ΚΟΥΡΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 19ης Ἰουλίου/ 1ης Αὐγούστου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τό ἐν αὐτῷ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς ἡ τελετή τῆς κουρᾶς εἰς μοναχόν τοῦ δοκίμου καί διακονητοῦ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Βασιλείου.

Ἡ κουρά αὕτη ἐγένετο ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, παρουσίᾳ τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης καί Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Δημητρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ὡς τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Βαρθολομαίου καί Νεκταρίου, καί διακόνων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῇ διατηρήσει τοῦ βαπτιστικοῦ ὀνόματος τοῦ κειρομένου, Βασιλείου.

Ἅμα τῇ ἀναγνώσει τῆς μοναχικῆς εὐχῆς καί τῇ κουρᾷ, ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνε λόγους εἰς τόν καρέντα, ἐπαινῶν αὐτόν διά τήν ταπεινήν καί τιμίαν αὐτοῦ διακονίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί προτρέπων αὐτόν νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν ταύτην, δίδων τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Βασιλείου, οὗ τό ὄνομα φέρει καί τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ ὁσίας Μακρίνης, ἧς σήμερον ἑορτάζεται ἡ μνήμη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΚΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 17ης/30ῆς Ἰουλίου 2019, ἀπεβίωσεν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαρανταρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Γεράσιμος Σελαλματζίδης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ἔνθα ἐγηροκομεῖτο τούς τελευταίους μήνας ὡς ὑπερῆλιξ, τῇ φροντίδι τοῦ Πατριαρχείου καί ἐπιμελείᾳ τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου.

Ὁ ἐκλιπών ἀγαπητός Ἁγιοταφίτης προσῆλθε καί ἐνετάχθη εἰς ὥριμον ἡλικίαν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, δεχθείς ἀρχικῶς τό μοναχικόν σχῆμα, ὕστερον δέ καί τό ἱερατικόν ἀξίωμα καί διακονήσας εἰς διαφόρους ὑπηρεσίας τοῦ Πατριαρχείου, μετά δέ ἐπί πολλά ἔτη ὡς ἡγούμενος τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους, ὀρεσίβιος καί λιτοδίαιτος, διαθέσας τάς συνδρομάς τῶν προσκυνητῶν διά τήν πλήρη ἀνακαίνισιν τῆς Μονῆς τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους καί αὐτῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐν Ἰορδάνῃ.

Τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας αὐτοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας τῆς ἐκδημίας του, προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμμετεχόντων Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, μοναχῶν καί λαϊκῶν.

Τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ὡς ἕπεται:

 «Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβαστοί πατέρες,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ ἡμῶν Ἀρχιμανδρίτου Γερασίμου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαρανταρίου ὄρους, ὑπέμνησεν εἰς ἡμᾶς τό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι «οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». Ὅτι «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν» ὀφείλομεν νά ἐναρμονίζωμεν καί νά κατευθύνωμεν πρός τό ἔσχατον τέλος τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τῆς δωρουμένης ἡμῖν διά Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἐνανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος. Ἐν τῷ Σταυρῷ καί τῇ Ἀναστάσει Αὐτοῦ ὁ θάνατος ἡμῶν οὐκέτι κυριεύει, οὐκέτι ἡμᾶς ἐξουσιάζει. Τό ἐν Χριστῷ σωτήριον καί ἐλπιδοφόρον μήνυμα τοῦτο εἵλκυσε καί τήν ψυχήν τοῦ προκειμένου νεκροῦ, ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν Ἀρχιμανδρίτου Γερασίμου.

Ἐκ τῆς γενετείρας αὐτοῦ Θεσσαλονίκης εἰς ὥριμον ἡλικίαν προσῆλθεν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐνετάχθη εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἐδέχθη τήν ἱερωσύνην, διηκόνησεν ἐν οἰκονομικῇ ἐντιμότητι καί διαφανείᾳ εἰς τήν Οἰκονομικήν Ἐπιτροπήν καί ὀρειβάτης ὤν εἰς τήν κοσμικήν ζωήν αὐτοῦ, ἐκλήθη ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα διακονήσῃ εἰς τό ἀπαραμύθητον Σαραντάριον ὄρος, ἐν ᾧ καί πειρασθείς ὁ Κύριος καί νικήσας πάντα πειρασμόν, ἐπαραμύθησεν καί ἐνίσχυσεν ἡμᾶς ἵνα νικῶμεν τούς πειρασμούς ἡμῶν. Ἐκεῖ διηκόνησεν ἐπί ἔτη πολλά, ὤν λιτοδίαιτος καί διαθέτων τάς συνδρομάς τῶν προσκυνητῶν διά τήν πλήρη ἀνακαίνισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἐν Ἰορδάνη. Τά ἀγαθά ἔργα αὐτοῦ ταῦτα παρακαλοῦμεν τόν Κύριον, ὅπως ἐπίδῃ καί συγχωρήσῃ αὐτῷ εἴ τι ἥμαρτεν ὡς ἄνθρωπος καί κατατάξῃ αὐτόν ἐν χώρᾳ ζώντων, μετά τῶν δικαίων πληρῶν αὐτόν τῷ Τριαδικῷ φωτί τοῦ προσώπου Αὐτοῦ.

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης εὐχαριστεῖ καί πάλιν τό Γενικόν Προξενεῖον Ἱεροσολύμων, τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν αὐτοῦ καί τόν Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτην π. Χρυσόστομον, διότι μετ’ ἀφοσιώσεως ἐγηροκόμησεν αὐτόν κατά τούς τελευταίους μῆνας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.

Εἴη αἰωνία ἡ μνήμη του».    

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐκφράζει τά συλλυπητήρια αὐτῆς πρός τούς ἐν τῷ κόσμῳ συγγενεῖς αὐτοῦ.

Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
H ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης/28ης Ἰουλίου 2019, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Νικόλαος Δένδιας, εὑρισκόμενος εἰς μονοήμερον ἐπίσκεψιν εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη μεθ᾽ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ πρῴην Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰσραήλ κ. Λουκάκης καί ὁ πρῴην ἀκόλουθος αὐτῆς κ. Γεννηματᾶς, καί μετά τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Τέλ – Ἀβίβ κ. Ἠλία Ἠλιάδου καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε τόν κ. Δένδιαν διά τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ πρός τό ἔθνος, τήν Ἐκκλησίαν καί δή αὐτήν τῶν Ἱεροσολύμων, προσφωνῶν αὐτόν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

“Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Νικόλαε Δένδια,

 Μετ᾽ ἰδιαιτέρας χαρᾶς ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης καί Ἡμεῖς προσωπικῶς σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερον μετά τῶν συνεργατῶν σας εἰς τούς κόλπους τοῦ Παλαιφάτου καί Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ ἐντός τῶν πλαισίων Πολιτικο-οἰκονομικῆς καί ἐνεργειακῆς συνεργασίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῶν κρατῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί ἰδιαιτέρως τοῦ Ἰσραήλ ἐπίσκεψίς σας ἐνέχει μεγάλην σημασίαν ὄχι μόνον διά τήν ἀσφάλειαν καί εἰρήνην τῆς περιοχῆς, ἀλλά καί διά τήν διαφύλαξιν τοῦ ὑφισταμένου πολιτικοδημογραφικοῦ καί θρησκευτικοῦ καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς ἀναγνωριζομένης ὑπό πάντων τῶν λαῶν καί ὑφ᾽ ὅλων τῶν θρησκειῶν ἀνεξαιρέτως ὡς πόλεως Ἁγίας καί Ἱερᾶς.

Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι το Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό γνωστόν ὡς «Ρούμ-Ὀρτοντόξ» ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητον παράγοντα εἰς τήν ἄχρι τοῦδε μή ἀλλοίωσιν τοῦ πολυπολιτισμικοῦ καί πολυθρησκευτικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἁγίας Πόλεως.

Περιττόν νά λεχθῇ ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, εἰς τό ὁποῖον ἡ θεία Πρόνοια ἀνέθεσε τήν διά μέσου τῶν αἰώνων διαφύλαξιν καί διακονίαν τῶν Προσκυνημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας, συνεχίζει καί παραμένει ὁ ἐγγυητής τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἡ πνευματική Πρωτεύουσα τοῦ κόσμου.

Ὑπό τήν ἰδιότητα ταύτην, τοῦ ἐγγυητοῦ τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος καί μάλιστα τοῦ χριστιανικοῦ τομέως τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ τό εὐσεβές γένος τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ρωμηοσύνης, ἀλλά καί τό ἔθνος ἡμῶν ποιεῖται ἔκκλησιν, μετά τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί Ἐκκλησιῶν, εἰς τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριᾶκον Μητσοτάκην καί εἰς ὑμᾶς προσωπικῶς, κ. Ὑπουργέ, ὅπως καταβληθῇ κάθε προσπάθεια πολιτική ἤ διπλωματική πρός τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τοῦ Ἰσραήλ κ. Benjamin Netanyahu, προκειμένου νά ἀποτραπῇ ἡ ὑπό τῆς γνωστῆς ἀκραίας ὀργανώσεως τῶν Ateret Cohanim, εἰσβολή καί κατάληψις τῶν γνωστῶν πλέον ξενοδοχείων Imperial & Petra ἰδιοκτησίας τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου παρά τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ / Jaffa Gate.

Βέβαιοι ὄντες διά τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῆς Σεβαστῆς ἡμῶν Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί ὑμῶν προσωπικῶς, κύριε Ὑπουργέ, καλεῖσθε νά δεχθῆτε τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Τάγματος τῶν Σπουδαίων, δηλονότι τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Τοῦτο δέ ποιοῦμεν ὡς ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης πρός τόν εὐλαβῆ Ἑλληνικόν λαόν καί τάς κυβερνήσεις αὐτοῦ καί τό σεβαστόν ἡμῖν Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, ὡς καί τούς ἐνταῦθα διπλωματικούς ἐκπροσώπους αὐτοῦ. Εὐχαριστῶ!”.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Ὑπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐδεσμεύθη ὅτι θά συνεχίσῃ τόν ἀγῶνα αὐτοῦ ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπί πλέον ἀπένειμεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν καί εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἔδωσε τήν εὐλογίαν Του δι᾽ ἐπιτυχίαν τοῦ νέου Κυβερνητικοῦ ἔργου αὐτοῦ καί ὁ κ. Ὑπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐνθύμιον ἀργυροῦν Μακεδονικῆς μνήμης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
Η ΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ)

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Προεδρευομένη ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν ΡΙ´ Συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 12ης/25ης Ἰουλίου 2019, ᾖρε ὁμοφώνως τήν καθαίρεσιν τοῦ μοναχοῦ Εἰρηναίου καί ἀποκατέστησε Αὐτόν εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα, τό ὁποῖον ἐκέκτητο πρίν καί εἰς τόν βαθμόν τοῦ πρῴην Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἀποδιδοῦσα εἰς Αὐτόν πλήρη τόν ὀφειλόμενον σεβασμόν εἰς τό ἀξίωμα Αὐτοῦ τοῦτο.

Εἰς τήν ἀπόφασιν ταύτην ἤχθη ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος διά τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἰς τό κάτωθι κείμενον αὐτῆς:

Ἐπειδή, ἡ τά πάντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ συνέχουσα τάξις, ἡ κατά τούς κανόνας ὁρισθεῖσα, οἰκοδομεῖ καί προάγει τήν εἰρήνην, ἐν ᾗ ἀναπαύεται τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, «τό συγκροτοῦν τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», καί ἐπειδή οἱ ἱεροί κανόνες ἐθεσπίσθησαν ὑπό τῶν θείων Πατέρων «διά τήν ἰατρείαν τῶν παθῶν καί τήν θεραπείαν τῶν ψυχῶν», ἑπομένως καί διά τήν κατάλυσιν πάσης ἐμπαθοῦς καί ἰδιοτελοῦς ἐνεργείας ἀντιστρατευομένης τήν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, στοιχοῦσα ὑπευθύνως εἰς τάς κανονικάς ἐπιταγάς, ἐν τῷ πνεύματι τῶν μνημονευθεισῶν ἀνωτέρω κανονικῶν ἀρχῶν, ἤχθη, πρό δέκα καί τεσσάρων ἐτῶν, μετά πολλῆς θλίψεως, εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς καθαιρέσεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναίου, μετενεχθέντος ἔκτοτε εἰς τήν τάξιν τῶν μοναχῶν. Παρά ταῦτα, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος οὐδέποτε ἐπαύσατο, μεθ’ ὑπομονῆς πολλῆς, νά ἐπιδεικνύῃ ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά τόν εἰρημένον ἀδελφόν ἡμῶν, διό καί ἀνέπεμπεν ἀπαύστως ἐκτενεῖς ἱκετηρίους εὐχάς πρός τόν Θεόν ὑπέρ αὐτοῦ.

Ἐπειδή, ἡ κατάστασις τῆς ὑγιείας τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ ἡμῶν ὁσημέραι ἐπιδεινοῦται, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, θεοκελεύστως συσκεπτομένη καί φιλανθρώπως ἐνεργοῦσα, κατά τήν ἐξουσίαν, ἥν ἔχει «ὁ τῆς ἰατρικῆς ἐν Πνεύματι ἐπιστήμης θεραπεύων», ἀποφασίζει ὁμοφώνως τήν ἄρσιν τῆς ἐπιβληθείσης εἰς τόν ἡμέτερον ἀδελφόν Εἰρηναῖον καθαιρέσεως, εὐχομένη ἐκτενῶς πρός «τόν Κύριον πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας», ὅπως ἐπιδαψιλεύσῃ εἰς αὐτόν καί εἰς πάντας ἡμᾶς τήν χάριν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου».

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀνέθεσεν εἰς τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον καί τόν Γραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Λύδδης κ. Δημήτριον, ἵνα ἀνακοινώσωσιν τήν ἀπόφασιν ταύτην εἰς τόν πρῴην Πατριάρχην κ. Εἰρηναῖον, νοσηλευόμενον κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῇ φροντίδι τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἐν Ἱεροσολύμοις Γαλλικόν Νοσοκομεῖον καί δεχόμενον τάς περιθάλψεις ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
O ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΕΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΙΣ WASHINGTON D.C. ΕΓΕΙΡΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ

Washington, D.C.

20-7-2019

Ὁ Mακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπραγματοποίησε σειράν συναντήσεων μέ Ἀμερικανούς πολιτικούς, θρησκευτικούς καί πολιτικο-κοινωνικούς ἡγέτας, διά νά πληροφορήσῃ αὐτούς καί νά ἐγείρῃ τό ἐνδιαφέρον των διά τάς ἀπειλάς, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει ἡ Χριστιανική παρουσία εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εἰδικῶς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.

Οἱ κίνδυνοι αὐτοί ἔχουν αὐξηθῆ παραλλήλως πρός τήν αὐξανομένην πιθανότητα τῶν οἰκιστῶν νά καταλάβουν ἰδιοκτησίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ μετά τήν πλημμελῆ ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου νά ἐπιτρέψῃ εἰς τήν ὀργάνωσιν Ateret Cohanim νά πράξῃ οὕτω.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος ἡγήθη ἀποστολῆς ἀπό τήν Ἁγίαν Γῆν, ἀντιπροσωπεύων τάς τρεῖς Ἐκκλησιαστικάς Οἰκογενείας (Ὀρθοδόξους, Καθολικάς καί Προτεσταντικάς Οἰκογενείας), νά προωθήσουν τήν ἀνάληψιν τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος καί τήν ἀπό κοινοῦ χριστιανικήν δραστηριότητα ἐν ὄψει τῶν προκλήσεων, αἱ ὁποῖαι περιστοιχίζουν τήν χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐν ᾧ θά ἐργάζωνται ταυτοχρόνως νά ἐμπλουτίσουν τήν συνεργασίαν μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων καί τῶν λαμβανόντων τάς ἀποφάσεις εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας τῆς Ἀμερικῆς.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ συνοδεύουσα Αὐτόν Ἀποστολή συμμετέσχον εἰς Σύσκεψιν τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, προκειμένου οὗτοι νά προωθήσουν τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν. Ἡ Σύσκεψις αὐτή ἔλαβε χώραν εἰς Washington D.C. μέ συμμετοχήν δεκάδων Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν ἀπ᾽ ὅλον τόν κόσμον.

Ὁ Μακαριώτατος συνηντήθη μέ Ὑπουργούς καί διαφόρους πολιτικάς προσωπικότητας, ἐνημερώνων αὐτούς συνοπτικῶς ἐπί τῆς καταστάσεως τῶν Ἱεροσολυμιτῶν καί τῆς καταστάσεως τῶν Χριστιανικῶν καί τῶν Μουσουλμανικῶν προσκυνημάτων, τά ὁποῖα ὑποφέρουν ἀπό παραβιάσεις εἰς τάς χεῖρας τῶν ριζοσπαστικῶν οἰκιστικῶν ὁμάδων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης ἐνημέρωσε τούς Ὑπουργούς ἐπί τῶν προσφάτων ἐξελίξεων, ὅσον ἀφορᾷ τάς ἰδιοκτησίας τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ, παρωθῶν αὐτούς νά ἐνθαρρύνουν τήν Ἰσραηλινήν Κυβέρνησιν, νά κλείσῃ αὐτόν τόν φάκελον, ὁ ὁποῖος ἐγείρει ὑπαρξιακήν ἀπειλήν εἰς τούς Χριστιανούς τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος συνηντήθη ἐπίσης μέ ἐπισήμους ὑπαλλήλους ἐκπροσώπους τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τοῦ Διεθνοῦς Γραφείου τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, τοῦ USAID καί ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ μελῶν τῆς Συγκλήτου καί τοῦ Οἴκου τῶν Ἀντιπροσώπων, πρός τούς ὁποίους ἐπαρουσίασε τήν σπουδαιότητα τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ καί τό ἀντίκτυπον, τό ὁποῖον αὗται ἔχουν διά τήν Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί διά τούς Χριστιανούς προσκυνητάς ἐπίσης, ἐπειδή αὐτά εἶναι ἡ μόνη εἴσοδος διά τόν Ἅγιον Τάφον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐπί ἑκατοντάδας ἐτῶν καί ἐπίσης εἶναι ἡ μόνη εἴσοδος πρός τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν ἐν γένει. Ὡσαύτως ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος προειδοποίησε ὅτι ἡ κατάληψις τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ ὑπό τῶν οἰκιστῶν θά ἔχῃ καταστροφικάς συνεπείας διά τούς Χριστιανούς ἀνά τήν Ὑφήλιον καί ὄχι μόνον διά τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς.

Μεταξύ τῶν συναντήσεων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Washington DC καί τῆς συνοδευούσης Αὐτόν ἀποστολῆς συγκαταλέγεται καί ἡ συνάντησις μέ ἡγέτας τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, εἰδικῶς μέ Διευθυντάς Πανεπιστημίων, διά νά τούς μεταφέρῃ τήν εἰκόνα τῶν συμβαινόντων εἰς Ἱερουσαλήμ. Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησεν ἀπό αὐτούς νά συνεργασθοῦν μέ τό Πατριαρχεῖον μας καί τάς ἄλλας Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, διά νά ἐγείρῃ ἐνδιαφέρον ἐντός τῆς Ἀμερικανικῆς Κοινωνίας διά τούς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν τήν Χριστιανικήν παρουσίαν καί τάς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν Χριστιανικῶν καί Μουσουλμανικῶν θρησκευτικῶν σεβασμάτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΔΙΑ TAΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συνηντήθη εἰς τήν Washington DC, μέ σημαίνοντας  Ἀρχηγούς Ἐκκλησιῶν εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς, διά νά ὁμιλήσῃ μετ᾽αὐτῶν διά τρόπους ὑποστηρίξεως τῆς αὐθεντικῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν γενικῶς καί εἰς τήν Ἱερουσαλήμ εἰδικώτερον.

Ὁ Μακαριώτατος ἐθεώρησε τήν συνάντησιν αὐτήν καθ᾽ ἑαυτήν ὡς ἕν θετικόν βῆμα διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς Διαθρησκειακῆς Κοινότητος τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Παναγίου Τάφου [ICoHS], τό ὁποῖον ἐργάζεται, διά νά οἰκοδομήσῃ καί ἐνισχύσῃ τόν σύνδεσμον εἰρήνης μεταξύ τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί  τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀνά τόν κόσμον.

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ΙΙΙ ἐπαρουσίασε νέα στοιχεῖα διά τάς ἰδιοκτησίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ (τό ξενοδοχεῖον Imperial καί Petra), τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων. Ὁ Μακαριώτατος εἶπε: «Ἡ ἐνδεχομένη κατάληψις τῶν κτιρίων ἐκεῖ ὑπό μιᾶς ριζοσπαστικῆς ὁμάδος, ἐάν δέν ἀποσοβηθῆ, θά ὑπονομεύσῃ τήν ἀκεραιότητα καί θά διακινδυνεύσῃ τόν Χριστιανικόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί περαιτέρω θά ἐπαπειλήσῃ τήν πρόσβασιν τῶν προσκυνητῶν καί τῆς τοπικῆς Κοινότητος εἰς τάς Ἐκκλησίας μας, σχολεῖα, ὑγιειονομικούς σταθμούς, καί ἔτι αὐτόν τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Τοῦτο πραγματικῶς θά ἀλλάξῃ τόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας διά παντός.

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ΙΙΙ εἶπεν ὅτι πρό διετίεας παρέλαβε μίαν σπουδαίαν ἐντολήν ὑπό τῶν ἀδελφῶν Ἀρχηγῶν Ἐκκλησιῶν προσθέτων: «Παρεκλήθην νά κινητοποιήσω πολιτικούς καί θρησκευτικούς Ἀρχηγούς ἀνά τόν κόσμον ἀναφορικῶς μέ τάς προκλήσεις, τάς ὁποίας σήμερον ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Ὡς Θρησκευτικοί Ἀρχηγοί εἴμεθα ἕν, ἡνωμένοι εἰς τό πνεῦμα καί εἰς τήν κρίσιμον ἀνησυχίαν μας διά τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Κοινότητά μας. Περαιτέρω ἡ Α.Θ.Μ. ὑπεγράμμισεν ὅτι ὑπάρχει μία ἐμφανής καί παροῦσα πρόκλησις διά τήν συνέχισιν τῆς ὑπάρξεως τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί μόνον μέ τήν ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν τῆς εἰρήνης μέ τούς «ἀδελφούς μας καί τάς ἀδελφάς μας» ἀνά τόν κόσμον θά δυνηθῶμεν νά ἀποσοβήσωμεν τήν ὑπάρχουσαν αὐτήν ἀπειλήν εἰς τήν ἠγαπημένην μας περιοχήν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπληροφόρησε τό ἀκροατήριον ὅτι οἱ Χριστιανοί εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἀντιμετωπίζουν ποικίλας ἀπειλάς ἐξ αἰτίας τῆς  εὐθραύστου φύσεως τῆς πολιτικῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία καθιστᾷ τάς Ἐκκλησίας εὔκολον στόχον διά τούς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν γρήγορους ψήφους· καί προσέθεσεν: «ἔναντι αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ὀπισθοδρομήσεως ἐμφανίζονται πρακτικά προβλήματα, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ βεβήλωσις καί ὁ βανδαλισμός τῶν Ἐκκλησιῶν καί ὁ ἐκφοβισμός ὑπό τῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων».

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Τό ἑσπέρας τῆς 24ης Μαΐου/ 6ης Ἰουνίου 2019, ἡμέρας ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως εἰς τελετήν φιλοξενουμένην εἰς τό παρά τόν Τάφον τῆς Ραχήλ ξενοδοχεῖον Paradise τοῦ Ρωμαιορθοδόξου κ. Ἀθανασίου Ἀμποῦ Ἀέτα, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε 7 μέλη τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων Μπετσαχούρ, διακριθέντα ἐπί ἔτη εἰς τήν διατήρησιν καί καλλιέργειαν τῆς παραδοσιακῆς ἡμῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Λαύρας Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου Ἀρχιμανδρίτου Εὐδοκίμου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Ποιμένων καί τῆς Κοινότητος Μπετζάλλας Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, τοῦ Πρεσβυτέρου Ἢσσα Μοῦσλεχ, καί τοῦ π. Σάββα Χέρ, ἱερέων τῆς ἐν λόγῳ Κοινότητος καί πολλῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τῶν συγγενῶν τῶν τιμηθέντων διά τῆς διακρίσεως τοῦ Τάγματος τῶν Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου.

Οἱ τιμηθέντες κ. Hanna Judeh, κ. Elias Andraos Banoura, κ. Kareem Saliba Kokali, κ. George Bassil Abu Etah, κ. Raed Nasri Al Atrash, κ. Khader Ibrahim Saeed, κ. Zuneir Qumsieh συγκεκινημένοι ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον καί ἐδήλωσαν τήν διάθεσιν αὐτῶν νά συμπαραστέκωνται πάντοτε εἰς τό Πατριαρχεῖον καί νά προωθοῦν τήν ἐκμάθησιν τῆς ἀγγελικῆς καί οὐρανίου Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Εἰς τόν φιλοξενοῦντα τήν τελετήν ταύτην ἰδιοκτήτην τοῦ ξενοδοχείου κ. Ἀμποῦ Ἀέτα, ὁ Μακαριώτατος εὐχαριστῶν ἐπέδωσεν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 14ης/27ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν συνάντησις εἰς τό μοναστήριον τῶν Φραγκισκανῶν, τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ Θεοφίλου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, μετά τῶν Φραγκισκανῶν, Κουστωδοῦ π. Φραγκίσκου Πατόν, τοῦ π. Ντομπρομίρο, τοῦ π. Δαυΐδ καί μετά τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου Μακαριωτάτου κ. Νουρχάν, τοῦ π. Σαμουήλ ἡγουμένου τῶν Ἀρμενίων εἰς  τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως και τοῦ π. Γκουριόν διά τήν ὑπογραφήν συμφωνίας πρός ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως καί ἀναστηλώσεως  τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τῆς Ροτόντας μετά τήν πρό διετίας γενομένην συντήρησιν καί ἀναστήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τῇ τεχνικῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ἐπί τῇ ὑπογραφῇ τῆς συμφωνίας ταύτης ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν και Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέβη εἰς τήν κάτωθι συνέντευξιν:

“Your Paternity,

Your Beatitude,

Dear Brothers,

It is a great blessing, for us to be here in this very special place, and it is a great blessing, because what we are about to sign is the confirmation of what is being mentioned in your script, it is the confirmation of the initiative that was taken some years ago, for the restoration of the Holy Edicule of the Holy Sepulchre.

It is true that our common initiatives and joint venture and common action that we altogether work for the restoration of the Holy Edicule of the Holy Sepulchre, that opened a new phase I would say, in our history, in our cooperation, in our co-existence, and above all, in our mission and as witness to the Holy City of Jerusalem and of course to the Holy Places, with the Crown of them, the Holy Sepulchre, which as you said, indeed has become the main destination not only for our own pilgrims the Christian pilgrims, but also the destination of all other visitors and non-Christian pilgrims as well.

Today is really a special day, not only for us and for our Communities, that we are in charge of the custody of the Holy Places, but it is important for the Holy City of Jerusalem because everybody is now realizing and acknowledges that if Jerusalem maintains her Christian character as well, it depends on us as well. Therefore our mission is very important, not only in religious terms but also in diplomatic terms and inevitably in political terms.

I would like very much from the bottom of my heart to express on behalf of our Brotherhood, and myself personally, our thanks and appreciation, and we hope and pray that this initiative, to not just restore the foundations and the pavement of the Holy Sepulchre, but that this would be the completion of the restoration of the Holy Sepulchre, that has started so many years ago. And I think that this will bring the Holy Sepulchre to a new era, to a new phase, because, so far, due the restoration works which are going on, there is no doubt that the Holy Sepulchre suffers from its holiness and sanctity and reverence. But by completing the restoration works, the Holy Sepulchre will recover its splendour.

And I must rest you assured that our technical team is ready to join forces with your own technical team, as well as with the technical team of our Brothers the Armenians. And we are ready also in any possible way, to make our contribution, so that the works will go smoothly, as it happened with the restoration of the Holy Sepulchre.

Thank you very much indeed! Christos Anesti! Christ is risen!”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 4ης /17ης Μαΐου 2019, οἱ ἐκ Ρωσίας καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ 20 περίπου Πρόεδροι τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ρωσικῆς Παλαιστινιακῆς Ἑταιρείας ὑπό τόν κ. Stephashin ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἀντιπροσώπων ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ κ. Stepashin ἐξ ὀνόματος τῆς Ἑταιρείας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἀποστολήν, τήν χθές εἰς τήν συνάντησιν εἰς τό κτίριον Sergei, χαιρετισμοῦ Αὐτοῦ, ἀναγνωσθέντος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως.

Ὁ κ. Stepashin ἐπί πλέον ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον περί τῆς δραστηριότητος τῆς Ἑταιρείας εἰς τήν βοήθειαν τῶν ἐμπεριστάτων Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, ἰδίᾳ δέ τῶν πασχόντων Χριστιανῶν τῆς Συρίας καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ γεγονότος τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑταιρείας ἀπένειμε εἰς Αὐτόν τό ἀνώτατον παράσημον τῆς Ἑταιρείας.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κ. Stepashin διά τήν ἀπονομήν τοῦ παρασήμου καί τήν ἐνημέρωσιν καί ἐκ παραλλήλου ἐνημέρωσεν αὐτόν περί τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἠθικήν καί ὑλικήν στήριξιν καί βοήθειαν παρ’ αὐτοῦ εἰς τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς καί περί τῆς προσφάτου συστάσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ INTERNATIONAL COMMUNITY OF THE HOLY SEPULCHER (ICOHS), ὁ ὁποῖος προσφέρεται νά βοηθήσῃ εἰς τήν διατήρησιν τοῦ χριστιανικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη καί εἰς ἄλλας πολλάς δραστηριότητας τοῦ Πατριαρχείου ἐνισχύσεως τῆς παρουσίας τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγία Γῆν καί κατέληξε τόν λόγον ἐπιδίδων εἰς τόν κ. Stepashin ἀνάγλυφον εἰκόνα τῆς Ἱερουσαλήμ, ἐμφαινούσης εἰς τό μέσον τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 14ης / 27ης Ἀπριλίου 2019, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τό Πατριαρχεῖον, συμφώνως πρός τήν Tυπικήν καί Kαθεστωτικήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Πρό τῆς τελετῆς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ΄ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τήν ἐξ Ἑλλάδος ἐλθοῦσαν ἀποστολήν παρά τῆς πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, διά νά παραλάβῃ τό Ἅγιον Φῶς.

Τήν 12ην μεσημβρινήν ὥραν κατῆλθεν ὁ Μακαριώτατος ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, ἐν συνοδείᾳ Ἁγιοταφιτῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς, μελῶν διπλωματῶν, Ἀντιπροσωπειῶν, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, διά τῶν βαθμίδων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἦλθον οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἀρμενίων, Συριάνων καί Κοπτῶν διά νά λάβουν εὐλογίαν, διά νά λάβουν ἐν συνεχείᾳ τό Ἅγιον Φῶς.

Ἠκολούθησεν ἡ Εἴσοδος τῶν Ἁγίων ἀπό τῶν βαθμίδων τοῦ Καθολικοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν ἱερέων ἐνδυθέντων,  ἤρξατο ἡ λιτανεία πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου ἐν ψαλμωδίᾳ τῶν τροπαρίων «Τήν Ἀνάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ» καί “Φῶς Ἱλαρόν”.

Τῆς τρίτης περιφορᾶς πληρωθείσης,  ὁ Μακαριώτατος διαμείνας μόνον μετά τοῦ στιχαρίου, εἰσῆλθεν  ἐντός τοῦ ἐσωτέρου τμήματος τοῦ Ἁγίου Τάφου, τοῦ Ἀρμενίου συνεισελθόντος εἰς τήν τρίτην περιφοράν καί παραμένοντος παρά τῷ Λίθῳ τοῦ Ἀγγέλου, ἔνθα προσευχηθείς μετέδωσε ἀπό τοῦ Ἁγίου Τάφου τό Ἅγιον Φῶς διά τῆς βορείου ὀπῆς τοῦ Καθολικοῦ πρῶτον καί ἀκολούθως ἀπό τῆς πύλης αὐτοῦ.

Τοῦτο ἔλαβον ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει οἱ πιστοί, μεταδιδόντες ὁ εἷς εἰς τόν ἄλλον καί ἁγιαζόμενοι ἐκ τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ, λαμβάνοντες τοῦτο καί διά τόν ἁγιασμόν οἴκων εἰς Ἱεροσόλυμα, ἄλλας πόλεις τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί ἄλλας χώρας.

Τῆς τελετῆς πληρωθείσης, ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν ἐν πομπῇ, τῶν κωδώνων κρουομένων εἰς τά Πατριαρχεῖα προπορευομένου τοῦ Σώματος τῶν Προσκόπων.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος μετέδωσε τό Ἅγιον Φῶς εἰς τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί  τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὑπό τόν Ὑφυπουργόν κ. Μᾶρκον Μπόλαρην καί τόν Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Ἀρχιμανδρίτην π. Δαμιανόν διά μεταφοράν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τήν χώραν τῆς Ἑλλάδος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας