1

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου συγχαίρει τόν ἰατρόν καί πρῴην βουλευτήν τῆς Ἰορδανίας κ. Ὄδε Καουάς διά τήν ἐπανεκλογήν αὐτοῦ ὡς μέλους τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί τήν δίδα Μαρίαν Λουμπάτ διά τήν ἐκλογήν αὐτῆς ἐπίσης ὡς μέλους τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς του Π.Σ.Ε.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀνακοινώνει μετά λύπης Κυρίου ὅτι σήμερον, Τετάρτην, 28ην Ἀπριλίου/ 11ην Μαΐου 2022, ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ Ἁγιοταφίτης μακαριστός Μητροπολίτης Νεαπόλεως κυρός Ἀμβρόσιος εἰς τό Δεκάζειον γηροκομεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, εἰς τό ὁποῖον ἐγηροκομεῖτο τά τελευταῖα ἔτη.

Ἡ ἐξόδιος αὐτοῦ Ἀκολουθία θά ψαλῇ τήν Πέμπτην, 29ην Ἀπριλίου/12ην Μαΐου 2022, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως καί ὥραν 12ην μεσημβρινήν, Προεξάρχοντος καί ἀντιπροσωπεύοντος τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συνοδευομένου ὑπό  τοῦ  Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιμανδρίτου π. Ραφαήλ.

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐπιφυλασσομένη νά ἀναφερθῇ ἐκτενέστερον εἰς τήν μνήμην αὐτοῦ, δέεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ  ἐν χώρᾳ ζώντων μετά ὁσίων καί δικαίων.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2022

Τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων συγχαίρει τό πλήρωμα τῶν ἐνοριῶν αὐτοῦ καί ὅλον τον λαόν τῶν Ἁγίων Τόπων ἑκατέρωθεν τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα καί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, τοῦ εὑρέως γνωστοῦ καί ὡς Σαββάτου τοῦ Ἁγίου Φωτός.

Ταυτοχρόνως ἐπιβεβαιώνομεν τήν ἰσχυράν καί ἀνανεωμένην δεύσμευσιν ἡμῶν ὡς  τό φυσικόν ἡμῶν δικαίωμα νά ἑορτάζωμεν ὁμοῦ μετά τῶν Κοινοτήτων ἡμῶν, τῶν οἰκογενειῶν ἡμῶν καί νά συμμετέχωμεν «ὁμοθυμαδόν καί ἐπί τό αὐτό» εἰς τάς προσευχάς καί τάς τελετάς εἰς τούς Ἱερούς Ναούς ἡμῶν ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῆς Ἱερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένου τοῦ βασικοῦ δικαιώματος πάντων τῶν Κοινοτήτων ἡμῶν νά ἔχουν πρόσβασιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Παναγίου Τάφου καί εἰς τήν πέριξ αὐτοῦ περιοχήν κατά τήν διάρκειαν τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Πάσχα, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, τοῦ «Σαββάτου τοῦ Ἁγίου Φωτός». Αἱ Κοινότητες ἡμῶν καί διάφοροι ἡγεμόνες ἤσκουν τοῦτο τό θεῖον δικαίωμα ἐλευθέρως ἀνά τούς αἰῶνας, ἀνεξαρτήτως τῶν συνθηκῶν, τάς ὁποίας ἀντεμετώπισεν ἡ Ἁγία Πόλις εἰς τό πέρασμα τῆς ἱστορίας.

Διά πλεῖστα ἔτη, ἡ συμμετοχή εἰς προσευχάς καί ἡ πρόσβασις εἰς τάς Ἐκκλησίας εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν, ἰδιαιτέρως κατά τήν διάρκειαν τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα ἔχει γίνει πολύ δύσκολος διά τάς Κοινότητας ἡμῶν καί τόν λαόν ἡμῶν ἐν γένει,  λόγῳ τῶν μονομερῶν περιορισμῶν τούς ὁποίους ἐπιβάλλει ἡ Ἀστυνομία καί τῆς βίας αὐτῆς κατά τῶν πιστῶν, πού ἐπιμένουν νά ἀσκοῦν τό φυσικόν θρησκευτικόν αὐτῶν δικαίωμα εἰς τήν λατρείαν. Εἰς τό παρελθόν συνεντονίσθημεν μετά διαφόρων χριστιανικῶν Συλλόγων καί ἡγετῶν, προκειμένου, ἵνα φέρωμεν τήν ὑπόθεσιν ἡμῶν εἰς διεθνές ἐγχώριον καί δικαστικόν ἐπίπεδον καί συνετονίσθημεν ἐπίσης μέ τήν ἴδιαν τήν Ἀστυνομίαν, μέ στόχον νά ἀποτρέψωμεν αὐτήν ἀπό τοῦ νά συνεχίσῃ τάς ἀπαραδέκτους πρακτικάς αὐτῆς, ἀλλά δυστυχῶς μολονότι αἱ ὑποσχέσεις ἦταν  πολύ θετικαί, ἐκεῖνο τό ὁποῖον συνέβη εἰς τόν χῶρον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως οὔτε κἄν προσήγγιζε τάς ὑποσχέσεις αὐτάς.

Ἀντί νά ἀντιστρέψῃ τάς συνήθεις ἀπαραδέκτους πρακτικάς αὐτῆς κατά τό Πάσχα καί τό Μέγα Σάββατον ἤ Σάββατον τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἡ Ἀστυνομία ἐνημέρωσε προσφάτως τό Πατριαρχεῖον διά τήν ἐπιβολήν ἐπιπροσθέτων νέων μονομερῶν μέτρων, τά ὁποῖα αὐξάνουν τούς περιορισμούς κατά τό Μέγα Σάββατον διά τήν εἴσοδον εἰς τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός, τά ὁποῖα μέτρα ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα ἡ Ἀστυνομία νά ἐπιτρέψῃ μόνον εἰς χίλια ἄτομα νά εἰσέλθουν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον κατά τήν Μεγάλην ταύτην ἡμέραν, παρά τό ὅτι συνηθίζεται πολλαί χιλιάδες πιστῶν νά εἰσέρχωνται εἰς τόν Ναόν ἑορτάζοντες ἐκείνην τήν ἡμέραν.

Ἐπί πλέον, ἡ Ἀστυνομία εἶπεν ὅτι θά ἐπιτρέψῃ μόνον εἰς πεντακόσια ἄτομα νά εἰσέλθουν εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν καί νά φθάσουν εἰς τάς αὐλάς τοῦ Πατριαρχείου καί τόν τροῦλλον τοῦ Παναγίου Τάφου. Τό Πατριαρχεῖον πιστεύει ὅτι δέν ὑπάρχει καμμία δικαιολογία δι’ αὐτούς τούς ἐπιπροσθέτους ἀδίκους περιορισμούς καί ἐπιβεβαιώνει τήν ρητήν, σαφῆ καί πλήρη ἀπόρριψιν ὅλων τῶν περιορισμῶν. Τό Πατριαρχεῖον δέν ἀνέχεται ἄλλο τούς Ἀστυνομικούς περιορισμούς εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς λατρείας καί τάς ἀπαραδέκτους μεθόδους ἀντιμετωπίσεως τῶν ἱερῶν καί θείων δικαιωμάτων τῶν Χριστιανῶν νά ἀσκοῦν ἀκολουθίας καί νά ἔχουν πρόσβασιν εἰς τούς Ἱερούς Τόπους εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ὡς ἐκ τούτου, τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀπεφάσισε μέ τήν δύναμιν τοῦ  Κυρίου, ὅτι δέν θά θέσῃ εἰς κίνδυνον τό  δικαίωμά Του νά παρέχῃ πνευματικάς ὑπηρεσίας εἰς πάντας τούς Ἱερούς Ναούς καί τά προαύλια αὐτῶν. Ἀνακοινώνει ἐπίσης ὅτι θά τελεσθοῦν κανονικῶς αἱ ἱεραί ἀκολουθίαι ὑπό τῶν Ἱερέων αὐτοῦ, μέ τήν ἐλπίδα  ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί θά δυνηθοῦν νά συμμετάσχουν. Αὕτη ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου πηγάζει ἀπό τήν βᾶσιν τοῦ θείου δικαιώματος τῆς θρησκείας, τῆς κληρονομίας καί τῆς ἱστορίας. Ἡ Ἀστυνομία πρέπει νά σταματήσῃ νά ἐπιβάλῃ περιορισμούς καί βίαν πού, δυστυχῶς, ἀποτελοῦν πλεον μέρος τῶν ἱερῶν μας ἀκολουθιῶν.

Προτρέπομεν ἐπίσης τάς Κοινότητας ἡμῶν νά προασπίσουν τήν ἱστορικήν ἡμῶν κληρονομίαν, μέ τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τάς τελετουργίας καί τούς ἑορτασμούς τοῦ Πάσχα καί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἐφέτος εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον τάφον καί τάς πέριξ περιοχάς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ANAKOINΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΔΑΓΓΑΛΑ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου, ἐπιφυλασσομένη νά ἀναφερθῇ διά μακρῶν εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου, ἀνακοινώνει πρός τό παρόν μετά λύπης Κυρίου ὅτι ὁ ἐκλιπών ἀγαπητός ἀδελφός εὑρέθη τό πρωΐ νεκρός εἰς τό κελλίον αὐτοῦ καί ὅτι ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία αὐτοῦ θά ψαλῇ τό ἀπόγευμα τῆς σήμερον ἡμέρας Σαββάτου, 2ας / 15ης Ἰανουαρίου 2022, ὥραν 15:30 μ.μ. εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Θέκλης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει τήν ἐπισυνημμένην προκήρυξιν χορηγήσεως ὑποτροφιῶν παρά τῆς χώρας τῆς Οὐγγαρίας εἰς Χριστιανούς φοιτητάς διά τό Ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2022-2023.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι προτρέπονται νά ὑποβάλουν αἴτησιν συμφώνως πρός τάς ὁδηγίας τῆς προκηρύξεως, ἴδε link:

https://www.mohe.pna.ps//scholarships/Post/5543?fbclid=IwAR2kHEH2CZskYSQj7H3bxwsqMfSCob1qVx_2gxPL7vPg2tnjPDuENkssf8s&fbclid=IwAR2kHEH2CZskYSQj7H3bxwsqMfSCob1qVx_2gxPL7vPg2tnjPDuENkssf8s

(Παραθέτομεν τήν σχετικήν ἐπιστολήν τήν ἀποσταλεῖσαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων:)

Your Eminence,

 One of the sectors of Hungarian aid for the people of Palestine is education, in which area Hungary has been providing scholarships for Palestinian students for decades. This year we renewed our bilateral agreement, which allowed us to raise the number of scholarships from 60 to 75 for Palestinian students in all levels of higher education (BA, MA, and PhD), in all relevant fields of study.

 In this regard, I proudly inform you that the Ministry of Higher Education of Palestine and the Hungarian Tempus Public Foundation together with the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary have published the call for application for programs starting in the next academic year (2022/2023). A monthly stipend, accommodation or financial support, and the programs’ admission fee is included in the scholarship.

 The call for application is found at the following link: https://www.mohe.pna.ps//scholarships/Post/5543?fbclid=IwAR2kHEH2CZskYSQj7H3bxwsqMfSCob1qVx_2gxPL7vPg2tnjPDuENkssf8s&fbclid=IwAR2kHEH2CZskYSQj7H3bxwsqMfSCob1qVx_2gxPL7vPg2tnjPDuENkssf8s

 Please share this information with those who could be interested in studying in Hungary. I believe that there are many talented Christian students, who could be interested in applying for the scholarships.

 If you have any further question do not hesitate to contact the Representative Office of Hungary.

 Yours sincerely,

 Dr. Csaba Rada

Head of Mission

Representative Office of Hungary

Al Watania Towers Building, Al-Bireh, Ramallah

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει ὅτι ὅσοι ἐκ τῶν τέκνων τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου αὐτοῦ ἐξ Ἱεροσολύμων καί τῶν κατεχομένων περιοχῶν, Ἱερεῖς, Ἐπίτροποι ἤ καί πιστοί, ἐπιθυμοῦν νά προσέλθουν εἰς τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός τό Μέγα Σάββατον, ὀφείλουν νά προσέλθουν τήν ἡμέραν ταύτην μεταξύ 9.00 καί 11.00 π.μ. ὥραν εἰς τήν Νέαν Πύλην καί ἐκεῖθεν παρά τῆς Ἀστυνομίας καί ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου θά λάβουν τήν ἔγκρισιν νά εἰσέλθουν, οἱ μέν ἐμβολιασμένοι εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, οἱ δέ μή ἐμβολιασμένοι νά μείνουν εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον ἐπί τῶν δωμάτων τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ

Ἡ Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει ὅτι, λόγῳ τῶν μέτρων προστασίας ἐκ τοῦ ἰοῦ covid-19, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου δέν θά δεχθῇ ἐπισκέψεις τήν ἡμέραν μνήμης τοῦ ἁγίου, Κυριακήν, 11ην / 24ην Ἰανουαρίου 2021.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΧΟΡΗΓΙΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Εἰς τό πλαίσιον τοῦ προγράμματος τῆς χώρας τῆς Οὑγγαρίας ὑπέρ τῆς βοηθείας τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ Κυβέρνησις αὐτῆς ἀνακοινώνει τήν πρόθεσίν της, νά χορηγήσῃ ὑποτροφίας διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2021-2022 διά συστατηρίου Γράμματος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Οἱ ἐπιθυμοῦντες νά ὑποβάλλουν αἴτησιν, παρακαλοῦνται νά ὑποβάλλουν αὐτήν, συμφώνως πρός τάς ὁδηγίας τῆς ἐπισυναπτομένης ἀνακοινώσεως ἀποσταλείσης εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τήν σχετικήν ἱστοσελίδα, ἐντός τῆς ὁριζομένης προθεσμίας πρό τῆς 31ης Ἰανουαρίου 2021:

“To HE Archbishop Aristarchos of Constantina

Your Eminence,

I have already approached you with a scholarship opportunity for Palestinian students in general in the framework of the Stipendium Hungaricum programme.

Hungary has continuously provided scholarships to talented Palestinian students since the 1970’s among them many Christians, who are playing important roles in the Palestinian society. For the last few years Hungary has been providing a special scholarship scheme for the talented Christian students as well. Why is it different from the Stipendium Hungaricum scholarship:

  • The scholarship is available for the Christian communities and churches in the Middle East.
  • The students apply with the approval of their church leaders.
  • The scholarship does not engage the local governments and authorities, the application process is happening between the students and the Government of Hungary directly.

I am pleased to inform you that the online application process for the Scholarship Programme for Christian Young People for the 2021/2022 academic year started with the deadline of 31 January 2021. The online application system for the Scholarship Programme can be accessed at https://apply.scyp.hu. The Annexes of the Call for Applications along with other documents and detailed information necessary for applying can be found on the Programme’s website: https://hungaryhelps.gov.hu/scyp/

We are at your disposal to answer any questions you may have. May you have talented students in sight, I request your kind assistance in helping them in the application process.

Thank you in advance for all your efforts in this regard”. 

Sincerely,

Dr. Csaba Rada

Head of Mission

Representative Office of Hungary

Al Watania Towers Building, Al-Bireh, Ramallah

Tel: 00 972 2 240 7676

Fax: 00 972 2 240 7678

https://ramallah.mfa.gov.hu/eng

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020

Οἱ ἀναμεταδόσεις αὐτές πραγματοποιοῦνται στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, στήν σελίδα μας στό Facebook JERUSALEM PATRIARCHATE ζωντανά  καί ἀπό τήν Ραδιοτηλεόραση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὑπάρχει ἐνδεχόμενο τά ληφθέντα ὑγειονομικά μέτρα τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ ὡς πρός τόν περιορισμό τῆς τέλεσης τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος νά ἀλλάξουν κατά τίς συγκεκριμένες ἡμέρες καί ὧρες.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Μεγάλη Παρασκευή: Ἡ Ἀκολουθία  τοῦ Ἐπιταφίου:  9:10 μ.μ.

Μέγα Σάββατο: Ἡ Τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός 1:00 μ.μ.

Κυριακή Πάσχα: Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: 00:07 μεταμεσονυκτίως

 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

Σάββατο τοῦ Λαζάρου: Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3:00 μ.μ.

Κυριακή τῶν Βαΐων:  Πατριαρχική θεία Λειτουργία:  6:00 π.μ.

Κυριακή τῶν Βαΐων: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:  6:15 μ.μ.

Μεγάλη Δευτέρα: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:  6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τρίτη: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:  6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τετάρτη: Μικρόν Ἀπόδειπνον-Μ. Εύχέλαιον: 5:00 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη:  Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν:  6:15 μ.μ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἀπό τῆς Δευτέρας, 4ης / 17ης ἕως καί τῆς Πέμπτης, 7ης /20ῆς Ἰουλίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εὑρίσκεται εἰς ταξίδιον εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς, προκειμένου νά μετάσχῃ ὡς προσκεκλημένος εἰς τό Συνέδριον μέ θέμα: “The responsibility of Religious Leaders in Peacebuilding in the Middle East”  / «Ἡ εὐθύνη τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν εἰς τήν οἰκοδομήν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν»,  διοργανούμενον εἰς τά ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κεντρικά Γραφεῖα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν – United Nations High Representative for the Alliance of Civilizations/ UNAOC.

Λεπτομερείας ἐπί τοῦ θέματος θά ἀνακοινώσῃ ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.