1

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ.

Τήν  Δευτέραν, 31ην Αὐγούστου /13ην Σεπτεμβρίου 2010, τελευταίαν ἡμέραν τοῦ ἐπισήμου προγράμματος τῆς ἐπισκέψεως εἰς Φινλανδίαν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ περιώδευσε τῇ συνοδείᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Φινλανδίας κ. Λέοντος καί τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου εἰς ἀξιοθέατα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλσίνκι.

Οὕτω τήν πρωΐαν μετά τόν Ὄρθρον εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως  Ἑλσίνκι «Σοφία» καί τό πρωϊνόν γεῦμα, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τόν ἐντός τῆς πόλεως καί ἔναντι τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πανεπιστημίου ἱερόν ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Οὗτος εἶναι ὁ ἀρχαιότερος τῶν Ὀρθοδόξων ναῶν τῆς πόλεως, ἔργον τοῦ Ρώσου ἀρχιτέκτονος Eugel καί ἡ ἀνέγερσίς του συνέπεσε μέ τήν αὐτονομίαν τῆς Φινλανδίας ἀπό τήν Ρωσίαν. Αἱ λατρευτικαί ἀνάγκαι τοῦ ποιμνίου τούτων ἐξυπηρετοῦνται εἰς τοῦτον τόν ναόν εἰς τήν Σλαβονικήν.

Μετά τό 1944 ἦλθον Καρελιανοί. Μετά τήν τελευταίαν μεταπολίτευσιν εἰς τήν Ρωσίαν –«περεστρόϊκα», ἦλθον καί πάλιν ἀρκεταί χιλιάδες Ρώσων μεταναστῶν, ὁπότε καί πάλιν ὁ ναός οὗτος ἐξυπηρέτει τάς ἀνάγκας αὐτῶν εἰς τήν Σλαβονικήν. Αἱ εἰκόνες τοῦ Ναοῦ, αἱ πλεῖσται τούτων τῆς Θεοτόκου, εἶναι θαυμασίας τέχνης. Ἡ ἀρχαιοτέρα τούτων εἶναι 400 ἐτῶν. Εἰς τόν Προϊστάμενον ἱερέα τῆς ἐνορίας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσέφερε σταυρόν φιλντισένιον, ὡς εὐλογίαν, νά εὐλογῇ τούς πιστούς καί ἐπιστήθιον φιλντισένιον σταυρόν δι αὐτόν.

Ἔναντι τοῦ Ὀρθοδόξου τούτου ναοῦ νοτίως ὑψοῦται ὁ Καθεδρικός Λουθηρανικός ναός, ἔργον τοῦ ἰδίου Ρώσου ἀρχιτέκτονος Eugel.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθημεν ἕτερον ναόν τῆς Μητροπόλεως Ἑλσίνκι, ἕνα τῶν νεωτέρων, ἀφιερωμένον εἰς τόν Ἅγιον Γερμανόν τῆς Ἀλάσκας, ζήσαντα εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 19ου αἰ καί ἐκκινήσαντος ἐκ τῆς Μονῆς τοῦ παλαιοῦ Valamo δι’ ἱεραποστολήν εἰς τήν Ἀλάσκαν. Εἰς τόν Ναόν τοῦτον συνδυάζεται ἁρμονικῶς τό νέον μετά τοῦ παραδοσιακοῦ. Ὁ νάρθηξ αὐτοῦ χρησιμοποιεῖται ὡς οἶκος ἁγιογραφίας. Σύγχρονος ὡς πρός ὅλα, καθαρώτατος, διατηρεῖ εἰκονοστάσιον, ἐκ τοῦ ὁποίου τά πάντα εἶναι ἐμφανῆ εἰς τό ἱερόν Βῆμα καί εἶναι πλήρως ἁγιαγραφημένος ὑπό Φινλανδοῦ ἁγιογράφου εἰς Βυζαντινῆν τεχνοτροπίαν καί ποικιλίαν καί πρωτοτυπίαν θεμάτων καί προσώπων.

Εἰς τούς προϊσταμένους ἱερεῖς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσέφερε σταυρόν εὐλογίας φιλντισένιον διά τήν εὐλογίαν τῶν πιστῶν καί φιλντισένιον ἐπιστήθιον δι’ αὐτούς.

Κατόπιν τούτου, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως Ἑλσίνκι Λουθηρανικήν Ἐκκλησίαν, πρωτότυπον διά τό ὅτι αὕτη εἶναι ἡμι-ὑπόγειος, ἐνσωματωμένη ἐντός φυσικοῦ σπηλαίου ἐκ πετρώματος γρανίτου ἀπροσδιορίστου χρόνου. Διά τοῦτο ὀνομάζεται Cave-Church / «Ἐκκλησία εἰς σχῆμα σπηλαίου».

Ἐν συνεχείᾳ, μεσημβρινῆς οὔσης τῆς ὥρας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλσίνκι κ. Ἀμβρόσιος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας εἰς ἑστιατόριον τῆς πόλεως. Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος τούτου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς σύντομον προσφώνησιν Αὐτοῦ ηὐχαρίστησε διά τήν προσγιγνομένην κατά τάς ἡμέρας ταύτας τιμήν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παρά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λέοντος καί τοῦ Μητροπολίτου Ἀμβροσίου ἀπό τῆς χθές καί σήμερον εἰς τήν Μητρόπολιν αὐτοῦ.

«Ἡμεῖς», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ἤλθομεν φέροντες τάς εὐλογίας τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς πόλεως ποτισθείσης ὑπό τοῦ αἵματος τῶν προφητῶν καί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐλάβομεν ὅμως καί εὐλογίας καί ἐνεπλουτίσθημεν, διότι εἴδομεν τήν πίστιν τῶν Φινλανδῶν Ὀρθοδόξων καί τόν τρόπον, μέ τόν ὁποῖον αὐτοί ἐνσωματώνονται εἰς τήν Φινλανδικήν κοινωνίαν καί συμβάλλουν εἰς τήν πρόοδον αὐτῆς. Ἡμεῖς ἐπιθυμοῦμεν νά εἴπωμεν, παρουσίᾳ καί τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλλάδος, Πρέσβεως εἰς τήν Φινλανδίαν, κ. Χρήστου Κοντοβουνήσιου καί τοῦ Πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ εἰς τήν Φινλανδίαν κ. Granot, ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μεταδίδει εἰς τούς Ἁγιους Τόπους καί ἐνταῦθα καί ἀπανταχοῦ τό μήνυμα τῆς Βίβλου, τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τοῦτο μεταδίδει τό Πατριαρχεῖον διά τοῦ ὅλου τρόπου αὐτοῦ καί διά τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τό Συμβούλιον τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς /Council of the Religious Institution of the Holy Land. Ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑψῶ τό ποτήριον εἰς ὑγιείαν πάντων»

Ὁ φιλοξενῶν Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν καί διά τά ὅσα ἤκουσεν ἐξ Αὐτοῦ περί τοῦ Πατριαρχείου καί διά τό ὅτι εἰς τό πρόσωπον τῆς Ἀποστολῆς τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας εἶδε καί πάλιν τάς ρίζας αὐτῆς, εὑρισκομένας εἰς τήν πρώτην Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων. «Χαιρόμεθα», εἶπε, «διά τήν παρουσίαν εἰς τό γεῦμα τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Φινλανδίας, κ. Kontel, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ εἰς Φινλανδίαν. Ἐνώπιον ὅλων λέγομεν ὅτι ἡμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας αὐξάνομεν ἐκ τῶν ἐρχομένων εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἡμῶν ἄνευ προσηλυτισμοῦ προσφύγων καί προσυλήτων. Εὐχαριστοῦντες, εὐχόμεθα καλήν συνέχειαν τῆς συνεργασίας ἡμῶν καί προσφέρομεν τό λεύκωμα τοῦτο περί τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τόν Μακαριώτατον».

Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ταύτης, τήν 3.30 μ.μ. ὥραν, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’ μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φιλανδίας κ. Λέοντος καί τοῦ Μητροπολίτου Ἑλσίνκι κ. Ἀμβροσίου εἰς τήν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Φινλανδίας κ. Tarja Halonen εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ἡ ὁποία ἦτο φυσική καί ἐγκάρδιος ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις. Ἡ Πρόεδρος εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι εἰς τό παρελθόν ἔχει ἐπισκεφθῆ τήν Μέσην Ἀνατολήν, Αἴγυπτον, Συρίαν, Λιβύην, Ἰσραήλ, Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν, Ἰσραήλ καί Ἰράν καί ὅτι προσεχῶς προτίθεται νά ἔχῃ καί πάλιν τοιαύτην ἐπίσκεψιν. Ἡ Πρόεδρος ἠρώτησε τόν Μακαριώτατον πῶς κατά τήν γνώμην Αὐτοῦ θά ἠδύνατο νά ὑπάρξῃ διέξοδος εἰς τό πολιτικόν ἀδιέξοδον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησεν ὅτι οἱ πολιτικοί παραθεωροῦν τήν θρησκευτικήν βάσιν καί διάστασιν τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος. Θρησκευτικοί ἐξτρεμιστικοί παράγοντες ἐπιβάλλουν τάς ἀπόψεις αὐτῶν εἰς τήν περιοχήν. Ἡ Πρόεδρος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον, ὡς ἐπισημαίνοντα μίαν τοιαύτην ἄποψιν, ἡ ὁποία πρέπει σοβαρῶς νά ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὑπό τῶν ἐπιτοπίων καί διεθνῶν πολιτικῶν παραγόντων.

Ἡ Πρόεδρος ἐν συνεχείᾳ ἐζήτησε νά ἀκούσῃ παρά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ὡς καταγομένων ἐκ Παλαιστινιακῶν πόλεων τοῦ Μπεϊτ-σαχούρ / Χωρίου τῶν Ποιμένων, περί τῆς ἐμπειρίας αὐτῶν.

Οὗτοι ὁμιλήσαντες, ἔθιξαν τάς δυσκολίας, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τήν Γάζαν, εἰς τήν ὁποίαν ὁ π. Γαλακτίων ὑπηρέτησεν ἐπί πενταετίαν καί εἰς ἄλλας Παλαιστινιακάς πόλεις, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης ἀνεργίας, ἐλλείψεως ὕδατος, τροφίμων καί ἄλλων ἀπαραιτήτων τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καί περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Γάζαν καί εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν διά τῆς παροχῆς βοηθείας εἰς τούς ἐνδεεῖς ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος καί κοινωνικῆς τάξεως.

Τῆς ἐνδιαφερούσης συζητήσεως ταύτης λαβούσης πέρας, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τήν Πρόεδρον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως (ιδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον) καί ἐπαρασημοφόρησεν Αὐτήν μέ τό παράσημον τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἐπέδωσεν Αὐτῇ τό σχετικόν δίπλωμα.

Συγκεκινημένη ἡ Πρόεδρος ηὐχαρίστησε διά τήν προσγενομένην αὐτῇ τιμήν καί εἶπεν ὅτι τό παράσημον τοῦτο θά ἀποτελῇ τό ὁρατόν σημεῖον συνδέσμου τῆς Φινλανδίας μετά τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Μετά τήν παρασημοφόρησιν ὁ Μακαριώτατος εἶχε συνάντησιν καί συζήτησιν εἰς τό ἐνοριακόν κέντρον μιᾶς ἐκ τῶν ἐνοριῶν τοῦ Ἑλσίνκι μετά τοῦ Πρέσβεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Φινλανδίας κ. Ilari Rantakari περί τῆς δυνατότητος συμβολῆς τῶν θρησκειῶν εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς εἰρήνης διά πρακτικῶν μέτρων καί ὄχι διά θεωριῶν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Φινλανδίας κ. Λέων μετά τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἑλσίνκι κ. Ἀμβροσίου παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς ἑστιατόριον τῆς πόλεως.

Διαρκοῦντος τοῦ δείπνου τούτου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐχαρίστησε διά τήν τιμήν ἐκ τῆς ὅλης ἐπισκέψεως καί διά τό παρατιθέμενον δεῖπνον, τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Φινλανδίας κ. Λέοντα, λέγων  ὅτι μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν μίαν κοινήν πίστιν καί εἶναι ἕν σῶμα, σῶμα Χριστοῦ, καί μία ψυχή, ἔχει δημιουργηθῆ τώρα μία ἰσχυρή γέφυρα ἐπικοινωνίας καί συνδέσμου. «Ἡ ἐπίσκεψις Ἡμῶν», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,  «διῆλθε διά τῶν Ναῶν καί τῶν Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας, διά τῆς ἐμπειρίας τῶν θείων Λειτουργιῶν, τῆς θ. Εὐχαριστίας, καί ἔληξε σήμερον μέ τήν λίαν σημαίνουσαν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Πρόεδρον τῆς χώρας τῆς Φινλανδίας. Εἶναι κοινή ἡ ἀποστολή Ἡμῶν, Ἡμῶν ἐν Ἱεροσολύμοις καί Ὑμῶν ἐν Φινλανδίᾳ, τῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως εἰς τό περιβάλλον, ἐν ᾧ ἕκαστοι ζῶμεν. Ἡμεῖς θά προσευχώμεθα ὑπέρ Ὑμῶν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Χριστοῦ καί ζητοῦμεν τάς προσευχάς Ὑμῶν διά τήν ἐνίσχυσιν Ἡμῶν. Εὐχαριστοῦμεν Ὑμᾶς διά τήν ἀγάπην, τήν ἐγκάρδιον φιλοξενίαν καί τήν εἰλικρινῆ φιλάδελφον διάθεσιν.

Ἀνταπαντῶν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέων εἶπεν ὅτι: «τό αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης μοῦ λέγει ὅτι Ἡμεῖς πρέπει να Σᾶς εὐχαριστῶμεν, δι’ ὅσα διά τήν Ἐκκλησίαν ἡμῶν καί δι’ Ἐμέ προσωπικῶς κατά τάς προηγουμένας ἡμέρας καί σήμερον εἰς τήν τράπεζαν ταύτην εἴπατε. Ἡμεῖς ἐκ ψυχῆς προσεπαθήσαμεν νά πράξωμεν ὅ,τι ἠδυνάμεθα διά νά εὐχαριστήσωμεν Ὑμᾶς καί τήν Συνοδείαν Ὑμῶν. Δέν γνωρίζω, εἰς ποῖον βαθμόν τό ἐπετύχαμεν. Εἴπατε ὅτι ἐλάβατε ἀπό Ἡμᾶς. Νομίζω ὅτι τό δῶρον ἦτο ἡ Ὑμετέρα προσωπικότης, ἡ ἐπίσκεψίς Σας, ἡ ἀγάπη, ἡ ζεστασιά Σας, ἡ πραότης, ἡ εἰρήνη, ἡ σοφία τῶν λόγων Σας, ἡ αἴσθησις τῆς ἁγιότητος, τήν ὁποίαν μᾶς ἐμετέφερε ἀπό τῆς Ἁγίας Γῆς, ἡ βαθεῖα συναίσθησις τῆς ἑνότητος ἡμῶν ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ. Ἄλλοι ἐπίστευαν ὅτι θά ἦτο ἀδύνατος ἡ ἐπίσκεψις Ὑμῶν αὕτη εἰς ἡμᾶς. Προσωπικῶς ἐπίστευον τό ἀντίθετον, ἤτοι εἰς τό δυνατόν ταύτης ἤδη ἀπό τήν πρώτην στιγμήν πού μοῦ τό εἴπατε εἰς τήν συνάντησίν μας εἰς Κωνσταντινούπολιν. Ἔχομεν ἐπισκεφθῇ Μακαριώτατε, τήν Ἱερουσαλήμ. Τήν ἔχομεν εἰς τήν μνήμην μας. Τώρα ὅμως Ἐσεῖς, Μακαριώτατε, μεταφέρατε εἰς τήν Φινλανδίαν τήν Ἱερουσαλήμ καί, ὅπως εἴπατε, ἐδημιουργήθη μία γέφυρα στενοτέρας καί συχνοτέρας ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας μεταξύ Φινλανδίας καί Ἱεροσυαλήμ. Μᾶς λείπουν τά λόγια νά Σᾶς εὐχαριστήσωμεν δι’ ὅσα καλά εἴπατε διά τήν Ἐκκλησίαν μας κατά τάς ἐπισκέψεις Σας εἰς τούς ἱερούς ναούς καί τάς ἱεράς μονάς καί κατά τάς τρεῖς θείας λειτουργίας, αἱ ὁποῖαι θά μᾶς μείνουν ἀνεξίτηλοι.  Ἐγίνατε μέτοχος καί τῆς Ἀκαδημαϊκῆς ζωῆς τῆς Φινλανδίας μέ τήν παρουσίαν Σας εἰς τό Πανεπιστήμιον κατά τάς ἡμέρας ἐνάρξεως τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους καί ἐνημερώθητε καί περί τῶν θεολογικῶν σπουδῶν εἰς αὐτό.

Ἐγίνατε δεκτός ἀπό τήν Πρόεδρον τῆς Χώρας καί ἐτιμήσατε αὐτήν μέ τήν ἀνωτάτην διάκρισιν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου. Εὐχαριστοῦμεν τόν Πανάγαθον Θεόν δι’ ὅλα ταῦτα. Ζητοῦμεν τάς προσευχάς Σας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ἔχετε τάς ἰδικάς μας ἐδῶ δι’ ἐνίσχυσιν εἰς τό ἔργον Σας. Κατευοδούμενοι, ἀναχωρεῖτε διά τήν Ἱερουσαλήμ. Ἐσεῖς ἀναχωρεῖτε, τά ἴχνη Σας ὅμως μένουν εἰς ἡμᾶς».

Ἐπί τούτοις ἔλαβε τόν λόγον ὁ Ἅγιος Καπιτωλιάδος καί εἶπεν ὅτι ἡ Ἀποστολή ἡ συνοδεύουσα τόν Μακαριώτατον ἐξ Ἱεροσολύμων εὐχαριστεῖ τόν Μακαριώτατον, διότι ἐπέλεξε αὐτήν ὡς συνοδείαν Αὐτοῦ, διά τούς σοφούς λόγους, τούς ὁποίους ἤκουσε παρ’ Αὐτοῦ κατά τάς ἡμέρας ταύτας. Εὐχαριστεῖ τόν Θεόν δι’ ὅσα εἶδε εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας, καί διά τό ὅτι ἐχάρισεν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τόν Μακαριώτατον καί εἰς τήν Φινλανδίαν τόν Ἅγιον Φινλανδίας καί διά τήν ἐγκάρδιον Αὐτοῦ φιλοξενίαν.

Λήξαντος τοῦ δείπνου, μετέβημεν εἰς τό κατάλυμα ἡμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλσίνκι, ἔνθεν ἑτοιμασθέντες, ἡ ἀποστολή ἀνεχώρησεν λίαν πρωΐ, τήν ἑπομένην, Τρίτην, 1ην /14ην Σεπτεμβρίου 2010, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Ἁγίου Φινλανδίας καί τοῦ Μητροπολίτου Ἀμβροσίου καί τῶν ἱερέων αὐτῶν διά τό ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλσίνκι. Ἐκ τούτου ἀπεγειώθησαν, ἐπιβιβασθέντες τῶν Αὐστριακῶν Ἀερογραμμῶν, δι’ ὧν ἔφθασαν εἰς Βιέννην.

Ἐπιβιβασθέντες καί πάλιν μετά σύντομον παραμονήν εἰς τό ἀεροδρόμιον τῶν Αὐστριακῶν Ἀερογραμμῶν προσεγειώθησαν τήν 14.00 μ.μ. ὥραν εἰς τό ἀεροδρόμιον Ben-Gurion τοῦ Τέλ Ἀβίβ, ἐξ οὗ ἀσφαλῶς ἡ ἀποστολή ἔφθασεν εἰς τό Πατριαρχεῖον, δοξολογώντας τόν Θεόν διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, τήν ὁποίαν ἠξίωσεν αὐτούς, ὅπως ἐπρογραμμάτισαν πρός δόξαν Αὐτοῦ καί  τιμήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder
5Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ.

Κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν, Κυριακήν 30ήν Αὐγούστου/12ην Σεπτεμβρίου 2010, ἔλαβε χώραν Πατριαρχική καί Πολυ-Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία εἰς τόν ἐν τῇ πόλει καί πρωτευούσῃ Ἑλσίνκι τῆς Φινλανδίας ἱερόν ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τόν γνωστόν ὡς «Οὐσπένσκυ» ἐκ τῆς ρωσικῆς λέξεως οὐσπένσκυ, ἡ ὁποία σημαίνει τήν Κοίμησιν. Ὁ ναός οὗτος εἶναι παμμεγέθης καί περικαλλής, περίοπτος, ἐκτισμένος ἀπό κόκκινην πέτραν τό 1865 ἀπό τόν Ρῶσον ἀρχιτέκτονα Γκορνοστάγιε. Τά τοιχώματα τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ ναοῦ τούτου εἶναι ἐκείνα τῆς Ἁγίας Τραπέζης τῆς ἀρχαίας Μονῆς Valamo, μεταφερμένα ἐνταῦθα μέ παραστάσεις τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου εἰς Γεθσημανῆν, τοῦ σταυροῦ, τῆς ταφῆς καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Εἰς τήν θ. Λειτουργίαν ταύτην συνελειτούργησαν μετά τοῦ Μακαριωττάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέοντος οἱ Ἀρχιερεῖς συνοδοί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Joensuu κ. Ἀρσένιος καί ἱερεῖς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Μητροπόλεως Ἑλσίνκι.

Τό πλήρωμα τῆς ἐνορίας ἐπλήρωσε τόν μέγαν ἱερόν ναόν, παρηκολούθησεν ἐν ὀρθοστασίᾳ καί ἀπολύτῳ ἡσυχίᾳ τήν θ. Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Φινλανδικήν, Ἀραβικήν καί Ρωσικήν, ἐν ᾧ ἔψαλλε ὡραιότατα ἡ χορῳδία τοῦ Ναοῦ. Πολλοί τοῦ πληρώματος προσῆλθον εἰς τήν Θ. Κοινωνίαν. Τούτους ἐκοινώνησαν οἱ δύο Προκαθήμενοι. Οὕτως ἐτελέσθη ἔτι ἅπαξ τό μυστήριον τῆς θ. Λειτουργίας καί τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς ἑνώσεως μας μετά τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν διά τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας ἀντηλλάγησαν ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης αἱ προσφωνήσεις, πρῶτον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φινλανδίας ἔχουσα ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες, Ἀδελφοί καί Ἀδελφαί,

Ἔχω τήν χαρά καί τήν τιμή νά χαιρετῶ τήν Θειοτάτη Μακαριότητά Σας, τόν Ἀρχιερέα καί Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, ὁ ὁποῖος γιά πρώτη φορά ἐπισκέπτεται τήν χώρα μας. Εἴμαστε προνομιοῦχοι καί αἰσθανόμαστε μεγάλη εὐγνωμοσύνη, διότι ἤλθατε, γιά νά Σᾶς φιλοξενήσωμε στήν χώρα μας.

Μέχρι τώρα μείνατε στήν Ἀνατολική Φινλανδία καί εἴδατε τήν περιοχή τῆς πιό ἀνατολικῆς πόλεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί στήν πόλη Κούοπιο καί στά μοναστήρια μας. Τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ἐπισκέψεώς Σας θά τίς περάσετε ἐδῶ στήν πρωτεύουσά μας, στό Ἑλσίνκι.

Ἡ ἐπίσκεψή Σας στήν Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπισκοπή τῆς Φινλανδίας σημαίνει ἕνα ταξίδι στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία κυριολεκτικά εὑρίσκεται ἀνάμεσα Ἀνατολῆς καί Δύσης. Σέ αὐτές τίς περιοχές τῆς γῆς ἡ Χριστιανική πίστη βιώνεται ἤδη ἀπό αἰῶνες καί στήν Ἀνατολική καί στήν Δυτική της μορφή. Ὡς Ὀρθόδοξοι πολίτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἔχομε καί τό δικαίωμα καί τήν ὑποχρέωση νά διατηροῦμε στήν Εὐρώπη τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Παράδοση.

Ἡ γεωπολιτική θέση τῆς Φινλανδίας δημιούργησε γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἕνα περιβάλλον, τό ὁποῖο ἐπηρεάζει τήν δράση της. Μέσα σέ μία ἀνεξάρτητη χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας ἔχει ἤδη ἐπί δεκαετίες ἐνεργό ρόλο στήν οἰκουμενική κίνηση καί στίς διεθνεῖς σχέσεις. Θέλουμε νά συνεχίζωμε ὅλα αὐτά καί στό μέλλον.

Εἴμαστε πνευματικῶς κοντά καί στήν δική Σας Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ. Τό Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων δρᾷ στά σύνορα τοῦ Χριστιανικοῦ καί Ἰσλαμικοῦ πολιτισμοῦ, ἐν ᾧ ἡ Φινλανδία στά σύνορα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τῆς Ρωσίας. Τόσο τό Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων ὅσο καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας ἔχουν ζωτικῆς σημασίας ἀποστολή στήν προώθηση συναντήσεως καί συνυπάρξεως τῶν δύο πολιτισμῶν. Καί οἱ δύο Ἐκκλησίες εἴμαστε γέφυρες μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως.

Οἱ ἐπαφές μεταξύ τῶν ἀρχαίων ἱστορικῶν Πατριαρχείων καί τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἐπαρχιῶν, πού δροῦν στίς Δυτικές Δημοκρατίες, ἔχουν μεγάλη σημασία.

Εἶμαι σίγουρος ὅτι καί οἱ Ὀρθόδοξοι, πού βρίσκονται σέ ἀλληλοεπίδραση μέ τόν τρόπο λειτουργίας τῶν Δυτικῶν Δημοκρατιῶν, μποροῦν ἀπό τήν μεριά τους νά βοηθήσουν ὅλον τόν Ὀρθόδοξον κόσμον νά δοῦν καί νά καταλάβουν τήν κεντρικήν σημασίαν τῆς πολυγλωσσικῆς καί πολυ-πολιτισμικῆς Ὀρθοδοξίας γιά τήν παγκόσμια πρόοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

–        Μακαριώτατε! Γιά νά πραματοποιηθῇ αὐτό τό ὅραμα ζητοῦμε τήν ὑποστήριξη καί τίς ἅγιες εὐχές Σας.

Ἀκόμη παρακαλῶ νά εὐλογήσετε μέ τήν Πατριαρχική Σας εὐλογία τόσον αὐτόν τόν Ἱερόν Ναόν, ὅσο καί ὅλους μας, οἱ ὁποῖοι ἤλθαμε σήμερα ἐδῶ νά εὐχαριστήσωμε καί νά δοξολογήσωμεν τόν Θεόν.

Ὁ Θεός νά Σᾶς χαρίζῃ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας «ἐν εἰρήνῃ σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾷ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα στόν λόγον τῆς Αὐτοῦ ἀληθείας». Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα.

Ἠκολούθησεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἔχουσα ἀγγλιστί ὡς ἕπεται: (βλέπε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/09/12/976/ )

Εἰς τό τέλος τῶν προσφωνήσεων ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπέδωσε μέγαν σταυρόν εὐλογίας διά τόν Μητροπολίτην Ἑλσίνκι κ. Ἀμβρόσιον, διά νά εὐλογῇ τούς πιστούς αὐτοῦ καί φιλντισένιαν εἰκόνα, ἀπεικονίζουσαν τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, διά τόν προϊστάμενον τοῦ Ναοῦ αἰδεσιμώτατον ἱερέα π. Θεόδουλον ἐπιστήθιον φιλντισένιον σταυρόν καί εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν συλλειτουργησάντων ἱερέων μίαν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, εἰς τήν χορῳδιάρχην καί τά μέλη τῆς χορῳδίας ὡς καί εἰς ἕν ἕκαστον τῶν μελων τοῦ ἐκκλησιάσματος ἀπό μίαν μικράν εἰκόνα τῆς Παναγίας.

Μετά ταῦτα ἠκολούθησεν ἐλαφρόν πρόγευμα εἰς τήν αἴθουσαν-κρύπτην κάτωθι τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ἐν συνεχείᾳ δέ παρετέθη γεῦμα ὑπό τοῦ Ἁγίου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας εἰς ἐστιατόριον τῆς πόλεως.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ὁ Μητροπολίτης Ἑλσίνκι Ἱερώτατος κ. Ἀμβρόσιος παρέθεσε δεξίωσιν εἰς τήν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ καί ἐν ταυτῷ παραθαλασσίαν κατοικίαν αὐτοῦ πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. Εἰς τήν δεξίωσιν ταύτην εἶχε προσκαλέσει ἱερεῖς καί λαϊκούς, μέλη τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ συνεργάτας αὐτοῦ καί μικράν ὁμάδα Φινλανδῶν δημοσιογράφων.

Διαρκούσης τῆς δεξιώσεως ταύτης ἐζητήθη ὑπό τῶν δημοσιογράφων ἀπό τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων νά ὁμιλήσῃ εἰς αὐτούς περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί περί τῶν ἐντυπώσεων Αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας.

Ἐπί τοῦ πρώτου, περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ πρώτη ἱστορική χριστιανική Ἐκκλησία ἀνά τόν κόσμον, ὅτι εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου, ἐρρίζωσε τό δέντρον τῆς πίστεως, τό ὁποῖον ἐποτίσθη ὑπό τοῦ αἵματος τῶν προφητῶν καί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σταυρωθέντος εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί ἀνεπτύχθη καί ἐβλάστησε κλάδους καί ἔφερε καρπούς ἀνά τόν κόσμον, ὅτι τό Πατριαρχεῖον εἶναι αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία, μή ὑποκειμένη εἰς ἐξωτερικήν τινα ἀνωτέραν ἀρχήν, ὅτι ἡ παρουσία αὐτοῦ ἐξ ἀρχῆς καί διά μέσου τῶν αἰώνων ἦτο ἀδιάκοπος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὅτι διέσωσε τά προσκυνήματα, ὄχι μόνον τά Χριστιανικά, ἀλλά καί τά Ἰουδαϊκά καί τά Ἰσλαμικά καί τοιαῦτα τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Ὅτι μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ συνδέεται διά τῆς σχέσεως αὐτοῦ μετά τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅτι μετά τοῦ Ἰσλάμ συνδέεται ἀπό τοῦ 638 μ.Χ. διά τῆς εἰδικῆς συνθήκης, τῆς ὑπογραφείσης μεταξύ τοῦ θεολόγου τῶν δύο φύσεων καί τῶν δύο θελήσεων τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Σωφρονίου, ὡς ἐθνάρχου πλέον τῶν Βυζαντινῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τοῦ Ὁμάρ Χατάμπ Χαλίφου, διαδόχου τοῦ Μωάμεθ.

Ἡ συνθήκη αὐτή ἀποτελεῖ ἔκτοτε τήν βᾶσιν συνυπάρξεως καί συμβιώσεως τῶν Ρωμαιο-Ὀρθοδόξων, τῶν ἀναφερομένων ὡς Ρούμ εἰς τήν Σούρα τοῦ Κορανίου καί τῶν Μουσουλμάνων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν Μέσην Ἀνατολήν ἐν γένει.

Τό Πατριαρχεῖον διατηρεῖ προσκυνηματικήν, μοναστηριακήν καί κτιριακήν περιουσίαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία καί τοῦ δίδει τήν δυνατότητα νά διαδραματίζῃ σημαίνοντα ρόλον διά τό καθεστώς /status  τῶν Ἱεροσολύμων. Τό Πατριαρχεῖον ἐργάζεται εἰρηνευτικόν, συμφιλιωτικόν καί διαμεσολαβητικόν ἔργον ἀναμέσον τῶν διαφιλονεικουσῶν πλευρῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν διά τῆς ὅλης ὑπάρξεως αὐτοῦ, ἀλλά καί διά τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τό Συμβούλιον Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς /Council of the Religious Institutions of the Holy Land.

Τό Πατριαρχεῖον διατηρεῖ τά Πανάγια Προσκυνήματα διά κόπων, ἀγώνων καί θυσιῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος. Ἀδελφοί αὐτῆς ἐδολοφονήθησαν, ὡς ὁ ἡγούμενος τοῦ Φρέατος, μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Φιλούμενος, ὁ προσφάτως ἀνακηρυχθείς εἰς Ἅγιον ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερμανός, ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Χοτζεβᾶ, ἤ ἔπεσαν ἐργαζόμενοι ὡς ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος τῆς Ἱ. Μονῆς Χοτζεβᾶ.

Τό Πατριαρχεῖον ἐκτελεῖ ἐκπαιδευτικόν ἔργον ἀπό τῶν χρόνων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας διά τῶν σχολείων αὐτοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις, Μαδηβᾶ καί ἀλλαχοῦ. Προσεχῶς θά ἀνοίξῃ σχολεῖον εἰς Μπετζάλλαν, Μπιρζέτ καί Ναζαρέτ. Διά τῶν σχολείων καί τῆς ἀνεξιθρήσκου φοιτήσεως εἰς αὐτά μειώνεται ὁ θρησκευτικός φανατισμός καί ἐπιτυγχάνεται ἡ θρησκευτική προσέγγισις Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Δεῖγμα τῆς ἐμπιστοσύνης πού ἀποδίδεται εἰς τό Πατριαρχεῖον, λόγῳ τῆς ἀ-πολιτικῆς καί μή προσηλυτιστικῆς στάσεως αὐτοῦ εἶναι ἡ ἱδρυθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ Ἐκκλησία εἰς Qatar, ἡ ὁποία καί ἤνοιξε τόν δρόμον καί διά τήν ἵδρυσιν ναῶν καί ὑπό τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν δογμάτων.

Ἐπί τοῦ δευτέρου ἐρωτήματος, τῶν ἐντυπώσεων ἐκ τῆς ἐπισκέψεως εἰς Φινλανδίαν, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι μένομεν ἔκπληκτοι καί ἐντυπωσιασμένοι ἀπό τό πνεῦμα φιλαδελφείας καί τήν διάθεσιν φιλοξενίας, ἀλλά καί ἀπό τήν ζῶσαν πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων Φινλανδῶν, ἀπό τό πλούσιον ποιμαντικόν καί φιλανθρωπικόν αὐτῶν ἔργον, τήν τάξιν καί τήν εὐπρέπειαν εἰς τούς ἱερούς ναού. Τήν διατήρησιν τῆς μοναστικῆς μαρτυρίας, εὖ εἴδομεν εἰς Valamo & Lintula. Ἐντυπωσιασμένοι ἐμείναμεν ἐπίσης ἀπό  τήν σχέσιν τῆς Φινλανδικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῆς Λουθηρανικῆς καί μετά τῆς πολιτείας τῆς Φινλανδίας καί τόν τρόπον ἐντάξεως καί ἐνσωματώσεως αὐτῆς εἰς τήν χώραν ταύτην, ὥστε νά ἀποβαίνῃ ὠφέλιμος πρός αὐτήν, παρά τόν μικρόν ἀριθμόν τῶν πιστῶν αὐτῆς, 70.000 χιλιάδας μόνον. Μετά τοῦ ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ Ἡμῶν, Σεβασμιωτάτου Καρελίας καί πάσης Φιλανδίας κ. Λέοντος διεπιστώσαμεν ὅτι ἔχομεν κοινόν φρόνημα πίστεως εἰς τό πλαίσιον τοῦ ὁποίου τά πάντα ρυθμίζονται.

Ἄρα ἤλθομεν μεταφέροντες τήν ἐκ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί τῆς Ἁγίας Γῆς ἐμπειρίαν Ἡμῶν καί εὐλογίαν, ἀναχωροῦμεν ὅμως καί Ἡμεῖς ἐμπλουτισμένοι καί συγκεκινημένοι ἐξ ὅσων εἴδομεν καί ἠκούσαμεν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας καί εἰς τήν χώραν τῆς Φινλανδίας.

Μετά τήν συνέντευξιν καί τήν δεξίωσιν ταύτην ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Ἐλσίνκι κ. Ἀμβρόσιος παρέθεσε τράπεζαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ «Σοφία», σύγχρονον εἰς μέσα ἐπικοινωνίας, φιλοξενίας καί ἐν γένει ὀργανώσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_1_placeholder
4Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Αὐγούστου / 11ης Σεπτεμβρίου 2010, ἔλαβε χώραν ἡ πανηγυρική ἑορτή τῆς μνήμης τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν ἱδρυτῶν τῆς Μονῆς Valamo, Ἁγίων Σεργίου καί Γερμανοῦ καί τῆς ἑβδομηκοστῆς ἐπετείου ἀπό τῆς μεταφορᾶς τῆς Μονῆς αὐτῆς εἰς Φινλανδίαν, εἰς τόν περικαλλῆ ναόν αὐτῆς πρός τιμήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην καί τήν τέλεσιν τῆς πανηγυρικῆς θ. Λειτουργίας προσῆλθον οἱ δύο Προκαθήμενοι, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέων καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς εἰς αἴθουσαν πλησίον τοῦ ναοῦ καί ἐνεδύθησαν τάς στολάς αὐτῶν. Ἐκ τῆς αἰθούσης ταύτης ἐνδεδυμένοι καί ἐν πομπῇ προσῆλθον εἰς τόν ἱερόν ναόν, ὁπότε ἤρξατο διά τοῦ «Εὐλογημένη…» ἡ θ. Λειτουργία.

Μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας συνελειτούργησαν οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδοί τοῦ Πατριάρχου ἐξ Ἱεροσολύμων, Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι Ἀβήλων κ. Δωρόθεος καί Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας, ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Oulou κ. Παντελεήμων καί ὁ βοηθός Ἐπίσκοπος Joensuu Θεοφιλέστατος κ. Ἀρσένιος, καί προσκεκλημένοι ἄλλων Ἐκκλησιῶν ὡς ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ της Μονῆς Essex τῆς Ἀγγλίας Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας βοηθός Ἐπίσκοπος Θεοφιλέστατος κ. Μερκούριος, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας εἰς Βρυξέλλας καί Βέλγιον Ἐπίσκοπος κ. Συμεών καί πολλοί ἱερομόναχοι καί ἱερεῖς, ἐν οἷς ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Valamo Ὁσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Σέργιος καί ὁ ἱεροδιάκονος π. Γεώργιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας καί ὁ ἱεροδιάκονος π. Ἀθανάσιος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Πυκνόν ἐκκλησίασμα παρηκολούθησε μετ᾽εὐλαβείας καί ἀπολύτου ἡσυχίας καί ὑπομονῆς πολλῆς ὅλην τήν θ. Λειτουργίαν κατά τήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Φινλανδίας εἰς πολλά συμπίπτουσαν καί ἀπολύτως εἰς καί ἔνια διαφέρουσαν, ἵνα μή ἡ ὁμοιομορφία καταστρατηγῇ τήν ἐλευθερίαν καί εἰς γλώσσας τήν Ἑλληνικήν, Ρωσικήν, Φινλανδικήν καί Ἀραβικήν, ἵνα ᾖ ὑπό πάντων κατανοητή καί μεθεκτή.

Οἱ δύο Προκαθήμενοι ἐκοινώνησαν τούς προσελθόντας πιστούς εἰς τό Κοινωνικόν. Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας καί ἐνώπιον τοῦ εἰκονοστασίου ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης ἐξεφωνήθησαν οἱ προσφωνήσεις τῶν δύο Προκαθημένων, τοῦ Ἅγίου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας, ὡς ἕπεται:

«Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες, Ἀδελφοί καί Ἀδελφαί,

Ἔχω τήν χαράν καί τήν τιμήν νά καλωσορίζω ἐδῶ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν αὐτήν τήν Θειοτάτην Μακαριότητα Ὑμῶν μέ τήν σεπτήν Συνοδείαν Ὑμῶν. Εἶναι μεγάλη τιμή γιά μᾶς ὅτι Ἐσεῖς ὡς Ἀρχιερεύς τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ τιμᾶτε μέ τήν παρουσίαν Σας αὐτήν τήν ἑορτήν, ἐν ἀγάπῃ Κυρίου. Χαιρετῶ καί ὅλους Σας, ἀγαπητοί Ἀρχιερεῖς καί Πατέρες, οἱ ὁποῖοι φθάσατε ἐδῶ ἀπό τίς ἄλλες τοπικές Ἐκκλησίες.

Θέλω νά συγχαρῶ καί τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Σέργιον καί τήν Ἀδελφότητα καθώς καί ὅλους Ἐσας, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκεσθε ἐδῶ γιά νά ἑορτάσετε μαζί μας τήν ἑορτή τῶν κτιτόρων τῆς Ἱ.Μ. Valamo, Ὁσίων Σεργίου καί Γερμανοῦ καθώς καί τήν ἐγκατάσταση τῆς Μονῆς ἐδῶ, στό δῆμο Χεΐναβεσι πρίν ἀπό ἑβδομῆντα χρόνια.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ Valamo ἦλθαν ἐδῶ στό κτῆμα Πάπιννιεμι τοῦ δήμου Χεΐναβεσι μέσα ἀπό τίς καταστροφές τοῦ Β´ Παγκοσμίου πολέμου πρίν ἀπό 70 χρόνια. Τόν ἐρχομό τους ἐδῶ στήν περιοχή Σάβο τῆς Φινλανδίας ἀπό τά νησιά τοῦ Valamo τῆς Λίμνης Λάντογα μποροῦμε νά τόν βλέπωμε ὡς μία ἀπό τις πολλές περιπτώσεις ἐξόδων τῶν Χριστιανῶν, δηλαδή μέσα στήν ἴδια κατηγορία, εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκουν καί οἱ βίαιοι μετατοπισμοί τῶν Ὀρθοδόξων πληθυσμῶν στίς περιοχές τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καθώς καί τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ὅπου οἱ Χριστιανοί ἀναγκάζονται νά μετακομίζουν ἀπό τή γενέτειρά τους σέ ἕνα καινούργιο περιβάλλον.

Οἱ Πατέρες τοῦ Valamo ἔφυγαν ἀπό τήν Μονή Βαλαάμ τῆς λίμνης Λάντογα, συνοδευόμενοι ἀπό τήν πνευματική προστασία τῶν Ὁσίων Σεργίου καί Γερμανοῦ. Ἡ ἀπόδειξις αὐτῆς τῆς προστασίας των εἶναι ὅτι ἡ μοναχική πολιτεία ριζώθηκε ἐδῶ στό Χεΐναβεσι καί ἄρχισε νά ἀκτινοβολῇ ἀπό ἐδῶ καί στήν γύρω κοινωνία, ἀκόμη καί ἔξω ἀπό τά σύνορα τῆς χώρας μας.

Τό μοναστήρι τοῦ Valamo καί μέ αὐτήν τήν ἔννοια ἀκολουθεῖ ὑποδειγματικά τήν ἀποστολή τῶν Ἱεροσολύμων καί ἄλλων πνευματικῶν κέντρων τῆς Ἁγίας Γῆς. Ὅπως τά Ἱεροσόλυμα ἀναπτύσσονταν ἀπό ἕνα προσκύνημα σέ ἕνα πνευματικό κέντρο, ἀπό τό ὁποῖο ἤδη στόν Μεσαίωνα πολλοί μοναχοί ξεκίνησαν νά ἱδρύσουν μοναστήρια σέ διάφορα μέρη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἔτσι καί ἡ Ἱ. Μονή Valamo στό Χεΐναβεσι ἐξεπαίδευε ἐργάτες γιά τήν Ἐκκλησία, μοναχούς, ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς, τόσο γιά τήν Φινλανδία, ὅσο καί γιά ὅλο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο.

Μέ τά λόγια τοῦ Κυρίου ἄς εὐχαριστήσωμεν τούς Πατέρας μας καί τό ἔργο τους λέγοντας: «Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἵδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Μακαριώτατε! Σᾶς εὐχαριστῶ, διότι μέ τήν παρουσία Σας σήμερα ἐδῶ λαμπρύνετε τήν ἑορτή αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Εἰς ἔνδειξιν ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης γιά τήν ἐπίσκεψή Σας εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας θέλω νά Σᾶς δωρίσω αὐτήν τήν εἰκόνα, ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς θαυματουργικῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Κονεβίτσης, ἡ ὁποῖα εὑρίσκεται ἐδῶ, σέ τοῦτον τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ.

Μακαριώτατε, παρακαλῶ νά εὐλογήσετε μέ τήν Πατριαρχικήν Σας εὐλογίαν τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς καί ὅλους μας, πού σήμερα συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ νά δοξάσωμε καί νά εὐχαριστήσωμε τόν Θεόν».

ἀκολούθως δέ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀγγλιστί ὡς ἕπεται: (βλ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/09/11/968/ ).

Ἐπί τῷ τέλει τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Καρελίας κ. Λέων προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὡραιοτάτην ἁγιογραφημένην εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία φέρει τήν ὀνομασίαν Παναγία Κονεβίτσα, ἐπειδή τήν ὁποίαν ἔφερεν εἰς Φινλανδίαν ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος Κοννεβίτσας τό 1393. Αὕτη, ὅπως εἶπε ὁ Ἅγιος Καρελίας, θά ἐνθυμίζῃ τήν Ἱεράν Μονήν Valamo καί τήν Καρελίαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπί τῷ τέλει τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ προσέφερεν εἰς τόν Ἅγιον Καρελίας ἁγιογραφημένην εἰκόνα τῆς Γεννήσεως εἰς σχῆμα ἡμικυκλικόν, κοπεῖσαν ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων διά τούς ἑορτασμούς τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης, ἵνα ὅπως εἶπεν ἐνθυμίζῃ διά τῆς ἐν τῇ εἰκόνι εἰκονιζομένης κενώσεως, ἐνανθρωπήσεως καί Γεννήσεως, τήν δεκτικότητα καί περιεκτικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τόν σύνδεσμον τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας, φιλντισένιον ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον καί φιλντισένιον ὡραῖον μεγάλον σταυρόν, ἵνα εὐλογῇ τό ποίμνιον Αὐτοῦ.

Εἰς τόν ἡγούμενον Ἀρχιμανδρίτην π. Σέργιον ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν ἐπιστήθιον φιλντισένιον σταυρόν καί κανδήλαν ἀσημένιαν, ἵνα ἀνάβῃ καί διατηρῇ καῖον τό φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου. Εἰς τούς συλλειτουργούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν ἀρχιερατικόν φιλντισένιον ἐγκόλπιον.

Ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραιοτάτην ἁγιογραφημένην εἰκόνα τῶν κτιτόρων τῆς Μονῆς Valamo Σεργίου καί Γερμανοῦ, με τήν Μονή Valamo εἰκονιζομένη εἰς τό μέσον. «Αὕτη», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «θά φυλάσσεται εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ἵνα ἐνθυμίζῃ τόν σύνδεσμον αὐτῆς μετά τῆς Μονῆς Valamo».

Ἐπί πᾶσι τούτοις, δοξολογοῦντες τόν Θεόν διά τήν εὐφροσύνην ἐκ τῆς ἑορτῆς καί τήν παρασχεθεῖσαν μετ’ Αὐτοῦ καί μεταξύ ἡμῶν κοινωνίαν ἐξήλθομεν ψάλλοντες, διά τήν αἴθουσαν τῶν ἀμφίων, ἐξ ἧς, ἀπενδυθέντες τά ἄμφια προσήλθομεν εἰς κοινήν τράπεζαν, παρατεθεῖσαν ἡμῖν φιλοφρόνως ὑπό τοῦ φιλοξενοῦντος τήν ὅλην ἐπίσκεψιν, Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέοντος καί ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Σεργίου.

Εἰς πρόποσιν ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν τράπεζαν ταύτην ἐξέφρασεν εὐχαριστίας εἰς τόν Θεόν διά τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα ἡμῶν, διατηρούντων ἐν ταὐτῷ τήν πολιτιστικήν καί τοπικήν ποικιλίαν ἡμῶν, εὐχαριστίας τῷ φιλοξενοῦντι Ἀρχιεπισκόπῳ Καρελίας, εὐχαριστίας εἰς τούς ἐκπροσώπους τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί εὐχάς εἰς τόν ἐκπρόσωπον τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας καί τούς ἐκπροσώπους τῆς πολιτείας τῆς Φινλανδίας, μέ τήν εὐχήν εἰς ὅλους νά συναντηθῶμεν καί εἰς Ἱεροσόλυμα, τήν πνευματικήν πρωτεύουσαν ὅλων τῶν Χριστιανῶν.

Εὐθύς μετά τήν τράπεζαν ἡ Ἱερά Μονή Valamo διωργάνωσεν εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου αὐτῆς ἐκπαιδευτικήν, πολιτιστικήν καί μουσικήν ἐκδήλωσιν, τήν ὁποίαν ηὐλόγησαν οἱ δύο Προκαθήμενοι καί εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν προσκεκλημένων εἰς τήν ἑορτήν, ἱερεῖς καί μοναχοί καί πολύς λαός.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν τόσον ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Valamo π. Σέργιος, ὅσον καί ὁ κύριος ὁμιλητής, Μητροπολίτης Oulu κ. Παντελεήμων ἀνεφέρθησαν εἰς τήν ἵδρυσιν τῆς ἐν Ρωσίᾳ Μονῆς τοῦ Valamo, εἰς τήν ἵδρυσιν τῆς ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ Χεΐναβεσι  ῆς Μονῆς τοῦ Valamo μετά τόν κατά τόν Β´ Παγκόσμιον πόλεμον, τόν ἐπαναπατρισμόν τῶν μοναχῶν ἐκ τῆς Καρελίας, εἰς τό πνευματικόν καί πολιτιστικόν ἔργον αὐτῆς ἀναμέσον τῶν Ὀρθοδόξων ἀλλά καί τῶν ὀπαδῶν τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων ἐπισκεπτῶν αὐτῆς καί εἰς τάς δυσκολίας καί δοκιμασίας αὐτῆς καί θυσίας τῶν μοναχῶν αὐτῆς.

Ἡ φιλοφωνική χορῳδία τῆς Μονῆς ἐξετέλεσε μουσικά ᾄσματα τῇ συνοδείᾳ βιολιοῦ, τά ὁποῖα ὄντως συνεκίνησαν.

Κατά τό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας κ. Λέων ὡμίλησε καί εἶπεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας προσπαθεῖ καί διατηρεῖ καλάς σχέσεις μέ ὅλας τάς Ὀρθοδόξους καί τάς ἄλλας Ἐκκλησίας. Τό γεγονός ὅμως τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων θά παραμείνῃ ἀνεξίτηλον εἰς τήν μνήμην τῶν μελῶν αὐτῆς καί εἰς τήν ἱστορίαν αὐτῆς.

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας», εἶπεν, «προσπαθεῖ νά ἀναποκρίνηται καί ἐμπράκτως δι᾽οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ὑποστηρίξεως πρός τούς ἐνδεεῖς εἰς τήν χώραν τῆς Φινλανδίας καί ἐκτός αὐτῆς, παρά τήν μή οἰκονομικήν εὐρωστίαν αὐτῆς».

«Ἐκ τοῦ πνεύματος τούτου κινουμένη ἔχει ἀναπτύξει ἱεραποστολήν εἰς Κένυαν καί Τανζανίαν καί βοηθεῖ σεισμοπλήκτους καί πλημμυροπαθεῖς καί πληγέντας ἐκ τοῦ Τσουνάμι. Διά τόν σκοπόν τοῦτον ἔχει ἱδρύσει τήν «Ἀδελφότητα τοῦ Ἀμνοῦ».

Ἡ Ἀδελφότης αὐτή ἀπονέμει τιμητικήν διάκρισιν εἰς διακεκριμένας ἐπισήμους προσωπικότητας, ἐμπράκτως συμπαραστεκομένας πρός τούς ἐνδεεῖς. Μέ τό παράσημον τῆς Ἀδελφότητος τοῦ Ἀμνοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας ἐπαρασημοφόρησεν τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί τά μέλη τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ, θεωρῶν αὐτούς ὡς ἐκλεκτούς ἐπισκέπτας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας.

Λίαν συγκεκινημένος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ηὐχαρίστησε προσωπικῶς καί ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀποστολῆς διά τήν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν καί ἐπανέλαβεν ὅτι: «ὄντως μένομεν ἔκπληκτοι, ἐξ ὅσων εἴδομεν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας, ἐκ τῆς διαθέσεως φιλοξενίας, ἐκ τῆς τάξεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἐκ τοῦ πνευματικοῦ ἔργου αὐτῆς καί αἰσθανόμεθα οὐχί πλέον φιλοξενούμενοι, ἀλλ᾽ ὡς ἀδελφοί, συμμεριζόμενοι τήν μίαν κοινήν πίστιν ἡμῶν εἰς Χριστόν ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα καί ἀναστάντα. Τήν ἐμπειρίαν ταύτην τῆς Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν μας ἐφέρομεν ἐκ τῆς Ἁγίας Γῆς ὡς εὐλογίαν, ἐλάβομεν ὅμως καί ἡμεῖς καί ἐνεπλουτίσθημεν ἐκ τοῦ τρόπου ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας καί τῶν μοναχῶν τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Valamo».

«Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας ἡμῶν καί ἀδελφοσύνης προσκαλοῦμεν Ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε καί ὁποιουσδήποτε συνεργάτας Ὑμεῖς ἐκλέξητε νά ἐπισκεφθῆτε τήν Ἁγίαν Γῆν. Ἀπευθύνομεν πρός Ὑμᾶς ἀνοικτήν πρόσκλησιν».

Εὐχαριστοῦντες τόν Θεόν, διότι ἐνέπλησεν ἡμᾶς τῶν πνευματικῶν καί τῶν ἐπιγείων Αὐτοῦ ἀγαθῶν, ἀνεχωρήσαμεν ἐκ τῆς Μονῆς Valamo μέ ἀνεξιτήλους πνευματικάς ἐμπειρίας καί ἀναμνήσεις, κατευοδούμενοι ὑπό τοῦ καθηγουμένου π. Σεργίου καί τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ καί κατηυθύνθημεν πρός τό ἀεροδόμιον τῆς πόλεως Joensuu, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐπεβιβάσθημεν τοῦ ἀεροσκάφους τῶν Φινλανδικῶν ἀερογραμμῶν καί εἰς ἑσπερινήν ὥραν ἐφθάσαμεν εἰς τό Ἑλσίνκι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_2_placeholder
3Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ.

Τήν Παρασκευήν, 28ην Αὐγούστου / 10ην Σεπτεμβρίου 2010, τήν πρωΐαν, ἔλαβε χώραν ἡ Ὀρθρινή ἀκολουθία  εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Μονῆς Valamo. Ὁ Ναός αὐτός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου εἶναι ἐκτισμένος ἀπό τό 1978. Εἶναι ὄντως περικαλλής. Τό εἰκονοστάσιόν του εἶναι ξυλόγλυπτον, ἐξαιρέτου τέχνης. Αἱ εἰκόνες ὡραιόταται. Τό δάπεδον ἀπαστράπτον. Εἰς τήν Μονήν ταύτην σῴζεται καί ὁ παλαιότερος, μικρότερος, ξύλινος  ναός ἀφιερωμένος καί οὗτος εἰς τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου. Τοῦτον κατεσκεύασαν τό 1940 οἱ μοναχοί, οἱ διαφυγόντες, λόγῳ τοῦ  Β´ Παγκοσμίου πολέμου, ἐκ τοῦ ἐδάφους τῆς Καρελίας, τοῦ παραμείναντος ὑπό Σοβιετικήν πολιτικήν κυριαρχίαν, καί ἦλθον εἰς τήν περιοχήν αὐτήν, τήν ὁποίαν ὡνόμασαν Νέον Valamo.

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἀκολουθίας καί τοῦ προγεύματος, ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἐπεσκέφθη τήν οὐχί μακράν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Valamo εὑρισκομένην γυναικείαν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Lintula, εἰς ἥν διαβιοῦν δέκα πέντε περίπου μονάζουσαι. Ἡ ἡγουμένη τούτων Ὁσιωτάτη μοναχή Μαρίνα, μετά τοῦ ἐφημερίου ἱερέως καί αἱ μοναχαί πᾶσαι ὑπεδέχθησαν ἐν χαρᾷ τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, στρώσασαι τάπητα ἐκ πρασίνου πρό τοῦ μικροῦ, ἀλλά ηὐπρεπισμένου ναοῦ αὐτῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Τήν εἰς τόν Ναόν εἴσοδον ἠκολούθησε δέησις, τήν δέ δέησιν προσφώνησις ὑπό τῆς καθηγουμένης Ὁσιωτάτης μοναχῆς Μαρίνης, ἡ ὁποία εἶπεν ὅτι θεωρεῖ μεγάλην  εὐλογίαν τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν Μονήν αὐτῶν, ἡ ὁποία ἔχει ἡλικία 100 περίπου ἐτῶν, κοντά εἰς τήν Πετρούπολιν. Τό μοναστήριον τοῦτο εἶχε πνευματικήν σχέσιν μέ τόν Ἅγιον Ἰωάννην τῆς Κροστάνδης. Τό 1939 ὅμως, λόγῳ τῶν πολιτικῶν γεγονότων, αἱ μοναχαί αὐταί ἔπρεπε νά μεταναστεύσουν ἐκ τῆς Ρωσίας εἰς τήν περιοχήν αὐτήν, λαμβάνουσαι μεθ᾽ἑαυτῶν μόνον μία εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης. Ἐρχόμεναι ἐνταῦθα, ἔπρεπε νά ἀγοράσουν γῆν, διά νά ἱδρύσουν τήν νέαν αὐτῶν Μονήν. Εἶχον τρεῖς δυνατότητας, νά ἐκλέξουν δηλαδή ἀναμέσον τριῶν γαιῶν. Δέν ἐγνώριζον, ποίαν νά ἐκλέξουν. Προσηυχήθησαν εἰς τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης καί ἐδιάβασαν τόν Ἀκάθιστον Ὕμνον καί ἡ Παναγία ἡ Ἱεροσολυμίτισσα ὑπέδειξεν αὐτοῖς τήν γῆν αὐτήν.

«Σήμερον», εἶπεν ἡ γερόντισσα, «τό μοναστήρι συνηντηρεῖται ἀπό τήν κατασκευήν κεριῶν ἀπό τάς μοναχάς μέ μηχανήματα πού ἔχομεν φέρει ἀπό τήν Γερμανίαν». «Τό καλοκαίρι μᾶς ἐπισκέπτονται περί τούς 25.000 προσκυνηταί καί τουρῖσται. Καί ἐκ τούτων ἔχομεν μέρος τῶν ἐσόδων ἡμῶν. Τό μοναστήρι μας εἶναι τό μόνον γυναικεῖον μοναστήρι εἰς τήν Φινλανδίαν. Τοῦτο ἀποτελεῖ καί ἕναν ἄλλον λόγον ἐπισκέψεως προσκυνητῶν. Ἀδελφός τῆς Μονῆς Valamo εἶναι ἐφημέριος τῆς Μονῆς μας ἐπί τριάκοντα ἔτη. Ἐπιθυμοῦμεν νά Σᾶς προσφέρωμεν Μακαριώτατε ὡς ἐνθύμιον ἕν ἐγκόλπιον, ἀπεικονίζον τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης, ἀντίγραφον τῆς εἰκόνος, τήν ὁποίαν φυλάσσομεν καί ἡ ὁποία ἐφιλοτεχνήθη τό 1920 εἰς ἕν ρωσικόν μοναστήρι τῆς Βηθανίας καί ηὐλογήθη εἰς τόν Πανάγιον Τάφον».

Ὁ Μακαριώτατος εὐχαριστῶν διά τό συμβολικόν δῶρον, εἶπε ὅτι εὐχαριστεῖ τόν Θεόν διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν χώραν τῆς Φινλανδίας καί εἰς τήν φυσικήν καί πνευματικήν γῆν τῆς Καρελίας. «Εὐχαριστοῦμεν τόν Τριαδικόν Θεόν, διότι ἐν τῇ ἐπισκέψει Ἡμῶν ἐκδηλώνεται τό μυστήριον τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς κοινῆς ἡμῶν πίστεως, ἀλλά καί τῆς ποικιλομορφίας ἡμῶν. Ἐνθυμούμεθα τόν Ἀπόστολον Παῦλον, τόν λέγοντα ὅτι ἕν τό Πνεῦμα καί ποικίλα τά χαρίσματα Αὐτοῦ».

«Ἐνθυμούμεθα τόν προφήτην Ἡσαΐαν, παρουσιάζοντα τήν Ἱερουσαλήμ ὡς ὄρνιθα ἐπισυνάζουσαν τά τέκνα αὐτῆς, ἐννοοῦμεν τήν οὐράνιον Ἱερουσαλήμ. Ἐνθυμούμεθα τόν Ἀπόστολον Παῦλον, λέγοντα ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι σῶμα Χριστοῦ, οὗτινος ἀρχηγός, ὁ Χριστός. Ἡ Θεοτόκος εἶναι κατά τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας καί πάντων ἡμῶν. Τό γεγονός ὅτι ἐνταῦθα εὑρίσκεται ἡ εἰκών τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, λόγῳ τοῦ ὅτι καί δι᾽αὐτῆς ἐμφαίνεται ὁ σύνδεσμος τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας».

«Εἴμεθα εὐγνώμονες Ἡμεῖς προσωπικῶς, ἀλλά καί ἡ συνοδεία Ἡμῶν πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας καί Καρελίας κ.κ. Λέοντα, ὁ ὁποῖος ἐγένετο ἡ ἀφορμή διά τήν ἐπίσκεψιν Ἡμῶν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας. Τήν ἐμπειρίαν ταύτην θά μεταφέρωμεν μεθ᾽ Ἡμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ, ἔνθα ἐπί τοῦ Παναγίου Τάφου καί εἰς Γεθσημανῆν θά προσευχώμεθα ὑπέρ ὑγιείας καί εὐσταθείας τῆς Φινλανδικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πνευματικῆς αὐτῆς καρποφορίας καί εὐοδώσεως τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης. Μεταφέρομεν εἰς ὑμᾶς τάς εὐχάς καί προσευχάς τῆς Θεοτόκου, τῆς ὁποίας τήν Κοίμησιν προσφάτως  ἑωρτάσαμεν. Εἰς ἔνδειξιν ἐκτιμήσεως καί ἀγάπης ἐπιδίδομεν εἰς τόν ἐφημέριον ἱερέα φιλντισένιον ἐπιστήθιον σταυρόν, εἰς δέ τήν ἡγουμένην ὁσιωτάτην μοναχήν Μαρίναν, κανδήλαν νά ἀνάβῃ καί νά φωτίζῃ καί νά καίῃ συνεχῶς τό ἐκ τοῦ Τάφου τοῦ Κυρίου πηγάζον φῶς καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου διά νά προστατεύῃ αὐτήν».

Τήν ἐν τῷ ναῷ ὑποδοχήν καί προσευχήν ἠκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῆς κοιμηθείσης ἡγουμένης Ἀντωνίας, τοῦ κοιμηθέντος Ἰάπωνος ἁγιογράφου Πέτρου, μαθητοῦ τοῦ Φωτίου Κόντογλου καί τῶν λοιπῶν ἐνταῦθα ἐνταφιασμένων μοναζουσῶν τῆς Μονῆς. Κατόπιν ἐγένετο ξενάγησις εἰς τήν ἔκθεσιν ἐργοχείρων τῆς Μονῆς καί κυρίως εἰς τόν χῶρον κατασκευῆς κεριῶν, διά μηχανημάτων συγχρόνων, τά ὁποῖα ἔφερεν ἐκ Γερμανίας ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Φινλανδίας καί τά ὁποῖα ἐφοδιάζουν σήμερον μέ κεριά ὅλην τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας, ἀλλά καί τήν Λουθηρανικήν Ἐκκλησίαν.

Μετά ταῦτα ἡ καθηγουμένη Ὁσιωτάτη μοναχή Μαρίνα παρέθεσεν εἰς ἡμᾶς γεῦμα εἰς τήν τράπεζαν τῆς Μονῆς καί ἐπέδωσεν εἰς ἡμᾶς εὐλογίας ἐκ τῶν ἐργοχείρων τῶν μοναζουσῶν. Κατευοδοθέντες ὑπό τῶν μοναζουσῶν, ἐξήλθομεν εὐχαριστοῦντες καί κατηυθύνθημεν εἰς τό κοιμητήριον τῆς γειτνιαζούσης Μονῆς Valamo. Eἰς τοῦτο εἶναι ἐνταφιασμένοι μακαριστοί κεκοιμημένοι Προκαθήμενοι καί ἄλλοι Ἀρχιερεῖς τῆς Φινλανδικῆς Ἐκκλησίας, ἱερεῖς, μοναχοί, καί λαϊκοί τῆς Καρελίας, οἱ διαφυγόντες ἐξ αὐτῆς κατά τόν Β´ Παγκόσμιον πόλεμον καί ἐλθόντες εἰς Φινλανδίαν.

Εἰς μνήμην αὐτῶν ἐτελέσθη μνημόσυνον ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ὑπό τοῦ Ἀρχιεπικόπου Καρελίας κ. Λέοντος, παρουσίᾳ τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Valamo, προσελθόντων ἐν τῷ μεταξύ ἐκ τῆς Μονῆς.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Valamo, Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος ἐξενάγησε τήν Ἱεροσολυμιτικήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, παρουσίᾳ τοῦ Ἁγίου Καρελίας, εἰς τό κτίριον τό χρησιμεῦσαν ὡς παλαιόν ἡγουμενεῖον τῆς Μονῆς, εἰς τήν ὄντως ἀξιόλογον εἰς παλαίτυπα καί σύγχρονα βιβλία Βιβλιοθήκην τῆς Μονῆς, περιλαμβάνουσαν Τμῆμα Συντηρήσεως Χειρογράφων καί διαθέτουσαν τά σύγχρονα μέσα ἀσφαλίσεως τῶν βιβλίων, εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον περιέχον ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα ἀξίας καί παλαιά ἄμφια Ρωσικῆς τέχνης καί σύγχρονα τοιαῦτα, εἰς τόν χῶρον χρησιμοποιούμενον δι᾽ ἐκθέσεις, νῦν δέ ἐκθέσεως εἰκόνων καί πινάκων τοῦ Καρελικοῦ τοπίου ἀπό τοῦ ἔτους 1900 καί ἑξῆς, εἰς τόν χῶρον συντηρήσεως παλαιῶν καί ἐφθαρμένων εἰκόνων μέ τελειοτάτας τεχνικάς, εἰς τόν χῶρον τῆς Λαϊκῆς Ἀκαδημίας, ἔνθα περί τούς 2.500 διερχόμενοι περιοδικοί φοιτηταί διδάσκονται ἁγιογραφίαν, τέχνην κεντημάτων, ἐκκλησιαστικήν μουσικήν καί ἄλλα καί τέλος εἰς τό οἰνοποιεῖον τῆς Μονῆς, τό ὁποῖον μέ συγχρόνους τεχνικάς καί συμφώνως πρός τήν νομοθεσίαν τοῦ κράτους παράγει 12 εἴδη οἴνου καί ρακῆς, τά ὁποῖα πωλούμενα βοηθοῦν σημαντικῶς τήν Μονήν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν δανείων καί τῶν ἐξόδων αὐτῆς.

Ὄντως ἦτο ἀξιοθαύμαστος ἡ ὀργάνωσις τῶν χώρων, τούς ὁποίους ἐπεσκέφθημεν, ἡ τέχνη τῶν δημιουργημάτων καί τό παραγόμενον ἔργον, μαρτυροῦν ἀγάπην, ἐπιμέλειαν καί φιλοπονίαν.

Μετά μικράν ἀνάπαυσιν, τῆς ὁποίας εἴχομεν ἀνάγκην, κατόπιν τῆς μακρᾶς διαδρομῆς καί ξεναγήσεως ὅλην τήν ἡμέραν, συνεκεντρώθημεν πρό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τῆς Μονῆς Valamo.

Εἰς ταύτην προσῆλθε μετά τήν σύναξιν τῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ἰερέων καί τοῦ λαοῦ ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας κ. Λέοντος.

Ἐνδυθείς ὁ Μακαριώτατος τόν μανδύαν ηὐλόγησε τόν λαόν καί εἰσώδευσεν εἰς τό ἱερόν Βῆμα μετά τοῦ Ἁγίου Καρελίας καί τῶν Ἀρχιερέων. Ἐνταῦθα ἀνέμενον, ἄχρις οὗ τελεσθῇ ὁ Ἑσπερινός μετ᾽ἀρτοκλασίας καί μέρος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου κατά τό Ρωσικόν Τυπικόν.

Εἰς τήν καθιερωμένην κατά τό Τυπικόν τοῦτο ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐνδυθείς ὁ Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί οἱ Ἀρχιερεῖς, ἐξῆλθον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἔμειναν εἰς τό κέντρον τοῦ Ναοῦ, ἐπί ἐξέδρας οἱ δύο Προκαθήμενοι, πέριξ δέ αὐτῶν οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς καί παρέμειναν καί ἀνέγνωσαν τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου Ἑλληνιστί, Φινλανδιστί καί Ἀραβιστί, ηὐχελιάσθησαν διά τοῦ Ἁγίου ἐλαίου καί ἀκολούθως εἰσῆλθον εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καί παρέμειναν ἄχρι τέλους τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ἕως καί τῆς Α´Ὥρας.

Οὕτως ἔληξεν ὁ Ἑσπερινός  ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν ἱδρυτῶν τῆς ἀρχαίας Μονῆς Valamo, Ἁγίου Γερμανοῦ καί Σεργίου ἀπό τό Novgorod  εἰς τό Valamo τό 1163 μ.Χ. καί τῇ ἑβδομηκοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐλεύσεως τῶν μοναχῶν, τῶν διαφυγόντων ἀπό τήν νῆσον τῆς Καρελίας, τῆς παραμεινάσης εἰς τήν Ρωσικήν πολιτικήν δικαιοδοσίαν κατά τόν Β´ παγκόσμιον πόλεμον, καί ἐλθόντων εἰς τήν περιοχήν ταύτην τῆς Φινλανδίας καί ἱδρυσάντων τό νέον Valamo.

Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου ἠκολούθησε μοναστηριακή τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_3_placeholder
2Α ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ.

Κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν, Πέμπτην, 27ην Αὐγούστου / 9ην Σεπτεμβρίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ Συνοδεία Αὐτοῦ, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέοντος, ἐπεσκέφθη τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐκτισμένον ἀπό τό 1904 εἰς τήν πόλιν Kuopio. Εἰς τόν ηὐπρεπισμένον ναόν τοῦτον ὑπεδέχθη θερμῶς τόν Μακαριώτατον ὁ ἱερεύς π. Τίμο μετά τοῦ ἐκκλησιάσματος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Μετά τάς ἀμοιβαίας προσφωνήσεις, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσέφερεν εἰς τόν ἱερόν ναόν φιλντισένιον σταυρόν εὐλογίας, διά νά εὐλογοῦν δι᾽αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς τόν λαόν καί ἐπιστήθιον φιλντισένιον σταυρόν διά τόν ἱερέα.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθημεν τό παραπλεύρως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ πνευματικόν κέντρον διωργανωμένον καί ηὐτρεπισμένον, ἵνα ἐξυπηρετῇ ποικίλας ἀνάγκας τῆς ἐνορίας, κυρίως τῶν μικρῶν παιδιῶν καί τῆς νεότητος.

Εἰς τήν ἐν μέρει ἁγιογραφημένην μεγάλην αἴθουσαν τοῦ κέντρου τούτου, παρακληθείς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἔδωσε συνέντευξιν εἰς Φινλανδούς δημοσιογράφους. Ἀπαντῶν εἰς ἐρωτήματα αὐτῶν ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν ὅτι ἡ Ἀποστολή τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων αἰσθάνεται μεγάλην χαράν διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην εἰς τήν Αὐτόνομον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας. Ὅτι ἐκπλήσσεται ἐκ τῆς βαθείας πίστεως τοῦ Ὀρθοδόξου Φινλανδικοῦ λαοῦ, ἐκ τῆς ἁπλότητος αὐτοῦ, τῆς πίστεως, τῆς τάξεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί τῆς εὐπρεπείας εἰς τούς ναούς καί ἐκ τοῦ πνεύματος φιλοξενίας τοῦ Φινλανδικοῦ λαοῦ. Ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετέχει εἰς τόν θεολογικόν διάλογον μετά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί προωθεῖ τάς εἰρηνικάς σχέσεις μεθ᾽ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν συνύπαρξιν καί τήν συμβίωσιν ἐν εἰρήνῃ τῶν ὁπαδῶν τῶν διαφόρων θρησκειῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ἰδίᾳ καί εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐν γένει. Ἐπί τῆς ἐρωτήσεως τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁ Μακαριώτατος εἶπε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σέβεται τάς γυναῖκας ὡς κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργηθείσας  καί ἀναθέτει εἰς αὐτάς ποικίλας διακονίας ἐκκλησιαστικάς, σεβομένη ὅμως τήν παράδοσιν αὐτῆς δέν παραχωρεῖ ἱερωσύνην εἰς αὐτάς.

Ἐκ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπεσκέφθημεν τήν Ἀρχιεπισκοπήν Καρελίας.  Κάτωθι ταύτης ὑπάρχει δίκην κρύπτης ὡραῖον παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου μετά συγκινητικῶν βυζαντινῶν εἰκόνων καί τμῆμα τῶν λειψάνων τῶν ἐν Καρελίᾳ ἀσκητῶν Ἁγίων.

Εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν εἰσήγαγε καί ἐξενάγησεν ἡμᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας κ. Λέων. Εἰς τό γραφεῖον αὐτοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συνέστησεν εἰς τόν Μακαριώτατον Ἱεροσολύμων ὁμάδα στενῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί ἐν συνεχείᾳ ἔδειξεν εἰς ἡμᾶς τήν ἀξιόλογον Βιβλιοθήκην αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ τούτου ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Καρελίας παρέθεσε γεῦμα εἰς τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ εἰς ἐστιατόριον ὑψηλοτάτου πύργου τῆς πόλεως, ἐξ  οὗ ἠδύνατό τις νά ἀπολαύσῃ τήν θέαν τῶν ἐν μέσῳ πυκνοτάτου πρασίνου ἐνίων ἐκ τῶν πολλῶν χιλιάδων λιμνῶν τῆς Φινλανδίας.

Ἐντεῦθεν, κατόπιν αὐτοκινητικῆς διαδρομῆς μιᾶς καί ἡμισείας ὥρας, ἀναμέσον πυκνοτάτων δασῶν, διακοπτομένων μόνον ὑπό λιμνῶν, ἐφθάσαμεν εἰς τήν πόλιν lisalmi.

Εἰς ταύτην ὑπεδέχθη ἡμᾶς ὁ αἰδεσιμώτατος π. Ἠλίας εἰς τόν Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν τῆς πόλεως τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ, ὡραιότατον εἰς σχῆμα Rotonda καί μέ θαυμασίαν βυζαντινήν ἁγιογραφίαν. Εἰς τόν ἱερέα π. Ἠλίαν ἐπέδωσεν ἐπιστήθιον φιλντισένιον σταυρόν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπαινῶν αὐτόν διά τήν φιλοπονίαν αὐτοῦ, τήν ἀποδώσασαν τόν καρπόν τοιαύτης εὐπρεπείας τοῦ ναοῦ τούτου καί λέγων ὅτι, «οἱ πιστοί τῆς περιοχῆς τῆς Καρελίας, τούς ὁποίους συναντῶμεν κατά τάς ἡμέρας αὐτάς, ἀποτελοῦν δι ἡμᾶς τούς πνευματικούς ναούς, τήν πνευματικήν Καρελίαν καί ὄχι τήν γεωγραφικήν τοιαύτην, μέρος τῆς ὁποίας δέν δυνάμεθα νά ἐπισκεφθῶμεν. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας καί τῆς Καρελίας ἡμεῖς αἰσθανόμεθα οἰκεῖοι κατά τάς ἡμέρας ταύτας, ὡς αἰσθάνονται καί οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμᾶς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, εἰς τόν Γολγοθᾶν καί εἰς τόν Ἅγιον Τάφον, ὡς εἰς ὄασιν πνευματικήν, μή ἀνησυχοῦντες διά τό ὅτι τό πέριξ περιβάλλον, εἰς τό ὁποῖον ἡμεῖς ζῶμεν, δέν εἶναι ὁμόδοξον καί ὁμόθρησκον».

Εἰς τήν ἔναντι τοῦ ναοῦ αἴθουσαν εἴδομεν ἀξιόλογον ἔκθεσιν ἀναπαλαιωμένων εἰκόνων ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ πολέμου καί τοῦ χρόνου καί εἰς μακέτταν μικράς τάς Ἐκκλησίας τῆς Καρελίας, αἱ ὁποῖαι σήμερον εὑρίσκονται εἰς Ρωσικήν πολιτικήν δικαιοδοσίαν.

Ὁ π. Ἠλίας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραίαν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἁγιογραφημένην ὑπό τοῦ Ἕλληνος ἁγιογράφου κ. Δημητρίου Ἀντωνοπούλου. Εἰς τήν αἴθουσαν ταύτην ἐδεξιώθη ἡμᾶς ὁ π. Ἠλίας καί προσέφερε πλούσιον προσφάγιον καί δῶρα καί ἀκολούθως ἐπέδειξεν εἰς ἡμᾶς εἰς τήν ὀθόνην διαδικτύου πρόγραμμα τῆς ἐνορίας ταύτης μέ τόν τίτλον, ῾῾Via Dolorosa-Iisalmi᾽᾽  εὐλογηθέν τό πρῶτον ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου καί δεικνῦον τά γεγονότα τοῦ πάθους ἀπό τοῦ κήπου τῆς Γεθσημανῆς, τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου ἕως καί τόν Γολγοθᾶν καί τήν Ἀνάστασιν.

Συνεχίζουσα τήν διαδρομήν αὐτῆς ἡ Ἱεροσολυμιτική Πατριαρχική Συνοδεία ἐπεσκέφθη τό παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος Alapitkä. Τοῦτο εἶναι μικρόν ἐκ ξύλου κατεσκευασμένον καί χρησιμεύει ὡς ἐνοριακός ναός ἑκατόν περίπου Ὀρθοδόξων Καρελιανῶν προσφύγων, ξερριζωμένων ἐκ τῆς γενετείρας αὐτῶν, Καρελίας, τμήματος τῆς Φινλανδίας πρό τοῦ Β´παγκοσμίου πολέμου, τῆς Ρωσίας δέ μετ᾽αὐτόν. Ὁ ὁ κόπος, ἡ σκληραγωγία διά τήν βιοπάλιν, ἡ πίστις καί ἡ ἐλπίς ἦσαν ζωγραφισμέναι εἰς τά πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων ἐνοριτῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπεδέχθησαν τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν.

Εἰς οὐχί μεγάλην ἀπόστασιν ἀπό τοῦ Ναοῦ τούτου ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἐπεσκέφθη τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τήν κώμην Siilnjärvi. Οὗτος εἶναι ξύλινος, μέ τό εἰκονοστάσιον ἁγιογραφημένον ὑπό τοῦ Ἰάπωνος Ἁγιογράφου Πέτρου, μαθητοῦ τοῦ Φωτίου Κόντολου χρησιμεύει ὡς ἐνορία 300 περίπου Κερελιανῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ Ναός ὡς καί τό ἔναντι τούτου ἐνοριακόν κέντρον μαρτυρεῖ ὡς καί οἱ ἄλλοι ναοί τῆς Φινλανδικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκκλησίας τήν πίστιν, τήν τάξιν, τήν ὀργάνωσιν, τήν πρόοδον καί τήν καλήν ἐν Χριστῷ Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν εἰς τήν χώραν τῆς Φινλανδίας.

Μετά διαδρομήν μιᾶς ὥρας καί πλέον ἀπό τοῦ τόπου τούτου ἀναμέσον καταπρασίνου τοπίου, ἐφθάσαμεν πρό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Valamo.

Ὁ ἡγούμενος αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος καί ἡ Ἀδελφότης ἐπεφύλαξαν θερμήν ὑποδοχήν εἰς τόν Μακαριώτατον.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνεδύθη μανδύαν, εἰσώδευσε, εὐλόγησε καί ἀκολούθως ἐψάλη τό ἀπολυτίκιον τῆς Μεταμορφώσεως καί ὁ ἡγούμενος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὡς ἕπεται:

«Μακαριώτατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ κ.κ. Θεόφιλε,

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἀρχιεπίσκοπε Λέον,

«Σᾶς καλωσορίζω ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος. Εἶναι ἱστορικόν γεγονός ἡ ἐπίσκεψίς Σας εἰς Φινλανδίαν καί εἰς τό μοναστήριον ἡμῶν κατά τάς ἡμέρας τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 70 ἐτῶν ἀπό τῆς μεταφορᾶς τῆς ἀρχαίας Μονῆς Valamo εἰς τήν περιοχήν αὐτήν. Τό μοναστήριον ἡμῶν ἔχει σχέσιν μέ τά Ἱεροσόλυμα. Πρός τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος οἱ ἐπισκεπτόμενοι εἰς τά Ἱεροσόλυμα Πατέρες αὐτοῦ ἔφεραν ἐνταῦθα τεμάχιον Τιμίου Ξύλου καί τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου. Ταῦτα εἶναι ἁπτά σημεῖα τῆς σχέσεως τῆς Μονῆς μας μέ τά Ἱεροσόλυμα. Πρό δύο ἐτῶν εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά Σᾶς συναντήσω καί γνωρίσω εἰς Ἱεροσόλυμα. Ὡς εὖ παρέστητε».

Ἀνταπαντῶν, ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν καθηγούμενον π. Σέργιον ὡς ἑξῆς:

«Εὐχαριστοῦμεν τόν Πανάγαθον Θεόν, διότι Μᾶς ἠξίωσε τῇ εὐγενεῖ προσκλήσει τοῦ  Σεβασμιωτάτου Ἀριεπισκόπου Καρελίας κ. Λέοντος νά ἐπισκεφθῶμεν τήν ὡραίαν χώραν τῆς Φινλανδίας καί τήν Ἱεράν Μονήν Valamo.

Τό συνδέον τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων καί τήν Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας καί τήν Μονήν Βάλαμο εἶναι ὁ Χριστός,ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ ὁποίου εὐηγγελίσθη εἰς Ναζαρέτ, ὁ γεννηθείς εἰς Βηθλεέμ, ὁ μεταμορφωθείς ἐπί τοῦ Ὄρους Θαβώρ καί σταυρωθείς καί ταφείς καί ἀναστάς εἰς Ἱερουσαλήμ.

Οὖτος ὁ Χριστός ὡς νέος Ἀδάμ μᾶς συνδέει εἰς ἕν σῶμα καί μᾶς καθιστ κοινωνούς τοῦ προσώπου καί τοῦ ἔργου Του, τῆς ἐνανθρωπήσεως, σταυρώσεως καί ἀναστάσεώς Του. Ἡ ἕνωσίς μας αὕτη ὡς μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ θά ὁκληρωθ κατά τήν θ. Λειτουργίαν, τήν ὁποίαν θά τελέσωμεν κατά τήν ὁποίαν καί θά γευθῶμεν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπιλαμβανόμεθα τῆς εὐκαιρίας νά εὐχαριστήσωμεν τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον π. Λέοντα καί τήν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Valamo διά τήν ἀγάπην καί τήν Ἀβρααμιαίαν φιλοξενίαν.

Εὐχόμεθα ὁ Θεός ὁ μεταμορφωθείς Κύριος ἡμῶν νά μᾶς καθιστ ἀξίους μαθητάς Του καί νά δίδωμεν μαρτυρίαν πρός τούς συνανθρώπους ἡμῶν».

Ἐπί τούτοις, οἱ ἀδελφοί τῆς Μονῆς, ἱερεῖς καί μοναχοί, μοναχαί καί πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας προσήρχοντο καί ἐλάμβανον τήν εὐλογίαν τῦ Μακαριωτάτου. Τό ἑσπέρας ἠκολούθησε μοναστηριακή τράπεζα, διαρκούσης τῆς ὁποίας ὁ Μακαριώτατος συνέστησεν εἰς τούς συνδαιτημόνας τά μέλη τῆς τιμίας αὐτοῦ Συνοδείας καί ηὐχαρίστησε τόν ἡγούμενον Ἀρχιμανδρίτην π. Σέργιον διά τήν ὑποδοχήν καί τήν φιλοξενίαν αὐτοῦ καί ηὐχήθη ἀπό πᾶσαν Κυρίου ἐνίσχυσιν διά τήν ἐπιτέλεσιν τοῦ μοναστικοῦ αὐτοῦ ἔργου πρός δόξαν Θεοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_4_placeholder
1Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ.

Ἀπό τῆς Τετάρτης, 26ης Αὐγούστου / 8ης Σεπτεμβρίου 2010, ἤρξατο τό ἐπίσημον πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας.

Τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας ἑορτάζει τήν ἑορτήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, ὡς ὅλαι αἱ Ὀρθόδοξαι Ἐκκλησίαι, αἱ ἀκολουθοῦσαι τό Γρηγοριανόν ἑορτολόγιον.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη πανηγυρική Πατριαρχική καί Πολυαρχιερατική θ. Λειτουργία εἰς τόν ἐν Joensuu Ὀρθόδοξον ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Προεξάρχων τῆς  θ. Λειτουργίας ταύτης ἦτο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργοῦντος τοῦ φιλοξενοῦντος Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέοντος, τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου Joensuu τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας θεοφιλεστάτου κ. Ἀρσενίου, ἱερέων τῆς Φινλανδικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἱεροδιακόνου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων π. Ἀθανασίου.

Ἡ θ. Λειτουργία αὕτη ἦτο ἁπλῆ καί κατανυκτική, ἅμα καί πανηγυρική. Εἰς διαφορετικάς γλώσσας, Ἑλληνικήν, Φινλανδικήν, Ρωσσικήν, Ἀραβικήν καί εἰς λειτουργικόν Τυπικόν μέ παραλλαγάς ἐπιβεβαιούσας τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐξεφράσθη ἡ μία Ὀρθόδοξος κοινή Ἀποστολική καί Πατερική πίστις ἐν τῇ ἀποκορυφώσει αὐτῆς εἰς τό Κοινόν Ποτήριον. Τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας ἠκολούθησαν αἱ προσφωνήσεις, πρῶτον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέοντος , ἔχουσα ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε, Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Ἀραβίας, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καί Ἁγίας Σιών, κ.κ. Θεόφιλε,

Ἔχω τήν χαράν καί τήν τιμήν νά καλωσορίσω μέ ὅλην τήν καρδιάν μου εἰς τήν χώραν μας καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας τήν Ὑμῶν Θειοτάτη Μακαριότητα καί Ὑψηλή Συνοδείαν Σας.

Αἰσθανόμεθα ὅλοι βαθειά εὐγνωμοσύνη καί χαρά νά ἔχωμε τώρα γιά πρώτη φορά εἰς τήν ἱστορία τῆς Φινλανδίας τόν Ἀρχιερέα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ ἀνάμεσά μας.

Ὁ ἔνδοξος ἀρχιερατικός Θρόνος τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι ἤδη ἀπό τόν καιρόν τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τέταρτος εἰς τήν σειράν τιμῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἡ Ἁγία Πόλις καί ἡ Ἐκκλησία της ἦταν ἤδη στόν Μεσαίωνα ἐκτός ἀπό προσκυνηματικό κέντρο καί ἱεραποστολικός σταθμός, ἀπό τόν ὁποῖον πολλοί μοναχοί ξεκίνησαν νά ἱδρύσουν μοναστήρια σέ διάφορα μέρη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἡ σημασία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων δέν περιορίζεται ὅμως μόνον στό παρελθόν, ἀλλά μέ τήν ἡγεσία Σας τό Πατριαρχεῖο συνεχίζει νά εἶναι προστάτης καί φύλακας τῶν πιό σπουδαίων προσκυνημάτων ὅλου τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου. Σᾶς βεβαιώνουμε ὅτι σε αὐτήν τήν λίαν ὐπεύθυνον ἀποστολήν Σας ἔχετε ὡς στήριγμα τήν ἐκτίμηση καί τίς πρεσβεῖες ὅλων μας.

Μακαριώτατε! Εἶσθε γνωστός ὡς ὑποστηρικτής τῶν διαλόγων ὄχι μόνον μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά καί μεταξύ τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί θρησκειῶν. Ὡς Ἀρχιερεύς τῆς πρωτεύουσας τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν κάνατε σπουδαία ἀνοίγματα πρός αὔξησιν τῶν διαλόγων μεταξύ τῶν διαφόρων θρησκειῶν καί τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ μεταξύ των.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θέλετε νά μάθετε καί ἐδώ τό πῶς λειτουργεῖ ἡ συνεργασία τῶν θρησκειῶν στήν Φινλανδία. Εὐχόμαστε ἡ ἐπίσκεψή Σας καί σέ αὐτόν  τόν τομέα νά φανεῖ ἀποδοτική.

Τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων εἶναι ἡ ἀρχαιότερη Χριστιανική Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Πόλεως. Σεῖς εἶσθε ὁ τεσσαρακοστός πρῶτος Ἀρχιερεύς στήν ἀναπόσπαστην ἀλυσίδα τῶν Ἀρχιερέων τῶν Ἱεροσολύμων μέ πρῶτον τόν Ἀπόστολον Ἰάκωβον τόν Ἀδελφόθεον.

Ὁ Θεός νά Σᾶς χαρίζει στήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία μας  καί νά Σᾶς καθιστᾶ «ἐν εἰρήνῃ, σον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Αὐτοῦ ἀληθείας». Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα!

Ἠκολούθησεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἀγγλιστί: (βλέπε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/09/08/963/  ).

Τάς προσφωνήσεις ἠκολούθησεν ἡ προσφορά δώρων ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, πρῶτον ἑνός φιλντισένιου σταυροῦ εὐλογίας διά τόν ἱερόν ναόν Ἁγίου Νικολάου, ἵνα δι᾽αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς εὐλογοῦν τούς πιστούς, εἷς ἐπιστήθιος Ἱεροσολυμιτικός σταυρός εἰς ἕκαστον τῶν ἱερέων τοῦ ναοῦ καί μία εἰκών τῆς Θεοτόκου εἰς ἕκαστον τῶν μελῶν τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ.

Εἰς τό μεταξύ διάστημα συντόμου διακοπῆς προσῆλθον εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὁ Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς πόλεως Joensuu κ. Pertuu Vartiainen, ὁ Ἀντιπρύτανις κ. Teuvo Pohjiolainen καί καθηγηταί αὐτοῦ καί τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν καί φοιτητῶν ἔλαβε χώραν σύντομος τελετή Δοξολογίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2010-2011.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Φινλανδίας καί πάσης Καρελίας προσεφώνησε τούς καθηγητάς. Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπιδίδων χρυσοῦν σταυρόν εἰς τόν Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου εἶπεν ὅτι διά τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἶναι μεγάλη χαρά καί τιμή νά μετέχῃ σήμερον εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2010-2011 εἰς Φινλανδίαν, καθ᾽ ὅτι θεωρεῖ τήν παιδείαν ὡς ἕν τῶν ὑψίστων ἀγαθῶν διά τόν ἄνθρωπον, διότι ἡ ἀληθινή ἀρχαία Ἑλληνική Παιδεία, συμπληρουμένη ὑπό τῆς χριστιανικῆς Πατερικῆς τοιαύτης ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς τόν Θεόν καί τήν ἐλευθερίαν.

Ἠκολούθησε μεσημβρινή τράπεζα, παρατεθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λέοντος εἰς τήν παρακειμένην αἴθουσαν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Τό ἀπόγευμα, περί τήν 2.30 μ.μ. ἔλαβε χώραν ἐκδήλωσις ἐπί τῃ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἀκαδημαϊκου ἔτους 2010-2011 εἰς τό Πανεπιστήμιον Joensuu.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἦσαν προσκεκλημένοι ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Φινλανδίας κ. Λέων μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου κ. Pertuu Vartiainen, ἡ Ὑπουργός Παιδείας κ. Henna Virkunen, φοιτήτρια ἐκπρόσωπος τῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως καί ὁ τιμηθείς διά τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ   «διδασκάλου τοῦ ἔτους».

Εἰς τάς προσφωνήσεις ταύτας ὑπεγραμμίσθη ἡ σημασία, τήν ὁποίαν ἀποδίδει εἰς τήν παιδείαν τό Πανεπιστήμιον τῆς Joensuu ὡς Πανεπιστήμιον τῆς Ἀνατολικῆς Φινλανδίας, ἠνωμένον μετά τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Kuopio εἰς ἕν Πανεπιστημιακόν Ἵδρυμα καί εὑρισκόμενον εἰς συνεργασίαν μετά πολλῶν Πανεπιστημίων ἀνά τόν κόσμον.

Ὡς στόχοι τοῦ Πανεπιστημίου τούτου ἔχουν τεθῆ: Ἡ καλλιέργεια τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν, ἡ ἔρευνα βελτιώσεως τῶν συνθηκῶν ὑγιείας τοῦ ἀνθρώπου καί προστασία τῶν δασῶν καί τοῦ περιβάλλοντος ἐν γένει.

Ἡ ἐκδήλωσις περιελάμβανεν ἐκτέλεσιν μουσικῶν ᾀσμάτων τῇ συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων ὑπό τῆς χορῳδίας τοῦ Πανεπιστημίου, τά ὁποῖα συνεκίνησαν καί ἐνεθουσίασαν.

Μετά τήν λῆξιν τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης ἠκολούθησε ἰδιαιτέρα συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ μετ᾽ ἐκπροσώπου τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσεν εἰδικώτερον ἐπί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ὅτι τά τμήματα αὐτῆς εἶναι  τέσσαρα:

  1. 1. Ὀρθόδοξος Θεολογία καί Δυτική Θεολογία.
  2. 2. Παιδαγωγικά.
  3. 3. Ἀνθρωπιστικαί Ἐπιστῆμαι.
  4. 4. Ψυχολογία.

Ἐπί τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν ἐνημέρωσεν ὅτι αὗται κατέχουν τήν πρέπουσαν θέσιν εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Joensuu, καλλιτέραν αὐτῆς ἄλλων Πανεπιστημίων. Τό πρόγραμμα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας λειτουργεῖ ἀπό τοῦ 1988. Εἰς τό πρόγραμμα τοῦτο δύνανται φοιτηταί νά ἀποκτήσουν δίπλωμα Θεολογίας, Bachelor Degree ἤ καί Master Degree ἤ νά ἐπιμορφώνονται ὡς θεωρητικοί κοινωνικοί λειτουργοί, διακονοῦντες εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἤ διδάσκαλοι εἰς ἕν εἰδικόν πρόγραμμα ὀνομαζόμενον ‘Culture and Society’. Φοιτηταί ἐπιμορφώνωνται εἰς τήν Θεολογίαν καί Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τά Δόγματα, τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν, Ἑλληνικήν καί Ρωσσικήν.

Ὁ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωπος ἐξήγησεν ἐπίσης ὅτι καθ᾽ ἕκαστον ἔτος λαμβάνει χώραν ἕν Διεθνές Μουσικόν Ὀρθόδοξον Συνέδριον. Tό ἑπόμενον ἔτος θά λάβῃ χώραν τό 4ον Συνέδριον αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Ἡ ἔρευνα ἐπικεντρώνεται εἰς τήν Πατερικήν Θεολογίαν, Ποιμαντικάς καί Παιδαγωγικάς ἀπόψεις τῆς Πρακτικῆς Θεολογίας, τήν Ἱστορίαν τοῦ Βυζαντίου καί τῆς Καρελίας, τήν Βυζαντινο-Ρωσικήν Θεολογίαν, Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν καί εἰς Πατερικάς καί Ρητορικάς Βιβλικάς σπουδάς.

Ἐν συνεχείᾳ ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατον τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό ἰδιαίτερον αὐτοῦ γραφεῖον ὁ Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου κ. Pertuu Vartiainen μετά δύο συνεργατῶν αὐτοῦ.

Οὗτος ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν καί ἐνημέρωσεν ἐπί τῶν Θεολογικῶν σπουδῶν εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Ἀνατολικῆς Φινλανδίας. Εἶπεν ἐπίσης ὅτι  εἶναι σχετικῶς νέον, οὐσιαστικῶς εἶναι τό πρῶτον ἀκαδημαϊκόν ἔτος μετά τήν ἕνωσιν αὐτοῦ μετά τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Kuopio. Τό Πανεπιστήμιον τοῦτο εἶναι εἰς συνεργασίαν καί μετά τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βηθλεέμ κυρίως εἰς τό θέμα τοῦ «θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ». Ἐπ᾽αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι δύναται νά συμβάλῃ τό Πανεπιστήμιον, ἐάν τονίζῃ τήν θρησκευτικήν διάστασιν τοῦ προβλήματος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν ἀνάγκην σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἰδιαιτερότητος ἑκάστου ὀντότητος εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

«Εἰς τό Πανεπιστήμιον», εἶπεν, «διδάσκεται συστηματικῶς προσφάτως ἡ Καρελική γλῶσσα. Εἰς τό Πανεπιστήμιον φοιτοῦν 17.000 φοιτηταί καί ἐργάζονται 800 ἄτομα. Τό Πανεπιστήμιον ἔχει 4 Σχολάς-Facculties. Μία τούτων εἶναι ἡ Φιλοσοφική.  Ὁ τουρισμός εἶναι ἕν συνεχῶς μελετώμενον θέμα εἰς τήν Σχολήν αὐτήν. Λειτουργεῖ καί ἡ Σχολή Ἐπιστημῶν καί Δασῶν & Περιβάλλοντος, Sciences & Forests, ἐπίσης ἡ Σχολή Ὑγείας – Health Facculty. Δέν λειτουργεῖ Σχολή Engineerings, Λειτουργοῦν Σχολαί τοῦ πνεύματος καί τῆς ὕλης. Δίδεται σημασία εἰς οἰκολογικάς ἐρεύνας, περιβάλλον, δάση κ.τ.λ.  Εἰς τήν Σχολήν Ὑγιείας γίνεται ἔρευνα ἐπί τῆς ὑγιείας, διατροφῆς καί εὐημερίας τοῦ ἀνθρώπου.

Λειτουργοῦν ἐπίσης τμήματα New Technologies & Natural Sciences. Λειτουργεῖ ἐπίσης Σχολή ἐπιμορφώσεως διδασκάλων. Εἰς ταύτας τάς Σχολάς χρησιμοποιεῖται πολύ τό διαδίκτυον.

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασεν εὐχαριστίας ἐπί τῇ προσγενομένῃ τιμῇ καί τήν ἔκπληξιν Αὐτοῦ ἐπί τῷ ἁπλῷ, φυσικῷ φρονήματι τοῦ Φινλανδικοῦ λαοῦ καί ἐπί τῷ τρόπῳ διοργανώσεως τῶν τοῦ Πανεπιστημίου καί τῆς ζωῆς αὐτῶν. Ἐκπλήσσεται ἐπί τῷ πῶς ὁ Φινλανδικός λαός κατορθώνει νά διατηρῇ τήν ἀκεραιότητα αὐτοῦ, τάς ἐθνικάς αὐτοῦ παραδόσεις καί ἀρχάς καί ταυτοχρόνως νά ἐπικοινωνῇ μετά τοῦ συγχρόνου κόσμου, τοῦ κόσμου τῆς παγκοσμιοποιήσεως, χωρίς νά ἐπηρεάζηται ἀρνητικῶς ἀπό αὐτήν, καί δράττεται τῆς εὐκαιρίας νά ζητήσῃ τήν δυνατότητα παροχῆς ὑποτροφίας τινός διά μέλη τοῦ ποιμνίου ἡμῶν. «Τήν ταυτότητα τοῦ ποιμνίου τούτου ἀγωνίζεται νά κρατήσῃ ἕως τῆς σήμερον τό Πατριαρχεῖον», εἶπεν, «ἀντιπροσωπεῦον ὅλην τήν Ὀρθόδοξον χριστιανοσύνην εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Ὑμεῖς ὡσαύτως», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «καθίστασθε μέτοχοι τῆς κληρονομίας ταύτης μετά τήν ἐπίσκεψιν Ἡμῶν».

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Πρύτανιν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως ἐκ μαργαριταρορρίζης, ἐπεξεργασμένην εἰς Βηθλεέμ καί ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν τοῦ Πανεπιστημίου. Ὁ Πρύτανις ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀσημένιον δίσκον ὡς ἐνθύμιον τῆς ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τό Πανεπιστήμιον.

Μετά τήν ἐνημερωτικήν καί ἐποικοδομητικήν ταύτην ἐπίσκεψιν εἰς τό Πανεπιστήμιον, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας ὡδήγησεν τήν Ἱεροσολυμιτικήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν εἰς τό πλησίον τοῦ Πανεπιστημίου παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἁγιογραφημένον εἰς βυζαντινήν ἁγιογραφίαν ὑπό τοῦ Ἕλληνος ἁγιογράφου Ξενοπούλου καί λειτουργοῦν καθ᾽ ἑκάστην δι᾽ ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ἤ καί τῆς θ. Λειτουργίας κατά τάς ἑορτάς διά τούς Ὀρθοδόξους φοιτητάς τοῦ Πανεπιστημίου.

Ἡ Ἱεροσολυμιτική Πατριαρχική Συνοδεία καθοδηγουμένη ὑπό τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας ἐπεσκέφθη τό ἔναντι τοῦ παρεκκλησίου τούτου «Ὀρθόδοξον Πολιτιστικόν Κέντρον», ἐγκαινιασθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί περιέχον πλουσίαν ἔκθεσιν Βυζαντινῆς ἁγιογραφίας καί βιβλιοπωλεῖον βιβλίων Ὀρθοδόξου πνευματικότητος εἰς τήν Φινλανδικήν καί Καρελικήν γλῶσσαν.

Ἐντεῦθεν ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνεχώρησεν, τῇ συνοδείᾳ Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας διά τήν πόλιν Kuopio, ἕδραν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Καρελίας. Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας παρέθεσε δεῖπνον εἰς τόν Μακαριώτατον ΠατριάρχηνἹεροσολύμων καί τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ εἰς τό ἑστιατόριον «Κρήτη».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_5_placeholder
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ.

Ἀπό τῆς Τρίτης, 25ης Αὐγούστου / 7ης Σεπτεμβρίου 2010, λαμβάνει χώραν ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ´ εἰς την Αὐτόνομον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας.

Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη ἐρρυθμίσθη κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, σχετικῆς Συνοδικῆς ἀποφάσεως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἐν γνώσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης , 25ης Αὐγούστου / 7ης Σεπτεμβρίου 2010, ἀπό τό ἀεροδρόμιον Ben-Gurion τοῦ Τελ- Ἀβίβ, ἐπιβαίνων τῶν Αὐστριακῶν Ἀερογραμμῶν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ´, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀθανασίου.

Ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀφίχθη αἰσίως εἰς Βιέννην, ἔνθεν καί πάλιν κατόπιν μικρᾶς παραμονῆς ἀεροπορικῶς ἀνεχώρησεν διά Ἑλσίνκι. Τά ἄλλα δύο ὁρισθέντα μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας, ὁ ἀραβόφωνος Ἁγιοταφίτης Ἀρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων, ἡγούμενος Ραμάλλας καί ὁ ἀραβόφωνος πρεσβύτερος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ἐφημέριος εἰς τό χωρίον Μπεΐτ Σαχούρ / Χωρίον τῶν Ποιμένων καί ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν ἀφίχθησαν εἰς Ἑλσίνκι δι᾽ ἄλλης πτήσεως ἐξ Ἰορδανίας.

Ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ φθάσας εἰς Ἐλσίνκι, ἐγένετο δεκτός εἰς θερμήν ὑποδοχήν εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπό ὁμάδος ἱερέων τῆς πόλεως Ἑλσίνκι, πρωτευούσης τῆς Φινλανδίας καί ὑπό τοῦ πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Φινλανδίαν κ. Χρήστου Κοντοβουνήσιου.

Μετά παραμονήν μιᾶς καί ἡμισείας ὥρας εἰς τό ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλσίνκι ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά τήν πόλιν Joensuu.

Ἀφιχθεῖσα εἰς τήν πόλιν Joensuu εἰς ἑσπερινήν ὥραν ὁ  Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ἐγένετο ἐνθέρμως δεκτός εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέοντος, τοῦ θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου τοῦ Joensuu κ. Ἀρσενίου, ἱερέων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς  καί ἑλληνομαθοῦς προσωπικοῦ.

Μετά σύντομον ἀνάπαυσιν, τό ἑσπέρας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρελίας παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ.

Διαρκοῦντος τοῦ δείπνου τούτου ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας καί συνεζητήθη τό πρόγραμμα τῶν ἑπομένων ἡμερῶν περί τοῦ ὁποίου θά γίνεται διαδικτυακή ἐνημέρωσις.

Οὕτως ἔχουν τά προκαταρκτικά τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοφίλου εἰς  τήν Αὐτόνομον Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας  τῆς Φινλανδίας.

Ταῦτα ἐν προοιμίῳ διά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_6_placeholder
ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν κατά τάς ἡμέρας αὐτάς ὁ νέος Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) Rev. Dr. Olav Fykse Tveit εἶχεν ἐπισκεφθῆ τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τήν Κυριακήν, 16ην /29ην Αὐγούστου 2010. (ἰδ. https://jerusalem-patriarchate.info/2010/08/29/1854/.).

Ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Π.Σ.Ε. ἐπεσκέφθη ἐκ δευτέρου τό Πατριαρχεῖον τήν Πέμπτην, 19ην Αὐγούστου/ 2αν Σεπτεμβρίου 2010, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ καί μικρᾶς ὁμάδος στενῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε τόν Γενικόν Γραμματέα Rev. Dr. Olav Fykse Tveit διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς δραστηριότητος αὐτοῦ διά τήν προώθησιν τῆς θρησκευτικῆς συμφιλιώσεως καί τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος, τῆς εἰρηνευτικῆς διαδικασίας εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τοῦ ἐμπράκτου ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων., προσφωνῶν αὐτόν διά τήν κάτωθι προσφωνήσεως. (ἰδ. https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/09/02/930/ )

Συγκεκινημένος, ὁ Γενικός Γραμματεύς, ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν Μακαριώτατον διά τήν προσγενομένην εἰς αὐτόν καί τό Π.Σ.Ε. τιμήν καί ἐδεσμεύθη νά συνεχίσῃ νά ἐργάζεται ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος καί τῆς στηρίξεως τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Χριστιανῶν ἐν γένει εἰς τή Ἁγίαν Γῆν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Γενικός Γραμματεύς μετά τῶν συνεργατῶν καί τῆς συζύγου αὐτοῦ ἀνεχώρησεν διά προσκύνησιν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_7_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ BIALYSTOK κ. TADEUSZ TRUSKOLASKI ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 18/31  Αὐγούστου 2010, εἰς σχετικῶς σύντομον χρονικόν διάστημα μετά τήν εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας, ὁ Πρόεδρος τῆς πόλεως Bialystok κ. Tadeusz Truskolaski, ὁ ὁποῖος μέ ὅλας τάς τιμάς εἶχεν ὑποδεχθῆ τήν  συνοδείαν τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν πόλιν αὐτοῦ, τό Σάββατον τῆς 26ης Ἰουνίου 2010, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ἔγινεν ἀναδρομή εἰς τήν εὐχάριστον ἐμπειρίαν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τό Δημαρχιακόν Μέγαρον-Παλάτιον τῆς πόλεως Bialystok καί συζήτησις ἐπί τοῦ εὐχαρίστου γεγονότος τῆς ἀφίξεως πολλῶν προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐκ διαφόρων χωρῶν καί ἐκ τῆς Πολωνίας εἰς ἄλλας περιόδους καί κατά τήν περίοδον ταύτην τοῦ 15-Αὐγούστου.

Ἀνταποδίδων ὁ Μακαριώτατος εἰς τά αἰσθήματα σεβασμοῦ τοῦ Προέδρου πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐπαρασημοφόρησεν αὐτόν διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ὁ Πρόεδρος συγκεκινημένος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν προσγενομένην εἰς αὐτόν καί εἰς τήν πόλιν αὐτοῦ τιμήν καί ἀκολούθως ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_8_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν  Κυριακήν 16ην/ 29ην Αὐγούστου 2010, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Π.Σ.Ε. Rev. Dr. Olav Treit  μετά συνοδείας συνεργατῶν αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τόν προσφάτως ἐκλεγέντα Γενικόν Γραμματέα τοῦ Π.Σ.Ε., τόν ἐκλεγέντα ὑπό τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Ε. τοῦ Αὐγούστου –Σεπτεμβρίου 2009 καί ἀναλαβόντα καθήκοντα ἀπό τῆς ἀρχῆς τοῦ ἔτους 2010 Rev. Dr. Olav Tveit τάς εὐλογίας τῆς Ἱερουσαλήμ, διά νά δυνηθῇ νά συνεχίσῃ τήν ἀποστολήν αὐτοῦ ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς προσεγγίσεως, τῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως λαῶν καί θρησκειῶν, ὡς ἐκκλησιαστικός καί ὄχι ὡς πολιτικός ὀργανισμός, ὡς χῶρος προσευχῆς καί θεολογικοῦ διαλόγου καί ὄχι ὡς χῶρος πολιτικῶν δραστηριοτήτων.

Ὁ Γενικός Γραμματεύς εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι ἐπιθυμεῖ πολύ νά ἀνανεώσῃ καί πάλιν τήν ἐπικοινωνίαν του μετά τῆς Γῆς, εἰς τήν ὁποίαν ἔλαβε χώραν ὁ σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Τό ἔργον τοῦ Π.Σ.Ε., εἶπε, δέν εἶναι δυνατόν νά ἰδωθῇ ἀνεξαρτήτως τοῦ γεγονότος τοῦ σταυροῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε, πόσην σημασίαν ἔχει τό Πατριαρχεῖον εἰς τό νά συμβάλῃ εἰς τήν διατήρησιν τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί τοῦ status  αὐτῆς ὡς ἀνοικτῆς πόλεως διά τούς ὀπαδούς ὅλων τῶν θρησκειῶν.

Ἐπί τοῦ ἐρωτήματος τῆς ἀνανεώσεως τῶν διαπραγματεύσεων μεταξύ Ἱσραηλινῶν καί Παλαιστινίων καί τῆς ἐνδεχομένης προόδου αὐτῶν, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι πρέπει νά ἰδωθῇ ἡ θρησκευτική διάστασις τοῦ προβλήματος, ἡ εὑρισκομένη οὐσιαστικῶς εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καί εἰς τήν ἀμοιβαίαν ἀλληλοαποδοχήν τῶν δύο λαῶν, Ἱσραηλινῶν καί Παλαιστινίων.

Ἐπί τοῦ ἐρωτήματος τῆς Γάζης, ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τό ἐπιτελεσθέν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἔργον ἀπ’ ἀρχῆς τῆς πρό διετίας κρίσεως, κατά τήν διάρκειαν αὐτῆς καί μετ’αὐτήν.

Ὁ Γενικός Γραμματεύς εἶπεν ὅτι τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν δεσμεύεται νά συμπαρίσταται εἰς τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Γενικός Γραμματεύς ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον συμβολικόν δῶρον τοῦ Π.Σ.Ε., ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν  αὐτόν τό βιβλίον τοῦ δρ. Φωτίου Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου  τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν Ἰορδάνῃ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν διερχομένην κρίσιν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί εἰς τήν ἀνάγκην βοηθείας ὑπό τοῦ Π.Σ.Ε. διά τήν ὑπέρβασιν τῆς κρίσεως αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_9_placeholder