1

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΠΟΙΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ

Εἰς ἔνδειξιν τῆς διαρκοῦς δεσμεύσεως διά τήν προώθησιν τῆς θρησκευτικῆς ἁρμονίας καί τήν καλλιέργειαν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, ἡ Α.Ε. ὁ  κ. MaulenAshimbayev, Πρόεδρος τῆς Γερουσίας τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Δημοκρατίας τοῦ Καζακστάν καί Ἐπικεφαλῆς τῆς Γραμματείας τοῦ Συνεδρίου τῶν Ἡγετῶν Παγκοσμίων καί Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν, ἡγήθη μιᾶς διακεκριμμένης Ἀντιπροσωπείας, ἀποτελουμένης ὑπό ὑπουργῶν, βουλευτῶν καί ἀξιωματούχων, οἱ ὁποῖοι τήν Δευτέραν, 6ηνἸουνίου 2023, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Μετά ἀπό ἔνθερμον ὑποδοχήν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄, ἡ Ἀντιπροσωπεία ἀπηύθυνεν ἐπίσημον πρόσκλησιν πρός τόν Μακαριώτατον, ὥστε νά συμμετάσχῃ εἰς τήν ἐπικειμένην διαδυκτιακήν συζήτησιν Στρογγυλῆς Τραπέζης: «Οἱ Θρησκευτικοί Ἡγέται Ἑνώνονται διά τήν Εἰρήνην».

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐκαλωσώρισεν ἐνθέρμως τήν Ἀντιπροσωπείαν καί ἔρριψε φῶς εἰς τήν βαθεῖαν ἱστορικήν σημασίαν τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὑπογραμμίζων τήν ὑπεροχήν του ὡς τῆς θρησκευτικῆς Κοινότητος μέ τήν ἐκτενεστέραν ἀδιάσπαστον ἱστορικήν κληρονομίαν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους».  Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν  ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων λειτουργεῖ ὡς ζωντανή μαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας καί τῶν ἀξιοθαυμάστων συναντήσεων τοῦ θείου μέ τό ἀνθρώπινον.

Ἀπηχῶν συναισθήματα, τά ὁποῖα ἀντηχοῦν εἰς μακρότητα χιλιετιῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ ἁπλώνει τήν πνευματικήν ἀκτινοβολίαν καί λαμπρότητα αὐτῆς εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον, ὑπερβαίνουσα τά ὅρια τῶν Ἁγίων Τόπων. Τό Πατριαρχεῖον, ἐτόνισεν, ἔχει διαδραματίσει κεντρικόν ρόλον εἰς τήν  διαφύλαξιν καί τήν καλλιέργειαν τοῦ πλουσίου μωσαϊκοῦ τῆς ζωῆς εἰς τήν περιοχήν, τό ὁποῖον καλλιεργεῖ ἕν περιβάλλον ἀναγνωρίσεως διαφορετικῶν πολιτισμῶν, ἐθνοτήτων καί θρησκειῶν. Μέσῳ τῆς ἀκλονήτου δεσμεύσεώς του, διά τήν προώθησιν ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τάς ρίζας αὐτῶν εἰς τάς Ἀβρααμιαίας παραδόσεις, ὡς διατυποῦνται εἰς τάς Ἱεράς Βίβλους, τό Πατριαρχεῖον ἔχει καλλιεργήσει μίαν γόνιμον συνύπαρξιν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, ἀνεξαρτήτως τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων αὐτῶν.

Ἐπιπλέον, ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ἀνεφέρθη εἰς τάς προσπαθείας  συνεργασίας, τάς ὁποίας ἀναλαμβάνουν αἱ  διάφοροι Ἐκκλησίαι καί αἱ Χριστιανικαί Κοινότητες εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. Ἡνωμέναι εἰς τόν αὐτόν κοινόν σκοπόν, προσπαθοῦν νά ἐξασφαλίσουν τήν εὐημερίαν  ὅλων τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀρχαίας καί ἱστορικῆς Χριστιανικής Κοινότητος. Αὗται αἱ θρησκευτικαί Κοινότητες ἐνστερνίζονται τόν σεβασμόν, τήν ἀνεκτικότητα καί τήν ἀμοιβαίαν εὐημερίαν καί στοχεύουν νά δημιουργήσουν ἕν ὑποδειγματικόν προηγούμενον, παράδειγμα  διά τόν ὑπόλοιπον κόσμον.

 

Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α.Ε. τοῦ κ. MaulenAshimbayevκαί ἡ ἀξιότιμος Ἀντιπροσωπεία αὐτοῦ φέρουν τεραστίαν σημασίαν, δεδομένων τῶν δυσκόλων συνθηκῶν, τάς ὁποίας ἰδίᾳ ἀντιμετωπίζει τήν στιγμήν ταύτην ἡ περιοχή. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐξέφρασε τήν πεποίθησιν Αὐτοῦ ὅτι ἡ ἐπίσκεψις αὕτη θά ἐνισχύσῃ  περαιτέρω τούς δεσμούς μεταξύ τοῦ Καζακστάν καί τῆς Ἱερᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, καθώς καί μέ τάς τοπικάς Ἐκκλησίας. Ὁ Μακαριώτατος ἀνεγνώρισε τόν καθοριστικόν ρόλον, τόν ὁποῖον διεδραμάτισεν ἡ Α.Ε. κ. Ashimbayevεἰς τήν  προώθησιν τῆς ειρήνης καί τῆς συμφιλιώσεως, τόσον εἰς περιφερειακόν ὅσον καί εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον, προσδίδων ἔμφασιν εἰς τό γεγονός ὅτι αἱ ἀξίαι αὗται εἶναι ἀκριβῶς ὅ,τι χρειάζεται ἡ περιοχή ἐν αὐτοῖς τοῖς καιροῖς τῶν δοκιμασιῶν.

Εὐλογῶν τήν Α.E. τόν κ. Ashimbayevκαί τήν Ἀντιπροσωπείαν αὐτοῦ διά τήν εὐγενῆ Ἀποστολήν τους, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσέτι ἐπεδαψίλευσε τάς εὐλογίας Αὐτοῦ ἐν τῷ λαῷ τῆς Δημοκρατίας τοῦ Καζακστάν, ὁμολογῶν τάς κοινάς ἀξίας καί τάς πνευματικάς διασυνδέσεις μεταξύ τῶν δύο περιοχῶν. Μέ τήν σειράν του, ἡ Α.E. ὁ κ. Ashimbayevκαί ἡ Ἀντιπροσωπεία αὐτοῦ εξέφρασαν τήν βαθείαν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν πρός τόν Μακαριώτατον διά τήν ἀποδοχήν τῆς προσκλήσεως εἰς τήν ἐρχομένην διαδικτυακήν συζήτησιν Στρογγυλῆς Τραπέζης μέ θέμα: «Οἱ Θρησκευτικοί Ἡγέται Ἑνώνονται διά τήν Εἰρήνην».

Ἡ Στρογγυλή Τράπεζα, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη τήν  6ηνἸουνίου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ἦτο ἀφιερωμένη εἰς τό VIIΣυνέδριον Ἡγετῶν Παγκοσμίων καί Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν ἐν Ἀστάνᾳ.

Ἐπιφανεῖςὁμιληταί, μεταξύτῶνὁποίωνὁΜακαριώτατοςΠατριάρχηςἹεροσολύμωνκ.κ. ΘεόφιλοςΓ΄καίἡΑ.Ε. ὁκ. Maulen Ashimbayev, καθώςκαίδιακεκριμένοιἈρχιραββῖνοι  τοῦἸσραήλ, ἐκπρόσωποιτοῦΛατινικοῦΠατριαρχείουκαίμέλητῶνΚοινοτήτωντῶνΜουσουλμάνων, τῶνΜπαχάϊκαίτῶνΔρούζων, ἄλλαιἐξέχουσαιπροσωπικότητες  ἐκόσμησαντήνΣτρογγυλήνΤράπεζανμέτάςδιορατικάςσυνεισφοράςσυμμετοχῆςαὐτῶν.

ΕἰςτήνὁμιλίανΑὐτοῦ, ὁΜακαριώτατοςἐξῆρετούςστόχουςκαίτάςπροτεραιότηταςτοῦΣυνεδρίουτῶν  ἩγετῶνΠαγκοσμίωνκαίΠαραδοσιακῶνΘρησκειῶν, ἐπαινῶντήνσταθεράνἑστίασιναὐτοῦεἰςτήνπροώθησιντοῦἀμοιβαίουσεβασμοῦ, τῆςἀνεκτικότητος, τοῦδιαλόγουκαίτῆςεἰρήνης. ὙπεγράμμισετήνσημασίαντοῦΣυνεδρίουδιάτήνἀναγνώρισιντοῦκομβικοῦρόλουπούδιαδραματίζειἡθρησκείαεἰςτήνἀνθρωπίνηνκοινωνίανκαίτάςδυνατότηταςαὐτῆςδιάτήνπροώθησιντῆςοἰκοδομήσεωςτῆςεἰρήνης.

Κατάτήνἐπιδίωξιντῆςεἰρήνης, ὁΠατριάρχηςἹεροσολύμωνἀνεγνώρισεπάραυτατάςμυριάδαςπροκλήσεις, τάςὁποίαςἀντιμετωπίζουναἱἘκκλησίαι, τονίζων, ὅτιἡγνησίαεἰρήνηἠμπορεῖνάοἰκοδομηθῇμόνονἐπάνωεἰςτάθεμέλιατοῦἀμοιβαίουσεβασμοῦκαίτῆςγνησίαςἐπιθυμίαςδιάτήνεὐημερίαντῶνἄλλων, ἀναγνωρίζωντάςἐγγενεῖςδυσκολίαςεἰςτήνδιατήρησιναὐτῶντῶνἀξιῶν.  ὉΜακαριώτατοςἐξήγησενὅτιεἰςτούςἉγίουςΤόπουςἡΧριστιανικήπαρουσίαἔρχεταιἀντιμέτωποςμέπρωτοφανεῖςἀπειλάςκαίἐπιθέσειςὑπόριζοσπαστικῶνἸσραηλινῶνὁμάδων, αἱὁποῖαιἀπορρίπτουντάςἀξίαςτῶνμεγάλωνμονοθεϊστικῶνπαραδόσεων. ἘξέφρασετήνλύπηνΑὐτοῦδιάτήντρέχουσανκατάστασινπραγμάτων, καθώςοἱἍγιοιΤόποιθάἔπρεπεἰδανικῶςνάχρησιμεύουνὡςπρότυπονδιάτάἔθνη, ἀποδεικνύοντεςὅτι  διαφορετικοίπολιτισμοί, θρησκεῖαικαίἐθνότητεςμποροῦννάσυνυπάρξουνκαίνάἀνθίσουνἀπόκοινοῦ.  Δυστυχῶς, ἡ πραγματικότης ἀπέχει πολύ ἀπό τό ὅραμα τοῦτο  εἰς τήν γῆν πού ἐνσαρκώνει τήν θεϊκήν καί  ἀνθρωπίνην συνάντησιν.

Η ἐπίσκεψις τῆς Α.Ε. τοῦ κ. MaulenAshimbayevκαί ἡ ἀξιότιμος Ἀντιπροσωπεία, ἀλλά καί τό γεγονός τῆς Στρογγυλῆς Τραπέζης, ὄχι μόνον συμβολίζουν τήν ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν μεταξύ Καζακστάν καί Ἱερουσαλήμ, ὡς ἐπαρατήρησεν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ἀλλ’ ἐπισφραγίζουν επίσης τήν βαθεῖαν σημασίαν τοῦ διαθρησκευτικοῦ διαλόγου, τῆς συνεργασίας καί τῆς ἀταλαντεύτου ἐπιδιώξεως τῆς εἰρήνης εἰς μίαν περιοχήν, ἡ ὁποία σφύζει ἀπό συνθέτους καί διαφόρους  προκλήσεις.

Καθώς ὡλοκληρώθη ἡ ἡμερίς, οἱ συμμετέχοντες εἰς τήν  Στρογγυλήν Τράπεζαν ἀπεχώρησαν, φέροντες μίαν ἀνανεωμένην αἴσθησιν δεσμεύσεως διά τήν προώθησιν  τῆς διαθρησκευτικῆς κατανοήσεως, τῆς ἁρμονίας καί τῶν συλλογικῶν προσπαθειῶν διά τήν εἰρήνην. Αἱ γόνιμαι ἀνταλλαγαί μεταξύ ἐκπροσώπων διαφορετικῶν θρησκειῶν καί παραδόσεων ἐλειτούργησαν ὡς ἰσχυρά ὑπενθύμισις τῆς δυνατότητος συνεργασίας καί κοινῶν ἀξιῶν, προκειμένου νά ὑπερβοῦν τά ὅρια καί νά προωθήσουν ἕνα καλύτερον κόσμον δι’ ὅλους.

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄εἶπεν ὅτι εἰς τήν ἀρχαίαν καί ἱεράν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου ἡ ἱστορία καί ἡ πνευματικότης συμπλέκονται, ἡ ἐπίσκεψις καί ἡ Στρογγυλή Τράπεζα ἵστανται ὡς φάροι ἐλπίδος, φωτίζοντες τήν πορείαν πρός ἕν μέλλον χαρακτηριζόμενον ἀπό εἰρήνην, συμπόνοιαν καί ἑνότητα μεταξύ πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξαρτήτως τοῦ θρησκευτικοῦ ὑποβάθρου αὐτῶν. Τό ταξίδιον πρός τήν  διαθρησκειακήν ἁρμονίαν συνεχίζεται,  μέ κάθε βῆμα ποιούμενον ὑφ’ Ἡγετῶν καί ἀντιπροσώπων νά ἀπηχῇ τήν κοινήν φιλοδοξίαν δι’ ἕνα κόσμον, ὁ ὁποῖος θά καθοδηγῆται ὑπό τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, τοῦ διαλόγου καί τήν ἐπιδίωξιν διαρκοῦς εἰρήνης.
Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 10ης /23ης Μαΐου 2023, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν  τοῦ παρά τήν Νέαν Πύλην ξενοδοχείου Notre Damme ἡ 35η τελετή τῆς ἀπονομῆς τίτλων εἰς τούς δέκα τρεῖς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῶν Ἀραβικῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ π. Φάραχ Μπαντούρ, τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, τῶν καθηγητῶν καί τῶν γονέων καί συγγενῶν τῶν ἀποφοίτων.

Ἡ τελετή αὐτή ἤρχισε διά τοῦ Παλαιστινιακοῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου καί δι’ ἀναγνώσεως Περικοπῆς ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ τελετή περιέλαβε ὡσαύτως ᾂσματα καί χορευτικά δρώμενα ὑπό τῶν μαθητριῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Σχολῆς καί ὁμιλίαν τοῦ πολυετοῦς εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν πεῖραν διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Σαμήρ Ζανανήρι.

Εἰς τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ ὁ Διευθυντής ἐπαρουσίασε τό ἀπό τριακονταπενταετίας ἐπιτελούμενον σημαντικόν ἐκπαιδευτικόν ἔργον τῆς Σχολῆς καί τοῦ ἔτους τούτου καί ἐπῄνεσεν τόν Μακαριώτατον διά τήν συμπαράστασιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Σχολήν.

Μία μαθήτρια τῆς Σχολῆς προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀνθοδέσμην ὡς ἐκδήλωσιν εὐχαριστίας διά τήν συμπαράστασίν Του εἰς τήν Σχολήν.

Εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν, μία μαθήτρια εἰς τήν Ἀγγλικήν καί εἷς μαθητής εἰς τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν. Καί οἱ τρεῖς ἐξέφρασαν τάς εὐχαριστίας αὐτῶν πρός τούς καθηγητάς αὐτῶν καί πρός τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποστήριξιν τοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Σχολήν.

Ἐψαλησαν Παλαιστινιακά ᾂσματα καί ἐχορεύθησαν Παλαιστινιακοί καί Ἑλληνικοί παραδοσιακοί χοροί.  Μέ τήν διδασκαλίαν τῆς κ. Παναγιώτας Καφετζῆ  καί μέ τήν ἐκτέλεσιν τοῦ κ. Νικολάου Μιχαηλίδου ἐψάλησαν Ποντιακά ἄσματα καί ἐχορεύθησαν Ποντιακοί χοροί.

Ἠκολούθησεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου διά στόματος π. Ἤσσα καί ἡ ἀπονομή τῶν τίτλων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων διά τῆς εὐχῆς καλήν Πανεπιστημιακήν καί κοινωνικήν ἐπιτυχίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩι ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩι 18-05-2023

Τήν Πέμπτην 5ην/18ην Μαΐου 2023 ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη:

α. Τόν ἐξοχώτατον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγελον Βλιώραν.

β. Τόν Πρέσβυν τοῦ Καζακστάν εἰς Ἰσραήλ κ. Bulat Sarsenbagev.

γ. Τούς Ἱερεῖς τῆς Κοινότητος Κούφρ Γιασίφ τοῦ Βορείου Ἰσραήλ π. Θεοδόσιον Μαχούλ και π. Χαράλαμπον μετά συνοδείας μελῶν τῆς Ὀργανώσεως International Human Rights.

δ. Ὁμάδα προσκυνητῶν ἐξ Οὐκρανίας καί Ρουμανίας.

ε. Τήν Μοναχήν Δανιηλίαν Ἐπιστάτριαν τῆς Μονῆς τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 4ης/17ης Μαΐου 2023, τά μέλη  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου τῆς Οὑγγαρίας ἐκ διαφόρων Ὁμολογιῶν, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἡ Ἀντιπροσωπεία εἶπε πρός τόν Μακαριώτατον ὅτι: «εἶναι τιμή δι’ ἡμᾶς νά εὑρισκώμεθα εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν καί νά ἐπισκεπτώμεθα Ὑμᾶς καί νά γνωρίζωμεν διά τό Ποίμνιον Ὑμῶν καί τήν δραστηριότητα Ὑμῶν».

Ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησεν: «χαιρετίζομεν καί ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς εἰς τήν Ρωμαιορθόδοξον Ἐκκλησίαν  Ἡμῶν, τήν ὁποίαν ἵδρυσεν Αὐτός ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἰς τήν γῆν, ἡ ὁποία ἐποτίσθη ὑπό τοῦ λυτρωτικοῦ αἵματος Αὐτοῦ».

O Μακαριώτατος ἀκολούθως εἶπεν ὅτι Ἰουδαῖοι καί Χριστιανοί συνδέονται διά τῆς κοινῆς παραδόσεως Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης καί Χριστιανοί καί Μουσουλμᾶνοι συνδέονται διά τῆς συνθήκης τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Σωφρονίου μετά τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ Χατάμπ τοῦ ἔτους 638 μ.Χ.

Ἐπί τῆς ὡς ἄνω παραδόσεως ταύτης ἐρείδεται καί ἡ ἀναγνώρισις τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὑπό τοῦ Κράτους τῆς Ἰορδανίας, τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιαστινιακῆς Ἀρχῆς.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ἀντηλλάγησαν τά ἁρμόζοντα τῇ περιστάσει δῶρα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩι ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩι

Τήν Τρίτην 3ην / 16ην Μαΐου 2023 ἡ  Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη:

Τόν Ἱερέα καί τούς ἐκπροσώπους τῆς κώμης Τουράν, προκειμένου νά προσκαλέσουν Αὐτόν διά θείαν λειτουργίαν καί Ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν κατά τήν 15ην /28ην Μαΐου 2023, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν ἱερέα τῆς Κοινότητος Κούφρ-Σμέα τῆς περιοχῆς Ἄκκρης -Πτολεμαΐδος, π. Σπυρίδωνα, μετά τοῦ ἀνεγείραντος τήν νέαν Ἐκκλησίαν τῆς κώμης ταύτης, Ἐπίτροπον κ. Γιοῦσεφ Νάσσερ καί τῶν υἱῶν αὐτοῦ καί συνεζήτησε μετ’ αὐτῶν θέματα τῆς Κοινότητος ταύτης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Κ. ΔΑΝΙΗΛ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 2ας/15ης  Μαΐου 2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς κ. Δανιήλ μεθ’ ὁμάδος κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

 

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καισαριανῆς τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἀφωσιωμένης ἱερατικῆς καί ἀρχιερατικῆς διακονίας αὐτοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλον, τήν φιλανθρωπίαν καί ἄλλας ποικίλας διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς στενῆς συνεργασίας αὐτοῦ καί τῆς συμπαραστάσεως πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Συγκεκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐπῄνεσεν Αὐτόν διά τήν σοφήν οἰακοστροφίαν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων πρός ὄφελος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩι ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩι 11-05-2023

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 28ης Ἀπριλίου /11ης Μαΐου 2023, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν κ. Trond Buckevitz ἐκ Νορβηγίας, ἐργαζόμενον ἀπό ἐτῶν εἰς τόν διάλογον εἰρήνης μεταξύ Ἰσραηλινῶν καί Παλαιστινίων καί τήν διάδοχον αὐτοῦ κ.  Ingrid Rosendorf Joys ἐργασθεῖσαν εἰς τήν ὀργάνωσιν ‘ The council for religious and life stance communities’.

Ἀκολούθως ἐδέχθη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, ἡγούμενον ὁμάδος 50 προσκυνητῶν·

καί τάς μοναχάς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Ὀρμύλιας Χαλκιδικῆς ὑπό τήν ἡγουμένην αὐτῶν μοναχήν Νικοδήμην·

καί ἐν τέλει τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βοκολάμσκ κ. Ἀντώνιον καί τόν π. Νικόλαον Μπαλασώφ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

 

Τέλος ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τήν κ. Madeea Axinciuc καθηγήτριαν Θρησκείας καί Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βουκουρεστίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 16ην/29ην Ἀπριλίου 2023, παραμονήν τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων, ἡ Κοινότης τοῦ Κάτω Πκέα, κώμης τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος ὑπό τόν Ἱερέα αὐτῆς π. Ἰωάννην, τούς Ἐπιτρόπους καί περί τά εἴκοσι μέλη, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον καί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον διά τήν παρεχομένην αὐτοῖς ἐκκλησιαστικήν, ἠθικήν καί ὑλικήν συμπαράστασιν.

Ὡσαύτως ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον αἱ ἀντιπροσωπεῖαι τῶν Ὀρθοδόξων Προσκόπων, οἱ ὁποῖοι μετέσχον εἰς τάς πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις τοῦ Πάσχα καί τοῦ Ὀρθοδόξου “Nadi” – Ὀρθοδόξου Λέσχης καί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν παρεχομένην συμπαράστασιν εἰς τήν Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἀγίαν Γῆν.

Ἐπίσης ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον ἀντιπροσωπεία τῆς ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί ἐζήτησεν τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά μετάβασιν τῆς χορῳδίας τῆς ἐνορίας  ταύτης εἰς τό Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας διά συνεργασίαν μετά τῆς χορῳδίας “Branko” τῆς πόλεως Nis- Νύσσης, γενετείρας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, καί μετά τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα Βελιγραδίου.

Τέλος, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον ὁ  μεταφραστής εἰς τήν Ἀραβικήν τῶν ἀναρτήσεων τοῦ Ἐπισήμου Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου δρ. Νικόλας Χούρη, ἀποκτήσας τήν Ἑλληνικήν ὑπηκοότητα, μετά τῶν γονέων αὐτοῦ, τῆς συζύγου αὐτοῦ δρ. Νικολέτας Παπαευγενίου καί τοῦ τέκνου αὐτοῦ καί ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπιδεικνυομένην αὐτῷ ἐμπιστοσύνην καί συμπαράστασιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Δευτέραν, 11ην /24ην Ἀπριλίου 2023, μετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ καί συνεχάρησαν Αὐτῷ ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Ἰωαννίκιος μετά προσκυνηματικῆς ὁμάδος αὐτοῦ ἀποτελουμένης ὑπό Ἱερέων καί λαϊκῶν·

ἐν συνεχείᾳ δέ, οἱ Ἱερεῖς καί ἡ Κοινότης τῆς Βηθλεέμ ὑπό τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτον,

 

ἀκολούθως οἱ Ἱερεῖς τῆς Κοινότητος τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων-Μπετσαχούρ, οἱ  Ἐπίτροποι τῆς Κοινότητος Τάϋμπε τῆς περιοχῆς Ραμάλλας καί οἱ Ἐπίτροποι τῆς Κοινότητος Ρέμλης, Ἀρχαίας Ἀριμάθαιας ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Νήφωνα,

οἱ ὁποῖοι καί προσεκάλεσαν τόν Μακαριώτατον εἰς τήν πανήγυριν τῆς Ρέμλης, τήν ἐρχομένην Κυριακήν τῶν Μυροφόρων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΗΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Τήν Τρίτην τῆς Διακαινισίμου, 5ην /18ην Ἀπριλίου 2023, ἔλαβον χώραν αἱ ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα ἡμῶν ἐπισκέψεις τῶν τοπικῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων Δυτικῶν καί Προχαλκηδονίων.

Πρῶτον ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν, Κουστωδοί τῆς Ἁγίας Γῆς. Τούτους ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῶν Σεβασμιώτατον π. Φραγκῖσκον Πατόν προσεφώνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ὅλαι αἱ ἄλλαι Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι τῶν Ἱεροσολύμων, ἤτοι τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον εἰς Ἱεροσόλυμα ὑπό τόν ἐκπρόσωπον τοῦ Λατίνου Πατριάρχου Σεβασμιώτατον Σόμαλη, ἡ Λουθηρανική Ἐκκλησία ὑπό τόν Ἀρχιερέα αὐτῆς Σεβασμιώτατον Σάνη Ἀζάρ, ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῆς Ναούμ Χουσάμ, αἱ Προχαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι Κόπται, Συριᾶνοι, Αἰθίοπες, πλήν τῶν Ἀρμενίων.

Ὅλους τούτους ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Παριάρχης Ἱεροσολύμων διά προσφωνήσεως.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη διά τάς εὐχάς αὐτῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πάσχα τούς ἱερεῖς καί τούς Ἐπιτρόπους τῆς Κοινότητος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Τήν ἐπίσκεψιν εἰς τάς Ἐκκλησίας Κοπτῶν, Συριάνων καί Αἰθιόπων ἀνταπέδωσεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας