Η ΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ)

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Προεδρευομένη ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν ΡΙ´ Συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 12ης/25ης Ἰουλίου 2019, ᾖρε ὁμοφώνως τήν καθαίρεσιν τοῦ μοναχοῦ Εἰρηναίου καί ἀποκατέστησε Αὐτόν εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα, τό ὁποῖον ἐκέκτητο πρίν καί εἰς τόν βαθμόν τοῦ πρῴην Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἀποδιδοῦσα εἰς Αὐτόν πλήρη τόν ὀφειλόμενον σεβασμόν εἰς τό ἀξίωμα Αὐτοῦ τοῦτο.

Εἰς τήν ἀπόφασιν ταύτην ἤχθη ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος διά τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἰς τό κάτωθι κείμενον αὐτῆς:

Ἐπειδή, ἡ τά πάντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ συνέχουσα τάξις, ἡ κατά τούς κανόνας ὁρισθεῖσα, οἰκοδομεῖ καί προάγει τήν εἰρήνην, ἐν ᾗ ἀναπαύεται τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, «τό συγκροτοῦν τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», καί ἐπειδή οἱ ἱεροί κανόνες ἐθεσπίσθησαν ὑπό τῶν θείων Πατέρων «διά τήν ἰατρείαν τῶν παθῶν καί τήν θεραπείαν τῶν ψυχῶν», ἑπομένως καί διά τήν κατάλυσιν πάσης ἐμπαθοῦς καί ἰδιοτελοῦς ἐνεργείας ἀντιστρατευομένης τήν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, στοιχοῦσα ὑπευθύνως εἰς τάς κανονικάς ἐπιταγάς, ἐν τῷ πνεύματι τῶν μνημονευθεισῶν ἀνωτέρω κανονικῶν ἀρχῶν, ἤχθη, πρό δέκα καί τεσσάρων ἐτῶν, μετά πολλῆς θλίψεως, εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς καθαιρέσεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναίου, μετενεχθέντος ἔκτοτε εἰς τήν τάξιν τῶν μοναχῶν. Παρά ταῦτα, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος οὐδέποτε ἐπαύσατο, μεθ’ ὑπομονῆς πολλῆς, νά ἐπιδεικνύῃ ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά τόν εἰρημένον ἀδελφόν ἡμῶν, διό καί ἀνέπεμπεν ἀπαύστως ἐκτενεῖς ἱκετηρίους εὐχάς πρός τόν Θεόν ὑπέρ αὐτοῦ.

Ἐπειδή, ἡ κατάστασις τῆς ὑγιείας τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ ἡμῶν ὁσημέραι ἐπιδεινοῦται, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, θεοκελεύστως συσκεπτομένη καί φιλανθρώπως ἐνεργοῦσα, κατά τήν ἐξουσίαν, ἥν ἔχει «ὁ τῆς ἰατρικῆς ἐν Πνεύματι ἐπιστήμης θεραπεύων», ἀποφασίζει ὁμοφώνως τήν ἄρσιν τῆς ἐπιβληθείσης εἰς τόν ἡμέτερον ἀδελφόν Εἰρηναῖον καθαιρέσεως, εὐχομένη ἐκτενῶς πρός «τόν Κύριον πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας», ὅπως ἐπιδαψιλεύσῃ εἰς αὐτόν καί εἰς πάντας ἡμᾶς τήν χάριν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου».

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀνέθεσεν εἰς τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον καί τόν Γραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Λύδδης κ. Δημήτριον, ἵνα ἀνακοινώσωσιν τήν ἀπόφασιν ταύτην εἰς τόν πρῴην Πατριάρχην κ. Εἰρηναῖον, νοσηλευόμενον κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῇ φροντίδι τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἐν Ἱεροσολύμοις Γαλλικόν Νοσοκομεῖον καί δεχόμενον τάς περιθάλψεις ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Συνεδρίαν αὐτῆς, τῆς 31ης Μαΐου / 13ης Ἰουνίου 2019, προεδρευομένην ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπεμελήθη ποικίλων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ἤχθη εἰς ἀποφάσεις ἐπ’ αὐτῶν, ἐξ ὧν καί ἀνακοινοῖ τά κάτωθι:

 1. Διώρισε ὡς ἡγούμενον τοῦ Προσκυνήματος Τιβεριάδος τόν Ἀρχιμανδρίτην Παρθένιον.
 2. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀρτέμιον ἡγούμενον τῆς ἐν Χάϊφᾳ τοῦ βορείου Ἰσραήλ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος καί ὑπεύθυνον τοῦ ἐν Ἰσραήλ Ρωσσοφώνου ποιμνίου.
 3. Ἀπεφάσισε τήν ἐν πλαισίῳ εἰδικῆς ὑπογραφησομένης συμφωνίας ἐκχώρησιν τεμαχίου γῆς εἰς τήν νότιον ἄκρην τοῦ κτήματος τοῦ Πύργου τοῦ Ἁγίου Σάββα, εἰς Χωρίον τῶν Ποιμένων-Μπετσαχούρ διά τήν ἀνέγερσιν ἐπ’ αὐτοῦ ὑπό τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, νοσοκομείου.
 4. Ἀπεφάσισε τήν ἀνάθεσιν τῆς συντηρήσεως τοῦ ξυλογλύπτου εἰκονοστασίου τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ εἰς τό συνεργεῖον εἰδημόνων ARTIS GILDING AND RESTORING ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ κ. Τσιορβάλα Ἰωάννου, τῇ χορηγίᾳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τρίτην 3ην/16ην Ἀπριλίου 2019 συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπελήφθη διαφόρων θεμάτων, ἀφορώντων τό Πατριαρχεῖον, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν καί τά κάτωθι:

Α.Τό θέμα ἀποκαταστάσεως τῆς φήμης τοῦ ἀδίκως δυσφημισθέντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, βάσει γνωματεύσεως, τήν ὁποίαν ὑπέβαλεν εἰς τόν Μακαριώτατον καί τήν Σύνοδον ὁ ἀναλαβών τήν διενέργειαν διαδικασίας ἀσφαλιστικῶν μέτρων Νομικός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Κιτσαρᾶς. Ἡ γνωμάτευσις αὕτη ἔχει ὡς ἑξῆς:

Προς

Την Αυτού Θειοτάτη Μακαριότητα

Θεόφιλο Γ΄

Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Θέμα: Ολοκλήρωση δικαστικής υπόθεσης Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου και Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Αθήνα, 09-04-2019

Μακαριώτατε,

Ι. Σε συνέχεια προηγούμενου από 29.7.2018 εγγράφου μου, λαμβάνω την τιμή να σας απευθύνω την παρούσα νεότερη επιστολή, προκειμένου να σας ενημερώσω και εγγράφως για την επιτυχή, κατόπιν συμβιβασμού των αντιδίκων, ολοκλήρωση των δικαστικών ενεργειών κατά των εφημερίδων που διακίνησαν τα δυσφημιστικά και παρανόμως ληφθέντα στοιχεία.

ΙΙ. Ειδικότερα, όπως γνωρίζετε, την άνοιξη του 2018 κατά το διάστημα των μηνών Μαρτίου-Απριλίου, ελληνικές εφημερίδες σκανδαλοθηρικού τύπου δημοσίευσαν φωτογραφικά στιγμιότυπα, από παρανόμως ληφθέν και κτηθέν οπτικοακουστικό υλικό, αμφιβόλου γνησιότητας, το οποίο εξέθετε τόσο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ησύχιο, όσο και το Πατριαρχείο. Σήμερα, όλες οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι αυτοί έχουν ανακαλέσει και έχουν ζητήσει συγνώμη, μετά από τις αγωγές που τους ασκήσαμε.

Συγκεκριμένα:

1. Με αφορμή δημοσιεύματα στα φύλλα της εφημερίδας “ESPRESSO” της 19.3.2018, 20.3.2018,21.3.2018 και 22.3.2018, ασκήσαμε τις από 15/6/2018 και από 2/11/2018 αγωγές του Πατριαρχείου και του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησυχίου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της ιδιοκτήτριας της εφημερίδας, των αρχισυντακτών της και των συντακτών των επίδικων δημοσιευμάτων. Οι παραπάνω αγωγές προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στο ως άνω Δικαστήριο αρχικά στις 6/12/2018 και τελικώς λόγω αναβολής στις 24/1/2019. Κατόπιν συνεννόησης με την αντίδικη πλευρά, η οποία δήλωσε την μετάνοιά της για τα ως άνω δημοσιεύματα, συμβιβαστήκαμε, υποχρεώνοντάς τους να δημοσιεύσουν αποκαταστατικό δημοσίευμα στην εφημερίδα τους. Πράγματι, στο φύλλο και εξώφυλλο της εφημερίδας της 24ης.1.2019, περιλαμβάνετο το εξής κείμενο μετά των φωτογραφιών του Πατριαρχείου:

«Η εφημερίδα μας προέβη στα από 19, 20, 21 και 22/3/2018, δημοσιεύματά της, αναφερομένη σε ισχυρισμούς τρίτου προσώπου και σε υλικό αμφίβολης προέλευσης, που αφορούσαν στη φήμη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Μετά την άσκηση εναντίον μας από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο των από 15/6/2018 με γενικό αριθμό κατάθεσης 60723/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2258/2018 καθώς και 2/11/2018 με γενικό αριθμό κατάθεσης 102767/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 3952/2018 αγωγών τους, αφού αντηλλάγησαν μεταξύ μας αμοιβαίες επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο έθεσε σε γνώση μας το από 17/9/2018 Πρακτικό της ΕΔΕ που διεξήγαγε σχετικά με το Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, το περιεχόμενο και πόρισμα του οποίου δεν αμφισβητούμε, δηλώνουμε ότι τα δημοσιεύματά μας δεν είχαν σκοπό διαπόμπευσης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, ούτε του φημισμένου για το έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τα ανακαλούμε και τους ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση που ενδεχομένως να προκλήθηκε.

Τέλος, όσον αφορά ειδικά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι πιστό στις χριστιανικές αρχές, ότι αποτελεί φάρο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας σε χρόνους χαλεπούς, σε μέρη μακρινά από τη μητέρα Ελλάδα, όπου δίνονται ακόμα αγώνες για την επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών και δεν θα διατηρούσε στους κόλπους του παρά μόνον Πατέρες που σέβονται την Αγιοσύνη τους και τις Αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κατόπιν της δημοσίευσης του ως άνω δημοσιεύματος στην 4η σελίδα της εφημερίδας, αλλά και του τίτλου «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΑΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ», παραιτηθήκαμε από δικόγραφα των αγωγών μας και η διαφορά θεωρείται λήξασα, με τις αναγκαίες εξηγήσεις  και απολογίες της ως άνω εφημερίδας να έχουν δοθεί.

2.Περαιτέρω, με αφορμή άλλα δημοσιεύματα στα φύλλα της εφημερίδας «Star», της 31ης.03.2018, και 23ης.04.2018, ασκήθηκαν οι από 15/6/2018 και από 06/11/2018 αγωγές μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της ιδιοκτήτριας της εφημερίδας, των αρχισυντακτών της και των συντακτών των επίδικων δημοσιευμάτων. Οι αγωγές προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στο ως άνω Δικαστήριο, καταρχήν στις 22/11/2018 και τελικώς, κατόπιν αναβολής στις 04.04.2019. Ωστόσο, κατόπιν παράκλησης της αντίδικης πλευράς, η οποία δήλωσε την μετάνοιά της για τα ως άνω δημοσιεύματα, συμβιβαστήκαμε, υποχρεώνοντάς τους να δημοσιεύσουν αποκαταστατικό δημοσίευμα στην εφημερίδα τους. Πράγματι, στο φύλλο και εξώφυλλο της εφημερίδας της 24ης.3.2019, περιλαμβάνετο το εξής κείμενο μετά των φωτογραφιών του Πατριαρχείου:

«Η εφημερίδα μας προέβη στα από 31/03 και 23/4/2018, δημοσιεύματά της, αναφερομένη σε ισχυρισμούς τρίτου προσώπου και σε υλικό αμφίβολης προέλευσης, που αφορούσαν στη φήμη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στα δημοσιεύματα μας, αμελώς, αλλά δίχως την πρόθεση βλάβης προβλήθηκαν στιγμιότυπα από υλικό που δεν είχαμε ούτε μπορούσαμε να ελέγξουμε και τα οποία έθεταν σε κίνδυνο τη φήμη και την ακεραιότητα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ησύχιου και του Ελληνικού Πατριαρχείου, χωρίς να έχουμε απτές αποδείξεις. Μετά την άσκηση εναντίον μας από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο των από 15/6/2018 και από 06/11/2018 αγωγών τους, αφού αντηλλάγησαν μεταξύ μας αμοιβαίες επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο έθεσε σε γνώση μας το από 17/9/2018 Πρακτικό της ΕΔΕ που διεξήγαγε σχετικά με το Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, το περιεχόμενο και πόρισμα του οποίου δεν αμφισβητούμε και το οποίο διαβεβαιώνει την ανακρίβεια των ως άνω δημοσιευμάτων, δηλώνουμε ότι τα δημοσιεόματά μας δεν είχαν σκοπό διαπόμπευσης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, ούτε του φημισμένου για το έργο τον Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τα ανακαλούμε καί τους ζητούμε μια ειλικρινή συγγνώμη για την αναστάτωση που ενδεχομένως προκλήθηκε.

Ειδικώς, όσον αφορά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι πιστό στις χριστιανικές αρχές, ότι αποτελεί φάρο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας σε χρόνους χαλεπούς, σε μέρη μακρινά από τη μητέρα Ελλάδα, όπου δίνονται ακόμα αγώνες για την επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών και δεν θα διατηρούσε στους κόλπους του παρά μόνον Πατέρες που σέβονται την Αγιοσύνη τους και τις Αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κατόπιν της δημοσίευσης του ως άνω δημοσιεύματος στην 4η σελίδα της εφημερίδας, αλλά και του τίτλου «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΑΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΗΣΥΧΙΟ», παραιτηθήκαμε από τα δικόγραφα των αγωγών μας και η διαφορά θεωρείται λήξασα, με τις αναγκαίες εξηγήσεις και απολογίες της ως άνω εφημερίδας να έχουν δοθεί.

3.Τέλος, με αφορμή έτερα δημοσιεύματα στα φύλλα της εφημερίδας «Star», της 31ης.03.2018, και 23ης.04.2018, ασκήθηκαν οι από 15/6/2018 και από 06/11/2018 αγωγές μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της ιδιοκτήτριας της εφημερίδας, των αρχισυντακτών της και των συντακτών των επίδικων δημοσιευμάτων. Οι παραπάνω αγωγές προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στο ως άνω Δικαστήριο, στις 22/11/2018 και τελικώς κατόπιν αναβολής στις 04.04.2019. Ωστόσο, κατόπιν παράκλησης της αντίδικης πλευράς, η οποία δήλωσε την μετάνοιά της για τα ως άνω δημοσιεύματα, συμβιβαστήκαμε, υποχρεώνοντάς τους να δημοσιεύσουν αποκαταστατικό δημοσίευμα στην εφημερίδα τους. Πράγματι, στο φύλλο και εξώφυλλο της εφημερίδας της 22ης.3.2019, περιλαμβάνετο το εξής κείμενο μετά των φωτογραφιών του Πατριαρχείου:

«Η εφημερίδα μας προέβη στα από 31/03 και 23/4/2018, δημοσιεύματά της, αναφερομένη σε ισχυρισμούς τρίτου προσώπου και σε υλικό αμφίβολης προέλευσης, που αφορούσαν στη φήμη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στα δημοσιεύματά μας, αμελώς, αλλά δίχως την πρόθεση βλάβης προβλήθηκαν στιγμιότυπα από υλικό που δεν είχαμε ούτε μπορούσαμε να ελέγξουμε και τα οποία έθεταν σε κίνδυνο τη φήμη και την ακεραιότητα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ησύχιου και του Ελληνικού Πατριαρχείου, χωρίς να έχουμε απτές αποδείξεις. Μετά την άσκηση εναντίον μας από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο των από 15/6/2018 και από 06/11/2018 αγωγών τους, αφού αντηλλάγησαν μεταξύ μας αμοιβαίες επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο έθεσε σε γνώση μας το από 17/9/2018 Πρακτικό της ΕΔΕ που διεξήγαγε σχετικά με το Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, το περιεχόμενο και πόρισμα του οποίου δεν αμφισβητούμε και το οποίο διαβεβαιώνει την ανακρίβεια των ως άνω δημοσιευμάτων, δηλώνουμε ότι τα δημοσιεύματά μας δεν είχαν σκοπό διαπόμπευσης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, ούτε του φημισμένου για το έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τα ανακαλούμε και τους ζητούμε μια ειλικρινή συγγνώμη για την αναστάτωση που ενδεχομένως προκλήθηκε.

Ειδικώς, όσον αφορά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι πιστό στις χριστιανικές αρχές, ότι αποτελεί φάρο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας σε χρόνους χαλεπούς, σε μέρη μακρινά από τη μητέρα Ελλάδα, όπου δίνονται ακόμα αγώνες για την επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών και δεν θα διατηρούσε στους κόλπους του παρά μόνον Πατέρες που σέβονται την Αγιοσύνη τους και τις Αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κατόπιν της δημοσίευσης του ως άνω δημοσιεύματος στην 4η σελίδα της εφημερίδας, αλλά και του τίτλου «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΗΣΥΧΙΟ», παραιτηθήκαμε από τα δικόγραφα των αγωγών μας και η διαφορά θεωρείται λήξασα, με τις αναγκαίες εξηγήσεις και απολογίες της ως άνω εφημερίδας να έχουν δοθεί.

ΙΙΙ. Κατόπιν όλων αυτών, επιτρέψατέ μου να ισχυρισθώ ότι έχει καταπέσει στο σύνολό της η δόλια συκοφαντία κατά του Σεβασμιωτάτου Καπιτωλιάδος, αφού οι ίδιοι οι διακινητές της ανακάλεσαν και ζήτησαν συγνώμη. Θεωρώ, επομένως, ηθικώς επιβεβλημένη και για εκείνον και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων την πλήρη και άμεση ηθική του αποκατάσταση, με την άρση κάθε τυχόν εναπομείνασας επιφύλαξης στο πρόσωπό του και την επαναφορά όλων των εκκλησιαστικών και διοικητικών του αρμοδιοτήτων.

Με ιδιαίτερη τιμή

Λάμπρος Κιτσαράς

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Δικηγόρος

 

Β. Ἡ χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ διακόνου Γεωργίου Χούρη ὑπηρετοῦντος εἰς τήν ἐν Ἰορδανίᾳ Κοινότητα τῆς Μαδηβᾶς.

Γ. Ἡ ὑποβάθμισις εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν τοῦ ἀποδράσαντος Ἱεροδιακόνου π. Ἀναστασίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου 2018/ 3ην Ἰανουαρίου 2019, συνεκλήθη ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπελήφθη διαφόρων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου, ἔλαβε δέ τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

 1. Ἀποκατέστησε εἰς τόν βαθμόν τοῦ Ἱεροδιακόνου τόν Ἁγιοταφίτην Συνέσιον Βούκαν, εἰς ὅν καί ἀνέγνωσε τήν σχετικήν εὐχήν ὁ Μακαριώτατος εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, ἐν ᾧ κείρονται οἱ Ἁγιοταφῖται μοναχοί.
 2. Διώρισεν ὡς ἀναπληρωματικόν μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πρωτοδικείου τόν Γέροντα Καμαράσην Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον.
 3. Διώρισε τόν πρῴην βουλευτήν τοῦ Κοινοβουλίου Ἰορδανίας καί ἰατρόν κ. Ὄδε Καουάς ὡς Executive Manager / (Ἐκτελεστικόν Διευθυντήν τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου).

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Δευτέραν, 25ην Σεπτεμβρίου/ 8ην Ὀκτωβρίου 2018, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπεμελήθη πολλῶν θεμάτων καί προέβη εἰς τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

 1. Ἐνέκρινε τήν εἰς διάκονον καί ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ κ. Τζίριες Μαχάμρε, ἵνα ὑπηρετήσῃ τό εἰς Ἰορδανίαν ποίμνιον.
 2. Ἐνέκρινε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ κ. Σάββα Μαχούλη, ἵνα καί ὡς ἱερεύς ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ ὑπηρετήσῃ εἰς τό ἐν Ταρσήχα τοῦ Ἰσραήλ ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου.
 3. Καθῂρεσε τῆς ἱερωσύνης τόν Πρεσβύτερον π. Δημήτριον Μοῦσα ἄχρι ἀποδείξεως τῆς ἀθῳότητος αὐτοῦ.
 4. Ἐνέκρινε τήν ἐκπόνησιν Μεταπτυχιακοῦ ὑπό τοῦ ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Μοδέστου εἰς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ὑπό τόν ὅρον τῆς μετά ταῦτα ἐπιστροφῆς αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφικήν Ἀδελφότητα.
 5. Ἐνέκρινε τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ διακόνου Στυλιανοῦ Τσούγκα, προκειμένου νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς τό ἐν Κατάρ ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου.
 6. Διώρισε ὡς Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐφετείου τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτον καί ὡς μέλη αὐτοῦ τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Πέλλης κ. Φιλούμενον καί τόν Πρεσβύτερον π. Ἤσσα Μοῦσλεχ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Συνεδρίαν αὐτῆς τῆς Τρίτης, 4ης/17ης Ἰουλίου 2018, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπιμεληθεῖσα διαφόρων θεμάτων, προέβη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

 1. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Μελέτιον ἡγούμενον τῆς ἐν Χάϊφᾳ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου.
 2. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Εὐφρόσυνον ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τήν Πύλην τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί ἐφημέριον & ψάλτην τοῦ προσκυνήματος τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν Γεθσημανῇ.
 3. Διώρισε τόν Ἀρχιδιάκονον π. Μᾶρκον Ἐπιστάτην τῆς παρά τό Πατριαρχεῖον Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ»

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 26ης Μαΐου/ 8ης Ἰουνίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ἀφίχθη ἐκ Τέλ Ἀβίβ διά τῶν Ἀερογραμμῶν τῆς Aegean εἰς Λάρνακα, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ  Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου.

Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθη εἰς τήν ἐν Λευκωσίᾳ Ἐξαρχίαν τοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα καί προσκύνησε εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως καί τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου καί ἀκολούθως ἔσχεν ὀλίγην ἀνάπαυσιν.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Μακαριώτατος παρεκάθισεν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος.

Τό ἑσπέρας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου «Σχέσεις Κύπρου-Ἁγίων Τόπων», τό ὁποῖον ἔλαβε χώραν εἰς τό κτίριον τῆς Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ἐν συνεργασίᾳ τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτῆς δρ. Χαράλαμπον Γ. Χοτζάκογλου καί τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον, ἀπό Παρασκευῆς, 26ης Μαΐου/8ης Ἰουνίου 2018 ἕως καί Κυριακῆς 28ης Μαΐου/ 10ης Ἰουνίου 2018 διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ,  (ἴδε video).

Εἰς τό ἐν λόγῳ Συμπόσιον διακεκριμένοι ὁμιληταί ἐπαρουσίασαν τόν πολύπτυχον θέμα τῶν σχέσεων τῆς Κύπρου μετά τῶν Ἁγίων Τόπων.

Μετά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, ὁ Ἔξαρχος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος παρέθεσε δεξίωσιν εἰς τόν προαύλειον χῶρον τῆς Ἐξαρχίας.

Εὐλογήσας ὁ Μακαριώτατος τάς ἐργασίας τοῦ Συμποσίου κατά τήν ἔναρξιν αὐτοῦ, ἀνεχώρησε διά τῶν Ἀερογραμμῶν τῆς Aegean καί ἀφίχθη τήν 2.00 π.μ. ὥραν τοῦ Σαββάτου 27ης Μαΐου / 9ης Ἰουνίου 2018 εἰς Τέλ Ἀβίβ καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Ἱεροσόλυμα.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 25ην Μαΐου / 7ην Ἰουνίου 2018, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ ἐξοχώτατος Ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Κύπρου κ. Σάββας Ἀγγελίδης, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τῆς Πρέσβεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Ἰσραήλ κ. Θεσσαλίας Σιάμπου.

Τόν κ. Ὑπουργόν ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.      

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς θέσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν Μέσην Ἀνατολήν, οἱ ὁποῖοι καίτοι διωκόμενοι δίδουν τήν μαρτυρίαν διά τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς αὐτῶν ἀλλά καί διά τοῦ αἵματος τοῦ μαρτυρίου αὐτῶν συχνάκις.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Ὑπουργόν καί περί τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἁγίων Τόπων καί τῆς ἀνάγκης διατηρήσεως αὐτοῦ εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀσφαλοῦς ἐν εἰρήνῃ συμβιώσεως Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων, καί Ἑβραίων καί ἐπίσης περί τοῦ ὅτι ἡ Βασιλική οἰκογένεια τῆς Ἰορδανίας διατηρεῖ τό δικαίωμα τῆς προστασίας τῶν Μουσουλμανικῶν καί Χριστιανικῶν προσκυνημάτων τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἐπί τούτοις ὁ κ. Ὑπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπάργυρον εἰκόνα τῆς Θεοτόκου «Ἐθνοφρουρούσης», ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί τό σύγγραμμα τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τό πόνημα τοῦ κ. Φυρογένους περί τοῦ ἐμπρησμοῦ τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου τό 1808 καί εἰς τά ἄλλα μέλη τῆς Ὑπουργικῆς συνοδείας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_1_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 23ης Μαΐου/ 6ης Ἰουνίου 2018, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἡσαΐας μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ καί τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος Ἀναλυόντος κ. Μιχαήλ Ἡροδότου καί τῶν μελῶν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης, ἑορτάζοντος τά 100 ἔτη ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ.

Τόν Σεβασμιώτατον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ἦτο ἡ αἴτησις συμμετοχῆς εἰς τό γεγονός τοῦτο τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 100 ἐτῶν τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροῦ Ναοῦ διά τῆς μεταφορᾶς τῆς Παναγίας Ἁγιοταφιτίσσης-Ἐλαιωνιτίσσης φυλασσομένης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν πρός οἰκοδομήν καί βοήθειαν τῶν πιστῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνέκρινε τό αἴτημα τοῦτο καί προσέφερε εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ταμασοῦ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ἐκεῖνος δέ προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πάντων τῶν ἐν Ρωσσίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 21ην Μαΐου / 3ην Ἰουνίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὁμοῦ μετά τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων μεγάλων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν Ἱερόν αὐτῶν Ναόν ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου, ὡς ἱδρυτῶν καί προστατῶν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν λοιπῶν Ἁγίων Προσκυνημάτων καί αὐτῆς τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ὡς χοροστατῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἔλαβον μετά τήν λῆξιν τοῦ Ἐσπερινοῦ τό κόλλυβον εἰς τό προαύλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τήν πρωΐαν ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὡς λειτουργός ὁ Μακαριώτατος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ, ὧν πρῶτος ὁ Τυπικάρης, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί συμμετεχόντων μοναχῶν, μοναζουσῶν, ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος ἐν Ἀρχιερατικῇ στολῇ καί ἐν συνοδείᾳ πάντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἐν ψαλμῳδίᾳ, ἀνῆλθε μετά τοῦ λαοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα. Εἷς ἕκαστος ἐλάμβανε τό ἀρτίδιον εὐλογίας κατά τήν διάβασιν πρός τό Πατριαρχεῖον παρά τῆς ἀρτοποιοῦ Γεροντίσσης Σεραφείμας.

Εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Πρῶτος βασιλεύς Χριστιανῶν παρά τοῦ Θεοῦ Κωνσταντῖνε, τό σκῆπτρον ἔλαβες· σοί γάρ πεφανέρωται ἐν γῇ κρυπτόμενον τό σωτήριον σύμβολον, δι’ οὗ καί τά ἔθνη πάντα καθυπέταξας τοῖς τῶν Ρωμαίων ποσίν ὅπλον ἀπροσμάχητον ἔχων τόν ζωοποιόν Σταυρόν μάκαρ, δι’ οὗ καί προσήχθης τῷ Θεῷ ἡμῶν», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστε Σοφιανόπουλε,

Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί.

Ἡ Ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία τιμᾷ καί γεραίρει σήμερον τήν μνήμην τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων καί ἰσαποστόλων μεγάλων βασιλέων, Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κτιτόρων καί ἱδρυτῶν ἀναδειχθέντων τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ ἀφ’ ἑνός, καί ἱδρυτῶν τοῦ τάγματος τῶν Σπουδαίων», δηλονότι τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἡμῶν, ἀφ’ ἑτέρου.

Ἡ συμβολή τῶν μεγάλων τούτων βασιλέων εἰς τήν κατάργησιν τῆς θρησκείας τῶν εἰδώλων καί τῆς ἐπικρατήσεως τῆς Χριστιανικῆς πίστεως κατέστησεν αὐτούς ἴσους τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί Εὐαγγελιστῶν, προστάτας τῶν Ἁγίων Τόπων καί θεμελιωτάς τοῦ ἀδιαμφισβήτου καί ἀνυπερβλήτου πνευματικοῦ καί πολιτισμικοῦ μεγέθους τῆς Οἰκουμενικῆς «Ρωμηοσύνης».

Εἶναι γεγονός πανθομολογούμενον ὅτι ἡ ὑπό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἑλένης ἀνάδειξις τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ὡς τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἑδραίωσε καί τήν διαχρονικήν παρουσίαν τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, τόσον ἐν τῇ ἁγίᾳ Γῇ, ὅσον καί ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Εὐγνώμονες ὄντες καί ἡμεῖς τῷ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ, τῷ θαυμαστώσαντι ἐν τοῖς ἁγίοις ἰσαποστόλοις Αὐτοῦ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εὐχαριστήριον λειτουργικήν πανήγυριν ἐτελέσαμεν ἐν τῷ ἐπωνύμῳ αὐτῶν Μοναστηριακῷ καί Πατριαρχικῷ Ναῷ δεηθέντες ἐν ταυτῷ ὑπέρ ἐνισχύσεως τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος πρός συνέχισιν τῆς θεαρέστου αὐτῆς ἀποστολῆς, ἀλλά καί ὑπέρ ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης τῇ δοκιμαζομένῃ ἡμῶν περιοχῇ, ταῖς πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας καί ταῖς ἱκεσίαις τῶν σήμερον τιμωμένων Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἀμήν. Ἔτη πολλά».

Τήν μεσημβρίαν ἠκολούθησε μοναστηριακή ἑόρτιος τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_3_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]