ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΚΑΤΤΑΡΩΝ.

Κατά τήν περίοδον αὐτήν τῆς προπαρασκευῆς πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Καττάρων ἔδωσε τήν εὐκαιρίαν συμμετοχῆς τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου αὐτῆς, εἰς Χριστουγεννιάτικην Δωροέκθεσιν μετά καλλιτεχνικοῦ προγράμματος ἐκ διαφόρων τοπικῶν παραδόσεων, τήν Παρασκευήν, 21ην Νοεμβρίου 2014 (Νέον Ἡμερολόγιον).

Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τῆς Ρουμανίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Μολδαβίας, τοῦ Λιβάνου, τῆς Σερβίας καί ἐκπρόσωπος τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσσίας εἰς τό Qatar, καθώς ἐπίσης ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων εἰς τήν Ντόχαν.

Διά τῆς φιλοπόνου συμμετοχῆς τοῦ Συλλόγου τῶν Μυροφόρων, τῆς Νεολαίας καί ἄλλων μελῶν τοῦ ποιμνίου παρεσκευάσθησαν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, δῶρα, καί ἀντικείμενα εὐλαβείας καί διετέθησαν πρός πώλησιν, διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρετέθη ἐπίσης μεγάλη ποικιλία ἐδεσμάτων Ἀραβικῆς, Ἑλληνικῆς, Σερβικῆς, Ρουμανικῆς καί Οὐκρανικῆς κουζίνας, προσφορά ἐκ πολλῶν ἑταιρειῶν καί κυριῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου.

Ἡ ἐκδήλωσις αὐτή ἐστέφθη μετά πλήρους ἐπιτυχίας μετά μεγάλης προσελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Qatar.
 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Qatar.
ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΝΟΥΣΦ ΙΖΜΠΙΛ.

Τήν Τρίτην, 5ην /18ην Νοεμβρίου 2014, ἔλαβον χώραν τά θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν Κοινότητα τῆς κώμης Νούσφ Ἰζμπίλ, κειμένης εἰς ἀπόστασίν τινα ἀπό τῆς περιοχῆς Νεαπόλεως /Nablus τῆς Σαμαρείας, ἐν ᾗ καί τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.

Εἰς τήν κώμην ταύτην κατῴκουν τό πρότερον Ἑλληνορθόδοξοι Ἀραβόφωνοι, ἀποτελοῦντες Κοινότητα , οἵτινες ὅμως κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν ἐγκατέλειψαν σταδιακῶς τήν κώμην αὐτήν διά καλλιτέρας συνθήκας ζωῆς, πλήν μιᾶς οἰκογενείας.

Ὁ Ναός τῆς Κοινότητος ταύτης ὑπέστη ὡς ἦτο φυσικόν τάς συνεπείας τῆς ἐγκαταλείψεως ταύτης, διό καί προσφάτως συνετηρήθη πλήρως, ἐπεσκευάσθη καί ἀνεκαινίσθη, δαπάναις τοῦ Ἑλληνορθοδόξου εὐσεβοῦς δωρητοῦ κ. Μπάσεμ Λαμπίμπ Χέσμε διά τε τήν ἱερότητα, ἱστορίαν καί τήν χρῆσιν αὐτοῦ ὑπό τῆς ἐν λόγῳ οἰκογενείας, ὅτε ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν δύναται νά ἔλθῃ ἱερεύς τοῦ Πατριαρχείου διά λειτουργίαν.

Διά τό γεγονός τοῦτο τῆς ἀνακαινίσεως ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱουστίνου ἡγουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ, τοῦ ἡγουμένου τῆς Κοινότητος Ραφιδίων Πρωτοσυγκέλλου π. Λεοντίου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Κοινότητος Μπετσαχούρ π. Ἰγνατίου, τῶν Ἐπιτρόπων τῆς Κοινότητος Ραφιδίων καί μελῶν αὐτῆς.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ταύτην ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, τῇ εὐλαβεῖ παρακολουθήσει ἀρκετῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς Σαμαρείας, πρός τούς ὁποίους ὡμίλησε ἡ Α.Θ.Μ. διά στόματος τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἐκπροσώπου τοῦ ἀραβικοῦ Τύπου εἰς τό Πατριαρχεῖον ἀραβιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2014/11/18/8264

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. τοῦ Φρέατος καί ἀνακαινιστής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Ἀρχιμανδρίτης Ἱουστῖνος παρέθεσε τράπεζαν εἰς τόν Μακαριώτατον, τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί τό ἐκκλησίασμα.

Διαρκούσης τῆς τραπέζης ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε τόν δωρητήν τῆς ἀνακαινίσεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νούσφ Ἰσμπίλ κ. Μπάσεμ Λαμπίμπ Χέσμε μέ τό παράσημον τοῦ Σταυροφόρου τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/kfzvbUALNGE

httpv://youtu.be/w22nu7aIK3E
ΝΕΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΧΕΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ.

Εἰς τήν Χριστιανικήν κωμόπολιν τοῦ Φχές, πλησίον τοῦ Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, ἤρχισε ἡ λειτουργία ἑνός προτύπου Νηπιαγωγείου τοῦ Ὀρθοδόξου σχολικοῦ συγκροτήματος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Τό ἔργον, τό ὁποῖον ἐκτείνεται εἰς 1.300 τ.μ., ἐξεκίνησε μέ τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, τόν Ἀπρίλιον τοῦ 2014 καί ὡλοκληρώθη τόν Αὔγουστον τοῦ ἰδίου ἔτους.

Ἀπό τήν 1ην Σεπτεμβρίου 2014 ἐξεκίνησεν ἡ λειτουργία του μέ 120 νήπια, γεγονός τό ὁποῖον ἀποτελεῖ ἀπαρχήν διά τήν δημιουργίαν ἑνός International Stream School τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἰορδανίαν.

Σημειωτέον ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαθέτει καί συντηρεῖ σήμερον εἰς τήν Ἰορδανίαν 13 σχολικάς μονάδας μέ 6.000 μαθητάς, εἰς τάς ὁποίας ἀπασχολοῦνται 820 ὑπάλληλοι καθηγηταί, καθηγήτριαι, διδάσκαλοι, διδασκάλισσαι, βοηθητικόν προσωπικόν κ. ἄ.

Ἐκ τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς Ἰορδανίαν.
H ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΡΑΒΙΣΤΙ.

Τήν Παρασκευήν, 4ην /17ην Ὀκτωβρίου 2014, ἔλαβε χώραν ἐκδήλωσις τῆς Παλαιστινιακῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας εἰς τό μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος «Κέντρον Συνεδριάσεων» / Convention Center τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, ἱερέων ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν, ὡς τοῦ ἐφημερίου εἰς Ραφίδια Ἁγιοταφίτου Πρωτοσύγγελου Λεοντίου, τοῦ π. Ἐμμανουήλ, ἐφημερίου τῆς Κοινότητος Ἀμπούντ καί τοῦ π. Μποῦλος ἐφημερίου τῆς Κοινότητος Μπετζάλλας, τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ὑπευθύνου τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν ἀραβικήν καί πιστῶν τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Παρέστησαν ὡσαύτως ἀρχηγοί ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ὡς ὁ πρῴην Λατῖνος Πατριάρχης Μακαριώτατος Μισέλ Σαμπάχ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος Σουχέλ Νταουάνη, ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Οὐίλλιαμ Σόμαλη τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἱεροσόλυμα καί προσωπικότητες τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, ὡς ἡ Ὑπουργός Τουρισμοῦ κ. Ρούλα Μαάγια καί ἄλλοι.

Τό πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης περιελάμβανε τόν Ἐθνικόν Παλαιστινιακόν Ὕμνον, τήν προσευχήν τοῦ «Πάτερ ἡμῶν», ἀνάγνωσιν περικοπῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης καί προσφώνησιν τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας / Bible Society κ. Φιλουμένου Νάσιατ, λέγοντος ὅτι σήμερον γίνεται πανήγυρις διά τήν διάδοσιν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὑπό τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος καί γεννηθέντος εἰς τήν πόλιν Βηθλεέμ κατά σάρκα καί φανερώσαντος τό θέλημα Αὐτοῦ, τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ, ὡς λύχνον τοῖς ποσίν ἡμῶν.

Ἡ ἐκδήλωσις αὕτη διοργανωθεῖσα κυρίως ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐκδόσεως τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀραβιστί, ἐπεξεργασθέντος ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Βαγδάτης κ. Κωνσταντίνου, γενομένου δεκτοῦ μετά συμπληρώσεών τινων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί ἐκδιδομένου εἰς 15.000 ἀντίτυπα, δαπάναις τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας.

Τήν ἔκδοσιν καί ἐκδήλωσιν ταύτην προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2014/10/17/7778

Εἰς τήν προσφώνησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κ. James Catford, Διευθυντήν τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας εἰς τόν Ἡνωμένον Βασίλειον καί τόν κ. Φιλούμενον Νάσιατ Διευθυντήν τῆς Παλαιστινιακῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας διά τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν τῆς ἐκδόσεως ταύτης καί τόν Διευθυντήν τοῦ Κέντρου Συνεδριάσεων κ. George Bassous διά τήν φιλοξενίαν τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης εἰς τήν αἴθουσαν ταύτην, ἱδρυθεῖσαν καί συντηρουμένην δαπάναις τοῦ πρότριτα ἀποβιώσαντος Ἑλληνορθοδόξου μακαριστοῦ Σαΐδ Χούρη. Χαιρετισμόν ἐξεφώνησε καί ὁ κ. George Bassous πρός τιμήν τοῦ μακαριστοῦ Τζώρτζ Σαΐδ.

Λόγον ἐπί τῷ γεγονότι ἐξεφώνησε καί ὁ Διευθυντής τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως εἰς τήν Ἀραβικήν π. Ἤσσα Μοῦσλεχ καί μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παλαιστινιακῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας καί ὁ Διευθυντής τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας εἰς τήν Ἀγγλίαν κ. James Catford, λέγων ὅτι εἰς καιρούς δοκιμασίας ἡμῶν ἀξίζει νά γνωρίζωμεν ποῖοι εἶναι οἱ φίλοι μας, ὡς ἡ Βιβλική Ἑταιρεία εἶναι φίλος τῶν Χριστιανῶν τῆς Παλαιστίνης.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς τόν κ. George Bassous εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Τζώρτζ Σαΐδ.

Ἡ ἐκδήλωσις διηνθίσθη μέ Χριστιανικά ᾄσματα, ἐξυμνοῦντα τόν Δημιουργόν τῆς Κτίσεως καί πλάστην τῶν ἀνθρώπων καί ἐπεσφραγίσθη διά τῆς εὐλογίας ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τῆς ἀπονομῆς ἑνός ἀντιτύπου εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν μετόχων τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ.

Τήν Τρίτην, 20ήν Αὐγούστου/2αν Σεπτεμβρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σχολαρχεύοντος ὁσιολογιωτάτου μοναχοῦ π. Νικολάου Ζέρβη, ἐπεσκέφθη τήν Σχολήν Σιών τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη ἔλαβε χώραν, προκειμένου νά εὐλογήσῃ ὁ Μακαριώτατος τάς προσφάτως γινομένας ἐπισκευάς στερεώσεως τοῦ κτιρίου ὑπό τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου καί τάς γινομένας ἐργασίας εἰς τήν τράπεζαν τῆς Σχολῆς τῇ ἐπιβλέψει τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Οἰκοτροφείου καί Παιδονόμου μοναχοῦ π. Ἀντιόχου, ἐν ὄψει τῆς ἀφίξεως νέων μαθητῶν καί τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2014-2015.

Ἐπιβλέψας τάς ἐργασίας ὁ Μακαριώτατος, ἔδωσεν ὁδηγίας διά τήν συνέχισιν αὐτῶν καί τῆς παρεχομένης ὑπό τοῦ Πατριαρχείου οἰκονομικῆς καλύψεως αὐτῶν.

κ τς ρχιγραμματείας.
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

Τήν Τρίτην, 4ην / 17ην Ἰουνίου 2014, ἔλαβον χώραν τά Ἐγκαίνια τοῦ νέου κτιρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ, κειμένου ἅμα τῷ εἰσερχομένῳ εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ (JaffaGate), εἰς τήν ἀπόληξιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων. Τό κτίριον τοῦτο εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ Πατριαρχείου καί ἐπεσκευάσθη καταλλήλως καί ἐνοικιάσθη μέ συμβολικόν ἐνοίκιον ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Προξενεῖον.

Τήν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ-Ἐγκαινίων ἐτέλεσεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, καί μετέσχεν εἰς αὐτόν τό προσωπικόν τοῦ Προξενείου, Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί Ἕλληνες τῆς παροικίας.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς τελετῆς, ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν κ. Γενικόν Πρόξενον κ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην, τήν ἐρίτιμον σύζυγον αὐτοῦ καί πάντας τούς προσκεκλημένους διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιε Ζαχαριουδάκη,

 Μέ πλήρη ἱκανοποίησιν καί χαράν προσήλθομεν κλῆρος καί λαός, ἵνα τελέσωμεν τά ἐγκαίνια τοῦ καταλλήλως διαμορφωθέντος καί ἐξοπλισθέντος κτιριακοῦ τούτου χώρου, τοῦ παραχωρηθέντος ὑπό τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου διά τήν στέγασιν καί λειτουργίαν τοῦ ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ἱερουσαλήμ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ  ὁποίου καί προΐστασθε.

 Λέγομεν μετά πλήρους ἱκανοποιήσεως, διότι τοῦτο ἦτο μεγάλη ἐπιθυμία τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου καί προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Βενεδίκτου, ὁ ὁποῖος προσέβλεπεν εἰς τό Ἑλληνικόν Κράτος, ὡς εἰς τόν φυσικόν, ἠθικόν καί νομικόν προστάτην τῶν ab antiquo κεκτημένων ἀπαραγράπτων δικαίων καί προνομίων τοῦ εὐσεβοῦς γένους καί ἔθνους τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων ἐπί τῶν Ἁγίων Τόπων.

 Τυγχάνει γεγονός ἀναντίρρητον ὅτι ἡ Ἑλλάς καί τό εὐσεβές ἡμῶν γένος παραμένει μέχρι σήμερον ἡ ἀκένωτος πηγή καί σταθερά τροφός, μητέρα πνευματική τε καί ὑλική, τόσον τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ καί βεβαίως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, ὅσον καί τοῦ χριστεπωνύμου ἡμῶν πληρώματος.

 Ἡ ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ὁμόφωνος καί ὁμογνώμων παραχώρησις αὕτη ἀποτελεῖ ἀντίδωρον τῶν δώρων τῆς Ἑλλάδος γενικώτερον καί τοῦ σεβαστοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν εἰδικώτερον.

 Κύριε Γενικέ, δεχθῆτε, παρακαλῶ, τά θερμά συγχαρητήρια τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος καί ἡμῶν προσωπικῶς ἐπί τοῖς Ἐγκανίοις τοῦ Προξενικοῦ τούτου Καταστήματος, τοῦ ὁποίου ἡ ἀποστολή καλεῖται νά συμβάλλῃ τά μέγιστα εἰς τήν συνδιαλλαγήν καί ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης ἐπί τῆς περιοχῆς ἡμῶν ὡς καί εἰς τήν τελικήν διευθέτησιν τοῦ πολιτικοῦ καί θρησκευτικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἁγίας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, προσέτι δέ εἰς τήν ἐνίσχυσιν τῆς μεγάλης τοῦ Πατριαρχείου ἀποστολῆς. Σᾶς εὐχόμεθα καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τό ἔργον τῆς διπλωματικῆς ὑμῶν ἀποστολῆς.

Καί πάλιν θερμά συγχαρητήρια”.

Ὁ κ. Γενικός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὅλην συμπαράστασιν Αὐτοῦ  εἰς τήν διαδικασίαν τῆς προετοιμασίας καί διευθετήσεως ὅλων τῶν ἀπαραιτήτων πρός πραγματοποίησιν τῆς στεγάσεως τοῦ Τμήματος τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ εἰς τό κτίριον τοῦτο εἰς τήν Παλαιάν Ἱερουσαλήμ, γεγονός τό ὁποῖον θά συσφίγξῃ τάς σχέσεις Πατριαρχείου καί Ἑλλάδος ὡς τῆς διαδόχου τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας διά τήν προστασίαν τοῦ  ἔθνους ἡμῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/hdmEnlVrQdE
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Tήν Πέμπτην, 31ην Ἰανουαρίου/13ην Φεβρουαρίου 2014, ὑπεγράφη Πρωτόκολλον Συνεργασίας μεταξύ «τοῦ Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας καί Πολιτισμοῦ Παρευξεινίων Χωρῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καί τοῦ ἐν Βηθλεέμ Ὀρθοδόξου Μορφωτικοῦ Κέντρου τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων».

Τό Πρωτόκολλον τοῦτο ὑπέγραψεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ὁ καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Ρέμελης ἐξ ὀνόματος τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συμφώνως πρός τό Πρωτόκολλον τοῦτο τό «Τμῆμα Γλώσσας, Φιλολογίας καί Πολιτισμοῦ Παρευξεινίων Χωρῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ἀναλαμβάνει νά ἀποστέλλῃ μέλη τοῦ διδακτικοῦ Ἐρευνητικοῦ Προσωπικοῦ του εἰς τό Ὀρθόδοξον Μορφωτικόν Κέντρον Βηθλεέμ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων», προκειμένου νά πραγματοποιήσουν διαλέξεις καί σεμινάρια ἐπιμορφώσεως, νά ὑλοποιήσουν σεμινάρια ἐπί τόπου καί νά προβοῦν εἰς ἐπισκέψεις  διά τήν ἐκμάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καί τήν γνωριμίαν μέ τήν ἑλληνικήν καί βυζαντινήν παράδοσιν ὑπό τῶν Ἀραβοφώνων Ρωμαιο-Ὀρθοδόξων τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας.

 Τά ἄρθρα τοῦ Πρωτοκόλλου Συνεργασίας συναναρτῶνται ἐνταῦθα ὑπό τῆς ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου διά τούς ἐνδιαφερομένους:

“Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ρέμελη

και Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, εκπροσωπούμενο από την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ’

α. Έχοντας υπόψη τη βούληση των δύο Ιδρυμάτων να συνεργαστούν, κατόπιν και της υπ’ αριθ. 13/667/30.10.2013 απόφασης της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

β. Έχοντας επισημάνει τις ανάγκες για διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού, ιδιαιτέρως μεταξύ των Αραβόφωνων Ρωμηών Ορθοδόξων,

γ. Επιθυμώντας να εντείνουν και να θεσμοθετήσουν τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται από το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για μία επιτυχή συνέχιση της συνεργασίας,

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

να αναπτύξουν τις μεταξύ τους σχέσεις, των Τμημάτων, των Κέντρων και του επιστημονικού προσωπικού τους και να προωθήσουν τις ανταλλαγές, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

Άρθρο 1. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να αποστέλλει μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του στο Ορθόδοξο Μορφωτικό Κέντρο Βηθλεέμ του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν διαλέξεις και σεμινάρια επιμόρφωσης.

Άρθρο 2. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να οργανώσει και να υλοποιήσει σεμινάρια επί τόπου και εξ αποστάσεως για την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό τα οποία θα προσφέρει στους μαθητές του Ορθόδοξου Μορφωτικού Κέντρου Βηθλεέμ του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Άρθρο 3. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να προσκαλεί για επισκέψεις μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ορθόδοξου Μορφωτικού Κέντρου Βηθλεέμ του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων προκειμένου να συμβάλει στην επιστημονική ενημέρωση τους.

Άρθρο 4. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να δέχεται σύντομες επισκέψεις μαθητών του Εκπολιτιστικού Ορθόδοξου Κέντρου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με συνοδεία μελών του Κέντρου και να τους προσφέρει τη σχετική δυνατότητα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε ειδικά σεμινάρια.

Άρθρο 5. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να υποστηρίζει τη λειτουργία του Εξεταστικού Κέντρου για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, το οποίο ιδρύθηκε κατόπιν ενεργειών του από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 6. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δέχεται ως υποτρόφους 2-4 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό, οι οποίοι θα εισάγονται σε Τμήματα της επιλογής τους σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνικά ΑΕΙ. Ως υποτροφία ορίζεται η κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής των φοιτητών.

Άρθρο 7. Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να διοργανώνουν από κοινού Συμπόσια και Επιστημονικές Συναντήσεις με αντικείμενο τον Ελληνικό Πολιτισμό και την Ορθοδοξία, τον Διαπολιτισμικό και Διαθρησκευτικό Διάλογο, και να ενθαρρύνουν την κοινή συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού και των μελών τους σε αυτά.

Άρθρο 8. Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την από κοινού ανάπτυξη και συμμετοχή τους σε επιστημονικά-ερευνητικά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 9. Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την ανταλλαγή εκδόσεων για τον εμπλουτισμό των Βιβλιοθηκών τους.

Άρθρο 10. Η παρούσα σύμβαση, συντεταγμένη σε δύο αντίγραφα, τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της από τους νόμιμους εκπροσώπους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Έχει διάρκεια πέντε (5) έτη και δύναται να ανανεωθεί με κοινή συναίνεση των δύο πλευρών”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 27ης Ἀπριλίου/10ης Μαΐου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον καί ἡ μετά τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων θεία Λειτουργία.

Τό κτίριον τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εὑρίσκεται εἰς λίαν μικράν ἀπόστασιν ἀπό τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου. Τοῦτο ἀνηγέρθη εἰς γῆν ἀνήκουσαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί εἰς τό παλαιότερον κτίριον, ἐκ τοῦ ὁποίου διεφυλάχθη ὅ,τι ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία τῆς Κύπρου ἔκρινε διατηρητέον.

Τό νέον ἀνεγερθέν κτίριον συμπεριέλαβε ἱερόν ναόν πρός τιμήν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου τοῦ μαρτυρήσαντος παρά τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.

Τό ὅλον ἔργον ἐπετελέσθη μέ τήν ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, ἀνταποκριθείσης εἴς τό αἴτημα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Αἱ ἐργασίαι τῆς ἀναδομήσεως, ἀνακαινίσεως καί ἀνεγέρσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καί τῶν πέριξ αὐτοῦ αἰθουσῶν διά τήν λειτουργίαν τῆς Ἐξαρχίας καί τήν διαμονήν τοῦ ἑκάστοτε Ἐξάρχου καί τήν φιλοξενίαν τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ὡλοκληρώθησαν εἰς διάστημα διετίας περίπου, χάρις εἰς τά ἀόκνους προσπαθείας τοῦ Ἐξάρχου, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί χάρις εἰς τήν συνεχῆ οἰκονομικήν στήριξιν τοῦ εὐεργέτου τοῦ Πατριαρχείου κ. Ἰγκόρ Ἀλτούτσκιν καί ἐπίσης χάρις εἰς τάς γνώσεις καί τήν ἐντιμότητα τῶν ἀρχιτεκτόνων κ. Ἰωάννου Ἀγησιλάου καί τοῦ κ. Γεωργίου Καλαβᾶ καί εἰς τάς γνώσεις καί τήν διαφάνειαν τοῦ ἐργοδηγοῦ κ. Ἀνδρονίκου.

Ἡ νέα αὕτη Ἐξαρχία ἦλθε νά ἀναπληρώσῃ τήν ἔλλειψιν τῆς παλαιᾶς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Χρυσοστόμου Κουτσοβέντου, παραμεινάσης ἀνενεργοῦ ἀπό τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς τῆς Κύπρου τό 1974 καί νά λειτουργῇ ὡς συνδετικός κρίκος τῆς ζωῆς καί τῆς συνεργασίας τῶν δύο ἀρχαίων Ἐκκλησίῶν Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Ἐκκλησίας Κύπρου εἰς τό ποιμαντικόν, ἐκκλησιαστικόν, προσκυνηματικόν αὐτῶν ἔργον καί εἰς τό εἰρηνευτικόν, ἐκπαιδευτικόν καί πολιτιστικόν αὐτῶν ἔργον εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων ἐτελέσθη κατά τήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τοῦ Σαββάτου.

Συμφώνως πρός τήν τάξιν ταύτην τῶν Ἐγκαινίων, ἐγένετο ἡ περιφορά τῶν τιμίων λειψάνων ἀπό τῆς Ἁγίας Τραπέζης διά μέσου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ πέριξ αὐτοῦ μετά τῆς ἀναγνώσεως τῶν σχετικῶν μετά τῶν ἐγκαινίων ψαλμικῶν, Παλαιοδιαθηκικῶν καί Εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων.

Ἀκολούθως διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Πατριάρχου «ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καί εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης» τρίς, ἤνοιξαν αἱ πύλαι τοῦ Ναοῦ καί εἰσῆλθεν ὁ Πατριάρχης.

Μετά τοῦτο ἐγένετο ἡ τοποθέτησις τῶν τιμίων λειψάνων τῶν ἐξ Ἱεροσολύμων προερχομένων, εἰς τό ῾φυτόν τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἡ τοποθέτησις ἐν αὐτῷ τῶν ὀνομάτων τῶν κτιτόρων καί ἄλλων, ὧν ἕκαστος κατά διάνοιαν ἔσχεν πρός μνημόσυνον αἰώνιον, ἡ ἐπικάλυψις διά τῆς κηρομαστίχης καί ἐν συνεχείᾳ ὁ καθαρισμός τῆς Ἁγίας Τραπέζης δι’ ὕδατος καί σάπωνος καί κατόπιν ἡ ἔκχυσις ἐπ’ αὐτῆς τοῦ ἁγίου Μύρου καί ὁ διά τούτου καθαγιασμός τῶν ἁγίων ἀντιμηνσίων, ἡ ἐπικόλλησις τῶν εἰκόνων τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἡ τοποθέτησις ἐπ’ αὐτῆς καί ἡ ἐπίδεσις τοῦ κατασαρκίου ἡ ἐπένδυσις αὐτῆς διά τῶν ἁγίων καλυμμάτων καί ἐν ᾧ ταῦτα συνέβαινον ἔσω τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ἔξω εἰς τόν κυρίως Ναόν ἐπηλείφοντο αἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου καί ἡ τοῖχοι τοῦ Ναοῦ καί ἡγιάζοντο διά τοῦ ἁγίου Μύρου.

Τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων διά τούτων τελεσθείσης καί τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἁγιασθείσης καί ἐγκαινιασθείσης, ἤρξατο ἐπ’ αὐτῆς ἡ θεία Λειτουργία.

Τῆς συγκινητικῆς καί πανηγυρικῆς Ὀρθοδόξου λειτουργίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἔχων ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ συλλειτουργοῦντα τόν καί παρασχόντα τήν ἔγκρισιν διά τήν ἐπανίδρυσιν τῆς Ἐξαρχίας Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον καί πέριξ συλλειτουργοῦντας τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ. Χρυσόστομον τόν καί Ἔξαρχον Ἱερώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον, τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Γάζης Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιον, τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον, τούς Ἁγιοσαββίτας Ἀρχιμανδρίτας π. Εὐδόκιμον καί π. Ἰγνάτιον, ἄλλους Ἱερομονάχους καί Πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τόν Ἀρχιδιάκονον π. Εὐλόγιον, τόν Ἀρχιδιάκονον τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου π. Κυπριανόν καί πλειάδα ἱερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, πλῆθος πιστοῦ λαοῦ, φίλων τοῦ Παναγίου Τάφου καί προϊσταμένου ἀναμέσον αὐτοῦ τόν συμπροσευχόμενον Μητροπολίτην Κηρυνείας κ. Χρυσόστομον, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας ὑπό τόν κ. Χρῆστον Παντελῆν (εἰς τόν ἑσπερινόν) καί τῆς χορῳδίας τῆς ἐνορίας τῆς Ἔγκωμης.

 Ἅμα τῇ ἀπολύσει τῆς θείας λειτουργίας ἠκολούθησε ἡ προσφώνησις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐχούσης ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς

καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομε,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Βόστρων κ. Τιμόθεε,

Ἔξαρχε τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κύπρῳ,

Ἱερώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Ἐξοχώτατοι κ. Ὑπουργοί,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

 

«Αὕτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα,

ἀγαλλιασώμεθακαί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»

 Ἀφ’ ἡμερῶν γενέσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφ’ ἡμερῶν ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας, αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Κύπρου ἐτέλουν εἰς πλήρη ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν κοινωνίαν.

 Κατά τήν ἀψευδῆ μαρτυρίαν τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, «οἱ Ἀπόστολοι, οἱ διασπαρέντες ἀπό τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπί Στεφάνῳ, διῆλθον ἕως Φοινίκης καί Κύπρου καί Ἀντιοχείας» (Πράξ. 11, 19), κηρύσσοντες Χριστόν ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα, ἀναστάντα καί εἰς οὐρανούς ἀναληφθέντα.

Ὁ σπαρείς ὑπό τῶν ἁγίων Ἀποστόλων σπόρος τοῦ Εὐαγγελίου ἔπεσεν εἰς γῆν ἀγαθήν, τήν ψυχήν τῶν αὐτοχθόνων Κυπρίων καί ἐφύτρωσε καί ἐβλάστησε καί ἔφερε καρπόν πολύν, μάρτυρας, ὁσίους καί ὁμολογητάς τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως.

Εἰς τήν ἀρχαίαν ἑλληνικήν πολιτιστικήν παράδοσιν τῆς Κύπρου προσετέθη ἡ νέα ἀποστολική, δηλονότι τοῦ Χριστοῦ, ἡ τοσοῦτον ζωντανή καί πλουσία, ἡ καί συντελέσασα εἰς τήν ἀπόδοσιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, παρά τό μικρόν αὐτῆς μέγεθος εἰς φυσικά ὄρια, τοῦ Αὐτοκεφάλου, λόγῳ τῆς προσφορᾶς αὐτῆς εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν.

Ἀξιοποιοῦσα τό προνόμιον τοῦτο ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὡς καί ἐκεῖνο τῆς γεωγραφικῆς αὐτῆς θέσεως, πολλάκις διά μέσου τῶν αἰώνων συμπαρεστάθη εἰς ἀδελφάς ἐμπεριστάτους ὁμόρους Ἐκκλησίας, προσφέρουσα αὐταῖς φιλάδελφον φιλοξενίαν ἀλλά καί αὕτη ἐκ τούτων ἐδέχθη βοήθειαν, ὁσάκις ἀπέβαινε στόχος ἐπιθέσεων καί κατακτήσεων καί ὑφίστατο τάς ἐκ τούτων δεινάς δοκιμασίας.

Ἕν τοιοῦτον πλαίσιον ἐκκλησιαστικῆς συνεργασίας ἐδημιουργήθη ἰδιαιτέρως μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἐξόριστοι Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων εὗρον φιλόξενον καταφύγιον εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί νῆσον τῆς Κύπρου, οἱ Κύπριοι δέ προσκυνηταί εἶχον πάντοτε ἰδιαιτέραν παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί προσέφερον σημαντικήν βοήθειαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων.

Πολλοί εἶναι οἱ μαρτυρούμενοι Κύπριοι Ἁγιοταφῖται, οἱ ἐκκινήσαντες ἐκ Μονῶν τῆς Κύπρου, ὡς τοῦ Κύκκου, Σταυροβουνίου καί ἄλλων, οἱ ποικιλαχῶς δημιουργήσαντες ἔργον σπουδαῖον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων, ἀνακαινιστικόν, ὡς ὁ Ἰορδάνου Ἐπιφάνιος ἐπί τοῦ Ὅρους τῶν Ἐλαιῶν καί ἐκπαιδευτικόν, ὡς ὁ Ἰερώνυμος Μυριανθεύς ἐν τῇ Σχολῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, προπάντων δέ ὁ Κύπριος Ἁγιοταφίτης Φιλούμενος, ὁ διά τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἀναδειχθείς νέος ἱερομάρτυς παρά τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί ἐνταχθείς εἰς τήν χορείαν τῶν ἁγίων τοῦ οὐρανίου στερεώματος τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ὁμοῦ μετά τῆς θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἀφιεροῦται ὁ εὐκλεής ναός οὗτος.

Ἀξιοποιοῦσα τάς εὐνοϊκάς προϋποθέσεις ταύτας ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἀπέκτησε εἰς Κύπρον τῇ ἐγκρίσει τῶν πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί περιουσίαν ἐξ ἀφιερώσεων καί δωρεῶν. Αὕτη εἶναι ἐγκατεσπαρμένη εἰς διαφόρους περιοχάς τῆς νήσου, κυρίως δέ εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Χρυσοστόμου Κουτσοβέντου, ὑφιστάμενην ἄχρι σήμερον τάς συνεπείας τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς.

Λόγῳ τῆς τοιαύτης καταστάσεως, ὑπῆρξε ἀνάγκη συντηρήσεως, ἀναδομήσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ χώρου τούτου τῇ φιλαδέλφῳ ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, ἵνα ᾖ ἐπί τούτου εἰς τό ἑξῆς ἡ Ἐπίσημος Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, συνδετικός κρίκος μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί προθάλαμος βοηθείας τῶν ἀπερχομένων εἰς τούς Ἁγίους Τόπους Κυπρίων προσκυνητῶν καί τόπος προσευχητικῆς ἀναφορᾶς αὐτῶν, ἰδίως δέ σημεῖον ἀναφορᾶς, συνεργασίας καί ἐπικοινωνίας μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἵνα συνεχίζουν αὗται νά διαδραματίζουν, ὡς συνέβη κατά τά τελευταῖα ἔτη, ρόλον εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν διά τούς Χριστιανούς καί ὅλους τούς κατοίκους τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

 Τό ἔργον τοῦτο ἤχθη σχετικῶς ταχέως εἰς πέρας χάρις πρῶτον εἰς τήν ἄνωθεν θείαν βοήθειαν, αὐτήν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου καί χάρις ἐπίσης εἰς τάς ἀόκνους προσπαθείας τοῦ Ἐξάρχου Ἡμῶν Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, πρός τόν ὁποῖον εὐκφράζομεν τήν Ἡμετέραν εὐαρέσκειαν, χάρις εἰς τήν οἰκονομικήν συνδρομήν καί ἐνίσχυσιν τοῦ εὐσεβοῦς Προσκυνητοῦ κ. Ἴγκορ Ἀλτοῦσκιν, μεγάλου εὐεργέτου τοῦ Παναγίου Τάφου, πρός τόν ὁποῖον καί ἀπονέμομεν σήμερον τήν ἀνωτάτην τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Μεγάλου Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί χάρις εἰς τήν ἐντιμότητα καί ἀφιλοκέρδειαν τοῦ ἀρχιτέκτονος κ. Ἀνδρονίκου.

 Ἐπί τῷ λίαν σημαντικῷ καί ἱστορικῷ γεγονότι τούτῳ δόξαν καί εὐχάριστίαν ἀναπέμπομεν τῷ ἁγίω Τριαδικῷ Θεῷ τῷ εὐλογήσαντι καί ἰκανώσαντι Ἡμᾶς, ἵνα φθάσωμεν εἰς τήν εὐλογημένην ταύτην ὥραν. Ὡσαύτως δέ εὐχαριστοῦμεν Ὑμῖν, Μακαριώτατε Ἀχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμε καί τήν περί Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τοῖς παρασχοῦσι τήν ἔγκρισιν τῆς ἐπανιδρύσεως τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων παρά τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου, τῷ Ἐξοχωτάτῳ Προέδρῳ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νικολάῳ Ἀναστασιάδῃ, τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Βόστρων κ. Τιμοθέῳ, Ἐξάρχῳ τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κύπρῳ, τῷ ἀρχιτέκτονι κ. Ἀνδρονίκῳ καί παντί συμβαλόντι ἠθικῶς ἤ οἰκονομικῶς εἰς τήν ἀποπεράτωσιν αὐτῆς καί εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν στερεοῖ τόν Οἶκον τοῦτον ἄχρι συντελείας τῶν αἰώνων πρός ἁγιασμόν τῶν ἐπισκεπτομένων τοῦτον Κυπρίων καί ἄλλων προσκυνητῶν, τῶν ἀγαπώντων τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, καί πρός δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνόματος Αὐτοῦ. Γένοιτο. Χριστός Ἀνέστη!

Ἠκολούθησε ἡ ἀνάγνωσις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου τῆς ᾽εὐαρεσκείας᾽ Αὐτοῦ καί τῆς Ἀδελφότητος πρός τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον ἡ ἐπίδοσις εἰς Αὐτόν τοῦ ἀπονεμηθέντος τῷ εὐεργέτῃ κ. Ἰγκόρ Ἀλτούσκιν παρασήμου τοῦ Μεγάλου Σταυροφόρου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἵνα ἐπιδώσῃ αὐτῷ, ἀπουσιάζοντι, λόγῳ ἀσθενείας.

Ἐπί τούτοις ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος ηὐχαρίστησε τῷ Θεῷ διά τήν καθοδήγησιν τῶν βημάτων αὐτοῦ εἰς τήν διακονίαν τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν, τῷ Μακαριωτάτῳ, διότι ἀνέθεσεν Αὐτῷ τήν τιμητικήν διακονίαν τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου, τῷ Θεῷ καί πάλιν, διότι ἠξίωσεν Αὐτόν, ἵνα ὁλοκληρώσῃ τό ἔργον τοῦτο τῆς Ἐξαρχίας, τῷ εὐεργέτῃ κ. Ἰγκόρ Ἀλτούτσκιν διά τήν ἀμέριστον αὐτοῦ οἰκονομικήν συμπαράστασιν ἄχρι τέλους ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου τούτου καί εἰς τήν ψάλλουσαν χορῳδίαν τοῦ κ. Χρήστου Παντελῆ καί τῆς ἐνορίας τῆς Ἔγκωμης καί εἰς πᾶσιν τοῖς βοηθήσασιν αὐτῷ εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου τούτου καί ἀπένειμεν ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον μετ᾽ εἰκόνος τῆς Ἀναλήψεως εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον.

Ἐν συνεχείᾳ τούτων ἐγένετο ἡ ἀποκάλυψις τῆς κτιτορικῆς ἐπιγραφῆς, ἀνηρτημένης παρά τήν εἴσοδον τῆς Ἐξαρχίας καί ἔλαβε χώραν μικρά δεξίωσις ἀναψυχῆς – ἐλαφρόν πρωϊνόν εἰς τό προαύλιον τῆς Μονῆς.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Ἐξάρχου, Μητροπολίτου Βόστρων γεῦμα εἰς τό ξενοδοχεῖον Royal.

Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος τούτου ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κύπρου καί πάσης Ἰουστινιανῆς κ. κ. Χρυσόστομε,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Βόστρων κ. Τιμόθεε,

Κύριε Ἴγκορ Ἀλτούτσκιν,

Ἀγαπητοί κύριοι συνδαιτημόνες,

Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτ­ῇ, ἀναφωνεῖ μελῳδικῶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Ὄντως ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα ἀγαλλιάσεως. Καί τοῦτο διότι ἑορτάζομεν ἀφ᾽ ἑνός τά ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως καί ἀφ᾽ ἑτέρου τά ἐγκαίνια τοῦ νεωστί πηγέντος θυσιαστηρίου τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἱερῷ τόπῳ τῆς ἀνασυσταθείσης Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ ἱστορικῇ καί πολυπαθεῖ μεγαλονήσῳ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Κύπρου.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, οὖσα ἁγιογραφικῶς Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν καί τό τοῦ Θεοῦ κατοικητήριον, οὐδέποτε ἔπαυσε διά μέσου τῆς ἱερᾶς ἱστορίας δηλονότι τῆς ἱστορίας τοῦ Χριστιανισμοῦ καί διά τῆς Ὀρθοδοξίας νά κηρύσσῃ καί νά εὐαγγελίζεται Χριστόν ἐσταυρωμένον καί ἀναστάντα. Τοῦτο δέ ποιεῖ οὐχί μόνον διά λόγων, ἀλλά καί δι᾽ ἔργων, τουτέστιν διά τῶν Παναγίων σεβασμάτων τῶν Προσκυνημάτων, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τά ὁρατά καί ἁπτά μαρτύρια τῆς πίστεώς μας.

Ἕν τοιοῦτον ἀψευδές καί ὁρατόν μαρτύριον τῆς πίστεώς μας ἀνδείχθη σήμερον ἐν μέσῳ τοῦ ἀμπελῶνος τῆς ἁγιοτόκου καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἧς ὑμεῖς προΐστασθε ὡς Προκαθήμενος τῆς ἀγάπης τοῦ μαρτυρίου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν.

Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ἡ ἀψευδής μαρτυρία τοῦ κενοῦ (ἄδειου) Τάφου τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ἐν τῆ ἁγίᾳ πόλει Ἱερουσαλήμ ἀποτελεῖ τήν ἀκένωτον πηγήν τοῦ φωτός τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ζῶσαν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.

Ὁ ἅγιος Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας Κύριλλος Ἀλεξανδρείας …. ἑρμηνεύων τόν μεγαλοφωνώτατον προφήτην Ἠσαΐαν, ὀνομάζει τάς ἀνά τήν οἰκουμένην συσταθείσας Ἐκκλησίας νήσους, τά δέ αὐταῖς ταῖς νήσοις ἐγκαινιαζόμενα θυσιαστήρια, προέκτασιν τοῦ ἑνός θυσιαστηρίου τοῦ θεμελιωθέντος καί ἐγκαινισθέντος ἐν Κρανίου τόπῳ, δηλονότι τοῦ Γολγοθᾶ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ καί ζωηρρύτου αἵματος τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Τοῦτο δέ λέγει ὁ Ἅγιος Πατήρ, ἵνα περιτράνως διαδηλώσῃ τήν ἑνότητα τῆς μιᾶς, ἁγίας Καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἀφ᾽ ἑνός, ἀλλά καί τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ ἀφ᾽ ἑτέρου.

 

Μακαριώτατε,

ἡ κατά κόσμον ἱστορία τῆς γῆς τῆς Κύπρου ἐδοκίμαζε καί δοκιμάζει τήν ἀσυμφωνίαν τῶν ἀνθρώπων τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ. Ὅμως ἡ ἱερά ἤ μᾶλλον ἡ κατά Χριστόν ἀναστάντα ἱστορία τῆς Κύπρου ἀπολαμβάνει τήν συμφωνίαν τῆς κοινωνίας τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ. Ἀπολαμβάνει τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συμφωνίαν πάντων τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί δή τῶν Ἱεροσολύμων.

Μακαριώτατε, ἐπιτρέψατέ μας παρακαλῶ, ὅπως ἐξ ὀνόματος συμπάσης τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Γεραρᾶς Ἀδελφότητος τῶν τιμίων ἡμῶν Συνοδῶν, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ ἀκαμάτως καί ἀόκνως ἐργαζομένου Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κύπρῳ καί Πατριαρχικοῦ ἡμῶν ἐκπροσώπου παρ᾽ ὑμῖν Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κυρίου Τιμοθέου, ἐκφράσωμεν τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην ἡμῶν πρός τήν ὑμετέραν πεφωτισμένην Μακαριότητα καί τήν περί αὐτήν ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὡς ἐπίσης καί τάς θερμοτάτας εὐχαριστίας μας πρός τάς πολιτικάς καί τοπικάς ἀρχάς διά τήν παρασχεθεῖσαν βοήθειαν πρός ἐκπλήρωσιν τοῦ θεαρέστου ὄντως τούτου ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου.

 Τέλος ἐπιτρέψατέ μου, ἀγαπητοί συνδαιτημόνες, ὅπως ὑψώσωμεν τό ποτήριον ἡμῶν ὑπέρ ὑγείας καί ἐνισχύσεως τοῦ κυρίου Ἰγκόρ Ἀλτούτσκιν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τῶν τέκνων αὐτῶν ἀναδειχθέντων μεγάλων εὐσεβῶν συνδρομητῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου. Χριστός Ἀνέστη.

Διά τούτων ἐπεσφραγίσθησαν αἱ λειτουργικαί, ἐκκλησιαστικαί καί κοινωνικαί ἐκδηλώσεις τῶν ἐγκαινίων ὁλοκληρωθέντος τοῦ μεγάλου καί σημαντικῦ ἔργου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ.

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων, ὃτι τό Σάββατον, 10ην Μαΐου, 2014 καί ὣραν 7.00, θά λάβῃ χώραν ὁ Ὂρθρος καί ἡ Τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς, τιμωμένου εἰς τήν Θείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἀνάληψιν καί εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου. (Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανού 4, Λευκωσία 1015)

Τῆς Τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων θά προστῇ ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ. κ. Θεόφιλος ὁ Γ΄, καί θά ἀκολουθήσῃ Συλλείτουργον, μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, πλαισιουμένων τῶν Προκαθημένων καί ὑπό ἂλλων Ἱεραρχῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων καί Κύπρου.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. κ. Θεόφιλος, ἐπί τῷ γεγονότι τῶν Ἐγκαινίων, μεταφέρει πρός προσκύνησιν καί ἁγιασμόν τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, Τεμάχιον Τιμίου Ξύλου, τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ἐνσωματούμενον εἰς τήν Ἱεράν Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Ξύλου θά λάβῃ χώραν εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ὣραν 9.00 καί θά ἐκτίθεται πρός προσκύνησιν, ἀπό τῆς 9ης ἓως τῆς 11ης Μαΐου, ἑσπέρας, ὃτε ὁ Μακαριώτατος ἐπιστρέφει εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Εἰς τήν τελετήν ἀναμένονται νά παραστοῦν Ἀρχιερεῖς, Ἐκπρόσωποι τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Βουλευταί, Πρέσβεις καί ἂλλοι ἐπίσημοι.
Τήν παραμονήν τῶν Ἐγκαινίων, Παρασκευήν, 9ην Μαΐου καί ὣραν 18.00, θά τελεσθῇ πανηγυρικός Ἑσπερινός, κατά τόν ὁποῖον θά χοροστατήσῃ ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος.
Τό Σάββατον, 10ην Μαΐου καί ὣραν 18.00 θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος Ἀρχιερέως τῆς Συνοδείας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου.
Τήν Κυριακήν, 11ην Μαΐου καί ὣραν 6.30, ἂρχεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἐν συνεχείᾳ, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία.
Ὣραν 18.00, θά τελεσθῇ δέησις πρό τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἐκ τῆς Ἐξαρχίας.
Τηλέφωνα: κ. Χρῆστος Σταύρου, 99663661 καί Ἐξαρχία, 22670627 & 99220090.
ΤΑ «ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ» ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 15ης/28ης Νοεμβρίου 2013, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν «θυρανοιξίων» τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου, τῆς κειμένης πλησίον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου εἰς τήν Λευκωσίαν.

Ἡ τελετή αὕτη συνέπεσε μέ τήν παραμονήν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου, τοῦ μαρτυρήσαντος παρά τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ τό ἔτος 1979 καί καταταγέντος εἰς τό Συναξάριον τῶν Ἱερομαρτύρων διά πράξεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἵνα ἑορτάζῃ τήν ἡμέραν τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ, τήν 16ην/29ην Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

Ἡ ἐγκαινιασθεῖσα Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου ἀνηγέρθη σχεδόν ἐξ ἐρειπίων καί συνετηρήθη χάρις εἰς τήν ἔγκρισιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, εἰς τήν εὐλογίαν, στήριξιν καί προστασίαν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, τάς ἀόκνους προσπαθείας τοῦ ἐν Κύπρῳ ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, εἰς τάς δαπάνας εὐσεβῶν δωρητῶν καί κυρίως εἰς τήν σημαντικωτάτην χορηγίαν τοῦ εὐσεβοῦς προσκυνητοῦ κ. Ἰγκόρ Ἀλτούσκιν.

Τῆς τελετῆς τῶν «θυρανοιξίων» προεξῆρξεν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Τιμόθεος καί παρέστησαν, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ὁ Ἁγιοταφίτης Ἀρχιμανδρίτης ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων εἰς τό χωρίον Μπετσαχούρ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, ὁ ὁποῖος καί μετέφερε τεμάχιον τοῦ ἁγίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου, καθ’ ὅτι ὁ κυρίως ναός τῆς Ἐξαρχίας εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου, παρεκκλήσιον δέ αὐτῆς εἰς τόν Ἅγιον ἱερομάρτυρα Φιλούμενον, ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Κηρυνείας κ. Χρυσόστομος, ὁ Πρέσβυς της Ἑλλάδος εἰς τήν Κύπρον κ. Βασίλειος Παπαϊωάννου καί ἐκπρόσωποι τῆς Δημαρχίας Λευκωσίας καί πολύς λαός.

Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 16ην/29ην Νοεμβρίου 2013, ἐγένετο Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, καί ἱερέων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί Μητροπόλεων τῆς Κύπρου.

Τόσον κατά τήν τελετήν τῶν θυρανοιξίων, ὅσον καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Βόστρων ηὐχαρίστησε τόν Θεόν τόν ἀξιώσαντα ἡμᾶς νά φθάσωμεν εἰς τήν τελετήν τῶν «θυρανοιξίων», τήν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τούς δωρητάς, τόν συμμετασχόντα λαόν καί ηὐχήθη, ὅπως εἰς σύντομον χρονικόν διάστημα λάβῃ χώραν καί ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων, ἵνα ἡ Ἐξαρχία λειτουργῇ πλήρως καί παραμένῃ ὡς σύνδεσμος τῶν δύο ἀρχαίων ἀποστολικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Κύπρου πρός ἐξυπηρέτησιν καί ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Κύπρου καί τῶν εὐλαβῶν Κυπρίων προσκυνητῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/pZrbZj8THSc