1

Η ΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΙΣ “TERRA SANCTA”

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 14ης /27ης Νοεμβρίου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς Ἁφῆς τοῦ Χριστουγεννιάτικου δένδρου εἰς τό ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως καί ἐσωτερικῶς τοῦ τείχους αὐτῆς παρά τήν Πύλην τῆς Δαμασκοῦ σχολεῖον τῶν Φραγκισκανῶν “Terra Sancta”.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην συμμετέσχεν ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος Πατόν ὁ ἀναπληρωτής αὐτοῦ π. Ἰμπραήμ Φάλτας, ὁ Διευθυντής τοῦ τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων κ. Σεζάρ Μαρτζῆε, ὁ Πρόεδρος τῆς ἀνωτάτης Παλαιστινιακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποστολῆς κ. Ράμζη Χούρη, πλῆθος λαοῦ περί τάς 2000, χαιρετίζοντες τό ἅναμμα τοῦ δένδρου.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην προσεφώνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος. Ἐν αὐτῷ ζωή ἦν καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καί τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καί ἡ σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβεν», (Πρβλ. Ἰωάν. 1, 1-5).

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί φίλοι,

Τό φῶς τοῦτο τῆς ζωῆς ἀνέτειλεν ἐν τῇ πόλει τῆς Βηθλεέμ ἐκ τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαοσύνης, τοὐτέστιν τοῦ Χριστοῦ καί ἔλαμψεν ἐν τῇ ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ἐν τῷ μνήματι τῆς ἐλπίδος, δηλονότι τῆς Ἀναστάσεως.

Καί ἡμεῖς σήμερον ὡς τέκνα τοῦ φωτός τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς ἐλπίδος  τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐπευλογοῦμεν τήν ἁφήν τοῦ Χριστουγεννιάτικου τούτου δένδρου, εὐχόμενοι ὅπως τό φῶς τοῦτο λάμψῃ ἐν ταῖς καρδίαις καί ταῖς διανοίαις τῶν κρατούντων τοῦ κόσμου καί τῶν κυβερνώντων τήν περιοχήν ἡμῶν, ἵνα βασιλεύσῃ ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ καταλλαγή. «Ὅτι Θεός ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσων ἑαυτῷ» (Β΄ Κορ. 5,19) λέγει ὁ θεῖος Παῦλος.

Ἔτη πολλά, εἰρηνικά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙAΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 13ης /26ης Νοεμβρίου 2022, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ παρά τήν Νέαν Πύλην ξενοδοχείου Notre Damme συναυλία μέ ἐκτέλεσιν θρησκευτικῶν Χριστουγεννιάτικων καί ἄλλων ὕμνων τῆς χορῳδίας Branko, τῆς προερχομένης ἐκ τῆς πόλεως Nis, γενετείρας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, λαβούσης τό ὄνομα αὐτῆς ἐκ τοῦ Σέρβου ποιητοῦ Branko Radichevich, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς κ.  Jelena Stojakovic ἑλληνιστί καί σερβιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀραβιστί.

Τήν συναυλίαν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ καί ηὐλόγησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν 14ην /27ην Νοεμβρίου 2022, ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Φιλίππου, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν  Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὑπό τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, τῇ ψαλμῳδίᾳ τῆς δούσης τήν συναυλίαν χορῳδίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΚ ΣΜΑΛΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Τήν Παρασκευήν, 12ην /  25ην Νοεμβρίου 2022, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τό παράσημον τοῦ Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Ρωσίδα προσκυνήτριαν  κ. Elena Milskaya, διά τάς ἐντόνους καί κοπιώδεις προσπαθείας αὐτῆς, προκειμένου νά ἐπανέλθουν ἐκ Ρωσίας τά ἐκ σμάλτου διακοσμήματα τοῦ ὑπερθύρου τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εἰκονίζοντα τόν Ἀναστάντα Κύριον καί τούς Δώδεκα Ἀποστόλους.

Τά διακοσμήματα ταῦτα εἶναι τέχνης τοῦ 19ου αἰῶνος, καί εἶχον ἀποσταλῆ διά συντήρησιν εἰς Ρωσίαν πρό εἰκοσαετίας,  ἀπεσπάσθησαν δέ ἀπό τοῦ συντηρητοῦ διά τῶν προσπαθειῶν τῆς κ. Elena Milskaya, τήν ὁποίαν ἀξιοχρέως ἐπῄνεσεν ὁ Μακαριώτατος καί ἐτίμησε διά τοῦ παρασήμου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, διαβεβαιῶν αὐτήν ὅτι τό ὄνομά της θά μνημονεύηται διά παντός εἰς τάς τελουμένας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Μετά τήν ὑπογραφήν τοῦ ἐγγράφου παραδόσεως, τά διακοσμήματα ταῦτα ἐδόθησαν εἰς τόν Γέροντα Σκευοφύλακα Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρον διά τήν τοποθέτησιν αὐτῶν εἰς τήν ἀνέκαθεν θέσιν αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Προέδρου τῆς Οὑγγαρίας ἐξοχωτάτης κ. Katalin Novák τήν 4ην/17ην Νοεμβρίου 2022 εἰς Ἱεροσόλυμα, ὁ Ὑπουργός (State Secretary) τῆς Οὑγγαρίας κ. Tristan Azbej, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὑγγαρίας εἰς Ραμάλλαν κ. Csaba Rada ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ὑπουργόν ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσεν τόν κ. Tristan Azbej περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου, ποιμαντικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ, περί τῶν σχολείων τά ὁποία ἀνιδιοτελῶς συντηρεῖ τό Πατριαρχεῖον, περί τῶν προκλήσεων τῶν Χριστιανῶν παρά τῶν ἀκραίων φανατικῶν στοιχείων, τῶν ἐπιβουλευομένων τήν περιουσίαν αὐτῶν.

Ὁ κ. Ὑπουργός ἐξεδήλωσε τό ἐνδιαφέρον αὐτοῦ νά στηρίξῃ τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κ. Tristan Azbej διά τήν οἰκονομικήν προσφοράν τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ  Ἁγίου Τάφου καί ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκην βοηθείας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς χώρας αὐτοῦ καί διά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἐπῄνεσεν ὁμοίως τόν κ. Πρέσβυν διά τό ἔργον αὐτοῦ.

Ὁ κ. Ὑπουργός ἐξέφρασε τήν δέσμευσιν αὐτοῦ διά τήν στήριξιν τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τετάρτην, 10ην /23ην Νοεμβρίου 2022, ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν αἰδεσιμότατος π. Ἰωάννης Σάουκα, ἱερεύς ἀνήκων εἰς τό Πατριαρχεῖον Ρουμανίας, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ, συνεργατῶν αὐτοῦ  ὡς τοῦ ἰατροῦ κ. Ὅδε Καουάς,  μέλους τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Ε. διά τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν π. Ἰωάννην Σάουκα  ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τό Π.Σ.Ε.  ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ καί περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν εἰρήνην τῶν ἐκκλησιῶν ἐν γένει καί εἰς τήν εἰρήνευσιν  Ρωσσίας καί Οὐκρανίας καί περί τῆς στηρίξεως τοῦ Π.Σ.Ε εἰς τόν Παλαιστινιακόν λαόν καί περί τῶν προσπαθειῶν τοῦ Π.Σ.Ε. διά τήν συμφιλίωσιν Ἰσραήλ καί Παλαιστίνης καί περί τοῦ ἐκλελεγμένου νέου Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Π.Σ.Ε.  ὁ ὁποῖος θά ἀναλάβῃ πλήρως τόν ρόλον αὐτοῦ ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ Νέου Ἔτους 2023.

Ἀκολούθως ὁ π. Ἰωάννης ἐπεσκέφθη τήν Βιβλιοθήκην καί τό Ἀρχεῖον τοῦ Πατριαρχείου, προτιθέμενος προσεχῶς νά ἔχῃ συνάντησιν  μετά τοῦ Προέδρου τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί τόν Πρόεδρον τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας διά τήν παρουσίασιν τοῦ ἔργου τοῦ Π.Σ.Ε.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν 11ην π.μ. ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 5ης/18ης Νοεμβρίου 2022, Ἀποστολή διπλωματικῶν ἀντιπροσώπων πεντήκοντα περίπου Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον καί συνητήθη μετ’ ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων διά θέματα ἀφορῶντα τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς.

Τούς διακεκριμμένους διπλωμάτας τούτους, ἐν οἷς καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Βλιώρας, ὁ Πρόξενος τῆς Σουηδίας, ὁ Πρόξενος τῆς Γαλλίας, ἡ Πρόξενος τῆς Ἀγγλίας κ.ἄ προσεφώνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀγγλιστί:

Welcome to the Diplomatic Corps at the Imperial Hotel

H.B.  Theophilos III

18 November

Your Excellencies, Respected Members of the Diplomatic Corps,

Your Eminences,

Your Graces,

We welcome you to this gathering at the Patriarchate, and we wish once again to express our deep appreciation to you for the unfailing attention chat you give to our concerns and challenges here.

As you are fully aware, essential to our mission as the Churches and Christian Communities of the Holy Land is to ensure the Christian character of Jerusalem and the Holy Land. The responsibility of serving and stewarding our properties and the Holy Places has been laid on our shoulders, and we take this responsibility most seriously. As we are more and more the target of radical groups in our society, we rely on the help and support of diplomatic, government, and Church agencies to help us in this mission.

It Is of vital importance to maintain the historic Status Quo. The Status Quo is the principal historic guarantee, acknowledged by all, that ensures the well-being of the Churches and the Christian communities of the Holy Land. The Status Quo also guarantees the protection of the Holy Places that are the common heritage of the three Abrahamic faiths.

So, we are grateful for your presence here, and we welcome this conversation.

We would now like to invite our colleagues among the bishops to say a few words.

 

Ἕκαστος δέ Ἀρχηγός Ἐκκλησίας ἤ ἐκπρόσωπος Ἀρχηγοῦ Ἐκκλησίας προσεφώνησε εὐχαριστῶν διά τήν συνάντησιν καί ἐνημέρωσε περί τῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί.

Ἐπί τῶν προβλημάτων τούτων ὡμίλησεν καί ὁ κ. Austin Tiffany τοῦ Ἱδρύματος ICHΟS.

Ἐν συνεχείᾳ εἰς τούς διπλωματικούς ἀντιπροσώπους τούτους παρετέθη γεῦμα ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Tοπικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό παρά τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ ξενοδοχεῖον Ιmperial, μετά δέ τό γεῦμα τοῦτο οὗτοι περιώδευσαν τόν λόφον τῆς Ἁγίας Σιών, ἔνθα ἔλαβε χώραν ὁ Μυστικός Δεῖπνος, ἡ Πεντηκοστή καί ἔνθα στεγάζεται ἡ Πατριαρχική Σχολή καί τά Κοιμητήρια τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων ἀπό 13ου αἰῶνος καί ἐνημερώθησαν περί τῶν ἐπιθέσεων τῶν ἀκραίων στοιχείων εἰς τούς Ἱερούς Τόπους τούτους.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσφράγισε τήν συνάντησιν, λέγων ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν ἀποθαρρυνόμεθα ἀπό τάς προκλήσεις τῶν ἀκραίων στοιχείων, καθ’ ὅτι ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ τήν βεβαιοτέραν καί σταθεροτέραν ἐγγύησιν σταθερότητος τῆς διατηρήσεως  τοῦ Καθεστῶτος (Status Quo) τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
H ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 4ης/17ης Νοεμβρίου 2022, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἐδέχθησαν εἰς δεξίωσιν καί γεῦμα εἰς ξενῶνα τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα, τῆς ὁποίας ἡγεῖται ὁ Σεβασμιώτατος Χασάμ Ναούμ τήν Πρόεδρον τῆς Οὑγγαρίας ἐξοχωτάτην κ. Katalin Novák, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐγγαρίας εἰς Ραμάλλαν κ. Csaba Rada.

Εἰς τήν δεξίωσιν ταύτην προσεφώνησεν ἐξ ὀνόματος τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί:

Madame President,

Mr Ambassador,

Your Eminences,

Your Graces,

Ladies and Gentlemen,

We welcome you warmly to the Holy City of Jerusalem and to our Patriarchate, and we wish to express our appreciation for your visit. Your presence here is a powerful and important sign of your recognition of and interest in the challenges that the Christian presence and the Churches are facing here.

We are thankful for the long-standing and good relationship between the Government of Hungary and our Patriarchate. We are especially grateful for the significant contribution that the Government of Hungary made to the restoration of the Church of the Holy Sepulchre, and we are also aware of the further help that the Government has made to another project under the sponsorship of the Franciscans in Cana of Galilee.

We are also appreciative of the ongoing concern that the Government of Hungary has for the well-being of the Christian presence in the Holy Land and in the broader region of the Middle East. All this practical and moral support means so much to the Christian community and to the leaders of the Churches, and we cannot emphasise too much the value that we place on this relationship between the Government and the people of Hungary and the Holy Land.

Our role as the Churches and Christian communities of the Holy Land is to serve and protect the Holy Places, among them the principal sites of the Church of the Nativity, which contains within it the site of the birth of our Lord Jesus Christ, and the Church of the Resurrection, where the sites of the crucifixion and the resurrection are venerated. Our mission in the service of the Holy Places is to ensure the integrity of the religious character of the Holy Land in general, and the Christian character of this region in particular.

Recent years and recent events have seen a new and deeper unity of purpose as the Heads of the Churches have worked together. We are united in this common mission. In this regard, it is significant that we are meeting today here are Saint George’s, the home of the Anglican Archbishop, and we would like to take this opportunity to thank our brother, Archbishop Hosam, both for his hospitality and for his leadership.

As Heads of the Churches, we are doing our best at every level to help Christians remain in the Holy Land, and we are also making every effort to welcome pilgrims, who are once again flocking to the Holy Land in increasing numbers as we move into a post-pandemic world. Both those who live here as well as those who come here on pilgrimage, are close to our hearts, and as Church leaders we never forget the importance of this pastoral and spiritual mission.

We wish you success in your mission here, and we welcome you as a pilgrim. MAY God bless you as you move about the Holy Land, and as you carry out the duties of your high office on behalf of the people of Hungary.

As a token of our deep appreciation for the commitment of the Government of Hungary to the Holy Land and for all that you are doing here, on behalf of our colleagues and brothers, we wish to invest you with the Cross of the Holy Sepulchre.

Thank you.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῇ Προέδρῳ ἐπιστήθιον σταυρόν καί οἱ λοιποί Ἀρχηγοί ὁμοίως ἐπέδωσαν τά δῶρα αὐτῶν.

Ἡ ἐξοχώτατος Πρόεδρος ηὐχαρίστησεν ἐπί τῇ γενομένῃ αὐτῇ τιμῇ καί ὑπεσχέθη ὅτι τό ἐνδιαφέρον τῆς χώρας της διά τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς θά συνεχίσῃ νά ἐκδηλώνηται.

Τόν Πανάγιον Τάφον θά ἐπισκεφθῇ ἡ Πρόεδρος τό Σάββατον 6ην/19ην Νοεμβρίου 2022 εἰς ἰδιωτικήν ἐπίσκεψιν αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΛΑΛΑΚΟΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 2αν/15ην Νοεμβρίου 2022, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Γενικός Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Θρασύβουλος Λαλᾶκος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, τοῦ συνεργάτου αὐτοῦ κ. Κωνσταντάρα, ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, ὑπό τῆς Προξένου κ. Χριστίνας Ζαχαριουδάκη καί τῆς πρῴην Προξένου κ. Αἰκατερίνης Τζίμα.

Τόν κ. Λαλᾶκον μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Γέρων Δραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Λαλᾶκον περί τῶν δυσκολιῶν, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει τό Πατριαρχεῖον ἐκ τῶν προωθουμένων σχεδίων τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων εἰς τόν ἐν Γεθσημανῇ Κῆπον, εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καί εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, τά ὁποῖα σχέδια ἀναγνωρίζουν τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου, δέν ἐπιτρέπουν ὅμως εἰς αὐτό τήν ἀνοικοδόμησιν ἤ ἄλλην ἀξιοποίησιν αὐτῆς τῆς περιουσίας.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν ὡσαύτως καί περί τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου τῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών, ἐνεργείαις τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί περί τοῦ ἔργου δημιουργίας Κέντρου Θεολογικῶν Σπουδῶν εἰς τήν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς συντηρήσεως τῶν βιβλίων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς περιφήμου Θεολογικῆς Σχολῆς αὐτοῦ.

Ἐνημερωθείς περί τούτων ὁ κ. Λαλᾶκος ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΜΠΕΤΖΑΛΛΑΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 31ης Ὀκτωβρίου/ 13ης Νοεμβρίου 2022, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπραγματοποίησε ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἀραβόφωνον ἡμῶν Ἑλληνορθόδοξον Κοινότητα τῆς πόλεως τῆς Μπετζάλλας.

Κατ’ ἀρχάς ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τό παρά τό ἡγουμενεῖον τῆς Μονῆς κτίριον, τό ὁποῖον εἰς τό παρελθόν ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς Δημοτικόν Σχολεῖον καί νῦν ἀνεκαινίσθη τῇ χορηγίᾳ τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, διά νά λειτουργήσῃ ὡς παιδικός σταθμός καί ὡς χῶρος τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τό εἰς γῆν ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου ἐν Μπετζάλλᾳ ἀρξάμενον καί συνεχιζόμενον λίαν σημαντικόν στεγαστικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θά στεγάσῃ 450 οἰκογενείας ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Τζαμαΐγιε / Κοινοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Μπετζάλλας καί τό ὁποῖον προσφέρει ἀνακουφιστικάς στεγαστικάς δυνατότητας εἰς τό ποίμνιον τῆς Μπετζάλλας καί ἔθεσεν εἰς αὐτό τόν θεμέλιον λίθον παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Ἀνωτάτης Παλαιστινιακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ράμζη Χούρη καί ἄλλων ἐκπροσώπων τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μπετζάλλας Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου καί τῶν Ἱερέων αὐτῆς π. Γιοῦσεφ, π. Παύλου καί π. Ἠλία.

Ὁ Μακαριώτατος  ὑπεγράμμισε τήν προσφοράν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ποίμνιον διά τό ἔργον τούτου εἰς τήν κάτωθι προσφώνησιν Αὐτοῦ: (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Τήν σημασίαν τοῦ ἔργου τούτου ὑπεγράμμισεν καί ὁ κ. Ράμζη Χούρη, χαιρετίζων ἐξ ὀνόματος τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Ἀμποῦ Μάζεν, διά τήν δημιουργίαν τοῦ στεγαστικοῦ ἔργου εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων / Μπεϊτ-Σαχούρ, διά τό παρόν ἔργον καί διά τό ὅσον οὔπω παρόμοιον στεγαστικόν ἔργον δημιουργηθησόμενον εἰς Βηθλεέμ.

Ἀπενεμήθησαν τιμητικαί διακρίσεις-πλακέτται εἰς τόν Μακαριώτατον, τόν κ. Ράμζη Χούρη καί ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι συνετέλεσαν εἰς τήν εὐόδωσιν τοῦ ἔργου τούτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 15ην / 28ην Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Ἀθανάσιος Μαρτῖνος, ἀφιχθείς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Ἡ πρώτη ἐπίσκεψις αὐτoῦ ἐγένετο τό ἀπόγευμα τῆς 15ης /28ης Ὀκτωβρίου 2022, εἰς τήν τελετήν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, τῆς ἐπί τοῦ λόφου Σιών, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940.

Εἰς τό πλαίσιον τοῦτο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐχαρίστησε καί πάλιν τόν κ. Μαρτῖνον διά τάς προσφοράς αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Τήν πρωΐαν τῆς αὔριον, Σαββάτου 16ης /29ης Ὀκτωβρίου 2022, ὁ κ. Μαρτῖνος, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σχολάρχου καί Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Τίμιου Σταυροῦ, Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ ἐκ Κύπρου συντηρητοῦ εἰκόνων καί βιβλίων κ. Σταύρου Ἀνδρέου ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἔνθα ὑπάρχει ἐργαστήριον συντηρήσεως παλαιοτύπων καί ἄλλων βιβλίων καί προωθεῖται πρόγραμμα λειτουργίας Μεταπτυχιακοῦ Κέντρου, διά τήν ἀναβίωσιν τῆς λειτουργίας τῆς περιφήμου Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (1845 -1909).

Ἀκολούθως, ὁ κ. Μαρτῖνος, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, ἐπεσκέφθη τήν Πολυκλινικήν τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τήν ὁποίαν προσέφερεν ἀκτινολογικόν μηχάνημα ἀξίας 35 χιλιάδων δολλαρίων.

Ἐν συνέχειᾳ ὁ κ. Μαρτῖνος καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, ὁ Ὁποῖος καί ὡμίλησεν εἰς αὐτούς διά τήν ὑπάρχουσαν κατάστασιν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τήν ἄμεσον ἀνάγκην  ἀνακαινίσεως  αὐτοῦ λόγω τῆς πνευματικῆς σημασίας τοῦ Ἁγίου Τάφου διά τήν ἀνθρωπότητα ὅλην.

Τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ κ. Μαρτῖνος μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα, τῇ καθοδηγήσει τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου εἶδεν ἐπί τόπου τά ἔργα, τήν οἰκονομικήν κάλυψιν τῶν ὁποίων ἔχει ἀναλάβει.

Μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, τήν μεσημβρίαν, ὁ Μακαριώτατος παρέθεσε γεῦμα εἰς ἔνδειξιν ἐκτιμήσεως τοῦ ἐμπράκτου  ἐνδιαφέροντος τοῦ κ. Μαρτίνου πρός τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας