Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

Τήν Κυριακήν, 30ήν Ἀπριλίου /13ην Μαΐου 2012, ἑωρτάσθη ἡ εἰς τό Πεντηκοστάριον τῆς Ἐκκλησίας διαλαμβανομένη ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ εἰς Σαμάρειαν. Εἰς τό Φρέαρ τοῦτο μνημονευόμενον ὡς Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ εἰς τόν Εὐαγγελιστήν Ἰωάννην (Ἰω. 4,6) καί εὑρισκόμενον εἰς τήν κοιλάδα ἀναμέσον τῶν ὀρέων Γεβάλ καί Γαριζίν συνήντησεν ἡ γυνή, ἡ ἐλθοῦσα ἐκ τῆς Σαμαρείας, ἵνα ἀντλήσῃ ὕδωρ( Ἰω. 4,7) τόν Κύριον, ὁ Ὁποῖος συνωμίλησε μετ’αὐτῆς και ἀπεκάλυψεν εἰς αὐτήν τά τοῦ βίου αὐτῆς (Ἰω. 4,18) καί εἵλκυσεν αὐτήν πρός Αὐτόν, προσφέρων αὐτῇ τό ὕδωρ τό ἁλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον ( Ἰω. 4,14), τήν ἀποκάλυψιν δηλαδή ἀπεριφράστως ὅτι Αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός (Ἰω. 4, 26).

Ἡ γυνή αὕτη ὄντως ἀπεδείχθη γῆ ἀγαθή, πιοῦσα τό ὕδωρ τό ζῶν καί καρποφορήσασα καρπόν ἑκατονταπλασίονα πιστεύσασα καί προσενεγκοῦσα ὡς μάρτυρα διά Χριστόν τόν ἑαυτόν της, ἤτοι τήν Ἁγίαν Φωτεινήν ἀλλά καί τούς υἱούς αὐτῆς, ἤτοι τόν Ἅγιον Φωτεινόν, Ἅγιον Ἰωσῆν καί τάς ἀδελφάς αὐτῆς Ἁγίας μάρτυρας Φωτώ, Κυριακήν, Παρασκευήν καί Φωτίδα μέ τήν μνήμην αὐτῶν εἰς τόν ἀκίνητον κύκλον τῶν ἑορτῶν, τήν 26ην  καί 27ην Φεβρουαρίου ἑκάστου ἔτους.

Διά τήν τιμήν τῆς μνήμης τῆς Σαμαρείτιδος γυναικός εἰς τόν κινητόν κύκλον τῶν ἑορτῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου ἐτελέσθη εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ ὄντως ναόν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, τόν προσφάτως ἀνεγερθέντα ὑπεράνω καί πέριξ τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ ὑπό τοῦ καθηγουμένου αὐτοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰουστίνου μέ δύο παρεκκλήσια, ἕν νοτίως αὐτοῦ, τοῦ Ἁγίου Νεο -ἱερομάρτυρος Ἁγιοταφίτου Φιλουμένου, ἐνταῦθα μαρτυρήσαντος καί ἕτερον βορείως, τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου καί μάρτυρος, τοῦ ἐκ τῆς πόλεως ταύτης τῆς Νεαπόλεως καταγομένου, μεγάλη ἑορτή καί πανήγυρις τήν ὡς ἄνω ρηθεῖσαν ἡμέραν τῆς Κυριακῆς διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλετουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί ἐγγάμων ἱερέων τῶν περιχώρων τῆς Νεαπόλεως καί Ἱεροδιακόνων, τῇ παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί τῶν Ἐπιτρόπων τῆς εἰς Νεάπολιν ὑπαρχούσης Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῶν Ραφιδίων καί τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Εἰς τό ἀθρόως συναθροισθέν ἐκκλησίασμα ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

Ἀγαλλιάσθω οὐρανός, χορευέτω τά ἐπί γῆς. ὅτι Χριστός ἐκ Παρθένου, ἐπιφανείς ὡς ἄνθρωπος ἐρρύσατο φθορᾶς, ἅπαν τό ἀνθρώπινον, τῷ ἰδίῳ θανάτῳ· θαύμασιν ἐκλάμψας δέ, γυναικί Σαμαρείτιδι, ὕδωρ αἰτῶν παρέχει τήν πηγήν, τῶν ἰαμάτων, ὡς μόνος ἀθάνατος», ψάλλει ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί  ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, εὐλαβεῖς προσκυνηταί, εὐλαβεῖς Χριστιανοί ,

«Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθεία δεῖ προσκυνεῖν», (Ἰωάν. 4, 24), λέγει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἰς τήν Σαμαρείτιδα γυναῖκα. Αὐτό τοῦτο τό θεῖον τῆς ἀληθείας Πνεῦμα, δηλονότι τό Ἅγιον Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, συνήγαγε πάντας ἡμᾶς εἰς τόν ἱερόν τοῦτον τόπον τοῦ φρέατος τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ, διά νά συναντλήσωμεν καί συμπίωμεν μετά τῆς Σαμαρείτιδος τῆς Ἁγίας ὕδωρ ἰαμάτων καί ὕδωρ ἀθανασίας ἐκ τῆς φυσικῆς καί πνευματικῆς πηγῆς, τόν ἐκ Παρθένου Μαρίας ἐπιφανέντα ὡς ἄνθρωπον καί ρυσάμενον τό ἀνθρώπινον ἡμῶν γένος ἐκ τῆς φθορᾶς καί ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Σωτῆρα καί Θεόν ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Σύμπας ὁ ὁρατός καί ἀόρατος κόσμος, αἱ ἐπίγειαι καί οὐράνιαι δυνάμεις καλοῦνται νά συμμετάσχουν εἰς τόν χορόν τῆς ἀγαλλιάσεως καί τῆς χαρᾶς ἐπί τῇ λαμπροφόρῳ ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ἅμα δέ καί «ἐπί τῇ ἐκλάμψει τοῖς θαύμασιν αὐτοῦ, Σαμαρείτιδι γυναικί, ὕδωρ αἰτῶν παρέχει τήν πηγήν τῶν ἰαμάτων ὡς μόνος ἀθάνατος», ὡς ἀναφωνεῖ ὁ ὑμνῳδός. Τό δέ ὕδωρ, τό ὁποῖον παρέχει ἡ πηγή τῶν ἰαμάτων, δηλονότι ὁ Χριστός, τῇ Σαμαρείτιδι γυναικί δέν εἶναι ἄλλον ἀπό τήν θείαν φωτιστικήν δύναμιν καί ἐνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῆς ἀληθείας καί τῆς τοῦ Θεοῦ Πατρός σοφίας, ὡς ψάλλει καί ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας: «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι, ἡ Σαμαρεῖτις ἐθεάσατο, τό τῆς σοφίας ὕδωρ σέ, ὧ ποτισθεῖσα δαψιλῶς, βασιλείαν τήν ἄνωθεν ἐκληρώσατο, αἰωνίως ἡ ἀοίδιμος».

Ὄντως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ Σαμαρεῖτις γυνή ἐκληρώσατο βασιλείαν τήν ἄνωθεν, διότι, ὡς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «τοῖς μέν πιστεύσασι γέγονεν (ὁ Χριστός) αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, τοῖς δέ ἀπειθήσασιν, ἔλεγχος ἀπιστίας». Καί ἐγένετο ὁ Χριστός αἴτιος σωτηρίας τῇ πιστευσάσῃ Αὐτῷ Σαμαρείτιδι γυναικί, διότι ἡ σήμερον ἑορτίως τιμωμένη Ἅγια τῆς Ἐκκλησίας, ἤκουσε τούς Κυριακούς λόγους: «Πνεῦμα ὁ Θεός, καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθεία δεῖ προσκυνεῖν», (Ἰωάν. 4,24). Καί ἐπίστευσεν μεθ’ ὅλης τῆς διανοίας καί ὅλων τῶν ἐσωτερικῶν αὐτῆς δυνάμεων.

Μέ ἄλλα λόγια, λατρεύειν τόν Θεόν «ἐν πνεύματι καί ἀληθεία»,  (Ἰωάν. 4,24) σημαίνει ἡ διάνοια νά ἐγκολποῦται τήν ἀλήθειαν δι’ὅλων της τῶν δυνάμεων καί ἡ θέλησις μεθ’ ὅλων τῶν ἐνεργειῶν της, καθώς καί τά συναισθήματα τῶν καρδιῶν μας νά εἶναι πάντα προσδεδεμένα ἰσχυρῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς γνώσεως καί προσοικειώσεως τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ καί τῆς εὐλαβοῦς μας προσεγγίσεως πρός Αὐτόν. Κατά τήν ἐν προκειμένῳ ἑρμηνείαν τοῦ Ἁγίου Θεοφυλάκτου: «Πολλοί δοκοῦσι μέν προσκυνεῖν κατά ψυχήν, οὐκ ὀρθήν δέ δόξαν περί τοῦ Θεοῦ ἔχουσι. Προσέθηκε {ὁ Χριστός} δια τοῦτο, τό ἐν ἀληθεῖᾳ. Δεῖ γάρ καί κατά νοῦν προσκυνεῖν τῷ Θεῷ καί ἀληθῆ δόξαν περί αὐτοῦ ἔχειν». Τοῦτο σημαίνει, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅτι δέν ἀρκεῖ μόνον νά λατρεύωμεν καί νά  προσκυνοῦμεν τόν Θεόν. Εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖον νά γνωρίζωμεν τήν ἀληθινήν ὁδόν καί τόν ὀρθόν τρόπον λατρείας καί προσκυνήσεως τοῦ Θεοῦ. Τό γεγονός τοῦτο ἐξασφαλίζει ἡ ἁγία ἡμῶν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία διά τῆς ὀρθῆς καί ἀνοθεύτου αὐτῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας καί τῶν ἐγκύρων αὐτῆς θεραπευτικῶν καί σωτηριωδῶν μυστηρίων.

Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ἡ εἰς Χριστόν τόν Μεσσίαν πίστις τῆς Σαμαρείτιδος ἀφορᾷ εἰς τήν σωτηρίαν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων ἐκ τοῦ θανάτου τῆς ἁμαρτίας. Τόν θάνατον τῆς ἁμαρτίας κατεπάτησε πλέον ὁ Χριστός διά τοῦ θανάτου τῆς τριημέρου Αὐτοῦ ταφῆς καί τῆς νικητηρίου Αὐτοῦ Ἀναστάσεως. Ἡ δέ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἀφορᾷ εἰς τήν ἔλευσιν τοῦ Παρακλήτου, δηλαδή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τοῦ ὑπ’ Αὐτοῦ (τοῦ Παρακλήτου) ἐλέγχου καί κρίσεως τοῦ κόσμου, ὡς λέγει ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός: «ἀλλ’ ἐγώ τήν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγώ ἀπέλθω· ἐάν γάρ μή ἀπέλθω ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρός ὑμᾶς· ἐάν δέ πορευθῶ, πέμψω αὐτόν πρός ὑμᾶς καί ἐλθών ἐκεῖνος ἐλέγξει τόν κόσμον περί ἁμαρτίας καί περί δικαιοσύνης καί περί κρίσεως. περί ἁμαρτίας μέν ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ ·περί δικαιοσύνης δέ ὅτι πρός τόν πατέρα μου ὑπάγω καί οὐκ ἔτι θεωρεῖτε με·περί δέ κρίσεως ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται», (Ἰωάν. 16, 7-11).

Ἑρμηνεύων τούς λόγους τούτους, ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέγει: «Νόθον τό τῆς ἀρχῆς ὄνομα τῷ Σατανᾷ … Ἄρχοντα γέ μήν τοῦ αἰῶνος τούτου κέκληκεν οὐκ ὡς ὄντα τοῦτο κατ’ ἀλήθειαν … ἀλλ’ ὡς ἐξ ἀπάτης καί πλεονεξίας τήν ἐπί τούτῳ δόξαν ἀποκερδαίνοντα καί ὡς ἐν τοῖς πλανωμένοις ἔτι κρατοῦντα τέ καί ἄρχοντα διά  τήν ἐνοῦσαν αὐτοῖς μοχθηροτάτην προαίρεσιν». Ὁ δέ ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «Πάλιν ἐνταῦθα τόν περί δικαιοσύνης ἀνακινεῖ λόγον, ὅτι κατεπάλαισε τόν ἀντίδικον. Οὐκ ἄν δέ ἁμαρτωλός ὤν κατεπάλαισεν … Ὅτι γάρ κατακέκριται δι’ ἐμέ (λέγει ὁ Κύριος) εἴσονται οἱ καταπατοῦντες αὐτόν ὕστερον καί τήν ἀνάστασίν μου σαφῶς εἰδότες, ὅπερ κατακρίνοντες ἐστίν· οὐ γάρ ἴσχυσέ με κατασχεῖν».

Αὐτόν ἀκριβῶς τόν φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς πηγῆς τῆς ζωῆς, τοῦ σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Μεσσίου Χριστοῦ, λαβοῦσα ἡ Σαμαρεῖτις  γυνή ἔλεγε διά στόματος τοῦ ὑμνῳδοῦ: «πότισον οὖν με Λόγε, διψῶσαν πάντοτε, σοῦ τήν θείαν Χάριν, ὅπως μηκέτι Ἰησοῦ Κύριε, ἀγνωσίας κρατῶμαι αὐχμῷ, ἀλλά κηρύττω Σου τά μεγαλεῖα». Προσέλθωμεν καί ἡμεῖς , ἀδελφοί μου, εἰς τό πνευματικόν τῆς Ἐκκλησίας Φρέαρ καί πίωμεν τό ὕδωρ τό ὁποῖον ἔδωσεν ὁ Χριστός εἰς τήν Ἁγίαν Φωτεινήν τήν Σαμαρείτιδα λέγων: «ὅς δ’ ἄν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος, οὗ ἐγώ δώσω αὐτῷ, οὐ μή διψήσῃ εἰς τόν αἰῶνα, ἀλλά τό ὕδωρ ὅ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγή ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον» , (Ἰωάν. 4,14).

Ἐκ ταύτης τῆς πηγῆς ἔπιεν τό ὕδωρ τοῦ μαρτυρίου τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Ἅγιος μάρτυς Φιλούμενος ὁ Ἁγιοταφίτης μιμούμενος τήν Ἁγίαν Σαμαρείτιδα, γενόμενος οὕτω κῆρυξ τῆς ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ προσκυνήσεως τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Χριστός Ἀνέστη.

Καί ἀραβιστί ὡς ἕπεται: ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2012/05/13/1055/

Μετά τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν καί τόν ἐν τῇ θείᾳ Μεταλήψει ἁγιασμόν ἠκολούθησε λιτανεία πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Μετά ταῦτα ἠκολούθησε δεξίωσις εἰς τό ἡγουμενεῖον καί μεσημβρινή πλουσία τράπεζα ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς καί φιλοξένου καθηγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰουστίνου πρός σωματικήν εὐφροσύνην τῶν ἀπολαυσάντων τήν πνευματικήν εὐφροσύνην τῆς ἑορταστικῆς ἐκκλησιαστικῶς πανδαισίας τῆς ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

Μετά τό πέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν κώμην τῶν Ραφιδίων, ὅπου ἐνεκαινίασε αἴθουσαν γυμναστικῆς καί ἄλλων ἐκδηλώσεων πλησίον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου διά τήν ἐνταῦθα διαβιοῦσαν Χριστιανικήν Κοινότητα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/8v0CbkpINDE

ngg_shortcode_0_placeholder
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ Σ.Ε.Μ.Α. ΕΙΣ ΤΟ ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ.

Τήν Τρίτην, 11ην /24ην μηνός Ἀπριλίου 2012, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά θέματα τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Τό Γραφεῖον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θά ἐξυπηρετῇ οὐχί μόνον τό Πατριαρχεῖον, ἀλλά καί ἄλλας Ἐκκλησίας – μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς ( ΣΕΜΑ ), εἶναι εἷς τῶν καρπῶν τῶν προσπαθειῶν, τάς ὁποίας ἔχει ἀναλάβει τό Πατριαρχεῖον τήν τελευταίαν πενταετίαν ἐν συνεργασίᾳ κυρίως μετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν-μελῶν τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Κύπρου, ἀλλά καί μετά τῶν ἄλλων οἰκογενειῶν, Λατίνων, Λουθηρανῶν καί Προχαλκηδονίων διά τήν οἰκονομικήν καί διοικητικήν ἀναδιοργάνωσιν καί ἀναβάθμισιν τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου, ὥστε ἐπαξίως νά ἐκπληρώνῃ καί νά ὑποστηρίζῃ τά νόμιμα δικαιώματα τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί νά συμβάλῃ εἰς τήν ἐγκαθίδρυσιν μιᾶς εἰρηνικῆς συμβιώσεως αὐτῶν μετά τῶν ὀπαδῶν τῶν ἄλλων θρησκευμάτων.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ἀπό πλευρᾶς Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τοῦ ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ὑπό τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ ἡγουμένου ἐν Μαδηβᾷ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰννοκεντίου, τοῦ ἡγουμένου ἐν Τζίφνᾳ Ἀρχιμανδρτίου π. Φιλουμένου, τοῦ ἡγουμένου ἐν  Κάρακ πρωτοσυγκέλλου π. Λεοντίου καί τοῦ Οἰκονόμου π. Κωνσταντίνου Κάρμας, τοῦ ἐφημερίου ἐν Κάρακ π. Ἰωάννου καί ἄλλων κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν.

Ἐκ μέρους τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως παρέστησαν ὁ Ἐξοχώτατος πρίγκιψ Ἐμίρ Γάζη καί ἄλλοι κυβερνητικοί παράγοντες τῆς Ἰορδανίας

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστη καί ὁ νεο-εκλεγείς Γενικός Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς Ρωμαιοκαθολικός π. Παῦλος Ρουχάνα καί ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν δογμάτων, ὡς ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σουχέλ Νταουάνη καί ἄλλοι.

Ἡ ἐκδήλωσις αὕτη τῶν ἐγκαινίων ἔδωσε τήν ἀφορμήν διά μίαν καλήν γνωριμίαν τῶν προσκεκλημένων καί δι’ ἐπικοινωνίαν καί συνεργασίαν.

Τήν συνελθοῦσαν ὁμήγυριν προσεφώνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί: ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον http://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/04/24/2003/

Εἰς τήν ὡς ἄνω προσφώνησιν Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν λόγῳ Γραφείου ὡς Γραφείου ἐξυπηρετήσεως τῶν ἀναγκῶν οὐχί μόνον τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά καί τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν -μελῶν τοῦ ΣΕΜΑ, Ὀρθοδόξων καί λοιπῶν καί ηὐχαρίστησε τόν βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα Ἴμπν Χουσεΐν Ἀθάνη διά τήν προστασίαν, τήν ὁποίαν εὑρίσκουν οἱ Χριστιανοί εἰς μίαν εἰρηνικήν καί δημοκρατικήν συμβίωσιν μετά τῶν Μουσουλμάνων Ἰορδανῶν εἰς τήν  εὐλογημένην χώραν τῆς Ἰορδανίας καί ηὐχαρίστησεν ἐπίσης ἰδιαιτέρως τόν ἐκπρόσωπον τοῦ βασιλέως εἰς τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν πρίγκιπα Ἐμίρ Γάζη, εὐνοοῦντα καί προωθοῦντα τόν διαθρησκειακόν διάλογον πρός μίαν γνησίαν ἀποστολήν τῶν θρησκειῶν, διά τήν εἰρήνην, τήν εὐημερίαν καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων εἰς ὅλους τούς τομεῖς αὐτῆς.

Ὁ Μακαριώτατος δέν παρέλειψε νά ὑπογραμμίσῃ τόν σημαντικόν ρόλον τῆς Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου τούτου δίδος Οὐαφάα Κσούς, Ἑλληνορθοδόξου ἐκ Κάρακ τῆς Ἰορδανίας, εἰς τήν ἵδρυσιν καί σύστασιν καί διοργάνωσιν τοῦ Γραφείου τούτου.      Τούς προσκεκλημένους προσεφώνησεν ἐπίσης ὁ ἐκλεγείς τόν περασμένον Νοέμβριον Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΣΕΜΑ, π. Παῦλος Ρουχάνα, ὑπογραμμίζων τήν σημασίαν τῆς ἀποστολῆς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ ἀπό τοῦ 1974 ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) ὡς ὀργάνου θεσμικοῦ, κηρύττοντος τό μήνυμα Χριστοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος διά τήν ἐν δικαιοσύνῃ καί εἰρήνῃ καί εὐημερίᾳ καί ἐλευθερίᾳ ζωήν τοῦ ἀνθρώπου, πλάσματος τοῦ Θεοῦ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_1_placeholder
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΫΜΠΕ.

Τήν Τρίτην, 21ην Μαρτίου /3ην Ἀπριλίου 2012, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνεκαινίασε νέαν πτέρυγα τοῦ σχολείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Τάϋμπε.

Ἡ πόλις τοῦ Τάϋμπε εὑρίσκεται εἰς τά περίχωρα τῆς Ραμάλλας καί ἀριθμεῖ 35.000 κατοίκους, ἐκ τῶν ὁποίων τρεῖς χιλιάδες περίπου εἶναι Ἀραβόφωνοι Ὀρθόδοξοι, ἀνήκοντες εἰς τό Πατριαρχεῖον. Εἰς τήν πόλιν ταύτην τό Πατριαρχεῖον διατηρεῖ  ἴδιον αὐτοῦ σχολεῖον, τό ἀρχαιότερον τῆς περιοχῆς ἀπό τοῦ 1875, Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον, μέ 500 μαθητάς περίπου, κυρίως ἐκ τῶν περιχώρων, καί τριάκοντα πέντε διδασκάλους καί καθηγητάς.

Εἰς τό σχολεῖον τοῦτο προσετέθη νέα πτέρυξ, ἐπιχορηγηθεῖσα οἰκονομικῶς ὑπό τῆς Ὀργανώσεως USAID (United States Agency for International Development καί ἐκτελεσθεῖσα ὑπό τοῦ ἱδρύματος ΑΝΕRΑ (American Near East Refugee Aid), ἡ ὁποία θά στεγάσῃ τάξεις τοῦ Νηπιαγωγείου κυρίως ἀλλά καί τῶν ἄλλων Τμημάτων, προκειμένου δι’ αὐτῶν νά ἐξυπηρετηθοῦν καλλίτερον αἱ διδακτικαί καί ἐργαστηριακαί ἀνάγκαι τοῦ σχολείου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνεκαινίασε τήν νέαν ταύτην πτέρυγα διά τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος καί ἡγίασεν αὐτήν.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρέστησαν οἱ συνοδοί τοῦ Μακαριωτάτου ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων, ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ καί Πρόεδρος τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος Οἰκονόμος π. Αΐσα Μοῦσλεχ ἐκ τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί μέλος τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς,  ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς Ραμάλλαν Ἀρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων, ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Ἀθανάσιος, ἡ Νομάρχης τῆς περιοχῆς Ραμάλλας καί Μπίρε ἐκπρόσωπος τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Λάϊλα Γανάμ καί ἄλλοι παράγοντες τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως καί τῆς USAID κ. Μπάσεμ Ριφάϊ, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Δαούδ  Καναάν καί ἀντιπρόσωποι ἄλλων σχολείων τῆς περιοχῆς καί Συλλόγων τῆς πόλεως καί κάτοικοι αὐτῆς.

Ὁμιληταί εἰς τήν τελετήν ταύτην ἦσαν ἡ Διευθύντρια τῆς Σχολῆς κ. Ἀμπίρ Χουρίγιε, ἡ Νομάρχης τῆς περιοχῆς Ραμάλλας καί Μπίρε κ. Λάϊλα Γανάμ, ὁ Δήμαρχος τῆς κωμοπόλεως Τάϋμπε κ. Δαούδ Καναάν, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς USAID κ. Μπάσεμ Ριφάϊ καί ἐκπρόσωποι τῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἐπαρουσίασαν χορευτικάς παραστάσεις ἐπί τῆς σκηνῆς καί ἐδέχθησαν ἐπαίνους καί δῶρα.

Τήν τελετήν ἐπεσφράγισε διά τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἡ ὁποία ἕπεται ἀγγλιστί: ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον http://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/04/03/1927/

Μετά ταῦτα ἡ Σχολή ἀπένειμεν  ἀναμνηστικήν εὐχαριστήριον πινακίδα εἰς τόν Μακαριώτατον, τούς ἐκπροσώπους τῆς USAID καί τῆς ANERA, καί εἰς τόν  Οἰκονόμον π. Κωνσταντῖνον Νάσερ, συνδραμόντα οἰκονομικῶς καί τινας ἄλλους συνδρομητάς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_2_placeholder
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ESOL CAMBRIDGE PROGRAMM – BR. CO ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ.

Τήν Πέμπτην, 24ην Φεβρουαρίου /8ην Μαρτίου 2012, ἀπενεμήθησαν ὑπό τοῦ  Πρόεδρου τοῦ Βρεττανικοῦ Συμβουλίου  κ. Michael Milan τά πτυχία τῆς ἀγγλικῆς γλώσσης ὅλων τῶν βαθμίδων εἰς 160 μαθητάς καί μαθητρίας, φοιτῶντας καί φοιτούσας εἰς τά σχολεῖα τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Ἰορδανίαν .

Τό ἐν λόγῳ πρόγραμμα ἀγγλικῶν σπουδῶν λειτουργεῖ ἀπό τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2006 εἰς τάς πόλεις τῆς Ἰορδανίας Μαδηβᾶν, Φχές, Ζάρκαν καί  Ἄκαμπαν εἰς συνεργασίαν μέ τό Esol πρόγραμμα τοῦ Caimbridge καί τοῦ  Βρετανικοῦ Συμβουλίου (British Council) . 

Οἱ διδάσκοντες καθηγηταί εἶναι ἀλλοδαποί ἐθελονταί ὑπό τήν ἐποπτείαν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰννοκεντίου  καί τοῦ καθηγητοῦ κ. Γερασίμου Ἀλεξοπούλου.

Οἱ μαθηταί, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν μέρος εἰς τό πρόγραμμα τοῦτο προέρχονται ἐξ ἐνδεῶν καί πολυμελῶν οἰκογενειῶν, αἱ ὁποῖαι δέν διαθέτουν τά  ἀνάλογα μέσα, νά ἀποστείλουν τά τέκνα αὐτῶν εἰς τά δαπανηρά κολλέγια τοῦ Ἀμμάν καί φοιτοῦν εἰς τά σχολεῖα τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου.

Οἱ μαθηταί οὗτοι ἐξετάσθηκαν ὑπό τοῦ Βρετανικοῦ Συμβουλίου καί ἐν τέλει ἐπί τῇ λήξει τῶν μαθημάτων μετά χαρᾶς  ἔλαβον τά πτυχία αὐτῶν. Εἰς τό ἴδιον πρόγραμμα συνεχίζουν νά φοιτοῦν ἀκόμη 450 μαθηταί τῶν σχολείων τοῦ  ἡμετέρου Πατριαρχείου. Ἐξετάσεις  καί ἀπονομαί πτυχίων πραγματοποιοῦνται  ἐτησίως.

Ἀρχιμανδρίτης π. Χρύσανθος Ζουμπουλίδης.

Ἡγούμενος Ἱ.Μ. Ἁγίου Γεωργίου Ζάρκας, Ἰορδανία.

ngg_shortcode_3_placeholder
ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ (BEIT SAHOUR)

Ἀνατολικά ἀπό τή Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας (τοῦ δεύτερου, κατά σειρά, μεγαλύτερου προσκυνηματικοῦ τόπου τοῦ Χριστιανισμοῦ) καί σέ ἀπόσταση δύο μόλις χιλιομέτρων ἀπό τήν πόλη, βρίσκεται τό χωριό τῶν Ποιμένων, τό ὁποῖο εἶναι γνωστό καί μέ τό ἀραβικό του ὄνομα, Beit Sahοur (=Μπέτ Σαχούρ).

Τό xωριό τῶν Ποιμένων (Beit Sahour), καθώς καί ὅλη ἡ γύρω πεδινή ἔκταση, εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τήν ἀποκάλυψη τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ἀπό ἄγγελο Κυρίου «ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἔστι Χριστός Κύριος, ἕν πόλει Δαυΐδ» (Λουκ. β΄ 11), στούς ποιμένες (=βοσκούς) οἱ ὁποῖοι ξαγρυπνοῦσαν φυλάγοντας τά ποίμνιά τους, στούς ἴδιους αὐτούς ἀγρούς. Ὅταν εἶδαν πλῆθος ἀγγέλων Κυρίου νά ψάλλουν το «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄14), οι ποιμένες «ἦλθον σπεύσαντες…» (Λουκ. β΄ 16) γιά νά προσκυνήσουν τό Θεῖο Βρέφος καί, στή συνέχεια, «ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καί αἰνοῦντες τόν Θεόν…» (Λουκ. β΄ 20).

Ἀπό τούς ταπεινούς αὐτούς ποιμένες πῆρε τό ὄνομά του αὐτός ὁ τόπος, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν 4ο μ.Χ. αἰῶνα καί μετά καθιερώθηκε ὡς ἱερός προσκυνηματικός χῶρος (Ἱερό Προσκύνημα τῶν Ποιμένων), γιά ὅλους ὅσους ἐπισκέπτονταν τήν Ἁγία Γῆ.

Σήμερα, τό xωριό τῶν Ποιμένων ἀποτελεῖ μία μεγάλη Χριστιανική κοινότητα μέ 13.255 κατοίκους, ἀπό τούς ὁποίους τό 80% εἶναι Χριστιανοί καί τό 20% μουσουλμάνοι. Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς Χριστιανούς εἶναι ἀραβόφωνοι Ὀρθόδοξοι (Rum Orthodox, ὅπως λέγονται).

Ἡ ποιμαντική διακονία καί μέριμνα δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση σέ αὐτά τά μέρη, τή στιγμή πού ἀρκετά δόγματα καί ἔθνη ἔχουν κατακλύσει τήν Ἁγία Γῆ. Δέν παύει ὅμως τό πνευματικό ἔργο τῆς Σιωνίτιδας Ἐκκλησίας νά εἶναι εὐρύτατο, πολύμοχθο, δύσκολο, κοπιαστικό, τεράστιο.

«Ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι». Καταβάλλονται συνεχεῖς καί ἄοκνες προσπάθειες γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν (λειτουργικῶν, φιλανθρωπικῶν, ἁγιαστικῶν) τοῦ ποιμνίου μας. Ἐπειδή ὅμως τό ποίμνιό μας δέν ὁμιλεῖ τήν ἑλληνική γλῶσσα ἀπαιτεῖται ἀπό ὅλους ἐμάς, τούς Ἕλληνες Ἁγιοταφίτες Πατέρες, νά μαθαίνουμε καί νά ὁμιλοῦμε τήν ἀραβική γλῶσσα γιά νά μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε, ὅσο τό δυνατόν καλύτερα στό πολυμέτωπο ποιμαντικό καί ἐκπαιδευτικό ἔργο τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου μας τῶν Ἱεροσολύμων.

Τό χωριό τῶν Ποιμένων ἔχει τρεῖς Ὀρθόδοξους ναούς. Τόν κεντρικό κοινοτικό ναό τῶν Ἁγίων Προπατόρων, τό παρεκκλήσιο τοῦ Φρέατος (=Πηγαδιοῦ) τῆς Παναγίας (Μπίρ Σίντα) καί τήν Ἱερά Μονή-Προσκύνημα τῶν Ποιμένων, μετόχι τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου. Οἱ τρεῖς αὐτοί ναοί εἶναι ἀνοιχτοί κάθε μέρα, ἀπό τό πρωί ἕως τό ἀπόγευμα, γιά νά μπορεῖ ὁ πιστός νά ἔρχεται νά ἀνάβει τό κερί του, νά προσεύχεται, ἀλλά καί νά βλέπει τήν ἐκκλησία σάν τό σπίτι του. Εἶναι ἐξίσου σημαντικό, στίς ὅποιες προσπάθειές μας, νά μάθει ὁ κόσμος νά βλέπει τήν ἐκκλησία ὄχι μόνον ὡς φιλανθρωπικό ὀργανισμό, ἀλλά ὡς κάτι πολύ βαθύτερο, μέ πνευματική καί σωτηριολογική διάσταση καί, ταυτόχρονα, πολύ οἰκεῖο.

Καί μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, πού εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολο ἐδῶ σε αὐτά τά μέρη, νά μπορεῖ κανείς νά στηριχθεῖ ἀκόμα περισσότερο, διότι εἶναι τό μυστήριο τῆς σωτηρίας, τῆς κατηχήσεως, τῆς κάθαρσης, τῆς μετανοίας, τῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς, εἶναι τό φιλάνθρωπο καί ποιμαντικό μυστήριο τῆς Ἀγάπης καί τῆς Πρόνοιας τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἱερεῖς τοῦ χωριοῦ προσπαθοῦν νά ἀνταποκριθοῦν στήν ποιμαντική μέριμνα μέσα ἀπό τή Θεία Λατρεία (μέ θείες λειτουργίες, μυστήρια, ἁγιασμούς, εὐχέλαια, σαραντισμούς, ἐκδημίες, ἐγκαίνια κ.α.), ἀλλά καί μέ συγκεντρώσεις νεολαίας (Sabiba), μέ κατηχητικά σχολεῖα, καί μέ παιδικές καί νεανικές κατασκηνώσεις κατά τούς θερινούς μῆνες.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο τοῦ χωριοῦ, τό ὁποῖο διευθύνει ἡ κ. Κατερίνα Χούρη, μέ τή βοήθεια 4-5 ἀκόμα κατηχητῶν, ἀριθμεῖ περίπου 200 παιδάκια. Τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό, διότι μέσα ἀπό τήν ὑγιαίνουσα πνευματική διδασκαλία θά βοηθηθοῦν τά παιδιά, ἀπό τήν τρυφερή αὐτή ἡλικία, γιά νά δημιουργήσουν βαθιές ὑγιεῖς πνευματικές ρίζες.

Ἡ Κατηχητική Παρέα τῆς Νεολαίας (Σαμπίμπα) ἀποτελεῖται ἀπό περίπου 90 νέους καί νέες, ἡλικίας ἀπό 15 ἕως 25 ἐτῶν. Στίς τακτές συναντήσεις τούς ἀσχολοῦνται μέ τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μέ συζητήσεις θεολογικοῦ περιεχομένου, μέ ἀνάλυση θρησκευτικῶν θεμάτων, ἀλλά καί μέ διάφορες πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, κάποιες φορές καί παραδοσιακές.

Ὁ Κύκλος τοῦ Εὐαγγελίου τῶν Κυριῶν ἀποτελεῖται ἀπό 80 κυρίες, στίς ὁποῖες κάνει τακτικές συνάξεις ὁ π. Χρῆστος Μίσλεχ. Κατά τή διάρκεια αὐτῶν τῶν συνάξεων ἀσχολοῦνται μέ τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐπίσης συζητοῦν καί ἀναλύουν σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα πού τίς ἀπασχολοῦν ὡς γυναῖκες (μητέρες, συζύγους, ἀδελφές κ.ἄ.), δίνοντας λύσεις καί παίρνοντας ὁδηγίες πάντοτε μέσα ἀπό τό πρίσμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Ἡ Σχολή τῶν Ποιμένων, μέ δυναμικότητα 600 παιδιῶν, εἶναι τό ἐκπαιδευτικό καί ἐπιμορφωτικό κόσμημα τοῦ χωριοῦ τῶν Ποιμένων. Ἐκεῖ τα παιδιά διδάσκονται ὅλα τα μαθήματα στήν ἀραβική, πού εἶναι καί ἡ μητρική τους γλώσσα. Ἰδιαίτερη ἔμφαση δίνεται στή διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν (Ὀρθοδόξου κατηχήσεως) καί τῆς ἑλληνικῆς, ὡς δεύτερης γλώσσας. Στή Σχολή τῶν Ποιμένων λειτουργοῦν ὅλες οἱ βαθμίδες τῆς πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεῖο, Δημοτικό) καί τῆς δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) ἐκπαίδευσης.

Ἀρκετά ἀπό τά ἔσοδα πού προέρχονται ἀπό τόν προσκυνηματικό τουρισμό καί τίς διάφορες συνδρομές ἤ δωρεές διατίθενται στό φιλανθρωπικό ἔργο μέ χρηματικά βοηθήματα σέ ἀπόρους, σέ ὀρφανά (Cultural Centre for the Palestinian child), σέ καρκινοπαθεῖς, ἀκόμα στό γηροκομεῖο (Elderly Care Centre Beit Sahour), στόν σύλλογο ἀναπήρων (Disabled), σέ νοσοκομεῖα, σέ κλινικές, καθώς καί σέ ἄλλα φιλανθρωπικά ἱδρύματα. Μέσα σέ ὅλα αὐτά, μέσα σέ ὅλο αὐτό τό ἔργο, περιλαμβάνεται καί ἡ δωρεάν διανομή ἐντύπων καί βιβλίων, ἐκκλησιαστικῶν περιοδικῶν (Φῶς Χριστοῦ), ἑβδομαδιαίων καί μηνιαίων, καθώς ἐπίσης ἡμερολογίων, εἰκόνων, γραφικῆς ὕλης, ἀλλά καί παιχνιδιῶν, ζαχαρωτῶν κ.α.

Τά ὅποια χρηματικά βοηθήματα ἀπό τήν Ἑλλάδα δέ διατίθενται μόνο σέ ἐξωραϊσμούς καί ἀνακαινίσεις ναῶν καί μονῶν, ἀλλά καί στήν πνευματική ἀνακαίνιση ψυχῶν καί ἀναγκῶν τοῦ ἀραβόφωνου Ὀρθοδόξου ποιμνίου μας.

Μέσα ἀπό τό κήρυγμα, ἀπό τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ἔμπρακτα μέ τήν παροχή ὑλικῆς βοήθειας προσπαθοῦμε νά συμπαρασταθοῦμε σέ κάθε πόνο, σέ κάθε δυσκολία ἤ ἄγνοια, μέ τή συμμετοχή καί τήν οὐσιαστική συμπαράστασή μας στά ὅποια προβλήματα τοῦ ποιμνίου μας, ψυχικά καί σωματικά. «Τίς ἀσθενεῖ καί οὐκ ἀσθενῶ…» (Β΄ Κορινθ. ια΄ 29).

Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο μᾶς προστάζει ὅλα αὐτά νά γίνονται «…ἐν τῷ κρυπτῶ», ἀλλά ἐπειδή στίς μέρες μᾶς μερικοί θεωροῦν ὅτι δέν γίνεται πλέον καθόλου ἔργο Χριστοῦ, πρός Δόξαν Θεοῦ καί διαβεβαίωση ἐμεῖς πρέπει νά προβάλουμε αὐτό τό ἐλάχιστο μέχρι νά γίνει μέγιστο. Εἴθε ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς ἐνισχύσει πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Ἀμήν.

Εὔχεσθε ὑπέρ τῆς ἡμῶν μετριότητος καί ἐλαχιστότητος.

Συγγραφεύς: Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων, ἐν Μπέτ Σαχούρ, περιοχή Βηθλεέμ

ngg_shortcode_4_placeholder
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 21ην Νοεμβρίου /4ην Δεκεμβρίου 2011, ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τήν χοροστασίαν εἰς τόν ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐνεκαινίασε τήν νέαν μεγαλυτέραν αἴθουσαν τοῦ Ἐπιτροπικοῦ, ἔνθα καθ’ ἑκάστην πρωΐαν λαμβάνουν τό ἀφέψημα οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Ἡ αἴθουσα αὐτή προπαρασκευασθεῖσα διά νά στεγάσῃ τό νέον Ἐπιτροπικόν, ἀνεκαινίσθη ὑπό τοῦ Ἀρχιτεκτονικοῦ Γραφείου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τόν κ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον.

Ὁ Μακαριώτατος τελῶν τόν Ἁγιασμόν ηὐχαρίστησε τόν κ. Μητρόπουλον καί ηὐχήθη τό νέον αὐτό ἔργον τῆς μεγαλυτέρας αἰθούσης νά ἐπισφραγίσῃ τήν πρόοδον,τήν αὔξησιν καί τήν προκοπήν τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/6rC2VqVCr98

ngg_shortcode_5_placeholder

 

 
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΛΙΘΟΝ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΕΙΣ ΟΥΑΧΑΔΝΕ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ.

Τό Σάββατον, 2αν/15ην Ὀκτωβρίου 2011, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατέθεσε τόν θεμέλιον λίθον ἐνοριακῆς καί σχολικῆς αἰθούσης εἰς τό χωρίον Οὐαχάδνε τῆς βορείου Ἰορδανίας. Εἰς τό σημαντικόν γεγονός τοῦτο τόν Μακαριώτατον συνώδευεν ὁ ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἱερώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλούμενος.

Καθ’ ὁδόν πρός τό χωρίον τοῦτο τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη εἰς τήν πόλιν Ἀζλούν ὁ Νομάρχης, κ. Ἄλυ-Ἰλ-Ἁζάμ καί τό Κοινοτικόν Συμβούλιον εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς πόλεως ταύτης. Ὁ κ. Νομάρχης προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, λέγων τά κάτωθι:

«Ἐξ ὀνόματος τῶν κατοίκων τοῦ Ἀζλούν καί τοῦ Ὑμετέρου ποιμνίου καί προσωπικῶς Σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τήν πόλιν ἡμῶν καί εὐχαριστοῦμεν διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, παρά τάς ἀνειλημμένας ὑποχρεώσεις, αἱ ὁποῖαι ὡς γνωστόν Σᾶς ἀπασχολοῦν. Τό Ὑμέτερον ποίμνιον συμβάλλει εἰς τήν ζωήν τῆς περιοχῆς ἡμῶν πολιτιστικῶς, κοινωνικῶς, ἐκπαιδευτικῶς, οἰκονομικῶς καί ποικιλοτρόπως καί οὕτω συμβιώνομεν εἰρηνικῶς Μουσουλμᾶνοι καί Χριστιανοί εἰς τό πλαίσιον τῶν καλῶν σχέσεων τῆς πατρίδος ἡμῶν Ἰορδανίας καί τῆς πατρίδος Ὑμῶν Ἑλλάδος. Εὐχαριστοῦμεν τόν Θεόν διά τήν κατανόησιν καί τήν συνεργασίαν, εὐχαριστοῦμεν καί διά τήν κατάθεσιν τοῦ θεμελίου λίθου εἰς τήν Ἐκλησίαν τοῦ Οὐαχάδνε.

Τόν κ. Νομάρχην προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως ἀραβιστί  http://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2011/10/14/685/

καί ἐπέδωσεν αὐτῷ ἀσημένιον ὁμοίωμα τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ δέ Νομάρχης ἔδωσε τῷ Μακαριωτάτῳ τό ἔμβλημα τῆς πόλεως Ἀζλούν.

Ἐκ τῆς πόλεως Ἀζλούν ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνεχώρησε διά τήν πόλιν Οὐαχάδνε, διερχομένη δι᾽ ὡραιοτάτου τοπίου μέ ἐναλλαγήν ὑψηλοτάτων λόφων καί βαθειῶν κοιλάδων πευκοφύτων καί πρινοφύτων.

Πρό τῆς εἰσόδου τῆς πόλεως τιμητική ἀντιπροσωπεία αὐτῆς ἐξ 100 προσώπων περίπου ὑπεδέχθησαν ἐνθέρμως τόν Μακαριώτατον ὡς καί ἀκολούθως πρό τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ  τῆς Κοινότητος ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἅμα τη ἀφίξει προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον τήν συνοδείαν Αὐτοῦ, τόν Νομάρχην Ἀζλούν καί τά ἀθρόως προσελθόντα ὑπό τήν στηθεῖσαν σκηνήν μέλη τῆς Κοινότητος ἐκπρόσωποι τῆς Κοινότητος ταύτης, εὐχαριστῶν διά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν καί τό ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ ὑπέρ τῆς προόδου τῆς Κοινότητος καί τῆς καταβληθείσης ὑπ᾽Αὐτοῦ προσπαθείας διά τήν συνύπαρξιν καί συμβίωσιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων εἰς τήν πόλιν ταύτην, ἐπί τῇ βάσει καί τῷ προτύπῳ τῆς Ὀμαρείου συνθήκης μεταξύ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου καί τοῦ Χαλίφου Ὁμάρ Χατάμπ καί εἰς τό πλαίσιον τό δημουργηθέν εἰς τήν χώραν τῆς Ἰορδανίας ὑπό τοῦ Μεγαλειοτάτου βασιλέως αὐτῆς Ἀμπντάλλα Β´ Ἴμπν Χουσεΐν, εἰς τήν χώραν τῆς Ἰορδανίας. Εἰς αὐτήν ὡς ἐν ψηφιδωτῷ συνυπάρχουν διάφοροι θρησκευτικαί Κοινότητες.

Ἐν συνεχείᾳ  τῆς ὡς ἄνω προσφωνήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ἔθεσε τόν θεμέλιον λίθον διά τήν ἀνεγειρομένην αἴθουσαν, ὁλοκληρωθησομένην διά τῆς προσφορᾶς τοῦ Πατριαρχείου τριάκοντα  (30.000) χιλιάδων USD $.

Μετά τήν κατάθεσιν τοῦ θεμελίου λίθου, προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὁ ἱερεύς ἐφημέριος Προϊστάμενος τῆς ἐνορίας ταύτης, π. Ἠλίας Χαντάντ, εὐχαριστῶν Αὐτόν διά τό ποιμαντικόν ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ, τό στηρίζον καί ἐνισχῦον τήν ζωήν καί τήν προκοπήν τῆς Κοινότητος Οὐαχάδνε καί ὅλων τῶν ἐν Ἰορδανίᾳ Κοινοτήτων τοῦ Πατριαρχείου.

Προσφωνήσεις ἀπηυθύνθησαν καί ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῆς  Ἰορδανικῆς Κυβενήσεως εἰς  τό Πολιτιστικόν Κέντρον ἐν τῷ τόπῳ τοῦ Βαπτίσματος εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν εἰς τόν Μακαριώτατον, ὡς διάδοχον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων.

Μαθήτρια τοῦ σχολείου ἐπίσης προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, εὐχαριστοῦσα διά τήν στήριξιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό σχολεῖον.

Ἐπίσης προσεφώνησεν ὁ κ. Ἄχμεντ Ἰνάντ, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Νομαρχίας Ἀζλούν, καλωσορίζων τόν Μακαριώτατον καί εὐχαριστῶν διά τήν ἐπίσκεψιν, στηρίζουν τήν Ἑλληνορθόδοξον Κοινότητα καί συμβάλλουσαν εἰς τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Ἐπίσης ὡμίλησεν ὁ Διευθυντής τοῦ σχολείου ὡς ἐκπρόσωπος Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων τῆς πόλεως, λέγων ὅτι, παρά τό ὅτι δέν κατάγεται ἀπό τό Οὐαχάδνε, καυχᾶται διά τό ὅτι ζῇ εἰς αὐτήν. Εἰς τήν πόλιν ταύτην εἶπεν, ὑπάρχει πρότυπον συμβιώσεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων. Εἰς αὐτήν ἐπικρατεῖ τό πνεῦμα τῆς συγγνώμης, τό ὁποῖον παρέχει τό δικαίωμα τῆς ζωῆς εἰς πάντα ἄνθρωπον ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος καί ἐθνικότητος. Οὗτος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν καί τήν ὑποστήριξιν εἰς τήν ἀνέγερσιν τῆς αἰθούσης, εἰς τήν ὁποίαν θά συναντῶνται νέοι ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, διαπαιδαωούμενοι εἰς τήν κοινωνικήν συνύπαρξιν.

Τήν τελετήν κατέκλεισε προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου, ἐκφωνηθεῖσα ἀραβιστί ὑπό τοῦ π. Ἰμπραήμ Νταμπούρ, ἔχουσα ὡς ἕπεται ἀραβιστί: http://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2011/10/14/687/

Ἅμα τῇ προσφωνήσει ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν π. Ἠλίαν διά τήν Κοινότητα εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου  καί εἰκόνας εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν μετεχόντων εἰς τήν ἐκδήλωσιν.  Ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη ὁ Ἰορδανικός Ἐθνικός Ὕμνος καί οὕτω ἐπεσφραγίσθη ἡ ὅλη ἐκδήλωσις.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_6_placeholder
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΠΟΛΙΝ.

Τήν Παρασκευήν, 27ην Αὐγούστου/9ην Σεπτεμβρίου 2011, ἔγιναν τά ἐγκαίνια τοῦ νέου κτιρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἱερουσαλήμ.

Τά ἐγκαίνια ταῦτα, ἤτοι ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τοῦ Προξενείου εἰς τό νέον κτίριον τοῦτο, ἐγένοντο διά τελετῆς Ἁγιασμοῦ, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευμόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Μητροπολιτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Προξενείου.

Τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον  μετηνέχθη ἐκ κτιρίου τῆς Ἀνατολικῆς Νέας Ἱερουσαλήμ, εἰς τό ὁποῖον ἐστεγάζετο τά τελευταῖα ἔτη, εἰς τό νέον τοῦτο κτίριον, ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου, ἀνῆκον ὀργανικῶς ὡς κτίριον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εὑρισκόμενον ἐπί τῆς ὁδοῦ τοῦ Πατριαρχείου καί πλησίον τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου παρά τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ (Jaffa Gate).

Ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Γενικόν Πρόξενον δι’ ἀνάρτησιν εἰς τόν τοῖχον τοῦ κτιρίου πίνακα, ἀπεικονίζοντα τήν λίμνην Πλαστῆρα, λέγων ὅτι ἡ πρᾶξις αὕτη τῆς μεταφορᾶς τοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς τόν τόπον τοῦτον, ὀφειλομένη εἰς τήν πρωτοβουλίαν τοῦ κ. Γενικοῦ Προξένου μαρτυρεῖ τόν ἄρρηκτον σύνδεσμον συνεργασίας Ἑλλάδος καί Πατριαρχείου διά τήν στήριξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ γένους ἡμῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τό ἀμείωτον ἐνδιαφέρον  αὐτῶν διά τήν προώθησιν τῆς εἰρηνευτικῆς συμφιλιωτικῆς ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος αὐτῆς, ἐξασφαλιζούσης τήν ἀξιοπρεπῆ διαβίωσιν πάντων τῶν κατοίκων αὐτῆς.

Ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν στήριξιν Αὐτοῦ εἰς τήν εὐόδωσιν τοῦ ἐργου τούτου καί τόν κ. Νικόλαο Νῖνον, ἐνοικιαστήν τοῦ κτιρίου τούτου παρά τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὁ παλαιός καί πολιός τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων ἰατρός κ. Ἰωάννης Τλήλ, ὁ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου “I am Jerusalem”, ἐδώρησεν εἰς τόν κ. Γενικόν δύο ἀκριβῆ σκαλιστά ἀντίγραφα τῶν Ἱεροσολύμων ἐπί ξύλου καί γύψου, ἕν διά τό Προξενεῖον καί ἕν διά τήν οἰκίαν αὐτοῦ, χειροποίητα ἔργα τοῦ μακαριστοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Δαβίδ Τλήλ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_7_placeholder
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΡΧΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ.

Τήν Τρίτην, 10ην /23ην Αὐγούστου 2011, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, εὑρισκόμενος εἰς Λευκωσίαν τῆς Κύπρου δι’ ἐργασίας εἰς τό πλαίσιον τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΣΕΜΑ), ἐπεσκέφθη τήν πλησίον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Κύπρου εὑρισκομένην Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἀναπαλαιουμένην, συντηρουμένην καί ἀνακαινιζομένην ἤδη τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κύπρον Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί τῇ ἀρχιτεκτονικκῇ εὐθύνῃ καί ἐπιβλέψει τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Ἀνδρονίκου Ἀνδρονίκου μέ λίαν εὐοιώνους κτιριακάς καί λειτουργικάς προοπτικάς.

Συνοδοί τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ ταύτην διά τήν ἐνημέρωσιν καί ἐπίβλεψιν τῶν ἀρξαμένων ἔργων ἦσαν ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Μεσαωρίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κ. Γρηγόριος, ὁ ἱεροδιάκονος π. Ἀθανάσιος καί ὁ Διευθυντής τῶν Ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Dr Χρῖστος Νικολάου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_8_placeholder
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ABELIN ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 2αν /15ην Ἰουλίου 201,  τό Κοινοτικόν Συμβούλιον τῆς πόλεως  τῆς πόλεως τοῦ Βορείου Ἰσραήλ Abelin, συνιστάμενον ἐξ ἕξ προσώπων ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τά μέλη τοῦ Συμβουλίου τούτου ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Τά μέλη τοῦ Συμβουλίου τούτου συνεζήτησαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου καί ἐζήτησαν τήν ἔγκρισιν καί τήν γνώμην Αὐτοῦ περί διευρύνσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Κοινότητος αὐτῶν καί περί τοῦ καλλιτέρου τρόπου ἀξιοποιήσεως τῆς περιουσίας τοῦ Ναοῦ τούτου δι’ ἀκολουθίας τῆς δεούσης νομικῆς διαδικασίας.

Περί τῆς συνεχείας τούτων ὁ Μακαριώτατος ὑπέδειξε τήν ἀνάγκην τῆς ἐπί τόπου μεταβάσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_9_placeholder