Η ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ

Τήν Τετάρτην, 25ην Ἰουνίου / 8ην Ἰουλίου 2020, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμεν εἰς τήν Πρέσβιν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Θεσσαλίαν / Σαλίναν Σιάμπου τό παράσημον τῆς Ἀνωτέρας Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ὡς εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ἡ τιμητική διάκρισις αὕτη ἐδόθη τῇ κ. Σιάμπου ὡς ἀναγνώρισις τῆς εὐσυνειδήτου, ἀφωσιωμένης καί ἀκεραίας ὑποστηρίξεως καί προστασίας τῶν δικαίων καί τῶν καλῶς ἐννοουμένων συμφερόντων τῆς πατρίδος αὐτῆς εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς ἐνδελεχοῦς καί  ἀγαστῆς συνεργασίας αὐτῆς μετά τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί τῆς συμπαραστάσεως αὐτῆς εἰς τήν προστασίαν τῶν προσκυνηματικῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Εὐχαριστοῦσα τόν Μακαριώτατον διά τάς σοφάς γνώμας Αὐτοῦ εἰς τήν κατατόπισιν αὐτῆς εἰς τον χῶρον τοῦ καθεστῶτος τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ἀφυπηρετοῦσα εἰς Ἰσραήλ Πρέσβις κ. Σιάμπου ὑπεσχέθη τήν μετά ζήλου καί ἀκριβείας συνέχισιν τῆς διπλωματικῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς εἰς τήν πατρίδα αὐτῆς.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη τῇ κ. Σιάμπου τήν Χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου, τόν ὁποῖον τόσον ἐσεβάσθη κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐνταῦθα πενταετοῦς διπλωματικῆς θητείας αὐτῆς πρός ἐπιτυχίαν τῆς ὑψηλοτέρας αὐτῆς ὑπηρεσίας εἰς τήν πατρίδα αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 3ης/16ης Ἰουνίου 2020, ὁ ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριᾶκος Μητσοτάκης, εὑρισκόμενος εἰς Ἰσραήλ, εἰς ἐπίσημον ἐπίσκεψιν ἐργασίας, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ κ. Μαρέβας Μητσοτάκη καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὑπό κλιμακίου πολιτικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς τοῦ Ὑπουργοῦ  Ἐνεργείας κ. Κωστῆ Χατζηδάκη, τοῦ  Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Σαρρῆ, τῆς πρῴην Γενικῆς Προξένου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Ἑλένης Σουρανῆ καί τοῦ νῦν Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και τῆς κ. Τζίμα ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τήν Πύλην τοῦ Πατριαρχείου ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἐσυνώδευσεν αὐτόν καί ἐξενάγησεν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί ἐν τέλει εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα καί προσεφώνησεν αὐτόν  διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως:

 

«Ἐξοχώτατε Πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριακέ Μητσοτάκη,

Ἡ Γεραρά Ἀγιοταφιτική Ἀδελφότης καί Ἡμεῖς προσωπικῶς χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως ἐπί τῇ παρουσίᾳ τῆς ὑμετέρας ἐξοχότητος ἐν μέσῳ ἡμῶν κατ’ αὐτήν τήν προσκυνηματικήν σας θεωρίαν ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα κεῖται ὁ Φρικτός Γολγοθᾶς καί ὁ Πανάγιος Τάφος τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Ἡ βαθεῖα σχέσις καί ὁ ἄρρηκτος δεσμός μεταξύ τοῦ γένους καί ἔθνους ἡμῶν καί τοῦ Παναγίου Τάφου ἀποδείκνυται ἐκ τῆς ἐγχαράκτου ἐν αὐτῷ ἐπιγραφῆς, τῆς ἀναφωνούσης «οἱ ἀναστήσαντές με, τό εὐσεβές καί βασιλικόν Γένος τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων».

Κύριε Πρωθυπουργέ, ἡ εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τήν Ἀγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ ἐπίσκεψίς σας ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν διά τούς Χριστιανούς, τούς διαβιοῦντας ἐνταῦθα καί βεβαίως ἐντός τῶν κρατικῶν ὁρίων τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς καί τοῦ Χασιμητικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας.

Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, γνωστόν ὡς Rum Orthodox, ἀποτελεῖ τήν ἐγγύησιν ἀφ’ ἑνός μέν τῆς ταυτότητος τῶν Χριστιανῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ τοῦ ἐπαπειλουμένου Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ.

Τό Πατριαρχεῖον ἐν τῇ πνευματικῇ καί ἐκκλησιαστικῇ αὐτοῦ ἀποστολῇ διά μέσου τῶν αἰώνων συνεχίζει ἀόκνως τήν ποιμαντικήν αὐτοῦ μέριμναν καί φροντίδα, ἡ ὁποία δέν περιορίζεται μόνον εἰς τήν διατήρησιν καί συντήρησιν τῶν ἱερῶν προσκυνηματικῶν μνημείων, ἱερῶν Μονῶν καί Ναῶν, ἀλλά καί τῆς εἰς τόν τομέα τῆς ἐκπαιδεύσεως, μέ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς τήν λειτουργίαν Σχολῶν καί ἄλλων κοινωνικῶν ἤ φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων.

Αἱ συνέπειαι ἐκ τῆς παγκοσμίου κρίσεως τῆς λοιμώδους νόσου τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι πλέον ὁραταί καί λίαν σοβαραί. Ἀλλά καί τό ἐμπράκτως καί ποικιλοτρόπως ἐκδηλούμενον ἐνδιαφέρον τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί ὑμῶν προσωπικῶς, κύριε Πρωθυπουργέ, τυγχάνει ἀναμφίβολον καί δεδομένον, διό καί εὐελπιστοῦμεν εἰς τήν συναντίληψιν ὑμῶν καί τῆς σεβαστῆς Κυβερνήσεώς σας.

Ἐκφράζοντες τάς θερμάς εὐχαριστίας τῆς Ἀγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί Ἡμῶν προσωπικῶς, εὐχόμεθα ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἐνταῦθα ἀποστολήν σας καί εὐόδωσιν τῶν καταβαλλομένων ἐντόνων προσπαθειῶν ὑμῶν διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τήν πρόοδον τῆς εὐημερίας τῶν λαῶν τῆς Μεσογείου καί τῆς δοκιμαζομένης Μέσης Ἀνατολῆς.

Παρακαλοῦμεν, ὅπως δεχθῆτε τό ἀναμνηστικόν τοῦτο μετάλλιον, τό κοπέν ἐπί τῇ ἀποκαταστάσει τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου,  τό ἔτος 2017 ὑπό τοῦ  Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν”.

Συγκεκινημένος, ὁ κ. Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τά θερμά Αὐτοῦ λόγια καί διά τήν γενομένην πρός αὐτόν τιμήν τῆς ἐπισκέψεως εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί προσέθεσε λέγων ὅτι:  «μία ἐπίσκεψις εἰς τά Ἱεροσόλυμα, χωρίς τήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον εἶναι ἄνευ περιεχομένου» καί προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀσημένιον δίσκον ὡς ἐνθύμιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τόν κύριον Πρωθυπουργόν συμβολικόν ἀναμνηστικόν μετάλλιον, κοπέν ἐπί τῳ γεγονότι τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί συμβολικά Ἱεροσολυμιτικά δῶρα εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ καί εἰς τήν σύζυγον αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἐνωρίτερον ἐπεσκέφθη τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς  Ἁγίας Σιών.

 Ὁ κ. Πρωθυπουργός, κατακλείων, ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ, τά συμβολικά Του δῶρα καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ  διά τήν ἐπιτυχίαν εἰς τό ἔργον τῆς Κυβερνήσεως καί τήν διαβεβαίωσιν αὐτοῦ ὅτι τό Ἑλληνικόν Κράτος θά εἶναι πάντοτε συμπαραστάτης τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ TON NEON ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 1ης/14ης Ἰουνίου 2020, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ π. Hοsam Elias Naoum, Γραμματέως καί τῶν Συναντήσεων τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων, ἵνα μετά ταύτην ᾖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα, διαδεχόμενος τόν νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Suheil Dawani.

Εἰς τήν χειροτονίαν ταύτην, εἰς τήν ὁποίαν ἔλαβον μέρος Ἀγγλικανοί Ἐπίσκοποι, ἦσαν προσκεκλημένοι καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων, ὧν προηγεῖτο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ὁποῖος καί προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί:

Your Grace, dear Bishop Hosam,

Your Grace, dear Archbishop Suheil,

Mr. Consul General

Your Eminences,

Your Graces,

Respected Members of the Clergy,

Beloved Faithful,

We are deeply honoured, dear Bishop Hosam, to be present on this blessed day of your ordination and consecration as a bishop. This celebration is the culmination of years of dedication to education, pastoral service, and leadership in your diocese and in the wider Church. You have proved yourself worthy of many responsibilities and today the greatest responsibility that the Church can bestow is now laid on your shoulders.

A Bishop is first and foremost a pastor after the example of our Lord Jesus Christ, who is the Good Shepherd of his people. For the Lord says:

“I am the good shepherd I know my own and my own know me”.

You are called to the diakonia of the Church, of the sacraments, and of the clergy and the laity of your community without distinction, and you are called further to the diakonia even of those outside your flock, who may at any time turn to you for help.

Dear Bishop Hosam, you are known for your strong commitments. For you have been serving as the Secretary to the Council of the Jerusalem Church Committees, where you have demonstrated devotion to our ecumenical and interfaith work on behalf of all the communities of our beloved Holy Land. Your ability to work with in our multi-ethnic, multi-cultural, and multi-religious society is a crucial skill that you bring, and you remind us of the role of the bishop as “bridge-builder”, for many are the bridges for peace, justice, and reconciliation that you have already built. We have every confidence that your experience and gifts will be of genuine usefulness as you take your place among us as a bishop.

Allow us to honour His Grace, Archbishop Suheil, who has exercised oversight over the diocese for so many years in difficult circumstances with clarity, devotion, energy, and faithfulness, and who has exercised respected leadership in our region. Furthermore, we recognise the presence with us of the distinguished Consul General of Great Britain.

We are also pleased to welcome to the Holy City His Grace Archbishop Michael and His Grace Bishop Peter, who are well known to us and committed advocates of the Christian presence in the Holy Land and in the Middle East, and who have both travelled here during this pandemic that has brought confusion around the world in order to ensure that his crucial ordination could take place. We wish to express our collective gratitude to you both, dear Bishops, for the sacrifice that you have made to be here.

Just as no one could have foreseen the pandemic, nobody knows what the future will bring yet. By God’s grace, we look to the future in hope, for as Saint Paul says, “Rejoice in hope, be patient in suffering, persevere in prayer”(Romans 12:12).

In affirmatio of our joint commitment to the Church of Christ, and most specifically to the Jerusalem Church, allow to present to you this engolpion of the Theotokos, that you MAY be under her protection and that you MAY be a martyria of Christ’s love and of our Christian ministry here in the Holy Land.

Congratulations, and MAY the Paraclete, the Holy Spirit, the Spirit of our Lord Jesus Christ guide your steps in the work of His commandments.

Thank you.”

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΠΟΙΜΝΙΟΝ

Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Προεδρευομένης ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 31ης Μαΐου/ 13ης Ἰουνίου 2020, εἰς θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολογοθᾶ, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος, ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν διάκονον π. Ἀλέξανδρον Γιασέβιτς, ὑπηρετήσαντα ἄχρι τοῦδε εἰς τήν Ρωσόφωνον Κοινότητα τοῦ Πατριαρχείου εἰς Μπέρ Σέβα καί μέλλοντα ἀπό τοῦ νῦν νά ὑπηρετήσῃ καί πάλιν εἰς αυτήν ὡς ἱερεύς.

Τόν χειροτονούμενον προσεφώνησε διά λόγων Πατρικῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μαδάβων ὡς ἕπεται:

“Εὐλαβέστατε Διάκονε Ἀλέξανδρε,

Σέ αὐτόν τόν Ἱερό Τόπο, τόν φρικτό Βράχο τοῦ Γολγοθᾶ συγκεντρωθήκαμε πρίν ἀπό 2 χρόνια γιά νά συμμετάσχουμε στήν χειροτονία σου στόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης καί νά γίνουμε μάρτυρες τῆς ἀλλοιώσεως τῆς “Δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου”. Στόν ἴδιο Ἱερό Τόπο συγκεντρωθήκαμε καί πάλι σήμερα γιά νά χαροῦμε ὅλοι μαζί, νά συνεορτάσουμε τήν ἕλευση τοῦ Παρακλήτου, τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς καί ταυτόχρονα νά γίνουμε μάρτυρες τῆς προαγωγῆς σου στόν δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης.

Πρίν ἀπό δύο χρόνια εἰσῆλθες στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως ὡς ἁπλός προσκυνητής καί μετά τό πέρας τῆς χειροτονίας ἐξῆλθες ὡς Ἄγγελος, διακονητής τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Σήμερον ἀφίχθης εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν ὡς Ἄγγελος καί ἐντός ὀλίγου, ἡ θεία Χάρις τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος θά σέ καταστήσει “εἰς τόν ἅγιον καί ὑπερμέγιστον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης, εἰς τό ἐνδότερον τοῦ καταπετάσματος, εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου παρακύψαι οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἐπιθυμοῦσι, καί θεάσασθαι αὐτοψεί τό πρόσωπον τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς, καί ἀπολαῦσαι τῆς θείας καί ἱερᾶς Λειτουργίας”. Καί πάλι θά γίνουμε μάρτυρες ἑνός μοναδικοῦ θαύματος καί θά ἀναφωνήσουμε: “Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου”.

  Ἡ χειροτονία σου δέν εἶναι μόνο δικό σου προσωπικό θέμα. Εἶναι ὑπόθεση ὅλης τῆς ἐνορίας, τά μέλη τῆς ὁποίας ἔχουν ἔλθει ἀπό τό νότιο Ἰσραήλ γιά νά σοῦ συμπαρασταθοῦν καί νά χαροῦν μαζί σου, διότι ἐπιτέλους ἀποκτοῦν τόν δικό τους Ἱερέα, σέ μία περιοχή, στήν ὁποία μέχρι πρόσφατα οἱ χριστιανοί εἶχαν συνηθίσει νά γεννιοῦνται καί νά μεγαλώνουν χωρίς νά μποροῦν νά βαπτισθοῦν, νά ἑορτάζουν τίς ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μόνοι τους χωρίς τήν χαρά τῆς Ἐκκλησίας καί ἐν τέλει νά πεθαίνουν μόνοι καί νά θάβουν τούς νεκρούς τους χωρίς καμμία τελετή.

  Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ζοῦμε ἱστορικές στιγμές γιά τήν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων. Μετά ἀπό 70 ἔτη ἀπόλυτης σιωπῆς ἡ Ἱερή πόλη τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ, μέ τό περίφημο πηγάδι τῆς συνθήκης του μέ τόν Ἀβιμέλεχ, ἀποκτάει καί πάλι λειτουργική ζωή. Ἀπό τό 1948, μέ τήν ἐκκένωση τῆς περιοχῆς ἐξαιτίας τοῦ Ἀραβο-Ἰσραηλινοῦ πολέμου, ἔπαψε νά τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία στήν Μπέρ Σέβα. Τό μόνο σημάδι, τό ὁποῖο ἔδειχνε τήν ὕπαρξη παλαιᾶς χριστιανικῆς κοινότητος στήν πόλη ἦταν τό ἐγκαταλελειμένο κοιμητήριο στό κέντρο τῆς Παλαιᾶς Πόλεως.

 Οἱ νεκροί περίμεναν ἐπί δεκαετίες νά ἀκούσουν τόν ἦχο ἑνός θυμιατοῦ, καί νά δοῦν ἕνα Ἱερέα γιά τήν τέλεση ἔστω καί ἑνός ἁπλοῦ μνημοσύνου. Οἱ παλιοί τάφοι ἔμοιαζαν μέ σπόρους, οἱ ὁποῖοι φυτεύθηκαν στή γῆ καί περίμεναν τήν κατάλληλη ἐποχή γιά νά βγάλουν καί πάλι ρίζες καί νά δώσουν καρπό. Αὐτή ἡ ἐποχή ἦρθε μέ τήν πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ καί τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Tό Ἰσραήλ γέμισε μέ τούς παλινοστοῦντες Ἰσραηλίτες, οἱ ὁποίοι ἐξαπλώθηκαν σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια.

Ὅμως μία μερίδα αὐτῶν τῶν Ἰσραηλιτῶν, εἶχε ἕνα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ἐκτός ἀπό τήν Ἰσραηλινή ταυτότητα, ἔφερε μαζί της καί τήν χριστιανική πίστη, τήν ὀρθόδοξη παράδοση, τίς εἰκόνες, τό θυμίαμα, τήν νηστεία, τήν προσευχή. Οἱ χριστιανοί ἔγιναν τό ἀλάτι τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Τήρησαν στό ἔπακρο τίς ὑποχρεώσεις τους ἀπέναντι στήν πολιτεία. Ἀπέδωσαν “τά τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι”. Ἔμενε τώρα νά ἀποδώσουν “τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ”.

Ἡ ἐπιθυμία τους ἦταν νά εἰσέλθῃ Ἱερέας στό σπίτι τους, νά τούς ἁγιάσῃ, νά τούς φωτίσῃ καί νά τούς βοηθήσῃ νά κρατήσουν ἄσβεστη τήν φλόγα τῆς Πίστεως. Αὐτή ἡ ἐπιθυμία τους ἐκπληρώθηκε τό 2008, κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ὅταν μέ θαυμαστό τρόπο ὁ Θεός ὁδήγησε τά βήματά μου στήν ἔρημο τοῦ Νέγκεβ γιά τήν τέλεση τοῦ πρώτου μνημοσύνου καί γνώρισα τούς πρώτους χριστιανούς μέ τή βοήθεια τῆς εὐλαβεστάτης προσκυνήτριας Νίνας, τό ὄνομα τῆς ὁποίας μοῦ θύμισε τήν ἀδελφή τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἁγία Ἰσαπόστολο Νίνα, ἡ ὁποία τόν 4ο αἰώνα ἔσπειρε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο στά ἀφιλόξενα τότε χώματα τῆς Γεωργίας.

Ἀκολούθησαν πολλές ἐπισκέψεις, κατά τίς ὁποῖες διαπίστωσα ἰδίοις ὄμμασι τό μέγεθος τῆς πίστεως, τήν ἁπλότητα καί τήν ἀγάπη τῶν ὀρφανῶν χριστιανῶν τοῦ Νότου. Χαιρόμουν κάθε φορά πού ὁ δρόμος μέ ἔφερνε κοντά τους. Μέ τό πέρασμα τῶν ἐτῶν ὅμως κατάλαβα ὅτι ὁ θερισμός εἶναι πολύς ἐνῶ οἱ ἐργάτες λίγοι. Εἶχε ἀρχίσει νά μέ καταβάλει ἡ κούραση ἐξαιτίας τῆς μεγάλης ἀποστάσεως ἀπό τά Ἱεροσόλυμα ἡ μεγάλη ἀπόσταση καί μέ στενοχωροῦσε ἡ ἀδυναμία μου νά βρίσκομαι διαρκῶς ἀνάμεσα στούς χριστιανούς τῆς Μπέρ Σέβα.

  Τότε μοῦ δημιουργήθηκε μία νέα ἐπιθυμία. Νά βρεθεῖ ὁ κατάλληλος Ἱερέας, ὁ ὁποῖος θά κατάγεται καί θά ζεῖ στήν Μπέρ Σέβα, οὕτως ὥστε νά μπορεῖ νά καλύψει ἄμεσα τίς λειτουργικές ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν καί νά εἶναι πάντοτε παρών, ὅποτε τό ἀπαιτεῖ ἡ ἐνορία.

Ὅταν ἀναφερόμαστε στήν ἐνορία τῆς Μπέρ Σέβα, δέν ἐννοοῦμε ἁπλῶς τήν ἐνορία μίας συνοικίας. Ἡ περιοχή τήν ὁποία καλοῦμαστε νά διακονήσουμε ἀρχίζει ἀνατολικά ἀπό τίς πηγές τοῦ Ἄϊν Γκέντι στά παράλια τῆς Νεκρᾶς θάλασσας γιά νά φτάσει δυτικά ἕως τήν παραλιακή Ἀσκάλωνα καί νά καταλήξει ἕως τό νοτιότερο ἄκρο τήν πόλη τοῦ Ἐϊλάτ ἔχοντας ὡς κέντρο τήν πρωτεύουσα τῆς ἐρήμου τήν Μπέρ Σέβα καλύπτοντας κατ’ αὐτό τόν τρόπο μία ἔκταση, ἡ ὁποία ξεπερνάει τά 12.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συνεπῶς ἡ παρουσία τοῦ ἐντοπίου Ἱερέα ἦταν ἀπολύτως ἀπαραίτητη γιά τήν σωστή ἐπιτέλεση τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου σέ μία τόσο μεγάλη καί εὐαίσθητη περιοχή.

Ἡ ἐπιλογή στό πρόσωπό σου δέν ἦταν τυχαία. Ἐμφανίστηκες στήν πρώτη Θεία Λειτουργία στή Μπέρ Σέβα καί ἀπό τότε ἔδινες καθημερινά τό παρόν. Ἡ χειροτονία σου σέ διάκονο συνέπεσε μέ τή δική μου προσωρινή ἀπομάκρυνση, εὐτυχῶς ὄχι γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέ τή δική σου βοήθεια καταφέραμε νά βροῦμε τόν νέο τόπο γιά νά στεγάσουμε τόν προσωρινό εὐκτήριο οἶκο μέχρις ὅτου μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά κτίσουμε τόν δικό μας Ἱερό Ναό ἀφιερωμένο στόν Πατριάρχη Ἀβραάμ, τόν ἅγιο Πατριάρχη Σωφρόνιο καί τούς Ἁγίους Μάρτυρες Μακκαβαίους.

  Ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς οἱ εὐθύνες σου αὐξάνονται. Ὁ κόπος θά εἶναι μεγάλος. Θά πρέπει νά καλλιεργήσεις προπαντῶς τήν ὑπομονή στούς πειρασμούς. Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης μας, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος καί ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος σέ δέχθηκαν στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί θά σέ στηρίξουν στό ἔργο σου. Ἡ σύζυγός σου, ἡ ὁποία σέ στήριξε μέ τήν ἀγάπη της, θά σταθεῖ καί πάλι δίπλα σου. Ἡ ἀγαπητή σου κόρη Μαρία, ἡ ὁποία ἔταξε τόν ἑαυτό της στήν θεραπεία τῶν ἀσθενῶν μέ τήν ἰατρική, χαίρεται καί καμαρώνει τόν πατέρα της. Ὁ μικρός σου γιός Παῦλος, στέκεται στή σκιά σου καί περιμένει νά τόν διδάξεις ἀπό τήν ἐμπειρία σου στήν Ἐκκλησία. Ὅλοι θά σταθοῦμε δίπλα σου καί θά σέ ἐνισχύσουμε στή νέα σου διακονία.

  Ἀπευθύνουμε δέηση στό Πανάγιο Πνεῦμα, νά σέ φωτίζει, νά σέ ἐνδυναμώνει καί νά σέ σκεπάζει ἀπό τούς πειρασμούς. Καί τώρα ἄφησε τόν ἑαυτό σου στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί δέξου τό θεῖο δῶρο τῆς Ἱερωσύνης, γιά νά ἁγιάζεις τούς ἄλλους καί νά ἁγιάζεσαι καί ἐσύ προσωπικά”.

Ὁ π. Ἀλέξανδρος ἀντεφώνησεν ὡς ἕπεται:

Σεβασμιώτατε, ἀγαπητοί πατέρες, ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ!

          Σέ αὐτήν τήν χαρμόσυνη καί σημαντική γιά ἐμένα ἡμέρα, εὑρισκόμενος στόν Ἱερό τόπο τοῦ Βράχου τοῦ Γολγοθᾶ, ὅπου στήθηκε ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ἡμῶν καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν Μακαριώτατο Πατέρα καί Πατριάρχη μας κ.κ. Θεόφιλο Γ’, τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί εἰδικά ἐσᾶς Σεβασμιώτατε Ἀριστόβουλε, γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού δείξατε σέ ἐμένα.

  Ὁ Κύριος μέ ἔφερε στήν πόλη τῆς Beer Sheva, ὅταν ἐσεῖς Σεβασμιώτατε Ἀριστόβουλε ἀρχίσατε νά τελεῖτε τακτικά τή θεία Λειτουργία ἐκεί σέ μία μικρή ρωσόφωνη κοινότητα, ἡ ὁποία βρισκόταν στήν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ. Μετά ἀπό πολλά χρόνια ἀκούστηκε ἐκεῖ ξανά ἡ Ἱερά ψαλμωδία καί ἄρχισε νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Ἐκείνη τή στιγμή ἔνιωσα ἀμέσως μία ἔντονη ἐπιθυμία νά ἐργαστῶ σκληρά γιά τήν Ἐκκλησία. Αὐτό νιώθω καί τώρα. Μπροστά μου ὑπάρχει ἕνα μεγάλο πεδίο γιά δράση, ἐπειδή ἡ κοινότητα ἀναπτύσσεται, καί πολλοί Ρώσοι χριστιανοί ζοῦν στήν Be’er Sheva καί σέ ἄλλες πόλεις τοῦ νότου.

   Θέλω ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τόν Ἱερέα μας, τόν πατέρα Igor, μέ τόν ὁποῖο εἶχα τήν εὐκαιρία νά ὑπηρετήσω ὡς διάκονος γιά σχεδόν δύο χρόνια. Θέλω νά εὐχαριστήσω τήν σύζυγό μου, πρεσβυτέρα Ξένια, ἡ ὁποία μέ βοηθᾶ καί μέ ὑποστηρίζει. Θέλω ἐπίσης νά εὐχαριστήσω ὅλη τήν κοινότητά μας καί εἰδικά ὅσους ἔχουν ἔρθει σήμερα στή χειροτονία μου. Εὐχαριστῶ τόν Θεό καί ζητῶ τίς προσευχές σας!”.

Μετά τοῦτο ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέθεσε αὐτῷ τάς χεῖρας καί ἐπεκαλέσθη ἐπ’ αὐτόν τήν θείαν Χάριν, τήν πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύουσαν καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσαν.

Τόν χειροτονηθέντα ἐπευφήμησαν διά τοῦ «ἄξιος» οἱ συμπροσευχόμενοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ἡ σύζυγος καί οἱ συγγενεῖς αὐτοῦ καί μέλη τῆς Κοινότητος Μπερ Σέβα, ἐλθόντες ἵνα τιμήσωσιν αὐτόν.

Μετά τήν χειροτονίαν ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία μετά τοῦ χειροτονηθέντος ὑπέβαλε τά σέβη αὐτῆς καί εξέφρασε τάς εὐχαριστίας αὐτῆς πρός τόν Μακαριώτατον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 5ης/18ης Ἀπριλίου 2020, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τυπικήν καί καθεστωτικήν τάξιν.

Κατ’ αὐτήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατῆλθε τήν 12:00 μ.μ. /13:00 μ.μ. θερινήν ὥραν διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Εἰσελθόντος Αὐτοῦ εἰς τό ἱερόν Βῆμα ἔλαβον εὐλογίαν διά νά λάβουν τό Ἅγιον Φῶς οἱ Ἀρμένιοι, Κόπται καί Συριᾶνοι.

Ἠκολούθησεν ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου καί ἡ εἴσοδος τοῦ Πατριάρχου εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ Ἀρμενίου ἐκπροσώπου ἱσταμένου παρά τόν λίθον τοῦ Ἀγγέλου.

Κατόπιν προσευχῆς, ὁ Πατριάρχης μετέδωσεν ἐκ τοῦ Ἁγίου Τάφου τό Ἅγιον Φῶς, πρῶτον ἀπό τῆς νοτίου θύρας καί ἔπειτα ἀπό τῆς εἰσόδου τοῦ Κουβουκλίου καί μετά χαρᾶς ἔλαβον αὐτό οἱ Πατέρες, οὐχί προσκυνηταί κατά τό ἔτος αὐτό, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ ἰοῦ.

Τό Ἅγιον Φῶς μετέφερεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ἔνθα αἱ ἀντιπροσωπεῖαι τῶν Πρεσβειῶν τῶν Κρατῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, -τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος-, μεταφέρουσαι αὐτό εἰς τό ἀεροδρόμιον καί παραδίδουσαι αὐτό εἰς τούς μή κατελθόντας ἐκ τοῦ ἀεροπλάνου ἀντιπροσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν.

Εἰς τάς Ἀραβοφώνους Κοινότητας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰσραήλ, Ἰορδανίαν, Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν καί Γάζαν μετηνέχθη τό Ἅγιον Φῶς δι’ εἰδικῆς ἀποστολῆς εἰς ἑκάστην.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
«ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΡΕΙΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΩ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» (ΕΦΕΣ. 4,3) Η ΕΝ ΑΜΜΑΝ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ & ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΩΝ

Ἐν συνεχείᾳ τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεοφίλου τοῦ Γ’, ἡ ὁποία ἀνεκοινώθη τόν Νοέμβριον τοῦ 2019, ἐφιλοξενήθη σήμερον ἡ Ἀδελφική Οἰκογενειακή Συνάντησις εἰς Ἀμμάν, Πρωτεύουσαν τῆς Ἰορδανίας, τῇ παρουσίᾳ Προκαθημένων καί Ἀποστολῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὁ σκοπός τῆς συναντήσεως αὐτῆς ἦτο ἡ ἀνανέωσις τοῦ διαλόγου καί ἡ προώθησις τῆς ἑνότητος μεταξύ ἀδελφῶν ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Κοινωνίας.

Ἐπί τῇ λήξει τῆς Συναντήσεως οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ Ἀπεσταλμένοι ἐξέδωσαν τήν ἑπομένην Δήλωσιν:

The Amman Fraternal Familial Gathering of the Orthodox Primates and Delegates.

Dialogue and Unity

February 25-27/2020   –   Amman-Jordan

Press Release

On FEBRUARY 26, 2020, a meeting of Primates and representatives of Local Orthodox Churches was held in Amman, Jordan, with the primary view of unity and reconciliation within Holy Orthodoxy. The participants noted their understanding of the anguish of the Patriarchate of Jerusalem for the imminent danger of schism within our Orthodox Communion.

Participating in the meeting were delegations of: the Orthodox Church of Jerusalem led by His Beatitude Patriarch Theophilos of Jerusalem, the Russian Orthodox Church led by His Holiness Patriarch Cyril of Moscow and All Russia, the Serbian Orthodox Church led by His Holiness Patriarch Irinej of Serbia, the Romanian Orthodox Church led by His Eminence Metropolitan Nifon of Targoviste, the Polish Orthodox Church led by His Eminence Archbishop Abel of Lublin and Chełm, and the Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia led by His Beatitude Metropolitan Rastislav of the Czech Lands and Slovakia.

The participants expressed their gratitude to His Majesty King Abdullah II, King of the Hashemite Kingdom of Jordan and Hashemite Custodian of the Christian and Muslim Holy Places in the Holy Land and to the people of Jordan for facilitating the hosting of this gathering in their capital city, Amman, noting His Majesty’s outstanding work in promoting interfaith dialogue internationally.

The participants also thanked the Patriarchate of Jerusalem and His Beatitude Patriarch Theophilos for all the relentless efforts aimed at paving the way for dialogue and bringing brothers together in the precious spirit of unity, noting that the light that emanates from Jerusalem stands as a witness to that Holy City which continuously proclaims its multi-faith and multicultural tapestry rejoicing in its existence as the warm home for the three Abrahamic faiths, Christianity, Judaism and Islam.

The delegations declared that this gathering was to strengthen the fraternal bonds between brothers and their churches, to promote the bonds of peace in Christ among them, to advocate for the unity of the Orthodox churches, and to renew dialogue in the prayerful hope of bringing reconciliation where there has been discord.

In the atmosphere of fraternal love, those gathered for the meeting agreed that decisions concerning issues of Orthodox-wide importance, including the granting of autocephaly to particular Churches, should be finalised in a spirit of pan-Orthodox dialogue and unity, and with pan-Orthodox consensus.

Concerning the current ecclesiastical situation in the Ukraine the participants also recognised that a pan-Orthodox dialogue is necessary for healing and reconciliation.

In the matter concerning North Macedonia, the delegations stated that this matter is to be solved through dialogue within the Serbian Orthodox Church and with pan-Orthodox support.

Regarding Montenegro, the participating delegations urged the relevant authorities to respect and uphold the fundamental right of ownership of property including that of the Church.

The delegations agreed that they should gather as brothers, preferably before the end of this year, to strengthen the bonds of fellowship through prayer and dialogue. The participants hope that His Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew with his known seniority of honour (πρεσβεία τιμήs) will join this dialogue along with his brother Primates.

The delegations embraced the call of their brother Patriarch Theophilos III to hold a prayer for the world, for an end to war, sickness and suffering, and for all the Christians as well as for the unity of the Orthodox Church. This prayer is to be held in the Mother Church, the Church of the Resurrection (Holy Sepulchre) in Jerusalem, before the Holy Tomb of Christ, from which He rose and proclaims peace to the world.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ & ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΔΕΚΤΟΙ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΑΜΜΑΝ ΑΔΕΛΦΙΚΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΟΣ

Εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐκαλωσώρισεν τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρωσίας, Σερβίας καί χωρῶν Τσεχίας καί Σλοβακίας καί τούς Ἀντιπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας καί Πολωνίας, διά τήν ἐν Ἀμμάν Ἀδελφικήν Οἰκογενειακήν Συνάντησιν τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων καί Ἀπεσταλμένων.

Ἡ Συνάντησις προσεκλήθη ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἔναρξεως διαλόγου καί τῆς ἐργασίας διά τήν ἑνότητα καί τήν συμφιλίωσιν ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Κοινωνίας.

Εἰς παρατεθέν δεῖπνον καλωσωρίσματος ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ προσεφώνησε τούς Ἀντιπροσώπους τῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιῶν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί:

“Your Holiness,

Your Beatitudes,

Your Eminences,

Beloved Brothers in Christ,

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

As we assemble here from around the Orthodox world in the spiritual territory of the Patriarchate of Jerusalem in our beloved Hashemite Kingdom of Jordan, we welcome you warmly to our home for this gathering of brothers and concelebrants in the Lord.

We are deeply mindful of the words of the Psalmist, who reminds us;

How very good and pleasant it is
when brethren live together in unity!
For there the Lord ordained his blessing,

(Psalm 133 [134]:1,3)

It is indeed good and pleasant for us to be here, so that we may enjoy the valuable privilege of fraternal dialogue, in which hearts may speak to hearts, and where we renew our commitment and fraternal bonds.   With God’s help, tomorrow our work begins.

As we are blessed with this time together, in addition to welcoming all of you, we wish to acknowledge His Majesty King Abdullah II, the Hashemite custodian of the Muslim and Christian Holy Places in the Holy Land, under whose gracious auspices and with whose encouragement this fraternal gathering is taking place. 

Allow us to raise our cup and propose a warm toast to His Majesty and the Hashemite family.

Once again, we thank you, and you’re most welcome.   We wish you a pleasant stay here in our home, and we are looking forward to our fraternal work.”

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
H ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2020, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσκεψις εἰς τό Πατριαρχεῖον τῆς ἐξοχωτάτης Προέδρου τῆς Γεωργίας κ. Salome Zourabishvili μετά συνοδείας αὐτῆς ἐκ τοῦ Πρέσβεως κ. Lasha καί ἄλλων ἐκ Γεωργίας καί τῆς Πρεσβείας αὐτῆς εἰς Ἰσραήλ.

Τήν ἐξοχωτάτην  Πρόεδρον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, προσεφώνησε δέ διά τῆς κάτωθι προσφωνήσως αὐτοῦ ἀγγλιστί:

“Your Excellency, Mrs. President, Salome Zourabichvili,

 It is an honour to receive you today at Our Patriarchate, the Mother of all Churches, here in the Holy City of Jerusalem. It was from here where the Good News spread to every nation, including the great country of Georgia.

Our Patriarchate represents the entire Christian Community in the Holy Land, “gathered like chicks under her wing” (Luke 13:34), comprising both local Christians as well as millions of pilgrims from around the world who come to Jerusalem for spiritual refreshment.

Since the very inception of the Church, the presence of Our Patriarchate has remained unbreakable. In fact, it is the only institution in the Holy Land to have survived throughout the ages without interruption. This is not by accident. It is precisely due to the commitment of the Brotherhood of the Holy Sepulchre to Our spiritual mission that not only our Christian presence and sacred heritage has thrived, but also Jerusalem has been able to maintain her unique multi-cultural and multi-religious character. For a significant period, Jerusalem even served as a cultural and spiritual centre for Georgia. The Patriarchate is heartened by the fact that it facilitates so many various groups of people who come to seek proximity with the Divine.

Although the role of the Patriarchate is spiritual, fortunately We have not been limited by this in Our contribution to discourse across diplomatic and governmental spheres. In the wake of recent political challenges, the integrity of Our Patriarchate has served as a powerful testament to the benefits of nurturing mutual-understanding, acknowledging common life, and advocating for peace and reconciliation among all people. To this effect, We continue to be protected and even embraced by the local governments, i.e. Israel, the Palestinian State, and the Hashemite Kingdom of Jordan, and of course supported by the major religious communities – Christian, Muslim, and Jewish as well.

Such support is critical to the vitality of the Patriarchate’s continued mission and work as the protector of physical and spiritual Christian heritage. After all, We do not represent ourselves here, but all of you – our Orthodox brothers and sisters – many of whom reside under the auspices of your leadership.

 Mrs. President, again We extend Our warm welcome to you and your delegation, and We pray that your visit to Jerusalem be blessed and fruitful, and that the Divine Grace of the holy places sanctified by the blood of our Lord Jesus Christ, remain with you and your countrymen.”

 Καί ἐτίμησε διά τοῦ παρασήμου τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Τάγματος τῶν Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῶν ἐνεργειῶν αὐτῆς καί προσφορᾶς ὑπέρ τοῦ ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας καί τῶν ἀγαστῶν σχέσεων τῆς χώρας τῆς Γεωργίας μετά τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ ἐξοχωτάτη Πρόεδρος συγκεκινημένη ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί εἶπεν ὅτι ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς θά συμβάλῃ εἰς τό ἄνοιγμα νέας σελίδος εἰς τάς σχέσεις μεταξύ Πατριαρχείου καί χώρας τῆς Γεωργίας, ὡς ὑπαγορεύει τό παρελθόν τῶν σχέσεων τούτων.

Τῆς ἐπισκέψεως εἰς τό Πατριαρχεῖον ληξάσης, ἡ Πρόεδρος τῆς Γεωργίας ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως συνοδευομένη καί ξεναγουμένη ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Τάφου διά τήν εὐόδωσιν καί ἐπιτυχίαν τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς καί τήν εὐημερίαν τοῦ ἔθνους αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν 11:30 π.μ. τῆς Δευτέρας, 7ης / 20ῆς Ἰανουαρίου 2020, ἔλαβε χώραν εἰς τήν Μεγάλην Αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ συνάντησις τοῦ Δημάρχου τῶν Ἱεροσολύμων κ. Μωϋσέως Λεόνη καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ μετά τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων καί τῶν Συνοδῶν αὐτῶν.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τόν Δήμαρχον ἐξ ὀνόματος ὅλων τούτων τῶν Προκαθημένων διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί:

“Your Excellency Mr. MAYOR,

Distinguished Members of the Municipal Government

Your Eminences, Fathers,

Respected Leaders of our Civic Organizations

Ladies and Gentlemen,

We greet you today with the hope and joy that this season carries, and which so many of our brothers and sisters from around the world associate with this Holy City.

Indeed, Jerusalem is sought by all who “long for flowing streams” (Ps. 42:1) of spiritual refreshment. It is a place of renewal, where every soul seeking proximity to God can find Him through veneration of the holy places and contemplations of the heart. The vibrant mosaic of our common life here is a testament to this dynamic.

It is for this reason that the Churches, who represent the Christian Community of the Holy Land and more specifically of the Holy City of Jerusalem, continue to promote this common life, and remain steadfast in their ages-old mission to maintain the dignity of the holy places as places of worship for all people, and tend to the needs of our local Christian community, the community at large, and the several million pilgrims who visit Jerusalem each year.

This mission is well known by all who live here as an integral function to the well-being of this Holy City. Therefore, the ab antiquo rights of the Churches must be respected and continue to be taken into consideration. In the wake of challenges which we have faced in recent years, we are confident that the voices of the few who seek to destroy Jerusalem’s multi-religious and multi-cultural character have no place moving forward.

We are also confident in your conviction, Mr. MAYOR, toward the preservation of Jerusalem’s unique character, as well as to the millions of people for which this Holy City is a light beckoning them toward peace and reconciliation, both here and beyond.

We pray that in this New Year 2020, through our respective religious and civic responsibilities, our common dedication to this Holy City of Jerusalem will lead us further down the path of mutual understanding and a peaceful, flourishing, co-existence. We also pray that 2020 be a year of blessings, peace, and prosperity for you, your families, and all people who call Jerusalem home, both physically and spiritually.

Thank you”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καταδικάζει τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν βίας τῶν Ἀρμενίων, ἐκδηλωθεῖσαν εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ καί εἰς τήν ἐπ’ αὐτοῦ Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου , 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2020, οἱ Ἀρμένιοι ἠμφεσβήτησαν τό ἀπ’ αἰώνων δικαίωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά κατεβαίνουν εἰς τό Σπήλαιον καί νά τοποθετήσουν ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης ὑπεράνω τοῦ Ἀστέρος τήν εἰκόνα αὐτῶν διά τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων αὐτῶν, ὅταν αὕτη συμπέσῃ ἡμέραν Κυριακήν.

Περί τοῦ γεγονότος τούτου, τό Πατριαρχεῖον ἀπαυδῆσαν ἀπό τήν ἔλλειψιν συνεργασίας τῶν Ἀρμενίων, ὑπέβαλεν αἴτησιν μετά τεκμηρίων εἰς τήν Ἐπιτροπήν τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ὑπογεγραμμένην ἀπό κοινοῦ ὑπό  τοῦ  Μακαριωτάτου  Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί  τοῦ  Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου Πατόν.

Αἱ προσπάθειαι τοῦ κ. Ράμζη Χούρη, Προέδρου τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς,  δέν κατώρθωσαν νά πείσουν τούς Ἀρμενίους, καί ὅτε  ἤρχισεν ὁ Ἑσπερινός τῶν Ὀρθοδόξων, οὗτοι παρανόμως κατέλαβαν τό Σπήλαιον καί ἐχρησιμοποίησαν λεκτικήν και σωματικήν βίαν  εἰς βάρος  τῶν δικαιωματικῶς κατελθόντων Ὀρθοδόξων Πατέρων, καί ἐμάτωσαν εἰς τό μέτωπον τόν Δραγουμανεύοντα Ἀρχιμανδρίτην Ματθαῖον, δεχθέντα θεραπείαν εἰς νοσοκομεῖον.

Τό δημιουργηθέν ἀδιέξοδον ἔλυσε διαταγή  τοῦ  ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Μαχμούντ Ἀμπάς – Ἀμπού Μάζεν νά κατέλθῃ ἡ εἰκών τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τό Σπήλαιον καί νά συνεχισθῇ ὁ διάλογος διά τήν τελικήν ἐπίλυσιν  τοῦ  προβλήματος ἀργοτερον.

Ὄντως, βάσει τῆς ἐντολῆς ταύτης τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀστυνομίας, ἡ εἰκών κατῆλθε καί ἐτοποθετήθη ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἐπί  τοῦ  Ἀστέρος, ὅπερ δικαίωμα τῶν Ὀρθοδόξων, δέν παρέμεινεν ὅμως ὡς  ἔδει καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν  τοῦ  Ἑσπερινοῦ τῶν Ὀρθοδόξων,  τοῦ  ὁποίου ἀταράχως καί ἀπτοήτως προΐστατο ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βηθλεέμ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος.

Τό Πατριαρχεῖον διαμαρτύρεται διά τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν τῶν Ἀρμενίων καί ἐπιφυλάσσεται νά διεκδικήσῃ τό δικαίωμα αὐτοῦ πλήρως δι’ ὅλων τῶν νομίμων ἐνδίκων μέσων καί εὐχαριστεῖ τήν Παλαιστινιακήν Ἀρχήν διά τήν συμπαράστασιν αὐτῆς καθώς καί τήν τοπικήν Ὀρθόδοξον νεολαίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας