1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τό προσωπικόν τοῦ ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου ἐνημερώνει τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τῶν Ἁγίων Τόπων ὅτι δέν εἶναι ὑπεύθυνον, διά νά δίδῃ πληροφορίας διά τήν φιλοξενίαν αὐτῶν εἰς δωμάτια εἰς τό Πατριαρχεῖον ἤ εἰς Ἱεράς Μονάς αὐτοῦ. Ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ταξιδιωτικοί πράκτορες, οἱ ἀναλαμβάνοντες τάς προσκυνηματικάς περιηγήσεις . Παρακαλοῦνται διά τοῦτο οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί, ὅπως μή ἀπευθύνωνται εἰς τό προσωπικόν τοῦ Ἱστοχώρου διά τό θέμα τοῦτο.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας




ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΡΩΣΙΑΝ.

Ἀπό Παρασκευῆς, 5ης /18ης Νοεμβρίου 2016 ἕως καί Κυριακῆς 7ης /20ῆς  Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος θά εὑρίσκεται εἰς ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Μόσχας, προσκεκλημένος εἰς τούς ἑορτασμούς τῶν ἑβδομηκοστῶν Γενεθλίων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κυρίλλου. Λεπτομέρειαι θά ἀναρτηθοῦν κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.




ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἐνεργοποιήθηκε ἡ δυνατότητα ἀκρόασης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου καί μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων καί συσκευῶν.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου




ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ.

Ἡ Διεύθυνσις καί τά μέλη τῆς Ἐπίσημης Ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων θά ἤθελαν νά ἐκφράσουν τίς θερμές εὐχαριστίες τους πρός τούς δωρητές, μέ τήν οἰκονομική ὑποστήριξη τῶν ὁποίων, προέβημεν στήν ἀγορά βιντεοκάμερας ὑψηλῆς ἀναλύσεως γιά τήν κάλυψη τῶν πολλαπλῶν δραστηριοτήτων καί ἀπαιτήσεων τῆς συλλογῆς ὁπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ, τό ὁποῖο ἀφορᾶ στίς  τελετές τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ  προβολή τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά δίνει τήν δυνατότητα μέσω τῆς διαδικτυακῆς καλύψεως παγκοσμίως (globally) σέ χιλιάδες ἐνδιαφερόμενους πιστούς νά μεταφερθοῦν νοερῶς στά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅπου ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά παρακολουθήσουν ζωντανά τίς τελετές αὐτές. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ υποστήριξη στό ἔργο μας ἀποτελεῖ πράγματι μία προσφορά πολύ σημαντική.

Ἡ ἀναβάθμιση τῶν πεπαλαιωμένων μέσων συλλογῆς ὁπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ μέ νέα καινούργια μέσα, πιστεύουμε –τῇ θείᾳ ἐπινεύσει- ὅτι θά ἀναβαθμίσει καί τήν ποιότητα τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν κλάδων πού ἀπαρτίζουν τήν Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ἤτοι τῆς Πύλης Εἰδησεογραφίας, τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ καί τοῦ Τηλεοπτικοῦ Καναλιοῦ, οὕτως ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ πιό ὁμοιόμορφο καί καλύτερο ἀποτέλεσμα καί νά ἔρχωνται τά Ἱεροσόλυμα στό σπίτι σας πιό ἄμεσα καί πιό ξεκάθαρα.

Θά θέλαμε νά πιστεύουμε ὅτι καί ἄλλοι θά μιμηθοῦν τό παράδειγμα τῶν δωρητῶν μας, ὥστε νά ἀνανεώσουμε καί τόν ὑπόλοιπο ἐξοπλισμό τοῦ Γραφείου μας.

Ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, εὐχόμεθα ὁ Ἀναστάς Κύριος νά εὐλογεῖ τή ζωή καί τα ἔργα ὅλων σας.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου.

 

 

 

 




ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΣΕΡΒΙΑΝ.

Ἀπό 10ης/23ης Σεπτεμβρίου 2016 ἕως 13ης /26ης Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ´ μετά συνοδείας προσκεκλημένος ὤν, μετέχει εἰς τούς Διορθοδόξους ἑορτασμούς ἐπί τῇ 1000στῇ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου τό ἔτος 1016, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, Κυβερνήτου τῆς πόλεως Zeta καί Διοκλείας, τοῦ Βλαδιμήρου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.




Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

Ἡ Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει εἰς τούς παρακολουθοῦντας αὐτήν ὅτι ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τῇ προσκλήσει τῆς Ἱερᾶς Συνοδείας τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῇ κανονικῇ ἀδείᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπισκέπτεται τό Ἅγιον Ὄρος, ἵνα προσκυνήσῃ εἰς τήν Ἱεράν Σκήτην τῆς Ἁγίας Ἄννης καί νά προεξάρξῃ τῆς πανηγύρεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης εἰς τήν εἰρημένην Σκήτην, τήν Κυριακήν, 25ην Ἰουλίου/ 7ην Αὐγούστου 2016. Λεπτομέρειαι περί τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἀναρτηθήσονται ἐν τῷ καιρῷ αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.




ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 30ην Ἀπριλίου, 2016, θά μεταφερθῇ, δι’ εἰδικῆς πτήσεως ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱεροσολύμων, τό Ἃγιον Φῶς, πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί θά λάβῃ χώραν ἐπίσημος ὑποδοχή εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος, ὣραν 19.00, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ Αμύνης κ. Χριστοφόρου Φωκαΐδου καί ἂλλων ἐπισήμων, ὡς καί πιστῶν.

Τό Ἃγιον Φῶς θά συνοδεύσῃ ἐξ Ἱεροσολύμων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, Ἒξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν Κύπρῳ, ὁ ὁποῖος, ἐν συνεχείᾳ, θά μεταφέρῃ τοῦτο εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. κ. Χρυσόστομον Β΄ καί ἀκολούθως, περί ὣραν 19:45 θά διανεμηθῇ ἀπό τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Συγκροτήματος τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τούς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι θά προσέλθουν διά τόν σκοπόν αὐτόν.

Διά πληροφορίας ἀπευθυνθῆτε εἰς

Τηλέφωνο: 22670626 –  Τηλεομοιότυπον, 22670627.

 

Ἐκ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

 πό 10ης / 23ης πριλίου ως 18ης Ἀπριλίου / 1ην Μαΐου 2016

 

Σάββατον τοῦ Λαζάρου:

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ. *

 

Κυριακή τῶν Βαων:

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία: 8 π.μ. *

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15 μ.μ. *

Μεγάλη Δευτέρα:

Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ. *

 

Μεγάλη Τρίτη:

Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:6.15 μ.μ. *

 

Μεγάλη Τετάρτη

Λειτ. Προηγιασμένων ἐπί τοῦ Φρικ. Γολγοθᾶ: 9 π.μ.                   

 

Μεγάλη Πέμπτη

Ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου  ἐν τῷ  Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου: 6.30 π.μ.

Ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος: 9 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6.15 μ.μ. *

 

Μεγάλη Παρασκευή

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 10. π.μ.

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ. *

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 9. μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον     

Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός 1. μ.μ.

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 12 μεσάνυκτα

 

Κυριακή το Πάσχα

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως: 1 μ.μ. *

 

* Ἡ Ἀκολουθία θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τόν διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.radio.jerusalem-patriarchate.info

 

Τελετάρχης τν Πατριαρχείων

ρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩ ΝΑΩ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

Ἀπό 11ης/24ης   Ἀπριλίου ἕως 19ην Ἀπριλίου/2αν Μαΐου 2016

Αἱ κάτωθι ἀναγραφόμεναι ὧραι ἀντιστοιχοῦν εἰς Ὥραν Ἑλλάδος, συμπίπτουσαν μέ Ὥραν Ἰσραήλ.

Κυριακή τῶν Βαΐων:

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: 5 π.μ.

Ἑσπερινός: 3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6:15 μ.μ.

 Μεγάλη Δευτέρα:

Ὧραι καί Ἀκολουθ. Προηγιασμένων Δώρων: 6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:3:30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τρίτη:

Ὧραι καί Ἀκολουθ. Προηγιασμένων Δώρων: 6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:3:30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τετάρτη:

Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων:  6:30 π.μ.

Μικρόν Ἀπόδειπνον — Εὐχέλαιον: 5:00 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη:

Ακολουθία καί Λειτουργία Μ. Βασιλείου: 4:30 π.μ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή:

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου: 6:30 μ.μ.

Μέγα Σάββατον:

Ὧραι και Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου: 8:00 π.μ.

Θεῖον Πάσχα:

Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:1.10 π.μ.

Δευτέρα τοῦ Πάσχα:

Η Θεία Λειτουργία: 8:00 π.μ.

 

Ὁ Τυπικάρης

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος




ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἀναβάθμισης τῆς Κεντρικῆς Ἱστοσελίδας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info μέσῳ τῆς ὀποίας ἐνεργοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες νέες ὑπηρεσίες:

1. Προβολή μεγάλου ἀριθμοῦ φωτογραφιῶν ἐκ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τοῦ Πατριαρχείου μέσῳ Facebook καί μέσῳ Dropbox ἀπό ὅπου μπορεῖ νά ἀντιγραφοῦν ἂμεσα στόν ὑπολογιστή σας.

2. Ἂμεση πρόσβαση στό τηλεοπτικό κανάλι τοῦ Πατριαρχείου στό Youtube

3. Πρόσβαση στό ἀρχεῖο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου ὅπου παρέχεται ἡ δυνατότητα ἐλεύθερης λήψης τοῦ συνόλου τῶν διαθεσίμων ἀρχείων στόν ὑπολογιστή σας.

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου