριαρχείου», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι νά συντελῇ εἰς τήν εἰρήνευσιν καί τήν συμφιλίωσιν τῶν λαῶν, ἀναμέσον τῶν ὁποίων ζῇ, κινεῖται καί δραστηριοποιεῖται. Ἡ πολιτική λύσις τοῦ προβλήματος τῶν Ἱεροσολύμων προϋποθέτει τήν θρησκευτικήν λύσιν, ἤτοι τήν λύσιν τοῦ προβλήματος τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καί τοῦ τεμένους Ἔλ – Ἄκσα.

Ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐπισκέψεως ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου, μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου κοπέν ἐπί τῇ δισχιλιετίᾳ τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τό φωτογραφικόν λεύκωμα τῆς κ. Gali Tibbon περί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν Ὀρθοδόξων τελετῶν ἐν αὐτῷ ὡς ὀμφαλοῦ τῆς Γῆς.

Ἑκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_6_placeholder
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 21ης Ἰουλίου/ 3ης Αὐγούστου 2010, ὁ Ὑπουργός Ὑγιείας τῆς Κύπρου κ. Χρίστος Πατσαλίδης μετά μικρᾶς συνοδείας ἐκ Κύπρου καί ἐκ τῆς Πρεσβείας αὐτῆς εἰς Ἰσραήλ, εὑρισκόμενος εἰς Ἰσραήλ διά συνεργασίαν μετά τῶν ἁρμοδίων Ἰσραηλινῶν παραγόντων διά προώθησιν τῶν διαδικασιῶν προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν ὑγιείας τῶν εἰς τό Ἰσραήλ νοσηλευομένων Κυπρίων πολιτῶν, προσεκύνησεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἀκολούθως ἐγένετο δεκτός εἰς τό Πατριαρχεῖον ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως αὐτῆς ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου πέραν τοῦ προσκυνηματικοῦ τομέως εἰς τόν φιλανθρωπικόν τομέα, εἰς τήν παροχήν οἰκημάτων διαμονῆς εἰς τήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων μέ χαμηλά ἐνοίκια καί εἰς τήν βοήθειαν τῶν ἀφικνουμένων ἀσθενῶν διά νοσηλείαν εἰς τό Ἰσραήλ ἐκ τῶν ἐσόδων τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἀλλά καί εἰς τήν ἐλευθέραν καί κατεχομένην Κύπρον. Ὡσαύτως ἐγένετο μνεία καί περί τῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τῆς νήσου τῆς Κύπρου.

Ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐπισκέψεως ὁ Ὑπουργός ὑγιείας τῆς Κύπρου ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον μυροδοχεῖον, τό κοινῶς λεγόμενον εἰς τήν Κυπριακήν διάλεκτον «μερέχαν», ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου, μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου κοπέν ἐπί τῇ δισχιλιετίᾳ τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τό ἐκλεκτόν φωτογραφικόν λεύκωμα τῆς κ. Gali Tibbon περί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν τελετῶν τῶν Ὀρθοδόξων εἰς αὐτόν ὡς «ὀμφαλοῦ τῆς Γῆς».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_7_placeholder
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΩΚΗΣΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΚΑΓΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 19ην Ἰουλίου /1ην Αὐγούστου 2010, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μωκησοῦ κ. Δημήτριος καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου, λαβών εὐλογίαν καί λειτουργῶν κατά τήν νυκτερινήν λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά μικρᾶς ὁμάδος συνοδῶν αὐτοῦ εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου μετά τήν πρωϊνήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης εἶναι καί μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Διαθρησκειακῶν Ἀρχηγῶν τῆς πόλεως τοῦ Σικάγου. Ὁ ἐπίσκοπος Δημήτριος καί ἡ ὁμάς αὐτοῦ συνωδεύοντο ὑπό τοῦ  Ἱερέως Nabil Haddad, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς “The Jordanian Interfaith Coexistence Research Center”, ἀφοῦ προηγουμένως ἐπεσκέφθησαν τήν Ἰορδανίαν.

Μετά τάς ἐκεῖ ἐπαφάς, διῆλθον τήν γέφυραν τοῦ Ἰορδάνου καί ἐπεσκέφθησαν τό Ἰσραήλ, προκειμένου νά ἔχουν εἰς αὐτό ἐπαφάς θρησκευτικοῦ καί  διαθρησκειακοῦ χαρακτῆρος. Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν ταύτης εἰς τό Πατριαρχεῖον ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν δυνατοτήτων συνεργασίας τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν μετά τῶν πολιτικῶν, ἵνα βοηθήσουν τούτους εἰς τά ἀδιέξοδα τῆς πολιτικῆς, ἕν τῶν ὁποίων εἶναι καί αὐτό τῶν Ἱεροσολύμων.

«Οἱ θρησκευτικοί ἀρχηγοί παραμένοντες εἰς τά πλαίσια αὐτῶν», εἶπον, «δύνανται νά μεταφέρουν τό βίωμα αὐτῶν τῆς ἐπικοινωνίας μετά τοῦ Θεοῦ, τῆς εἰρήνης καί τῆς συνδιαλλαγῆς, πρός τούς πολιτικούς, προκειμένου νά ἐφαρμόζουν τοῦτο εἰς τόν χῶρον τῆς πολιτικῆς καί τῆς κοινωνίας». «Οἱ θρησκευτικοί ἀρχηγοί ὡς ἐκ τῆς ἰδιότητός τῶν», εἰπώθη, «ἔχουν τάς δυνατότητας νά μειώνουν τάς προκαταλήψεις καί νά κατευνάζουν τά πνεύματα. Τό ἔργον τοῦτο ἐπιτελεῖται εἰς τόν χῶρον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς διά τῶν Συναντήσεων τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν –  Meetings of Heads of Churches καί διά τοῦ Συμβουλίου τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς –Council of the Religious Institutions of the Holy Land».

«Αἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἰδίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Ἰσλάμ ἀνάγονται εἰς τούς χρόνους τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖος μετά τήν ἧτταν τῶν Βυζαντινῶν, τό 638μ.Χ., παρέδωσεν ὡς Ἐθνάρχης τήν Ἱερουσαλήμ εἰς τόν β’ διάδοχον τοῦ Μωάμεθ Χαλίφ Ὀμάρ Χατάμπ. Ἐπί τῆς ὑπογραφείσης συνθήκης τοῦ Ἀχτιναμέ βασίζονται αἱ σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου καί μετά τῶν Ἀραβικῶν Κυβερνήσεων ἕως τῆς σήμερον, τῆς Ἰορδανικῆς, τῆς Παλαιστινιακῆς κ.ἄ».

«Τό Πατριαρχεῖον δέν διεκδικεῖ ἀποκλειστικότητα ἐπί τῶν προσκυνημάτων. Ἀγωνίζεται διά τήν ἀπόδοσιν τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ εἰς ὅλα τά προσκυνήματα ἀδιακρίτως, Χριστιανικά, Ἰουδαϊκά καί Μουσουλμανικά».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ngg_shortcode_8_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ DR. DAVID ROZEN ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ & ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 14ην /27ην Ἰουλίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν ραββῖνον Dr. David Rozen μεθ’ ὁμάδος ἐπιστημόνων διαφόρων εἰδικοτήτων, Χριστιανῶν καί Ἰουδαίων ἐπί τῷ σκοπῷ μιᾶς οἰκοδομητικῆς συζητήσεως ἐπί θεμάτων, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν, πολιτικῶν καί ἄλλων τῆς περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἄλλων περιοχῶν. Ὁ ραββῖνος Dr. David Rozen εἶναι γνωστός εἰς τούς χριστιανικούς κύκλους διά τήν πολυγνωσίαν αὐτοῦ καί διά τήν ἐνεργόν συμμετοχήν καί συμβολήν αὐτοῦ εἰς τόν διάλογον Ἰουδαϊσμοῦ & Χριστιανισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας & Ἰουδαϊσμοῦ ὑπό τήν αἰγῖδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ ραββῖνος Dr. David Rozen ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐνεργόν συμμετοχήν Αὐτοῦ εἰς τόν διαθρησκειακόν διάλογον καί εἰς τήν διαδικασίαν εἰρηνεύσεως εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί διά τόν χρόνον Αὐτοῦ διά τήν συνάντησιν ταύτην.

Εἰς τήν διεξαχθεῖσαν συζήτησιν ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν εἰς τά μέλη τῆς ὁμάδος αὐτῆς τήν θέσιν καί τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τά Πανάγια Προσκυνήματα, ἐξ ἀρχῆς κατά τούς πρωτοχριστιανικούς χρόνους καί τούς Βυζαντινούς, ὅτε ἐκτίσθησαν οἱ μεγάλοι Ναοί, ἤτοι, ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ καί αἱ μεγάλαι ἱστορικαί Μοναί τῆς ἐρήμου.

«Ἡ περίοδος αὕτη», ἐξήγησεν ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος, «ἔληξε μέ τήν παράδοσιν τῆς Ἱερουσαλήμ τό 638μ.Χ. εἰς τόν Μουσουλμᾶνον Χαλίφην Ὀμάρ Χατάμπ ἀπό τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Σωφρόνιον, ἀναλαβόντα τότε τόν ρόλον ἐθνάρχου. Ἐπί τῆς ὑπογραφείσης τότε συμφωνίας -Ἀχτιναμέ- ἐστηρίχθηκαν αἱ σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ Ἰσλάμ ἐπί τῆς ἀραβοκρατίας καί τῆς Τουρκοκρατίας».

«Τό Πατριαρχεῖον εἰς τό πλαίσιον τῆς συμφωνίας ταύτης προστατεύει τά προσκυνήματα, Χριστιανικά, Ἰουδαϊκά καί Μουσουλμανικά. Τό Πατριαρχεῖον ἔχει περιουσίαν πνευματικήν, δηλαδή τήν θρησκευτικήν καί πολιτικήν αὐτοῦ κληρονομίαν, ἀλλά καί φυσικήν περιουσίαν εἰς οἰκήματα καί γαίας διά τήν συντήρησιν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί τῶν καθιδρυμάτων αὐτοῦ».

«Αἱ σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ εἶναι στεναί καί βαθεῖαι, θεωρούμεναι εἰς τό πλαίσιον τῆς σχέσεως τῶν δύο Διαθηκῶν, Παλαιᾶς καί Καινῆς, ἀλλά καί τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Αἱ προφητεῖαι καί οἱ ψαλμοί ἀναγιγνώσκονται εἰς τάς τελετάς τῆς Ἐκκλησίας ὁμοῦ μετά τῶν Εὐαγγελίων καί τῶν ἐπιστολῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων».

Ἀπαντῶν εἰς σχετικήν ἐρώτησιν ὁ Μακαριώτατος, ἐξήγησε πῶς τό Πατριαρχεῖον ἐκ τῶν εἰσοδημάτων αὐτοῦ καί ἐκ τῶν δωρεῶν φιλανθρωπικῶν Συλλόγων, Μ.Κ. Ὀργανώσεων καί εὐσεβῶν προσκυνητῶν,  συντηρεῖ τά προσκυνήματα, ἱδρύει καί συντηρεῖ σχολεῖα καί φιλανθρωπικά ἱδρύματα καί συμμετέχει ἐνεργῶς διά βοήθειαν εἰς τά ἐκ τῆς πολιτικῆς ἐντάσεως προκύπτοντα προβλήματα.

Ὅσον ἀφορᾷ τό πολιτικόν πρόβλημα τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησε ὅτι τό Πατριαρχεῖον πρεσβεύει διά τήν Ἱερουσαλήμ νά εἶναι ἀνοικτή πόλις μέ ἐλευθέραν πρόσβασιν τῶν ὀπαδῶν ὅλων τῶν θρησκευμάτων εἰς τά σεβάσματα αὐτῶν. Ἐπίσης, ὅτι τό Πατριαρχεῖον μετά τῶν ἄλλων  Ἐκκλησιῶν μετέχει ἐνεργῶς καί ἐκκλησιαστικῶς εἰς τήν προώθησιν τῆς διαδικασίας εἰρήνης, βλέπει ὅμως καί τήν λύσιν καί πέραν τῆς προτεινομένης λύσεως τῶν δύο κρατῶν καί δύο λαῶν, εἰς τήν ἀμοιβαίαν δηλαδή ἀποδοχήν τῶν ἱστορικῶν δικαιωμάτων ἑκάστου τῶν δύο λαῶν δι’ ὕπαρξιν καί συνύπαρξιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. «Ἐάν δέν ἐπιτευχθῇ», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ἡ ἀμοιβαία ἀλληλο-ἀποδοχή τῶν δύο λαῶν καί θρησκευτικῶς, οὐδεμία πολιτική λύσις θά εἶναι βιώσιμος. Τό Πατριαρχεῖον καί  αἱ ἄλλαι Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι τῆς Ἁγίας Γῆς συμβάλλουν εἰς τήν προώθησιν τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης, κυρίως διά τοῦ ἔργου τοῦ Council of the Religious Institutions of the Holy Land / Συμβουλίου τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς. Λόγῳ τῆς συμβολῆς ταύτης τοῦ Πατριαρχείου, τό ἐπισκέπτονται διπλωμᾶται, ἀντιπρόσωποι κρατῶν, εἰρηνευτικαί ἀποστολαί καί προσωπικότητες πολιτικαί, ὡς π.χ. πρό ἔτους ὁ πρῴην Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. κ. Τζίμμυ Κάρτερ».

«Ἄνευ θεωρήσεως τῶν θρησκευτικῶν παραμέτρων τῆς Ἱερουσαλήμ οὐδεμία πολιτική λύσις θά ἐπιτευχθῇ ἤ θά στερεωθῇ. Τό Πατριαρχεῖον παρακολουθεῖ ἐμπόνως τάς συνεπείας τῆς πολιτικῆς ἐντάσεως καί μετέχει εἰς τόν πόνον τῶν θυμάτων αὐτῆς διά προσευχῆς, διαλόγου καί εἰρηνικοῦ τρόπου ὑπάρξεως αὐτοῦ καί μεταδόσεως μηνύματος συγγνώμης, ἀγάπης, συγχωρήσεως, συνδιαλλαγῆς καί εἰρήνης».

Ἐπί τῷ τέλει τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος ταύτης τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_9_placeholder