1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΟΛΛΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1961-1965

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων δημοσιεύει τήν ἀποσταλεῖσαν εἰς αὐτήν ἐπιστολήν τοῦ ἐκ Κερκύρας ἐλλογιμωτάτου Ἀρχιτέκτονος κ. Λεωνίδου Κόλλα, ἡ ὁποία ἀναφερεται εἰς τό ἔργον τῆς  Ἀναστηλώσεως  τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κατά τά ἔτη 1961-1965, χορηγίᾳ τῆς εὐσεβοῦς πηγῆς τῆς Ἑλλάδος.

Τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1961, ὁ κ. Κόλλας, ὑπηρετῶν εἰς τήν Διεύθυνσιν Ἀναστηλώσεων τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἀρχαιοτήτων καί Ἀναστηλώσεως τοῦ Ὑπουργείου Προεδρίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπεστάλη ἀπό τόν Γενικόν Διευθυντήν, κ. Ἰωάννην Παπαδημητρίου, Πατριαρχοῦντος τότε τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Βενεδίκτου, διά νά ἀναλάβῃ ὑπό τήν ἰδότητά του ὑπηρεσίαν εἰς τό συσταθέν, τό 1958, κοινῇ ἀποφάσει τῶν τριῶν Μειζόνων Προσκυνηματικῶν Κοινοτήτων, Ἑλληνορθοδόξων,  Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων Κοινόν Τεχνικόν Γραφεῖον, διά τήν Ἀναστήλωσιν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Κόλλα καλύπτει ἕν κενόν εἰς τόν χῶρον τῆς ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου, μή δυνηθείσης, λόγῳ φόρτου ἐργασίας καί ἐλλείψεως προσωπικοῦ, νά ἀναφερθῇ εἰς τάς ὑπογραφείσας ἱστορικάς Προσκυνηματικάς Συμφωνίας καί ἐπιτελεσθείσας λίαν ἐπιτυχῶς στερεωτικάς, συντηρητικάς καί ἀνακαινιστικάς ἐργασίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν περίοδον  1961-1965, ἐπί ἀοιδίμου Πατριάρχου Βενεδίκτου, ἀποτελούσας τόν πρόδρομον τοῦ ἐπιτελεσθέντος ἱστορικοῦ ἔργου τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τῶν νῦν ἐπιτελουμένων ἐργασιῶν συντηρήσεως τοῦ δαπέδου τοῦ χώρου τῆς Ροτόντας καί τοῦ Ἑπτακαμάρου, τῇ εὐλογημένῃ πρωτοβουλίᾳ τοῦ νῦν Προκαθημένου Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’.

Εὐχαριστοῦντες θερμῶς τῷ κ. Κόλλᾳ, εὐχόμεθα αὐτῷ τήν χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου πρός συνέχισιν τῆς ἐπιστημονικῆς Προσκυνηματικῆς ἐρεύνης διά τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ ἀρχείου τῆς περιόδου 1961-1965, καθ’ ἥν ὑπηρέτησεν εἰς τό ἔργον.

Παραθέτομεν ἀναλυτικῶς αὐτούσιον τήν ἐπιστολήν ταύτην, πιέσατε ἐδῶ:

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η Κ. ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΔΕΙ ΔΙΑΛΕΞΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 6ης/19ης Ὀκτωβρίου 2022, ἡ ὁμότιμος καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἔδωσεν διάλεξιν εἰς τό πλαίσιον τοῦ Συνεδρίου “New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its region” εἰς τό Αuditorium / αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Friends of Israel Museum, εἰς τό κέντρον τῆς Νέας Πόλεως Ἱεροσολύμων διά τήν ἀναστήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ἔργου ἱστορικοῦ καί ἐμβληματικοῦ, συμφώνως πρός μελέτην Διεπιστημονικῆς ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας ἡ ἰδία ἡ κ. Μοροπούλου ἡγεῖτο καί συμφώνως πρός τήν συμφωνίαν τῶν τριῶν Μειζόνων Προσκυνηματικῶν Κοινοτήτων, Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Κουστωδίας τῆς Ἁγίας Γῆς καί Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων, φυλάκων τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος.

Ἡ κ. Μοροπούλου ἐπαρουσίασε τό ἔργον τοῦτο διά τῶν διευκρινίσεων αὐτῆς καί διά σχετικῶν εἰκόνων ἀπό ὀθόνης εἰς ὁμάδα εἰδημόνων τῆς Ἀρχαιολογίας καί ἄλλων εἰδικοτήτων, παρουσίᾳ δέ καί ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου.

Ἡ ἐμπεριστατωμένη διάλεξις αὐτή δημοσιεύεται διά τούς ἐνδιαφερομένους εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἴδε link:

Τήν προτεραίαν τῆς διαλέξεως  Τρίτην, 5ην/18ην Ὀκτωβρίου 2022, ἡ κ. Μοροπούλου ἐγένετο δεκτή εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τήν ἑπομένην δέ τῆς διαλέξεως ἐγένετο δεκτή ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Εἰς ἀμφοτέρας τάς ἐπισκέψεις ὑπεγραμμίσθη ὁ καθοριστικός ρόλος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά τήν διαφύλαξιν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος καί τοῦ Καθεστῶτος τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς εἰρήνης εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἅμα δέ καί τῆς κ. Μοροπούλου διά τήν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου ἔργου .

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
«ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ…»

 (Ποιητικόν κείμενον)

Ἡ ἱστοσελίς ἡμῶν φιλοξενεῖ εἰς τάς στήλας αὐτῆς τό ἐξαιρετικόν πόνημα περί τῆς Ιερουσαλήμ τῆς Ἀλεξανδριανῆς Γεωργίας Σικελιανοῦ, ἐκλεκτοῦ τέκνου τοῦ  Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, προλογισθέν ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’,

(πιέσατε ἐδῶ link)

 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄: «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥΣ»

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ ἔγραψε τό ἀκόλουθο ἄρθρο γιά τήν ἐφημερίδα The Times:

«Ἔχοντας ὑπηρετήσει ὡς ἱερέας στή βορειοανατολική Ἀγγλία πρίν ἀπό πολλά χρόνια, θυμᾶμαι τίς συννεφιασμένες μέρες τοῦ Ἰανουαρίου. Ἐδῶ στήν Ἱερουσαλήμ, ἐνῶ ἀπολαμβάνουμε ἕνα πιό φωτεινό καί θερμότερο κλίμα, ξέρουμε τί εἶναι νά ζεῖς τό σκοτάδι. Ὡς Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἔχω τό προνόμιο νά ἡγοῦμαι τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας στούς Ἁγίους Τόπους. Ὁ πρῶτος ἀπό τούς 140 προκατόχους μοῦ ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος, ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἱερουσαλήμ καί ὁ ἀδελφός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μαζί μέ ἄλλους ἡγέτες, ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος μαρτύρησε γιά τήν πίστη του. Ὡς Κοινότητα ἔχουμε δεῖ αὐτοκρατορίες νά ἀνεβαίνουν καί νά πέφτουν. Ἔχουμε ἐπιζήσει ἀπό πολιορκίες, εἰσβολές, πληγές καί διωγμούς. Καί μέσα ἀπό ὅλα αὐτά, μείναμε πιστοί στόν Κύριό μας, γιατί μέσα στό σκοτάδι γνωρίζουμε ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι τό φῶς καί ἡ ζωή μας.

Στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Eὐαγγελιστοῦ διαβάζουμε ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής «ἦλθεν ὡς μάρτυρας στό φῶς» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία αὐτή ἦταν ἡ ἀποστολή μᾶς ἐδῶ καί δύο χιλιετίες. Δέν εἴμαστε ἁπλῶς οἱ θεματοφύλακες τῶν ἱερῶν τόπων, εἴμαστε ζωντανοί μάρτυρες τοῦ φωτός τοῦ Θεοῦ.

 Ὡς μάρτυρες τοῦ φωτός, ἐπιδιώκουμε νά εἴμαστε μία εὐλογία στίς μεταβαλλόμενες καί προκλητικές κοινωνίες, στίς ὁποῖες ζοῦμε. Παρέχουμε ὑγειονομική περίθαλψη, ἐκπαίδευση καί Κοινοτικές ὑπηρεσίες. Φροντίζουμε τούς ἡλικιωμένους, καλωσορίζουμε τούς πρόσφυγες καί φροντίζουμε τούς ἀπόρους, ἀνεξαρτήτως πίστεως, ἐθνικότητος ἤ καταγωγῆς. Καλωσορίζουμε ἑκατομμύρια προσκυνητές καί διατηροῦμε καί ἐξυπηρετοῦμε τούς πιό ἱερούς τόπους τοῦ Χριστιανισμοῦ. Σέ ὅλα αὐτά κατευθύνουμε τούς ἀνθρώπους στό φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Παρ’ ὅλα αὐτά τά καλά ἔργα, ἡ παρουσία μᾶς στήν Ἱερουσαλήμ ἀπειλεῖται. Οἱ Ἐκκλησίες μας ἀπειλοῦνται ἀπό Ἰσραηλινές ριζοσπαστικές περιθωριακές ὁμάδες. Στά χέρια αὐτῶν τῶν Σιωνιστῶν ἐξτρεμιστῶν ἡ Χριστιανική Κοινότητα στήν Ἱερουσαλήμ ὑποφέρει πολύ. Οἱ ἀδελφοί καί οἱ ἀδελφές μας εἶναι θύματα ἐγκλημάτων μίσους. Οἱ Ἐκκλησίες μας βεβηλώνονται καί βανδαλίζονται τακτικά. Οἱ κληρικοί μᾶς ὑπόκεινται σέ συχνούς ἐκφοβισμούς. Ἡ ὁρκισμένη πρόθεση αὐτῶν τῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων εἶναι νά σβήσουν τό φῶς τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος ἀπό τήν Παλαιά Πόλη.

 Σέ μικρή ἀπόσταση περπατώντας ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Παναγίου Τάφου, στή διαδρομή τοῦ προσκυνήματος, βρίσκεται ἡ Πύλη τῆς Γιάφφας-Πύλη τοῦ Δαυΐδ, ἡ κύρια εἴσοδος στή Χριστιανική συνοικία τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ. Τό νά περπατᾶς σέ αὐτόν τόν δρόμο σημαίνει νά συμμετέχεις στό ταξίδι τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος, περιβάλλεσαι ἀμέσως ἀπό ἐκκλησιαστικές ὁμάδες ἀπό ὅλο τόν κόσμο καθώς πλήθη προσκυνητῶν προσκυνοῦν στήν Ἐκκλησία τοῦ Παναγίου Τάφου, τόν τόπο τῆς Σταύρωσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων εἶμαι μεταξύ ἐκείνων πού περνοῦν ἀπό τήν Πύλη τῆς Γιάφφας, καθώς ὁδεύουμε πρός τήν  Βηθλεέμ, γιά νά γιορτάσουμε τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι στήν Πύλη τῆς Γιάφφας / Πύλη τοῦ Δαυΐδ, ἐκεῖ ὅπου μιά Ἰσραηλινή ριζοσπαστική ὁμάδα ἐπιδιώκει νά καταλάβει δύο μεγάλα κτίρια, πού ἀποκτήθηκαν μέσω παρανόμων συναλλαγῶν. Μέ περισσή ἀνειλικρίνεια ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ φυσική τούς παρουσία ἐκεῖ δέν θά ἐπηρεάσει τήν ἀκεραιότητα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας. Ὡστόσο, γνωρίζουμε ἀπό τίς προηγούμενες ἐνέργειές τους στό St John’s Hostel, μιά τοποθεσία ἀκόμα πιό κοντά στόν Πανάγιο Τάφο πού ἐπίσης καταλήφθηκε μέ δόλο πρίν ἀπό μερικά χρόνια, ὅτι αὐτό δέν εἶναι ἀλήθεια. Ἡ συμπεριφορά τους θά εἶναι καταστροφική γιά ὅλους τούς Χριστιανούς. Οἱ τοπικές οἰκογένειες, πού ἔχουν ζήσει ἐδῶ γιά γενεές, θά αἰσθάνονται ἀνεπιθύμητες στό σπίτι τούς καί οἱ προσκυνητές πού λαχταροῦσαν νά ἐπισκεφτοῦν τή γενέτειρα τῆς Χριστιανικῆς πίστεως θά ἔχουν μειωμένη ἐμπειρία.

Ἡ ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς Πύλης τῆς Γιάφφας δέν θά ἦταν μόνο δυστυχία γιά τίς τοπικές οἰκογένειες καί τήν παγκόσμια Χριστιανική οἰκογένεια, ἀλλά καί γιά τούς ἴδιους τούς Ἁγίους Τόπους. Ἡ Ἱερουσαλήμ φιλοξενεῖ τρεῖς μονοθεϊστικές θρησκεῖες, τόν Ἰουδαϊσμό, τόν Χριστιανισμό καί τό Ἰσλάμ, καί ἀποτελεῖ ἐδῶ καί πολύ καιρό ἕνα διαφωτιστικό παράδειγμα μιᾶς πολυπίκοιλης Κοινότητος. Εἶναι ἡ πνευματική πρωτεύουσα τοῦ κόσμου, πού ἀποτελεῖται ἀπό μία οἰκογένεια θρησκειῶν, οἱ ὁποῖες ἀπολαμβάνουν μία μακρά καί μοναδική πλούσια κληρονομιά. Ἡ ὀμορφιά αὐτῆς τῆς πόλεως βασίζεται στήν πολιτιστική καί θρησκευτική της ποικιλομορφία. Δουλεύοντας γιά τόν ἀποκλεισμό μιᾶς Κοινότητος, τῶν Χριστιανῶν, αὐτοί οἱ ριζοσπάστες, ἀποτελοῦν ὑπαρξιακή ἀπειλή ὄχι μόνο γιά τή Χριστιανική οἰκογένεια ἀλλά καί γιά τήν ἴδια τήν Ἱερουσαλήμ, ἕνα σημεῖο πού ὑποστηρίζεται ἀπό τόσους πολλούς ἀπό τούς Ἑβραίους συγκατοίκους μας στούς Ἁγίους Τόπους.

 Ὅλοι συμμεριζόμαστε τό ὅραμα ὅτι αὐτοί οἱ ριζοσπάστες δέν εἶναι ἀντιπροσωπευτικοί τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ ἤ τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ καί ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν ποικιλομορφία καί τούς διαφορετικούς χαρακτῆρες ὅλων τῶν συνοικιῶν τῆς Παλιᾶς Πόλεως νά προστατεύονται πρός ὄφελος τῆς Ἱερουσαλήμ καί ὅλου τοῦ κόσμου».
Η ΣΤΕΡΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΝΑΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΠΕΤΖΑΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΥ

Διαρκοῦντος τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου 2021, ἐν συνεργασίᾳ τῆς Δημαρχίας Μπετζάλλας καί τοῦ Πατριαρχείου τῇ τεχνικῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Πατριαρχείου κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου καί τοῦ Δημάρχου κ. Νικόλα Χαμής ἐστερεώθη ἡ στέρνα τοῦ ἡγουμενείου Μπετζάλλας καί περιεχαράχθη ὀλίγον, χάριν διευρύνσεως τῆς δημοσίας ὁδοῦ, πρός διευκόλυνσιν τῶν διερχομένων ὀχημάτων τῶν κατοίκων τῆς Μπετζάλλας. Ἴδε λεπτομερείας εἰς τό κάτωθι ἄρθρον τοῦ κ. Μητροπούλου:

“Ἡ ἱστορική στέρνα (Φρέαρ) τοῦ Ἡγουμενείου τῆς Μπετζάλλας”

Ὑπό τοῦ ἀρχιτέκτονος  Δρ. Μητροπούλου Θεοδοσίου

Ἡ στέρνα αὐτή βρίσκεται βόρειο-ἀνατολικά τοῦ Ἡγουμενείου τῆς Μπετζάλλας[1] ὅπου καί ἐφάπτεται μετ’ αὐτοῦ καταλαμβάνοντας ὁλόκληρη  τήν υπεδάφεια ἔκταση τοῦ κήπου, ἐνῶ τό στόμιο αὐτῆς βρίσκεται ἐντός τοῦ κήπου. Ἡ στέρνα αὐτή ἔχει ὀρθογωνική κάτοψη διαστάσεων (5X8X6M) καί εἶναι λαξευμένη στό βραχῶδες ὑπέδαφος τῆς περιοχῆς, ἐνῶ ἡ καμαροσκεπαστή ὀροφή τῆς εἶναι κατασκευασμένη ἀπό ἀσβεστολίθους καί ὑδραυλικό κονίαμα. Τήν τεχνική αὐτή τήν συναντοῦμε καί στίς στέρνες τοῦ Δαυΐδ, πού βρίσκονται στήν Βηθλεέμ, οἱ ὁποῖες ἐπίσης εἶναι κατασκευασμένες μέ τήν ἴδια τεχνοτροπία.[2] Ἐσωτερικά ἡ στέρνα εἶναι ἐπιχρισμένη μέ παχύ στρῶμα κουρασανίου πάχους 10εκ. περ., ὥστε  νά ἐμποδίζεται ἡ διαρροή τῶν ὑδάτων. Ἡ στέρνα αὐτή εἶναι ἀρχαιότατη, ἱστορικά δέ, θά πρέπει νά ἔχει σχέση μέ τίς στέρνες (φρέατα) τοῦ Δαυΐδ πού βρίσκονται στήν Βηθλεέμ. Τό Ἡγουμενεῖο τῆς Μπετζάλλας θά οἰκοδομηθεῖ μετά τό 1862 (ἔτος κατασκευῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στήν Μπετζάλλα) στήν ἱστορική αὐτή θέση τῆς ἐν λόγῳ στέρνας. Μέ τήν σημερινή διαμόρφωση τῆς ὁδοῦ πέριξ τοῦ Ἡγουμενείου, μιά μεγάλη βραχώδης μάζα τῆς στέρνας θά ἐκσκαφεῖ (ἀφαιρεθεῖ) καί στήν θέση της θά κατασκευαστεῖ λιθόκτιστος τοῖχος ὕψους ἄνω τῶν 4μ. προκειμένου νά συγκρατηθοῦν οἱ ὑδραυλικές πιέσεις πού προέρχονται ἀπό τά ὕδατα τῆς στέρνας. Ἐπειδή τό στόμιο ὑπερχείλισης τῆς στέρνας εἶχε καλυφθεῖ ἀπό τόν ἐξωτερικό περιμετρικό τοῖχο, αὐτό εἶχε σάν συνέπεια νά ἀνέλθει ἡ στάθμη τῶν ὑδάτων πολύ ὑψηλά ἐντός τῆς στέρνας, μέ ἀποτέλεσμα τήν αὔξηση τῶν πιέσεων στά λιθόκτιστα τοιχώματα καί τήν δημιουργία κατακόρυφων ἀνησυχητικῶν ρηγματώσεων μέ ἄμεσο κίνδυνο ὁλικῆς κατάρρευσης τοῦ λιθόκτιστου θόλου τῆς στέρνας. Σήμερα τό Δημαρχεῖο τῆς Μπετζαλλας, τό ὁποῖο διενεργεῖ στερεωτικές ἐργασίες σέ συνεργασία μέ τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στήν ἐν λόγῳ στέρνα, προέβη στήν τμηματική ἀφαίρεση τῆς ὑπάρχουσας ρηγματωμένης λιθοδομῆς καί τήν ἐπανακατασκευή της ἀπό ὁπλισμένο σκυρόδεμα καί λίθους πού ἁρμόζουν μέ τήν αἰσθητική τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Μέ τήν ἐπέμβαση αὐτή τῆς ἀποκατάστασης τῆς στέρνας θά πρέπει νά διακοπεῖ πλέον ἡ τροφοδοσία της μέ νερό καί ὁ χῶρος αὐτός νά ἀξιοποιηθεῖ ἀπό τό Πατριαρχεῖο τόσο ἀρχαιολογικά ὅσο καί τουριστικά (θρησκευτικό τουρισμό) λόγῳ τῆς μεγάλης ἱστορικῆς ἀξίας της”.

[1] Ἡ κατασκευή τοῦ Ἡγουμενείου ἀνάγεται  μετά τό   1862  ἐπί Πατριαρχίας τοῦ Κυρίλλου Β΄(1845-1872)  καί ἡγουμένου Χριστοφόρου μοναχοῦ τοῦ Κυπρίου   Ὁ 19ος αἱ. εἶναι ἡ περίοδος ὅπου παρατηρεῖται μεγάλη ἔξαρση στήν ἀνέγερση καί τήν διακόσμηση ὀρθόδοξων ναῶν στόν χῶρο τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ὅπου οἱ συνθῆκες γιά τήν Ὀρθοδοξία ἀλλάζουν καί γίνονται εὐνοϊκότερες μετά τήν συνθήκη τῆς Ἀνδριανουπόλεως τό 1829 καί ἰδιαίτερα μετά τό Χάτι Σερίφ τοῦ 1839 καί τό Χάτι Χουμαγιούν τοῦ 1856, ὅπου φαίνεται  ἡ ἀλλαγή στήν ἐσωτερική πολιτική τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους, μέ τήν καθιέρωση τῆς ἰσονομίας ὅλων τῶν ὑπηκόων τοῦ. Ἀρχίζει τότε συστηματικότερα ἡ ἀνέγερση  μεγαλοπρεπῶν ναῶν στήν Μ. Ἀσία, Σμύρνη, Κων/πολη, Κύπρο  καί Μ. Ἀνατολή.

[2] Οἱ στέρνες στήν Βηθλεέμ θά σταματήσουν να χρησιμοποιοῦνται  γιά πόσιμο νερό μετά τό 1200, ὅταν Σαρακινή γυναίκα ἔπεσε μέσα στό φρέαρ καί ἐπνίγη· ἔκτοτε τό νερό χρησιμοποιεῖται μόνο γιά ἄρδευση, σύμφωνα μέ τά ὁδοιπορικά τῆς ἐποχῆς. ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΥ  Η ΑΓΙΑ  ΒΗΘΛΕΕΜ   ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 1867

ΙΙ SAMUEL 23, 14-17

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

Τήν Δευτέραν, 19ην Ἰανουαρίου/ 1ην Φεβρουαρίου 2021, ἑωρτάσθη εἰς τό Νεοχώριον Βοσπόρου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τρύφωνος τοῦ Ἀναργύρου. 

Ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τούτῳ ἀπεστάλη ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κωνσταντινούπολιν Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἀναδημοσιευομένη  κάτωθι  ἀνακοίνωσις τῆς  Κοινότητος Νεοχωρίου:

«Μια παλιά νιχωρίτικη παράδοση αναβίωσε, σήμερα, ύστερα από αρκετές δεκαετίες, 1 Φεβρουαρίου 2021, καθώς τιμήθηκε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στο Νεοχώρι του Βοσπόρου η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος του Αναργύρου, εικόνα και ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσονται στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου. 

Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη μας, Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ευλογήθηκαν οι άρτοι, διαβάστηκε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως παλαιών κηπουρών της κοινότητας, τα Κόλλυβα του Αγίου και καρποί της αμπέλου, και εν συνέχεια ο Αγιασμός με τις ευχές για την εξάλειψη των φθειρόντων την άμπελο ζωυφίων.

Παρέστησαν ο Δήμαρχος Σαρίγερ, Εντιμ. κ. Σουκρού Γκεντς με συνεργάτες του, όπως τη Διευθύντρια Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου μας, Εντιμ. κα Γκιουλτζάν Μπαλτζί ο Πρόεδρος του Αγροτικού Επιμελητηρίου Σαρίγερ, Εντιμ. κ. Μπιλγκίν Τσακίρογλου, κηπουροί του Δήμου Σαρίγερ και της κοινότητάς μας, καθώς και πλήθος ενοριτών, που τίμησαν τη μνήμη του Αγίου. 

Και η παράδοση στην Πόλη των Πόλεων συνεχίζεται αδιάπτωτα. 

Χρόνια πολλά! Εκ της Κοινότητος Νεοχωρίου».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀπό Πέμπτης, 28ης Φεβρουαρίου ἕως Παρασκευῆς 1ης Μαρτίου 2019, ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος διημερίς μέ θέμα: «Θρησκευτική -Ἐκκλησιαστική διπλωματία στόν 21ο αἰῶνα» / «Ἀποτύπωση Ἀρχῶν Πολιτικῆς καί προτάσεις χάραξης Στρατηγικῆς γιά τήν ἄσκηση Θρησκευτικῆς καί Εκκλησιαστικῆς Διπλωματίας».

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἐξεπροσώπησε τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Κωνσταντινουπόλει Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος δι’ εἰσηγήσεως αὐτοῦ μέ θέμα: «Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὡς παράγων σταθερότητος καί διαλόγου εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν», ἐχούσης ὡς ἕπεται:

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΩΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

To Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ή άλλως «Ρωμαίϊκο Πατριαρχείο» (Deir Rum), είναι μια αδιάσπαστη ιστορική αλυσίδα αγιότητος, μαρτυρίου καί διαρκών αγώνων υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού καί του χριστεπωνύμου αυτής ποιμνίου, αλλά και της  διαφύλαξης των αγίων Προσκυνημάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα τον από πολλών αιώνων ρωμαίϊκο χαρακτήρα τους.

 Η Ίδρυσις της Εκκλησίας Ιεροσολύμων ανάγεται εις αυτήν την ημέραν της Πεντηκοστής και πρώτος Επίσκοπος Αυτής  ανεδείχθη ο Ιερομάρτυς Απόστολος Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος (†62 μ.Χ.).

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων    δραστηριοποιείται στην περιοχή των Αγίων Τόπων, την ευρύτερη Μέση Ανατολή, έως του Περσικού Κόλπου και των Αραβικών Εμιράτων.

 Στην μακραίωνη ιστορία του το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για πρώτη φορά ευρέθη υπό τρείς πολιτειακές και κρατικές δυνάμεις και εξουσίες, τα συμφέροντα των οποίων είναι εκ  διαμέτρου αντίθετα. Και αυτή είναι η δυσκολία του Πατριαρχείου αλλά και του Πατριάρχου, διότι ξαφνικά το Πατριαρχείο βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικών διενέξεων, και όχι των τοπικών και πολιτικών διενέξεων, αλλά πολιτικών διενέξεων που αφορούν την παγκόσμια κοινότητα.

Η παρουσία του στην Αγία Γή είναι ένα καθημερινό θαύμα, διότι τόσον ο Μακαριώτατος όσον και η Αγιοταφιτική Αδελφότητα εμφορούνται από καθαρό εκκλησιαστικό φρόνημα, επικαλούμενοι πάντοτε την βοήθεια του Θεού, και συγκεκριμένα του Ενσαρκωμένου Λόγου του Θεού.

Η ιστορική κληρονομιά του Πατριαρχείου, οι ισχυρές θεολογικές και πολιτισμικές του καταβολές, και η εμπειρία της συμβιώσεώς του  με άλλες θρησκείες το καθιστά όχι μόνον αξιοπρόσεκτο, αλλά και δύναμη αποφασιστικής σπουδαιότητας στις διορθόδοξες εξελίξεις, στους διαθρησκειακούς διαλόγους, αλλά και σε κάθε ειρηνευτική προσπάθεια στην Μέση Ανατολή.

Το Ιδρυμένο από την Αγία Ελένη  Τάγμα των Σπουδαίων, εξέλιξη του οποίου είναι σήμερα η Αγιοταφιτική Αδελφότητα, έχει επωμισθεί την προστασία, την συντήρηση και την διακονία των Παναγίων Προσκυνημάτων,  αλλά και την διαποίμανση του λογικού του ποιμνίου, μέσω της θρησκευτικής, κοινωνικής, μορφωτικής και φιλανθρωπικής δραστηριότητας.

Η μεγάλη όμως πρόκληση του Πατριαρχείου είναι η συνύπαρξή του με τον εβραϊκό και αραβικό κόσμο, και η αποστολή και ο ρόλος αυτού  ως παράγοντος ισορροπίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Ιερουσαλήμ είναι πόλις καθεαυτό θρησκευτική, άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιερή Ιστορία του Χριστιανισμού, αλλά και των άλλων δύο μονοθειστικών Θρησκειών, του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ.

Και εδώ αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση τόσον του ρόλου του Πατριαρχείου και του Πατριάρχου, όσον και των ηγετών των αλλων δύο μονοθεϊστικών θρησκειών  για  την επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή. Οι θρησκείες διαδραματίζουν  καθοριστικό ρόλο στον τομέα αυτό.

Το πρόβλημα της διεθνούς διπλωματίας, αλλά και των πολιτικών είναι ότι επειδή δεν κατέχουν εις βάθος τα θέματα της θρησκείας , προσπαθούν να παραθεωρήσουν τον ρόλο που διαδραματίζει η θρησκεία σε παγκόσμια κλίμακα.

 Δειλά-δειλά όμως αναγνωρίζουν ότι όπου σημειώνονται διενέξεις πολιτικής φύσεως στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αιτίες είναι καθαρά θρησκευτικές, παρ’ όλο που προσπαθούν να τονίζουν περισσότερο το πολιτικό η εθνικό μέρος.

 Δυστυχώς  οι κατά τα τελευταία έτη πολεμικές συρράξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τα παρεπόμενα προβλήματα οδήγησαν στην ακόμη μεγαλύτερη μείωση του χριστιανικού πληθυσμού, αλλά παρ’ όλα αυτά, η Σιωνίτις Εκκλησία δεν εγκαταλείπει την αποστολή της καθοδηγώντας το λογικό της ποίμνιο αλλά και διατηρώντας τον λειτουργικό χαρακτήρα των Προσκυνημάτων, στα οποία  ψυχές που αναζητούν την αλήθεια, τόσον των εντοπίων όσον και των προσκυνητών, βρίσκουν τον Καλό τους Ποιμένα, εκεί όπου Αυτός δια του Σταυρού και της Αναστάσεώς Του,  «Σωτηρίαν εἰργάσατο ἐν μέσω τῆς γῆς».

Πέραν του καθαρά θρησκευτικού πνευματικού του ρόλου, το Πατριαρχείο έχει επενδύσει στον τομέα της Παιδείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Είναι γεγονός ιστορικά εξακριβωμένο ότι τα πρώτα σχολεία και νοσοκομεία ιδρύθηκαν από αυτό, και σήμερα διατηρεί σχολεία εντός του Κράτους του Ισραήλ, στην Παλαιστινιακή Αυτονομία και στην Ιορδανία.

Μέσω της Παιδείας συμβάλλει ακριβώς στην συνύπαρξη των θρησκευτικών οντοτήτων, αλλά και στην εκτόνωση του θρησκευτικού φανατισμού, δεδομένου ότι οι χριστιανοί είναι μειονότητα  στο χώρο της Αγίας Γής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ως εκ τούτου, τα σχολεία του Πατριαρχείου ιδιαιτέρως φιλοξενούν, κατά το πλείστον, μαθητές, οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά ετέρων θρησκευμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συμβάλλει στην αλληλογνωριμία αφ’ ενός μεν των προσώπων αφ’ ετέρου δε στην αλληλογνωριμία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και συμβόλων ενός εκάστου.

Και αυτό βέβαια αναγνωρίζεται από όλους , δεδομένου ότι το Πατριαρχείο έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αραβικό Ισλαμικό κόσμο, και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Παράλληλα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με πολλούς κόπους και θυσίες διατηρεί στον Λόφο της Σιών την Πατριαρχική Σχολή Σιών, Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο,  στο οποίο φοιτούν μαθητές, πολλοί εκ των οποίων μετά την αποφοίτησή τους παραμένουν στην Αγία Γή, και το οποίο λειτουργεί ως φυτώριο στελεχών της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος. Δυστυχώς, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί  ο αριθμός των μαθητών είναι μικρός και θα ήταν ευχής έργο να αυξηθεί.

Επίσης καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, ενός εκ των αρχαιοτέρων Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο εξωτερικό, από την οποία απεφοίτησαν σπουδαίοι θεολόγοι λαϊκοί αλλά και κληρικοί, οι οποίοι διακόνησαν στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολής.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος κύριος Θεόφιλος ο Γ΄, κατά την διάρκεια του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ρωμιοσύνη’», η οποία ιδρύθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπογράμμισε ότι ο σκοπός της ΜΚΟ είναι η ανάδειξη της εν Χριστώ Κοινωνίας ημών των Ελληνοφώνων μετά των Αραβοφώνων Ρωμαιορθοδόξων Χριστιανών αφ’ ενός, και των λοιπών Ορθοδόξων Χριστιανών αφ’ ετέρου.  Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους κυριώτερους στόχους, που ο Μακαριώτατος  έθεσε  από την έναρξη της εξασκήσεως των ποιμαντικών Του καθηκόντων.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του επίσης,  επεσήμανε ότι «η ιδιάζουσα θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, του τελούντος υπό τας πολιτειακάς αρχάς και εξουσίας, δηλονότι του Κράτους του Ισραήλ, της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και του Χασιμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, ως και του Πριγκηπάτου του Κατάρ, καθιστά την ab antiquo αναγνωρισθείσα θεσμική αυτού  Θρησκευτική  και Εκκλησιαστική Εγκαθίδρυση εξόχως σημαντική τόσον δια την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών όσον και δια την συνύπαρξη των ομόρων λαών στην περιοχή της δικαιοδοσίας του».

Δίδοντας μεγάλη βαρύτητα στον εξέχοντα ρόλο, τον οποίο δύναται να διαδραματίσει η θρησκεία γενικώς και κατά συνέπεια το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, λόγω της ιδιαίτερης θρησκευτικής σημασίας των Ιεροσολύμων ως ιεράς πόλης για τους Ιουδαίους, τους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους  προσεκλήθη και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, σε Συνέδριο για τις σχέσεις του Αμερικανικού και Ισλαμικού κόσμου στην Ντόχα του Κατάρ, τον Φεβρουάριο του 2010. Στις εργασίες του τμήματος Θρησκευτικών αρχηγών ο Μ. Π. Ι. κύριος κύριος Θεόφιλος τόνισε την στενή σχέση θρησκείας και πολιτικής εντός του πολιτισμικού πλαισίου των ισλαμικών χωρών, ιδιαιτέρως των χωρών της Μέσης Ανατολής.

Έχοντας συναίσθηση της τεράστιας ευθύνης τους αλλά και της αποστολής τους στην Μέση Ανατολή, οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών της περιοχής και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επανεργοποίησαν το Συμβούλιο των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής συνεργαζόμενοι για την παροχή στήριξης στους χειμαζομένους χριστιανούς της περιοχής, αλλά και κάθε είδους πνευματικής ανακούφισης και στηριγμού  στο πολιτικοθρησκευτικό δράμα που εξελίσσεται εδώ και χρόνια στην πιο θερμή περιοχή του κόσμου.

Επίσης, εκτιμώντας τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων  στον  Μουσουλμανικό κόσμο ο νυν πρόεδρος της  Τουρκικής Δημοκρατιας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσκάλεσε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο κύριο Θεόφιλο τον Γ΄ ως ομιλητή σε Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Αραβική Άνοιξη και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή – Μουσουλμανικές και Χριστιανικές προοπτικές» τον Σεπτέμβριο του έτους 2012 στην Κωνσταντινούπολη.

Σε πολύ αδρές γραμμές, λόγω του περιορισμένου χρόνου προσπάθησα να παρουσιάσω την σπουδαιότητα της παρουσίας και αποστολής του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Μέση Ανατολή και  ελπίζοντας ότι αμυδρό φώς φώτισε το μεγάλο του έργο ανά τους αιώνες.

Τελειώνοντας, θα ήθελα εκ μέρους του Μακαριωτάτου μου Πατρός και Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου αλλά και της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος να ευχαριστήσω, για το ανύστακτο ενδιαφέρον της Ελλάδας  όλα αυτά τα χρόνια προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με κάθε δυνατό τρόπο, και που αποκορύφωμα αυτου του  ενδιαφέροντος ήταν η πολύτιμη βοήθεια της Ελληνικής Πολιτείας στην αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Την ίδια στιγμή όμως και η Ελλάδα κατανοεί ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι ένα  προπύργιο και μια πνευματική της προέκταση  στην πιο ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη.

 Τελειώνοντας  την μικρή αυτή εισήγηση μου, δεν θα ήταν καλύτερος επίλογος η αναφορά σε διατυπώσεις του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Γ΄ στην συνάντηση των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής.

« Σήμερα έχει γίνει αντιληπτή από όλους , πολιτικούς  διπλωμάτες  κ.α., η σημασία και ο ρόλος της θρησκευτικής ηγεσίας στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες καλούνται να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις η διαλόγους. Η συμβολή τους δηλαδή είναι απαραίτητη και μη σας φανεί παράξενο αν εις βάθος χρόνου δείτε να καταφεύγουν οι πολιτικές και διεθνείς αρχές στις θρησκευτικές ηγεσίες προκειμένου να βρεθεί λύση όσον αφορά το θέμα  των Ιεροσολύμων.

Εφ΄όσον βρεθεί λύση στο θέμα των Ιεροσολύμων, τότε πλέον θα λυθούν όλα τα προβλήματα και περιφερειακώς αλλά και παγκοσμίως, διότι όλη η παγκόσμια κρίση έχει ως αφετηρία τα Ιεροσόλυμα. Αν λοιπόν είναι δυνατόν να επικρατήσει κάποτε παγκόσμια ειρήνη, πάλι θα εξαρτηθεί από τα Ιεροσόλυμα».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΥ.

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀναρτᾷ  ἀπό σήμερον 12ης /25ης Ἀπριλίου 2017 τρία ἄρθρα τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί συνεργάτου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Πανεπιστήμιον εἰς τήν ἔκδοσιν τοῦ περιοδικοῦ Νέα Σιών ὑπό τόν τίτλον:

1.”Ἡ κοσμική νύχτα και ο πνευματικός νυσταγμός”

https://www.scribd.com/document/58906631/

2. “Αλληλουάριον”. 

https://www.scribd.com/doc/58561939/   

3. “Εξηγόρασας ημάς”.

https://www.scribd.com/doc/58562166/

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο Ι. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΓΚΙΝ (ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ), ΕΝΘΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΡΩΝ.

Ὑπό τοῦ  ἀρχιτέκτονος κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου.

Γενικά στοιχεία

Ο σημερινός Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στο Bourkin[1] της Παλαιστίνης, στην επαρχία Genin (Τζινίν, αρχαία Γινέα), βρίσκεται έξωθεν της ομωνύμου πόλης και έχει οικοδομηθεί στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πάνω στο βραχώδες πρανές του αρχαίου  δρόμου που οδηγούσε στην Ιερουσαλήμ. Για το λόγο αυτό, οι τεχνικοί της εποχής θα κατασκευάσουν στην περίμετρο της Μονής ένα λιθόκτιστο  ισχυρό τοίχο αντιστήριξης, όπου στην βόρεια πλευρά του θα έχει ύψος περίπου 8m. Στην συνέχεια ο εσωτερικός χώρος θα μπαζωθεί μέχρι το ύψος του σημερινού δαπέδου της εκκλησίας, επιτρέποντας έτσι την εύκολη πρόσβαση από τα βόρεια, όπου  υπάρχει  σήμερα και η κεντρική πόρτα εισόδου στο προαύλιο της Mονής, (βλ. εικόνα 9). Για την καινοτόμο κατασκευή του περιμετρικού τοίχου αντιστήριξης φαίνεται ότι  εργάστηκαν Oθωμανοί τεχνίτες της Aυτοκρατορίας, ειδικοί σε οχυρωματικά έργα. Απόδειξη αυτού αποτελούν όχι μόνο η δομή της κατασκευής, αλλά και ο τρόπος κατασκευής των τρίβηλων λοξότμητων παραθύρων (πολεμίστρες), που βρίσκονται στην εξωτερική περίμετρο και που είναι χαρακτηριστικός της Oθωμανικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής (πιθανότατα για την προστασία του ναού από εχθρικές επιδρομές), (βλ. εικόνα 4).  Ο ναός αυτός του 16ου αι. θα πρέπει να κτίστηκε πάνω στα ερείπια αρχαιότερου ναού, γεγονός που επαληθεύεται απο την παρουσία πολλών αρχαιολογικών ευρημάτων, κτερισμάτων και εκκλησιαστικών αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες εποχές  στο χώρο αυτόν, (βλ. εικ. 11, 12).

Ο αρχαιότερος ναός θα πρέπει να είχε καταστραφεί από τον φοβερό σεισμό του 1546, που είχε προκαλέσει μεγάλες ζημίες σε ολόκληρη την Παλαιστίνη.[2]

Tην περίοδο αυτή ο σουλτάνος Σουλεϊμάν Α’ με το υλικό των κατεστραμμένων μνημείων  της Ιερουσαλήμ θα επιδιορθώσει τα τείχη των Ιεροσολύμων. Η παρουσία, λοιπόν, ειδικευμένων Οθωμανών τεχνιτών σε οχυρωματικά έργα  ήταν αναγκαία. Την περίοδο αυτή, λοιπόν, θα εκδοθούν πολλά φιρμάνια για τις επισκευές των μοναστηριων και εκκλησιών της Παλαιστίνης. Η εκκλησία του Μπουργκίν, όπως  προκύπτει από την μελέτη των φιρμανίων υπήγετο διοικητικά στην Αρχιεπισκοπή του Κάρακ της Ιορδανίας (Αρχιεπίσκοπος Μελέτιος), ο οποίος θα αγοράσει τον χώρο όπου βρίσκεται ο σημερινός ναός έναντι 4.300 λιρών Τουρκίας, (βλ. εικ. 10).  Ο χώρος, όπου βρίσκεται σήμερα ο ναός έχει μεγάλη θρησκευτική και ιστορική αξία, για το λόγο που εδώ έλαβε χώρα η ίαση των 10 λεπρών από τον Κυριο Ημών Ιησού Χριστόν, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Λουκ.ιζ΄12-19).[3]   & (βλ. εικ. 2).

 Στον ναό αυτό ενσωματώνεται στη βόρεια όψη του ένα αρχαίο Λαζαρέτο ή Λαζάρειο (κατοικία λεπρών που ήταν σε χρήση τον 1ο αι. μ.Χ.)[4]. (& βλ. εικ. 3).

Ο κυρίως ναός εχει κάτοψη ορθογωνική διαστάσεων  13 Χ 5,5m. περίπου και είναι κατασκευασμένος με την χρήση δύο μεγάλων σταυροθολίων.

Στο ανατολικό σταυροθόλιο υπάρχει ένα λιθόκτιστο εικονοστάσιο, ενώ, λόγω περιορισμένου χώρου, η αψίδα του ιερού είναι εγγεγραμμένη μέσα στο ανατολικό τοίχο του ναού. Εντυπωσιάζει το λιτό λίθινο εικονοστάσιο που είναι κατασκευασμένο από τοπικό μαλακό ασβεστόλιθο. Ξεχωρίζει το τόξο και ο διάκοσμος της Ωραίας Πύλης σε σχέση με τις πλάγιες πόρτες, για τον λόγο που είναι αυτό  πλούσια διακοσμημένο τόσο στην όψη του, με ανάγλυφα γεωμετρικά σχήματα, όσο και στο εσωρράχιο, που είναι φιλοτεχνημένο με την χαρακτηριστική τεχνοτροπία που χρησιμοποιείται κατά τους  βυζαντινούς χρόνους, την περιόδο των Μαμελούκων και της πρώιμης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η τεχνοτροποία αυτή είναι γνώριμη στις επαρχίες της Συρίας και της ανατολικής Τουρκίας  (Mardin), όπου οι πολιτιστικές και θρησκευτικές επιδράσεις  των περιοχών αυτών είναι πολύ ισχυρές και έχουν επηρεάσει άμεσα  και την περιοχή  αυτή της Παλαιστίνης, (βλ. εικ. 6).

 2-  Το Λαζαρέτο

Πρόκειται περί σπηλαίου διαστάσεων περίπου 7.5m. x 5m. x 2,5m., που είναι λαξευμένο στο βραχώδες πρανές του δρόμου, που περνά  στα βόρεια  της πόλης του Μπουργκίν πρός το Ζενίν / (αρχαία Γινέα) και που οδηγούσε κατά την αρχαιότητα στην Ιερουσαλήμ.[5] Η πόλις του Μπουργκίν υπήρξε ο ενδιάμεσος  σταθμός του Κυρίου μας κατα τις μετακινήσεις του μεταξύ Ναζαρέτ και Ιερουσαλήμ. Το σπήλαιο αυτό  σήμερα είναι άριστα διατηρημένο και φαίνεται ότι  κατασκευάστηκε στην αρχαιότητα, προκειμένου να εξυπηρετήσει  ασθενείς που είχαν προσβληθεί από την φοβερή ασθένεια της λέπρας. [6]

Στο βόρειο τμήμα του σπηλαίου υπάρχει ένα υπερμέγεθες  θύρωμα  πλάτους περίπου 4m., που είναι λαξευμένο στον βράχο.  Το ογκώδες υπέρθυρo του θυρώματος είναι λοξότμητα λαξευμένο κατά 45° γωνία, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός και ο φωτισμός του εσωτερικού του σπηλαίου, στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την ανακούφιση και την θεραπεία των ασθενών.

Το λαζαρέτο αυτό από τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους απετέλεσε τόπο λατρευτικό, όπως αποδεικνύεται από τα πολλά θρησκευτικά ευρήματα  που βρέθηκαν στην περιοχή.

Στην οροφή του σπηλαίου πρός τα δυτικά υπάρχει κυκλικό άνοιγμα, διαμέτρου περίπου 50 cm., που εξυπηρετούσε για την επικοινωνία και την τροφοδοσία των ασθενών με τρόφιμα από τον έξω κόσμο. Από την οπή αυτή ήταν εφικτή η προμήθεια των ενοίκων σε τροφή και φάρμακα  και σε μιά υποτυπώδη επικοινωνία. Από τον τρόπο λάξευσης του σπηλαίου έχουμε την πληροφόρηση ότι η κατασκευή του ξεκίνησε από την βόρεια πλευρά με την εκσκαφή του μαλακού βράχου. Η κατασκευή του λαζαρέτου έγινε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση προηγήθηκε η κατασκευή της στέρνας ύδατος με το κυκλικό στόμιο, που θα κατασκευαστεί πολύ κοντά στο βραχώδες πρανές του δρόμου. Επάνω στην απόληξη του στομίου θα τοποθετηθεί βάση κίονα, η οποία στην συνέχεια  θα διατρηθεί στο κέντρο σε διάμετρο όσο και το κυκλικό στόμιο. Η τεχνική αυτή είναι συνήθης στην περιοχή, για το λόγο που το μάρμαρο σαν υλικό αντέχει περισσότερο στις συνεχείς τριβές που προκαλεί το σχοινί του κάδου, παρά ο μαλακός ασβεστόλιθος της στέρνας, δηλ. πρόκειται περί τεχνικής ενίσχυσης του στομίου έναντι των τριβών, (βλ. εικ. 14).

Σε δεύτερη φάση γίνεται η διεύρυνση της στέρνας αυτής πρός τα ανατολικά και πρός τα βόρεια, όπου εδώ θα κατασκευαστεί και το υπερμέγεθες υπέρθυρο. Στο δάπεδο του Λαζαρέτου βρέθηκαν κατά την διάρκεια  των αναστηλωτικών εργασιών, 3 λαξευτοί τάφοι του 17ου αι. , που ανήκαν πιθανότατα σε ιερείς του ναού. Μαζί με τους νεκρούς βρέθηκαν υπολείμματα από θρησκευτικά βιβλία στην αραβική, ξύλινοι φορητοί σταυροί του 15ουαι., ελαιοδόχοι, μεταλλικές πόρπες αμφίων, εγκόλπια, διάφορα εκκλησιατικά αντικείμενα, κλπ.

Πρόκειται λοιπόν για μετατροπή μιας αρχαίας στέρνας νερού απιοειδούς μορφής σε λαζαρέτο.  Το σπήλαιο λοιπόν αυτό είναι πράγματι ένα αρχαίο  σπάνιο Λαζαρέτο που μας δίνει άριστη πληροφόρηση σχετικά με την αρχιτεκτονική και την λειτουργία των αρχαίων λεπροκομείων  στην περιοχή της Παλαιστίνης.

Ἐκ τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ γραφείου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ


[1] Αρχαιότερη ονομασία Barass (λεπρός) μετονομάσθη σε Barssen (λεπροί). Σήμερα η πόλις αριθμοί 5.000 κατοίκους, εκ των οποίων 100 μόνο είναι Χριστιανοί. Ειναι η πόλις όπου ο Κύριος θα συναντήσει τους 10 λεπρούς.

[2] Στην εσωτερική αψίδα και πάνω στο κλειδί της εξωτερικής εισόδου της Μονής υπάρχει λαξευμένο ηλιακό σύμβολο (ηλιακή σβάστικα), (βλ. εικ. 13). Το σύμβολο αυτό (Girdap) προέρχεται από  την Τουρκία (στα τουρκικά σημαίνει-δίνη), πιστεύεται δε ότι αναπαριστά τον ήλιο με τις τέσσερις διευθύνσεις  των ανέμων όπου συναντούν τα αντίστοιχα πνεύματα καθώς και τις τεσσερις εποχές του χρόνου. Συμβολίζει επίσης την φωτιά με τον ήλιο, σύμβολα με αρχική προέλευση την Ασία. Η ηλιακή σβάστικα συμβολίζει το δότη ή τον ευεργέτη, που προσφέρει πρόθυμα, επίσης συμβολίζει τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Σήμερα αυτό μπορεί ακόμα να το συναντήσει κανείς σε όλη την Ασία ως ένα σύμβολο της καλής τύχης. Στο Νεπάλ, για παράδειγμα, συναντάται όχι μόνο σε θρησκευτικά μνημεία, αλλά και σε πύλες, σε σφυρήλατο σίδερο, πάνω από τις πόρτες, κεντημένο στα ρούχα, τσάντες και ζώνες, και ως ένα λογότυπο. “It is still a religious symbol in hinduism, buddism and many ethnic. The Holy & Gοοd Luck Symbol of Hindus”. Το 457, 458, 500, 525 (επί Ιουστίνου), 526, 528- 565, 583 (επί Ιουστινιανού) καταστρέφονται πολλές πόλεις και συγκεκριμένα οι: Αχαα, Βοιωτία, Αντιόχεια, Λαοδίκεια, Σιδώνα, Βηρυτός, Τρίπολις, το βόρειο τμήμα της Παλαιστίνης. Το 1098 και το 1113 νέοι σεισμοί θα μεταβάλουν σε ερείπια την Παλαιστίνη και την Συρία, δεδομένου ότι η διάρκεια των σεισμών ήταν πολύ μεγάλη (5 μήνες).

Σημαντική είναι η συμβολή στην μελέτη των σεισμών αυτών από τον Έλληνα Μαθηματικό καθ. Γ. Λ. Αρβανιτάκη (1899), του οποίου η έρευνα («Συμβολή εις την μελέτην των σεισμών Συρίας και Παλαιστίνης») είναι βασισμένη στις μελέτες διακεκριμένων επιστημόνων της εποχής του όπως οι Dr. Max Blanckenhorn, Kitto, Stanley, Sauley, Lortet, Chichester Ηart κ.ά.

[3]…Καί εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε”.

Μετάφραση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς:

Ἐκεῖνον τόν καιρόν, καθώς ἔμπαινε ὁ Ἰησοῦς σ’ ἕνα χωριό, τόν συνήντησαν δέκα ἄνδρες λεπροί, οἱ ὁποῖοι ἐστάθηκαν λίγο μακρυά, καί τοῦ φώναζαν: «Ἰηοοῦ, Διδάσκαλε, ἐλέησέ μας». Ὅταν τούς εἶδε, τούς εἶπε, «Πηγαίνετε νά δείξετε τόν ἑαυτόν σας εἰς τούς ἱερεῖς», καί ἐν ᾧ ἐπήγαιναν,  ἐκαθαρίσθησαν. Ἕνας ἀπό αὐτούς, ὅταν εἶδε ὅτι ἐθεραπεύθηκε, ἐπέστρεψε δοξάζων τόν Θεόν μέ δυνατήν φωνήν καί ἔπεσε μέ τό πρόσωπον εἰς τά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί τόν εὐχαριστοῦσε. Καί αὐτός ἦτο Σαμαρείτης. Τότε εἶπν  ὁ Ἰησοῦς, «Δέν ἐκαθαρίσθησαν καί οἱ δέκα; Οἱ ἄλλοι ἐννέα ποῦ εἶναι; Κανείς δέν εὑρέθηκε νά ἐπιστρέψῃ διά νά δοξάσῃ τόν Θεόν παρά αὐτός ὁ ἀλλοεθνής. Καί εἶπε εἰς αὐτόν, «Σήκω ἐπάνω καί πήγαινε. Ἡ πίστις σου σέ ἔσωσε».

Ἡ λέπρα καί ἡ ἁμαρτία.

Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς περιγράφει τήν θαυμαστή ἴαση δέκα λεπρῶν, τήν ὁποία ἐπετέλεσε ὁ Κύριος, καθώς πορευόταν στήν Ἱερουσαλήμ. Οἱ δέκα λεπροί δέν πλησίασαν, ἀλλά στάθηκαν μακριά ἀπό τόν Ἰησοῦ καί ζητοῦσαν νά τούς ἐλεήσει. Αὐτό καί ἔκαναν ἐπειδή, σύμφωνα μέ τό μωσαϊκό Νόμο, ἦταν ἀκάρθατοι, καί ὅποιος τούς πλησίαζε γινόταν καί αὐτός ἀκάθαρτος. Ἀλλά καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς, σεβόμενος τό μωσαϊκό Νόμο, τούς στέλνει, γιά νά δείξουν τούς ἑαυτούς τους στούς ἱερεῖς, ἐπειδή οἱ ἱερεῖς ἦταν αὐτοί πού ἀποφαίνονταν γιά τό ἄν ἕνας λεπρός θεραπεύτηκε καί ἔπαυσε πλέον νά εἶναι νομικά ἀκάθαρτος. Καί πράγματι, καθώς οἱ λεπροί πορεύονταν πρός τούς ἱερεῖς, καθαρίσθηκαν.

[4] Πολλοί άγιοι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με προεξέχοντα τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, έδειξαν ειδικό ενδιαφέρον και μέριμνα στην φροντίδα των λεπρών. Ο Λάζαρος της Καινής Διαθήκης (όχι ο αδελφός της Μάρθας που αναστήθηκε από τον Ιησού, αλλά ο ζητιάνος που γεμάτος πληγές ζητιάνευε στην πόρτα του κακού πλουσίου), θα αναδειχθεί σε Άγιο  προστάτη  των λεπρών (Saint Lazare). Οι λεπροί της Ρώμης από τον 7ο αιώνα θα στοιβαχτούν σε ειδικά καταλύματα, που θα πάρουν το όνομα του προστάτη τους Αγίου- (λαζαρέτα).

Όποιος λάμβανε την ασθένεια της λέπρας, απομακρυνόταν από την οικογενεία του, τους φίλους του, τους γνωστούς του και περιοριζόταν σε χώρο έξω απο την πόλη που κατοικούσε απομακρυσμένος και αποκομμένος από τους άλλους ανθρώπους. Ήταν δηλαδή κοινωνικά στιγματισμένος. Το μέτρο αυτό είχε θεσπιστεί με νομικές διατάξεις και αποτελούσε μέτρο πρόληψης, για να μην μεταδίδεται η ασθένεια. Το μέτρο αυτό το συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη «πάσας τὰς ἡμέρας, ὅσας ἐὰν ᾖ ἐπ᾿ αὐτὸν ἡ ἁφή, ἀκάθαρτος ὢν ἀκάθαρτος ἔσται, κεχωρισμένος καθήσεται, ἔξω τῆς παρεμβολῆς αὐτοῦ ἔσται ἡ διατριβή», (Λευ.13,46). Δηλαδή, όσο καιρό διαρκεί η αρρώστια του, θα θεωρείται ακάθαρτος και θα ζει μακριά απο τους άλλους. Η κατοικία του θα είναι έξω απο το χώρο διαμονής των υπολοίπων. Υπήρχαν βέβαια και οι προκαταλήψεις που θεωρούσαν τους λεπρούς, αμαρτωλούς. Η λέπρα δηλαδή εκλαμβανόταν ως θεία τιμωρία ένεκα των αμαρτιών των ανθρώπων.

[5] Δωροθέου Δουκάκη «ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ», περιγραφή ἁπάντων τῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ  σεβασμίων καί ἱερῶν προσκυνημάτων.

Κοιλάς Ἱεζεκιήλ

Ἡ κοιλάς αὕτη ὠνομάσθη οὕτως ἀπό τῆς πόλεως Ἰεζραέλ, κειμένης παρά τούς πρόποδας τῶν ὀρέων Γελβουέ. Τό μῆκος αὐτῆς εἶνε πρεί τάς δώδεκα λεύγας, τό δέ πλάτος περί τάς πέντε. Ἡ κοιλάς αὕτη εἶνε ἱστορικωτάτη, διότι πολλά ἐν αὐτῇ συνετελέσθησαν, ἅπερ ἡ Ἁγία Γραφή ἀφηγεῖται. Ἀπέχει τῆς Σεβαστείας ὥρας πέντε. Εἰσερχόμεθα εἰς αὐτήν διά τοῦ χωρίου Τζινήν, ἀντιστοιχοῦν τῇ ἀρχαίᾳ Γινέᾳ. Ἐν αὐτῇ, καθ’ ἅ λέγεται ὁ Σωτήρ ἐθεράπευσε τούς δέκα λεπρούς.

[6] Η ασθένεια της Λέπρας, είναι γνωστή εδώ και 4.000 χρόνια σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, όπως στην Κίνα, στην Αίγυπτο, την Ινδία, αλλά και την αρχαία Ελλάδα. Απο την αρχαιότητα εώς και τις αρχές του 20ού αιώνα είχαν δημιουργηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο χιλιάδες αποικίες λεπρών (αναμεσά τους και η ελληνική αποικία λεπρών της Σπιναλόνγκα). Στην κλασική ελληνική αρχαιότητα πάντως, η νόσος ήταν γενικά άγνωστη. Το ίδιο μάλλον και στους Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης, αφού οι σύγχρονοι λεπρολόγοι τείνουν να συμφωνήσουν, ότι η βιβλική νόσος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την νόσο του Χάνσεν. Πιθανότατα η λέπρα εισέδυσε στην Αίγυπτο από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν επέστρεψαν από τη μεγάλη τους εκστρατεία στην Ανατολή. Με άλλα λόγια, η νόσος εισέδυσε στην Αίγυπτο από την Ινδία.

Από πολύ νωρίς νομοθετείται η απόλυτη περιθωριοποίηση των ασθενών, καταδικάζοντάς τους στην πράξη σε κοινωνικό θάνατο. Όλοι οι πάσχοντες ήσαν υποχρεωμένοι να φέρουν κουδούνια, να φορούν λευκά φορέματα, ενώ θεσπίστηκαν μέτρα απομόνωσης τους από τους υγιείς, ακόμα και κατά την διάρκεια τέλεσης των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Ειδικές τρύπες στους τοίχους των εκκλησιών τους επέτρεπαν να έρχονται σε μια υποτυπώδη επικοινωνία με τους ιερείς και να λαμβάνουν την θεία κοινωνία. Τέτοιες υποδοχές – τρύπες, μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει ακόμα και σήμερα σε μεσαιωνικούς ναούς, ειδικά στη Νορβηγία, όπου η νόσος είχε καταστεί πραγματική κοινωνική μάστιγα. Τον 14ον αιώνα στην πλήρη ακμή της στην Ευρώπη, όπου πάνω από 300 λεπροκομεία (λαζαρέτα) είχαν δημιουργηθεί προκειμένου να την περιορίσουν. Ένα από τα πρώτα τάγματα των Σταυροφόρων, ήταν και αυτό του Τάγματος του Νοσοκομείου του Αγίου Ιωάννη στην Ιερουσαλήμ, που έμεινε στην Ιστορία γνωστό ως Ιωαννίτες Ιππότες. Το Νοσοκομείο του Αγίου Ιωάννη θα ειδικευτεί κατά κάποιον τρόπο με τα νοσήματα του δέρματος και θα καταλήξει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα λεπροκομεία του μεσαιωνικού κόσμου. Ένα συγκλονιστικό και συνάμα δραματικό γεγονός, στην ιστορία της λέπρας ήταν η περίπτωση των πλούσιων σε ορυκτά κοιτάσματα νησιών Nauru στον Ειρηνικό. Τα νησιά ήταν Βρεττανική αποικία. Στην δεκαετία 1920-1929, έφτασε να προσβληθεί από τη νόσο πάνω από το 35% των ιθαγενών. Στην επόμενη δεκαετία, τέθηκε κάποιος έλεγχος στην εξάπλωση της νόσου, για να δοθεί ένα είδος «τελικής λύσης» κατά την ιαπωνική κατοχή, όταν οι Ιάπωνες εκτέλεσαν όλους τους εναπομείναντες λεπρούς. Στον αγώνα ενάντια στη μάστιγα της λέπρας, στον Ειρηνικό Ωκεανό και στην Νότια Αμερική (ειδικά στη Βραζιλία), διακρίθηκαν για τον ηρωϊσμό τους πολλοί αφιερωμένοι άνθρωποι, ανάμεσά τους ιεραπόστολοι, ιατροί, ερευνητές και απλοί εθελοντές. Αξίζει να αναφερθεί το όνομα του Πατέρα Ντάμιεν, ενός Βέλγου ιερέα που ίδρυσε αποικίες λεπρών στα Νησιά Molokai στη Χαβάη, για να πεθάνει και ο ίδιος τελικά από την ασθένεια αυτή, το 1889. Η Καθολική Εγκυκλοπαίδεια τον αναφέρει ως «Ο Απόστολος των λεπρών», ενώ στις περιοχές όπου εργάστηκε με αυτοθυσία και αυταπάρνηση είναι ακόμα σήμερα γνωστός, ως «ο λεπρός παπάς». Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 4 Μαΐου, ενώ ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος ξεκίνησε πέρυσι την διαδικασία της ανακήρυξής του σε άγιο.

Ο Γάλλος ζωγράφος Πωλ Γκωγκέν, ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους όλων των εποχών, έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στα νησιά Μαρκέσα του Ειρηνικού, όπου η ζωή των ιθαγενών αποτέλεσε την θεματολογία για πολλούς από τους πίνακές του. Πιθανολογείται ότι και ο ίδιος πέθανε από την ίδια ασθένεια.
Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ, (ΜΕΡΟΣ Α’).

Η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στις όχθες του Ιορδάνη /Qaser-el-Yehoud (ΜΕΡΟΣ Α’),

Yπό του δρ. αρχιτέκτονος κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου.

 

Η τοπογραφία της περιοχής της Μονής και ο τόπος  των βαπτίσεων (αραβιστί: El – Maghtas), (βλ. εικόνες 1,2).

 

 Ιστορικά στοιχεία

Η ιστορία της Ιεράς αυτής Μονής ξεκινά από αρχαιοτάτους χρόνους πρίν από τον 4ο αι. μ.Χ.  Η σημερινή μορφή του μοναστηριού που είναι μεταγενέστερη, έχει ορθογωνική κάτοψη διαστάσεων 37,74 m. x 36,93 m. (μέτρα), και καταλαμβάνει έκταση περίπου 1.343 m2. Οι περιμετρικοί τοίχοι καταλήγουν στο ανώτερο τμήμα τους σε επάλξεις, προσδίδοντας έτσι στο μνημείο, μορφή μεσαιωνικού κάστρου. Για το λόγο αυτό πιθανότατα του έχει δοθεί και η ονομασία στην αραβική Κάσερ-ελ-Γιαχούντ (Το κάστρο των Ιουδαίων), (βλ. εικόνα 13).

Η τοπωνυμία του μοναστηριού αυτού καταγράφεται τον 4ο αι. στον περίφημο χάρτη της Μαδηβάς «ΤΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ», ακριβώς στην θέση, όπου σύμφωνα με την εβραϊκή και χριστιανική παράδοση υπήρξε ο τόπος της διάβασης  του Ιορδάνη ποταμού (Βεθαβαρά, στην εβραϊκή Βαϊθ-βαρά, «τόπος διαβάσεως») από τις φυλές του Ισραήλ, προκειμένου αυτές να καταλάβουν την Γη της Επαγγελίας. Επί των ημερών του Κυρίου, Βηθαβαρά εκαλείτο η τοποθεσία  όχι μόνο της περιοχής όπου βρίσκεται η μονή του Βαπτιστού Ιωάννου, αλλά και ολόκληρη η περιοχή όπου λάμβανε χώρα η επικοινωνία μεταξύ των κατοικούντων στις αντίπερες όχθες του ποταμού, (βλ. εικόνα 3),  όπου θα πρέπει να υπήρχαν τελωνεία είσπραξης φόρων, καταλύματα εμπορευμάτων και γέφυρα επικοινωνίας των κατοικούντων την περιοχή αυτή (Περαίας και Ιουδαίας ). Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι Παλαιστινολόγοι, εξαιτίας της ανακάλυψης νομισμάτων Μακκαβαϊκών χρόνων στην αντίπερη περιοχή του ποταμού.

[BethAbara. According to KJV version of John, the place was called “Bethabara”. In Hebrew this may mean “the house of the crossing” of the river of Jordan. There were many crossings along the river, and a probable place will be closer to the Sea of Galilee.

 Beth-Abara is referred in the old testament in conjunction with the Jordan river, so it is very likely to be the same site. In the story of the victory of Judge Gideon over the Midians (Judges 7: 24):  “And Gideon sent messengers throughout all the hill-country of Ephraim, saying: ‘Come down against Midian, and take before them the waters, as far as Beth-barah, and also the Jordan.’So all the men of Ephraim were gathered together, and took the waters as far as Beth-barah, and also the Jordan”].

Στην περιοχή λοιπόν αυτή, όπου εβαπτίστηκε ο Κύριος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή (The baptism of Jesus by John the Baptist is described in Matthew (3:13-17), told briefly in Mark (1:9-11), mentioned in Luke (3:21-22), and implied in John (1:29-34). In these texts John performs an important ritual:  announcing that Jesus is the Son of God and the Messiah.), θα πρέπει να είχε ιδρυθεί ναΰδριο πρίν από τον 4ο αι. και ο χώρος βέβαια  αυτός από τότε είχε καθιερωθεί  σαν προσκυνηματικός τόπος εις ανάμνησιν του Βαπτίσματος  (Όρ. Όδοιπορ. Δανιήλ σελ.49 ).

Ο μωσαϊκός χάρτης της Μαδηβάς, (βλ. εικόνα 4), συντάχθηκε βάσει του Ονομαστικού του Ευσεβίου, καθώς και της γνώσης των Αγίων Προσκυνηματων και τοποθεσιών που έχουν καταγραφεί στον χάρτη με μεγάλη για την εποχή εκείνη ακρίβεια στην τοπωνυμία και την αποτύπωση. Στον χάρτη  λοιπόν αυτόν, απεικονίζεται η αρχαία Μονή  ακριβώς  στην θέση της σημερινής Ι. Μονής του Ιωάννου του Προδρόμου. (Theodosius also described the Church of John the Baptist built there by the Byzantine emperor Anastasius I. He said this square-shaped church was built on high arches to allow flood waters to pass underneath. Archaeologists believe they have uncovered remains of the piers on which the church was built).

Η αρχαία αυτή τοπογραφία της θέσεως του Βαπτίσματος του Κυρίου, ταυτίζεται με τα ευαγγελικά στοιχεία που αναφέρουν τον Ιησού Χριστό μετά την Βάπτισή του στον Ιορδάνη «…αναγόμενον είς την έρημον της Ιουδαίας, ίνα πειρασθή υπό του δαίμονος». Το γεγονός αυτό αποτελεί και την χριστιανική παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, που ανάγεται στον 4ο αι. και έχει διασωθεί στον χάρτη της Μαδηβάς.

Ένα δεύτερο ισχυρό τεκμήριο αποτελεί η πληροφορία του Ωριγένη, ο οποίος το 220 μ.Χ. εμελέτησε τους Αγίους Τόπους  και υπήρξε ο πρώτος μετά τους Ευαγγελιστές που αναφέρεται στην τοποθεσία  όπου εβάπτιζε ο Πρόδρομος και όπου ο Κύριος βαπτίσθηκε από αυτόν « …δείκνυσθαι δέ λέγουσι παρά τή όχθη του Ιορδάνου τα Βηθαβαρά ένθα ιστορούσι τον Ίωάννην βεβαπτικέναι… ».

Σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η Αγία Ελένη, τον καιρό που ήρθε στους Αγίους Τόπους  με σκοπό να οικοδομήσει τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, έκτισε και στην τοποθεσία του Βαπτίσματος  περικαλλή ναό  και ξενώνα πρός τιμή της Αγίας Τριάδας ή του Ιωάννη του Βαπτιστή, (Πατρ. Migne, τομ. 146, σελ.113 ). Συνέχεια αυτού του γεγονότος είναι η κατασκευή κατά τον 6ο αι. μ.Χ. δύο μεγάλων ξενώνων που φιλοξενούσαν τους προσκυνητές και τους Φωτιστές, δηλαδή μοναχούς-κατηχητές που είχαν σαν έργο την βάπτιση των προσκυνητών στον Ιορδάνη ποταμό. Άλλη σημαντική πληροφορία είναι αυτή που αναφέρεται στο οδοιπορικό των Βορδιγάλλων, το 333 μ.Χ.:  “Inde ad Jordanem, ubi Dominus a Johanne baptizatus est, millia V. Ibi est locus super flumen monticulus in illa ripa ubi raptus  est Helias in celum“. Τέλος, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι κατά την περίοδο 358-360 μ.Χ. επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα ο Μέγας Βασίλειος, καθώς και ο γνωστός για την εποχή του διδάσκαλος Εύβουλος, οι οποίοι αμφότεροι εβαπτίστηκαν στον Ιορδάνη, στο γνωστό για την εποχή εκείνη σημείο βαπτίσεων, από τον Αρχιεπίσκοπο  Ιεροσολύμων Μάξιμο.

Είναι όμως γεγονός ότι υπήρχαν και άλλες τοποθεσίες βαπτίσεων, όπως πρόσφατα η αρχαιολογία έχει αποκαλύψει, στην αντίπερα περιοχή, όπου έχουν αποκαλυφθεί ίχνη από παλαιοχριστιανική βασιλική, (βλ. εικόνα 5), δίπλα σε θέσεις βαπτίσεων ειδικά διαμορφωμένων για τον σκοπό αυτό. (The extensive excavations along the stream bed have uncovered a string of ancient churches and baptismal pools with some remains dating back 1,800 to 2,000 years to the Roman era during or just after Jesus’ lifetime. The churches date back to the Byzantine period, beginning in the fourth century when Christianity first took hold in the regionYizhar Hirschfeld).

Το νερό για τις βαπτίσεις αυτές πιθανότατα προερχόταν από την πηγή Αίν Καράρ, όπου και σημειώνεται στον μωσαϊκό χάρτη με την ονομασία «Αινών» ή « Σαπσαφάς», και κατέληγε στον Ιορδάνη, διανύοντας μια απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων, ακριβώς απέναντι της μονής του Τιμίου Προδρόμου. (A seventh century pilgrim to the area, John Moschus, noted Jesus’ baptism on the Jordan’s east bank took place near a site called Saphsapha, meaning “Willow.” The same Saphsapha site is noted on the ancient Madaba map in the area of today’s Wadi el-Kharrar excavations). Στην περιοχή λοιπόν αυτή όπου βρίσκεται η πηγή, στον ιστορικό μωσαϊκό χάρτη καταδεικνύεται ένα ιδιόρρυθμο οικοδόμημα. (In 570, for example, the Christian traveler Antonin de Plaisance described a site two miles east of the Jordan River as “the place where the Lord was baptized … and the spring where St. John used to baptize).

Δίκαια λοιπόν ο των Ιεροσολύμων Κύριλλος διδάσκει «Αρχή του παντός το ύδωρ και αρχή των Ευαγγελίων ο Ιορδάνης ποταμός», ενώ ο  ιερός Χρυσόστομος, «Αρχή της κατασχέσεως της γής και της κατασχέσεως της Βασιλείας των Ουρανών έστιν ο Ιορδάνης».

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές η μονή του Τιμίου Προδρόμου καταστράφηκε  κατά την εισβολή των Περσών και οι μοναχοί, οι κατοικούντες εντός αυτής σφαγιάστηκαν. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μανουήλ Κομνηνός (1143-1180 μ.Χ.) θα ανοικοδομήσει την κατεστραμμένη Μονή που θα διατηρηθεί μέχρι την εποχή των Σταυροφόρων και στην συνέχεια θα καταστραφεί και πάλι από σεισμό.

Οι σεισμοί του 1166, 1168, 1170, όπως αναφέρει ο Γουλιέλμος ο Τύρου, θα προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές, όπως η ερείπωση της Ι. Μονής, που στην συνέχεια αυτή θα ανοικοδομηθεί εκ βάθρων από τον Μανουήλ τον Πορφυρογέννητο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ιωάννη Φωκά.

Η Μονή του Τιμίου Προδρόμου θα κατοικηθεί από μοναχούς  μέχρι τις αρχές του 15ου αι., αλλά στην συνέχεια οι συνεχείς επιδρομές των Αράβων  στην περιοχή θα φέρουν την ερήμωση και την εγκατάλειψη της Μονής, που θα μεταβληθεί σε καταφύγιο ληστών, όπου τελικά σαν επακόλουθο του γεγονότος αυτού, η Τουρκική Κυβέρνηση θα προβεί  στην καταστροφή της με χρήση εκρηκτικών ύλών. Ο Βενιαμίν Ιωαννίδης, (Το Προσκυνητάριον της Αγίας Γης, σελ.318), αναφέρει ότι στα ερείπια αυτά διασώθηκε αρχαία εικόνα  που έφερε την επιγραφή: «Ίδε ό άμνός τού θεού και εύρήκαμεν δεύτε τόν ποθούμενον ».

Η ιστορική Ι. Μονή του Τιμίου προδρόμου πρίν από την τελευταία  καταστροφή της από τον σεισμό του 1927.

Η αλήθεια για την λεπτομερέστερη οικοδομική ιστορία του μνημείου θα αποκαλυφθεί, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου και η αρχαιολογική σκαπάνη φέρει στο φως νεότερα στοιχεία σχετικά με την πολύπλοκη και σκοτεινή αυτή ιστορία του μνημείου. Είναι γεγονός ότι η Ι. Μονή του Προδρόμου βρίσκεται σε περιοχή, η οποία υποφέρει από αρχαιοτάτους χρόνους ένεκα ισχυρών σεισμών, που το επίκεντρο τους βρίσκεται στην Νεκρά Θάλασσα. Η σεισμολογική μελέτη του καθηγητή Αρβανιτάκη, που εκπονήθηκε κατά τον 19ο αι., με αναφορές στην σεισμικότητα της περιοχής αυτής της Παλαιστίνης, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, για τον λόγο ότι έχουν καταγραφεί  σε αυτή  όχι μόνο οι χρονολογίες των σεισμών, αλλά η ένταση και τα  καταστροφικά αποτελέσματα αυτών, (βλέπε το σχετικό άρθρο για τους σεισμούς στην Πύλη Ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου: https://jerusalem-patriarchate.info/2012/01/21/5192  (βλ. εικόνα 6).

Από την μελέτη της κάτοψης του υπάρχοντος σήμερα οικοδομήματος βλέπουμε ότι αυτό αποτελείται από πέντε τον αριθμό καμαροσκεπείς χώρους, όπου το πάχος των φερόντων τοίχων φθάνει τα 2 μέτρα. Η διάταξη των χώρων αυτών εκτείνεται από ανατολάς πρός δυσμάς, ενώ έχει εντοπιστεί ότι οι χώροι αυτοί ανήκουν σε διαφορετικές οικοδομικές φάσεις. Η διάταξη αυτή, καθώς και η τεχνοτροποία της δόμησης των υπογείων ημικυκλικών καμαρων, είναι γνώριμη με αυτή των υπογείων χώρων της πλησίον υπάρχουσας μονής του Αγίου Γερασίμου, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κατασκευές αυτές θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια χρονική περίοδο.

Το 2003, με εντολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έγινε από τον υπογράφοντα η αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν όργανα μετρήσεων τεχνολογίας Laser, με πολύ καλά αποτελέσματα στην τελική εκπόνηση των σχεδίων. Η αποτύπωση (μετρήσεις πεδίου) διήρκησε 15 ημέρες, έγινε δε παρουσία των Ισραηλινών στρατιωτικών αρχών, καθώς το μνημείο αυτό σήμερα βρίσκεται μέσα στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας, όπου αυτή είναι ναρκοθετημένη και απαγορευμένη η πρόσβασή της στο κοινό, (βλ. εικόνα 7).

Πρίν από τον καταστροφικό σεισμό του 1927 η Μονή ήταν διώροφη και μεγαλοπρεπής, όπως φαίνεται σε μια σπάνια φωτογραφία στα τέλη του 19ου αι., ( βλ. εικόνα 8).

Στον πρώτο όροφο και στο κέντρο της κάτοψης του συγκροτήματος δέσποζε το Καθολικό της Μονής, που είχε κάτοψη σταυροειδή μετά τρούλου.  Ξεχώριζε η επιβλητική είσοδος του Ναού, μεταξύ των εξωτερικών πεσσών, που κοσμούσαν την δυτική όψη του μνημείου και στήριζαν υπερμέγεθες τριγωνικό αέτωμα, προσδίδοντας έτσι στο μνημείο αυστηρά  κλασσικό μπαρόκ στυλ.

Διακρίνονται στην βόρεια και νότια πτέρυγα του συγκροτήματος, στον πρώτο όροφο, το ηγουμενείο και ο ξενώνας, ενώ στην νοτιοδυτική γωνία του Ναού, δεξιά της κεντρικής πόρτας, ευρισκόταν το διπλό παράξενα χαμηλό κωδωνοστάσιο. Ο τρούλλος του ναού ήταν πεπονοειδής (melonen cupel), το δε κυλινδρικό τύμπανο έφερε 10 ή 12 παράθυρα. Διακρίνονται οι επάλξεις που κοσμούσαν τους περιμετρικούς υψηλούς τοίχους που τελικά αυτές στην πλειονότητά τους έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.

Ολόκληρη σχεδόν η βόρεια όψη της Mονής, που βλέπει πρός την Ιορδανία προστατεύοταν από ένα τεράστιο κεκλιμένο ανάχωμα, που πιθανότατα σκοπό είχε την προστασία της Mονής από τα βλήματα ή την ενίσχυση του βόρειου τοίχους από τους σεισμούς. Από τον καταστροφικό σεισμό του 1927 φαίνεται ότι είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά ο πρώτος όροφος συμπεριλαμβανομένων του Kαθολικού, του ηγουμενείου και του ξενώνα. Στην συνέχεια γίνεται μια ανεπιτυχής προσπάθεια ανακατασκευής του ηγουμενείου και των ξενώνων με την χρήση  οπλισμένου σκυροδέματος πολύ χαμηλής ποιότητας, με τα γνωστά σήμερα αποτελέσματα, (βλ. εικόνα 11).

Φαίνεται ότι εγκαταλείπεται η ιδέα για την ανοικοδόμηση του υπέργειου Nαού, ενώ μέχρι σήμερα θα συνεχιστεί να χρησιμοποιείται ο υπόγειος Nαός.  Παράλληλα, στο ευρύ σε έκταση δώμα, θα κατασκευαστεί τρούλλος μικρών διαστάσεων προκειμένου να φωτιστούν οι ανήλιοι υπόγειοι χώροι  του ισογείου χώρου, (βλ. εικόνα 12). Προσεχώς ο ιστοχώρος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων θα φιλοξενήσει νέα στοιχεία για την πρόοδο των ανακαινιστικών και αναστηλωτικών εργασιών στη Μονή αυτή.

 Δρ. Θεοδόσιος Μητρόπουλος, Αρχιτέκτων του Ναού της Αναστάσεως.

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.  ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

(GROUND FLOOR).

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ- (από τον Αρχιτέκτονα δρ. Θεοδόσιο Μητρόπουλο).

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

John 1: 28-34

 “These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.  The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me. And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw, and bare record that this is the Son of God..”

 

Matthew 3: 13-17

 

  ” Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John.  But John tried to deter him, saying, “I need to be baptized by you, and do you come to me?” Jesus replied, “Let it be so now; it is proper for us to do this to fulfill all righteousness.” Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him.  And a voice from heaven said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased.” ”

Mark 1:9-11

 

 “At that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. As Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven: “You are my Son, whom I love; with you I am well pleased.”
 

 

Luke (3:21-22)

 

 “When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven: “You are my Son, whom I love; with you I am well pleased.”

 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ, Βενιαμίν Ιωαννίδου, Εν Ιεροσολύμοις 1877, σελ. 316

ΝΕΑ ΣΙΩΝ,  τεύχος Α΄, Εν Ιεροσολύμοις, 1904, σελ 35-48.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ, Τσαφέρης Βασίλειος, Αθήνα, 1990.

Ο ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, Μητροπούλου Θεοδοσίου, Θεσσαλονίκη 2009.

Γ. Λ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, ( Συμβολή εις την μελέτην των σεισμών Συρίας και Παλαιστίνης, 1899 ), βασισμένη στις μελέτες διακεκριμένων επιστημόνων της εποχής του όπως οι: Dr Max Blanckenhorn, Kitto, Stanley, Sauley, Lortet, Chichester hart κ.ά.. 

Τιμοθέου Π. Θέμελη, Ανά τα προσκυνήματα, Αθήνα 1909.

Θεμιστοκλέους Κάντα, Περιγραφή και Διήγησις της τοποθεσίας των κυριωτέρων

μερών Παλαιστίνης και Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ 1899.

Γαβριήλ Καραπατάκη,  Αι περιπέτειαι των εν Ιεροσολύμοις και των πέριξ Ιερών Προσκυνημάτων, Κωνσταντινούπολη 1910.

Κλεόπα Μ. Κοικυλίδου, Περί των εν Παλαιστίνη Αρχαίων και Νεωτέρων ΕλληνικώνΜοναστηριών, Εν Ιεροσολύμοις 1906.

Chrysanthos, Patriarch of Jerusalem, Description of the Holy Land, Jerusalem, 1862.

Ιακώβου Καπενέκα, Οι Αγιοι Τόποι της Παλαιστίνης και το Τάγμα των Αγιοταφιτών, Ιεροσόλυμα 1982.

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, Α΄Ἀνατύπωση, Ἀθήνα 2010.