Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΥΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 9ης /22ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εὑρισκόμενος εἰς Ἰορδανίαν καί εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικήν Ἐπιτροπείαν ἐπαρασημοφόρησε μέ τό παράσημον τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τήν Πρέσβυν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. εἰς Ἰορδανίαν κ. Ναυσικᾶν Κρούστην διά τάς ὑπηρεσίας αὐτῆς πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ἡ παρασημοφόρησις αὕτη ἐγένετο παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰορδανίαν κ. Βασιλείου Μπορνόβα, τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας εἰς Ἰορδανίαν, τοῦ ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἱερέων τῆς Μητροπόλεως.

Συγκεκινημένη ἡ κ. Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν πολύτιμον καί ηὐλογημένην δι’ αὐτήν τιμητικήν διάκρισιν εἰς προσφώνησιν αὐτῆς πλουσίαν εἰς θρησκευτικά, χριστιανικά καί ἐθνικά συναισθήματα ὑπέρ τῆς πατρίδος αὐτῆς καί εἰς τέλειον Ἕλληνα λόγον ὡς συνημμένος ἐμφαίνεται:

 “Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατε,

Σεβαστό Ἱερατεῖο,

Ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Εἶναι μέ ὑπερβάλλουσα πνευματική χαρά, τερπνότητα, ἀγαλλίαση, εὐφροσύνη καί συγκίνηση καί ταπεινό φρόνημα πού δέχομαι αὐτή τήν ὑπέρμετρη τιμή, τήν ὁποία καθομολογῶ θά κρατήσω στήν ψυχή καί στήν καρδιά μου ὡς πολυτιμότατο ἐγκώμιο.

Θά πρέπει νά ἐπισημάνω ὅτι σ’αὐτή τήν πολυετῆ, σ’αὐτή τήν μακρά διπλωματική πορεία τήν πέραν τῶν 30 ἐτῶν, ὅπου κατά τά περίπου ἥμισυ ἔτη αὐτῆς, ὑπηρέτησα ὡς Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας σέ μεγάλο ἀριθμό χωρῶν, ἔχω δεχθεῖ ἐγκώμια καί ἐπαίνους γιά τό ἔργο πού, σύν Θεῷ, ἔχω ἐπιτελέσει καί τό λέω αὐτό ταπεινοφρόνως.  Ἡ τιμή ὅμως αὐτή πού μοῦ γίνεται σήμερα εἶναι ἡ πλέον βαρυσήμαντη καί ἡ πλέον διακεκριμμένη. 

Εἶναι σημαντικό νά ὑπογραμμίσω ἐπίσης ὅτι τεταγμένη στήν Διπλωματική ὑπηρεσία τῆς χώρας μου, ἔπραξα καί κατά τήν διάρκεια τῆς παρούσας θητείας μου, τό ἅπαν γιά τήν ἔτι περαιτέρω ἐνίσχυση τῶν σχέσεων Κύπρου-Ἰορδανίας, σχέσεις οἱ ὁποῖες ἤχθησαν κατά γενική παραδοχή, στό ὑψηλότερο δυνατό ἐπίπεδο τά τελευταῖα αὐτά χρόνια.   Ἐπιστέγασμα ὅλου του ἐπιτελεσθέντος ἔργου ἦταν οἱ δύο ἐπισκέψεις στήν Κύπρο τοῦ Ἰορδανοῦ Βασιλέως, ἤτοι τό 2016 καί στίς ἀρχές τοῦ τρέχοντος ἔτους, οἱ ὁποῖες ἐκτιμήθηκαν τά μέγιστα ἀπό τήν χώρα μου.  Θά πρέπει νά ὑπογραμμίσω ὅτι  συμπληρώνω τήν ἐδῶ θητεία μου μέ βαθύτατη ἱκανοποίηση καί εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός τόν Πανάγιο Θεό γιά τήν συνεχῆ βοήθεια καί συμπαράστασή Του στό ὅλο ἐπιτευχθέν ὑπ’ ἐμοῦ ἔργο, ἀναγνωρίζοντας ὅτι ἄνευ αὐτῆς τῆς θείας βοήθειας, οὐδέν δυνάμεθα νά πράξουμε.   Νά ἐνθυμηθοῦμε ἐδῶ τήν σχετική ρήση τοῦ Κυρίου μας ὅτι «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».

Θά πρέπει νά ἐπισημάνω ταυτόχρονα ὅτι ἡ σημερινή τιμή πού μοῦ γίνεται, γιά τήν ὁποία σᾶς εὐχαριστῶ ὑπερμέτρως Μακαριώτατε, πληροῖ τήν ψυχή μου, μέ ὅ,τι ὡραιότερο καί ὅ,τι πολυτιμότερο.  Εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁ Μεγαλοδωρος, ὁ Δωρεοδότης Κύριός μας νά ἐπιδαψιλεύει τίς εὐλογίες Του στό Πανίερο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ὑπό τήν πεφωτισμένη ἡγεσία Σας Μακαριώτατε, ὡς ἐπίσης καί στήν ἐδῶ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ὑπό τήν συνετή ἡγεσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρός Χριστοφόρου.  Εὔχομαι καί προσεύχομαι ἐπίσης ὁ Κύριός μας νά φωτίζει ὅλους μας, νά εἶναι ὁ βίος μας βίος κατά Χριστόν, νά εἶναι ἡ πολιτεία μας πολιτεία εὐάρεστος σέ Ἐκεῖνον.  Εἴθε μοναδική μέριμνά μας νά εἶναι ἡ ἄσκηση τῆς ἀρετῆς καί τό φρόνημα τοῦ πνεύματος, πού εἶναι ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «Ζωή καί Εἰρήνη», προσδοκώντας καί ἐλπίζοντας στήν Θεία ἐπιβράβευση καί στήν Θεία μισθαποδοσία.  Παραμένουμε μέ αὐτή τήν ἑδραία ἐλπίδα, τήν ὁποίαν ἐναποθέτουμε στόν Πολυέλαιο καί Πολυεύσπλαχνο Κύριό μας, ἡ ὁποία ἐλπίδα, ἡ ἐπί Θεόν ἐλπίδα, ὅπως παρατηρεῖ σοφῶς ὁ Χρυσορρήμων Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, εἶναι «Ἀθάνατος καί Ἄτρεπτος».

Θά πρέπει νά προσθέσω ὅτι παραμένω ἰδιαίτερα συγκινημένη μέ τήν σημερινή τιμητική διάκριση, σκεπτόμενη ἐπίσης τούς ἄρρηκτους καί ἰσχυρούς, ἱστορικούς καί πνευματικούς δεσμούς οἱ ὁποῖοι συνέχουν τό Πάνσεπτο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων μέ τήν Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, δεσμοί οἱ ὁποῖοι ἑδράζονται ἐπί τοῦ ἀφάτου, ἀνεκτιμήτου καί ἀνεξαντλήτου πλούτου τῆς καθαγιασμένης Ὀρθοδοξίας.

Μακαριώτατε, συμπληρώνοντας θεωρῶ ἐνδεδειγμένο νά σημειώσω καί τά ἑξῆς:

Μέ τήν ἐπί Θεόν ἐλπίδα παραμένουμε καί στό ἐθνικό ἐπίπεδο, ὡς δοκιμαζόμενος Κυπριακός Ἑλληνισμός, καθώς ὁδεύομεν τήν σταυρική πορεία τῆς τουρκικῆς κατοχῆς τά τελευταῖα 44 χρόνια.  Καθώς αἴρομεν τόν σταυρό τῆς Κύπρου, ἐνατενίζομεν μέ ἀκλόνητον καί μέ ἑδραία τήν πίστιν πρός τόν Ἐσταυρωμένο Κύριό μας καί στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, βαθύτατα πεπεισμένοι ὅτι θά βροῦμε ἐνίσχυση καί δαψιλεία οἰκτιρμῶν.  Καθότι ὅπως βεβαιοῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν τίς καθ’ ἡμῶν;».

 «Τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καί ἑδραῖοι», γιά νά χρησιμοποιήσω τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, μποροῦμε νά προσβλέπουμε στήν ἐθνική δικαίωση καί τήν ἀνάσταση τῆς αἱμασσούσης καί ἐσταυρωμένης Κύπρου.  Μέ αὐτούς τούς λόγους πού συνιστοῦν ὑψιπετῆ καί μύχιο πόθο ψυχῆς, συμπληρώνω, εὐχαριστώντας σας καί πάλι Μακαριώτατε ἐκ βάθους ψυχῆς.  Εὐχαριστίες διαβιβάζω καί στόν Σεβασμιώτατο πατέρα Χριστοφόρο καί σέ ὅλους τους σεπτούς πατέρες μέ ἰδιαίτερη μνεία στούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, ὅπου παρευρισκόμουν γιά τόν τακτικό ἐκκλησιασμό μου καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἐδῶ θητείας μου”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η Α.Θ.Μ. ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΑΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 2ας/ 15ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς ἐκδήλωσιν ὀργανωθεῖσαν εἰς τήν αἴθουσαν τῆς ἐν Ἀμμάν Μητροπόλεως τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τῆς Γενικῆς Διευθυντρίας τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν, Μαδηβάν καί Φχές κ. Σουχέρ Μπετζάλι, ἀπένειμε βραβεῖα καί συμβολικήν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν εἰς μαθητάς τῶν ὡς ἄνω σχολείων, διακριθέντας εἰς μαθητικάς ἐπιδόσεις, ἀλλά καί εἰς ἐπιτεύγματα ἐργασιῶν ἐρεύνης εἰς ἐργαστηρια.

Εἰς ἐκτίμησιν τοῦ ἔργου τῆς Διευθυντρίας ἀπένειμε αὐτῇ εἰκόνα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ἐκείνη δέ ἀπένειμε ἐξ ὀνόματος τῶν σχολείων πίνακα ζωγραφισθέντα ὑπό μαθητρίας τῶν σχολείων τούτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΕΙΣ ΚΑΡΑΚ

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 2ας/ 15ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνεκαινίασε τήν ἔναρξιν Ἀθλητικῆς Ἀκαδημίας εἰς τήν περιοχήν τῆς πόλεως Κάρακ – ἀρχαίας Κυριακουπόλεως τῆς Νοτίου Ἰορδανίας.

Ἡ Ἀκαδημία αὕτη ἱδρύθη εἰς τό πλαίσιον τῆς «Πρωτοβουλίας» τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, προτάσει τοῦ Μακαριωτάτου, ἐπιβλέψει τῆς Διευθυντρίας τοῦ γραφείου τοῦ Πατριαρχείου κ. Οὐαφάα Κσούς καί εἰς ἔκτασιν πέντε στρεμμάτων, τήν ὁποίαν ἐδώρησεν ὁ Ὑπουργός Δημοσίων Ἔργων τῆς Ἰορδανίας κ. Σάμη  Χάλασα.

Εἰς τήν ἔκτασιν ταύτην ἔχουν ἀνεγερθῆ ἤδη αἱ πρῶται κτιριακαί ἐγκαταστάσεις καί θά διαμορφωθοῦν καταλλήλως οἱ χῶροι δι᾽ ἀθλητικάς δραστηριότητας νέων τοῦ ποιμνίου ἡμῶν, ἀλλά καί τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καί τοῦ θρησκεύματος τοῦ Ἰσλάμ.

Εἰς τήν ἐναρκτήριον τελετήν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε διά τήν συμβολήν αὐτοῦ εἰς τό ἔργον τοῦτο τόν Ὑπουργόν κ. Χάλασα, ἐπιδίδοντα ζωγραφικόν πίνακα ἐπί ὑάλου, ἐπαρασημοφόρησε δέ τόν πρῴην βουλευτήν κ. Φάρες Ἰμβραήμ διά τήν συμβολήν αὐτοῦ καί ἀπένειμε εἰκόνας τῆς Θεοτόκου εἰς τούς ἰδιαιτέρως συμβαλόντας διά τήν προώθησιν τοῦ ἔργου τούτου. Ἐπίσης ἐπέδωσεν ἀνάγλυφον τοῦ Χάραμ Σαρίφ εἰς τούς ἀρχιτέκτονας ἀνήκοντας εἰς τό θρήσκευμα τοῦ Ἰσλάμ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου εἰς τήν κα Οὐαφάα Κσούς καί εἰς τούς χορηγούς τοῦ ἔργου ἐκ Μονάχου τῆς Γερμανίας κ. Σβέν καί τήν συζύγου αὐτοῦ κ. Νίναν.

Μετά τήν ἐναρκτήριον ἐκδήλωσιν ταύτην παρετέθη γεῦμα εἰς ξενοδοχεῖον τῆς πόλεως.

Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος ὁ Μακαριώτατος μεταξύ ἄλλων εἶπεν εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ:

«Συνεκεντρώθημεν σήμερον ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐγκαινίων τῆς Νέας Ἀθλητικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Κάρακ, καί θά ἠθέλαμε νά εὐχαριστήσωμεν πάντας ἡμᾶς διά τήν παρουσίαν σας ἐδῶ. Ἑορτάζομεν τήν ὑλοποίησιν ἑνός μοναδικοῦ ἔργου, ἑνός ἀθλητικοῦ κέντρου, τό ὁποῖον θά ἐξυπηρετῇ τόσο τόν ἁπλόν λαόν ὅσον καί τούς ἀθλητάς καί τό ὁποῖον στοχεύει 1. εἰς τό νά ἐνθαρρύνῃ τούς νέους νά παραμείνουν εἰς τάς ἑστίας αὐτῶν διά τῆς ἀναπτύξεως νέων εὐκαιριῶν καί προοπτικῶν διά τό μέλλον.  Καί 2, νά ἐξυπηρετήσῃ ἀπό κοινοῦ τάς χριστιανικάς καί μουσουλμανικάς κοινότητας, αἱ ὁποῖαι ζοῦν ἐπί πολλά ἔτη ὡς μίαν οἰκογένειαν ὑπό τήν κυριαρχίαν τοῦ Χασημιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας.

Ὁ ἀθλητισμός εἶναι μία παγκόσμιος γλῶσσα, ἡ  ὁποία δέν κάμει διακρίσεις. Ὁ ἀθλητισμός ἑνώνει τούς ἀνθρώπους, ἐξομαλύνει κάθε κοινωνικόν, θρησκευτικόν, πολιτικόν καί οἰκονομικόν χάσμα καί διαμορφώνει κοινόν ἔδαφος διά νέας φιλίας καί νέα ἐπιτεύγματα.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Μήτηρ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἡ πολιτιστική μήτηρ τῆς γῆς ταύτης, εἶναι εὐγνώμων πρός τόν Παντοδύναμον Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐπέτρεψε καί ηὐλόγησε τήν ἵδρυσιν τοῦ ἀθλητικοῦ κέντρου τούτου,  τό ὁποῖον ἀποτελεῖ εὐλογίαν διά τήν φιλτάτην Ἡμῖν Ἰορδανίαν καί τόν λαόν αὐτῆς, καί ἀφορμήν καί ἰσχυρόν κίνητρον διά τήν μελλοντικήν ὑλοποίησιν παρομοίων τοιούτων ἔργων, τά ὁποῖα θά ὡφελήσουν πολύ τήν περιοχήν καί θά διαφυλάξουν τόν πολυπολιτισμικόν, πολυεθνικόν, πολυθρησκευτικόν χαρακτῆρα αὐτῆς.

Πληρούμεθα δι’ αἰσθημάτων βαθυτάτης εὐγνωμοσύνης πρός τήν Α. Ἐξοχότητα τόν Ὑπουργόν κ. Σάμη Χάλασα, ὁ ὁποῖος παρεχώρησεν αὐτήν τήν γῆν εἰς τό  Πατριαρχεῖον, χάριν τοῦ κοινωνικοῦ ὀφέλους τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Κάρακ, καί διά τό ὅραμα τό ὁποῖον εἶχε. Εἴμαστε ἐπίσης βαθύτατα εὐγνώμονες πρός τούς συμβαλόντας γερμανούς χορηγούς τῆς LandsAid, οἱ ὁποῖοι συνεργάσθηκαν μεθ’ ἡμῶν καί παρηκολούθησαν τήν ὑλοποίησίν του.

Μολονότι τό ἔργον τοῦτο ἀναπτύσσει μεγάλας φιλοδοξίας, πιστεύομεν σθεναρῶς ὅτι θά καλύψῃ πρακτικῷ τῷ τρόπῳ τάς κοινωνικοοικονομικάς ἀνάγκας τῆς περιοχῆς.  Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι τό ἔργον τοῦτο θά καλύψῃ τάς ἀνάγκας τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ, ἰδιαιτέρως τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι προσδοκοῦν νά ἔχουν ἀληθινάς εὐκαιρίας μαθήσεως καί τήν ἐλπίδα διά προσωπικήν ἀνάπτυξιν καί προκοπήν εἰς τήν πατρίδα αὐτῶν.  Μοναδική πρόθεσίς μας ὡς Πατριαρχεῖον πρέπει νά εἶναι νά ἐξυπηρετήσωμεν τό κοινόν καλόν αὐτῆς τῆς κοινότητος.

Θά ἠθέλαμε ἰδιαιτέρως νά ὑποβάλωμεν τόν σεβασμόν καί τάς εὐχαριστίας Ἡμῶν  πρός τήν Α. Ὑψηλότητα τόν Βασιλέα Abdullah II, τοῦ Ὁποίου ἡ ἀφοσίωσις εἰς τήν εὐημερίαν ὅλων τῶν κατοίκων τοῦ Χασημιτικοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας εἶναι γνωστή καί ἐμπνέει ὅλους. Ἀναγνωρίζομεν ἐπίσης τήν ὑποστήριξιν τῆς Αὑτοῦ Βασιλικῆς Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκιπος Γκάζη, δίχως τήν ἀδιάκοπον προσοχήν καί φροντίδα τοῦ Ὁποίου τό ἔργον τοῦτο δέν θά εἶχε ἔλθῃ εἰς πέρας.

Εἴθε  ὁ Θεός νά εὐλογήσῃ τό   ἔργον τοῦτο καί πάντας τούς ἐμπλεκομένους  εἰς  αὐτό, καί νά εὐλογῇ τόν λαόν τῆς φιλτάτης Ἡμῶν Ἰορδανίας».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΝΑΡΞΙΣ TΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 1ης /14ης Σεπτεμβρίου 2018, ἑορτῆς καί τῆς ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἤρξατο ἡ λειτουργία τῆς ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερατικῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς διά τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, παρουσίᾳ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας,  τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Δραγουμανεύοντος καί Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τοῦ πνευματικοῦ τῆς Σχολῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ, τῶν καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν, παλαιῶν καί νέων.

Πρός τό τέλος τῆς τελετῆς ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε Πατρικαῖς συμβουλαῖς καί νουθεσίαις πρός τούς μαθητάς, ἵνα ἐπιδιώκωσιν νά ἀριστεύωσιν εἰς τά μαθήματα αὐτῶν καί νά ἐγκλιματισθῶσιν πρός τήν ζωήν τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἵνα ὦσι ἕτοιμοι εἰς τό μέλλον, ἐάν ὁ Θεός καλέσῃ αὐτούς, νά φανοῦν ἀντάξιοι διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Μετά τήν τελετήν ὁ Σχολάρχης ἐδεξιώθη πάντας εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς καί ἔδειξε τάς νέας ἀνεκαινισμένας αἰθούσας διά τάς τάξεις τῶν μαθητῶν εις τόν α΄ ὄροφον τοῦ κτιρίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ

Τήν Κυριακήν, 20ήν Αὐγούστου/ 2αν Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη εἰς τόν ἀρχαῖον ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Στέγης Κακοπετριᾶς, συλλειτουργοῦντος Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Νεκταρίου, Ἱερέων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν συμπροσευχομένων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, ψαλλόντων χορῳδιῶν τῶν νέων ἑλληνιστί καί ἀραβιστί.

Τό Συλλείτουργον τοῦτο ἐτελέσθη, ἵνα εὐλογήσῃ τάς κατασκηνώσεις, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου εἰς Κακοπετριάν καί εἰς τάς ὁποίας συμμετέχουν 100 νέοι καί νέαι, 20 ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, 20 ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, 20 ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί 20 ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συμφώνως πρός τήν ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, ὀνομασθεῖσαν «Πρωτοβουλία».

Τήν προηγουμένην, Σάββατον, 19ην Αὐγούστου/ 1ην Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, διαμείνας εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν, παρεκάθισεν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας εἰς Κακοπετριάν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὅσον καί ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁμιλήσαντες, ὑπεγράμμισαν τήν σημασίαν τῆς κατασκηνωτικῆς διαμονῆς καί συνεργασίας τῶν νέων τῶν τεσσάρων ἀρχαίων Ἐκκλησιῶν διά τήν μελλοντικήν αὐτῶν συνεργασίαν ὡς Ὀρθοδόξων ἐν κοινωνίᾳ Χριστοῦ διά μίαν ἐπαξίαν Χριστιανικήν μαρτυρίαν εἰς τόν κόσμον.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε, διά τούς Προκαθημένους, τάς συνοδείας αὐτῶν καί ὅλους τούς νέους, γεῦμα, διαρκοῦντος τοῦ ὁποίου ἐψάλησαν τροπάρια καί ᾄσματα εἰς ἀτμόσφαιραν χαρᾶς καί εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

(ἐπισυνάπτεται φωτογραφικόν ὑλικόν, πηγή Ἐκκλησία τῆς Κύπρου).
O ΔΙΑΚΟΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 3ην/16ην Αὐγούστου 2018, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ πρό δύο ἡμερῶν ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου νεοχειροτονηθείς διάκονος π. Γεώργιος (Χάντερ) Μπαράμκη, διά νά ὑποβάλῃ τά σέβη αὐτοῦ εἰς τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐνθέρμως τόν νοχειροτονηθέντα π. Χάντερ εὐλογῶν καί νουθετῶν αὐτόν διά λόγων Πατρικῶν, ἀφορώντων τήν νέαν διακονίαν αὐτοῦ εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν διά προστασίαν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης, τῆς ὁποίας τήν Κοίμησιν θά ἑορτάσῃ ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν καί Ἱερατικά βιβλία διά τήν πνευματικήν αὐτοῦ κατάρτισιν καί πρόοδον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Τό Σάββατον, 15ην/28ην Ἰουλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ ἐγκατάστασις τοῦ διά Συνοδικῆς ἀποφάσεως διωρισθέντος Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βορείου Ἰορδανίας μέ ἕδραν τήν πόλιν Ἴρμπετ Ἀρχιμανδρίτου π. Ραφαήλ.

Ἡ ἐγκατάστασις αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἴρμπετ, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, τοῦ ἐγκαθισταμένου Ἀρχιμανδρίτου Ραφαήλ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν βορείῳ Ἰορδανίᾳ, τῶν ἐφημερίων τῆς πόλεως Ἴρμπετ Πρεσβυτέρου π. Ἀμπντάλλα καί Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς ἐνορίας ἀραβιστί καί ἑλληνιστί καί μετέχοντος πολλοῦ λαοῦ, προσευχομένου καί δεομένου ὑπέρ τοῦ ἐγκαθισταμένου νέου ποιμένος αὐτῶν.

Πρός τόν Ὀρθόδοξον λαόν τοῦτον ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἑλληνιστί, ὡς ἕπεται:

«Πρεσβύτερος τούς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ, ὁ συμπρεσβύτερος καί μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὁ καί τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός, ποιμάνατε τό ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ μή ἀναγκαστῶς, ἀλλ᾽ ἑκουσίως, μηδέ αἰσχροκερδῶς, ἀλλά προθύμως, μήδ᾽ ὡς κατακυριεύσαντες τῶν κλήρων, ἀλλά τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου», (Α´ Πέτρου 5, 1-3), παραγγέλλει τοῖς πρεσβυτέροις ὁ Ἀπόστολος Πέτρος.

 Ὁσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα π. Ραφαήλ,

 Ἡ ἁγία καί Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ᾽ ὄψιν τήν ἐπί σειράν ἐτῶν εὐδόκιμον διακονίαν σου ἐν τῷ ἱερῷ προσκυνήματι τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου ἐν Βηθλεέμ, ὡς καί τήν μετά θείου ζήλου ποιμαντικήν σου δραστηριότητα, ἥν ἀνέπτυξας, διωρίσατο ὑμᾶς τῇ Ἡμετέρᾳ Πατριαρχικῇ καί Πατρικῇ εἰσηγήσει Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον ἐν τῷ βορείῳ Χασιμιτικῷ Βασιλείῳ τῆς Ἰορδανίας μέ ἕδραν τήν μεγαλόπολην Ἴρμπετ.

 Τήν νέαν ταύτην ποιμαντικήν διακονίαν ἐν τῷ ἀμπελῶνι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἁγίας παμμήτορος τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησίας, καλεῖσαι νά ἀναλάβῃς ἀκούων εἰς τούς λόγους τοῦ κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Πέτρου λέγοντος «καί τίς ὁ κακώσας ὑμᾶς, ἐάν τοῦ ἀγαθοῦ μιμηταί γένησθε;», (Α´ Πέτρ. 3,13).

 Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι «ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι», (Ματθ. 9,37) ἀφ᾽ ἑνός· «καί ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καί ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τόν λόγον [τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου] καί ἄκαρπος γίνεται», (Ματθ. 13,22) ἀφ᾽ ἑτέρου, ὡς καταδεικνύουν καί τά σημεῖα τῶν καιρῶν.

 Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ἔχουσα πρῶτον αὐτῆς Ἱεράρχην, τόν ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χειροτονηθέντα, ἅγιον ἀπόστολον Ἰάκωβον τόν Ἀδελφόθεον καί λαχοῦσα τόν κλῆρον τῆς πνευματικῆς αὐτῆς δικαιοδοσίας ἐν τῇ Γῇ τῆς Ἐπαγγελίας ἑκατέρωθεν τῶν ρείθρων τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, οὐκ ἐπαύσατο εὐαγγελίζεσθαι τήν σταυρικήν καί κενωτικήν καί θυσιαστικήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἀκούουσα καί πάλιν εἰς τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου λέγοντος· «εἰς τοῦτο γάρ ἐκλήθητε, ὅτι καί Χριστός ἔπαθεν ὑπέρ ὑμῶν ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ. Ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι Αὐτοῦ, ὅς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδώρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει παρεδίδου δέ τῷ κρίνοντι δικαίως· ὅς τάς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι Αὐτοῦ ἐπί τό ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε, (Α´ Πέτρ. 2, 21-24).

 Ἀδιάψευστα μαρτύρια καί τεκμήρια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν τά εἰς τά σπλάγχνα τῆς εὐλογημένης γῆς τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας φυλασσόμενα διά μέσου τῶν αἰώνων καί τά νῦν ἀναδεικνυόμενα Ἑλληνορθόδοξα μνημεῖα ὡς καί αἱ ζῶσαι Χριστιανικαί καί δή Ἑλληνορθόδοξοι Κοινότητες, αἱ ὁποῖαι ἀπολαμβάνουν τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς αὐτῶν ταυτότητος, ἀλλά καί τῆς πλήρους ἐλευθερίας ἐξασκήσεως τῶν λατρευτικῶν αὐτῶν ἀναγκῶν. Τήν ἀλήθειαν ταύτην μαρτυροῦν οἱ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ (Ἴρμπετ) καί τοῖς περιχώροις αὐτῆς διαβιοῦντες, Χριστιανοί ἐν ἁρμονίᾳ τῶν ἑτεροθρήσκων συμπολιτῶν αὐτῶν.

 Ἡ γεραρά Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης, ἡ ἀναδειχθεῖσα ὑπό τῆς θείας προνοίας φύλαξ καί λειτουργός τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί διάκονος τοῦ Χριστιανικοῦ ποιμνίου ἡμῶν συνεχίζει τήν ἀποστολήν αὐτῆς, στοιχοῦσα εἰς τό τοῦ θείου Παύλου παράγγελμα τῷ μαθητῇ αὐτοῦ Τιμοθέῳ λέγοντος: «σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον», (Β´ Τιμ. 4,5).

 Σύ δέ λοιπόν, πάτερ Ραφαήλ, γνήσιον τέκνον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος πληροφόρησον, δηλαδή φέρε εἰς πλῆρες καί αἴσιον πέρας, τῆς διακονίας, ἡ ὁποία σοῦ ἀνετέθη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Πολλαπλασίασον τό ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δοθέν σοι τάλαντον τοῦ οἰκονόμου τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, συνεχίζων τό θεάρεστον ποιμαντικόν ἔργον τοῦ προκατόχου τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, «τύπος γινόμενος τοῦ ποιμνίου», (Α´ Πέτρ. 5,3).

 Τούς δέ συμπρεσβυτέρους σου τίμησον «ὡς συνέδριον Θεοῦ καί σύνδεσμον τῶν ἀποστόλων» (Ἁγ. Ἰγνάτιος) «Ἱερωσύνη γάρ ἐστι, τό πάντων ἀγαθῶν ἐν ἀνθρώποις ἀναβεβηκός· ἧς ὁ καταμανείς, οὐκ ἄνθρωπος ἀτιμάζει, ἀλλά Θεόν καί Χριστόν Ἰησοῦν, τόν πρωτότοκον καί μόνον τῇ φύσει τοῦ Πατρός Ἀρχιερέα. Πάντα οὖν ὑμῖν μετ᾽εὐταξίας ἐπιτελείσθω ἐν Χριστῷ. Οἱ λαϊκοί τοῖς διακόνοις ὑποτασσέσθωσαν. Οἱ διάκονοι τοῖς πρεσβυτέροις· οἱ πρεσβύτεροι τῷ Ἐπισκόπῳ· ὁ Ἐπίσκοπος τῷ Χριστῷ, ὡς αὐτός τῷ Πατρί», παραγγέλλει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. (ΒΕΠ, τόμος 2ος σελίς 315).

 Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐν Χριστῷ εὐταξίαν συνιστᾷ ἡ μέριμνα τοῦ Πνευματικοῦ Ποιμένος καί μάλιστα τῶν προεστώτων Πρεσβυτέρων, πρός τούς ὁποίους ὁ θεῖος Παῦλος λέγει «τό δέ καλόν ποιοῦντες μή ἐκκακῶμεν· καιρῷ γάρ ἰδίῳ θερίσομεν μή ἐκλυόμενοι. ῎Αρα οὖν ὡς καιρόν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τό ἀγαθόν πρός πάντας, μάλιστα δέ πρός τούς οἰκείους τῆς πίστεως», (Γαλ. 6, 9-10).

 Εἰς τοῦτο πράγματι διεκρίθησαν πάντες οἱ ἅγιοι καί δή μάρτυρες τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἡ σήμερον τιμωμένη ἁγία μάρτυς Ἰουλίττα μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Κηρύκου, οἵτινες ἀνεδείχθησαν «ἀστέρες φαιδροί ἐν τῷ στερεώματι τῆς Ἐκκλησίας, φωταγωγοῦντες τήν γῆν τοῖς θαύμασιν αὐτῶν» κατά τόν μελῳδόν.

 Αὐτούς καί ἡμεῖς ἱκετεύσωμεν, ἵνα πρεσβεύουσιν μετά τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δωρηθῆναι ὑμῖν, πάτερ Ραφαήλ, Πνεῦμα ἡγεμονικόν καί Ποιμαντικόν, ἡμῖν δέ ἔλεον καί εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τῷ δέ σεβαστῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Ἀμπντάλλα σύν τῷ οἰκῳ Αὐτοῦ καί τῷ Χασιμιτικῷ Βασιλείῳ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Ἰορδανίας δύναμιν, ὑγιείαν κατ᾽ ἄμφω καί μακροημέρευσιν ἐπ᾽ ἀγαθῷ πάντων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ταύτης καί ὑπέρ τῆς διαφυλάξεως τῶν ἱερῶν τόπων καί δή τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, τῶν τελούντων ὑπό τήν Βασιλικήν Αὐτοῦ κουστωδίαν.

 Καί νῦν, Ὁσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα Πάτερ Ραφαήλ, λάβε τόν Τίμιον τοῦ Κυρίου Σταυρόν, τό ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου, ἵνα ἐν αὐτῷ καί δι᾽ αὐτοῦ κατευθύνῃς τά βήματα τοῦ ποιμνίου σου πρός ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, Ἀμήν”.

καί ἀντεφώνησε ὁ Πατριαρχικός Ἐπιτροπος Ἀρχιμανδρίτης Ραφαήλ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα.

Ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μέ αἰσθήματα βαθείας τιμῆς,ὀφειλομένου σεβασμοῦ καί πνευματικῆς χαρᾶς Σᾶς  ὑποδεχόμαστε σήμερα στό Ἴρμπεντ, τήν ἕδρα τῆς Πατριαρχικῆς Περιφερείας Βορείου Ἰορδανίας μέ τό Εὐαγγελικό «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» καί μέ τούς λόγους τοῦ  μεγαλοφωνωτάτου προφήτου Ἡσαΐου: «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά».

 Ἡ παρουσία Σας ἀποτελεῖ γιά μᾶς μεγάλη εὐλογία, διότι  ἔρχεσθε ἀπό τήν ἁγία πόλη τῆςἹερουσαλήμ κομίζοντάς μας τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί ὅλων τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἡ εὐλογημένη παρουσία Σας μᾶς ἐνδυναμώνει, μᾶς στηρίζει καί παράλληλα δηλώνει τήν ἑνότητα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Μακαριώτατε, ἐξομολογητικῶς σᾶς ἀναφέρω, ὅτι ὑπακούοντας στή σεπτή ἐντολή Σας κατόπιν καί ἀποφάσεως τῆς περί Ὑμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου ἦλθα στόν εὐλογημένο αὐτό τόπο ἐπαναλαμβάνοντας τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ «διακονῆσαι αὐτός ἐλήλυθα». Ἤλθα γιά νά διακονήσω τό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ ποιμνίου καί νά προσφέρω ἁπλόχερα τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἦλθα γιά νά ζήσω τίς χαρές καί τίς λύπες τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἐλεύσεώς μου στόν εὐλογημένο αὐτό τόπο αἰσθάνθηκα οἰκεῖος. Βρῆκα πόρτες καί καρδιές ἀνοιχτές. Βρῆκα εὐλογημένους ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀθορύβως ἀγωνίζονται γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ποιμνίου καί οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ ἀγκάλιασαν καί μέ περιέβαλλαν μέ ἀγάπη. Βρῆκα εὐλαβεῖς ἀνθρώπους πού σέβονται καί τιμοῦν τόν ἱερό κλῆρο. Κυρίως ὅμως βρῆκα παιδιά, νέους καί νέες πού ἀγαποῦν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Αὐτό τόν ἱερό κλῆρο καί τόν περιούσιο λαό τοῦ Θεοῦ, Μακαριώτατε, ἦλθα γιά νά διακονήσω καί θά εἶμαι δίπλα του καί θά προσεύχομαι ὁ Θεός νά τοῦ χαρίζει ὑγεία, δύναμη καί κάθε ἀγαθό.

Αὐτή τήν ἱερή στιγμή καί ἑνώπιόν Σας τούς καλῶ ὅλους νά ἐργασθοῦμε ἀπό κοινοῦ, γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας. Καλῶ τούς Ἱερεῖς, τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μας Συμβουλίων, τούς Ἱεροψάλτες μας, τούς λαϊκούς συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας, ἄνδρες καί γυναῖκες, τούς ὑπευθύνους τῆς Νεότητος καί τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τούς Προσκόπους καί ὅλους, ὅσοι ἐργάζονται στήν Ἐκκλησία καί τούς παρακαλῶ μέ τόν ἴδιο ζῆλο νά συνεχίζουν τό ἔργο τους.

Ὅλοι μέσα στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά συμμετέχουν καί νά ἀξιοποιοῦνται μέ τά χαρίσματα πού τούς ἔχει δώσει ὁ Θεός. Μαζί τους γίνεται σήμερα μιά νέα ἀρχή στή διακονία τῆς Περιφερείας μας. Μόνος μου δέν θά μπορέσω νά κάνω τίποτε. Ὅλοι μαζί θά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε. Γι᾿ αὐτό τούς θέλω μαζί μου Κληρικούς καί λαϊκούς συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας, ζητῶ τίς προσευχές τους καί τή συναντίληψη, τή συνδρομή καί τή συνεργασία.

Αἰσθάνομαι βαθύτατη τήν ἀνάγκη, νά ἀπευθύνω θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους, ὅσοι βρίσκονται σήμερα στόν ἱερό αὐτόν χῶρο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Πρός τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑπεβλήθησαν στόν κόπο νά ἔρθουν γιά νά συμμετάσχουν στήν ἔναρξη τῆς νέας μου διακονίας. Τούς ἱερεῖς, τίς χορωδίες, τούς νέους καί τίς νέες, τούς προσκόπους καί ὅλους ἐσᾶς, σᾶς εὐχαριστῶ καί σᾶς παρακαλῶ νά προσεύχεστε γιά τήν ἀναξιότητά μου.

Ἐπίσης θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλες τίς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας, οἱ ὁποῖες συμμετέχουν μαζί μας ἀπό νωρίς τό πρωί. Καί δοξάζουμε τό Θεό γιά τήν εὐλογία τῆς ἀσφαλείας στήν εὐλογημένη πατρίδα μας, ὀφειλομένη στή σοφή Χασιμιτική ἡγεσία ὑπό τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα Ἀμπντουλλάχ Μπίν Ἀλ Χουσάϊν.

 Μακαριώτατε.

Ἰδιαίτερως Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, γιά τήν ἐμπιστοσύνη Σας στό πρόσωπό μου, γιά τίς πατρικές Σας συμβουλές, γιά τήν στοργική Σας ἀγάπη καί Σᾶς παρακαλῶ πολύ νά προσεύχεσθε νά ἐπιτελῶ τά καθήκοντά μου μέ φόβο Θεοῦ.

Ζητῶ τήν Πατριαρχική Σας εὐλογία καί υἱϊκῶς ἐκ βαθέως εὔχομαι ὁ Τριαδικός Θεός νά Σᾶς χαρίζει ἐπί ἔτη πολλά ἀκαταπόνητη ὑγεία, μέ θερμουργό πίστη καί Σταυροαναστάσιμο φρόνημα, ὥστε, καθοδηγούμενος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, νά ὁδηγεῖτε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τοῦ παλαιφάτου Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων σέ διαρκῆ πνευματική καρποφορία καί νά ἀκτινοβολεῖτε στή σύγχρονη ἐποχή τό Φῶς τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως”.

Ἅμα τῇ ἀπολύσει, ὁ λαός λαβών τό ἀντίδωρον ἠσπάσθη τήν χεῖρα τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἠκολούθησε συγκέντρωσις εἰς τήν αἴθουσαν διά τό κέρασμα.

Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη μεσημβρινή τράπεζα εἰς ἑστιατόριον τῆς πόλεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου. Διαρκούσης τῆς τραπέζης ταύτης ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως ἑλληνιστί:

«Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος ἀποστυγνοῦντες τό πονηρόν κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφείᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι», (Ρωμ. 12, 9-10). μηδενί κακόν ἀντί κακοῦ ἀποδιδόντες· προνοούμενοι καλά ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων· εἰ δυνατόν, τό ἐξ ὑμῶν μετά πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες (Ρωμ. 12, 17-18), παραγγέλλει ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἀγαπητοί καί Σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

ἀξιότιμοι κυρίαι καί κύριοι,

Εὐχαριστοῦμεν τόν ἅγιον καί πανοικτίρμονα Θεόν, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἠξίωσεν νά τελέσωμεν τήν θείαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐπί τῇ εὐλογημένῃ ταύτῃ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ νέου Πατριαρχικοῦ ἡμῶν Ἐπιτρόπου, ἐν τῇ μεγαλουπόλει τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας Ἴρμπετ, καί τῶν περιχώρων, Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ραφαήλ.

Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως, διότι ἡ ποιμαντική φροντίς καί μέριμνα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐν τῇ πνευματικῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ ἑκατέρωθεν τῶν ρείθρων τοῦ Ἰορδάνου συνεχίζεται ἄνευ τινός προσκόμματος. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν τῶν θρησκευτικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, τῶν ὁποίων ἀπολαμβάνουσιν ὅλαι αἱ θρησκευτικαί καί δή Χριστιανικαί Κοινότητες ἐν τῷ Χασιμιτικῷ Βασιλείῳ τῆς Ἰορδανίας.

Ἡ ἀποστολή τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου, δηλονότι τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἐρείδεται ἐπί τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου λέγοντος: «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου» καί «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν», (Ματθ. 22, 37-39).

Ὁ ἀγαπῶν τόν Θεόν «ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ» δέν δύναται παρά νά ἀγαπᾷ καί τόν πλησίον αὐτοῦ, δηλαδή τόν συνάνθρωπόν του, ὡς κηρύττει καί ὁ θεῖος Παῦλος: «Προνοούμενοι καλά ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων· εἰ δυνατόν τό ἐξ ὑμῶν μετά πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες», (Ρωμ. 12,18).

Τήν μετά πάντων τῶν ἀνθρώπων εἰρήνευσιν εὐαγγελίζονται καί κηρύττουν τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα μετ᾽ αὐτοθυσίας καί αὐταπαρνήσεως διακονεῖ διά μέσου τῶν αἰώνων τό μοναστικόν τάγμα τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἡ συμβολή τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου μετά τῆς Ἁγιοταφιτικῆς αὐτοῦ Ἀδελφότητος, τόσον εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν ἁγίων Τόπων ὡς τόπων λατρείας καί προσευχῆς, ὅσον καί εἰς ἁρμονικήν συνύπαρξιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων καί γενικώτερον τῶν πιστῶν τῶν Ἀβραμιαίων θρησκειῶν ἀναγνωρίζεται ὑπό πάντων, ἰδιαιτέρως δέ ὑπό τοῦ σεβαστοῦ ἡμῖν Βασιλέως τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας Αμπντάλλα Ἴμπν Χουσεΐν τοῦ Β´, ὑπό τήν ἐπιτήρησιν (custody), τοῦ ὁποίου τελοῦν τά ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερά Προσκυνήματα Ἰσλαμικά καί Χριστιανικά.

Ἡμεῖς ἀκούοντες εἰς τούς λόγους τοῦ σοφοῦ Παύλου: «τά τῆς εἰρήνης διώκωμεν καί τά τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους», (Ρωμ. 14,19), προέβημεν μετά τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τόν διορισμόν Πατριαρχικῶν Ἐπιτρόπων ἐν Ἀμμάν, Μαδηβᾷ, Ἴρμπετ καί ἀλλαχοῦ, ἵνα τοιουτοτρόπως ἀνταποκριθῶμεν εἰς τάς πνευματικάς καί κοινωνικάς ἀνάγκας τοῦ Χριστεπωνύμου εὐλαβοῦς ἡμῶν ποιμνίου, ἀλλά καί νά ἐνισχύσωμεν τό δύσκολον μέν, θεάρεστον δέ ποιμαντικόν ἔργον τῶν ἀγαπητῶν ἡμῖν καί εὐσεβῶν Ἱερέων.

Ἐπί δέ τούτοις, κρίνομεν πρέπον, ὅπως ἐκφράσωμεν τάς θερμάς Ἡμῶν εὐχαριστίας εἰς πάντας ὑμᾶς, τούς τιμήσαντας διά τῆς παρουσίας ὑμῶν τήν ἱεράν ταύτην ἐκδήλωσιν, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τάς τοπικάς πολιτικάς, στρατιωτικάς καί ἀστυνομικάς ἀρχάς, πολλῷ δέ μᾶλλον εἰς τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν σεβαστόν καί ἀγαπητόν Ἡμῖν Ἄνακτα τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας Αμπντάλλα Ἴμπν Χουσεΐν τόν Β´, τοῦ ὁποίου ἡ ἡγετική οἱακοστροφία ἀποτελεῖ ἐγγύησιν σταθερότητος καί εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ καί τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς διαβιούντων ἐθνικο-θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Εἴησαν Αὐτοῦ πολλά τά ἔτη.

Τέλος, θά ἦτο παράλειψιν νά μήν ἐπαινέσωμεν τό ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου ἐπιτελεσθέν ποιμαντικόν καί κοινωνικόν ἔργον κατά τήν θητείαν αὐτοῦ ὡς Πατριαρχικοῦ Ἡμῶν Ἐπιτρόπου ἐν Ἴρμπετ. Τόσον εἰς τόν Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Ραφαήλ, ὅσον καί εἰς τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Πέλλης κ. Φιλούμενον εὐχόμεθα ἐπιτυχίαν εἰς τήν νέαν αὐτῶν διακονίαν καί ἀποστολήν. Ἀμήν».

καί ὁ ἐγκατασταθείς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης Ραφαήλ ἀντεφώνησε διά τῆς κάτωθι ἀντιφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνιστί:

“Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα.

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἱστορική γιά τήν Βόρειο Ἰορδανία καί ὅλοι μας δεχόμαστε τήν ἐπίσκεψή Σας ὡς μάννα ἐξ οὐρανοῦ καί δρόσο τήν ἐξ Ἀερμών. Ἡ ἐπίσκεψή Σας, περιποιεῖ γιά ὅλους μας ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία.

Ἀξιωθήκαμε σήμερα, νά σᾶς δοῦμε στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐνώπιον τῆς ἁγίας Τραπέζης, προεξάρχοντα τῆς Θείας Λειτουργίας, «εὐλογοῦντα καί ἁγιάζοντα ἡμᾶς» καί τώρα μέ χαρά καί ἀγαλλίαση Σᾶς βλέπουμε στήν κορυφή τῆς Τραπέζης, Ἐσᾶς, τόν κλεΐζοντα τόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Θρόνο τῆς πόλεως τοῦ Μεγάλου Βασιλέως, τόν Θρόνο τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Γι΄ αὐτό, ἔμπλεοι χαρᾶς καί ἱερᾶς συγκινήσεως, ἐπαναλαμβάνουμε τό δαυϊτικό «Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου ὡς στελέχη βλέπων τά ἔκγονά σου, χαῖρε, εὐφραίνου προσάγων ταῦτα τῷ Χριστῷ Ποιμενάρχα». Δεχθεῖτε τίς ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστίες μου.

Εὐχαριστῶ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς ἱερεῖς καί Διακόνους γιά τήν εὐλογητή παρουσία τους.

Εὐχαριστῶ τίς Ἀρχές τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι παρεκάθησαν στό σημερινό γεῦμα πού παρατίθεται πρός τιμήν Σας, ἐκφράζοντες μέ αὐτό τόν τρόπο τόν σεβασμό τους πρός τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων καί τό Τίμιο Πρόσωπο τοῦ σεπτοῦ οἰακοστρόφου Του, τοῦ Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων. Κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή μου στά Γραφεῖα τους, Μακαριώτατε, ἔγινα ἀποδέκτης τῶν ἐκδηλώσεων ἐνθουσιασμοῦ καί σεβασμοῦ ὅλων, πρός τό ταπεινό μου πρόσωπο. Καί οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές, ἦταν τόσο θερμές πού μοῦ ἔδιναν τήν αἴσθηση, ὅτι μέ γνώριζαν ἐκ τῶν προτέρων. Αὐτό προκάλεσε μέσα μου αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης ἀπέναντι στήν ἀγάπη τους καί μέ καθιστοῦν περισσότερο ὑπεύθυνο στήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων μου.

Ἐπίσης, αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας στήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας κ. Ἀμπντουλλάχ Ἴμπιν Ἀλ Χουσάϊν ὑγιεία, καί δύναμη στό δύσκολο ἔργο του, στήν εὐλογημένη αὐτή χώρα, τή χώρα τῆς εἰρήνης, τῆς ἀσφαλείας καί ἁρμονικῆς συνυπάρξεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Κατακλείοντας τήν προσλαλιά μου, ὑψώνω ὄμματα ψυχῆς καί καρδίας πρός τόν τῶν ἁπάντων Θεό καί Δεσπότη καί Κύριο λέγοντας:

«Θεοφίλου τοῦ Μακαριωτάτου, θειοτάτου τε καί Παναγιωτάτου, Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Ἀραβίας, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καί Ἁγίας Σιών, πολλά τά ἔτη».

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ

Διαρκούσης τῆς τελευταίας ἑβδομάδος, μεταξύ 9ης ἕως 14ης / 22ας ἕως 27ης Ἰουλίου 2018, ἄγνωστοι, τό πιθανώτερον ἐκ τῶν ἄκρως θρησκευομένων τῆς περιοχῆς τοῦ τάφου τοῦ προφητάνακτος Δαυΐδ, παρεβίασαν τρίς τό παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, τό εὑρισκόμενον εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου, πλησίον τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διεμαρτυρήθη ἐντόνως πρός τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν διά τήν ἐκ νέου παραβίασιν ταύτην καί ἐζήτησε τήν ἀνεύρεσιν τῶν ἐνόχων καί τήν ἐπιβολήν τῶν ὑπό τῆς κειμένης Ἰσραηλινῆς νομοθεσίας προβλεπομένων κυρώσεων διά τήν παράνομον πρᾶξιν ταύτην, θίγουσαν καιρίως τήν εἰρηνικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ ΔΟΥΞ ΤΟΥ CAMBRIDGE ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Πέμπτης, 15ης/28ης Ἰουνίου 2018, ἡ Αὑτοῦ ἐξοχότης ὁ Δούξ τοῦ Cambridge πρίγκηψ William, πρωτότοκος υἱός τοῦ πρίγκιπος Καρόλου τῆς Οὐαλίας καί τῆς πριγκιπίσσης Νταϊάνας καί ἐγγονός τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος τῆς Βασιλίσσης τῆς Μεγάλης Βρεττανίας Ἐλισάβετ, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης ἐπεσκέφθη τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα, Σεβασμιωτάτου κ. Σουχέλ Νταγουάνη καί τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας.

Εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον, τόν Τάφον τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, τό Μή μου Ἅπτου, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, καί τό Ἱερόν Σκευοφυλάκειον, ἔνθα τό Τίμιον Ξύλον, ἐσυνόδευσε καί ἐξενάγησε τόν ἐξοχώτατον πρίγκιπα William ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν ἐξοχώτατον πρίγκιπα William διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

Your Royal Highness,
Your Excellency, Mr. Ambassador,
Your Excellency, Mr. Consul General,
Your Eminences,
Your Graces,
Distinguished Friends,
We welcome you, Your Royal Highness, to the Holy City of Jerusalem and to this
most Holy Place, where our Lord Jesus Christ, the Righteous One, shed His blood to
bring reconciliation and peace to humankind. Here, reconciliation was made manifest
between God and humanity, and within the human family. Here, our common human
destiny was revealed.
As we read in the Psalms, Mercy and truth are met together; righteousness and
peace have kissed each other (Ps. 85:10). Here, this meeting was accomplished on
the Cross.
You come to the Middle East and to the Holy Land as a pilgrim of reconciliation and
peace, a witness to the truth that reconciliation and peace are of outmost importance
to the human community. This region in particular cries out for a new birth of
reconciliation and peace, a new birth that will come only from the greatest labour.
For without such a sacrifice, without such willingness to give everything for
reconciliation and peace, there can be no way forward.
The Christian Community has managed to remain in this region for over 2000 years,
because we are a community of reconciliation. The Cross of the risen Christ is the
Cross of hope, for the Cross is the assurance that just such peace and reconciliation
are possible.
We appreciate your presence among us, for your presence brings hope in turbulent
times. We wish to take this opportunity to congratulate you and the Duchess of
Cambridge on the recent birth of your son, Prince Louis. We pray to Almighty God
that you will be sustained in your mission, and that you will draw strength from your
visit to the tomb of your noble Grandmother, Princess Alice, as well as to this Holy
place, to be an agent of reconciliation and peace in our world. Thank you.

καί ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν  εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου. Μετά δέ ταῦτα, ἐντός τοῦ Γραφείου τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου παρετέθη εἰς τόν ἐξοχώτατον κέρασμα.

Περάνας τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό ἱστορικώτερον, ὡς εἶπεν, καί ἁγιώτερον προσκύνημα τῆς Χριστιανοσύνης, εὐχαριστῶν διά τήν ὑποδοχήν, ὁ ἐξοχώτατος δούξ τοῦ Cambridge ἀνεχώρησε διά τήν συνέχισιν τῆς ἀποστολῆς Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=TyF4nVUhO0k
O ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας/15ης Ἰουνίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιον Παυλόπουλον.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας διεβεβαίωσε τόν Μακαριώτατον περί τῆς ἀμερίστου συμπαραστάσεως ὄχι μόνον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἀλλά καί ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον ὡς λίκνον τῆς Χριστιανοσύνης εἶναι ὁ θεματοφύλαξ τοῦ Ἁγίου Τάφου, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀνέτειλε τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τό φῶς τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστιανισμοῦ, δικαιοσύνης, ἐλευθερίας καί ἀγάπης, ἀξιῶν αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τήν βάσιν καί τοῦ σημερινοῦ Δυτικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί προσωπικῶς ηὐχαρίστησε τόν Πρόεδρον διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί διά τήν συμπαράστασιν τῆς Ἑλλάδος πρός τόν Πανάγιον Τάφον καί τά προσκυνήματα καί εἶπεν ὅτι ἡ ἐπίσκεψις  Αὐτοῦ εἰς τόν Πανάγιον τόπον ἄφησε τήν σφραγῖδα αὐτῆς καί ὅτι δι᾽ αὐτήν κάμουν λόγον ὄχι μόνον οἱ Κυβερνητικοί παράγοντες τῆς περιοχῆς ἀλλά καί οἱ προστατευόμενοι ὑπό τῆς Ἑλλάδος Χριστιανοί  τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας