Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ.

Τήν Κυριακήν, 18ην /31ην Ἰανουαρίου 2016, ἔλαβε χώραν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Γεωργίου καί Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν ἡ τελετή τῆς Κατατάξεως εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ βιώσαντος ἐν αὐτῇ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Χοζεβίτου.

Διαρκούσης τῆς ἐπί τούτου τελεσθείσης θ. Λειτουργίας, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνέγνωσε τό κείμενον τῆς Ἁγιοκατατάξεως, ὡς ἕπεται:

 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ  ΠΡΑΞΙΣ  ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ  ΤΟΥ  ΟΣΙΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ  ΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ

 Ἡ περιοχή τοῦ χειμάρρου Χορράθ καί ἡ ἐν αὐτῇ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, εἰς τήν ὁποίαν καί τελοῦμεν τό Πατριαρχικόν Συλλείτουργον σήμερον, ἀνεδείχθησαν χῶροι φανερώσεως τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν τοῦ  ἀνθρώπου, ἀφ’ ἡμερῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Εἰς αὐτήν, φεύγων τόν θυμόν τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, εὗρε καταφύγιον  ὁ προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης, καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ λέγοντος: «πορεύου ἐντεῦθεν κατ’ ἀνατολάς καί κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορράθ τοῦ ἐπί προσώπου τοῦ Ἰορδάνου· καί ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ, καί τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι, διατρέφειν σε ἐκεῖ» (Βασ. ΙΙΙ, 17,2-4).  Εἰς τήν αὐτήν περιοχήν Ἰησοῦς  ὁ τοῦ Ναυῆ, ἐζήτησεν ἀπό τόν Θεόν τήν στάσιν τοῦ ἡλίου καί τῆς  σελήνης, λέγων: «στήτω ὁ ἥλιος κατά Γαβαών καί ἡ σελήνη κατά φάραγγα   Ἐλών, καί ἔστη ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη ἐν στάσει»  (Ἰησοῦς  Ναυῆ,  10,12-13).

Εἰς τάς ἀπαρχάς τῶν χρόνων τῆς Καινῆς Διαθήκης οἱ  ἅγιοι καί δίκαιοι Ἰωακείμ καί Ἄννα προσευχόμενοι ἐνταῦθα, ἐγένοντο Θεοπάτορες, καθ’ ὅτι τῇ θείᾳ  συνεργίᾳ ἠλευθερώθησαν τοῦ ὀνειδισμοῦ τῆς ἀτεκνίας, ἐδόθη αὐτοῖς καρπός κοιλίας, Μαρία ἡ  ἀειπάρθενος, ἐξ ἧς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἐσαρκώθη καί ἐνηνθρώπησε ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦς Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν.

Εἰς τούς πρωΐμους χρόνους τῆς μοναχικῆς ἀγγελικῆς πολιτείας, ἥν ὑπέδειξεν ἡμῖν αὐτός ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, κατῴκησαν τήν περιοχήν ταύτην οἱ πρῶτοι πέντε ὅσιοι πατέρες τῆς Μονῆς ταύτης τοῦ Χοζεβᾶ, Πρῶμος,  Ἠλίας, Γανναῖος,  Αἴαν καί  Ζήνων, καί ἡγίασαν αὐτήν διά τῆς ὁσίας βιοτῆς αὐτῶν.

Μετ’ αὐτούς τόν 5ου μ.Χ. αἰῶνα ὁ ἅγιος Ἰωάννης  Ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, πολέμιος τῆς αἱρέσεως τῶν Μονοφυσιτῶν, ἀνέδειξε τήν πρώτην ταύτην σκήτην εἰς μέγα μοναστικόν κέντρον. Τοῦτο ἀπώλεσεν εἰς ζωάς ἀνθρώπων, ναούς καί κελλία ἡ Περσική λαῖλαψ τοῦ 614 μ.Χ. Ἐκ τῶν  ἐρειπίων  καί τῆς τέφρας  τῆς καταστροφῆς ταύτης, ἀνεκαίνισε τήν Μονήν καί κατέστησεν αὐτήν καί πάλιν πόλον ἕλξεως καί ἑστίαν ἀσκήσεως ἑκατοντάδων μοναχῶν ὁ ἐκ Κύπρου προερχόμενος ἅγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης.

Ἡ δημιουργική καί συνεκτική τῶν ἁπάντων Θεοῦ σοφία καί δύναμις διετήρησε τήν Μονήν ζῶν μοναστικόν λειτουργικόν κέντρον, ἀφθόνως  ρέουσαν πηγήν πνευματικοῦ ἁγιασμοῦ καί ἀνεφοδιασμοῦ πλειάδος προσκυνητῶν καί διά τῶν ἁπλῶν ἀσκητῶν μοναχῶν αὐτῆς καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἱστορίας αὐτῆς.

Μεσοῦντος δέ τοῦ 20οῦ αἰῶνος ὁ Θεός  ηὐλόγησε κατ’ ἐξοχήν τήν Μονήν διά τῆς παρουσίας ἐκλεκτοῦ σκεύους  Αὐτοῦ, τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νέου Χοζεβίτου. Οὗτος, ἐγκαταλείψας τήν ἐπίγειον πατρίδα αὐτοῦ Ρουμανίαν, συγγενεῖς καί οἰκείους, προσῆλθεν ὡς προσκυνητής εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἔλαβε τό μοναχικόν σχῆμα εἰς τήν Ἱεράν  Μονήν τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου, ἔνθα καί ἐμόνασε ἐπί δεκαετίαν. Ἀκολούθως  ἠσκήτευσεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν  ταύτην τοῦ Χοζεβᾶ, ἐξ  ἧς καί  Χοζεβίτης ἐκλήθη. Ὡσαύτως ἠσκήτευσεν εἰς τήν ἔρημον τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ἔνθα  τόν Βαπτιστήν μιμούμενος, ὑπέβαλεν  ἑαυτόν εἰς  πᾶσαν ἄσκησιν, νηστείαν, ἀγρυπνίαν καί προσευχήν. Μόνος δέ μόνῳ Θεῷ κοινωνῶν, ἐν τῇ ἀποκρήμνῳ πλησιοχώρῳ σκήτῃ τῆς Ἁγίας Ἄννης, οὐ διέλιπεν ἐν ταῖς Κυριακαῖς καί ἑορταῖς ἐπισκέπτεσθαι τήν Ἱεράν ταύτην Μονήν τῆς μετανοίας αὐτοῦ. Ἡ ἐναγκαλισαμένη τοῦτον ἐν τῇ ἀποδημίᾳ αὐτοῦ Σιωνῖτις Ἐκκλησία  ἔδωκεν αὐτῷ  ὕστερον καί τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης, ἵνα  καί δι’ αὐτῆς διακονῇ τούς ἐπισκεπτομένους τήν Μονήν προσκυνητάς, διά τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς μεταδόσεως τοῦ ἀχράντου  σώματος καί τιμίου αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον.

Οἱ συναναστραφέντες τόν ὅσιον Ἰωάννην καί ἄχρι τῆς σήμερον ἐπιζῶντες πιστοί, μαρτυροῦν περί τῆς ὁσιακῆς ζωῆς αὐτοῦ καί τῆς ὑπ’ αὐτοῦ παρεχομένης αὐτοῖς βοηθείας διά τῆς προσευχῆς καί τῆς πνευματικῆς  αὐτοῦ καθοδηγήσεως. Ἄλλοι ἐπίσης μαρτυροῦν ὅτι μετά τήν κοίμησιν αὐτοῦ ἔτυχον τῆς θεραπείας τῶν ἀσθενειῶν  αὐτῶν διά πρεσβειῶν αὐτοῦ. Διά τῶν σημείων τούτων φανεροῖ αὐτόν ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ποιῶν θαυμάσια ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ, ἐπιβεβαιῶν ταῦτα διά τῆς ἀφθαρσίας τοῦ σεπτοῦ αὐτοῦ λειψάνου, ἥντινα Αὐτός ἐχαρίσατο αὐτῷ, καθ’ ὅτι πάσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον παρ’ Αὐτοῦ τοῦ Πατρός τῶν Φώτων.

Διά τούς λόγους τούτους, πρός οἰκοδομήν τῶν πιστῶν τῆς Σιωνίτιδος μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης  ἀφικνουμένων ἐν τῇ ἱερᾷ  Μονῇ τοῦ Χοζεβᾶ προσκυνητῶν καί πρός δόξαν ἀένναον τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν, ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί τῇ περί Ἡμᾶς Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ ἕπεσθαι τῇ βαθείᾳ ἐκκλησιαστικῇ συνειδήσει τῆς ἁγιότητος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νέου Χοζεβίτου καί ἐπιβεβαιῶσαι αὐτήν καί κατατάξαι αὐτόν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς μνήμης αὐτοῦ  καθιερουμένης τελεῖσθαι ἐν τῇ 28ῃ  Ἰουλίου  ἑκάστου ἔτους, ἡμέρᾳ  τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ τιμίου λειψάνου αὐτοῦ.

 

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ   ͵βιε ʹ  Δεκεμβρίου  κβʹ.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ   Γ΄ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  Μητροπολίτης Ναζαρέτ

ΗΣΥΧΙΟΣ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος, Πατριαρχικός  Ἐπίτροπος

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Μητροπολίτης  Ἐλευθερουπόλεως,  Γέρων Δραγουμᾶνος

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ Μητροπολίτης  Φιλαδελφείας

ΔΩΡΟΘΕΟΣ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀβήλων

 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ  Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, Γέρων  Ἀρχιγραμματεύς

 ΜΕΘΟΔΙΟΣ           Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου

 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ     Ἀρχιεπίσκοπος  Ἰορδάνου

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ἀρχιεπίσκοπος  Λύδδης  Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

 ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Ἀρχιεπίσκοπος  Πέλλης

Ἀρχιμανδρίτης  Νεκτάριος Γέρων Καμαράσης

Ἀρχιμανδρίτης  Ἰουστῖνος

Ἀρχιμανδρίτης Θεοδώρητος

Ἀρχιμανδρίτης  Ἱλαρίων

Ἀρχιμανδρίτης  Τιμόθεος

Ἀρχιμανδρίτης  Εὐδόκιμος

Ἀρχιμανδρίτης Γαλακτίων

Λεπτομερείας περί τοῦ γεγονότος τούτου θά ἀναρτήσῃ ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου λίαν προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

httpv://youtu.be/C8c59LUftGk
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν Τρίτην, 4ην / 17ην Νοεμβρίου 2015, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα εἰς Συνεδρίαν αὐτῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη καί ἄλλων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν κάτωθι:

 1. Προήγαγε τόν ἡγούμενον τῆς Γεθσημανῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον εἰς τήν θέσιν τοῦ Γέροντος Καμαράση καί Συνοδικοῦ καί Ταμίου τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Ἁγίας Σιών καί Ὑπευθύνου τῆς Πινακοθήκης.
 2. Ἀπεφάσισε τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ Ἱεροδιακόνου Διονυσίου καί τόν διορισμόν αὐτοῦ ὡς ἡγουμένου τῆς ἐν Τιβεριάδι Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ Πατριαρχείου.
 3. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Χρύσανθον ὡς Γραμματέα τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πατριαρχείου.
 4. Προήγαγε τόν π. Ἀθανάσιον Κακίς εἰς Ἀρχιμανδρίτην καί διώρισε αὐτόν ὡς ἡγούμενον τῆς Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς Ζάρκαν τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (21-8 /3-9 2015).

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα τήν Πέμπτην, 21ην Αὐγούστου / 3ην Σεπτεμβρίου 2015, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ἤχθη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

 1. Ὥρισε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον καί τόν Καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης κ. Γιάγκου, ὡς ἀντιπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰς τήν μέλλουσαν νά συνέλθῃ εἰς τό ἐν Γενεύῃ Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Σαμπεζύ, Ε΄ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, ἐν ὄψει τῆς Συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 2016.
 2. Διώρισε τόν ρασοφόρον δόκιμον μοναχόν Καθηγητήν Φιλολογίας καί Θεολογίας κον Δημήτριον Λυκούδην ὡς Σχολάρχην τῆς ἐν Σιών Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου.
 3. Διώρισε τόν Μητροπολίτην Ζάμπιας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ.Ἰωακείμ ὡς Καθηγητήν εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.
 4. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Σωφρόνιον ὡς ἡγούμενον τῆς ἐν Ρένε παρά τήν Ναζαρέτ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου.
 5. Ἐνέκρινε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ μοναχοῦ Συνεσίου.
 6. Διώρισε τόν πρῲην Σχολάρχην π. Νικόλαον Ζέρβην ὡς Καθηγητήν τῆς ἐν Σιών Πατριαρχικῆς Σχολῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.

Τό Σάββατον 15ην/28ην Μαρτίου 2015, συγκληθεῖσα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου.

Μία τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς ἦτο ἡ ἔγκρισις ἱδρύσεως δύο συνοικισμῶν, ἑνός εἰς τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ ἐπί ἐκτάσεως γῆς τοῦ Πατριαρχείου 10 στρεμμάτων καί ἑνός εἰς τήν πλησιόχωρον τῆς Βηθλεέμ κώμην τῆς Μπετζάλλας ἐπί ἐκτάσεως 20 στρεμμάτων γῆς τοῦ Πατριαρχείου, διά κατοίκησιν ἀπόρων μέ λίαν εὐνοϊκούς ὅρους ἀποκτήσεως, τῆς ἰδιοκτησίας τῆς γῆς παραμενούσης εἰς τό Πατριαρχεῖον. Τά συναπτόμενα Συμβόλαια ἐνοικίων διά τούς συνοικισμούς τούτους εἶναι μετά τῆς ἑταιρείας HADI MASHAL & ASSOCIATES.

Μία ἄλλη τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία καί προαγωγή εἰς τό τιμητικόν διακόνημα τοῦ Παρασκευοφύλακος καί Ἀρχιμανδρίτου, τοῦ διακονητοῦ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἱεροδιακόνου π. Πολυκάρπου.

Ἑπόμενος τῇ ἀποφάσει ταύτῃ, ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ἐχειροτόνησε τόν Ἱεροδιάκονον Πολύκαρπον εἰς Πρεσβύτερον κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς νυκτός τοῦ Σαββάτου, 15ης/28ης πρός τήν Κυριακήν, 16ην/29ην Μαρτίου 2015, εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, προσφωνῶν αὐτόν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

“Εὐλαβέστατε Ἱεροδιάκονε Πολύκαρπε,

 Ὁ Μακαριώτατος Πατήρ καί Πατριάρχης μας κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισαν νά σέ προβιβάσουν στό δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης.

Εἶναι μεγάλη ἡ συγκίνηση καί ἡ χαρά πού ἔχουμε ὅλοι μας σήμερα, καθώς θά γίνουμε μάρτυρες τῆς «ἀλλοιώσεως τῆς Δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου» στό πρόσωπό σου. Ἡ θεία Χάρις τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, διά τῶν ἀναξίων χειρῶν μου θά σέ ἀνεβάσει ψηλά στούς οὐρανούς καί θά σέ καταστήσει ἀνώτερο τῶν Ἀγγέλων, λειτουργό τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, θύτη, ποιμένα τῆς λογικῆς ποίμνης.

Δέν πέρασε πολύς καιρός ἀπό τή στιγμή, πού ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ μπῆκες στά ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος καί ἀνέλαβες νά διακονεῖς στό Ἱερό Θυσιαστήριο. Τώρα ἔρχεται ἡ ἱερή στιγμή, πού θά σφραγίσει τή ζωή σου καί θά σέ φέρει ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ Ἀμνοῦ, τόν ὁποῖο θά θυσιάσεις ὑπέρ τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.

Ἡ Θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία ἁπλή ἐπανάληψη κινήσεων καί λόγων. Εἶναι μία μοναδική ἐμπειρία καί ἕνα μοναδικό κοσμο-ἱστορικό γεγονός, στό ὁποῖο ὁ Λειτουργός βγαίνει ἔξω ἀπό τό χρόνο καί μετέχει χάριτι Θεοῦ μέ τόν Δημιουργό τοῦ χρόνου. Κατά τή φρικτή καί μοναδική στιγμή τῆς Μετουσιώσεως τῶν Τιμίων Δώρων θά βιώσεις τή Σάρκωση, τήν Ταφή, τήν Ἀνάσταση, τήν Ἀνάληψη, τήν ἐκ δεξιῶν Καθέδρα τοῦ Κυρίου μας καί ταυτόχρονα τή Δευτέρα καί ἔνδοξο Παρουσία Του, ἡ ὁποία γιά τόν ἀνθρώπινο χρόνο ἀνήκει στό μέλλον ἀλλά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἤδη τελεῖται.

Μέγα τό Μυστήριο καί ἀνεξιχνίαστο τό βάθος τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀκόμα μεγαλύτερη ἡ ταπείνωσή του, ἀφοῦ καταδέχεται νά μᾶς καταστήσει κοινωνούς καί συμμετόχους στήν ἁγιαστική πορεία τοῦ κόσμου.

 Σέ παρακαλῶ, νά μείνεις πιστός καί νά φυλάξεις αὐτή τήν Ἱερά Παρακαταθήκη πού σοῦ ἐμπιστεύεται σήμερα ἡ Ἐκκλησία, γιατί θά ἔλθει ὥρα, πού θά ἀπολογηθεῖς ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Κριτοῦ, γιά τόν τρόπο πού θά τή διαχειριστεῖς.

Σέ αὐτό τό σημεῖο θά σοῦ ἐπιστήσω τήν προσοχή γιά τό μεγάλο κίνδυνο, πού θά διατρέχεις ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς καί θά προέρχεται ἀπό τή μεγάλη τιμή πού θά σοῦ γίνεται, ἐξ αἰτίας τῆς σημαντικῆς θέσεως, πού θά ἔχεις μέσα στήν Ἐκκλησία.

Νά ἔχεις πάντοτε ὑπ’ ὄψη σου τήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία θά καθορίζει τά βήματά σου καί θά σέ ἀποτρέπει ἀπό τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ.

 Μήν ἀφήσεις τό δαιμονικό ἐγωϊσμό νά καταστρέψει σάν καρκίνος τήν ψυχή σου. Μήν ἐπιτρέψεις ποτέ στόν ἐαυτό σου τή σκέψη ὅτι ἀνέβηκες πνευματικά, ἰδιαιτέρως ὅταν θά βλέπεις τίς ἐκφράσεις σεβασμοῦ ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ πρός τό πρόσωπό σου.

Μή συγχίσεις τήν πνευματική σου διακονία μέ τή στάση καί τό ὕφος πολιτικῶν ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι, μεθυσμένοι ἀπό τήν κοσμική ἐξουσία, συμπεριφέρονται ὑπεροπτικά καί ὑποτιμοῦν τόν συνάνθρωπό τους.

Πολύ περισσότερο, ἀπόφυγε σάν τή φωτιά τόν Μαμμωνά, τήν φιλαργυρία, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας ὁ μαθητής καί Ἀπόστολος ἔγινε προδότης. Γίνε καλός διαχειριστής τῆς πνευματικῆς ἐξουσίας, πού σοῦ δίνει ἡ Ἐκκλησία καί σκῦψε στόν πόνο τοῦ δυστυχῆ, παρηγόρησε τόν ὀρφανό, ἐνίσχυσε τόν κατατρεγμένο, ὑπερασπίσου τόν ἀδικημένο καί σκέπασε τόν ἀδύναμο. Μήν ἐξουθενώσεις τόν ἁμαρτωλό καί πολύ περισσότερο μή μνησικακήσεις πρός αὐτόν πού θά σέ ἀδικήσει.

Νά ὁμολογεῖς Χριστόν μέ τό λόγο, ἀλλά πολύ περισσότερο μέ τά ἔργα σου καί ἡ γλῶσσα σου νά λαλεῖ μόνο ὠφέλιμα. Μή φοβηθεῖς νά σταθεῖς μέ ἀξιοπρέπεια καί νά ὑπερασπιστεῖς τήν πίστη, πού μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί νά θυμᾶσαι, ὅτι καλός Ἁγιοταφίτης εἶναι αὐτός πού ἐμπνέει στούς ἀλλοθρήσκους τό σεβασμό καί μέ αὐτό τόν τρόπο μπορεῖ νά ὑπερασπίζεται τά δικαιώματά μας μέ ἀξιοπρέπεια καί σύνεση, χωρίς νά χρειάζεται νά παρεκτρέπεται.

Θυμήσου τήν παραίνεση τοῦ Κυρίου πού λέει: «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμί καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν», (Ματθ. ια΄, 29).

Μέ αὐτές τίς ταπεινές συμβουλές, πού δανείστηκα ἀπό τό Ἅγιο καί Ἱερό Εὐαγγέλιο, σέ καλῶ ἐν ὀνόματι τοῦ Σεπτοῦ Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν κ. κ. Θεοφίλου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, νά προσέλθεις γιά νά λάβεις τή Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί νά καταστεῖς σκεῦος ἐκλογῆς, συνεχίζοντας τό Ἅγιο ἔργο τῶν χιλιάδων Ἁγίων τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων”,…

καί παρουσίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ καί συμμετεχόντων πολλῶν Ἁγιοταφιτῶν Διακονητῶν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί προσκυνητῶν προσευχομένων ὑπέρ αὐτοῦ καί εὐχομένων αὐτῷ πλουσίαν τῇ χάριν τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, ἵνα ᾖ δυνατός εἰς τήν ἱερατικήν αὐτοῦ διακονίαν ὡς λειτουργός καί ὡς προασπιστής τῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ χειροτονηθείς ἐδεξιώθη τούς τιμήσαντας αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος, τοῦ καί χειροτονήσαντος αὐτόν, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/wH00_oyVY1I
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν Πέμπτην, 22αν Αὐγούστου/4ην Σεπτεμβρίου 2014, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπεμελήθη ποικίλων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἔλαβε τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

 1. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Νικόδημον ἡγούμενον τοῦ προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς Λύδδαν.
 2. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Βαρθολομαῖον, ἡγούμενον τῆς ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Παραδραγουμᾶνον καί καθηγητήν εἰς τήν ἐν Σιών Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν.
 3. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Στέφανον ἡγούμενον τῆς ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων Ἱερᾶς Μονῆς τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης καί Ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου Ἐξυπηρετήσεως Προσκυνητῶν.
 4. Διώρισε τόν Ἱεροδιάκονον Διονύσιον Διευθυντήν τοῦ οἰκοτροφείου τῆς ἐν Σιών Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου.
 5. Ἐνέταξε εἰς τάς τάξεις τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος τόν Σιμωνοπετρίτην μοναχόν π. Σίμωνα.
 6. Ἀπεφάσισε τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μαρτυρίου.
 7. Ἀπεφάσισε τήν εἰς μοναχόν κουράν τοῦ δοκίμου Ἀντωνίου καί ἔνταξιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τήν 10ην /23ην Ἰουνίου 2014, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ἤχθη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

 1. Διώρισε τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον ὡς Πρόεδρον τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, παραμένοντα καί ὡς Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον.
 2. Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Θαβωρίου κ. Μεθόδιον ὡς Πρόεδρον τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.
 3. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερώνυμον Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Δυτικήν Ὄχθην.
 4. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Χριστοφόρον πνευματικόν καθοδηγητήν καί παιδαγωγόν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τῶν λοιπῶν Ἀραβικῶν Σχολῶν καί προήγαγε τόν Ἱερομόναχον Ἀθανάσιον Κακίς εἰς Πρωτοσύγκελλον καί διώρισεν αὐτόν ἐφημέριον εἰς Γέρασα καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Ντιμπίν, τελοῦντα ὑπό τήν ποιμαντικήν ἁρμοδιότητα τοῦ ἐν βορείῳ Ἰορδανίᾳ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.
 5. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Στέφανον Κάντλετς ἐφημέριον τῆς ἐν Qatar Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου.
 6. Ἀπεφάσισε τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ διακονητοῦ ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροδιακόνου π. Θαδδαίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνεδριάσασα προσφάτως ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐπελήφθη σημαντικῶν θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ὡσαύτως ἀπεφάσισε:

1ον.   Τήν προαγωγήν τοῦ Μητροπολίτου Βόστρων κ.Τιμοθέου ἀπό ὑπευθύνου τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον εἰς Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κύπρῳ ἐν συνεχείᾳ τῆς προσφάτου τελετῆς τῶν Θυρανοιξίων καί ἐν ὄψει τῆς ἀναμενομένης τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς.

2ον.   Τήν  χειροτονίαν τοῦ Παραδραγουμάνου καί ἄχρι τοῦδε Ἀρχιδιακόνου  π. Ἀθανασίου εἰς ἱερέα καί ἐν συνεχείᾳ τήν προαγωγήν αὐτοῦ εἰς τήν τάξιν τῶν Ἀρχιμανδριτῶν.

3ον.   Τήν προαγωγήν τοῦ διακόνου π. Εὐλογίου εἰς Ἀρχιδιάκονον τοῦ Μακαριωτάτου.

4ον .   Τήν χειροτονίαν τοῦ ἐν Βηθλεέμ διακονητοῦ μοναχοῦ π. Ἀντωνίου εἰς διάκονον.

5ον.    Τήν χειροθεσίαν τοῦ δοκίμου Παναγιώτου, διακονητοῦ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εἰς μοναχόν, τήν ἔνταξιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί ἀκολούθως τήν χειροτονίαν αὐτοῦ εἰς διάκονον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙ΄ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΑΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ.

Τήν Πέμπτην, 3ην /16ην Μαΐου 2013, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς κανονικήν Συνεδρίαν αὐτῆς καί ἐπελήφθη διαφόρων θεμάτων.

Ἕν τῶν θεμάτων τούτων ἦτο ἡ ἐξακολούθησις τῆς κατακρατήσεως τῶν ἀπαχθέντων πρό καιροῦ δύο Ἀρχιερέων, τοῦ Μητροπολίτου Χαλεπίου καί Ἀλεξανδρέττας κ. Παύλου, ἀδελφοῦ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου καί τοῦ Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Γρηγορίου, Ἀρχιερέως τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος καταδικάσασα καί πάλιν ἀπεριφράστως τήν ἀπαράδεκτον καί παράνομον πρᾶξιν αὐτήν, ποιεῖται ἔκκλησιν διά τήν ἄμεσον καί ἄνευ ὅρων ἀπελευθέρωσιν τῶν δύο ὡς ἄνω ἀξιωματούχων κληρικῶν χάριν τοῦ ἀναφαιρέτου δικαιώματος τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καί τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης καί τῆς συνδιαλλαγῆς εἰς τήν χώραν τῆς Συρίας καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ & ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνελθοῦσα τήν Δευτέραν, 19ην Φεβρουαρίου/4ην Μαρτίου 2013, ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προήγαγεν εἰς Ἀρχιερεῖς μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τῇ προτάσει τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτης π. Δημήτριος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης, ὁ ἐν Κατάρ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης π. Μακάριος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κατάρ, ὁ Παρασκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱσίδωρος προήχθη εἰς Γέροντα Σκευοφύλακα καί ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως, ὁ ἡγούμενος τῆς Κοινότητος τῆς πόλεως Μπιρζέτ Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης καί διωρίσθη Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς βόρειον Ἰορδανίαν καί ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος.

Αἱ χειροτονίαι τῶν ἐκλεγέντων  Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων θά λάβουν χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἀφοῦ προηγηθοῦν τά Μηνύματα εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τήν προτεραίαν κατά τήν κάτωθι τάξιν:

Τό Σάββατον τῶν Ψυχῶν, 24ην Φεβρουαρίου / 9ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου.

Τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 27ην Φεβρουαρίου /10ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Κατάρ κ. Μακαρίου.

Τό Σάββατον τῆς ἑβδομάδος τῆς Τυροφάγου, 3ην /16ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐκλεγέντος Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 4ην /17ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.

Εἰς ἡμερομηνίαν ἀνακοινωθησομένην προσεχῶς θά λάβῃ χώραν ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὡσαύτως τήν χειροτονίαν τοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ἱεροδιακόνου π. Κυριακοῦ εἰς Πρεσβύτερον καί τοῦ ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Χοτζεβᾶ ἱεροδιακόνου π. Χρυσογόνου ὡσαύτως εἰς Πρεσβύτερον, τήν μετάθεσιν τοῦ ἡγουμένου τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας Ἀρχιμανδρίτου π. Δοσιθέου εἰς τό ἐν Ἱερουσαλήμ ἡγουμενεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Χαραλάμπους καί τήν μετάθεσιν τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλίστου εἰς τό ἐν Κανᾷ ἡγουμενεῖον, καί τήν εἰς μοναχόν χειροθεσίαν καί ἐν συνεχείᾳ τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ ἐκ Κύπρου δοκίμου Εὐρυβιάδου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder
Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ.

Τήν Παρασκευήν, 17ην /30ήν Νοεμβρίου 2012, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν ΟΓ’ Συνεδρίαν αὐτῆς ἐξήτασε τό θέμα τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἰωάννου, περί τοῦ ὁποίου εἶχε γίνει λόγος προλαβόντως εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://jerusalem-patriarchate.info/2012/11/07/7041/.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος μετά λύπης παρετήρησεν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ π. Ἰωάννης Κοντογεῶργος δυστυχῶς δέν ἀπεδείχθη ἄξιος τῆς γενομένης αὐτῷ τιμῆς ἐντάξεως εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί εἰς τόν κλῆρον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀλλ’ ἀντιθέτως ἐδημιούργει προσκυνηματικά ἐπεισόδια εἰς τό προσκύνημα τῆς Βηθλεέμ, ἔνθα διηκόνει, καί ἀγνωμόνως ἐπανεστάτησε ἐναντίον τῆς κανονικῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἀρχῆς καί προσεχώρησε εἰς ἄλλην σχισματικήν καί ἀντικανονικήν, ἐγκατέλειψεν ἄνευ προειδοποιήσεως τήν ἀνατεθεῖσαν αὐτῷ διακονίαν καί ἀνεχώρησε πρός ἄγνωστον κατεύθυνσιν.

Διά τήν ἀπᾴδουσαν  εἰς μοναχόν καί κληρικόν διαγωγήν ταύτην ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος καθῄρεσε τοῦτον τοῦ βαθμοῦ τοῦ ἱεροδιακόνου, ὑπεβίβασεν αὐτόν εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν καί ἀπέκοψε τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος θά γνωστοποιήσῃ τήν ἀπόφασιν ταύτην εἰς πάσας τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ἵνα θεωρῶσιν ὡς ἐστερημένον πάσης Ἱερατικῆς ἰδιότητος τόν ἄχρι τοῦδε γνωστόν ὡς διάκονον Ἰωάννην καί μή δέχωνται αὐτόν εἰς οὐδεμίαν ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.