1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗ Α.Θ.Μ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τήν Πέμπτην, 29ην Ἀπριλίου/12ην Μαΐου 2022, ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη ὁμάδα ἐκπροσώπων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, Λατινικοῦ Πατριαρχείου, Κουστωδίας τῆς Ἁγίας Γῆς, Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας καί  Λουθηρανικῆς ὁμοῦ μετά Διπλωματῶν Ἀντιπροσώπων κρατῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς.

Εἰς τούτους ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος περί τοῦ ἔργου τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν  ἀντιμετώπισιν τῶν προκλήσεων, τάς ὁποίας δέχονται κατ’ ἐξοχήν προσφάτως τά χριστιανικά ποίμνια αὐτῶν καιί ἐζήτησε τήν συμπαράστασιν αὐτῶν, διά τήν ὁποίαν οὗτοι ἐδέσμευσαν ἑαυτούς.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό ἐρώτημα περί τοῦ ξενοδοχείου «Μικρά Πέτρα/ Small Petra», ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησεν ὅτι τό δικαστήριον ἀπεφάσισεν  ὅτι ἡ κατάληψις αὐτοῦ ὑπό ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων εἶναι  παράνομος ἀλλά παρά ταῦτα δέν ἀπεφάσισε τήν ἔξωσιν αὐτῶν  οὔτε τήν ἔξωσιν ἐκ τῶν ἄλλων ξενοδοχείων, τά ὁποῖα οὖτοι ἔχουν καταλάβει.

«Παρά ταῦτα», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,  «ἀγωνιζόμεθα ἀπό κοινοῦ καί ἐπ’ ἐλπίδι διά τήν ἀλλαγήν τῶν τοιούτων ἐκρύθμων καταστάσεων».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ χθές ἐκδημήσαντος πρός Κύριον μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σαμαρείας κυροῦ Ἀμβροσίου ἐψάλη σήμερον, Πέμπτην, 29ην Ἀπριλίου/12ην Μαΐου 2022, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥραν 12ην μεσημβρινήν, Προεξάρχοντος καί ἀντιπροσωπεύοντος τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, ἐκφωνήσαντος τόν κάτωθι ἐπικήδειον:

 “Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Τεγέας κ. Θεόκλητε, ἐκπρόσωπε τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουργοί,

Εὐλαβεῖς Πρεσβύτεροι,

Φιλόχριστον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας,

 Μετά λύπης πολλῆς, ἐπληροφορήθημεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν γενομένου, Μητροπολίτου Νεαπόλεως κυροῦ Ἀμβροσίου.

Λυπούμεθα σήμερον πρό τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ, λύπην οὐχί πρός θάνατον, ὡς «οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα», ἀλλά λύπην, τήν ὁποίαν ἐλυπήθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός δακρύζων πρό τοῦ τάφου τοῦ τετραημέρου φίλου Αὐτοῦ Λαζάρου.

Ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, λοιπόν ἀδελφοί, ἀναμιμνῃσκόμεθα τόν ἀγαπητόν ἀδελφόν ἡμῶν καί ἀξιοχρέως ἀναφέρομεν περί αὐτοῦ, ὅτι ἐκ τῆς μικρᾶς ἡλικίας αὐτοῦ προσῆλθεν ἐκ τῆς γενετείρας αὐτοῦ πατρίδος τοῦ Πειραιῶς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐφοίτησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί μετά τήν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ ἐνετάχθη εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν ἡμῶν Ἀδελφότητα, χειροτονηθείς διάκονος καί ἱερεύς. Ἐσπούδασε Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν καί ὑπηρέτησεν εὐόρκως καί ἐν ἀφοσιώσει εἰς διαφόρους διακονίας τοῦ Πατριαρχείου, ὡς Τελετάρχης καί Εἰσηγητής τῶν Πατριαρχείων, ὡς Βιβλιοφύλαξ, Ἀρχειοφύλαξ, Καθηγητής τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, Ἡγούμενος τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν Γεθσημανῇ, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Ἄκκρῃ. Τό σωτήριον ἔτος 1981 ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη Ἀρχιεπίσκοπος Νεαπόλεως καί τό 1999 ὠνομάσθη Μητροπολίτης. 

Τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἠσθένησε καί ἐγένετο δεκτός καί ἐφιλοξενήθη τῇ εὐγενεῖ φροντίδι καί μερίμνῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας εἰς τό Δεκάζειον Γηροκομεῖον. Προηγουμένως δέ, ἐδέχθη τοιαύτην φιλάδελφον φιλοξενίαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας.

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, τήν ὁποίαν ἐκπροσωπῶ μετά τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Ὀσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ραφαήλ κατ’ ἀνάθεσιν τῆς Α.Θ.Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, ἐκφράζει τάς βαθυτάτας της εὐχαριστίας εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαντινείας καί Κυνουρίας καί τό ἀόκνως ἐργαζόμενον πρόθυμον καί εὐγενές προσωπικόν τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου.

Προπέμποντες γοῦν σήμερον τόν ἐκλιπόντα ἀδελφόν ἡμῶν  εἰς τήν τελευταίαν αὐτοῦ ἐπίγειον κατοικίαν καί τήν μόνιμον οὐράνιον, παρακαλοῦμεν ὀφειλετικῶς τόν Κύριον τῆς ζωῆς, ὅπως παρίδῃ πᾶν ἑκούσιον ἤ ἀκούσιον ἁμάρτημα αὐτοῦ καί ἀξιώσῃ αὐτόν τῆς ἀενάου Ἀναστασίμου μακαριότητος καί κοινωνίας μετά τῶν ὁσίων καί δικαίων.

Εἴη αἰωνία ἡ μνήμη του!”      

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον ἐσυνώδευεν ὁ  Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ.

Τόν ἐκλιπόντα μακαριστόν Μητροπολίτην Νεαπόλεως κυρόν Ἀμβρόσιον ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας αὐτοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος καί ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος καί πολλοί ἐκ τῶν κληρικῶν καί πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἐνεταφιάσθη εἰς τό Δημοτικόν Κοιμητήριον Τριπόλεως.

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης προσεύχεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ  ἐν χώρᾳ ζώντων μετά ὁσίων καί δικαίων.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 27ης Ἀπριλίου /10ης Μαΐου 2022, ὁμάς Ἑλλήνων βουλευτῶν, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ἀπαντῶν εἰς ἐρωτήσεις αὐτῶν, ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσεν αὐτούς περί τῆς  τελευταίας τεταμένης καταστάσεως διά λόγους πολιτικούς και θρησκευτικούς καί περί τῶν προσπαθειῶν τοῦ Πατριαρχείου ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων δι’  ἐπικράτησιν ὑφέσεως, συνδιαλλαγῆς καί εἰρήνης διά τήν διαφύλαξιν τοῦ πολυθρησκευτικοῦ καί πολυπολιτισμικοῦ χαρακτῆρος καί τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων, ἰδίᾳ δέ τῆς Παλαιᾶς Πόλεως.

Εἰς τεθέν ἐρώτημα περί τοῦ διχασμοῦ σήμερον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὡς Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Τάφου καί τῶν Ἁγίων Τόπων καταβάλλει πολλάς προσπαθείας διά τήν ἄμβλυνσιν καί στένωσιν τοῦ δημιουργηθέντος σχίσματος, προβάλλον τόν διάλογον ὡς μέσον ἐπιτεύξεως ἑνότητος.

Εἰς τήν διατήρησιν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος συντείνει καί τό κράτος τῆς Ἰορδανίας, τό ὁποῖον ἔχει διατηρήσῃ τήν Κουστωδίαν – κηδεμονίαν ἐπί τῶν Ἁγίων Τόπων.

Εἰς τό ἐρώτημα, πῶς δύναται ἡ Ἑλλάς νά βοηθήσῃ, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι δύναται διά τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ ρόλου αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ἀνετέθη εἰς αὐτήν ὡς διαδόχου τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ οἱ βουλευταί προσέφεραν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀκουαρέλλαν μέ τό κτίριον τῆς Βουλῆς, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν ἐπάργυρον εἰκόνα τῆς Ἱερουσαλήμ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ CARDINAL FERNANDO FILONI, THE GRAND MASTER OF THE EQUESTRIAN ORDER OF THE HOLY SEPULCHER.

Τήν Τρίτην, 27ην Ἀπριλίου/10ην Μαΐου 2022, Ὁ Καρδινάλιος His Most Rev. Eminence Ferdinando Filoni, the Grand Master of the Equestrian Order of the Holy Sepulcher μετά συνοδείας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῶν Λατίνων εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Pierre Battista Pizzaballa καί τοῦ Ἀποστολικοῦ Δελεγάτου εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ καί κληρικῶν τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Καρδινάλιον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, λέγων εἰς αὐτόν τό «ὡς εὖ παρέστητε» εἰς μίαν συγκυρίαν ἑόρτιον ἀλλά καί μίαν τεταμένην κατάστασιν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ὁ Καρδινάλιος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, ὑπογραμμίζων τήν φιλανθρωπικήν καί ἐκπαιδευτικήν δραστηριότητα τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν, εἰς τό ὁποῖον Οὗτος ἀνήκει.

Εὐχαριστῶν ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι ὁ λόγος αὐτοῦ ἔρχεται ἐνισχυτικός τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν ἁγίαν Γῆν καί ἀνεφέρθη εἰς τήν συμβολήν τοῦ νῦν Λατίνου Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Pierre Battista Pizzaballa,  τότε Κουστωδοῦ τῆς Ἀγίας Γῆς εἰς τήν Χριστιανικήν συνεργασίαν καί τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου.

«Ἡ συνεργασία αὕτη», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, συνεχίζεται καί σήμερα ἐν γνησίῳ Οἰκουμενικῷ Πνεύματι καί γνησίῳ διαλόγῳ. Διά τῆς συνεργασίας ταύτης ἀντιμετωπίζομεν τάς γνωστάς προσφάτους  προκλήσεις καί πιέσεις παρά ἀκραίων ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν  , οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ ζῶντες λίθοι τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Καρδιναλίου καί ἐπέδωσεν αὐτῷ ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ καί τάς Ἱεροσολυμιτικάς αὐτοῦ εὐλογίας εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ. Ὁ Καρδινάλιος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἔμβλημα τοῦ τάγματος τῶν Ἱπποτῶν αὐτοῦ καί πολύτιμον σημειωματάριον.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ταύτης  ὁ Καρδινάλιος ἐπετέλεσεν ἐπίσημον εἴσοδον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως συμφώνως πρός τό ἐπικρατοῦν προσκυνηματικόν καθεστώς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο Κ. JORDAN PERRY ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 27ην Ἀπριλίου/10ην Μαΐου 2022, ὁ κ. Jordan Perry, Πολιτικός Ἀναλυτής τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Βρεταννίας ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν κ. Perry, ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν εἰς τόν πολιτικόν ἀναλυτήν τήν κατάστασιν, τήν ὁποίαν ἀντιμετωπίζουν ἰδίᾳ τόν τελευταῖον καιρόν αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Ἱεροσολύμων καί οἱ πιστοί αὐτῶν ἐκ τῶν πιέσεων τῶν ἀκραίων στοιχείων τῆς Ateret Cohanim, καταλαβόντων προσφάτως τό ξενοδοχεῖον “Μικρά Πέτρα” καί κατεχόντων ἀπό ἐτῶν τόν παρά τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ξενῶνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.

Ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθη ὡσαύτως καί εἰς τάς δυσκολίας ,τάς ὁποίας αἱ Ἐκκλησίαι, ἰδίως τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀντιμετώπισαν τό Μέγα Σάββατον εἰς τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός ἐκ τῶν μέτρων τῆς Ἀστυνομίας, ὑπαγορευθέντων ὑπό νόμου τῆς Κυβερνήσεως περιορίζοντος κατά πολύ τόν ἀριθμόν τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἠδύναντο νά εἰσέλθουν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Αἰτία τῶν τοιούτων στάσεων εἶναι ἡ ἔλλειψις γνώσεως εἰς τό Ἑβραϊκόν κοινόν τῆς Χριστιανικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

Αἱ δυσκολίαι αὗται ἀντιμετωπίζονται ὑφ’ ἑκάστης- ἀλλά καί ἀπό κοινοῦ ὑφ’ ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν-, συμφώνως καί πρός τάς συναντήσεις αὐτῶν, αἱ ὁποῖαι λαμβάνουν χώραν εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου.

Ὁ κ. Perry ἤκουσε μετά προσοχῆς τά εἰπωθέντα ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί εἶπεν ὅτι δι’ ὅλων τῶν ἐνδεικνυομένων μέσων θά συμβάλῃ εἰς τήν κατά τό δυνατόν θεραπείαν τῶν καταστάσεων αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 26ης Ἀπριλίου /9ης Μαΐου 2022, ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Μωϋσῆς Λεών συνηντήθη μετά τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τό μοναστήριον τῶν Φραγκισκανῶν εἰς Ἱερουσαλήμ – Κουστωδίαν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην  προσεφώνησε τόν κ. Δήμαρχον ὁ ἡγούμενος τῶν Φραγκισκανῶν π. Φραγκῖσκος Πατόν, ὑπογραμμίζων εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ ὅτι προσφάτως ἑωρτάσθη τό Ἑβραϊκόν Πάσχα, κατά τό ὁποῖον οἱ Ἰουδαῖοι ἐνθυμοῦνται τήν δοθεῖσαν εἰς αὐτούς παρά τῷ Θεῷ ἐλευθερίαν ἐκ τῆς δουλείας τῆς Αἰγύπτου. Ἑωρτάσθη τό Χριστιανικόν Πάσχα ὡς  μετάβασις ἡμῶν ἐκ τῆς δουλείας τῆς ἁμαρτίας εἰς τήν ἐλευθερίαν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἑωρτάσθη τό Ραμαζάνι ὡς περίοδος  κατακτήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς νηστείας, τῆς λιτότητος καί τῆς βοηθείας πρός τούς πτωχούς.

Ὅλα ταῦτα συνέβησαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τό παράδειγμα τῆς ὁποίας ὑπομιμνῄσκει εἰς ἡμᾶς  οὐχί μόνον τήν συνύπαρξιν ἀλλά καί τήν ἀδελφοσύνην, τήν κοινότητα ἀξιῶν καί ἀρχῶν ζωῆς. «Πιστεύοντες ταῦτα εὐχόμεθα εἰς ὑμᾶς, κ. Δήμαρχε, σοφίαν καί δύναμιν, διά νά ἐργάζησθε ὑπέρ τῆς εὐημερίας ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ ἀνεξαρτήτως θρησκείας ἤ ἐθνικότητος».

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν ἐπέδωσε τό ἔμβλημα αὐτῆς εἰς τόν κ. Δήμαρχον.

Μετά τόν Κουστωδόν προσεφώνησε τόν κ. Δήμαρχον ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς ἕπεται:

“Mr. MAYOR,

Your Beatitudes,

 Your Eminences,

Your Graces,

Ladies and Gentlemen

We thank you, Mr. MAYOR, for your kind invitation to this gathering in this festive season. This is a time of the year when the eyes of the world are turned toward Jerusalem, and when we are most aware of the importance of Jerusalem not just for those of us who live here, but for the whole of humanity.

As the focal point of the divine-human encounter, Jerusalem has a universal significance that transcends all human boundaries and divisions. We are all sons and daughters of Jerusalem, and Jerusalem is the spiritual home of all people of goodwill, regardless of their origin or creed. As we read in the Scriptures, “Jerusalem, Jerusalem… how often have I desired to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings” (Luke 13,34).

This Paschal season makes visible the mission of the Church in maintaining this special character of Jerusalem and in upholding the multicultural and multifaith heritage that we share. As you are well aware, this unique identity of Jerusalem and its universal vocation are the serious peril from Israeli radical groups whose actions threaten the very fabric and foundation of this Holy City. So egregious is their activity,that it is catching the attention of religious and governmental leaders around the world, who recognize the dangers of such groups, and we cannot but express our deep concern to you.

The Churches are willing to work together with you for the common benefit and common good of all our people, but this work must rest upon mutual respect and the security of the historic rights and privileges of the communities that make up our society. We wish to take this opportunity to acknowledge and thank our fellow Heads of the Churches, especially His Paternity Father Francesco, who has been instrumental in building up our common witness.

We are living in challenging times, and the role of Jerusalem is of greater significance to the human family than ever before. We understand fully the complexities of the issues that we face, and we are committed to finding appropriate solutions that will contribute to the well being of all our people.

MAY God bless you, Mr. MAYOR, and your colleagues, in the work that you do on behalf of our Holy City and all who live here and come here on pilgrimage.

Thank you”.

Εἰς τήν ἀντιφώνησιν αὐτοῦ ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν συνάντησιν εἰς μίαν κοινήν περίοδον ἑορτῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα, τοῦ Χριστιανικοῦ Πάσχα καί τοῦ Ἰσλαμικοῦ Ραμαζανίου. Αἱ ἑορταί αὗται λαμβάνουν χώραν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἁγίαν καί ἠγαπημένην ὑφ’ ὅλων ἡμῶν. Εἰς τήν πόλιν ταύτην, ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς λατρείας διαφυλάσσεται, ἑνώνοντας Ἑβραίους, Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους εἰς μίαν συνύπαρξιν εὐημερίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 26ης Ἀπριλίου / 9ης Μαΐου 2022, ὁμάς εἴκοσι πέντε Ἑλληνο-Ἀμερικανῶν προσκυνητῶν ὑπό τούς ἱερεῖς αὐτῶν Πρεσβύτερον π. Ἰωάννην καί Πρεσβύτερον π. Μιχαήλ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ὡμίλησεν εἰς αὐτούς περί τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς τῆς πνευματικῆς πρωτευούσης ὅλου τοῦ κόσμου καί περί τοῦ Τάφου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς «ὀλβίου», διότι ἐδέχθη τό ἄχραντον Σῶμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς πηγῆς δυνάμεως ἐκ τοῦ Ἀναστάντος ἐξ αὐτοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τούς λόγους τοῦ Μακαριωτάτου συνώδευσαν ἱερατικοί σταυροί δοθέντες πρός τούς δύο ἱερεῖς καί εὐλογίαι Ἱεροσολύμων δοθεῖσαι πρός τούς συνοδεύοντας αὐτούς προσκυνητάς.

Ἀμφότεροι ἱερεῖς καί πιστοί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τούς λόγους Αὐτοῦ καί τήν φιλοξενίαν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
ΟΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἀπριλίου/ 7ης Μαΐου 2022,ὁμάς διακοσίων  Γεωργιανῶν προσκυνητῶν ὑπό τόν κ. Λάσα-Γιώργιον Ζβανία   ἐπισκέπτονται τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ὡμίλησε εἰς τά μέλη αὐτῆς περί τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί τῶν σχέσεων αὐτῆς μετά τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας καί τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί οὗτοι προσέφεραν εἰς  τόν Μακαριώτατον, εἰκόνα προσφωνοῦντες Αὐτόν ὡς ἕπεται ἐν τῇ ἐπιγραφῇ:

«Πατριάρχην πάσης Γεωργίας κ.κ. Ἠλίαν. Εἴθε νά προστατεύῃ τόν λαόν μας ἀπό κάθε ἀσέβειαν καί νά καθοδηγῇ ἅπαντας εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀληθείας.

Ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Πατέρων ἑορτάζεται εἰς τάς 25 (12) Φεβρουαρίου».

Ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτούς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ζητοῦντες τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης ἀνεχώρησαν διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 21ης Ἀπριλίου/4ης Μαΐου 2022, ὁμάς Ἀμερικανῶν Γερουσιαστῶν ὑπό τούς κ. Andy Harris καί κ. Jose Luis Correa ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ὑπεδέχθη μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, λέγων αὐτῇ ὅτι «Χαρά ἡμῶν εἶναι νά ὑποδεχώμεθα ὑμᾶς εἰς τήν παροῦσαν συγκυρίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ἡμῶν μετά τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα καί τῆς ἑορτῆς τοῦ Ραμαζανίου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πνευματική πρωτεύουσα τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, σημεῖον εὐλογίας ἀλλά καί σημεῖον πολιτικῆς διενέξεως.

Εἰς τό πλαίσιον τοῦτο το Πατριαρχεῖον διαδραματίζει σημαντικόν ποιμαντικόν καί θρησκευτικόν ἀλλά καί εἰρηνευτικόν καί συνδιαλλακτικόν ἔργον εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί ὅλην τήν Ἁγίαν Γῆν ἀρχῆθεν ἀλλά καί  ἀπό τοῦ 7ου μ.Χ. αἰῶνος εἰς τό πλαίσιον τῆς συμφωνίας τῆς συνθήκης τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου μετά τοῦ Χαλίφου Ὁμάρ Χαττάμπ.

Τό Πατριαρχεῖον διά μέσου τῶν αἰώνων διέσωσε ὄχι μόνον τά Χριστιανικά ἀλλά καί τά Ἰουδαϊκά Προσκυνήματα καί διατηρεῖ ταῦτα ὡς λειτουργικούς χώρους παρά τόν πόλεμον, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐξασκεῖται ὑπό τῶν ἐξτρεμιστῶν καί διά τοῦτο τό Πατριαρχεῖον παρά τοῦ ὅτι πολεμεῖται ἀπό τούς ἐξτρεμιστάς ἀπολαμβάνει σεβασμοῦ καί τιμῆς παρά πολλῶν. Ὁ Πανάγιος Τάφος εἶναι ἡ καρδιά τῶν Ἱεροσολύμων».

Ἀκούσαντες μετά προσοχῆς τά λεχθέντα ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου οἱ ἐξ Ἀμερικῆς Γερουσιασταί ἐξεδήλωσαν εἰλικρινές ἐνδιαφέρον νά βοηθήσουν τό Πατριαρχεῖον καί τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς διά δραστηρίων διαβημάτων αὐτῶν πρός τήν Ἰσραηλινήν Κυβέρνησιν. Δεχόμενοι μετ’ εὐχαριστιῶν τά δῶρα  εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου, ἐν οἷς καί ἐπάργυρος  πίναξ τῆς Ἱερουσαλήμ ἀνεχώρησαν διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Τήν Δευτέραν, 19ην Ἀπριλίου/2αν Μαΐου 2022, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ Θεόφιλος, παρουσίᾳ τοῦ κ. Γιοῦσεφ Νάσερ, τῆς συζύγου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ἐτίμησε διά τοῦ παρασήμου τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τόν κ. Admon Faraj, παρουσίᾳ τῆς συζύγου αὐτοῦ διά τήν λίαν σημαντικήν οἰκονομικήν προσφοράν αὐτοῦ  εἰς τήν ἀνέγερσιν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῶν Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τήν Κοινότητα τοῦ Κούφρ Σμέα τῆς περιοχῆς Ἄκκρης Πτολεμαΐδος τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου.

Ζητῶν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου ὁ κ. Admon Faraj, ἀνεχώρησε μετά τῶν συνοδευόντων αὐτόν διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας