ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Τήν παραμονήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, Σάββατον 10ην /23ην Μαΐου 2020, εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐτοποθετήθη καί πάλιν εἰς τήν θέσιν του τό Προσκυνητάριον τοῦ ἱεροῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κατόπιν συντηρήσεως γενομένης ὑπό τῆς ὁμάδος ARTIS, συντηρούσης ὡσαύτως καί τό τέμπλον τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ ΚΟΥΦΡ ΣΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τήν ἠθικήν καί οἰκονομικήν συμπαράστασιν τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ρωμαιορθόδοξος ἐπιβραβευμένος φιλόλογος τῆς Ἀραβικῆς γλώσσης καί διακεκριμένος συγγραφεύς, κ. Γιοῦσεφ Νάσσερ, διατελέσας ἐπί ἔτη Ἐπίτροπος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς κώμης Κούφρ-Σμέα τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ, συνεχίζει  τάς ἐργασίας ἀποπερατώσεως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τήν ἐν λόγῳ Κοινότητα, κοσμήματος τῆς κώμης καί τῆς περιοχῆς, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν ἀνηρτημένων εἰκόνων αὐτοῦ.

Διά τόν κ. Νάσσερ καί τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ τό Πατριαρχεῖον προσεύχεται «ἁγίασον Κύριε τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Σου», πρός δέ τό ποίμνιον αὐτοῦ ἐν τῇ κώμῃ ταύτῃ εὔχεται νά  λατρεύῃ

καί νά δοξάζῃ τόν ἐν Τριάδι Θεόν ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ,  συνδιαλλαγῇ, ὁμονοίᾳ  καί ἑνότητι ἐν Χριστῷ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 9ης/22ας Ἰανουαρίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ παρεκκλησίου τῶν Κλαπῶν καί τῆς Φυλακῆς τοῦ Χριστοῦ, εἰς τό βόρειον τμῆμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀρχαία παράδοσις  τῆς Ἐκκλησίας διασώζει ὅτι εἰς τόν χῶρον τοῦ παρεκκλησίου τούτου κατεκρατήθη ὁ Κύριος ἡμῶν μετά τό Πραιτώριον καί τήν διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου ἄνοδον μετά τοῦ Σταυροῦ εἰς τόν Γολγοθᾶν, ἄχρις οὗ οἱ στρατιῶται στήσωσι τόν Σταυρόν, ἐπί τοῦ ὁποίου ἑκουσίως προσεπάγη Οὗτος ὑπέρ τῆς σωτηρίας ἡμῶν.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο, ἀποκλειστικῆς ἰδιοκτησίας καί χρήσεως τῶν Ἑλληνορθοδόξων, ἀνεκαινίσθη πλήρως καί καλαισθήτως κατά τά τελευταῖα ἔτη εὐλαβεῖ χορηγίᾳ τοῦ ἐξ Οὐκρανίας  κ. Μπορίς Καουφμάν  καί τῆς συζύγου αὐτοῦ.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει τῆς ἀνακαινίσεως ὁ Μακαριώτατος ἐράντισε τόν χῶρον δι’ ἁγιασθέντος ὕδατος, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τῶν διακονούντων ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως Πατέρων, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου καί τοῦ ἐκπονήσαντος τήν ἀνακαίνισιν  ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Δρ. κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, καί εὐχαριστῶν τάς παρούσας σύζυγον καί θυγατέρα τοῦ χορηγοῦ ἐπέδωσεν αὐταῖς εἰκόνα τοῦ ἀνακαινισθέντος Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΛΑΡΝΑΚΑ

Τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Σεπτεμβρίου / 13ης Ὀκτωβρίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τήν Ἱεράν Λαύραν τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ἡ κατά τήν Ἁγιοσαββιτικήν τάξιν νυκτερινή ἀκολουθία καί λειτουργία, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀραβοφώνων Ἱερέων, ὡς καί παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ διακόνου Δημητρίου.

Ἡ Πατριαρχική καί Ἀρχιερατική Λειτουργία ἐγένετο ἐπί τῷ γεγονότι τῆς κατά τήν ἑσπέραν ταύτην μεταθέσεως τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ὁσίου Σάββα ἐκ τῆς λάρνακος, ἐν ᾗ μετεκομίσθη ἐκ Βενετίας τήν 12ην Ὀκτωβρίου 1965 εἰς νέαν καλλιπρεπεστάτην ἀργυρᾶν λάρνακα, κατασκευασθεῖσαν τῇ εὐγενεῖ καί ἐπιμελημένῃ καί ἀόκνῳ φροντίδι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, τῇ χορηγίᾳ τοῦ κ. Χαραλάμπους Μυλωνᾶ, ἱδρυτοῦ καί Προέδρου τῆς Ναυτιλιακῆς Ἑταιρείας TRANSMED SHIPPING καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Χαρικλείας καί τῇ θαυμασίᾳ τέχνῃ τῶν ἀρχιτεκτόνων Πέτρου Κουφοπούλου καί Μαρίνης Μυριανθέως-Κουφοπούλου, τῶν ἀργυροχόων Βασιλείου καί Σπυρίδωνος Χάϊδου καί τῆς ἐν Βόλῳ Ἑταιρείας τῶν ἀδελφῶν Λαζάρου.

Ἡ πρᾶξις αὕτη ἀποτελεῖ ἐλάχιστον ἀντίδωρον πρός τόν Ἅγιον Σάββαν, ἀνθ᾽ ὧν πρεσβειῶν καί ἰάσεων οὗτος παρέχει εἰς τούς Ἁγιοσαββίτας καί Ἁγιοταφίτας Πατέρας, εἰς τούς προσκυνητάς καί εἰς τόν κόσμον ἅπαντα ἕως τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης διά τοῦ ἀφθάρτου καί τιμίου αὐτοῦ λειψάνου.

Ἅμα τῇ ἀπολύσει ἡ Πατριαρχική Συνοδεία παρεκάθισεν εἰς τήν κέρασμα, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Πνευματικός τῆς Λαύρας Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος προσφωνῶν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

 

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Σεβαστοί μου Πατέρες καί εὐλαβεῖς προσκυνηταί,

Ἡ σημερινή ἡμέρα συνεκάλεσε ἡμᾶς νά ἑoρτάσωμεν ἕνα ἱστορικό γεγονός εἰς τήν Ἱεράν καί σεβασμίαν Λαύραν τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Πρόκειται διά τήν μετάθεσιν τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς παλαιᾶς λάρνακος εἰς τήν νέαν ἀργυρᾶν καί περίτεχνον.

Πρίν ἀπό 53 χρόνια, ἐπί εὐκλεοῦς Πατριαρχίας Βενεδίκτου τοῦ Α΄ μετά ἀπό ὅλες τίς διαδικασίες πού γίνανε μέ τούς Λατίνους καί τούς ἐκπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου μας, διωρίσθη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπιτροπή διά τήν παραλαβήν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σάββα ἐκ τῆς Βενετίας εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Λαύραν.

Εἰς τήν Ἐπιτροπήν συμμετέσχον ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Καισαρείας Βασίλειος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερμανός, μετέπειτα Μητροπολίτης Πέτρας, ὁ μόνος ἐπιζῶν ἔκτοτε Ἱεροδιάκονος Κυριακός, μετέπειτα Μητροπολίτης Ναζαρέτ, ὁ σεβαστός Γέροντάς μας μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου  Λαζάρου Βηθανίας,  ὁ ὁποῖος ἔφερε καί τά ἄμφια, τά ὁποῖα ἐφόρεσε εἰς τόν Ἅγιον.

Εὐχαριστοῦμε τόν Πανάγαθον Θεόν πού μᾶς ἠξίωσε νά ἀλλάξωμεν τά ἄμφια τοῦ Ἁγίου μας, νά λάβωμε μεγάλη εὐλογία ὅσοι εὑρέθημεν ἐδῶ σέ αὐτήν τήν ὡραίαν τελετήν.

Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τόν Μακαριώτατον Πατέρα καί Πατριάρχην ἡμῶν κ.κ. Θεόφιλον, εἰς τόν Ὁποῖον πιστεύω ὅτι ὁ Ἅγιος Σάββας ἔνευσε εἰς τήν φιλομόναχον καρδίαν Του καί ἐχορήγησε τήν εὐλογίαν καί ἔτσι δρομολογήθηκε παρά τίς δυσκολίες ἡ κατασκευή τῆς ἐν λόγῳ λάρνακος.

Θερμάς εὐχαριστίας ὀφείλομεν εἰς τό εὐλαβέστατον ζεῦγος τῶν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν κ. Χαραλάμπους Μυλωνᾶ καί τῆς ἐριτίμου αὐτοῦ συζύγου κ. Χαρικλείας διά τήν μεγάλην προσφοράν των διά τήν κατασκευήν τῆς Ἱερᾶς λάρνακος τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμεν ὁλοψύχως τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν πρώτην σκέψιν σχετικά μέ τήν λάρνακα καί μέ πολλήν ἀγάπην, φροντίδα καί ἐπιμέλειαν ἐμερίμνα μέχρι λεπτομερείας, ὥστε νά γίνουν ὅλα καθώς πρέπει σέ ἕνα μεγάλο Ὅσιο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης καί τούς τεχνίτας τῆς λάρνακος, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν μέ πολύ ζῆλο καί ἀγάπη, ὥστε νά γίνουν ὅλα ὅσο τό δυνατόν καλύτερα, ἀλλά καί ὅλους ὅσοι ἀφανῶς συνέβαλον καθ’ οἱονδήπτε τρόπον εἰς τόν ἀπαρτισμόν τοῦ ἱεροῦ τούτου ἔργου. Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας καί τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἴθε νά ἀποδώσῃ αὐτοῖς πολλαπλασίονα τόν μισθόν ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν.

Διά τῶν εὐχῶν Σας, Μακαριώτατε,

τάς ὁποίας θερμῶς ἐπιζητοῦμεν.

 

Δοξολογῶν τόν Θεόν ὁ Μακαριώτατος καί εὐχαριστῶν πάντας τούς συνδραμόντας εἰς τό θεάρεστον ἔργον τοῦτο – δίκαιον ὄφλημα πρός τόν Ὅσιον ἡμῶν Πατέρα Σάββα τόν ἡγιασμένον καί ὑπογραμμίζων ὁποῖον πνευματικόν θησαυρόν κέκτηται ἡ Μονή τοῦ Ὁσίου Σάββα καί εὐλογῶν πάντας ἀνεχώρησε δι᾽ Ἱεροσόλυμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΜΑΔΗΒΑΝ

Τό Σάββατον, 9ην/22αν Σεπτεμβρίου 2018, ἡμέραν μνήμης τῶν γεννητόρων τῆς Θεοτόκου, Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀνεγερθέντος εἰς τήν περιοχήν Χανῆνα τῆς ἱστορικῆς πόλεως Μαδηβᾶς, εἰς τήν ὁποίαν τό προσκύνημα τοῦ ψηφιδωτοῦ ἱστορικοῦ Χάρτου τοῦ 6ουμ.Χ. αἰῶνος, τοῦ ἀναπαριστοῦντος τήν Ἁγίαν Γῆν ἐπί τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐπιμελείᾳ καί δαπάναις τοῦ πρῴην Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μαδηβᾶς Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰννοκεντίου.

Τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς μετ᾽ αὐτήν θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσελθών ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐξ Ἀμμάν καί γενόμενος δεκτός ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Καττάρων κ. Μακαρίου, Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, συμπροσευχομένου τοῦ ἐν Μαδηβᾷ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, συλλειτουργούντων καί Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ἐν οἷς ὁ Πνευματικός τῆς Λαύρας Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐδόκιμος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βορείου Ἰορδανίας-Ἴρμπετ Ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ, συλλειτουργούντων ὡσαύτως Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, ἐν οἷς ὁ Πρεσβύτερος τοῦ Προσκυνήματος Μαδηβᾶς π. Ἰωσήφ,  ὡσαύτως συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου καί τοῦ διακόνου π. Γεωργίου, ψαλλόντων τῶν ἐξ Ἑλλάδος Ἱεροψαλτῶν κ. Μπαλογιώργου καί τῶν βοηθῶν αὐτοῦ ἐκ τοῦ ᾨδείου Ἀθηνῶν καί μετέχοντος  ἐν χαρᾷ πολλῇ ἀθρόου χριστεπωνύμου λαοῦ τῆς Μαδηβᾶς.

Πρός τό ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἔχοντα ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

«Ὥστε εἰ τις ἐν Χριστῷ, καινή κτίσις·τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά πάντα», (Β´ Κορ. 5,17) κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος.

 Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Μαδάβων κύριε Ἀριστόβουλε,

Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Πανοσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα Ἰννοκέντιε, κτίτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τοῦ λοιποῦ περί αὐτοῦ συγκροτήματος,

        Σήμερον ἡ ἱστορική πόλις τῆς Μαδηβᾶ, ἡ ἀποτελοῦσα τό πολιτιστικόν (Cultural) κέντρον  τοῦ Χασημιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας, συγχαίρει μετά τῆς Μητρός πασῶν τῶν Ἐλλησιῶν, δηλονότι τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐπί τῇ ἐπιτελέσει τῶν ἐγκαινίων νέου περικαλλοῦς ναοῦ καί πνευματικοῦ κέντρου ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Χανῆνα- ἐν – Μαδηβᾷ.

          Τό ἀναδειχθέν τοῦτο ἔργον πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν κατοίκων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Μαδηβᾶ καί ἰδιαιτέρως τῶν πνευματικῶν καί λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῆς τοπικῆς ἑλληνορθοδόξου κοινότητος ἐνέχει μεγάλην σημασίαν, καί τοῦτο διότι τό ἔργον τοῦτο, ἀφ᾽ ἑνός μέν ὑποδηλοῖ τήν ἀδιάκοπον ἀποστολήν τῆς διακονίας τοῦ λόγου τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ πρός τόν πλησίον καί τόν συνάνθρωπον ἡμῶν· καί ἀφ᾽ ἑτέρου τήν ἐν τῷ Χασιμιτικῷ Βασιλείῳ τῆς Ἰορδανίας καλλιεργουμένην ἁρμονικήν συνύπαρξιν, τῶν ἐν αὐτῷ διαβιούντων διαφόρων θρησκευτικῶν κοινοτήτων.

          Τό παλαίφατον Ἑλληνορθόδοξον (Rum Orthodox) Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων οὐδέποτε ἔπαυσε ἐν τῇ μεγάλῃ ἱστορικῇ διαδρομῆ αὐτοῦ νά παράγῃ λόγῳ τε καί ἔργῳ τάς ἱεράς ἀξίας τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον καί τόν ἐχθρόν ἀκόμη, τῆς εἰρήνης καί τόν ἀπόλυτον σεβασμόν πρός τόν συνάνθρωπον, τόν ὑπό τοῦ Θεοῦ ποιηθέντα κατ᾽εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ.

          Αἱ ἱστορικαί μεγάλαι ἐθνικοθρησκευτικαί ἡγετικαί προσωπικότητες ὡς τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ Ἴμπν Χατάμπ καί τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου συνέβαλαν καθοριστικῶς ὄχι μόνον εἰς τόν σεβασμόν τῆς συνυπάρξεως τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἀλλά καί τῆς ἐλευθέρας λατρείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ οἴκῳ Αὐτοῦ.

          Τοιοῦτον οἶκον Θεοῦ ἐγκαινιάσαμεν καί ἡμεῖς σήμερον πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί πρός δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ, ἀλλά καί πρός ἔπαινον τοῦ Χασημιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας, τοῦ τελοῦντος ὑπό τήν σοφήν κυβερνητικήν οἰακοστροφίαν τοῦ σεβαστοῦ ἡμῖν Βασιλέως κ. Ἀμπντάλλα τοῦ ΙΙ.

          Ὁ ἑκάστοτε ἐγκαινιζόμενος Ναός ἀποτελεῖ κατ᾽ οὐσίαν προέκτασιν τοῦ ἰδίου ἡμῶν ναοῦ, τουτέστιν τοῦ σώματος ἡμῶν, ὡς κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος λέγων: «Οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ, καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν» (Α´ Κορ. 6,19).

          Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ὁ οἶκος λατρείας, δηλονότι ὁ Ναός τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ τόπος, ἔνθα κηρύττεται τά γράμματα τῶν ἁγίων Γραφῶν. «Πᾶσα δέ γραφή, διδάσκει ὁ σοφός Παῦλος, θεόπνευστος καί ὠφέλιμος πρός διδασκαλίαν, πρός ἔλεγχον, πρός ἐπανόρθωσιν, πρός παιδείαν τήν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν ἐξηρτισμένος», (Β´ Τιμ. 3, 16-17).

          Ἐπί δέ τούτοις, θέλομεν νά εὐχαριστήσωμεν ἐκ βάθους καρδίας τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλον καί τοῦς ἀγαπητούς ἡμῖν συνεργάτας αὐτοῦ, τούς Ἐπιτρόπους τῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνάδειξιν τοῦ ἱεροῦ τούτου ἔργου ἀφ᾽ ἑνός καί τούς κοπιάσαντας εἰς τήν διοργώνωσιν τῆς ἑορτίου ταύτης τελετῆς τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἀφ᾽ ἑτέρου.

          Τέλος θεωροῦμεν καθῆκον ἐπιβεβλημένον, ὅπως ἐκφράσωμεν τήν βαθυτάτην  εὐγνωμοσύνην τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, τοῦ εὐλαβοῦς ἡμῶν ποιμνίου τῆς Μαδηβᾶ, ὡς καί Ἡμῶν προσωπικῶς εἰς τόν ἀκάματον ἐργάτην τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰννοκέντιον, διακεκριμμένον μέλος τῆς γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τόν καταστήσαντα τήν Ἑλληνορθόδοξον ἡμῶν Κοινότητα ἐνταῦθα εἰς κέντρον Ἐκκλησιαστικόν, ἐκπαιδευτικόν καί πνευματικόν. Δικαίως λοιπόν «ἀπόκειται αὐτῷ ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει αὐτῷ ὁ Κύριος», (Β´ Τιμ. 4,8).

          Θερμάς εὐχαριστίας προσέτι ἐκφράζομεν εἰς πάντας τούς τιμήσαντας διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τήν ἑορτήν ταύτην τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τάς τοπικάς πολιτικάς, στρατιωτικάς καί ἀστυνομικάς ἀρχάς τῆς Μαδηβᾶ. Ἔτη πολλά καί εἰρηνικά”. 

Ἀντεφώνησε δε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰννοκέντιος λέγων περίπου τά κάτωθι:

         «Αὕτη ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὡς εὖ παρέστητε,

Ἐξοχώτατοι Κυβερνῆται, ἐκπρόσωποι τοῦ Συλλόγου Γονέων καί τῆς Ἐκκλησίας,

Κυρίαι καί Κύριοι,

         Πραγματοποιεῖται κατά τήν σημερινήν εὐλογημένην ἡμέραν  ὁ ἐγκαινιασμός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαδηβᾶ, τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου τοῦ Θεοῦ, ἔπειτα ἀπό σειράν 10 ἐτῶν καί διά συνεχῶν προσπαθειῶν καί πολλῶν κόπων. Τό ἔργον τοῦτο περιλαμβάνει τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί σχολικῶν αἰθουσῶν εἰς τά σχολικά συγκροτήματα τῆς περιοχῆς ταύτης καί καλύπτει συνολικῶς 8.000 τ.μ. κατασκευῆς εἰς 11.000 στρέμματα γῆς, μέ σκοπόν νά ἐξυπηρετήσῃ τάς ἀνάγκας τῆς πόλεως Μαδηβᾶς γενικώτερον καί τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος εἰδικώτερον.

         Ἡ πόλις τῆς Μαδηβᾶς ὑπῆρξεν εἰς τό παρελθόν μεγάλον Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν κέντρον ὡς ἡ πλέον σημαντική Ἐπισκοπή τῆς Ἀνατολικῆς Ἰορδανίας· καί μέχρι τῆς  σήμερον, ἡ Μαδηβᾶ ἀποτελεῖ ἀξιόλογον Προσκύνημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολικῆς Ἰορδανίας καί τοῦ Χασημιτικοῦ Βασιλείου.

         Ἐγκαινιάζομεν τόν νέον Ἱερόν Ναόν τοῦτον πρός τιμῆν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, λόγῳ καί τῆς ὑπάρξεως πλησίον αὐτοῦ Τεμένους, εἰς τό ὁποῖον εὐηρεστήθησαν νά δώσουν τό ὄνομα “τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τῆς Μαρίας”, τοῦ Ὁποίου τήν ἱστορικήν παρουσίαν πιστεύουν,  γεγονός τό ὁποῖον γεφυρώνει τάς ἀντιθέσεις Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων  καί εὐνοεῖ τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν αὐτῶν ἐντός τῆς πόλεως τῆς Μαδηβᾶς.

         Εὐρίσκομαι εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά μετρῶ 30 ἔτη ἱερατικῆς διακονίας εἰς τήν Ἰορδανίαν, συμπεριλαμβανομένων 25 ἐτῶν εἰς τήν Μαδηβᾶν. Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω πάντα τά μέλη τῆς Κοινότητος καί τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας τῆς Μαδηβᾶς διά τήν ἀγάπην καί τήν ἀφοσίωσιν, τήν ὁποίαν μοῦ ἔχουν δείξει, καθώς καί πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τό τελειωθέν ἔργον τοῦτο, ἀλλά καί εἰς ὅλα τά πρίν ἀπό αὐτό ἔργα, τά ὁποῖα ἦλθον εἰς πέρας εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἐπιτροπείαν τῆς Μαδηβᾶς.

         Θα ἤθελα νά ἀποτίσω φόρον τιμῆς εἰς τόν μακαριστόν Πατριάρχην Διόδωρον Α΄, ὁ ὁποῖος μέ ὑποστήριξε εἰς τά πρῶτα μου βήματα ὡς Ἁγιοταφίτην, καί ὁ ὁποῖος συνέβαλε τά μέγιστα εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς Παιδείας ἐν Ἰορδανίᾳ, ἤτοι εἰς τά σχολεῖα τοῦ Ρωμαιορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί δι’ ὅλα τά ἔργα πού ἔχει ἐπιτελέσει τό Χασημιτικόν Βασίλειον τῆς Ἰορδανίας.

         Ὡσαύτως, θά ἤθελα θερμῶς νά εὐχαριστήσω τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’ διά τήν ἐμπιστοσύνην τήν ὁποίαν ἔδειξεν εἰς ἐμένα· «εἴη τά ἔτη Ὑμῶν, Μακαριώτατε, πολλά, εἰρηνικά καί εὐλογημένα».

          Καί τέλος, δέν θά ἠμποροῦσα νά παραλείψω ἐξόχως νά τιμήσω καί νά συγχαρῶ τόν νέον Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλον διά τήν ἐκλογήν αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστός εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροοσλύμων διά τό ἦθος, τήν καθαρότητα καί τήν εἰλικρίνεια αὐτοῦ, ἀλλά καί τάς ἰδιαιτέρας σημαντικάς ἰκανότητας καί δεξιότητας αὐτοῦ. Εὔχομαι ὁ λαός τῆς Μαδηβᾶς νά λάβῃ ὑπ’ ὄψει τόν νέον Ἀρχιεπίσκοπον,ὡς παράδειγμα καί νά ὠφεληθῇ ἀπό τάς ἀρετάς καί τάς ἰκανότητας αὐτοῦ”.

Τήν τελετήν, θείαν Λειτουργίαν καί πανήγυριν ταύτην ἠκολούθησε δεξίωσις εἰς τήν αἴθουσαν κάτωθι τοῦ Ναοῦ τοῦ Προσκυνήματος.

Εἰς ταύτην ὁ Μακαριώτατος καί πάλιν προσεφώνησεν ὡς ἕπεται:

         «Τά πάντα ἐφώτισε τῇ παρουσίᾳ Χριστός·τόν κόσμον ἀνεκαίνισε, Πνεύματι θείῳ αὐτοῦ· ψυχαί ἐγκαινίζονται· οἶκος γάρ ἀνετέθη, νῦν εἰς δόξαν Κυρίου, ἔνθα καί ἐγκαινίζει τῶν πιστῶν τάς καρδίας, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, εἰς σωτηρίαν βροτῶν», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

          Ὁ προαιώνιος θεῖος Λόγος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ θέμενος πύργον ἰσχύος τήν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ καί θεμελιώσας αὐτήν ἐπί τήν πέτραν τῆς πίστεως, συνήγαγεν ἡμᾶς σήμερον, ἐν τῷ περικαλλεῖ τούτῳ νεοδμήτῳ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἵνα δοξολογικῶς καί εὐχαριστιακῶς τελέσωμεν τά ἐγκαίνια αὐτοῦ.

          «Σύ πάλαι ἐν Σινᾷ σκηνήν ἀχειροποίητον, ὑπέδειξας τῷ θεόπτῃ Μωϋσεῖ διαγράφων, Χριστέ τήν Ἐκκλησίαν σου», λέγει ὁ ὑμνῳδός ἀναφερόμενος εἰς τήν ἀνάβασιν τοῦ Μωϋσέως εἰς τό ὄρος Σινᾶ, ἔνθα κατέβη ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καί ἔλαβεν ὁδηγίας διά τήν κατασκευήν τῆς σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου» (Ἔξοδ. 24,15-16/ 25, 8-9), τήν ὁποίαν «κατεσκεύασεν ὁ Κύριος καί οὐχί ἄνθρωπος», ὡς κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος λέγων· «Κεφάλαιον δέ ἐπί τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν Ἀρχιερέα, ὅς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁγίων Λειτουργός καί τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἥν ἔπηξεν ὁ Κύριος καί οὐκ ἄνθρωπος», (Ἑβρ. 8,1-2).

          Περί δέ τῆς «ἀληθινῆς ταύτης σκηνῆς», δηλονότι τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἰδού τί λέγει ὁ ὑμνῳδός: «Ἐπιδημήσαντος ἡμῖν τοῦ Λόγου κατά σάρκα, ὁ τῆς βροντῆς μέν γόνος (ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστής Ἰωάννης) φησί καθυπογραφων· ἐθεασάμεθα φαιδρῶς τήν δόξαν, ἥν εἶχεν ὁ Υἱός παρά Πατρός, ἐν ἀληθείας χάριτι. Ὅσοι δέ πίστει τοῦτον ἐλάβομεν, ἔδωκε τοῖς πᾶσιν ἐξουσίαν, τοῦ γενέσθαι τέκνα Θεοῦ· οἵ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδέ ἐκ θελήματος σαρκός ἀναγεννηθέντες, ἀλλ᾽ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἐπαυξηθέντες, οἶκον προσευχῆς ἐπήξαμεν καί βοῶμεν· τοῦτον τόν οἶκον στερέωσον Κύριε».

          Ὁ οἶκος οὗτος τῆς προσευχῆς δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν καινήν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου, δηλονότι τήν Ἐκκλησίαν, ἥν ἐπήξατο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός τῷ τιμίῳ καί ἀπολυτρωτικῷ Αὐτοῦ αἵματι. «Εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινή κτίσις· τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά πάντα», (Β´ Κορ. 5,17), λέγει ὁ θεῖος Παῦλος.

          Μέ ἄλλα λόγια, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ σήμερον ἐγκαινιζόμενος οὗτος ναός εἶναι ὁ οἶκος τῆς προσευχῆς, ἔνθα «λατρεύομεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετά αἰδοῦς καί εὐλαβείας» (Ἑβρ. 12, 28). Καί ἔνθα διά τοῦ Ἀρχιερέως ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἀναφέρομεν θυσίαν αἰνέσεως διά παντός τῷ Θεῷ, τοὐτέστιν καρπόν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ», (Ἑβρ. 13, 15). Καί ἀναλυτικώτερον: Ὅταν δέ λέγω, κηρύττει ὁ σοφός Παῦλος, θυσίαν, δέν ἐννοῶ θυσίαν ζώων καί αἱμάτων, ἀλλά θυσίαν, ἡ ὁποία ὡς καρπός θερμῆς εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεόν θά βγαίνει ἀπό τά χείλη μας, τά ὁποῖα θά ἀνυμνοῦν καί θά δοξολογοῦν τό ὄνομά Του.

          «Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου Σου καί τόπον σηκνώματος δόξης Σου», (Ψαλμ. 25, 8), ψάλλει ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ. «Τά σκηνώματα Κυρίου ἠγαπημένα τοῖς κατιδεῖν ποθοῦσιν ἀνακεκαλυμμένως τήν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ», ἀναφωνεῖ ὁ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας. «Καί ἐγεμίσθη ὁ ναός ἐκ τοῦ καπνοῦ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί ἐκ τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ»,  (Ἀποκ. 15,8) λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἐν τῇ Ἀποκαλύψει αὐτοῦ.

          Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ Κύριος ἐξεδήλωνε τήν παρουσίαν Του, καί τήν δόξάν Του εἰς τόπον ἰδιαίτερον, δηλαδή ἡγιασμένον. Κατά δε τήν ἀψευδῆ μαρτυρίαν τῶν Ἁγίων Γραφῶν (Ἔξοδ. 16,7- Ἔξοδ. 16,10 καί Γ´ Βασιλ. 8,11) ἡ δόξα Κυρίου δηλονότι ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπλήρου τόν οἶκον δηλαδή τόν Ναόν αὐτοῦ ἐν σχήματι νεφέλης κατά τόν καιρόν τῆς λατρευτικῆς συνάξεως, τοὐτέστιν τῆς δημοσίας προσευχῆς. Οὐχ ἧττον ὅμως «Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν Πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν», (Ἰωάνν. 4,24), λέγει Κύριος.

          Σημειωτέον ὅτι ἡ ἱερουργική αὕτη πρᾶξις τῶν ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ ἔχει ὡς πηγήν καί ἀναφοράν αὐτῆς τόν ἐγκαινισθέντα παλαιόν Ἀδάμ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ νέου Ἀδάμ, δηλονότι τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ, τῆς ἀειπαρθένου καί Θεοτόκου Μαρίας, κατά τήν μαρτυρίαν τῶν ἁγίων Εὐαγγελιστῶν καί Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας: «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά Πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας», (Ἰωάν. 1,14), λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής. «Σήμερον ὁ δεύτερος Ἀδάμ, Χριστός ἀνέδειξε παράδεισον νοητόν, τήν νέαν ταύτην σκηνήν, φέρουσαν κατά ξύλου τοῦ τῆς γνώσεως, τό ζωηφόρον τοῦ Σταυροῦ ξύλον», ἀνακράζει ὁ ὑμνῳδός.

          Ὁ ἔγκριτος Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, σχολιάζων τήν παρουσίαν τοῦ Ἰησοῦ εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος λέγει: «Ἐγένετο δέ τά ἐγκαίνια ἐν Ἱεροσολύμοις καί χειμών ἦν», (Ἰωάν. 10,22), ὤ τῆς ἀπιστίας, καί Ἰησοῦς παρῆν, ὁ Θεός καί ναός, Θεός αἰώνιος, ναός πρόσφατος, ὁ αὐθημερόν λυόμενος καί τριήμερος ἀνιστάμενος καί μένων εἰς τούς αἰῶνας, ἵν᾽ ἐγώ σωθῶ καί τοῦ παλαιοῦ πτώματος ἀνακληθῶ καί γένωμαι κανή κτίσις, διά τῆς τοιαύτης φιλανθρωπίας ἀναπλαττόμενος».

          Μέ ἄλλα λόγια, ἀγαπητοί μου, ὁ ναός τοῦ Θεοῦ, ὡς τόπος λατρείας εἶναι τό ἐργαστήριον τό ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνεργούμενον διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἡ δέ προσευχή εἶναι ὁ τρόπος καί τό μέσον ἡμῶν τῆς κοινωνίας τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί Πατρός. Διά τοῦτο ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λέγει ὅτι ἡ προσευχή ὡς πρός τήν ποιότητά της εἶναι συνουσία καί ἕνωσις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν καί ὡς πρός τήν ἐνέργειάν της, σύστασις καί διατήρησις τοῦ κόσμου. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν ἀρετῶν.

          Δεῦτε λοιπόν εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ ἐπί τῇ εὐσήμῳ καί ἑορτίῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ τούτου Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί μετά τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν. «Τῷ οἴκῳ σου Κύριε πρέπει ἁγίασμα· ἐν τούτῳ γάρ τό ὄνομα, τό σόν φιλάνθρωπε, ἐνθέως δοξάζεται· ὅθεν σύν τῷ προφήτῃ ἐκβοῶμέν σοι πίστει· Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ νῦν ἐγκαίνισον πάντας, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, [καί τῶν ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης], μόνε φιλάνθρωπε». Ἀμήν.

Καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος, ὑπογραμμίζων τήν σημασίαν τοῦ ὑπό τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰννοκεντίου ἐπιτελεσθέντος ἔργου, τό ὁποῖον θά συνεχίσῃ καί τήν σημασίαν τῆς παρουσίας τῆς ἐξ Ἑλλάδος χορῳδίας διά τήν συνέχισιν τῆς καλλιεργείας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΕΙΣ ΚΑΡΑΚ

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 2ας/ 15ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνεκαινίασε τήν ἔναρξιν Ἀθλητικῆς Ἀκαδημίας εἰς τήν περιοχήν τῆς πόλεως Κάρακ – ἀρχαίας Κυριακουπόλεως τῆς Νοτίου Ἰορδανίας.

Ἡ Ἀκαδημία αὕτη ἱδρύθη εἰς τό πλαίσιον τῆς «Πρωτοβουλίας» τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, προτάσει τοῦ Μακαριωτάτου, ἐπιβλέψει τῆς Διευθυντρίας τοῦ γραφείου τοῦ Πατριαρχείου κ. Οὐαφάα Κσούς καί εἰς ἔκτασιν πέντε στρεμμάτων, τήν ὁποίαν ἐδώρησεν ὁ Ὑπουργός Δημοσίων Ἔργων τῆς Ἰορδανίας κ. Σάμη  Χάλασα.

Εἰς τήν ἔκτασιν ταύτην ἔχουν ἀνεγερθῆ ἤδη αἱ πρῶται κτιριακαί ἐγκαταστάσεις καί θά διαμορφωθοῦν καταλλήλως οἱ χῶροι δι᾽ ἀθλητικάς δραστηριότητας νέων τοῦ ποιμνίου ἡμῶν, ἀλλά καί τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καί τοῦ θρησκεύματος τοῦ Ἰσλάμ.

Εἰς τήν ἐναρκτήριον τελετήν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε διά τήν συμβολήν αὐτοῦ εἰς τό ἔργον τοῦτο τόν Ὑπουργόν κ. Χάλασα, ἐπιδίδοντα ζωγραφικόν πίνακα ἐπί ὑάλου, ἐπαρασημοφόρησε δέ τόν πρῴην βουλευτήν κ. Φάρες Ἰμβραήμ διά τήν συμβολήν αὐτοῦ καί ἀπένειμε εἰκόνας τῆς Θεοτόκου εἰς τούς ἰδιαιτέρως συμβαλόντας διά τήν προώθησιν τοῦ ἔργου τούτου. Ἐπίσης ἐπέδωσεν ἀνάγλυφον τοῦ Χάραμ Σαρίφ εἰς τούς ἀρχιτέκτονας ἀνήκοντας εἰς τό θρήσκευμα τοῦ Ἰσλάμ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου εἰς τήν κα Οὐαφάα Κσούς καί εἰς τούς χορηγούς τοῦ ἔργου ἐκ Μονάχου τῆς Γερμανίας κ. Σβέν καί τήν συζύγου αὐτοῦ κ. Νίναν.

Μετά τήν ἐναρκτήριον ἐκδήλωσιν ταύτην παρετέθη γεῦμα εἰς ξενοδοχεῖον τῆς πόλεως.

Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος ὁ Μακαριώτατος μεταξύ ἄλλων εἶπεν εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ:

«Συνεκεντρώθημεν σήμερον ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐγκαινίων τῆς Νέας Ἀθλητικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Κάρακ, καί θά ἠθέλαμε νά εὐχαριστήσωμεν πάντας ἡμᾶς διά τήν παρουσίαν σας ἐδῶ. Ἑορτάζομεν τήν ὑλοποίησιν ἑνός μοναδικοῦ ἔργου, ἑνός ἀθλητικοῦ κέντρου, τό ὁποῖον θά ἐξυπηρετῇ τόσο τόν ἁπλόν λαόν ὅσον καί τούς ἀθλητάς καί τό ὁποῖον στοχεύει 1. εἰς τό νά ἐνθαρρύνῃ τούς νέους νά παραμείνουν εἰς τάς ἑστίας αὐτῶν διά τῆς ἀναπτύξεως νέων εὐκαιριῶν καί προοπτικῶν διά τό μέλλον.  Καί 2, νά ἐξυπηρετήσῃ ἀπό κοινοῦ τάς χριστιανικάς καί μουσουλμανικάς κοινότητας, αἱ ὁποῖαι ζοῦν ἐπί πολλά ἔτη ὡς μίαν οἰκογένειαν ὑπό τήν κυριαρχίαν τοῦ Χασημιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας.

Ὁ ἀθλητισμός εἶναι μία παγκόσμιος γλῶσσα, ἡ  ὁποία δέν κάμει διακρίσεις. Ὁ ἀθλητισμός ἑνώνει τούς ἀνθρώπους, ἐξομαλύνει κάθε κοινωνικόν, θρησκευτικόν, πολιτικόν καί οἰκονομικόν χάσμα καί διαμορφώνει κοινόν ἔδαφος διά νέας φιλίας καί νέα ἐπιτεύγματα.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Μήτηρ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἡ πολιτιστική μήτηρ τῆς γῆς ταύτης, εἶναι εὐγνώμων πρός τόν Παντοδύναμον Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐπέτρεψε καί ηὐλόγησε τήν ἵδρυσιν τοῦ ἀθλητικοῦ κέντρου τούτου,  τό ὁποῖον ἀποτελεῖ εὐλογίαν διά τήν φιλτάτην Ἡμῖν Ἰορδανίαν καί τόν λαόν αὐτῆς, καί ἀφορμήν καί ἰσχυρόν κίνητρον διά τήν μελλοντικήν ὑλοποίησιν παρομοίων τοιούτων ἔργων, τά ὁποῖα θά ὡφελήσουν πολύ τήν περιοχήν καί θά διαφυλάξουν τόν πολυπολιτισμικόν, πολυεθνικόν, πολυθρησκευτικόν χαρακτῆρα αὐτῆς.

Πληρούμεθα δι’ αἰσθημάτων βαθυτάτης εὐγνωμοσύνης πρός τήν Α. Ἐξοχότητα τόν Ὑπουργόν κ. Σάμη Χάλασα, ὁ ὁποῖος παρεχώρησεν αὐτήν τήν γῆν εἰς τό  Πατριαρχεῖον, χάριν τοῦ κοινωνικοῦ ὀφέλους τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Κάρακ, καί διά τό ὅραμα τό ὁποῖον εἶχε. Εἴμαστε ἐπίσης βαθύτατα εὐγνώμονες πρός τούς συμβαλόντας γερμανούς χορηγούς τῆς LandsAid, οἱ ὁποῖοι συνεργάσθηκαν μεθ’ ἡμῶν καί παρηκολούθησαν τήν ὑλοποίησίν του.

Μολονότι τό ἔργον τοῦτο ἀναπτύσσει μεγάλας φιλοδοξίας, πιστεύομεν σθεναρῶς ὅτι θά καλύψῃ πρακτικῷ τῷ τρόπῳ τάς κοινωνικοοικονομικάς ἀνάγκας τῆς περιοχῆς.  Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι τό ἔργον τοῦτο θά καλύψῃ τάς ἀνάγκας τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ, ἰδιαιτέρως τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι προσδοκοῦν νά ἔχουν ἀληθινάς εὐκαιρίας μαθήσεως καί τήν ἐλπίδα διά προσωπικήν ἀνάπτυξιν καί προκοπήν εἰς τήν πατρίδα αὐτῶν.  Μοναδική πρόθεσίς μας ὡς Πατριαρχεῖον πρέπει νά εἶναι νά ἐξυπηρετήσωμεν τό κοινόν καλόν αὐτῆς τῆς κοινότητος.

Θά ἠθέλαμε ἰδιαιτέρως νά ὑποβάλωμεν τόν σεβασμόν καί τάς εὐχαριστίας Ἡμῶν  πρός τήν Α. Ὑψηλότητα τόν Βασιλέα Abdullah II, τοῦ Ὁποίου ἡ ἀφοσίωσις εἰς τήν εὐημερίαν ὅλων τῶν κατοίκων τοῦ Χασημιτικοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας εἶναι γνωστή καί ἐμπνέει ὅλους. Ἀναγνωρίζομεν ἐπίσης τήν ὑποστήριξιν τῆς Αὑτοῦ Βασιλικῆς Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκιπος Γκάζη, δίχως τήν ἀδιάκοπον προσοχήν καί φροντίδα τοῦ Ὁποίου τό ἔργον τοῦτο δέν θά εἶχε ἔλθῃ εἰς πέρας.

Εἴθε  ὁ Θεός νά εὐλογήσῃ τό   ἔργον τοῦτο καί πάντας τούς ἐμπλεκομένους  εἰς  αὐτό, καί νά εὐλογῇ τόν λαόν τῆς φιλτάτης Ἡμῶν Ἰορδανίας».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΜΠΕΝΤΙΓΙΑ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΒΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Τήν Τετάρτην, 14ην /27ην Δεκεμβρίου 2017, ὁ Δήμαρχος καί τά μέλη τῆς Δημαρχίας Ubeidiya εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, ἀνατολικῶς τῆς Βηθλεέμ, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον καί ηὐχαρίστησαν Αὐτόν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς παραχωρήσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου χώρου διά τήν τοποθέτησιν ὑδατοδεξαμενῆς, ἡ ὁποία θά τροφοδοτεῖ μέ ὕδωρ τάς πέριξ περιοχάς καί τήν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ

Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2017  ἔλαβε χώραν ἀνακαίνισις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης,  ἡ  ὁποία εὑρίσκεται πλησίον τῆς Πύλης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Εἰς τήν ἀνακαίνισιν ταύτην προέβη ὁ ἐξ Ἱεροσολύμων ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος ἰδίαις δαπάναις καί  δωρεαῖς εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Ἡ ἀνακαίνισις αὕτη συμπεριέλαβε τόν Ἱερόν Ναόν καί τούς ὑπογείους ὀρόφους,  ἔνθα τά προσκυνήματα τοῦ Οἴκου τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_1_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Η ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ

Τήν Τετάρτην, 1ην Νοεμβρίου 2017,  ἐσκυροδετήθη ὁ τροῦλλος τοῦ ὑπεργείου Ἱεροῦ  Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ντόχας. Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγ. Ἰσαάκ καί Ἁγ. Γεωργίου εἶναι ρυθμοῦ σταυροειδοῦς Βασιλικῆς μετά τρούλλου, συνολικῆς ἐπιφανείας 634 τ.μ. καί ὁ τροῦλλος εἶναι ὕψους  17,50 μέτρων καί χωρητικότητος 800 ἀτόμων. Αἱ ἐργασίες μέ τήν βοήθειαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων βαίνουν καλῶς, μέ στόχον ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐπομένου ἔτους.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων

ngg_shortcode_2_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ι. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

Σήμερον, Τετάρτην 6ην Σεπτεμβρίου 2017, ἡ Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων δημοσιεύει τήν ἀξιόλογον μελέτην τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως δρ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, ἡ ὁποία ἀφορᾷ εἰς τήν ἵδρυσιν, λειτουργίαν καί ἀνακαίνισιν τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος , τιμωμένου εἰς τό ὄνομα τῶν Ἁγίων μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

(Τό ἔργον τῆς  ἀνακαινίσεως τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροῦ Ναοῦ, τὸ ὁποῖον ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ νῦν Τυπικάρης Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος, ὡλοκληρώθη τόν Δεκέμβριον τοῦ 2012).

Ἡ μελέτη αὕτη ἔχει ὡς ἕπεται, ἴδε σύνδεσμον:

https://www.dropbox.com/s/7fvrilf0fhu734h/