ΚΟΥΡΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ.

Τήν Παρασκευήν, 19ην Φεβρουαρίου/ 4ην Μαρτίου 2011, ἔλαβε χώραν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς ἡ εἰς μοναχόν κουρά,  ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου κατόπιν αἰτήσεως αὐτῶν καί ἐγκρίσεως ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ ἄχρι νῦν δοκίμου Λιβίου Μαυροκορδάτου, διακονητοῦ εἰς τό σεπτόν προσκύνημα τῆς Βηθλεέμ, τοῦ δοκίμου Ἀθανασίου Τσετσίου, διακονητοῦ πρίν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου καί προσφάτως ὡσαύτως εἰς Βηθλεέμ καί τοῦ δοκίμου Χρήστου Κεσόγλου, διακονητοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ καρέντες, μεταλλάξαντες τρόπον ζωῆς ἐπί τό τελειότερον, μετήλλαξαν καί ὀνόματα. Ὁ Λίβιος Μαυροκορδᾶτος μετωνομάσθη εἰς Λεόντιον, ὁ Ἀθανάσιος Τσέτσιος μετωνομάσθη εἰς Ἀντώνιον καί ὁ Χρῆστος Κεσόγλου εἰς Χρύσανθον.

Εἰς τήν τελετήν τῆς κουρᾶς παρίσταντο οἱ Γέροντες τῆς Ἀδελφότητος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Βηθλεέμ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος καί ἄλλοι Ἁγιοφῖται Πατέρες.

Κείρας τούτους ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνίσχυσεν αὐτούς διά λόγων Πατρικῶν παραμυθιτικῶν, λέγων εἰς αὐτούς ὅτι ἀπό τῆς σήμερον τιμῶνται καί εἰσέρχονται εἰς τό τάγμα τῶν Σπουδαίων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ἵνα διακονήσουν ἀγωνιστικώτερον εἰς τόν προσωπικόν αὐτῶν ἀγῶνα καί τελειότερον εἰς τόν προσκυνηματικόν καί τόν ποιμαντικόν.

Ὁ Μακαριώτατος συνεχάρη αὐτούς ἐπί τῇ ἐκκλησιαστικῇ πνευματικῇ ταύτῃ ἀναδείξει, ηὐχήθη αὐτοῖς ὑπομονήν  καί δύναμιν, ἵνα δίδωσιν χριστιανικήν Ἁγιοταφιτικήν μοναχικήν μαρτυρίαν, τῆς ὁποίας ἔχει ἀνάγκην ὁ κόσμος, ἰδίᾳ δέ τό Ὀρθόδοξον ποίμνιον ἡμῶν καί οἱ εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα συρρέοντες προσκυνηταί.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder
ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ν΄/ 11-9-2009.

Ἡ τῶν Ἱεροσολύμων Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τεθεμελιωμένη ἐπί τοῦ θεοῤῥύτου αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ κενωθέντος ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπέρ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἐκαρποφόρησεν εἰς τούς κόλπους αὐτῆς μάρτυρας, οἱ ὁποῖοι τό αἷμα αὐτῶν ἐξέχεαν ὡς προσφοράν καί ἀντίδοσιν εὐγνωμοσύνης καί ἀγάπης τῷ ἑκουσίως ὑπέρ αὐτῶν Σταυρωθέντι καί ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντι.

Πρῶτος τῶν μαρτύρων τούτων τυγχάνει ὁ πρωτομάρτυς καί ἀρχιδιάκονος Στέφανος, ὅστις, κατά μίμησιν τοῦ Σωτῆρος αὐτοῦ, ἐτελειώθη, προσευχόμενος ὑπέρ τῶν λιθοβολούντων αὐτόν (Πράξ. 7, 60). Τοῦτον ἠκολούθησεν ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, υἱός Ζεβεδαίου καί ἀδελφός τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, τόν ὁποῖον «Ἡρώδης ὁ βασιλεύς ἀνεῖλε μαχαίρῃ». (Πράξ. 12, 1-2). Μετ’ αὐτόν ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, πρῶτος ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, ἐκρημνίσθη ὑπό τῶν ἀρνουμένων τόν Κύριον ἀπό τοῦ πτερυγίου τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καί ἐτελειώθη, προσευχόμενος ὑπέρ τῶν διωκτῶν αὐτοῦ. Ἐπί τά  ἴχνη τούτου ἐπορεύθη ὁ συγγενής αὐτοῦ καί διάδοχος εἰς τόν Θρόνον, Συμεών ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ὁ ἐπί Τραϊανοῦ εἰς Πέλλαν τῆς Ὑπεριορδανίας καταβασανισθείς καί σταυρωθείς εἰς ἡλικίαν τῶν ἑκατόν καί εἴκοσιν ἐτῶν.

Ἡ ἀποστολική περίοδος τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων σεμνύνεται διά τούς τέσσαρας τούτους λαμπρούς νοερούς ἀδάμαντας αὐτῆς, οὐχ ἧττον ὅμως καί ἡ μεταποστολική τοιαύτη ἐπί τοῦ ἀπηνοῦς  διωγμοῦ τοῦ Διοκλητιανοῦ σεμνύνεται διά τόν Ἱεροσολυμίτην ἀποκεφαλισθέντα μάρτυρα Προκόπιον, τούς ἐν Γάζῃ μαρτυρήσαντας Τιμόθεον, Ἀγάπιον καί Θέκλαν, τόν ἱδρυτήν τῆς ἐν Καισαρείᾳ Βιβλιοθήκης ἀποκεφαλισθέντα μάρτυρα Πάμφιλον, τούς ἐν Ἀσκάλωνι ἀποκεφαλισθέντας Πρόμον καί Ἠλίαν, τόν ἐν Ἰαμνείᾳ Παῦλον καί ἄλλους ἀληθῶς καί θαυμαστῶς πολλούς, ἀνηλεῶς βασανισθέντας καί μαρτυρικῶς τελειωθέντας εἰς πάσας σχεδόν τάς πόλεις τῆς Ἁγίας Γῆς, περί «ὧν ἐπιλείψει ἡμᾶς ὁ χρόνος διηγουμένους». ( Ἑβρ.  11, 33).

Εἰς τήν σεπτήν χορείαν τῶν μαρτύρων τούτων τῶν πρώτων αἰώνων τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, οἵτινες ἠρνήσαντο ἀπαρνήσασθαι Χριστόν, ἀνήκουν καί ὅσοι εἰς τούς ἀκολουθήσαντας αἰῶνας διά Χριστόν καί τήν ἀλήθειαν καί ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως κατεδιώχθησαν, οἷον ὁ εἰς Περσίαν μετά τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἀπαχθείς ἀοίδιμος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Ζαχαρίας καί οἱ ἐν τῇ Μονῇ τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ὑπό τῶν Περσῶν ἀναιρεθέντες Πατέρες.

Εἰς τό ἱερόν σύνταγμα τούτων τάσσονται καί ὅσοι ἐκ τοῦ Τάγματος τῶν Σπουδαίων μοναχῶν ἠγωνίσθησαν καί τήν ψυχήν αὐτῶν ἔθεσαν ὑπέρ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τῶν ἁπτῶν τούτων μαρτυρίων καί τεκμηρίων τῆς ἐπί γῆς ἐνδημίας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἷον ὁ περιβόητος ἐπ’ ἀρετῇ καί ἁγιότητι Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Λεόντιος.

Εἷς τούτων τυγχάνει καί ὁ ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς χρόνοις βιώσας, ἀείμνηστος  Ἁγιοταφίτης  Ἀρχιμανδρίτης Φιλούμενος, καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ.

Οὗτος ἐξ Ὀροῦντος τῆς ἁγιοτόκου νήσου Κύπρου καταγόμενος, ἀφίχθη εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς νεαράν ἡλικίαν, ἔχων ἐν ἑαυτῷ τήν παρά τῶν εὐσεβῶν καί πολυτέκνων γονέων αὐτοῦ παιδείαν καί νουθεσίαν Κυρίου καί τήν ἐν τῇ ἱερᾷ Μονῇ Σταυροβουνίου μοναχικήν δοκιμήν. Φοιτῶν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν, διεκρίνετο ἐπί ἐπαινετῇ ἐπιμελείᾳ καί χρηστοῖς ἤθεσι. Ἀποφοιτήσας αὐτῆς, ἐνεδύθη τό μοναχικόν σχῆμα, ἐντασσόμενος εἰς τό μοναστικόν Τάγμα τῶν Σπουδαίων μοναχῶν, φυλάκων τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡς μοναχός ἐζήλου τούς τρόπους τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι ἀκρίβειαν ἐν ταῖς καθ’ ἡμέραν κατ’ ἰδίαν προσευχαῖς καί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀκολουθίαις, ἄκραν ἐγκράτειαν, νηστείαν καί λιτότητα. Κληθείς εἰς τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης ὑπό τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν καί δεχθείς αὐτό, κατέδειξεν ἑαυτόν πιστόν οἰκονόμον τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ εἰς τάς ἀνατεθείσας αὐτῶ ποικίλας προσκυνηματικάς καί ποιμαντικάς διακονίας, ὡς αὐτῆς τοῦ ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Τιβεριάδι, ἡγουμένου  τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ἐν Ἰόππῃ, ἡγουμένου τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀρχαγγέλων, Διευθυντοῦ τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού, Τυπικάρη ἐν τῷ μοναστηριακῷ ναῷ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἡγουμένου τῆς ἐν Ραμάλλᾳ ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί ἐν τέλει ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ ἐν Νεαπόλει τῆς  Σαμαρείας.

Τήν διακονίαν ταύτην τῆς «πηγῆς τοῦ Ἰακώβ» (Ἰω. 4, 6) «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» (Ἰω. 4, 23) ἐπετέλει, στοιχῶν τῇ παρ’ αὐτῇ ὑπό τοῦ Κυρίου ῥηθείσῃ ἐντολῇ «πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας Αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν». (Ἰω. 4, 24). Ἀπειλούμενος ὑπό κατά καιρούς ἐμφανιζομένου ἀλλοδόξου πεφανατισμένου ἐπισκέπτου, ἵνα  ἐγκαταλείψῃ τό προσκύνημα, μηδόλως ὑπέκυπτε.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Φρέατος εὑρισκόμενος καί τήν εἰθισμένην αὐτῷ ἑσπερινήν ἀκολουθίαν ἐπιτελῶν, τό ἑσπέρας τῆς 16ης/29ης Νοεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 1979, ἐδέχθη ὕπουλον καί βιαίαν ἐπίθεσιν, φθόνῳ τοῦ μισοκάλου δαίμονος, ὑπό τοῦ ἀπειλοῦντος αὐτόν ἀνοσίου ἀνδρός, ὅστις διά πελέκεως ἤνοιξε βαθεῖαν σχισμήν εἰς τό μέτωπον αὐτοῦ, ἀπέκοψεν αὐτῷ τούς δακτύλους τῆς δεξιᾶς χειρός,  δραπετεύων δέ ἐξεσφενδόνισε χειροβομβίδα καί ἀπετελείωσεν αὐτόν.

Τά θραύσματα τῆς χειροβομβίδος ἄφησαν ξύσματα καί αἱ σταγόνες τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἄφησαν τά ἴχνη καί τά στίγματα αὐτῶν ὁρατά ἄχρι τῆς σήμερον ἐπί τῶν τοίχων τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Φρέατος εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ, ἐπιστέψαντος τήν ὁσιακήν ζωήν αὐτοῦ. Ὡς ἡ ζωή αὐτοῦ οὕτω καί ὁ θάνατος αὐτοῦ ἦτο μία ὁμολογία πίστεως, ὁμολογία αἵματος, εἰς τόν τόπον ἐπί τοῦ ὁποίου ὁ Κύριος εἰς τήν Σαμαρείτιδα, λέγουσαν «οἶδα ὅτι ἔρχεται Μεσσίας, ὁ λεγόμενος Χριστός» (Ἰω. 4, 25), ἀπεκάλυψεν Ἑαυτόν ἀπεριφράστως, λέγων αὐτῇ «ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι»  (Ἰω. 4, 26). Διά τοῦ  μαρτυρίου αὐτοῦ οὗτος ἐγένετο συμμάρτυς Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος καί τῶν υἱῶν καί τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, διό καί νοτίως τοῦ ἐπ’ ὀνόματι αὐτῆς κεντρικοῦ ναοῦ τούτου ἐπαξίως ἀφιερώθη αὐτῷ παρεκκλήσιον ἐπ΄ ὀνόματι αὐτοῦ, ἐν ᾧ καί τό σεπτόν αὐτοῦ λείψανον μετακομισθέν ἐπαναπαύεται ὡς πηγή δυνάμεως καί ἰάσεων τοῖς ἐν πίστει καί εὐλαβείᾳ τιμῶσιν αὐτό. Ἐγένετο δέ συμμάρτυς καί τοῦ ἐκ τῆς πόλεως τῆς Νεαπόλεως καταγομένου ἁγίου Ἰουστίνου, τοῦ φιλοσόφου καί μάρτυρος, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου τό ἕτερον βόρειον  παρεκκλήσιον.

Τοῦτον μετά τήν μαρτυρικήν τελευτήν αὐτοῦ καί διά σημείων μαρτυρηθέντα τοῖς ἀνθρώποις ὑπό τοῦ Θεοῦ καί εἰς τάς συνειδήσεις πολλῶν ἐκ τῶν τιμίων μελῶν τῆς  Ἐκκλησίας καθιερωθέντα ἤδη ὡς ἱερομάρτυρα, συγκατατάσσομεν  ἐπισήμως σήμερον μετά συμπλήρωσιν τριακονταετίας ἀπό τῆς ἡμέρας τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ, συνῳδά τῇ ἀποφάσει τῆς Συνεδρίας Ν’ / 11-9-2009 τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τάς δέλτους τοῦ συναξαρίου αὐτῆς, ἵνα ἑορτάζηται ὡς νέος ἱερομάρτυς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ, 16/29 Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους, πρός ὄφελος ψυχῶν καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι ἁγίου Θεοῦ ἡμῶν.

Τό ἱερόν ἐκκλησιαστικόν γεγονός τοῦτο κοινοποιοῦμεν σήμερον παντί τῷ πληρώματι τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας καί ταῖς κατά τόπους ἀδελφαῖς Ὀρθοδόξοις Ἐκκλησίαις, πρός ἑορτασμόν αἰώνιον ἐφεξῆς τῆς μνήμης τοῦ νέου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου, οὗ ταῖς πρεσβείαις εὕροιμεν χάριν καί ἔλεος, ἵνα ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ ἀναπέμπομεν δόξαν καί αἶνον τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ Τριαδικῷ Θεῷ ἡμῶν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ,   ‚ϐθʹ  Σεπτεμβρίου ια’

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Ὁ Μητροπoλίτης Καισαρείας κ. Βασίλειος

Ὁ Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κ. Παλλάδιος

Ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος

Ὁ Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, Γέρων Δραγουμᾶνος

Ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου Μεθόδιος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κελαδίων, Γέρων Καμαράσης

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοδώρητος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος, Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γαλακτίων

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ.  Ἀρίσταρχος, Γέρων Ἀρχιγραμματεύς
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (N’ 11 / 24-9-2009) ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ

Κατά τήν πρόσφατον Συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (N’ 11/24-9-2009) , προεδρευομένης ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’,  ἀπεφασίσθησαν τά κάτωθι:

1.     Διωρίσθη ὡς Συνοδικόν μέλος ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Συμεών Kατά Μόνας Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδώρητος εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ. 

2.     Ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Κελαδίων διωρίσθη Ταμίας τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ.

3.     Ἀπεστάλη διά σπουδάς εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Παρθένιος.

4.     Εἰς τήν θέσιν τοῦ ἡγουμένου τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς διωρίσθη ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας.

5.     Ὁ Ἀρχιμανδρίτης  π. Φιλούμενος διωρίσθη ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἐλισσαίου εἰς Ἱεριχώ.

6.     Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος διωρίσθη ἡγούμενος τοῦ Προσκυνήματος τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος εἰς  Γεθσημανῆν.

7.     Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος διωρίσθη ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πραιτωρίου.

8.     Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνανίας διωρίσθη ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλλᾶ.

9.     Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος διωρίσθη ἐφημέριος τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

10.  Ὁ Ἱερομόναχος π. Ματθαῖος διωρίσθη ἡγούμενος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐφημέριος εἰς Ἱερόν Ναόν  Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί γραμματεύς εἰς τήν Οἰκονομικήν Ἐπιτροπήν.

11.  Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Πορφύριος διωρίσθη Τελετάρχης.

12. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος διωρίσθη ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μάρθας καί Μαρίας εἰς Βηθανίαν.

13. Ὁ Ἱερομόναχος π. Κάλλιστος διωρίσθη γραμματεύς τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.

14.  Ἀπεφασίσθη ἡ εἰς μοναχόν κουρά τοῦ δοκίμου κ. Μαρίνου Ντίκεϋ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΩΜΩΔΗΣΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων κατεδίκασε διά τοῦ ἐν Ναζαρέτ ἐκπροσώπου αὐτοῦ τάς προσβλητικάς ἐκφράσεις καί τοποθετήσεις ἐναντίον τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἅμα τῇ ἀναμεταδόσει αὐτῶν ἀπό τό τηλεοπτικόν δίκτυον 10 τοῦ Ἰσραήλ εἰς διακωμῳδικόν πρόγραμμα αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν Συνεδρίαν αὐτῆς ΜΔ’/11/24.2.2009, κατεδίκασε τάς ὁποιασδήποτε δυσφημιστικάς ἐκφράσεις ἤ ἐκδηλώσεις δι’ ἱερά πρόσωπα ἤ σύμβολα ὅλων τῶν θρησκειῶν καί διεδήλωσε τήν ἐμμονήν αὐτῆς εἰς τήν συνέχισιν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, τόν ὁποῖον τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καλλιεργεῖ διά τήν προώθησιν τῆς ἁρμονικῆς συμβιώσεως καί ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας τῶν πιστῶν ὅλων τῶν θρησκευμάτων ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΔ’/11/24 -2-2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΑΥΤΗΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων κατά τήν

ΜΔ’/11/24 -2-2009 Συνεδρίαν αὐτῆς μεταξύ ἄλλων ἐπεμελήθη τῶν κάτωθι:

1. Ἐμελέτησε τήν ἔκθεσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου διά τάς ἐργασίας τῆς 57ης Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἀπό 8-13ης Φεβρουαρίου 2008.

2. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον ὡς ὑπεύθυνον τοῦ Κέντρου Νεότητος τοῦ Πατριαρχείου.

3. Ἐμελέτησε τήν ἔκθεσιν τοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Κατάρ, Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου διά τήν πορείαν τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἐν Κατάρ.

4. Ἀνέγνωσε τήν ἐξ ὀνόματος τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας εὐχαριστήριον ἐπιστολήν τοῦ Δρ. κ. Γάζη Χανανῆε διά τόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν πρόσφατον ἐν Βηθλεέμ Συνάντησιν τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν.

5. Κατεδίκασε τάς προσφάτους προσβλητικάς ἐκφράσεις καί θέσεις διά τό πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς διακωμῳδικόν πρόγραμμα τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ 10 τοῦ Ἰσραήλ καί τάς οἱασδήποτε ἀναλόγους δυσφημιστικάς ἐνεργείας ἤ φράσεις ἐναντίον ἱερῶν προσώπων ἤ συμβόλων ὁποιασδήποτε ἄλλης θρησκείας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΓ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ

Κατά τήν ΜΓ / 8.1.2009 Συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀπεφασίσθησαν τά κάτωθι:

1.     Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς Ἄκκρην διωρίσθη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων, π. Θεοφάνης, μέ βοηθόν αὐτοῦ τόν ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην, π. Φιλόθεον.

2.     Ἔξαρχος εἰς Ἀθήνας διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π. Δαμιανός.

3.     Ἡγούμενος εἰς Ἅγιον Χαράλαμπον διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π. Κάλλιστος.

4.     Ἡ ὁσιωτάτη μοναχή Ἄννα διωρίσθη ἐπιστάτρια εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον Ἑβραϊκῆς.

5.     Ἡγούμενος εἰς Ἀμπούντ διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π. Ἀνανίας.

6.     Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεγάλης Παναγίας καί ἡγούμενος εἰς Ἅγιον Στέφανον διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος  Ἀρχιμανδρίτης, π. Ἐπιφάνιος.

7.     Εἰς τό προσκύνημα τῆς Βηθλεέμ διωρίσθη ὁ νεοχειροτονηθείς ἱεροδιάκονος, π. Ἰωάννης.

8.     Ἀντιπρόεδρος τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π.Ἱερώνυμος.

9.     Εἰς τήν προσφάτως ἀνεγερθεῖσαν νέαν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀναλήψεως εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας διωρίσθη ἐφημέριος ὁ π. Γιακούμπ Μαδαήν καί εἰς τήν ἐπίσης προσφάτως ἀνεγερθεῖσαν νέαν Ἐκκλησίαν τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ καί τῆς Ἁγίας Βαρβάρας διωρίσθη ἐφημέριος ὁ π. Σωτήριος Χάλασσα.

10.   Ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου διά τάς σχέσεις αὐτοῦ μετά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί ἔχων τήν εὐθύνην τῶν ἐν Ἀμερικῇ Μετοχίων τοῦ Πατριαρχείου  διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π. Νικόδημος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Ἀριθμ. Πρωτ.

118

Μακαριώτατε ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, ἐν Χριστῷ, τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος Κύριε Ἱερώνυμε. Τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον Ἡμῖν Μακαριότητα ἐν ἁγίῳ φιλήματι περιπτυσσόμενοι, ἡδέως προσαγορεύομεν.

Περιχαρείᾳ πολλῇ μαθόντες τήν ἐνεχθεῖσαν Ἁγίῳ Πνεύματι καί Ψήφοις Κανονικαῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκλογήν τῆς Ὑμετέρας Περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος εἰς τόν περίπυστον Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συγχαίρομεν Αὐτῇ ἀπό βάθους καρδίας, ἐκφράζοντες κοινά πνευματικά αἰσθήματα συνόλου τῆς περί Ἡμᾶς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας ἐν γένει.

Ἡ χρονική περίοδος ἐν ᾗ ἡ Ὑμετέρα πεπνυμένη Μακαριότης κέκληται, ὅπως ἀναλάβῃ τάς ἡνίας τῆς πλέον συμπαγοῦς καί ἰσχυρᾶς Ὀρθοδόξου τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωμηοσύνης, διακρίνεται διά τε τό καλῶς ἠροτριωμένον ἔδαφος τῶν ψυχῶν τοῦ προσφιλοῦς ἐν Ἑλλάδι Χριστεπωνύμου Ποιμνίου, συνεπείᾳ τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου τοῦ Μακαριστοῦ Αὐτῆς Προκατόχου, κυροῦ Χριστοδούλου, διά τε τήν παγκόσμιον πνευματικήν δίψαν, τόν «λιμόν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου», τήν ὁποίαν καλεῖται εἴπερ ποτέ καί ἄλλοτε ἡ κατ’ ἀνατολάς Ὀρθόδοξος Ἡμῶν Καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία νά ἀναψύξῃ διά τῆς χάριτος Πατρός καί Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος, ἐν μέσῳ τῶν σειρήνων τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί ἰσοπεδώσεως τῶν πάντων.

Ἡ ἀπό Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἀνάδειξις τῆς Ὑμετέρας πεφιλημένης Ἡμῖν Μακαριότητος, διακρινομένης ἐπί τῇ ἀδιαμφισβητήτῳ Αὐτῆς ἱκανότητι εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν διοίκησιν, ὡς καί ἐπί τῷ διαπύρῳ καί ἐμπράκτῳ σεβασμῷ Αὐτῆς πρός τήν ζωοπάροχον καί θεραπευτικήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Ἐκκλησιαστικήν Ζωήν καί Παράδοσιν, πρός τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς ἐν γένει, ἰδίᾳ δέ πρός τά Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, πληροῖ Ἡμᾶς χαρᾶς, ἐπί τῇ βεβαιότητι τῆς συνεχίσεως καί ἐπιτάσεως τῆς κοινωνίας Ἡμῶν ἐν τῷ ἑνί Σώματι τοῦ Χριστοῦ, τῇ Καθόλου Ἐκκλησίᾳ, χάριν τῆς ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ρωμηοσύνης ἐν τῇ Οἰκουμένῃ.

Ἐπί οὖν τούτοις, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα φιλήματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ κατασπαζόμενοι ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, καί εὐχόμενοι Αὐτῇ τήν ἐξ ὕψους κραταίωσιν εἰς τήν νέαν, ὑψηλήν Αὐτῆς Ποιμαντορίαν διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ    ‚ϐηʹ    Ἰανουαρίου     κε΄.

Τῆς Ὑμετέρας Περισπουδάστου Μακαριότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
Δ΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν 24ην αὐτῆς Συνεδρίαν, σήμερον, 11ην Ἰουνίου 2007, κατέληξεν εἰς τήν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν. Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐμπεπιστευμένοι τήν διατήρησιν καί τήν προστασίαν τῶν πλεῖστα ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Χριστιανοσύνης καί πλήρως ἀφωσιωμένοι, εἰς τήν  ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποχρεώσεών των ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς εὐσεβοῦς Κοινότητος καί τῆς εἰρήνης ἐν τῇ περιοχῇ, διακηρύσσουν ἐνταῦθα καί διαβεβαιοῦν, ὅτι:

Κατά τήν διάρκειαν τῆς θητείας τοῦ Θεοφίλου Γ΄ ἕως τοῦ νῦν, δηλοῦται κατηγορηματικῶς, ὅτι [ὁ Θεόφιλος] ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς αὕτη ἐκπροσωπεῖται εἰς τά διάφορα ὄργανα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου, δέν ἔχει πωλήσει, διαθέσει ἤ προβῇ εἰς συμφωνίαν ἐκμισθώσεως, οὔτε ἀπ’ εὐθείας οὔτε δι΄ ἐξουσιοδοτηθέντος ἀντιπροσώπου, εἰς ἀναφοράν πρός οἱονδήποτε τμῆμα γῆς ἤ περιουσίας, πρός οὐδένα ἐμπλεκόμενον, οὔτε ἐντός, οὔτε ἐκτός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, οὔτε εἰς Ἰσραήλ, εἰς τάς Παλαιστινιακάς Περιοχάς, τήν Ἰορδανίαν, οὔτε εἰς οἱονδήποτε ἄλλο μέρος τῆς γῆς ὅπου τό Πατριαρχεῖον ἔχει περιουσίαν.

Ἐπιπλέον, οἱαδήποτε συναλλαγή ἐν τῷ μέλλοντι, σχετιζομένη μεθ’ οἱασδήποτε γαίας καί / ἤ περιουσίας ἐν Ἱερουσαλήμ, θά συνάπτηται ἀποκλειστικῶς εἰς συμφωνίαν μετά τοῦ νόμου τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων, πρός ὄφελος τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Κοινότητός του.

Καθ’ ὅλην τήν θητείαν του ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ ἔχει χρησιμοποιήσει τήν περιουσίαν τοῦ Πατριαρχείου μέ διαφάνειαν καί χρηστήν διαχείρισιν, ἀποκλειστικῶς πρός ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Κοινότητός της.

Ἐν ἀναφορᾷ πρός τοῦτο, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει τάς ἀκάμπτους καί καρποφόρους προσπαθείας τοῦ Πατριάρχου Θεοφίλου, ἵνα ἀπελευθερώσῃ ἑκατοντάδας δούνουμ τῶν γαιῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἱεροσόλυμα, δι’ ἀποπληρώσεως τοῦ βαρέος χρέους ἐννέα ἑκατομμυρίων δολλαρίων, τό ὁποῖον παρέλαβεν ὡς κληρονομίαν ἀπό τῶν προκατόχων του.

Ὁ Πατριάρχης καί ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν θά φεισθοῦν οὐδεμιᾶς προσπαθείας,  ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς περιφρουρήσεως τῶν δικαιωμάτων κυριότητος τοῦ Πατριαρχείου ἐφ’ οἱασδήποτε περιουσίας ἡ ὁποία μετεβιβάσθη παρανόμως καί κατά παραβίασιν τοῦ νόμου τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων πρό τῆς θητείας τοῦ Πατριάρχου Θεοφίλου.

Ὁ Πατριάρχης καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπαναλαμβάνουν τήν ἀφοσίωσίν των, εἰς τήν συνέχισιν τῶν προσπαθειῶν των, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν τά θεμιτά  αἰτήματα τῆς Κοινότητος καί νά ἐκπληρώσουν πάσας τάς ὑποχρεώσεις των, ὥστε νά ἐπιλύσουν ἅπαντα τά σχετικά θέματα.
Γ΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν ΚΒ΄ Συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον  11.5.2007,  ἐν τῇ ὁλομελείᾳ αὐτῆς, ἐξήτασε  τήν ἔγγραφον ἀπολογίαν τῶν τριῶν Ἁγιοταφιτῶν κληρικῶν, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου καί Ἀρχιμανδρίτου Μελετίου καί κρίνασα  ἀντικανονικήν καί ἀντιεκκλησιαστικήν τήν συμπεριφοράν αὐτῶν καί χάριν τῆς διατηρήσεως κλίματος εἰρήνης, συνδιαλλαγῆς καί ἑνότητος εἰς τήν πολιτικῶς εὐαίσθητον περιοχήν, εἰς τήν ὁποίαν ζῶμεν, ἐν πνεύματι ἐπιεικείας ἐπέβαλε τό ἐπιτίμιον τῆς αὐστηρᾶς ἐπιπλήξεως εἰς τούς δύο ἐν λόγῳ Ἀρχιμανδρίτας καί τῆς διμήνου ἀργίας εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον, προτιθεμένη νά ἄρῃ ταῦτα, ἐφ’ ὅσον, ἐνώπιον συσταθείσης συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς,  οὗτοι ἐπιδείξουν συμπεριφοράν συνᾴδουσαν πρός τάς εὐαγγελικάς ἐπιταγάς καί τούς ἱερούς ἐκκλησιαστικούς κανόνας.

Προσέτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐνέκρινε  τήν ἀποστολήν ἐπιστολῆς πρός τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἰορδανίας, ἀφορῶσαν εἰς τήν ἐπανασύστασιν τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου καί ἀπεφάσισε τήν σύστασιν Γραφείου Τύπου καί Πληροφοριῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῆς χριστιανοσύνης ἱστορικῶς, εἶναι ἐμπεπιστευμένον τήν μαρτυρίαν τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας εἰς  τούς  ἁγίους τόπους, εἰς τούς ὁποίους αὐτή ἀπεκαλύφθη,  τήν διαποίμανσιν τοῦ ὀρθοδόξου  ποιμνίου του καί τήν διαφύλαξιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων. Τήν διακονίαν αὐτήν ἔχει ἐπιτελέσει διά μέσου τῶν αἰώνων, μέ βοηθόν τήν φρουρόν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἀνελλιπῶς καί ἀόκνως, ἐν μέσῳ ποικίλων ἀντιξοοτήτων καί πολιτικῶν μεταβολῶν.

Πρό διετίας μόλις τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπερέβη βαθεῖαν  κρίσιν καί  ἐστάθη ἀντιμέτωπος ἀνεντίμων, ἀδιαφανῶν  καί παρανόμων περιουσιακῶν συμφωνιῶν. Ἐπί τῆς γραμμῆς ταύτης συνεχίζει καί σήμερον τήν πορείαν του ὑπό τόν κανονικῶς καί ὁμοφώνως ἐκλεγέντα καί ὑπό τῆς ἁγίας καί ἱερᾶς Συνόδου στηριζόμενον Πατριάρχην Θεόφιλον Γ΄,  ἀναπτύξαντα ἀξιόλογον ποιμαντικήν δραστηριότητα εἰς τήν διετίαν τῆς Πατριαρχίας αὐτοῦ. Κατ΄ αὐτήν τά οἰκονομικά τοῦ Πατριαρχείου ἐβελτιώθησαν, παλαιά χρέη ἐξωφλήθησαν, νέα σχολεῖα ἱδρύθησαν, αἱ μισθοδοσίαι τῶν διδασκάλων καί ἱερέων καταβάλλονται εἰς τήν ὥραν αὐτῶν, ἡ περιουσία τοῦ Πατριαρχείου διεσώθη ἀπό τήν κατάσχεσιν διά τῆς ἐξοφλήσεως τοῦ χρέους τῶν ἐννέα (9) ἑκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ τοῦ Ἀμποῦ- Τόρ .  Αἱ  σχέσεις ἐπίσης μετά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἀποκατεστάθησαν.

Τό Πατριαρχεῖον καλλιεργεῖ καί  διατηρεῖ προϋποθέσεις καλῆς συνεργασίας εἰς τό πλαίσιον ἀμοιβαίου σεβασμοῦ μετά τῶν Κυβερνήσεων τῶν χωρῶν, εἰς τάς ὁποίας  ἐκτείνεται ἡ ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία του, τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.  Τάς ὑποχρέωσεις του ἔναντι τοῦ  ὀρθοδόξου ποιμνίου  του ἐκπληρώνει καθημερινῶς  διά ποικίλης πνευματικῆς καί ὑλικῆς συμπαραστάσεως .  Εἰδικώτερον, ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Πατριάρχου ἐχειροτονήθη  εἷς ἐντόπιος κληρικός εἰς ἐπίσκοπον καί διωρίσθη εἷς ἐντόπιος ὡς μέλος τῆς ἁγίας καί ἱερᾶς Συνόδου.  Τό Πατριαρχεῖον δεσμεύεται νά ἐκπληρώσῃ  τό συντομώτερον δυνατόν τάς ποιμαντικάς καί ἠθικάς ὑποχρεώσεις του μέ γνώμονα τήν ἐκκλησιαστικήν συνείδησιν καί δεοντολογίαν.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων λειτουργεῖ ὡς αὐτόνομος καί αὐτοκέφαλος ἀρχαῖος ἐκκλησιαστικός ὀργανισμός  καί  ἐξασκεῖ εἰς τήν κοιτίδα τοῦ χριστιανισμοῦ ἀποστολήν θρησκευτικήν, κοινωνικήν, εἰρηνευτικήν καί πολιτιστικήν,  συμμορφούμενον ὄχι πρός  κοσμικά  κριτήρια ἤ ἐξωτερικάς πιέσεις  ἀλλά πρός τάς ἐπιταγάς μιᾶς βαθείας   εὐαγγελικῆς ἐκκλησιαστικῆς  συνειδήσεως καί τάς ἀρχάς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

Ἱεροσόλυμα, 09.05.2007

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας