1

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 2006

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ  ὁ  Γ΄

Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης

τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, ἔλεος καί εἰρήνην

ἀπό τοῦ Παναγίου καί ζωοδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

“Ἐάν ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσών εἰς τήν γῆν ἀποθάνῃ, καρπόν πολύν φέρει” (Ἰω. 12, 24).

Σήμερον, τήν εὔσημον καί λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως, συνετελέσθη ἡ ἀνακαίνισις τοῦ γένους ἡμῶν, διά τῆς τοῦ Κυρίου Ἀναστάσεως, καί ἐχαρίσθη ἡμῖν ἡ ἀθανασία, ἡ ἀτελεύτητος, ἀνεμπόδιστος καί ζωοποιός θέα τῆς Ἁγίας Τριάδος, διά τήν ὁποίαν τό πρῶτον ἐπλάσθη ὁ ἄνθρωπος, εἰ καί τοῦ σκοποῦ    ἐξέπεσεν, ἀπατηθείς ὑπό τοῦ ἀρχεκάκου διαβόλου καί ἐξολισθήσας εἰς θάνατον ψυχῆς τε καί σώματος. Ἠγαλλιάσαντο οἱ δίκαιοι ἐξαναστάντες ἀπό τῶν ζοφερῶν κευθμώνων τοῦ Ἅδου, τοῦ ἀπό τοῦ θεϊκοῦ φωτός χωρισμοῦ, καί ἀπέλαβον τῆς “εἰς ἣν ἀπέβλεπον” μισθαποδοσίας (Ἑβρ. 11, 26) , “ἥξαντες καί ὀφθέντες τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ”.

Πανηγυρίζουσιν ὅμως καί οἱ ζῶντες καί ἡ κτίσις ὁλόκληρος, διά τήν τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν. “Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται”, διότι ἔλαβον τήν πεῖραν τῆς Ἀναστάσεως· ἡ ἀναδημιουργία πάντων ἔχει ἀποταμιευθῆ ἐν τῷ Χριστῷ, οἱ δέ θεόφρονες μετέχουσι ταύτης μερικῶς, ἐν προγεύσει, ἐάν ἀξίως μετέχωσι τοῦ μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἰδού, τό μυστήριον τό ἀπρόσιτον εἰς τούς ἀμυήτους τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς· “εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινή κτίσις” (Β́ Κορ. 5, 17) προγευόμενος τῆς ἀθανασίας, διά τοῦ ζωοποιοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Δεσπότου καί κατοπτριζόμενος τήν ἄκτιστον δόξαν τοῦ Χριστοῦ διά τῆς καθάρσεως τοῦ ἐσόπτρου τῆς αὐτοῦ ψυχῆς, κατά τήν αὐτοῦ ἐργασίαν ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι τῶν ἀρετῶν. Καί ἐνῷ πρό τῆς Ἀναστάσεως ἦτο “φοβερός ὁ θάνατος τῷ ἀνθρώπῳ” μετά ταύτην καθίσταται “φοβερός ὁ ἄνθρωπος τῷ θανάτῳ” ἐνδυθείς τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, τήν αἰώνιον ζωήν, ἐνδυθείς μυστικῶς τόν ἴδιον τόν Χριστόν, τόν τοῦ θανάτου νικητήν (Γαλ. 3, 27).

Ὀλίγον ἀκόμη μέλλει ὠδίνειν ἡ κτίσις καί ὁ ἐκπεσών αὐτῆς βασιλεύς, ὁ ἄνθρωπος, ὑπό τήν βίαν τοῦ θανάτου ψυχῆς καί σώματος, μέχρις ὅτου τά πάντα ὑποταγῆ τῷ Θεῷ, ἀπό προσώπου τοῦ Ὁποίου “φεύξεται ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ” (Ρωμ. 8,22 Ἀποκ. 20, 11), μή φέροντα τήν ἀκαταμάχητον καί ἀφθαρτίζουσαν δόξαν Αὐτοῦ, ἐν τῇ Δευτέρᾳ ἐνδόξῳ Αὐτοῦ Παρουσίᾳ, μέχρις ὅτου, δηλονότι, ἀπολάβῃ ἡ   ὠδινομένη ὁμοίωσις τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος, τήν κατά Χριστόν τελείαν διαμόρφωσιν ἐν τῇ ἀνακαινίσει τοῦ σύμπαντος (Γαλ. 4, 19). Πράγματι, πολύς ὁ καρπός ὁ ἀποδοθείς τῷ Θεῷ διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, διά τῆς ὁποίας ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός ἡμῶν, ᾠκονόμησε τήν αἰώνιον ζωήν τῆς πλανηθείσης ἀνθρωπότητος!

“Χριστός ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει” (Ρωμ. 6, 9)· οὕτω καί οἱ Αὐτοῦ γνήσιοι θεράποντες, ἀποθνῄσκοντες καθ᾿ ἡμέραν τῇ σαρκί, σταυρούμενοι ὑπό τῶν ἔξωθεν πειρασμῶν καί πολεμούμενοι ὑπό τῶν ἔνδοθεν παθῶν, ἀναδείκνυνται νικηταί τῆς ἁμαρτίας καί τῆς θανατηφόρου φθορᾶς, διά τῆς δυνάμεως τοῦ ἑκουσίως Σταυρωθέντος καί αὐτεξουσίως Ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ ἀνιστῶντος ἐκ τῆς ἁμαρτίας τούς δι᾿ Αὐτόν σταυρουμένους, ἵνα “ἡμέρα διαυγάσῃ καί φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις” αὐτῶν (Β́ Πετρ. 1, 19). Πολλοί οἱ ἐχθροί Αὐτοῦ, οἱ πολεμοῦντες τήν Ἀνάστασιν καί μή συμβιβαζόμενοι μετά τοῦ κενοῦ μνήματος, οἱ τόν νέον Ἀδάμ συκοφαντοῦντες καί τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ ἀμφισβητοῦντες. Ὅμως, πάντας τούτους θά νικᾷ ἡ τοῦ Ἀναστάντος ἀγάπη, ἀμετακλήτως μεταγγίσασα εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν διά τῆς Ἀναστάσεως, μέγα ἔλεος καί τήν μετά τοῦ Θεοῦ Βασιλείαν.

Ἡ Ἁγία Σιωνῖτις Ἐκκλησία, τό τοῦ Θεοῦ κατοικητήριον, ἡ δεξαμένη πρώτη τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, ἀκαταπαύστως βιοῖ τήν σταυροαναστάσιμον χαράν, τήν ἐκ τοῦ Ζωοδόχου Τάφου πηγάζουσαν, δοξάζει δέ τόν ὑπέρ ἡμῶν Σταυρωθέντα καί ἐνδόξως Ἀναστάντα Ἰησοῦν Χριστόν, ἀντλοῦσα δύναμιν ἐκ τοῦ κενοῦ Μνήματος καί μαρτυροῦσα ὑπέρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς τούς ἐπισκέπτας τῶν Ἁγίων Τόπων. Ἡ χάρις αὕτη τοῦ Θεοδέγμονος Τάφου, θά διαλύσῃ τό σκότος τῆς κοσμικῆς ματαιότητος καί πλάνης, τό σκότος τῶν μεθοδεύσεων τῶν δαιμονικῶν πνευμάτων, θά ὁδηγήσῃ εἰς τήν μόνην ἀλήθειαν, τόν Χριστόν, τούς μακράν Αὐτοῦ κοπιῶντας καί θά ἐνισχύσῃ ἅπαντας εἰς τήν ὁδόν τῆς πρός Αὐτόν καί τόν πλησίον τελείας εἰρηνεύσεως καί ἀγάπης.

Χριστός Ἀνέστη.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ  ΑΓΙΟΝ  ΠΑΣΧΑ  ,βϚ́

Μετά Πατρικῶν εὐχῶν καί Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν,

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 17ης / 30ῆς Μαρτίου 2009, ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου Ben-Gurion τοῦ Τέλ-Ἀβίβ διά Λονδῖνον.

Ὁ Μακαριώτατος ἦτο προσκεκλημένος τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας, Dr. Ghazi – Bin Muhammad – Bin Talal, τοῦ Dr. Ali Gouma, the Grand Mufti of Egypt Dār-al-Ifta al Misriyyah καί τοῦ Rt. Revd and Rt.Hon. Dr. Richard Chartres, D.D. F.S.A., The Bishop of London.

Ὁ Μακαριώτατος συμμετέσχεν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ C-I (Council of One Hundred Leaders) World Dialogue Community, σκοπός τῆς ὁποίας εἶναι ἡ βελτίωσις τῶν σχέσεων μεταξύ τοῦ Ἰσλαμικοῦ καί τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

Ἡ συνάντησις τῆς Ἐκτελεστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει τούς χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἔλαβε χώραν ἀπό Δευτέρας, 17ης / 30ῆς ἕως Τρίτης, 18ης / 31ης Μαρτίου 2009. Ὁ Μακαριώτατος προετάθη νά εἶναι  ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου καί μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἐφιλοξενήθη ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Λονδίνου, Dr. Richard Chartres εἰς τήν προσωπικήν αὐτοῦ κατοικίαν, εἰς τό ἐπισκοπεῖον, The Old Deanery Dean’s Court London (EC4V 5AA).

Εἰς τό πλαίσιον τῶν ἐργασιῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς ὁ Μακαριώτατος συνήντησε τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἀγγλίας, Ἐξοχώτατον κ. Gordon Brown, τόν Προωθυπουργόν τῆς Αὐστραλίας καί τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας Σεβασμιώτατον κ. Rowan Williams. Μετά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐπέστρεψεν εἰς τά Ἱεροσόλυμα περί τό μεσονύκτιον τῆς Τρίτης, 18ης / 31ης Μαρτίου 2009.

Τήν Τετάρτην, 19ην Μαρτίου/ 1ην Ἀπριλίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς στρατιωτικούς τῆς Πολιτικῆς Διοικήσεως τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ (Kfar Etziοn) τοῦ Ἰσραήλ, κ. Ἰγιάντ Σιρχάν καί κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη. Οὗτοι ἐνημέρωσαν τόν Μακαριώτατον ἐπί τῶν προγραμματιζομένων διευκολύνσεων πρός τούς Χριστιανούς τῶν κατεχομένων περιοχῶν Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας διά τήν προσέλευσιν αὐτῶν κατά τήν περίοδον τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ δέ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος προεξῆρξε τῆς αὐτῆς ἀκολουθίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τήν Παρασκευήν, 21ην Μαρτίου / 3ην Ἀπριλίου 2009, ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη τόν Μακαριώτατον Μητροπολίτην Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.κ. Βλαδίμηρον μετά 5 Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Βίννιτσα κ. Συμεών, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Βίσγοροντ κ. Παύλου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βλαδίμηρ-Βολίνσκι κ. Νικοδήμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σεπετόφσκα κ. Βλαδιμήρ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περεγιασλάφ – Χμελνίτσκι, κ. Ἀλεξάνδρου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἀφίξει αὐτῶν, ἥτις, ὡς εἶπεν, ἐνισχύει τήν ὀρθόδοξον παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὡς καί οἱ πολυπληθεῖς μετ’ αὐτῶν ἀφικνούμενοι προσκυνηταί καί αἱ ἐν τῷ Ἰσραήλ διπλωματικαί ἀντιπροσωπεῖαι Ὀρθοδόξων Κρατῶν. Ἰδιαιτέρως ἔδωσεν ἔμφασιν εἰς τόν εἰρηνευτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου, ὅν καλεῖται νά διαδραματίσῃ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὡς ἐμφαίνεται καί ἐκ τῆς προσφάτου προσκλήσεως Αὐτοῦ νά ἀντιπροσωπεύσῃ τούς Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἰς τό  C-1 World Dialogue Community (βλ. προαναφερόμενα).

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτην Βλαδίμηρον διά τόν κόπον, εἰς τόν ὁποῖον ὑπεβλήθη νά ἐπισκεφθῇ καί πάλιν τούς Ἁγίους Τόπους, ὡς καί διά τήν προσπάθειαν αὐτοῦ νά γεφυρώσῃ τό εἰς Οὐκρανίαν ὑπάρχον ἐκκλησιαστικόν, κοινωνικόν καί πολιτικόν σχίσμα.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐπέδωσε τῷ Μακαριωτάτῳ  Μητροπολίτῃ  Οὐκρανίας  πολυτελῆ κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῖς δέ λοιποῖς Ἀρχιερεῦσιν ἀρχιερατικά ἐγκόλπια. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Οὐκρανίας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων ἀργυροῦν μικρόν εἰκονοστάσιον  διά τό γραφεῖον αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τήν εὐχήν τοῦ ἀναγνώστου εἰς τόν ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητήν, Ἐντιμότατον κ. Νεκτάριον Γοναρίδην, γόνον πολυτέκνου οἰκογενείας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου π. Δημητρίου Λουπασάκη, ἐφημερίου Ἁγίων Ἰσιδώρων Λυκαβηττοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς Παρασκευῆς ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα καί προεξῆρξε τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ὁμοίως, τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου προεξῆρξαν εἰς μέν τήν Κοινότητα Ρέμλης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, εἰς δέ τήν Κοινότητα Μπετζάλλας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων, κ. Δωρόθεος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 2007

ΘΕΟΦΙΛΟΣ   Γ ΄

λέ Θεο Πατριάρχης τς γας Πόλεως ερουσαλήμ

κα πάσης Παλαιστνης,

παντ τ πληρώματι τς κκλησας, χάριν κα λεος κα ερήνην

πό το Παναγου κα Ζωοδόχου Τάφου

το ναστάντος Χριστο.

«Ο π΄ αἰῶνος, λευθερώθητε· ο πεπεδημένοι, ξέλθετε· ο ν τ σκότει νακαλύφθητε· φέθητε, ο αχμάλωτοι, καί τυφλοί, ναβλέψατε· γειραι καθεύδων δάμ καί νάστα κ τν νεκρν· πεφάνη γάρ Χριστός νάστασις». (γ. ω. Δαμασκηνο, PG 96, 604)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σήμερον νικητήριοι ὕμνοι ἀντηχοῦν μυστικῶς ἀφ΄ ὅλης τῆς κτίσεως, ἐπιγείου καί οὐρανίου, ὁρωμένης καί ἀοράτου, διά τήν γενομένην παγκόσμιον καί αἰώνιον νίκην τοῦ Χριστοῦ, ἥτις «φώτισε τά σύμπαντα». Σήμερον, τά οὐράνια, ἡνωμένα ἐν τῇ μιᾷ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ μετά τῶν ἐπιγείων, ἀπό κοινοῦ ἀγάλλονται διά τό Πάσχα τό πάντερπνόν τε καί πανσεβάσμιον· διότι διά τοῦ Χριστοῦ «μία ποίμνη γέγονεν γγέλων καί νθρώπων». Σήμερον, αἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας, ὁριστικῶς καταργηθεῖσαι ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ καί διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κεῖνται τρόπαια τοῦ Βασιλέως τῶν ὅλων, τοῦ ὄντος Α καί Ω, ἀρχῆς καί τέλους (ποκ. 22, 13), δι΄ Οὗ τά πάντα ἐγένετο καί ᾯ τά πάντα γόνυ κάμψει, ἐπουράνιά τε καί ἐπίγεια καί καταχθόνια (Φιλ. 2, 12), κατά τήν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτόν καί ὑποτάξαι τῷ Θεῷ Πατρί τά πάντα (Φιλ. 3, 21).

Ἡ νίκη αὕτη δέν εἶναι ἀντιληπτή οὔτε ὁρατή τοῖς μή ἀναγεγεννημένοις  διά τοῦ λουτροῦ τῆς ἐν Χριστῷ παλιγγενεσίας καί πνευματικῆς ἐργασίας ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι καί ὁρατῷ Σώματι τοῦ Χριστοῦ, τῇ Ἐκκλησίᾳ· καθίσταται ὅμως αἰσθητή τοῖς πιστοῖς, καθ΄ ὅ μέτρον, πρός χάριν τοῦ Χριστοῦ «συμπάσχομεν, να καί συνδοξασθμεν» (Ρωμ. 8, 17). Οὕτως, οἱ εἰς Χριστόν πιστεύοντες, διά τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως εἰς τόν Ἀναστάντα καί τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συμμετοχῆς εἰς τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, τρόπῳ συμμετοχῆς εἰς τά Ἅγια Μυστήρια καί ἐφαρμογῆς τῶν τοῦ Χριστοῦ ἐντολῶν,  προβαίνουσιν «πό δόξης ες δόξαν, καθάπερ πό Κυρίου Πνεύματος» (Β΄ Κορ. 3, 18), μή ἐμποδιζόμενοι ὑπό ἐξωτερικῶν ἐμποδίων, ἀλλ΄ ἀπολαύοντες τῆς ὑπό Χριστοῦ ἐνεργουμένης ἐν τῷ ἔσω ἀνθρώπῳ ἐλευθερίας, ἔναντι τῶν πάλαι δεσμῶν τῆς θρησκευτικῆς πλάνης καί τῆς ἐμπαθοῦς βιοτῆς. Ταύτην τήν ἡμέραν προεκελάδει χαρμονικῶς ὁ Προφήτης Δαυίδ, λέγων ἐκ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, «οκ γκαταλεψεις τν ψυχν μου ες δην, οδ δσεις τν σιν σου δεν διαφθορν· γνρισς μοι δος ζως· πληρσεις με εφροσνης μετ το προσπου σου, τερπντητες ν τ δεξι σου ες τλος» (Ψαλμ. 15, 10.11). Οὕτω, καθώς λέγει ὁ ἅγιος πατήρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀναστάσεως, «ξεστι καί μν, άν θέλωμεν, αξσαι, καί τήν δοθεσαν μν χάριν μεγαλναι [τήν] διά το βαπτίσματος· αξεται δέ δι΄ ργων γαθν, καί λαμπροτέρα γίνεται καί φαιδρότερον μν παρέχει τό φς» (PG 50, 442).

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἡμῶν, καταγγέλλουσα καί εὐαγγελιζομένη ὡς ἑαυτῆς κρηπῖδα «ησον καί τήν νάστασιν» (Πράξ. 17, 18), προβάλλει ἑαυτήν, τό Σῶμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ὡς τήν ἐλπίδα τῆς ἀνθρωπότητος, εἰς τό ὁποῖον Σῶμα ἡ ἀνθρωπότης ἐγκεντριζομένη καί χάριτι Χριστοῦ, δυνάμει δέ τοῦ Ἁγίου καί Ζωαρχικοῦ Πνεύματος, μεταβαλλομένη ἀπό ἀγριελαίου εἰς καλλιέλαιον, δικαιοῦται, ἁγιάζεται, φωτίζεται καί θεοῦται, ὑπερβαίνουσα τά φυσικά μεταπτωτικά ὅρια τῆς φθορᾶς, τῆς θνητότητος καί τῆς ἀπέλπιδος ἁμαρτίας. Ἐν γάρ τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ ἐπελύθη ὁριστικῶς τό ἀνθρωπίνως ἄλυτον καί ἄφευκτον τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅιδου τοῦ παμφάγου, τοῦ πάλαι τιτρῴσκοντος ἀνεξαιρέτως δικαίους καί ἀδίκους· «πο σου θάνατε, τό κέντρον; Πο σου ιδη, τό νκος;» (Ρωμ. 15, 55). Διότι «κατεπόθη», σοῦ στένοντος, «τό κράτος, καί νπερ βασίλευας στέρησαι, ος δέ κατέπιες σχύσας, πάντας ξήμεσας· κένωσε γάρ τούς τάφους Σταυρωθείς, οκ σχύει το θανάτου τό κράτος».

Σήμερον, καθώς ἀνατέλλει «ατή τς γίας Κυριακς λαμπρά καί φαεσφόρος μέρα, ν τό κτιστον φς σωματικς κ το Τάφου πρόεισιν, ς Νυμφίος ραος τ κάλλει τς ναστάσεως», κατά τόν ἅγιον Πατέρα ἡμῶν Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν (PG 96, 628), τά εὐαγγέλια τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαινίσεως καί σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητος περιάγουσι τῆς γῆς τά πέρατα, ὁ δέ ἱστορικός χρόνος εἰς τό ἑξῆς ἑνοποιεῖται, καθώς «μέρ τ μέρ» ἐγγίζει ὁ ἀπαρτισμός τῆς ὀγδοάδος, ἡ ἔλευσις τῆς ἐν Χριστῷ καθολικῆς Ἀναστάσεως καί Δευτέρας ἐπιφανοῦς τοῦ Κυρίου Παρουσίας, ἀνακαινίσεως δέ τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἧς ἡ ἀπαρχή ὁ σήμερον Ἀναστάς ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου, οὗ τήν διαφύλαξιν ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης παρά Θεοῦ ἐμπεπιστεύμεθα, καί ἐξ Ἱερουσαλήμ Ἀνατείλας Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν.

Τέκνα ν Κυρί γαπητά,

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί ἡ ἀληθής ἐν Χριστῷ ζωή τῶν πιστῶν, ἀποτελοῦσι σημεῖον ἀναφορᾶς καί ἐλπίδος δι΄ ὅλην τήν ἀνθρωπότητα· διότι ἐν τῷ Χριστῷ «σφόδρα δοξασθησόμεθα, ν ετελεί τήν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι», ἀρκεῖ, ἵνα ἡ πολιτεία τῶν Χριστιανῶν κοσμῆται διά τῶν ἐν Χριστῷ ἔργων, καί ἵνα «παντοδαπν ρετν τάς λαμπάδας αυτν μπιπλμεν, καί τ λαί τς εποιίας [καί λεημοσύνης] ταύτας φθόνως ρδεύωμεν καί τ φωτιστικ πυρί τς ρθοδόξου νάπτωμεν Πίστεως». Οὕτω θά ὑπερβαίνωμεν ἀσφαλῶς τάς περί κύκλῳ δοκιμασίας, αἱ ὁποῖαι ἰδιαιτέρως πλήττουν τόν πολυπαθῆ ἡμῶν Ἅγιον τοῦτο Τόπον, ἀλλά καί σύμπασαν τήν ἀνθρωπότητα. «Ε τις, λοιπόν, εσεβής καί φιλόθεος, πολαυέτω τς καλς ταύτης καί φαιδρς πανηγύρεως· πάντες πολαύσατε το πλούτου τς χρηστότητος· νέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται, φάνη δέ κοινή Βασιλεία. Ατ δόξα καί τό κράτος ες τούς αἰῶνας τν αώνων. μήν».

Χριστός νέστη!

ν τ γίᾳ Πόλει ερουσαλήμ  ΑΓΙΟΝ  ΠΑΣΧΑ     ‚ϐζʹ

Μετά Πατρικν Εχν κα Πατριαρχικν Ελογιν,

Διάπυρος πρός Κύριον Εχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ   Γ΄

Πατριάρχης εροσολύμων
ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ Γ’ ΕΠΙ ΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΥ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

«Πόλις τοίνυν μαρτύρων, ἡ πόλις ἐστί τοῦ Θεοῦ, ἧς τεχνίτης καί δημιουργός ὁ Θεός, ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἡ ἐλευθέρα … Γένος δέ, τό μέν ἀνθρώπινον, ἄλλο ἄλλου, τό δέ πνευματικόν, ἕν ἁπάντων. Κοινός γάρ αὐτῶν Πατήρ ὁ Θεός, καί ἀδελφοί πάντες, οὐκ ἀπό ἑνός καί μιᾶς γεννηθέντες, ἀλλ’ ἐκ τῆς υἱοθεσίας τοῦ Πνεύματος εἰς τήν διά τῆς ἀγάπης ὁμόνοιαν ἀλλήλοις συναρμοσθέντες», λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος.

Ἀγάλλεται καί εὐφραίνεται ἡ ἁγία πόλις Ἱερουσαλήμ, τοὐτέστιν ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καί δή τοῦ συμμάρτυρος αὐτῶν Θεοφίλου, οὗτινος προφρόνως καί φερωνύμως τήν μνήμην ἐπιτελοῦμεν. «Ἡμῖν δέ», κατά τόν Μ. Βασίλειον, «οὐχ ἕνα πρόκειται θαυμάζειν, οὐδέ δύο μόνους ….., ἀλλά τεσσαράκοντα ἄνδρας, ὡς μίαν ψυχήν ἐν διῃρημένοις σώμασιν ἔχοντας».

Ἑπόμενοι τοῖς λόγοις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «τά μέν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενοι, τοῖς δέ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοι», οὐδέν ἄλλο ἐπιδιώκομεν εἰ μή τήν διακονίαν τῶν μαρτυρίων τῆς πίστεως ἡμῶν, τοὐτέστιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἀφ’ ἑνός καί τήν εἰς Χριστόν διαπαιδαγώγησιν καί διαφώτισιν τοῦ εὐλαβοῦς ἡμῶν ποιμνίου ἀφ’ ἑτέρου.

Τό Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τεθεμελιωμένον ἐπί τοῦ σταυρικοῦ καί μαρτυρικοῦ αἵματος τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ συνεχίζει τήν διά τῆς ὁδοῦ τοῦ μαρτυρίου ἀνοδικήν πορείαν αὐτοῦ, προσβλέπον πάντοτε εἰς τό «βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», δηλαδή τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ.

Δόξαν καί προσκύνησιν ἀναπέμποντες τῷ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ ἐπί τοῖς ὑπέρ ἡμῶν θαυμασίοις Αὐτοῦ, εὐχαριστοῦμεν Αὐτῷ.

Εὐχαριστίας ἐκφράζομεν ὡσαύτως ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ μνήμῃ τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας μαρτυρησάντων, ἡμέρᾳ ἐν ᾗ ἄγομεν τά ὀνομαστήρια Ἡμῶν, πρός πάντας ὑμᾶς τούς ἀθρόως παρευρεθέντας καί τιμήσαντας Ἡμᾶς καί συνεορτάσαντας μεθ’ Ἡμῶν τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοφίλου, ἰδιαιτέρου Προστάτου καί Πάτρωνος τῆς Ἡμῶν Μετριότητος.

Ὅλως ἰδιαιτέρως ὁλοθύμους εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν τῷ Γέροντι Ἀρχιγραμματεῖ Ἱερωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχῳ, προσφωνήσαντι Ἡμᾶς ἐκ μέρους τῶν τιμίων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καί τῶν προσφιλῶν Ἡμῖν μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, τῷ Ἐκλαμπροτάτῳ κ. Σωτηρίῳ Ἀθανασίου, Γενικῷ Προξένῳ τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἱεροσολύμοις, διαβιβάσαντι Ἡμῖν τάς εὐχάς τῶν μελῶν τῆς σεβαστῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτῃ Τύχωνι, Ἀντιπροσώπῳ παρ’ Ἡμῖν τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τῇ Ἐντιμοτάτῃ Πρέσβει τῆς Μολδαβίας εἰς τό Ἰσραήλ, κ. Λαρίσᾳ Μίκολετς, τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ναζαρέτ κ. Κυριακῷ, εὐχηθέντι Ἡμῖν ἐκ μέρους τῶν ἱερέων καί τοῦ ποιμνίου τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ, τῷ Πανοσιολογιωτάτῳ Ἱερομονάχῳ Φιλοθέῳ, Πατριαρχικῷ Ἐπιτρόπῳ εὐχηθέντι Ἡμῖν ἐξ ὀνόματος τῶν ἱερέων καί τοῦ ποιμνίου τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος, τῷ ποληῷ π. Ταουφίκ, ἐφημερίῳ τῆς κώμης Τάϋμπε ἐξ ὀνόματος τῶν ἱερέων τῆς περιοχῆς τῆς Ραμάλλας,  τῷ Πανοσιωτάτῳ Μοναχῷ Φωτίῳ, Σχολάρχῃ τῆς Πατριαρχικῆς ἐν Σιών Σχολῆς, τῷ Ἐντιμοτάτῳ κ. Γεωργίῳ Κοτσιμπῷ, διδασκάλῳ ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Σχολῇ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τῷ Αἰδεσιμωτάτῳ Οἰκονόμῳ Αΐσσα Τούμα ἐξ ὀνόματος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Κοινότητος Ἡμῶν καί τῷ ἐντιμοτάτῳ κ. Χαλήλ Ἀντράους, ἰατρῷ, εὐχηθέντι Ἡμῖν ἐξ ὀνόματος τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριωτικοῦ Συμβουλίου.

Προσέτι δέ δοξολογικάς καί εὐχαριστηρίους δεήσεις ἀναπέμψαμεν τῷ Παντοδυνάμῳ Θεῷ ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει καί τῇ Παλιγγενεσίᾳ τοῦ χριστεπωνύμου Γένους καί εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους. Ἔτι δέ ἐδεήθημεν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ γένους ἡμῶν ἀγῶσι.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων μετά τῆς γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ χριστεπωνύμου Αὐτοῦ πληρώματος τιμῶσα τήν παλλιγενεσίαν τοῦ 1821, ἐγκαρδίως εὐχομένη, ἀναφωνεῖ:

Ζήτω τό Ἔθνος.

Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου.

Ζήτω ἡ Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης»

ngg_shortcode_1_placeholder
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν Τετάρτην, 5/18.3.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖόν Του τόν κ. Dirk Lackovic -Van  Corp,  ἀντιπρόσωπον τῆς IOCC (International Orthodox Chtristian Charities, Inc.) εἰς τά Ἱεροσόλυμα μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ, κ. Χρυσάνθης Λοΐζου καί ἐδέχθη ὑπ’ αὐτῶν ἐνημέρωσιν ἐπί τῆς συνεχιζομένης ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας  ὑπό τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως εἰς Γάζαν διά τοῦ ἐκεῖ Ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου.

Τήν Παρασκευήν, 7/20.03.2009, ὁ Μακαριώτατος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Πατριαρχείου μετέβη εἰς τήν Πανεπιστημιούπολιν Μπιρζέτ, παρακειμένην εἰς τήν πόλιν τῆς Ραμάλλας, εἰς τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ἔνθα ὡς γνωστόν ἤρξατο προσφάτως ἡ διαδικασία ἀνεγέρσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου σχολείου, καί προεξῆρξεν τῆς ἀκολουθίας τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου διά τήν ἐκεῖ Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τοῦ Πατριαρχείου, ἀριθμοῦσαν περί τά 1.500 μέλη.

Εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή. Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς βοηθείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀνυμνουμένης ὑπό τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τό μέσον τῆς ὁποίας διανύομεν.

Οἱ ἱερεῖς καί τό Συμβούλιον τῆς κωμοπόλεως ἐξέφρασαν εἰς τόν Μακαριώτατον τάς εὐχαριστίας τοῦ  Ὀρθοδόξου λαοῦ διά τήν ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου καί τό ὅλον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ, καρπός τοῦ ὁποίου εἶναι καί ἡ ἔγκρισις ποσοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου  (1.000.000) εὐρώ ὑπό τῆς European Commission διά τήν ἀνέγερσιν σχολείου τῆς Κοινότητος αὐτῶν.

Τό Σάββατον, 8/21.03.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Πρόεδρον καί τόν Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς  Ρωσίας,  Sergey E. Shcheblugin καί Mikhail Yakushev, οἵτινες καί ἐπέδωσαν Αὐτῷ ποσόν ὕψους δέκα (10.000) χιλ. εὐρώ διά τούς πληγέντας τῆς Γάζης.

Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη πεντηκονταμελῆ  ὁμάδα πιστῶν τῆς Κοινότητος τοῦ Πκέα, κώμης τοῦ Βορείου Ἰσραήλ.  Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν αὐτοῖς τήν σημασίαν τῆς ἑνότητος καί τῆς συνεργασίας διά τήν ἐπιβίωσιν καί τήν πρόοδον τῆς Κοινότητος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ

Τήν Τετάρτην, 12 / 25.2.09, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα 30 προσκυνητῶν ἐκ Βουλγαρίας, 20 προσκυνητῶν ἐξ Αὐστρίας καί 30 προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας, τῶν τελευταίων συνοδευομένων ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χερσονήσου κ. Ἰωάννου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γεροσλάβ Κυρίλλου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας. Τούτους ἐχαιρέτισεν καί ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος, ὡμίλησεν αὐτοῖς πνευματικῶς καί ἐπέδωσεν αὐτοῖς ἀναμνηστικά ἐνθύμια τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τήν Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Ὀρθοδόξου Συμβουλίου / Executive Committee of the Orthodox Congress, ἀποτελουμένην ἀπό τόν κ. Ράϊκ Ζαρζούρα ἐκ Ναζαρέτ, ὡς Πρόεδρον, καί τούς κ. Φάραχ Μπαράνσκυ, Ἐμίλ-Ἰλ-Ἄσμαρ, Τζώρτζ Τζαμάλ καί Γαντούς Μιλάντ ὡς μέλη, μετά τῶν ὁποίων συνεζήτησε θέματα πρός προώθησιν, ἀφορῶντα τό ποίμνιον τῶν Κοινοτήτων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἰσραήλ. Τά κυριώτερα τῶν θεμάτων τούτων ἦσαν ἡ χριστιανική ἀνατροφή τῶν τέκνων εἰς τήν οἰκογένειαν, ἡ ὀρθή διδασκαλία τῆς ἀραβικῆς γλώσσης, ἡ χριστιανική ὀρθόδοξος παιδεία εἰς τά κατηχητικά σχολεῖα· ἐπίσης, ἐτονίσθη ἡ ἐκτύπωσις βιβλίων χριστιανικῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας διά τοῦ Συλλόγου «Νούρ-Ἴλ-Μασσίχ / Φῶς Χριστοῦ» εἰς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας,  πρός διαμόρφωσιν καί σφυρηλάτησιν τῆς χριστιανικῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως καί ταυτότητος.

Πρός τό τέλος τῆς συναντήσεως ταύτης προσῆλθον εἰς τόν Μακαριώτατον καί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Τμήματος Παλαιστινίων Προσφύγων τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.), κ. Ράμζη Ζανανίρη, κα. Μαίρη Κουμσίγιε καί κ. Τζώρτζ Σαχάρ. Οὗτοι ἐνημέρωσαν τόν Μακαριώτατον καί τά μέλη τοῦ Ὀρθοδόξου Συμβουλίου περί τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν διά τήν βοήθειαν πρός τούς πληγέντας τῆς Γάζης παρά του Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε ἀμφοτέρους ἐπί τῆς διαβιβασθείσης χρηματικῆς βοηθείας εἰς Γάζαν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου διά τοῦ ἐκεῖ ἐκπροσώπου αὐτοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος  κ. Ἀλεξίου.

Τήν Παρασκευήν, 14 / 27.2.09, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς ἐκπροσώπους τοῦ Συνδέσμου Προσκόπων τῶν Κοινοτήτων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινικῆς Αὐτονομίας  μέ Πρόεδρον τόν κ. Μάχερ Σαχλίγιε, ὡσαύτως Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Προσκόπων / International Scout Link Desmοs. Μετά τούτων  συνεζήτησεν ὁ Μακαριώτατος τρόπους ἀπασχολήσεως τῶν νέων μέ δραστηριότητας  ἐντός τοῦ Πατριαρχείου καί μέ  ἀποστολήν αὐτῶν εἰς κατασκηνώσεις εἰς Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος τό προσεχές θέρος.

Οἱ  ἐκπρόσωποι οὗτοι ἐπέδωσαν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀναμνηστικήν πλακέταν φέρουσαν τό σύμβολον τοῦ Συνδέσμου Προσκόπων, ὡς εὐχαριστήριον διά τήν παρασχεθεῖσαν αὐτοῖς ὑπό Αὐτοῦ βοήθειαν καί συμπαράστασιν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_3_placeholder
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΜΑΔΗΒΑΝ

Τήν Παρασκευήν, 7/20-2-2009, ἐπραγματοποιήθη καί ὡλοκληρώθη ἡ προγραμματισθεῖσα καί προαναγγελθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Συνάντησις ἐκπροσώπων Νεολαίας ἐκ τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, εἰς Μαδηβᾶν τῆς Ἰορδανίας.

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Νεολαιῶν, εἷς  ἐξ  ἑκάστης Ἐνορίας καί Κοινότητος, ἑβδομήκοντα πέντε (75) τό σύνολον, προσεκλήθησαν ἀπό τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μέ διοργανωτάς τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτον,  τόν Γέροντα Ἀρχιμανδρίτην π. Χρυσόστομον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, τούς πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρίτας π. Ἰννοκέντιον, π. Ἀριστόβουλον,  τόν πανοσιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Γαλακτίωνα καί τόν ἐκ Κανᾶ φιλόλογον κ. Φάντι Ἀμπντ-Ἐλ-Νούρ.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Νεολαίας προσῆλθον εἰς τόν παρά τήν Ἀνατολικήν Ὄχθην τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνου καί παρά τόν τόπον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί ἔλαβον μέρος εἰς τήν ἐκεῖ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.

Περί τήν μεσημβρίαν οἱ ἐκπρόσωποι εἶχον ἤδη φθάσει εἰς τήν πόλιν τῆς Μαδηβᾶς, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ ὁποίου ὑπάρχει εἰς ψηφιδωτόν ὁ βυζαντινός χάρτης τοῦ 6ου αἰ., ἀπεικονίζων μέ θαυμαστήν ἀκρίβειαν καί τέχνην τήν Ἁγίαν Γῆν τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πέριξ τοῦ Ναοῦ τούτου λειτουργεῖ πλῆρες Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον, ἀναδειχθέν εἰς Πρότυπον Ἐκπαιδευτικόν Κέντρον διά τῆς ἐπιμελείας τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰννοκεντίου ὡς καί ξενοδοχεῖον, εἰς τό ὁποῖον καί κατέλυσαν ὡς φιλοξενούμενοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Νεολαίας.

Περί τήν 2.00αν μ.μ. ἔφθασαν ἐξ  Ἱεροσολύμων ὁ Μακαριώτατος μετά συνοδείας τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, διατελέσαντος ἡγουμένου ἐν Μαδηβᾶ, καί παρεκάθισαν εἰς γεῦμα μετά τῶν ἐκπροσώπων τῆς Νεολαίας, παρουσίᾳ τοῦ πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰορδανίαν κ. Ἡρακλέους Ἀστεριάδου καί ἱερέων τοῦ ποιμνίου.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν τράπεζαν καί εἰς τόν σύντομον χαιρετισμόν Αὐτοῦ ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τοῦ προσκυνήματος τῆς Μαδηβᾶ ὡς τόπου συναντήσεως τῆς Νεολαίας, ὁ δέ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μαδηβᾶ, ἰατρός κ. Ἀντζελάτ, ἀντιπροσφωνῶν,  ἐτόνισε τήν σημασίαν τοῦ προσκυνήματος τῆς Μαδηβᾶ ὡς τῆς καρδίας τῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων καί τῆς πόλεως τῆς Μαδηβᾶ καί τοῦ ἑλληνορθοδόξου σχολείου αὐτῆς, ἀναδειχθέντος ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰννοκεντίου ὡς κέντρου ἐκπαιδευτικοῦ καί ἐπαγγελματικοῦ, εἰς ὅ συνέβαλε λίαν σημαντικῶς καί ὁ διατελέσας ἐκεῖ ἡγούμενος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος.

Τήν 4.00ην μ.μ. ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μαδηβᾶς τῇ συμμετοχῇ ὅλων τῶν ἐκπροσώπων τῆς Νεολαίας.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τά μέλη τῆς Νεολαίας εἰς τήν αἴθουσαν Νεολαίας τοῦ προσκυνήματος τῆς Μαδηβᾶς. Τά κύρια σημεῖα τῆς προσφωνήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ἦσαν περίπου τά κάτωθι:

«Συναντώμεθα σήμερον μεθ’ ὑμῶν, τῶν ἐκπροσώπων Νεολαίας τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν, Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τήν προτροπήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός με, τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ὑμεῖς εἶσθε ὡς νέοι ἡ ἐλπίς τοῦ μέλλοντος τῆς Ἐκκλησίας. Διά τούς νέους ἐπέδειξαν  ἰδιαιτέραν ποιμαντικήν εὐαισθησίαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Λάβετε ὡς παράδειγμα τόν Μέγαν Βασίλειον διά τοῦ λόγου αὐτοῦ: «Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων». Ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι καί  Ἡμεῖς προσεγγίζομεν ὑμᾶς, ἵνα ἐν εἰλικρινείᾳ ἀσχοληθῶμεν μέ τούς προβληματισμούς ὑμῶν, ἵνα μεταδώσωμεν εἰς ὑμᾶς τήν ἐμπειρίαν Ἡμῶν καί βεβαιότητα ὅτι ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ  καί τοῖς μυστηρίοις αὐτῆς εὑρίσκεται ἡ ἀλήθεια, τό νόημα καί ἡ γνησιότης τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. «Ἐν Χριστῷ ζῶμεν, κινούμεθα καί ἐσμεν».

«Βαλόντες χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον», ὅτε πρό τριετίας ἐκάλεσεν Ἡμᾶς ὁ Θεός εἰς τό Πατριαρχικόν ἀξίωμα, δέν στρεφόμεθα πρός τά ὀπίσω, ἀλλά ἐπεκτεινόμεθα ἐπί τά ἔμπροσθεν καί προσκαλοῦμεν ὑμᾶς νά ἔλθητε καί νά ἀνακαλύψητε  τούς προσκυνηματικούς, πνευματικούς καί πολιτιστικούς θησαυρούς, τούς ὁποίους ἔχει ἡ Μήτηρ ὑμῶν καί ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, Σιωνῖτις Ἐκκλησία, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Εἷς ἐκ τῶν θησαυρῶν τούτων εἶναι  τό προσκύνημα τοῦτο μετά τοῦ χάρτου τής Μαδηβᾶς, ἑλκῦον τήν προσοχήν ἐπισκεπτῶν ἀπό τήν ὑφήλιον.

Τείνομεν πρός ὑμᾶς χεῖρα Πατρικήν ἐν τῷ πνεύματι τῆς ταπεινώσεως, τῆς συγγνώμης, τῆς συγχωρήσεως καί τῆς συνδιαλλαγῆς, τό ὁποῖον μεταδίδει εἰς πάντας ἡμᾶς ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία κατά τήν περίοδον ταύτην τοῦ Τριῳδίου, τῆς προετοιμασίας τῆς εἰσόδου ἡμῶν εἰς τήν νηστείαν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τόν βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Μεγαλειότατον Ἀβδάλλα Β’  Ἴμπν-Χουσέϊν, διά τήν ὑποστήριξιν Αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον μας εἰς τό πλαίσιον τῆς δημοκρατικῆς καί τῆς ἀνεξιθρήσκου διακυβερνήσεως τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας καί τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰννοκέντιον διά τήν παρεχομένην γενναιόδωρον φιλοξενίαν καί περαίνομεν λέγοντες ὅτι σκοπός τῆς συναντήσεως ταύτης ἦτο  ἡ στενοτέρα γνωριμία ὑμῶν μετά τοῦ Πατριαρχείου καί μεταξύ ὑμῶν καί προτείνομεν πρός τούτοις τόν διορισμόν Ἐπιτροπῆς τῆς Νεολαίας, ἥτις θά εἶναι εἰς ἐπικοινωνίαν ἐπί μονίμου βάσεως μετά τοῦ Πατριαρχείου, ἵνα ἀφουγκράζηται τά προβλήματα, τούς στοχασμούς καί τούς προβληματισμούς τῆς νεότητος διά κατευθύνσεις καί λύσεις».

Μετά τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐρωτήσεις,  εἰς τάς ὁποίας ἔδωσεν τάς ἑξῆς περίπου ἀπαντήσεις:

Τό Πατριαρχεῖον ἀναγνωρίζει ὅτι πολλά ὑπολείπονται εἰσέτι νά γίνουν, ἀλλά ταῦτα ἀπαιτοῦν χρόνον καί συντονισμόν πολλῶν δυνάμεων. Τό Πατριαρχεῖον, παρά τάς ἐλλείψεις, τάς ὁποίας ὁμολογεῖ καί δέν καλύπτει, καί πρίν, ἀλλά κυρίως τήν τελευταίαν τριετίαν, ἔτεινεν οὗς εὐήκοον εἰς τό ποίμνιον, ἐβοήθησεν εἰς τήν ἀποτελείωσιν ἀνεγέρσεως ναῶν, ἐτέλεσεν ἐγκαίνια αὐτῶν, ἤρξατο νά ἀνεγείρῃ σχολεῖα, ὡς εἰς Μπετζάλλαν, Μπιρζέτ καί Ραμάλλαν, ἀνεβάθμισεν λειτουργοῦντα σχολεῖα, ὡς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἰς Ἱεροσόλυμα καί τοὺ σχοελείου εἰς Ραμάλλαν, ἀπέστειλε νέους εἰς Ἑλλάδα μέ ὑποτροφίαν διά σπουδάς εἰς ἄλλας ἐπιστήμας καί τήν Θεολογίαν, ἐξετύπωσεν βιβλία ὀρθοδόξου πνευματικῆς οἰκοδομῆς διά τοῦ Συλλόγου αὐτοῦ «Νούρ-Ἰλ-Μασίχ-Φῶς Χριστοῦ» εἰς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ἀπέστειλε νέους διά κατασκηνώσεις εἰς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐβοήθησε χρηματικῶς ἐνορίας, συλλόγους καί σχολεῖα, ἐχορήγησεν γῆν διά συνοικισμόν εἰς χωρίον τῶν Ποιμένων καί εἰς Ναζαρέτ, προέβη εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας διά τήν λειτουργίαν τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου καί ἀναμένει τήν ἀπάντησιν τῶν ἁρμοδίων ἐπί τοῦ θέματος, καλλιεργεῖ πνεῦμα ἑνότητος, καθ’ ὅτι βλέπει ὅτι πάντες ἡμεῖς «Χριστοῦ ἐσμεν» καί οὐχί «τοῦ Παύλου ἤ τοῦ Ἀπολλώ», ἀπέστειλε τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον ὡς ἐκπρόσωπον εἰς τήν πρόσφατον ἐν Ἀθήναις συνάντησιν τοῦ «Συνδέσμου» τῇ προσκλήσει τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ κ. Σπυρίδωνος Τσιμούρη, διώρισε τριακονταμελῆ Συμβουλευτικήν Ἐπιτροπήν  ἐπιλέκτων μελῶν τοῦ ποιμνίου εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας διά τήν παρακολούθησιν τῶν προβλημάτων τοῦ ποιμνίου καί τήν ἐνημέρωσιν καί τήν παροχήν ὀρθῆς συμβουλίας ἐπ’ αὐτῶν, ἀξιοποιεῖ ἐν διαφανείᾳ τήν περιουσίαν αὐτοῦ διά τήν συντήρησιν τῶν προσκυνημάτων καί τῶν καθιδρυμάτων αὐτοῦ, ἐζήτησε τήν συνεργασίαν μετά τῆς νεολαίας ἑκάστης Κοινότητος ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἱερέως αὐτῆς, ἔχει ἀνοικτάς τάς θύρας διά προσερχομένους εἰς ἱερωσύνην καί μοναχισμόν, ἐάν οὗτοι προπαιδεύωνται καταλλήλως εἰς μονάς καί θεολογικάς σχολάς καί δέν θεωροῦν τό λειτούργημα καί ἀξίωμα τοῦτο ὡς βιοπορισμόν καί ἐάν διακρίνωνται ἀπό πνεῦμα ὑπακοῆς καί ταπεινώσεως καί διά τοῦ τρόπου αὐτῶν προθύμως συντελοῦν εἰς τήν οἰκοδομήν καί τήν ἑνότητα τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπί τούτοις  ὁ Μακαριώτατος, εὐλογῶν, ἔλυσε τάς ἐργασίας τῆς  συναντήσεως ταύτης, ἀναθέτων εἰς τόν Ἀρχιμανδίτην π. Ἀριστόβουλον νά ἀπαντήσῃ εἰς ἄλλας ἐρωτήσεις ἀφορώσας εἰς πνευματικήν κατεύθυνσιν καί εἰς τήν συνέχειαν τῆς ἀρξαμένης ταύτης συνεργασίας μετά τῆς νεολαίας μέ προοπτικήν τῆς ἑπομένης  συναντήσεως τό προσεχές θέρος εἰς καθορισθησόμενον τόπον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

ngg_shortcode_4_placeholder
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Τήν Τρίτην, 4/17 Φεβρουαρίου 2009 ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς στρατιωτικούς τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ, κ. Ἰγιάντ Σιρχάς καί κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη μετά συνοδείας αὐτῶν, εἰς πρώτην συνάντησιν μετά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, διά συζήτησιν ἐπί θεμάτων ἀφορώντων τήν διαφύλαξιν  τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς περιοχάς μεταξύ Ἱεροσολύμων καί κατεχομένων περιοχῶν Βηθλεέμ καί Μπετζάλλας, ἐκδόσεις ἀδειῶν διά προσέλευσιν εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν  καί ἐν γένει διευκολύνσεις κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν τοῦ Πατριαρχείου κατά τήν διάβασιν αὐτῶν ἀπό τούς στρατιωτικούς ἐλέγχους, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τήν περιοχήν μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_5_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑ Τῼ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤῼ

Τήν 26ην Ἰανουαρίου / 8ην Φεβρουαρίου 2009, Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τήν πλησίον τῆς Ναζαρέτ κώμην τοῦ Ἀϊλαμπούν. Εἰς τό Ὀρθόδοξον ἐκκλησίασμα τῆς κώμης ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον καί διένειμε φυλλάδια ὀρθοδόξου περιεχομένου. Τήν Τετάρτην, 29ην Ἰανουαρίου / 11ην Φεβρουαρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας μετά τῶν ἱερέων αὐτῶν, διά νά τούς εὐλογήσῃ.Ἀκολούθως ἐδέχθη ἐκπροσώπους τῆς Κοινότητος τῆς Ἰόππης δι’ οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν αὐτῆς παρά τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ τῇ μεσολαβήσει τοῦ Πατριαρχείου.

Τέλος, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Ἀρχιεπίσκοπον Βερολίνου καί  Γερμανίας, κ. Μᾶρκον, τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, παρουσιάζοντα τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰωάσαφ, ὡς τόν νέον προϊστάμενον τῶν ἱερῶν Μονῶν α. τῆς Ἀναλήψεως ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν καί β. τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς εἰς Γεθσημανῆν, ἀναλαμβάνοντα τά καθήκοντα αὐτοῦ τό πρῶτον μετά τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μετά τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς καί μετά τήν ἐκλογήν τοῦ νέου Πατριάρχου τῆς Ρωσίας Μακαριωτάτου κ. Κυρίλλου καί ζητοῦντα τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν εἰς τό πλαίσιον τῶν ὡς ἄνω Μονῶν ἐν τῇ δικαιοδοσίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Τό Σάββατον, 1ην / 14ην Φεβρουαρίου, ὁ Μακαριώτατος συνηντήθη μέ τους ἐντιμοτάτους κ. S. E. Shcheblygin, Πρόεδρον καί κ. M. Yakushev, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς Ρωσίας μεθ’ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτῶν. Τό Ἵδρυμα τοῦτο ἔχει ὡς σκοπόν τήν προώθησιν  τῆς πολιτιστικῆς παραδόσεως καί κληρονομίας τῆς Ρωσίας καί τήν καλλιέργειαν ἀγαθῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοῖς ἐπί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου ὡς φρουροῦ τῶν Ἁγίων Τόπων καί ἐγγυητοῦ τῆς ὑπάρξεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν διά πνευματικῶν μέσων καί διά τῆς περιουσίας αὐτοῦ.

Ὁ Πρόεδρος καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος διεβεβαίωσαν τόν Μακαριώτατον διά τήν διάθεσιν συνεργασίας αὐτῶν  μετά τοῦ Πατριαρχείου καί ηὐχαρίστησαν διά τάς κατευθυντηρίους γραμμάς, τάς ὁποίας ὁ Μακαριώτατος ἐχάραξεν αὐτοῖς διά τοῦ λόγου Αὐτοῦ καί διά τήν γενναιόδωρον παροχήν τῆς συνεργασίας Αὐτοῦ.

Ἡ συζήτησις περιεστράφη καί περί τήν ἤδη παρασχεθεῖσαν βοήθειαν παρά τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς Γάζαν, παρά τάς συνηντωμένας δυσκολίας προωθήσεως τῆς ἀνθρωπιστικῆς  βοηθείας εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν, καί περί τήν δυνατότητα χρηματικῆς ἐνισχύσεως τῶν ἐμπεριστάτων τῆς Γάζης ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Την Κυριακήν 2αν / 15ην Φεβρουαρίου,  συνέπεσε ἡ Κυριακή τοῦ Ἀσώτου μέ τήν Δεσποτικήν ἑορτήν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. Εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης Σεϊδανάγιας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ἐτελέσθη πανηγυρική θ. Λειτουργία, μετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας, κ. Θεοδοσίου. Τήν ἱεράν πανήγυριν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ, ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Τήν Δευτέραν, 3ην / 16ην Φεβρουαρίου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς Καταμόνας τῆς Νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί ἐπίσης πολλῶν ἱερέων. Εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον περί τοῦ Ἁγίου Συμεών ὡς δέκτου τῆς ἐκπληρώσεως τῆς προσδοκίας τῶν ἐθνῶν, ἡ ὁποία ἦτο ὁ Χριστός.

Κατά τήν δεξίωσιν εἰς τό ἡγουμενεῖον ὁ Μακαριώτατος  ηὐχήθη εἰς τόν ἡγούμενον τῆς Μονῆς, σεβάσμιον γέροντα, π. Θεοδώρητον νά συνεχίζῃ ἐπί ἔτη τήν ἀφωσιωμένην διακονίαν  του καί νά διατηρῇ  ὡς τόπον ἀγιασμοῦ τόν ναόν καί τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου.

Ἐκ τοῦ γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_6_placeholder
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

Ἀπό 11-14ης Φεβρουαρίου 2009 ἔλαβε χώραν εἰς Βηθλεέμ ἡ 15η Συνάντησις βουλευτῶν καί ἄλλων προσωπικοτήτων Ὀρθοδόξων κρατῶν, τήν  ὁποίαν διωργάνωσε τό International Foundation for the Unity of Orthodox Christian Nations /Διεθνές ῞Ιδρυμα διά τήν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν  Ἐθνῶν, ἐν συνεργασίᾳ μέ τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν καί μέ θέμα: “The role of traditional religions in search of peace decisions and answers to the challenge of a global and regional threats and conflicts”. / «Ὁ ρόλος τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν εἰς τήν ἀναζήτησιν ἀποφάσεων εἰρήνης καί ἀπαντήσεων εἰς τήν πρόκλησιν τῶν  παγκοσμίων καί περιφερειακῶν ἀπειλῶν καί διαμαχῶν».

Τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν “Convention Center” παρά τάς λίμνας τοῦ Σολομῶντος, μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος, ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’.

Ἐξ ὀνόματος τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς Ἀμποῦ-Μάζεν, ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, κ. Σαλάμ Φαγιάντ. Ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἱδρύματος ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ, καθηγητής κ.  Valeri Alexeev καί ὁ κ. S. Popov, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Σχέσεων μέ δημοσίους συλλόγους καί θρησκευτικά ἱδρύματα.

Εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν ἀνεγνώσθη ὁ Χαιρετισμός, τόν ὁποῖον ἀπέστειλαν οἱ Μακαριώτατοι Πατριάρχαι Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιος, Βουλγαρίας κ. Μάξιμος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος.

Πρός τιμήν τῶν  120 μελῶν τῆς Διασκέψεως ταύτης, παρέθεσε δεῖπνον τό ἑσπέρας τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, Πέμπτης, 12ης Φεβρουαρίου, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ ἐν Ραμάλλᾳ Προεδρείου Αὐτοῦ, ὁ Πρόεδρος τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας,  κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς-Ἀμποῦ Μάζεν,  προσκεκλημένου ὄντος, τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεοφίλου μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Τούς μετέχοντας τῆς Διασκέψεως μετά τοῦ Προϊσταμένου τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποστολῆς (Missia) Ἀρχιμανδρίτoυ Τύχωνoς καί ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος  εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, τήν Παρασκευήν, 13ην Φεβρουαρίου, 2009.

Δραττόμενος τῆς  εὐκαιρίας τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε τό γηραιόν καί διακεκριμένον μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, κ. Ἰωάννην Τλήλ, νά ἀναγνώσῃ ἐκ τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, “Ι AM JERUSALEM”, περί τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὅτι: Οὗτος εἶναι ὁ σύνδεσμος Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἡ ἀδιάπτωτος συνέχεια τῆς ἱστορίας τῶν Ἱεροσολύμων, ὁ σύνδεσμος τοῦ παρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος, ὁ αἰώνιος Ἀβραάμ, ὁ Πατριάρχης ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Ἁγίας Γῆς, Χριστιανῶν, Ἰουδαίων καί Μουσουλμάνων. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί οἱ πιστοί Αὐτοῦ ἀνεγίνωσκον τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ εἰς τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἐπί 2.000 ἔτη, ὅτε οἱ Ἰουδαῖοι ἐτέλουν ἐν ἐξορίᾳ. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἅγιος Σωφρόνιος ἐχάραξε τό 638 μ.Χ. τόν τρόπον συμβιώσεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Ὁ πρόεδρος τῆς Διασκέψεως κ. Valeri Alexeev προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ ἐγκόλπιον ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον καί οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Duma, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Σερβίας προσέφερον ἐπίσης τά συμβολικά δῶρα αὐτῶν εἰς τόν Μακαριώτατον. Ἀνταποδίδων ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς ἕνα ἕκαστον αὐτῶν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου. Εἰς τόν διοργανωτήν τοῦ Συνεδρίου ἐκ μέρους τῆς Παλαιστινικῆς Αὐτονομίας, Dr. G. Hanania, προσέφερε τό μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου, ἐπαινῶν αὐτόν διά τήν ἀφοσίωσιν αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἀκολούθως τά μέλη τῆς Διασκέψεως ἐπεσκέφθησαν τόν Πανάγιον Τάφον. Μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος παρέθεσεν αὐτοῖς  γεῦμα εἰς τό ξενοδοχεῖον Notre-Dame.

Ὁ Μακαριώτατος, τόσον εἰς τάς προσφωνήσεις Αὐτοῦ, ὅσον καί εἰς τάς συζητήσεις μετά τῶν μελῶν τῆς Διασκέψεως ταύτης ἀνηνέχθη εἰς τήν ὑπόστασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς: «μάρτυρος τοῦ φωτός τοῦ σεσαρκωμένου Λόγου». «Τό φῶς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι εἰρήνη, εἶναι δικαιοσύνη ἐπί τῆς γῆς. Εἶναι ἀληθής φιλανθρωπία, ἡ οποία προέρχεται ἀπό τόν Θεόν μόνον καί ἡ ὁποία προτρέπει ὅλους τούς χριστιανούς νά ἀγαποῦν τόν πλησίον. Ἡμεῖς προσευχόμεθα συνεχῶς εἰς τάς λειτουργικάς προσευχάς ἡμῶν πρός Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀγαθός καί ἀγαπᾷ τό ἀνθρώπινον γένος. Εἴθε ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά ἐπιδεικνύωμεν τήν ἰδίαν φιλανθρωπίαν εἰς πάσας ἡμῶν τάς πράξεις καί ἐνεργείας. Ἐδῶ, εἰς τήν Βηθλεέμ, ἐγεννήθη ἡ ἀληθινή αὐτή φιλανθρωπία». Ὁ Μακαριώτατος  ὑπεγράμμισε τόν ρόλον τοῦ  Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς τῆς μόνης Αὐτοκεφάλου τοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί εἰς τήν διά τούτων διαμόρφωσιν τῆς ταυτότητος τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἐπίσης ὑπεγράμμισε τόν εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς ἀντιξόους περιστάσεις τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅπερ καί προσφάτως κατεφάνη διά τῆς ἐμπράκτου συμπαραστάσεως τοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς πληγέντας ἐκ τῆς πολεμικῆς συρράξεως εἰς Γάζαν. Τέλος,  ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἰδιαιτέρως τόν ἑνοποιόν ρόλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, διατηρεῖ τήν ἑνότητα τῶν κρατῶν τούτων ἐν τῇ ποικιλίᾳ αὐτῶν, σεβομένη τάς ἐθνικάς, γλωσσικάς καί πολιτιστικάς ἰδιαιτερότητας ἑκάστου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_7_placeholder