1

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΒΗΘΑΝΙΑΣ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διαβιβάζει τάς εὐχαριστίας τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος  πρός τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα διά τήν συνδρομήν αὐτοῦ εἰς τό ἐπίπονον ἔργον τῆς συγκομιδῆς τῶν ἐλαιῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Μάρθας καί Μαρίας τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου εἰς Βηθανίαν καί παραθέτει τήν κάτωθι ἀποσταλεῖσαν δήλωσιν τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα:

«Τό Γενικό Προξενεῖο τῆς Ἑλλάδος συμμετεῖχε καί φέτος ἐθελοντικά στή μακραίωνη ἐδῶ παράδοση συλλογῆς ἐλαιοκάρπου στήν Ἱερά Μονή Μάρθας καί Μαρίας τοῦ καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχείου στή Βηθανία, ὅπου βρίσκεται τό πρῶτο μνῆμα τοῦ Λαζάρου.

 Εὐχαριστοῦμε τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί  Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο γιά τήν εὐλογία Του, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαδρίτη Ἐπιφάνιο, τήν Ἡγουμένη Γερόντισσα Εὐπραξία καί τίς Μοναχές πού διακονοῦν τό Προσκύνημα αὐτό, γιά τήν ἀπαράμιλλη φιλοξενία τους καί τήν εὐκαιρία πού μᾶς ἔδωσαν νά συνδράμουμε τό ἔργο τους.

 Εὐχαριστίες ἀπευθύνονται, ἐπίσης, στόν Ἐπικεφαλῆς τοῦ Γραφείου Ἀντιπροσώπευσης τῆς Ἀργεντινῆς στή Ραμάλλα στήν οἰκογένειά του, στό προσωπικό τῆς Ἀρχῆς μᾶς καί τά μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους καί στούς Ἕλληνες πού διαβιοῦν ἐδῶ ἤ ὑπηρετοῦν σέ Διεθνεῖς Ὀργανισμούς, οἱ ὁποῖοι ἐθελοντικά συμμετεῖχαν στό ἔργο αὐτό».

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
Η Κ. ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΔΕΙ ΔΙΑΛΕΞΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 6ης/19ης Ὀκτωβρίου 2022, ἡ ὁμότιμος καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἔδωσεν διάλεξιν εἰς τό πλαίσιον τοῦ Συνεδρίου “New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its region” εἰς τό Αuditorium / αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Friends of Israel Museum, εἰς τό κέντρον τῆς Νέας Πόλεως Ἱεροσολύμων διά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ἔργου ἱστορικοῦ καί ἐμβληματικοῦ, συμφώνως πρός μελέτην Διεπιστημονικῆς ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας ἡ ἰδία ἡ κ. Μοροπούλου ἡγεῖτο καί συμφώνως πρός τήν συμφωνίαν τῶν τριῶν Μειζόνων Προσκυνηματικῶν Κοινοτήτων, Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Κουστωδίας τῆς Ἁγίας Γῆς καί Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων, φυλάκων τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος.

Ἡ κ. Μοροπούλου ἐπαρουσίασε τό ἔργον τοῦτο διά τῶν διευκρινίσεων αὐτῆς καί διά σχετικῶν εἰκόνων ἀπό ὀθόνης εἰς ὁμάδα εἰδημόνων τῆς Ἀρχαιολογίας καί ἄλλων εἰδικοτήτων, παρουσίᾳ δέ καί ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου.

Ἡ ἐμπεριστατωμένη διάλεξις αὐτή δημοσιεύεται διά τούς ἐνδιαφερομένους εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἴδε link:

Τήν προτεραίαν τῆς διαλέξεως  Τρίτην, 5ην/18ην Ὀκτωβρίου 2022, ἡ κ. Μοροπούλου ἐγένετο δεκτή εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τήν ἑπομένην δέ τῆς διαλέξεως ἐγένετο δεκτή ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Εἰς ἀμφοτέρας τάς ἐπισκέψεις ὑπεγραμμίσθη ὁ καθοριστικός ρόλος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά τήν διαφύλαξιν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος καί τοῦ Καθεστῶτος τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς εἰρήνης εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἅμα δέ καί τῆς κ. Μοροπούλου διά τήν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου ἔργου .

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΥΪΑΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΡ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29ης Σεπτεμβρίου / 12ης Ὀκτωβρίου 2022, ὁ πρῴην Πρέσβυς τῆς Μολδαυΐας  εἰς Κατάρ κ. Victor Țvircun ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Țvircun ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς παλαιόθεν συναντήσεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις  περί τῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Χώρας τῆς Μολδαυΐας, τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Μολδαυΐαν καί  περί τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 εἰς Μολδαυΐαν. Εἰς ὅλα ταῦτα ἦτο λίαν κατηρτισμένος ὁ κ. Țvircun ὡς ἐκ τῆς ἰδιότητος αὐτοῦ.

Διά τήν ἐκτίμησιν καί προσφοράν τοῦ κ. Țvircun εἰς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Μακαριώτατος ἐπεβράβευσεν αὐτόν διά τοῦ παρασήμου τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τό ἔργον αὐτοῦ τῇ χάριτι τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΣΚΟΡΟΝΤ ΚΑΙ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ Κ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 28ης Σεπτεμβρίου/11ης Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Vishkorod & Chernobyl καί  Καθηγούμενος τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου κ. Παῦλος μετά συνοδείας ἐκπροσώπων τῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς εἰς Ἱεροσόλυμα (MISSIA) ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τοῦτον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον σέτ Ἀρχιερατικῶν ἐγκολπίων, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐτίμησε τόν Σεβασμιώτατον διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου διά τήν ἀγάπην αὐτοῦ πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί διά τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς χρυσόν διά τήν ἐπιχρύσωσιν τοῦ τέμπλου τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ  καί ηὐχήθη τήν παῦσιν πάσης ἐχθροπραξίας καί ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης  καί  ἀνεμνήσθη τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τήν Λαύραν τοῦ Κιέβου καί εἰς τά λείψανα τῶν Ἁγίων αὐτῆς καί ὡμίλησεν περί τῆς θέσεως τῶν ἁγίων λειψάνων εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὡς καί εἰς τήν ἄντλησιν δυνάμεων ἐκ τοῦ Ζωοποιοῦ Τάφου τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Λειτουργίας εἰς αὐτόν καθ’ ἡμέραν καί ἰδίᾳ ἐκ τῆς περιόδου τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, τό 2017.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Vishkorod & Chernobyl κ. Παῦλος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ἀπονεμηθείσῃ αὐτῷ τιμῇ καί ἐπί τῷ ἐμπράκτῳ αὐτοῦ ἐνδιαφέροντι διά τήν Ἐκκλησίαν καί τόν λαόν τῆς Οὐκρανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Κ. ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟY ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 15ης / 29ης Σεπτεμβρίου 2022, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Ἀβέρωφ Νεοφύτου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Νεοφύτου ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν ἀρχαίων δεσμῶν Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μετά τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἀπό τῶν ἡμερῶν τῶν Ἀποστόλων καί περί τῶν Κυπρίων προσκυνητῶν, ἀφιχθέντων καί τήν προηγουμένην ἡμέραν διά τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, περί τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου καί τῶν Κυπρίων Ἁγιοταφιτῶν, προσενεγκόντων τά μέγιστα εἰς τό Πατριαρχεῖον, περί τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κύπρον καί περί τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τόν ρόλον τῆς Ἐκκλησίας, ὡς συνδετικόν κρίκον ἑνότητος τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, παθόντος καί πάσχοντος ἔτι ἐκ τῶν σκληρῶν συνθηκῶν εἰσβολῶν.

Ἰδιαιτέρως λόγος ἐγένετο περί τῆς ἀναδείξως καί συντηρήσεως τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τοῦ κ. Σταύρου Ἀνδρέου  καί περί τῶν ἀγαστῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Νεοφύτου ἐπάργυρον πίνακα τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης.

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Νεοφύτου ἀνεχώρησε διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 29ης Αὐγούστου /11ης Σεπτεμβρίου 2022, ἐπισκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ὑπουργός Ὑγιείας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Μιχάλης  Χαντζηπαντέλας, συνοδευόμενος ὑπό κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, δρ. Χριστίνας Βασιλείου Γιαννάκη, Γενικῆς Διευθυντρίας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, κ. Θεοδώρας Κωνσταντινίδου, Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς το Ἰσραήλ, καί τῶν κ. Κωνσταντίνου Ἀθανασίου, δρ. Κωνσταντίνου Φελλᾶ, κ. Εἰρήνης Τριγγίδου, κ. Νικολάου Χαραλάμπους καί κ. Μάρθας Χαραλάμπους.

Τόν ἐξοχώτατον Ὑπουργόν καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς  συναντήσεως ταύτης ἐγένετο συζήτησις περί τῆς συνεργασίας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Ἰσραήλ εἰς θέματα ὑγιείας, ἐπισκέψεων ἀσθενῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τό Ἰσραήλ, μία ἐκ τῶν ὁποίων ἦτο καί ἡ πρόσφατος ἐπίσκεψις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου Μακαριωτάτου κ.κ. Χρυσοστόμου εἰς τό Νοσοκομεῖον Hadassa τῆς Ὀρεινῆς.

Ὡσαύτως ἐγένετο συζήτησις περί τῆς συνεργασίας τοῦ Πατριαρχείου  Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὡς μαρτυρεῖται ἐκ τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν, συνεχιζούσης τό ἔργον αὐτῆς καί μετά τήν Τουρκικήν ἀπευκταίαν παράνομον κατοχήν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει  ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ, εἰκονα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυστοστόμου Παπαδοπούλου τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τούς συνεργάτας αὐτοῦ ὁ δέ κ. Ὑπουργός προσέφερε συμβολικόν πλοιάριον ἐκ τῆς γενετείρας αὐτοῦ Σαλαμῖνος.

Εὐχαριστῶν διά τήν ἐπίσκεψιν ὁ κ. Ὑπουργός ἐζήτησε τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου δι’ ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἀποστολήν του.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΑΚ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος, ἐνεκαινίασε τήν Τετάρτην, 18ην /31ην Αὐγούστου 2022 τό νέον Νηπιαγωγεῖον καί Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τό Κάρακ τῆς Ἰορδανίας, παρουσίᾳ τῆς Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ κ. Haifa Al-Najjar, τοῦ Περιφερειάρχου τοῦ Κάρακ κ. Muhammad Al-Fayez, τῶν βουλευτῶν τῆς περιφερείας κ. Ayman Madanat καί κ. Salem Al-Damour, τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Saba Hourani, καί ὡρισμένων σημαινουσῶν προσωπικοτήτων τῆς πόλεως καί ἱερέων.

Μετά τήν ἐκφώνησιν τοῦ Βασιλικοῦ Ὕμνου, ἡ τελετή ἐξεκίνησε μέ προσευχήν διά τόν Πατέρα Youhanna Hamati καί ήκολούθησε video διά τά ἐπιτεύγματα τῶν ἐν Ἰορδανίᾳ σχολείων τοῦ Πατριαρχείου, καί ὁμάς μαθητῶν ἔψαλλε τόν σχολικόν ὕμνον.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος ἐκαλωσώρισε τούς παρευρισκoμένους, λέγων ὅτι: «Σήμερον, πραγματοποιεῖται ἕνα ὄνειρον διά τούς κατοίκους τῆς περιφερείας, νά ἱδρύσουν ἕνα πρότυπον σχολεῖον, ἐντός τοῦ ὁποίου θά ἐνσωματώνουν τήν ἀρετήν ὁμοῦ μέ τήν μάθησιν καί τήν ἐπιστήμην, καί νά ἐργάζωνται διά νά δημιουργήσουν μίαν ἱκανήν καί ἀποτελεσματικήν ἐκπαιδευτικήν ὁμάδα, ἡ ὁποία θά ἀντανακλᾷ τό ὁλοκληρωμένον ὅραμα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά τήν ἀναγέννησιν τῶν σχολείων μας».

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως ηὐχαρίστησεν ἐπίσης τούς συντελεστάς ὅλων τῶν προσπαθειῶν, αἱ ὁποῖαι ἐτελεσφόρησαν τό ἔργον τοῦτο καί αἱ ὁποῖαι εἶναι πολλαί, ἐπισημαίνων τήν συνεργασίαν μέ τό Ἵδρυμα Talal Abu-Ghazaleh, καί εἰδικώτερον ηὐχαρίστησε τόν πρῴην Ὑπουργόν κ.  Sami Halasa καί τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ διά τήν γενναιόδωρον δωρεάν πρός τό ἔργον τῆς ἱδρύσεως τοῦ νέου σχολείου καί τήν ἐπίβλεψιν τοῦ ἔργου.

Εἰς τό τέλος τῆς ὁμιλίας ἀνεκοινώθη ἡ ἔκπτωσις 50% εἰς τά δίδακτρα τῶν ἐγγεγραμμένων μαθητῶν τοῦ νέου σχολείου διά τό τρέχον ἔτος, μέ τήν συνεργασίαν τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τάς συνθήκας τῶν δυσκόλων οἰκονομικῶν δεδομένων.

Ἡ κ. Lynn Madanat,  Γενική Διευθύντρια τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν, εἶπεν ὅτι: «εὑρίσκεσθε εἰς τόν τόπον, ὁ  ὁποῖος ἔχει τάς ρίζας του εἰς τήν γῆν, ἀρχαῖος εἰς τήν πρωτοτυπίαν του καί ἰδιαίτερος  εἰς τήν ἀποστολήν του· καί διά τί ὄχι; εἶναι ἡ ἰδία γῆ, τήν ὁποίαν οἱ γονεῖς ἔχουν χαρίσει εἰς τά παιδιά τους διά τήν ἐκπαίδευσιν», τονίζουσα πῶς ἡ σωστή σκέψις, ὁ σωστός σχεδιασμός καί ἡ σκληρή ἐργασία ὡδήγησαν ἡμᾶς εἰς τήν  σημερινήν καί εὐλογημένην ἡμέραν.

Καί προσέθεσεν: Ὅλοι μας, οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ σχολείου, μαζί μέ τούς γονεῖς, εἴμεθα συνεργάται αὐτῆς τῆς μεγάλης ἐμπιστοσύνης καί εὐθύνης ἐναντι τῶν τέκνων τῆς πατρίδος ἡμῶν Ἰορδανίας».

Ὁ κ. Sami Halasa εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ εἶπεν:

«Εὑρίσκομαι εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά εἶμαι ἀνάμεσά σας σήμερον καί εἰς αὐτόν τόν τόπον, εἰς τήν περιοχήν Al-Rawda, ἀπό τήν ὁποίαν διατηρῶ εὐχαρίστους παιδικάς ἀναμνήσεις μέ τόν παπποῦ μου, Salama Al-Halasa, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τό πρῶτον γεωργικόν ἔργον εἰς τήν  βόρειον συνοικίαν του εἰς τήν ἐπαρχίαν Κάρακ τό 1957, καί ἦτο εἷς ἐκ τῶν πρώτων φυτευσάντων τό δένδρον τῆς εὐλογημένης ἐλαίας ἐδῶ. Πρίν εἴκοσι ἔτη ὁ μακαριστός Πατήρ μου μαζί μέ τόν θεῖον μου, εἰς τόν ὁποῖον εὔχομαι ἔτη πολλά, ἐδώρισαν μίαν ἔκτασιν πέντε στρεμμάτων γῆς, οἰκόπεδον τό ὁποῖον περιέχει τούς τάφους τοῦ παπποῦ καί τῆς προμάμμης μου, εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά ἐκπαιδευτικούς σκοπούς, πιστεύοντες εἰς τήν σημασίαν τῆς ἐκπαιδεύσσεως διά τήν κοινωνίαν καί τάς μελλούσας γενεάς, ὥστε νά δημιουργηθῇ μία ἱκανή κοινωνία, ἡ ὁποία θά βασίζηται εἰς τόν σεβασμόν καί τήν μόρφωσιν».

Σημειωτέον ὅτι εἰς τό νέον Σχολεῖον ἤνοιξαν αἱ πρῶται τρεῖς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ, ἐκτός ἀπό τό Νηπιαγωγεῖον, καί τό ἔργον συνεχίζεται διά τήν ὑλοποίησιν τῶν ὑπολοίπων τάξεων μέχρι τήν δευτεροβάθμιαν ἐκπαίδευσιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 17ην /30ήν  Αὐγούστου 2022, ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱερουσαλήμ Σεβασμιώτατος Jack Yacub μετά μικρᾶς συνοδείας κληρικῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν νέον Ἀρχιεπίσκοπον Σεβασμιώτατον Jack Yacub ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ  Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ὁ  νέος Ἀρχιεπίσκοπος ἐπισκέφθη κατά τήν κρατοῦσαν τάξιν τόν πρῶτον μεταξύ τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν προσωρινῶν καθηκόντων αὐτοῦ ὡς Ἀρχιεπισκόπου τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης συνεζήτησε μετά τοῦ Μακαριωτάτου θέματα προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος καί θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν κατάστασιν τῶν Χριστιανῶν εἰς Ἱερουσαλήμ, Ἰορδανίαν, Συρίαν καί Ἰράκ καί τρόπους βοηθείας καί συμπαραστάσεως αὐτῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν νέον Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Συρίων ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱεροσαλήμ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 28ης Ἰουλίου /10ης Αὐγούστου 2022, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Κύπρου κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς τό Ἰσραήλ κ. Θεοδώρας Κωνσταντινίδου καί ὑπό συνεργατῶν τοῦ γραφείου αὐτοῦ, τῶν Ἀνδρέου Ἠλιάδου, Ἀνδρέου Μάρκου, Κων/νου Κωνσταντίνου, Δημ. Δημητρίου, Μιχαήλ Παπασταύρου.

Τόν κ Ὑπουργόν ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, λέγων ὅτι χαίρεται ἰδιαιτέρως διά τήν ἐπίσκεψιν, ὅτι τό Πατριαρχεῖον συνδέεται ἀρρήκτως διά στενῶν σχέσεων μετά τῆς Κύπρου, τήν ὁποίαν θεωρεῖ ἀναπόσπαστον τμῆμα τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί ὅτι παρακολουθεῖ μετά ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος τάς ἐν Κύπρῳ ἐξελίξεις. Μαρτυρία τῶν σχέσεων τούτων εἶναι ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἶναι μικρά Ἐκκλησία, τήν ὁποίαν ἀνυψώνει ἡ κορωνίς τῶν Προσκυνημάτων, ὁ Ἅγιος Τάφος, διασφαλίζων τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ ἀγών τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἡ διατήρησις τοῦ θρησκευτικοῦ καθεστῶτος τῆς πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ. Τό Πατριαρχεῖον ἐκτελεῖ ἔργον προσκυνηματικόν, ποιμαντικόν καί εἰρηνευτικόν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Ὑπουργός  προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἔμβλημα τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς αὐτόν εἰκόνα τῆς Ἱερουσαλήμ εἰς  πίνακα ἐπάργυρον, εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Ὑπουργός ἀνεχώρησεν διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουλίου / 6ης Αὐγούστου 2022, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον τριακοσαμελῆς ὁμάς τοῦ ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ, ἤτοι τό πλήρωμα τοῦ ἁρματαγωγού «Ἰκαρία», παρουσίᾳ τῆς ἀντιπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου κ. Χριστίνης Ζαχαριουδάκη.

Ὁ Ἀρχηγός τῆς ὁμάδος ταύτης κ. Γεώργιος Μαντζούρης παρουσίᾳ καί τῶν στρατιωτικῶν ἀκολούθων ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς τό Τέλ -Ἀβίβ  προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, λέγων ὅτι ἤλθομεν ἐκ τῆς Τήνου καί Ἀλεξανδρείας εἰς τά Ἱεροσόλυμα ὄντες ἐν πλῷ εἰς τό Αἰγαῖον καί ζητοῦμεν τάς εὐχάς καί προσευχάς Ὑμῶν, θεωροῦντες ὡς ἰδιαιτέραν τιμήν μας ὅτι τρία ἀπό τά μέλη τῆς οἰκογενείας μας εἶναι μαθηταί τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών καί εὐχόμεθα καί ἐκεῖνοι νά ἐνταχθοῦν εἰς τά μέλη τῆς Ἀγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τά ὁποῖα ἐμεῖς θεωροῦμεν ὡς ἥρωας.

Ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη τήν ὁμάδα ταύτην λέγων ὅτι σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ ἰδιαιτέραν χαράν, ἀξιωματικούς καί φοιτητάς τοῦ ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ, μελλοντικούς ἀξιωματικούς, προστάτας τῆς πατρίδος μας. Ἡ παρουσία σας ἀποτελεῖ δι’ ἡμᾶς ἐνίσχυσιν, ἐνισχύει τό ἰδικόν μας ἔργον τῆς μαρτυρίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, προσκυνηματικόν καί ποιμαντικόν καί εἴμεθα εὐγνώμονες διά τοῦτο.

Ὁ Ἀρχηγός τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ ἐπέδωσε τό ἔμβλημα τοῦ πλοίου τοῦ Ναυτικοῦ μέ τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί λεύκωμα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μέ πλοῖα ἀπό τόν 2ον μ.Χ.  αἰῶνα, ἀφιερωμένον εἰς τόν Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας καί τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων.

Ἡ Σχολή τῶν Ἀξιωματικῶν ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον λεύκωμα τῆς Σχολῆς καί τό ἔμβλημα τῆς Σχολῆς, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Ἀρχηγόν καί τούς Ἀξιωματικούς καί τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης, τό σύγγραμμα τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς ὅλα τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας