1

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Μέγα Σάββατον, 2αν/15ην  τοῦ μηνός Ἀπριλίου 2023, τήν 13.00ην  μεσημβρινήν θερινήν ὥραν ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἡ tελετή αὐτή ἀναμιμνῄσκει εἰς τήν Ἐκκλησίαν τό φῶς τοῦ ἐκ νεκρῶν Áναστάντος Χριστοῦ, τό προερχόμενον ἐκ τοῦ προσώπου Του καί ἐκ τοῦ Τάφου Του καί ἐτελέσθη, ὡς ὁρίζει τό Προσκυνηματικόν καθεστώς καί τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Τήν 12:00 (χειμερινήν) /13:00 (θερινήν) μ.μ. ὥραν κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, ἐν ᾧ συνωστίζοντο ἀθρόα πλήθη πιστῶν, εἰς τά δώματα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, διαμαρτυρόμενα διά τό ὅτι ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία δέν ἐπέτρεπεν εἰς αὐτά τήν εἴσοδον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, καί διά τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα  καί  οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἀρμενικῆς, τῆς Κοπτικῆς καί τῆς Συριακῆς  Ἐκκλησίας ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν νά λάβουν τό Ἅγιον Φῶς.

Εὐθύς ἀμέσως ἤρχισε ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου. Μετά τήν τρίτην περιφοράν, εἰσῆλθεν ὁ Προεξάρχων τῆς τελετῆς Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς τό ἐνδότερον τοῦ Ἁγίου Τάφου καί προσευχηθείς μετέδωσε τό Ἅγιο Φῶς ἀπό τῆς βορείου θυρίδος πρῶτον καί ἀπό τῆς προσόψεως τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου ἔπειτα.

Τό Ἅγιον Φῶς ἔλαβον ἐν χαρᾷ, συγκινήσει καί ἀγαλλιάσει διά τῶν δεσμίδων ἐκ 33 κηρῶν οἱ συνελθόντες ἀθρόοι πιστοί καί ἔθεσαν  αὐτό εἰς σώματα, χείλη, ὄμματα, μέτωπα καί ἔλαβον καί εἰς τάς οἰκίας αὐτῶν δοξολογοῦντες τόν Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

Τέλος ὁ Μακαριώτατος ἀπό τῆς αἰθούσης τοῦ Πατριαρχείου μετέδωσε τό Ἅγιον Φῶς εἰς τήν ἐξ Ἑλλάδος ἐλθοῦσαν κρατικήν καί ἐκκλησιαστικήν Ἑλληνικήν Ἀντιπροσωπείαν, Ἀποστολήν ἀποτελουμένην ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητον καί τόν Ὑφυπουργόν  Ἐξωτερικῶν κ. Κατσανιώτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Τήν Μεγάλην Τρίτην παρ’ ἡμῖν, 29ην Μαρτίου/ 11ην Ἀπριλίου 2023, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐπεσκέφθη τάς Δυτικάς Ἐκκλησίας ἐπί τῷ Πάσχᾳ αὐτῶν.

Πρῶτον ἐπεσκέφθη τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν, Κουστωδίας τῆς Ἁγίας Γῆς.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης καί ὑποδοχῆς ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς  π. Φραγκῖσκον Πατόν.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀδελφότης ἐπεσκέφθη τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τούς Λατίνους κληρικούς ὑπό τόν Πατριάρχην αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα Μακαριώτατον k. Pierre Battista Pizzaballa διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ: (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως ἐπεσκέφθησαν τόν Ἀποστολικόν Δελεγᾶτον καί τόν Ἀγγλικανόν Ἀρχιεπίσκοπον εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Ναούμ Χουσάμ, ὁ δέ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος ἐπεσκέφθη τήν Λουθηρανικήν ἐκκλησίαν εἰς Ἱεροσόλυμα ὑπό τόν Σεβασμιώτατον κ. Sani Azar.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑ Τῼ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤῼ

1- Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 17ης Μαρτίου /1ης Ἀπριλίου 2023, οἱ Ἐπίτροποι τῆς Κοινότητος τοῦ Κάτω Πκέα τῆς περιοχῆς Πτολεμαΐδος /Ἄκκρης τοῦ Βορείου Ἰσραήλ ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ καί βοήθειαν διά θέματα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῶν.

Εὐλογῶν αὐτούς ὁ Μακαριώτατος ἔδωκεν εἰς αὐτούς βιβλίον τοῦ Εὐαγγελίου καί Πεντηκοσταρίου εἰς τήν Ἀραβικήν  διά χρῆσιν εἰς τήν λατρείαν αὐτῶν καί ὡραίαν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καί βοήθειαν οἰκονομικήν διά τήν κατασκευήν νέων στασιδίων.

2- Ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὡσαύτως καί Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας  ὑπό τόν Στρατιωτικόν Ἀκόλουθον τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ -Ἀβίβ κ. Γεώργιον Πέτρου καί ὡμίλησεν εἰς αὐτούς περί τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς και Καινῆς Διαθήκης, τήν ὁποίαν ἐνσαρκώνει εἰς τάς ἡμέρας ἡμῶν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

3- Τέλος, ἐδέχθη τάς προσκυνητρίας ἀδελφάς Φωτεινήν καί Ἄνναν, θυγατέρας τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Ὡραιοπούλου Βασιλείου, ηὐλόγησεν αὐτάς καί ηὐχήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πατρός αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 18ην/31ην Μαρτίου 2023, ὁ Ἡγούμενος τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, Ἀρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος Καγιάλ καί οἱ Ἐπίτροποι τῆς Κοινότητος ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί συνεζήτησαν θέματα τοῦ ποιμνίου καί προσεκάλεσαν Αὐτόν διά τήν προσεχῆ ἑορτήν αὐτῶν κατά τό εἰωθός, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Τήν Τετάρτην 16ην/29ην Μαρτίου 2023, ἡ Ἑλληνική Πρεσβεία εἰς Τελ-Ἀβίβ διωργάνωσε δεξίωσιν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ  1821, τῇ φιλοξενίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριακοῦ Λουκάκη.

Εἰς τήν δεξίωσιν ταύτην ἀντεπροσώπευσε τό Πατριαρχεῖον ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδεύοντος τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί συμμετεῖχον διπλωματικοί ἐκπρόσωποι κρατῶν καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
O ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 16ης/29ης Μαρτίου 2023, ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Συριανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα  Σεβασμιώτατος κ. Ἄνθιμος ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον μετά μικρᾶς συνοδείας κληρικῶν αὐτοῦ.

Δεχόμενος τοῦτον ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη αὐτῷ δύναμιν ἐξ ὕψους διά τήν ἀνάληψιν καί ἐπιτέλεσιν τῶν ποιμαντικῶν αὐτοῦ καθηκόντων εἰς τό ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ καί διά τήν καλήν συνεργασίαν μετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τήν αὐτήν ἡμέραν ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἡσαΐας μεθ’ ὁμάδος κληρικῶν καί λαϊκῶν συνοδῶν αὐτοῦ.

Τόν Σεβασμιώτατον ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος καί ηὐχαρίστησεν αὐτόν ἐπί τῇ συνεργασίᾳ καί συμπαραστάσει αὐτοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον εἰς ποικίλα θέματα καί δή εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Μαρίου εἰς Λιθροδόντι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
O ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΣΤΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΡΟΛΟΥ

Tήν Παρασκευήν 3ην Μαρτίου 2023 ἔλαβε χώραν ἐν Ἱεροσολύμοις ἕν ἱστορικόν γεγονός, ὅπου τό ἔλαιον, τό ὁποῖον θά χρησιμοποιηθῇ διά τό χρῖσμα τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως Καρόλου Γ’ εἰς τήν Τελετήν Στέψεως Αὐτοῦ ἐν 6 Μαΐου 2023, ἡγιάσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἐν συνεχείᾳ ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐν Ἱερουσαλήμ Σεβασμιωτάτου  Hosam Naoum.

Ἀκολουθεῖ τό δελτίον τύπου, τό ἐκδοθέν ὑπό τῶν Ἀνακτόρων τοῦ Μπάκιγχαμ:

“Τό ἔλαιον τοῦ Χρίσματος, τό ὁποῖον θά χρησιμοποιηθῇ διά τό χρῖσμα τοῦ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως ἐν 6 Μαΐου 2023, ἐτελέσθη ἐν Ἱερουσαλήμ σήμερον, Παρασκευήν 3ην Μαρτίου 2023.

Ἡ ἀκολουθία ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς Ἱερουσαλήμ καί ὤραν 10.00 π.μ. (GMT+2).

Τό ἔλαιον ἡγιάσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ καί τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς Ἱερουσαλήμ, Αἰδεσιμοτάτου Χουσάμ Ναούμ.

Τό ἔλαιον ἔχει παρασκευασθῆ ἀπό ἐλαίας, αἱ ὁποῖαι συνελέγησαν ἐκ δύο ἐλαιώνων εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, εἰς τήν  Μονήν τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καί εἰς τήν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως. Ἡ Μονή τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς εἶναι ὁ τόπος ταφῆς τῆς προμήτορος τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος, Πριγκιπίσσης Ἀλίκης τῆς Ἑλλάδος. Αἱ ἐλαῖαι συνεπιέσθησαν  εἰς μικρόν ἐλαιοτριβεῖον πλησίον τῆς πόλεως  Βηθλεέμ.

Τό ἔλαιον ἠρωματίσθη μέ αἰθέρια ἔλαια – σησάμι, τριαντάφυλλον, γιασεμί, κανέλαν, νερολί, βενζόην καί κεχριμπάριον – καθώς καί ἄνθη πορτοκαλιᾶς.

Τό ἔλαιον τῆς Στέψεως ἔχει τήν ἀρχήν αὐτοῦ εἰς τό ἔλαιον, τό ὁποῖον ἐχρησιμοποιήθη εἰς τήν Στέψιν τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ Β΄, ἡ σύστασις τοῦ ὁποίου χρησιμοποιεῖται ἐπί ἑκατονταετίας. Θά χρησιμοποιηθῇ ἐπίσης διά τό χρῖσμα τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τῆς Συζύγου Βασιλίσσης.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Canterbury εἶπεν:

Εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Τελετῆς Στέψεως, ἦτο ἐπιθυμία μου νά παραχθῇ νέον Ἔλαιον Στέψεως, με χρησιμοποίησιν ἐλαιολάδου ἀπό τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Τοῦτο δηλώνει τόν βαθύν ἱστορικόν δεσμόν μεταξύ τῆς Τελετῆς Στέψεως, τήν Ἀγίαν Γραφήν καί τήν Ἁγίαν Γῆν. Ἀπό τούς ἀρχαίους βασιλεῖς ἕως σήμερον, οἱ μονάρχαι χρίονται μέ ἔλαιον ἐκ τοῦ ἡγιασμένου τούτου τόπου.  Ἐν ὄψει τῆς προετοιμασίας Στέψεως τοῦ Βασιλέως καί τῆς Συζύγου Βασιλίσσης, δέομαι ὅπως καθοδηγῇ καί ἐνισχύει αὐτούς τό  Ἅγιον Πνεῦμα”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

All captions start with: This photograph can not be used after Wednesday 31st MAY, 2023, without prior permission from the Patriarchate of Jerusalem and Buckingham Palace. Any questions relating to the use of the photographs should be first referred to Buckingham Palace before publication.
MANDATORY CREDIT: Patriarchate of Jerusalem/Buckingham Palace.
Editorial use only. The photograph is provided to you strictly on condition that you will make no charge for the supply, release or publication of it and that these conditions and restrictions will apply (and that you will pass these on) to any organisation to whom you supply it. There shall be no commercial use whatsoever of the photographs (including by way of example only) any use in merchandising, advertising or any other non-news editorial use. The photographs must not be digitally enhanced, manipulated or modified in any manner or form.
All captions end with: Picture date: Friday MARCH 3, 2023. PA Photo. The King will be anointed, blessed and consecrated with the oil by the Archbishop of Canterbury in a sacred ritual during his coronation on MAY 6. The anointing is the most sacred part of the coronation ceremony, and takes place before the investiture and crowning. The Archbishop anoints the sovereign on the hands, breast and head. See PA story ROYAL Coronation. Photo credit should read: Patriarchate of Jerusalem/Buckingham Palace/PA Wire.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

Τήν πρωΐαν του Σαββάτου, 5ης /18ης Φεβρουαρίου 2023, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου.

Τοῦ Μνημοσύνου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί προσευχομένων ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Εὐθύς μετά τήν ἀπόλυσιν τοῦ μνημοσύνου ἀνεπέμφθη ἡ «μακαρία» εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ Κ. SERGEY CHEREMIN ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 4ην /17ην Φεβρουαρίου 2023,  ὁ ἐξοχώτατος κ. Sergey Cheremin  Ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως τῆς Μόσχας καί ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Οἰκονομικῶν καί Διεθνῶν Σχέσεων τῆς Μόσχας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ρωσίας εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Βικτώροβ, ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ρωσσικῆς Ἀπoστολῆς εἰς τά Ἱεροσόλυμα (MISSIA) Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξάνδρου καί ὑπό ἄλλων διπλωματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἐπανέλαβε τήν ἔκκλησιν Αὐτοῦ διά τήν ἐν Χριστῷ ἐνότητα καί κοινωνίαν τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέσω τοῦ διαλόγου.

Ὁ Πρέσβυς τῆς Ρωσίας κ. Βικτώροβ ἀνέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον περί τῆς συναντήσεως, τήν ὁποίαν ἐπραγματοποίησε μετά τοῦ Ἰσραηλινοῦ πολιτικοῦ, πρῴην μέλους τῆς Κυβερνήσεως κ. Tzachi Hanegbi καί τῆς συζητήσεως μετ’ αὐτοῦ διά τό ἔργον τοῦ Μακαριωτάτου ὑπέρ τῆς στηρίξεως τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος καί τῆς διασφαλίσεως  τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ὅλων τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 27ης Ἰανουαρίου/ 9ης Φεβρουαρίου 2023, διωργανώθη εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου ἐκδήλωσις πρός τιμήν τῆς ἀπό τινων ἐτῶν καθιερωθείσης ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.

Ἡ ἐκδήλωσις αὕτη διωργανώθη μέ τήν συνεργασίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Δραγουμάνου τοῦ Πατριαρχείου, Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου.  Τήν ἐκδήλωσιν ἐπαρουσίασεν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐάγγελος Βλιώρας διά τῆς κάτωθι προλογίσεως αὐτοῦ:

«Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου….»

Σεβασμιώτατε,

Σεβαστοί Πατέρες,

Κυρίες και Κύριοι,

Η ελληνική γλώσσα κατέχει το πολύτιμο και σπάνιο προνόμιο να ανήκει στις μόλις 5 γλώσσες, από τις 6.500 επίσημες που ομιλούνται σήμερα, που επιδεικνύουν αδιάλειπτη παρουσία 4.000 ετών, προφορικής και γραπτής παρουσίας στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Αξιοσημείωτο δε αποτελεί το γεγονός ότι έως και 5 αιώνες πριν η ελληνική γλώσσα αποτελούσε και διεθνή γλώσσα συνεννόησης.

Η γλώσσα όμως δεν είναι απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών. Είναι φορέας πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Μέσα στα γλωσσικά σχήματα και μορφώματα που γίνονται πότε προφορική διήγηση, πότε γραπτή μαρτυρία, ποίηση, δοκίμιο ή τραγούδι κρύβονται οι αγωνίες, οι πόθοι, οι χαρές, οι αξίες και η ιστορία ενός λαού που, κατά τον μεγάλο μας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, έχει το προνόμιο να λέει τον ουρανό «ουρανό» και τη θάλασσα «θάλασσα», όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια.

Μιλάμε λοιπόν σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνο από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων, επί δυόμισι χιλιάδες χρόνια αδιάκοπα και μ’ ελάχιστες αλλοιώσεις. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την ιδιότυπη διάσταση της χώρας μας, που είναι, κατά τον Ελύτη «μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου» και επιβεβαιώνει την ρήση του γλωσσολόγου Γιάννη Ψυχάρη, πως «γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο».

Ταυτόχρονα η ελληνική γλώσσα, ως η γλώσσα των Ευαγγελίων καθιστά τον ελληνικό λόγο, και κατ’ επέκταση τον Ελληνισμό, ως οικουμενικό και διαχρονικό σημείο αναφοράς. Στα νεότερα δε χρόνια, ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός ανέδειξε τις αξίες του ελληνισμού ως υπόθεση πανανθρώπινη, μη έχοντας άλλο στο νου του  «πάρεξ ελευθερία και γλώσσα».

Την οικουμενική αυτή διάσταση του ελληνικού πνεύματος, όπως διαδόθηκε μέσω της ελληνικής γλώσσας, έρχεται να υπενθυμίσει και να τιμήσει η καθιέρωση από την Ελληνική Πολιτεία της 9ης Φεβρουαρίου, ημέρας μνήμης του Διονυσίου Σολωμού, ως Διεθνούς Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Η ανάδειξη, η προβολή, η ενίσχυση εκμάθησης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Ελληνική Πολιτεία, όχι μόνο γιατί η γλώσσα αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ της μητέρας πατρίδας και της διασποράς, αλλά και γιατί η γλώσσα, όπως και ο Ελληνισμός, είναι στοιχείο ζωντανό, δυναμικό, και διαρκώς εξελισσόμενο. Ανανεώνεται συνεχώς, προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και αφομοιώνει καινούριες επιδράσεις.  Έτσι, η ελληνική γλώσσα αποτελεί το νήμα που μας κρατάει και που μας φέρνει από τον κόσμο του μύθου στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου.

Ως αναφέρει ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κατσανιώτης στο μήνυμά του για τη Διεθνή Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας:  «Από τις ‘πολύχρυσες Μυκήνες’ και τη Γραμμική Β΄, το λόγο του Ομήρου και τους μεγάλους Τραγικούς, μέχρι σήμερα, την εποχή της πληροφορίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και των κοινωνικών μέσων, η ελληνική γλώσσα ζωντανή και ενεργή, παράγει ιστορία, πολιτισμό και επιστήμη».

Δεν μπορούμε παρά να αδράξουμε το νήμα και να συνεχίσουμε την πορεία με βαθιά συναίσθηση της ευθύνης που μας επιβάλλει η μακραίωνη γλωσσική μας παράδοση και ιστορία.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Νίκο Μιχαηλίδη για την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για την ευλογία του για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης στην Πατριαρχική σχολή της Αγίας Σιών, και φυσικά τον σχολάρχη π. Ματθαίο, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και ολους όσοι εργάστηκαν για τη σημερινή εκδήλωση.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για την αποψινή παρουσία σας στην εκδήλωση».

 

Κύριος ὁμιλητής μέ θέμα τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν ἦτο ὁ ἀνθρωπολόγος καθηγητής κ. Νικόλαος Μιχαηλίδης τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μιζούρι τῶν Ἡ.Π.Α. μέ τήν διάλεξιν αὐτοῦ ἥτις ἀναρτηθήσεται προσεχῶς.

Μεταξύ τῶν προσκεκλημένων ἦσαν ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Γάλλος Πρόξενος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. René Troccaz καί ὁ Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Ραμάλλαν κ. Ἄσσος, μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου καί τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων καί τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου, καθηγηταί και μαθηταί.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας