ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.

Τό Σάββατον 15ην/28ην Μαρτίου 2015, συγκληθεῖσα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου.

Μία τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς ἦτο ἡ ἔγκρισις ἱδρύσεως δύο συνοικισμῶν, ἑνός εἰς τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ ἐπί ἐκτάσεως γῆς τοῦ Πατριαρχείου 10 στρεμμάτων καί ἑνός εἰς τήν πλησιόχωρον τῆς Βηθλεέμ κώμην τῆς Μπετζάλλας ἐπί ἐκτάσεως 20 στρεμμάτων γῆς τοῦ Πατριαρχείου, διά κατοίκησιν ἀπόρων μέ λίαν εὐνοϊκούς ὅρους ἀποκτήσεως, τῆς ἰδιοκτησίας τῆς γῆς παραμενούσης εἰς τό Πατριαρχεῖον. Τά συναπτόμενα Συμβόλαια ἐνοικίων διά τούς συνοικισμούς τούτους εἶναι μετά τῆς ἑταιρείας HADI MASHAL & ASSOCIATES.

Μία ἄλλη τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία καί προαγωγή εἰς τό τιμητικόν διακόνημα τοῦ Παρασκευοφύλακος καί Ἀρχιμανδρίτου, τοῦ διακονητοῦ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἱεροδιακόνου π. Πολυκάρπου.

Ἑπόμενος τῇ ἀποφάσει ταύτῃ, ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ἐχειροτόνησε τόν Ἱεροδιάκονον Πολύκαρπον εἰς Πρεσβύτερον κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς νυκτός τοῦ Σαββάτου, 15ης/28ης πρός τήν Κυριακήν, 16ην/29ην Μαρτίου 2015, εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, προσφωνῶν αὐτόν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

“Εὐλαβέστατε Ἱεροδιάκονε Πολύκαρπε,

 Ὁ Μακαριώτατος Πατήρ καί Πατριάρχης μας κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισαν νά σέ προβιβάσουν στό δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης.

Εἶναι μεγάλη ἡ συγκίνηση καί ἡ χαρά πού ἔχουμε ὅλοι μας σήμερα, καθώς θά γίνουμε μάρτυρες τῆς «ἀλλοιώσεως τῆς Δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου» στό πρόσωπό σου. Ἡ θεία Χάρις τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, διά τῶν ἀναξίων χειρῶν μου θά σέ ἀνεβάσει ψηλά στούς οὐρανούς καί θά σέ καταστήσει ἀνώτερο τῶν Ἀγγέλων, λειτουργό τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, θύτη, ποιμένα τῆς λογικῆς ποίμνης.

Δέν πέρασε πολύς καιρός ἀπό τή στιγμή, πού ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ μπῆκες στά ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος καί ἀνέλαβες νά διακονεῖς στό Ἱερό Θυσιαστήριο. Τώρα ἔρχεται ἡ ἱερή στιγμή, πού θά σφραγίσει τή ζωή σου καί θά σέ φέρει ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ Ἀμνοῦ, τόν ὁποῖο θά θυσιάσεις ὑπέρ τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.

Ἡ Θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία ἁπλή ἐπανάληψη κινήσεων καί λόγων. Εἶναι μία μοναδική ἐμπειρία καί ἕνα μοναδικό κοσμο-ἱστορικό γεγονός, στό ὁποῖο ὁ Λειτουργός βγαίνει ἔξω ἀπό τό χρόνο καί μετέχει χάριτι Θεοῦ μέ τόν Δημιουργό τοῦ χρόνου. Κατά τή φρικτή καί μοναδική στιγμή τῆς Μετουσιώσεως τῶν Τιμίων Δώρων θά βιώσεις τή Σάρκωση, τήν Ταφή, τήν Ἀνάσταση, τήν Ἀνάληψη, τήν ἐκ δεξιῶν Καθέδρα τοῦ Κυρίου μας καί ταυτόχρονα τή Δευτέρα καί ἔνδοξο Παρουσία Του, ἡ ὁποία γιά τόν ἀνθρώπινο χρόνο ἀνήκει στό μέλλον ἀλλά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἤδη τελεῖται.

Μέγα τό Μυστήριο καί ἀνεξιχνίαστο τό βάθος τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀκόμα μεγαλύτερη ἡ ταπείνωσή του, ἀφοῦ καταδέχεται νά μᾶς καταστήσει κοινωνούς καί συμμετόχους στήν ἁγιαστική πορεία τοῦ κόσμου.

 Σέ παρακαλῶ, νά μείνεις πιστός καί νά φυλάξεις αὐτή τήν Ἱερά Παρακαταθήκη πού σοῦ ἐμπιστεύεται σήμερα ἡ Ἐκκλησία, γιατί θά ἔλθει ὥρα, πού θά ἀπολογηθεῖς ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Κριτοῦ, γιά τόν τρόπο πού θά τή διαχειριστεῖς.

Σέ αὐτό τό σημεῖο θά σοῦ ἐπιστήσω τήν προσοχή γιά τό μεγάλο κίνδυνο, πού θά διατρέχεις ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς καί θά προέρχεται ἀπό τή μεγάλη τιμή πού θά σοῦ γίνεται, ἐξ αἰτίας τῆς σημαντικῆς θέσεως, πού θά ἔχεις μέσα στήν Ἐκκλησία.

Νά ἔχεις πάντοτε ὑπ’ ὄψη σου τήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία θά καθορίζει τά βήματά σου καί θά σέ ἀποτρέπει ἀπό τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ.

 Μήν ἀφήσεις τό δαιμονικό ἐγωϊσμό νά καταστρέψει σάν καρκίνος τήν ψυχή σου. Μήν ἐπιτρέψεις ποτέ στόν ἐαυτό σου τή σκέψη ὅτι ἀνέβηκες πνευματικά, ἰδιαιτέρως ὅταν θά βλέπεις τίς ἐκφράσεις σεβασμοῦ ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ πρός τό πρόσωπό σου.

Μή συγχίσεις τήν πνευματική σου διακονία μέ τή στάση καί τό ὕφος πολιτικῶν ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι, μεθυσμένοι ἀπό τήν κοσμική ἐξουσία, συμπεριφέρονται ὑπεροπτικά καί ὑποτιμοῦν τόν συνάνθρωπό τους.

Πολύ περισσότερο, ἀπόφυγε σάν τή φωτιά τόν Μαμμωνά, τήν φιλαργυρία, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας ὁ μαθητής καί Ἀπόστολος ἔγινε προδότης. Γίνε καλός διαχειριστής τῆς πνευματικῆς ἐξουσίας, πού σοῦ δίνει ἡ Ἐκκλησία καί σκῦψε στόν πόνο τοῦ δυστυχῆ, παρηγόρησε τόν ὀρφανό, ἐνίσχυσε τόν κατατρεγμένο, ὑπερασπίσου τόν ἀδικημένο καί σκέπασε τόν ἀδύναμο. Μήν ἐξουθενώσεις τόν ἁμαρτωλό καί πολύ περισσότερο μή μνησικακήσεις πρός αὐτόν πού θά σέ ἀδικήσει.

Νά ὁμολογεῖς Χριστόν μέ τό λόγο, ἀλλά πολύ περισσότερο μέ τά ἔργα σου καί ἡ γλῶσσα σου νά λαλεῖ μόνο ὠφέλιμα. Μή φοβηθεῖς νά σταθεῖς μέ ἀξιοπρέπεια καί νά ὑπερασπιστεῖς τήν πίστη, πού μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί νά θυμᾶσαι, ὅτι καλός Ἁγιοταφίτης εἶναι αὐτός πού ἐμπνέει στούς ἀλλοθρήσκους τό σεβασμό καί μέ αὐτό τόν τρόπο μπορεῖ νά ὑπερασπίζεται τά δικαιώματά μας μέ ἀξιοπρέπεια καί σύνεση, χωρίς νά χρειάζεται νά παρεκτρέπεται.

Θυμήσου τήν παραίνεση τοῦ Κυρίου πού λέει: «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν», (Ματθ. ια΄, 29).

Μέ αὐτές τίς ταπεινές συμβουλές, πού δανείστηκα ἀπό τό Ἅγιο καί Ἱερό Εὐαγγέλιο, σέ καλῶ ἐν ὀνόματι τοῦ Σεπτοῦ Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν κ. κ. Θεοφίλου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, νά προσέλθεις γιά νά λάβεις τή Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί νά καταστεῖς σκεῦος ἐκλογῆς, συνεχίζοντας τό Ἅγιο ἔργο τῶν χιλιάδων Ἁγίων τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων”,…

καί παρουσίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ καί συμμετεχόντων πολλῶν Ἁγιοταφιτῶν Διακονητῶν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί προσκυνητῶν προσευχομένων ὑπέρ αὐτοῦ καί εὐχομένων αὐτῷ πλουσίαν τῇ χάριν τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, ἵνα ᾖ δυνατός εἰς τήν ἱερατικήν αὐτοῦ διακονίαν ὡς λειτουργός καί ὡς προασπιστής τῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ χειροτονηθείς ἐδεξιώθη τούς τιμήσαντας αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος, τοῦ καί χειροτονήσαντος αὐτόν, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/wH00_oyVY1I
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν Πέμπτην, 22αν Αὐγούστου/4ην Σεπτεμβρίου 2014, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπεμελήθη ποικίλων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἔλαβε τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

 1. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Νικόδημον ἡγούμενον τοῦ προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς Λύδδαν.
 2. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Βαρθολομαῖον, ἡγούμενον τῆς ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Παραδραγουμᾶνον καί καθηγητήν εἰς τήν ἐν Σιών Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν.
 3. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Στέφανον ἡγούμενον τῆς ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων Ἱερᾶς Μονῆς τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης καί Ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου Ἐξυπηρετήσεως Προσκυνητῶν.
 4. Διώρισε τόν Ἱεροδιάκονον Διονύσιον Διευθυντήν τοῦ οἰκοτροφείου τῆς ἐν Σιών Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου.
 5. Ἐνέταξε εἰς τάς τάξεις τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος τόν Σιμωνοπετρίτην μοναχόν π. Σίμωνα.
 6. Ἀπεφάσισε τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μαρτυρίου.
 7. Ἀπεφάσισε τήν εἰς μοναχόν κουράν τοῦ δοκίμου Ἀντωνίου καί ἔνταξιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τήν 10ην /23ην Ἰουνίου 2014, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ἤχθη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

 1. Διώρισε τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον ὡς Πρόεδρον τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, παραμένοντα καί ὡς Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον.
 2. Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Θαβωρίου κ. Μεθόδιον ὡς Πρόεδρον τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.
 3. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερώνυμον Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Δυτικήν Ὄχθην.
 4. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Χριστοφόρον πνευματικόν καθοδηγητήν καί παιδαγωγόν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τῶν λοιπῶν Ἀραβικῶν Σχολῶν καί προήγαγε τόν Ἱερομόναχον Ἀθανάσιον Κακίς εἰς Πρωτοσύγκελλον καί διώρισεν αὐτόν ἐφημέριον εἰς Γέρασα καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Ντιμπίν, τελοῦντα ὑπό τήν ποιμαντικήν ἁρμοδιότητα τοῦ ἐν βορείῳ Ἰορδανίᾳ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.
 5. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Στέφανον Κάντλετς ἐφημέριον τῆς ἐν Qatar Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου.
 6. Ἀπεφάσισε τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ διακονητοῦ ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροδιακόνου π. Θαδδαίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνεδριάσασα προσφάτως ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐπελήφθη σημαντικῶν θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ὡσαύτως ἀπεφάσισε:

1ον.   Τήν προαγωγήν τοῦ Μητροπολίτου Βόστρων κ.Τιμοθέου ἀπό ὑπευθύνου τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον εἰς Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κύπρῳ ἐν συνεχείᾳ τῆς προσφάτου τελετῆς τῶν Θυρανοιξίων καί ἐν ὄψει τῆς ἀναμενομένης τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς.

2ον.   Τήν  χειροτονίαν τοῦ Παραδραγουμάνου καί ἄχρι τοῦδε Ἀρχιδιακόνου  π. Ἀθανασίου εἰς ἱερέα καί ἐν συνεχείᾳ τήν προαγωγήν αὐτοῦ εἰς τήν τάξιν τῶν Ἀρχιμανδριτῶν.

3ον.   Τήν προαγωγήν τοῦ διακόνου π. Εὐλογίου εἰς Ἀρχιδιάκονον τοῦ Μακαριωτάτου.

4ον .   Τήν χειροτονίαν τοῦ ἐν Βηθλεέμ διακονητοῦ μοναχοῦ π. Ἀντωνίου εἰς διάκονον.

5ον.    Τήν χειροθεσίαν τοῦ δοκίμου Παναγιώτου, διακονητοῦ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εἰς μοναχόν, τήν ἔνταξιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί ἀκολούθως τήν χειροτονίαν αὐτοῦ εἰς διάκονον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙ΄ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΑΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ.

Τήν Πέμπτην, 3ην /16ην Μαΐου 2013, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς κανονικήν Συνεδρίαν αὐτῆς καί ἐπελήφθη διαφόρων θεμάτων.

Ἕν τῶν θεμάτων τούτων ἦτο ἡ ἐξακολούθησις τῆς κατακρατήσεως τῶν ἀπαχθέντων πρό καιροῦ δύο Ἀρχιερέων, τοῦ Μητροπολίτου Χαλεπίου καί Ἀλεξανδρέττας κ. Παύλου, ἀδελφοῦ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου καί τοῦ Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Γρηγορίου, Ἀρχιερέως τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος καταδικάσασα καί πάλιν ἀπεριφράστως τήν ἀπαράδεκτον καί παράνομον πρᾶξιν αὐτήν, ποιεῖται ἔκκλησιν διά τήν ἄμεσον καί ἄνευ ὅρων ἀπελευθέρωσιν τῶν δύο ὡς ἄνω ἀξιωματούχων κληρικῶν χάριν τοῦ ἀναφαιρέτου δικαιώματος τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καί τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης καί τῆς συνδιαλλαγῆς εἰς τήν χώραν τῆς Συρίας καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ & ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνελθοῦσα τήν Δευτέραν, 19ην Φεβρουαρίου/4ην Μαρτίου 2013, ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προήγαγεν εἰς Ἀρχιερεῖς μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τῇ προτάσει τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτης π. Δημήτριος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης, ὁ ἐν Κατάρ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης π. Μακάριος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κατάρ, ὁ Παρασκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱσίδωρος προήχθη εἰς Γέροντα Σκευοφύλακα καί ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως, ὁ ἡγούμενος τῆς Κοινότητος τῆς πόλεως Μπιρζέτ Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης καί διωρίσθη Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς βόρειον Ἰορδανίαν καί ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος.

Αἱ χειροτονίαι τῶν ἐκλεγέντων  Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων θά λάβουν χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἀφοῦ προηγηθοῦν τά Μηνύματα εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τήν προτεραίαν κατά τήν κάτωθι τάξιν:

Τό Σάββατον τῶν Ψυχῶν, 24ην Φεβρουαρίου / 9ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου.

Τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 27ην Φεβρουαρίου /10ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Κατάρ κ. Μακαρίου.

Τό Σάββατον τῆς ἑβδομάδος τῆς Τυροφάγου, 3ην /16ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐκλεγέντος Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 4ην /17ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.

Εἰς ἡμερομηνίαν ἀνακοινωθησομένην προσεχῶς θά λάβῃ χώραν ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὡσαύτως τήν χειροτονίαν τοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ἱεροδιακόνου π. Κυριακοῦ εἰς Πρεσβύτερον καί τοῦ ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Χοτζεβᾶ ἱεροδιακόνου π. Χρυσογόνου ὡσαύτως εἰς Πρεσβύτερον, τήν μετάθεσιν τοῦ ἡγουμένου τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας Ἀρχιμανδρίτου π. Δοσιθέου εἰς τό ἐν Ἱερουσαλήμ ἡγουμενεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Χαραλάμπους καί τήν μετάθεσιν τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλίστου εἰς τό ἐν Κανᾷ ἡγουμενεῖον, καί τήν εἰς μοναχόν χειροθεσίαν καί ἐν συνεχείᾳ τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ ἐκ Κύπρου δοκίμου Εὐρυβιάδου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder
Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ.

Τήν Παρασκευήν, 17ην /30ήν Νοεμβρίου 2012, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν ΟΓ’ Συνεδρίαν αὐτῆς ἐξήτασε τό θέμα τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἰωάννου, περί τοῦ ὁποίου εἶχε γίνει λόγος προλαβόντως εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://jerusalem-patriarchate.info/2012/11/07/7041/.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος μετά λύπης παρετήρησεν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ π. Ἰωάννης Κοντογεῶργος δυστυχῶς δέν ἀπεδείχθη ἄξιος τῆς γενομένης αὐτῷ τιμῆς ἐντάξεως εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί εἰς τόν κλῆρον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀλλ’ ἀντιθέτως ἐδημιούργει προσκυνηματικά ἐπεισόδια εἰς τό προσκύνημα τῆς Βηθλεέμ, ἔνθα διηκόνει, καί ἀγνωμόνως ἐπανεστάτησε ἐναντίον τῆς κανονικῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἀρχῆς καί προσεχώρησε εἰς ἄλλην σχισματικήν καί ἀντικανονικήν, ἐγκατέλειψεν ἄνευ προειδοποιήσεως τήν ἀνατεθεῖσαν αὐτῷ διακονίαν καί ἀνεχώρησε πρός ἄγνωστον κατεύθυνσιν.

Διά τήν ἀπᾴδουσαν  εἰς μοναχόν καί κληρικόν διαγωγήν ταύτην ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος καθῄρεσε τοῦτον τοῦ βαθμοῦ τοῦ ἱεροδιακόνου, ὑπεβίβασεν αὐτόν εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν καί ἀπέκοψε τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος θά γνωστοποιήσῃ τήν ἀπόφασιν ταύτην εἰς πάσας τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ἵνα θεωρῶσιν ὡς ἐστερημένον πάσης Ἱερατικῆς ἰδιότητος τόν ἄχρι τοῦδε γνωστόν ὡς διάκονον Ἰωάννην καί μή δέχωνται αὐτόν εἰς οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Εἰς τήν  Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τῆς Πέμπτης, 21ης  Σεπτεμβρίου 2012, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διώρισεν ὡς νέον Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ  ἐκλιπόντος Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καισαρείας κυροῦ Βασιλείου τόν Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τόν διορισθέντα νέον Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον δαψιλῆ τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἵνα οὕτως ἐλαφρύνεται τό βάρος ἐργασίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Γραφείου καί τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Ὁ νεοδιορισθείς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος  Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐμπιστοσύνην πρός τό πρόσωπον αὐτοῦ καί ὑπεσχέθη ὅτι πάσῃ δυνάμει καί ἐπιμελείᾳ θά ἀνταποκριθῇ εἰς τά καθήκοντα αὐτοῦ πρός ὄφελος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_1_placeholder
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΘῌΡΕΣΕ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ Π. ΡΩΜΑΝΟΝ ΡΑΔΟΥΑΝ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετά λύπης ἀνακοινώνει τήν καθαίρεσιν τοῦ ἱερέως αὐτοῦ π. Ρωμανοῦ Ραδουάν διά τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἐγνωστοποιήθη εἰς αὐτόν διά τῆς ὑπ. ἀριθ. Πρωτ. 481 καί ἀπό 12.. 5. 2012 ἐπιστολῆς, ἐχούσης ὡς ἕπεται:

Αἰδεσιμολογιώτατον Οἰκονόμον

π. Ρωμανόν Ραντουάν

Εἰς Ναζαρέτ.

Αἰδεσιμολογιώτατε,

Καθηκόντως πληροφορῶ ὑμᾶς ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προεδρευομένη ὑπό τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐν τῇ Ο’ Συνεδρίᾳ αὐτῆς τῆς 27ης Ἀπριλίου / 10ης  Μαΐου 2012 καθῄρεσε ὑμᾶς τοῦ βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης καί ἐπανέφερε εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν διά τά εἰς ἃ ὑπεπέσατε κανονικά παραπτώματα ἀπειθείας, ἀνυπακοῆς καί περιφρονήσεως τῆς Ἐκκκλησιαστικῆς ὑμῶν Ἀρχῆς, ἀρνήσεως συνεργασίας μετ’ Αὐτῆς παρά τάς ἐπανειλημμένας κλήσεις, ὅπως προσέλθητε εἰς τό Πατριαρχεῖον, συνεργίας εἰς κλοπήν εἰκόνων, τελέσεως λειτουργιῶν εἰς ἱερούς ναούς τοῦ Πατριαρχείου ἄνευ ἐγκρίσεως αὐτοῦ, μετατροπῆς τῶν ἱερῶν ναῶν εἰς ξενῶνας φιλοξενίας, ἱδρύσεως ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Μ. Κ. Ο. «Σοφία» καί αὐτονόμου συμπεριφορᾶς ὑμῶν ἀπᾳδούσης πρός τήν ἱερατικήν ὑμῶν ἰδιότητα.

Ἐντέλλεσθε, ὅθεν, ὅπως εἰς τό ἑξῆς ἀπέχητε πάσης ἱερατικῆς ἢ μυστηριακῆς  πράξεως.

Ἐπί τούτοις, εὐχόμενος ὑμῖν τόν θεῖον φωτισμόν, ἵνα ἀκολουθήσητε τήν ὁδόν τῆς μετανοίας, διατελῶ.

 

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ τῇ 12η Μαΐου 2012

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης

Γέρων Ἀρχιγραμματεύς

 Κοινοποίησις:Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν.

Εἰς Ναζαρέτ.

Ἐν ὄψει τούτων τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀναμένον τήν εἰλικρινῆ μετάνοιαν τοῦ καθαιρεθέντος π. Ρωμανοῦ, ζητεῖ ἀπό τούς Ἱερεῖς καί Ἐπιτρόπους του νά ἀποφύγουν ὁποιανδήποτε ἐκκλησιαστικήν πρᾶξιν ἤ κοινωνίαν μετ’αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνελθοῦσα σήμερον, ἡμέραν Δευτέραν, 26ην Ἀπριλίου/ 9ην Μαΐου 2011, εἰς κανονικήν Συνεδρίαν αὐτῆς, ἐπελήφθη μεταξύ ἄλλων θεμάτων καί τῆς ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος τῆς ἀτικανονικῶς εἰς Ἱεριχώ ἀνεγερθείσης Ἐκκλησίας ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐξετάσασα διεξοδικῶς καί εἰς βάθος τό πρόβλημα τοῦτο, ὁμοφώνως καί μετά λύπης ἀπεφάσισε τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ καί τήν καθαίρεσιν τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου Κρέτσου.

Οἱ λόγοι διά τήν λῆψιν τοιαύτης ἀποφάσεως εἶναι ὅτι κατά  τά τελευταῖα ἔτη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, τό Πατριαρχεῖον Ρουμανίας ἤρχισε καί ὡλοκλήρωσε τήν ἀνέγερσιν Ναοῦ μετά ξενῶνος εἰς Ἱεριχώ, χωρίς τήν κανονικήν ἔγκρισιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ἡ Ἁγία Γῆ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εὑρέθη εἰς δύσκολον θέσιν ἐκ τοῦ γεγονότος τούτου. Εἶδε τά κανονικά ὅρια αὐτοῦ, ἐπικυρωμένα ὑπό Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων  νά ἀπειλῶνται αὐθαιρέτως καί ἀπροκαλύπτως ἐν τῇ πράξει.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐξήγησεν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ρουμανίας ὅτι ὁ ἰσχυρισμός αὐτοῦ ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὕτη ἀνηγέρθη διά τούς ἐκ Ρουμανίας προσκυνητάς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐάν γίνῃ ἀποδεκτός, μετατρέπει τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς ἀνοικτόν πεδίον δι’ ὅλας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκκλησίας δι’ ἀνέγερσιν ναῶν, τινες τῶν ὁποίων ἤδη ἔχουν ζητήσει τοῦτο.

Ἐπειδή, παρά ταῦτα, τό Πατριαρχεῖον Ρουμανίας δέν ἐπέδειξε τήν δέουσαν ἐκκλησιαστικήν εὐαισθησίαν, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἔθεσεν εἰς ἀκοινωνησίαν τόν ἀναλαβόντα καί περατώσαντα τήν πρωτοβουλίαν ταύτην, Ἀρχιμανδρίτην Ἱερώνυμον Κρέτσου ἀντιπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, προσφάτως δέ πρός ὤθησιν τοῦ προβλήματος πρός ἐπίλυσιν, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπέστειλε πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ τήν κάτωθι ἐπιστολήν, ἐν ᾗ ἐκτίθενται ἀναλυτικῶς ὅλαι αἱ πτυχαί τοῦ προβλήματος τούτου καί ἡ στάσις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων:

Τῷ Μακαριωτάτῳ Πατριάρχῃ τῆς Ὀρθοδόξου Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας, Τοποτηρητῇ Καισαρείας, Καππαδοκίας, Μητροπολίτῃ Οὐγγροβλαχίας καί Ἀρχιεπισκόπῳ Βουκουρεστίου κ. Δανιήλ,  ἀδελφῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ καί συλλειτουργῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Ἐπί τῶν ἡμερῶν τῶν προκατόχων Ἡμῶν, μακαριστοῦ Πατριάρχου  Ἱεροσολύμων κυροῦ Διοδώρου καί μακαριστοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας κυροῦ Θεοκτίστου, ἀνελήφθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας πρωτοβουλία ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς Ἱεριχώ μετ’ οἰκημάτων  ξενῶνος πέριξ αὐτοῦ ἄνευ ἐγκρίσεως καί κανονικῆς ἀδείας  τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Τόπων, τοῦ Ἡμετέρου δηλονότι Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων.

Αἱ ἐνστάσεις καί διαμαρτυρίαι τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου δέν ἠδυνήθησαν νά ἀνακόψουν τήν ἀνέγερσιν τοῦ ἐν λόγῳ Ναοῦ. Αὗται τοὐναντίον ἠγνοήθησαν καί ὁ Ναός ἐτελειώθη καί σήμερον μάλιστα λειτουργεῖται.

Ἡ Ὑμετέρα λίαν τετιμημένη καί περισπούδαστος Ἡμῖν Μακαριότης, διακρινομένη ἐπί Θεολογικῇ καταρτίσει καί παιδείᾳ οὐκ ὀλίγῃ, ἐπίσταται καλῶς  ὅτι ἡ πρᾶξις αὕτη ἀποτελεῖ κατάφωρον παραβίασιν τῆς Εὐαγγελικῆς ἀρχῆς, τιθεμένης ὑπό τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, «φιλοτιμουμένου εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μή ἐπ’ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῇ» (Ρωμ. 15, 20), ὡς καί τῶν ἱερῶν Κανόνων, 31ου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 5ου τῆς Συνόδου Ἀντιοχείας καί 10ου Καρθαγένης, καταδικαζόντων τήν πῆξιν ἑτέρου θυσιαστηρίου, ἐν καταφρονήσει τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου. Τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ Ρουμανική Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νά ἔχῃ ἴδιον αὐτῆς  Ναόν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, δέν εὐσταθεῖ, καθ’ ὅτι αὕτη ἔχει Ναόν εἰς Ἱεροσόλυμα καί καθ’ ὅτι ἡ Ἁγία Γῆ ἔχει ἀνατεθῆ πρός διαφύλαξιν καί διαποίμανσιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁρισάσης διά τοῦ 7ου κανόνος αὐτῆς «τόν ἐν Αἰλίᾳ ἐπίσκοπον τιμᾶσθαι καί ἔχειν τήν ἀκολουθίαν τῆς τιμῆς», τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁρισάσης διά τῆς Ζ΄ Πράξεως αὐτῆς: «Ἰουβενάλιον, τόν ὁσιώτατον ἐπίσκοπον τῶν Ἱεροσολύμων τάς τρεῖς Παλαιστίνας ὑπό τήν ἰδίαν ἐξουσίαν ἔχειν» καί τῆς Πενθέκτης, διά τοῦ 36ου κανόνος αὐτῆς συγκαταλεξάσης τόν Θρόνον τῆς Ἱεροσολυμιτῶν πόλεως μεταξύ τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων.

Ἐάν καί αἱ ἄλλαι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀκολουθήσουν τό παράδειγμα τοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας, τότε θά ἔχωμεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἀντιπροσωπείας δέκα τριῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπερ ἔσται παράδειγμα αὐθαιρέτου Ὀρθοδόξου πολυφωνίας καί πολυαρχίας, δυσκόλως διοικητικῶς οἰκονομουμένης καί εἰς ἀντίθεσιν ἐρχομένης πρός ὅσα συνεφωνήθησαν ὑφ’ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Δ’ Προσυνοδικήν Διάσκεψιν τῆς Γενεύης τοῦ ἔτους 2009.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀντιμετώπισε μετά λύπης βαθείας ἀλλά καί μετ’ ἀνεκτικότητος καί μετριοπαθείας πολλῆς τήν ἐντός τῶν κόλπων αὐτοῦ ἐμφυτευθεῖσαν ἀντικανονικήν ταύτην κατάστασιν, διό καί περιωρίσθη ὅπως θέσῃ εἰς ἀκοινωνησίαν μόνον τόν πρωτεργάτην αὐτῆς, Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερώνυμον Κρέτσου, χωρίς νά καθαιρέσῃ τοῦτον ἤ νά διακόψῃ τό μνημόσυνον τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας ἐν τοῖς Διπτύχοις, ὅπερ  ἐδικαιοῦτο νά πράξῃ.

Ἀναμείναντες  ἐφ’ ἱκανόν χρόνον καί μάλιστα ἐπί τετραετίαν ἀπό τῆς σύν Θεῷ ἐκλογῆς τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τόν τετιμημένον Θρόνον τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας καί μή ἰδόντες οὐσιαστικήν τινα κίνησιν παῤ Αὐτῆς πρός ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τούτου, ἐκ τῶν πραγμάτων κινούμεθα, ὅπως Ἡμεῖς ἐγείρωμεν τοῦτο, ἵνα ἄνευ οὐδεμιᾶς περαιτέρω χρονοτριβῆς θεραπευθῇ καί ἐπουλωθῇ ἡ ἀνοικτή αὕτη πληγή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, συνῳδά τοῖς θείοις καί ἱεροῖς κανόσι, καί ἵνα μή φθάσωμεν εἰς τό ἀπευκταῖον τῆς καθαιρέσεως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου ἤ τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.

Ἐπί τούτοις, ἀσπαζόμενοι αὐτήν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἀγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ  ‚βιαʹ  Ἰανουαρίου κζ΄.

Τῆς Ὑμετέρας πεφιλημένης Μακαριότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ´

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Ἀνταποκρινόμενος ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ ἀπέστειλεν ὡς ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ἐπί τοῦ θέματος τήν Παρασκευήν πρό τοῦ Λαζάρου,  2αν / 15ην Ἀπριλίου 2011, τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον  Campineanul  κ. Κυπριανόν, κομίζοντα μεθ’ ἑαυτοῦ ἐπιστολήν.

Εἰς τήν ἐπιστολήν ταύτην οὐδόλως ἐπιδεικνύεται ἡ διάθεσις διά τήν κανονικήν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος καί τήν διατήρησιν τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος, ἀπεναντίας δι’ ἀδυνάτων καί ἀβασίμων ἐπιχειρημάτων καταβάλλεται ἡ προσπάθεια νομιμοποιήσεως καί παγιώσεως τῆς δημιουργηθείσης καταστάσεως.

Πρός διαφύλαξιν καί προστασίαν τῶν κανονικῶν προσκυνηματικῶν καί ποιμαντικῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προέβη εἰς τήν ὀδυνηράν μέν, ἀναγκαίαν δέ ἀπόφασιν ταύτην, εὐχομένη ἐν τῷ μεταξύ διά τήν ἐν σεβασμῷ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἀποκατάστασιν τῆς διακοπείσης κανονικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας.

Διευκρινίζεται ὅτι παρά τήν διακοπήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, οἱ ἐκ Ρουμανίας εὐσεβεῖς προσκυνηταί εἶναι εὐπρόσδεκτοι εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τάς Ἱερᾶς Μονάς τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.