Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 3ην/16ην Σεπτεμβρίου 2019, ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου αὐτοῦ Θεοφιλεστάτου Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ καί ὁμάδος πεντήκοντα προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων πόλεων τῆς Αὐστραλίας, παρουσίᾳ τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Α.Π.Θ. κ. Γιάγκου.

Τόν νεοεκλεγέντα καί ἐνθρονισθέντα Ἀρχιεπίσκοπον κ. Μακάριον καί τήν προσκυνηματικήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ἐκφράζων τήν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει, ἀντανακλώσῃ τούς ἀνέκαθεν στενούς δεσμούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἐκτιμῶν τό γεγονός τῆς ἐπισκέψεως ὁ Μακαριώτατος καί τό ποιμαντικόν καί συγγραφικόν ἔργον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου ἐτίμησεν αὐτόν διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου καί εἰς τόν συνοδόν αὐτοῦ Θεοφιλέστατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ ἀπένειμεν ἐγκόλπιον καί εἰς τούς ἱερεῖς σταυρόν ἐπιστήθιον καί εἰς τούς προσκυνητάς τάς Ἱεροσολυμιτικάς Αὐτοῦ εὐλογίας.

Συγκεκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας ἐκ τῆς ἐπισκέψεως καί τῆς τιμητικῆς διακρίσεως ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον εἰς τήν κάτωθι προσφώνησιν αὐτοῦ:

“Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλε,

 Μετά δέους καί συγκινήσεως ὁ Θεοφιλέστατος ἀδελφός Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ καί εὐλαβεῖς προσκυνηταί κληρικοί τε καί λαϊκοί οἱ συνοδεύοντες τῇ ἐμῇ ἑλαχιστότητι, ἅπαντες ἐκ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, κατεφθάσαμεν, ἀγαλλομένῳ ποδί καί σκιρτώσῃ καρδίᾳ εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων καί εἰς τήν καθέδραν τοῦ παλαιφάτου Θρόνου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τήν ὁποίαν ἡ Ὑμετέρα Γερασμία Μακαριότης ἀξίως διακονεῖ, ἵνα προσκυνήσωμεν τό Κενόν Μνημεῖον τοῦ Χριστοῦ καί λάβωμεν ὁμοῦ τήν χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου καί τήν Πατριαρχικήν εὐχήν τῆς Ὑμετέρας θεοτιμήτου Μακαριότητος.

Δοξάζομεν  ὁλοκαρδίως τόν Ἀναστάντα Κύριον διά τήν τοιαύτην εὐλογίαν καί τιμήν καί εὐχαριστοῦμεν εὐγνωμόνως τήν ἡμετέραν Θεόλεκτον Μακαριότητα διά τήν ὑποδοχήν καί φιλοξενίαν καί τόν πολύτιμον χρόνον, τόν ὁποῖον ἀγογγύστως ἀφιέρωσεν εἰς τόν ποιμενάρχην καί τούς προσκυνητάς ἐκ τῆς πέμπτης ἠπείρου.

Ὡς ἔχω διαπιστώσει κατά τό μικρόν διάστημα τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ διακονίας μου, ὁ εὐλαβής ἡμῶν λαός στρέφει πάντοτε τούς νοερούς ὀφθαλμούς τῆς καρδίας αὐτοῦ πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα, ἐπισκέπτεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν τούς Ἁγίους Τόπους, ἵνα βαδίσῃ εἰς τούς χώρους, ἔνθα ἐβάδισεν ὁ Χριστός καί λάβῃ τήν μυστικήν χάριν καί τήν πνευματικήν ἐνδυνάμωσιν. Ὑπῆρχε δέ ἔθος παλαιόν, ὅπως κατ’ ἔτος οἱ πιστοί μας ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας ἐπισκέπτωνται τά Πανάγια ταῦτα Προσκυνήματα, συνδυάζοντες πάντοτε τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν μετά προσκυνήματος εἰς τό σεπτόν της Ὀρθοδοξίας κέντρον, τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον. Ἐκρίναμεν ἄξιον καί δίκαιον, Μακαριώτατε, ὅπως καί ἡμεῖς συνεχίσωμεν αὐτήν τήν ἱεράν παράδοσιν, ἡ ὁποία ἐνδυναμώνει τούς πιστούς μας ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, ἀλλά καί διατρανώνει, διά τῆς παρουσίας μας ἐδῶ τήν ἑνότητα καί πνευματικήν καί στενήν σχέσιν τῶν δύο Πατριαρχείων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὅπως ἄλλωστε καλῶς γνωρίζετε εἰς τήν Βασιλεύουσαν ἐφιλοξενήθησαν ἐπί αἰῶνας οἱ μακάριοι προκάτοχοι Ὑμῶν Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων, οἱ ὁποῖοι πάντοτε συνεπορεύοντο μετά τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως εἰς τήν προάσπισιν τῶν Ὀρθοδόξων Δογμάτων καί τῶν τιμαλφῶν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. Τοῦτο, ἐξ ἄλλου, ἐπιμαρτυρεῖ καί ἡ συχνή συμμετοχή αὐτῶν εἰς τήν Ἐνδημοῦσαν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς διαπιστοῦται ἀπό τάς παμπόλλας Πατριαρχικάς Πράξεις, τάς ὁποίας συνυπογράφουν καί συναποφαίνονται, ἐπί καιρίων ζητημάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡμεῖς, Μακαριώτατε, σήμερον εἴμεθα ὑπερήφανοι καί ἡ ἐλαχιστότης μου προσωπικῶς ἐγκαυχᾶται ἐν Κυρίῳ, διότι ἡ παράδοσις αὕτη τῆς συνεργασίας καί συναλληλίας τῶν δύο παλαιφάτων Πατριαρχείων συνεχίζεται ἐπί τῆς αὐτῆς βάσεως καί ἔτι ἰσχυροτέρας καί ἑδραιοτέρας μέ τήν εὐκλεῆ Πατριαρχίαν Ὑμῶν, ὡς ἱκανοῦ οἰακοστρόφου τοῦ πηδαλίου τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ὡς τοῦτο ἐφάνη κατά τό παρελθόν ἐπί πολλῶν καί σημαντικῶν θεμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ κυρίαρχον αὐτό τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐν Κρήτῃ, εἰς τήν ὁποίαν ἡ θεόπνευστος παρουσία τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ὑπῆρξε καταλυτική.

Εἴμεθα  δέ βέβαιοι ὅτι ἡ τοιαύτη συμπόρευσις καί συμφρόνησις εἰς τά μείζονα της Ἐκκλησίας θέματα θά συνεχισθῇ καί εἰς τό μέλλον, πρός δόξαν Χριστοῦ καί σωτηρίαν τῶν πιστῶν.

Μεταφέρω, Μακαριώτατε, τούς ἀδελφικούς ἀσπασμούς καί τήν εἰλικρινῆ ἀγάπην τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Σας διαβεβαιῶ δέ ὅτι ἡ Ἄρχουσα καί Πάσχουσα Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου θά εἶναι πάντοτε ἀρωγός καί συμπαραστάτης τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί βεβαίως τοῦ σεπτοῦ, ταπεινοῦ, καί ἀξίου Προκαθημένου αὐτῆς, ἤτοι τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος.

Ἑνώνω τάς ταπεινάς μου προσευχάς μετά τῶν προσευχῶν τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μου κ. Βαρθολομαίου καί τῶν συνοδευόντων μοι τέκνων ἐκ τῶν Ἀντιπόδων καί ἀφοῦ διά μίαν εἰσέτι φοράν εὐχαριστήσω τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα εὐγνωμόνως καί εὐλαβῶς διά τήν ὑποδοχήν καί φιλοξενίαν, εὔχομαι ὅπως ὁ Ἀναστάς Χριστός χαρίζηται Ὑμῖν ὑγιείαν, μακροημέρευσιν καί ἐπιτυχίαν εἰς τήν διακυβέρνησιν τοῦ σκάφους τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας.

Εἰς πολλά ἔτη, Μακαριώτατε”.

…καί προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον  ποιμαντικήν ράβδον.

Λαβών τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας ἤρχισε τήν προσκυνηματικήν αὐτοῦ ἐπίσκεψιν, ξεναγούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΑΔΕΛΑΪΔΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 28ης Αὐγούστου/10ης Σεπτεμβρίου 2019, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἀδελαΐδα κ. Γεώργιος Ψιάχας, υἱός τοῦ μακαριστοῦ Διονυσίου Ψιάχα, Διπλωμάτου εἰς τό Γενικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων καί ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Σιών τοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενος ὑπό τῆς μητρός αὐτοῦ καί τῆς συζύγου αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά νά βαπτίσῃ τήν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης.

Ὁ κ. Ψιάχας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν εὐλογίαν ταύτην τῆς ἐπισκέψεως καί τῆς βαπτίσεως τῆς θυγατρός αὐτοῦ καί ἐπέδωσε μυροδοχεῖον εἰς τόν Μακαριώτατον, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτῷ πίνακα ἀσημένιον τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ κ. Ψιάχας ἐσυνέχισε τήν προσκυνηματικήν αὐτοῦ πορείαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Βάπτισις τῆς θυγατρός τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδς εἰς Ἀδελαΐδα

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 28ης Αὐγούστου/ 10ης Σεπτεμβρίου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, συμφώνως δικαιώματι τῶν Ἑλληνορθοδόξων, ἡ βάπτισις τῆς θυγατρός τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἀδελαΐδα κ. Γεωργίου Ψιάχα.

Τήν βάπτισιν ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος Πατριαρχικῇ ἀναθέσει μετά τοῦ ἐφημερίου της Βηθλεέμ π. Σπυρίδωνος καί τῶν διακόνων Εὐλογίου καί Πατρικίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τῶν γονέων αὐτῆς, πατρός κ. Γεωργίου Ψιάχα καί τῆς μητρός κ. Ἑλένης καί ἄλλων συγγενῶν καί τοῦ ἀναδόχου τῆς βαπτιζομένης  Λάουρας.

Ὁ Μακαριώτατος καί ὁ τελέσας τήν βάπτισιν Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, καθηγητής τοῦ κ. Ψιάχα εἰς τήν Σχολήν Σιών, εἰς τήν δεκαετίαν τοῦ 1980,  ηὐχήθησαν ὑγιείαν πνευματικήν καί σωματικήν εἰς τήν νεοφώτιστον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 16ης / 29ης Αὐγούστου 2019, τεσσαρακονταπενταμελής ὁμάς ἰατρῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, τῶν ὁποίων ἡγεῖτο ἡ Πνευμονολόγος καθηγήτρια τοῦ Θεαγενείου Νοσοκομείου κα Θεοδώρα Τσιούδα, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐκλεκτήν ταύτην ὁμάδα ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁμιλῶν εἰς τά μέλη τῆς ὁμάδος διά τήν σημασίαν τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ γῆ τῆς ὁποίας ἐποτίσθη ὑπό τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ Δικαίου καί ἡ ὁποία ἐφύλαξε τήν τριήμερον ταφήν Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τήν κα Τσιούδα διά τήν ποικιλότροπον παροχήν ἰατρικῆς βοηθείας εἰς Ἁγιοταφίτας Πατέρας καί ἄλλους χρῄζοντας θεραπείας.

Ἐν συνέχειᾳ, τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα τριάκοντα ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών, τούς ὁποίους εἶχε διοργανώσει εἰς προσκυνηματικήν θεωρίαν ὁ παλαιός μαθητής τῆς Σχολῆς κ. Μιχαήλ Τριβυζαδάκης.

Τούτους ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος καί ἐπῄνεσε διά τήν ἐπιστροφήν αὐτῶν εἰς τήν τροφόν αὐτῶν Σχολήν, οὗτοι δέ ηὐχαρίστησαν δι’ ὅσα ἐφόδια ἔλαβον ἐκ τῆς Σχολῆς, ἐν συνέχειᾳ δέ ἐξεναγήθησαν ὑπό τοῦ τότε Σχολάρχου αὐτῆς καί νῦν Βιβλιοθηκαρίου εἰς τήν κεντρικήν Βιβλιοθήκην τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα 105 προσκυνητῶν ὑπό τόν Μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεον καί ὑπό τόν ἡγούμενον Ἀγαθόνικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐκ  τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
Ο ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΒ. ΣΟΥΧΕΛ ΝΤΑΟΥΑΝΗ ΜΕΘ᾽ ΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ & ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 2/15 Αὐγούστου 2019, ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος κ. Σουχέλ Νταουάνη, συνοδευόμενος ὑπό ὁμάδος Ἐπισκόπων τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ἐκ περιοχῶν διαφόρων ἠπείρων καί ὡσαύτως ὑπό ὁμάδος Ἀγγλικανῶν προσκυνητῶν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.
Τήν ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί  ἐκαλωσώρισε καί ἐνημέρωσε περί τῆς ἱστορίας καί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου καί περί τῶν σχέσεων συνεργασίας, τάς ὁποίας διατηρεῖ μετά τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας  εἰς Ἀγγλίαν καί ἀλλαχοῦ.
Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως ἐνημέρωσε αὐτούς περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διατήρησιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί χριστιανικοῦ χαρακτῆρος καί καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Εὐχαριστῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σουχέηλ Νταουάνη ὑπεγράμμισε τό γεγονός τῶν καλῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν συναντήσεων ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Α.Θ.Μ. καί ἐκ  τοῦ γεγονότος τῆς λειτουργίας, τήν ὁποίαν οἱ Ἀγγλικανοί τελοῦν μέ  τήν ἄδειαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό παρεκκλήσιον  τῆς Μονῆς τοῦ Ἀβραάμ παρά τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τήν παραμονήν τῶν Χριστουγέννων αὐτῶν εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἀγίου Γεωργίου παρά τήν Βασιλικήν τῆς Βηθλεέμ.
Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε τά μέλη τῆς ὁμάδος μετά τῶν Ἱεροσολυμιτικῶν εὐλογιῶν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΗΣ «ΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ» ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ

Σήμερον, ἡμέραν Πέμπτην, 28ην  Ἰουνίου/ 11ην Ἰουλίου, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄, ἐσυνωδεύθη ὑπό Πατριαρχῶν καί Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς προσευχήν, ἡ ὁποία ἀνεπέμφθη εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ τῆς Παλαιᾶς Πόλεως, προκειμένου νά ἐνημερώσῃ περί τῶν κινδύνων τῶν πρερχομένων ἐκ ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι διακυβεύουν τήν ἀκεραιότητα καί τόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐπαπειλοῦν τήν πρόσβασιν τῶν προσκυνητῶν εἰς τά ἅγια Προσκυνήματα καί εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ὑπεγραμμίσθη ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά τηρῆται σιωπή, ἐνῷ ἀπειλεῖται ἡ πρόσβασις  πρός τά ἅγια Προσκυνήματα καί ἐνῷ ἡ ἐλπίς διά μόνιμον εἰρήνην σβήνει.

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἀνεκοίνωσαν περαιτέρω ὅτι θά ὀργανώσουν “Διεθνῆ Ἡμέραν Προσευχῆς διά τήν Χριστιανικήν Κοινότητα καί τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν τῶν Ἱεροσολύμων” καί ἐζήτησαν ἀπό τούς χριστιανούς ἀνά τόν κόσμον νά παρακολουθήσουν τό γεγονός τοῦτο εἰς τήν Ἱερουσαλήμ τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2019.

Διαρκούσης τῆς προσευχῆς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος παρέδωσε τά κάτωθι σχόλια:

” Ἱστάμεθα ἐδῶ, εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ, εἰς τήν καρδιάν τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας. Εὑρισκόμεθα ἐδῶ, διά νά προσευχηθῶμεν διά τήν ἀγαπημένην μας πόλιν. Ἱστάμεθα ὡς οἱ Ἀπόστολοι πιστοί εἰς τόν Χριστόν εἰς τόν τόπον τοῦ πάθους Του. Ἱστάμεθα μαζί μέ τά ἑκατομμύρια τῶν προσκυνητῶν πάσης φυλῆς καί γλώσσης, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονται καί εὐλογοῦν αὐτήν τήν Ἁγίαν Πόλιν. Ἱστάμεθα μαζί μέ τούς ἐνοικιαστάς τῶν ἰδιοκτησιῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἐπί μακρόν εἶχον ἀνοικτήν τήν θύραν των διά τούς ἐπισκέπτας καί τούς ἀνθρώπους προσευχῆς μακρόθεν καί ἐγγύθεν.

Ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστοῦμεν τούς ἀδελφούς μας Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν διά τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τό γεγονός τοῦτο καί τήν συμπαράστασιν αὐτῶν. Ὅλοι ὁμοῦ συμμεριζόμεθα τάς κοινάς μας πεποιθήσεις, τήν κοινήν μας ἀνθρωπίνην φύσιν καί τόν κοινόν μας ἀνθρώπινον προορισμόν, εἰδικώτερον ὅσον ἀφορᾷ τά θέματα αὐτά καί γενικώτερον ὅσον ἀφορᾷ τάς Κοινότητας μας.

Ὡς μία Κοινότης συνδιαλλαγῆς ἀρνούμεθα νά ἐπιτρέψωμεν εἰς ἐξτρεμιστικάς ὁμάδας νά διαλύσουν τήν ἀκεραιότητα καί τόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῶν Ἱεροσολύμων. Δέν δυνάμεθα νά σιωπήσωμεν, ἐνῷ ἡ πρόσβασις μας πρός τά ἅγια Προσκυνήματά μας ἐπαπειλεῖται καί ἡ ἐλπίς διά μόνιμον εἰρήνην μειώνεται. Δέν θά παραμείνωμεν σιωπῶντες.

Ὡς μία Κοινότης δικαιοσύνης ἀπαιτοῦμεν νἀ τηρηθῇ ὁ κανών τοῦ νόμου καί ἱστάμεθα ἡνωμένοι ἐναντίον πάσης ἀποπείρας καταλήψεως τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς Ἐκκλησίας διά παρανόμων μέτρων ἤ ἀναγκαστικῆς ἐκκενώσεως ἀθώων ἐνοικιαστῶν. Προειδοποιοῦμεν ἐναντίον πάσης τοιαύτης ἀποπείρας ὅτι δέν θά φοβηθῶμεν νά χρησιμοποιήσωμεν ὅλα τά νόμιμα μέτρα, διά νά ἀντικρούσωμεν καί νά ἀποκλείσωμεν τοῦτο νά συμβῇ. Παραμένομεν ἔνθερμοι φρουροί τοῦ Καθεστῶτος  status quo  καί διαβεβαιοῦμεν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν θρησκευμάτων ἠμποροῦν νά ἀκμάσουν καί νά ἀνθήσουν ἐντός τῶν τειχῶν τῆς πόλεως αὐτῆς.

Προσευχόμεθα διά τήν εἰρήνην τῆς Ἱερουσαλήμ. Σήμερον ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρός τούς χριστιανούς ὁπουδήποτε γῆς νά ἑνωθοῦν μαζί μας εἰς προσευχήν καί καλοῦμεν τούς ἀδελφούς καί τάς ἀδελφάς ἡμῶν νά συναχθοῦν τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2019 διά μίαν Διεθνῆ Ἡμέραν Προσευχῆς διά τήν Χριστιανικήν Κοινότητα καί τήνΧριστιανικήν Συνοικίαν τῶν Ἱεροσολύμων. Προσβλέπομεν νά ὑποδεχθῶμεν Χριστιανούς ἡγέτας καί προσκυνητάς ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου καθώς συνεχίζομεν  νά ἀγωνιζώμεθα νά διατηρήσωμεν καί προστατεύσωμεν τήν Χριστιανικήν Κοινότητα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Μετά τοῦ Βασιλέως Δαβίδ, τοῦ μεγάλου κυβερνήτου, προσευχόμεθα  διά τήν θείαν εἰρήνην καί τήν ἀσφάλειαν ἐντός τούτων τῶν τειχῶν (Ψαλμ. 122, 6- 7).

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΟΠΠΗΣ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἰουνίου / 6ης Ἰουλίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τούς τίτλους εἰς τούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς Ἰόππης τοῦ Πατριαρχείου «Ἀρχάγγελος Μιχαήλ», συνοδευόμενος ἐξ Ἱεροσολύμων ὑπό τοῦ  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ ἐκπροσώπου  τοῦ Πατριαρχείου διά τά Ἀραβόφωνα Μ.Μ.Ε. Πρεσβυτέρου Ἤσσα Μοῦσλεχ, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί ἐξ Ἰόππης ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἱερέως Ἰόππης π. Κωνσταντίνου.

Ἡ ἀπονομή αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς καλῶς ὀργανωθεῖσαν τελετήν, φιλοξενηθεῖσαν εἰς αὐτό τοῦτο τό κτίριον τῆς Σχολῆς, κτίριον τοῦ Πατριαρχείου ἤδη πρό τοῦ 1948. Τό κτίριον  τοῦτο ἐπανεκτησε τό Πατριαρχεῖον ἀπό τοῦ χρησιμοποιοῦντος τοῦτο Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ.

Ἡ τελετή αὐτή περιέλαβε εἴσοδον -παρέλασιν τῶν ἑπτά ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, συνοδείᾳ ἑνός ἑκάστου ὑπό τῆς μητρός αὐτοῦ, προσφώνησιν τῆς Διευθυντρίας τῆς Σχολῆς κ. Νάτζλα Χάνχαν, τονίζουσαν τήν ἀρτίαν παιδείαν, τήν ὁποίαν λαμβάνουν οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία ἐξασφαλίζει εἰς αὐτούς τήν εἴσοδον αὐτῶν εἰς τά Πανεπιστημιακά ἱδρύματα καί τήν ἐπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν καί ἐπίσης τήν ὑλικήν καί ἠθικήν ὑποστήριξιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἔργον τῆς Σχολῆς. Ἡ τελετή περιέλαβε ἐπίσης προσφωνήσεις τριῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς, μιᾶς εἰς τήν Ἀραβικήν, μιᾶς εἰς τήν Ἀγγλικήν καί μιᾶς εἰς τήν Ἑβραϊκήν. Εἰς ταύτας ηὐχαρίστησαν τούς καθηγητάς καί τούς γονεῖς αὐτῶν διά τήν συμπαράστασιν αὐτῶν ἐπί δώδεκα ὁλόκληρα ἔτη εἰς τό μαθητικόν αὐτῶν ἔργον.

Ἡ τελετή περιέλαβε ἐπίσης ἀραβικούς χορούς καί παραδοσιακά ἀραβικά ᾄσματα, προσφοράν ἀνθοδέσμης εἰς τάς μητέρας τῶν μαθητῶν, τιμητικήν διάκρισιν εἰς διδασκάλους ἐπιδείξαντας ἐπαγγελματικήν ἐκπαιδευτικήν εὐσυνειδησίαν εἰς τό ἔργον αὐτῶν, παράδοσιν τῆς σκυτάλης εἰς τούς τελειοφοίτους μαθητάς τοῦ ἑπομένου σχολικου ἔτους καί ἀνύψωσιν τῆς σημαίας τῆς Σχολῆς.

Ἡ τελετή ἦλθε πρός τό τέλος διά τῆς προσφωνήσεως τῆς Α.Θ.Μ. ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, συνοδευομένης ὑπό οἰκονομικῆς προσφορᾶς πρός τήν Σχολήν καί ἐπεσφραγίσθη διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ τίτλου εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων καί τῆς εὐχῆς «συγχαρητήρια», «καλήν ἐπιτυχίαν», «καλήν σταδιοδρομίαν».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΕΜΛΗΣ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης / 29ης Ἰουνίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Ρέμλης Ἀρχιμανδρίτου Νήφωνος, τοῦ ἡγούμενου τοῦ Φχές Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ἐπεσκέφθη τήν σχολήν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ρέμλης, ἀρχαίας Ἀριμάθειας τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ πόλις αὐτή κατοικεῖται σήμερον ὑπό ἑβδομήκοντα περίπου χιλιάδων κατοίκων Ἰσραηλινῶν καί Παλαιστινίων, μή ἀναχωρησάντων τό ἔτος 1948.

Εἰς τήν πόλιν ταύτην ἵδρυσε σχολεῖον ἡ Κοινότης περί τό 1990, ἐπί ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου, τῇ ἠθικῇ καί οἰκονομικῇ συμπαραστάσει τοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν σχολήν ταύτην διά τήν τελετήν τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς 24 περίπου ἀποφοίτους, μαθητάς καί μαθητρίας.

Ἡ τελετή αὕτη συμπεριέλαβε διασκεδαστικάς μαθητικάς ἐκδηλώσεις, τάς προσφωνήσεις τῆς Διευθυντρίας κυρίας Ἰλχάμ Μαχούλ, τοῦ Προέδρου τῆς Τζαμαΐγιε κ. Φαΐζ Μανσούρ, τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως καί τοῦ Μακαριωτάτου, ἀναγνωσθεῖσαν ἀραβιστί ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου,  καί ἀπονομήν τοῦ τίτλου εἰς ἕκαστον ἀπόφοιτον μετά τῆς θερμῆς εὐχῆς ἐπιτυχίας εἰς Ἀκαδημαϊκήν καί ἐπαγγελματικήν δραστηριότητα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας Μαΐου/ 4ης Ἰουνίου 2019, παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ὁ Ὑπουργός Κοινωνικῶν Θεμάτων καί πρῴην Ὑπουργός Ἀνθρωπίνων Θεμάτων / Human Resources κ. Zoltán Balog, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Οὑγγαρίας εἰς Ραμάλλαν Dr. Μιχαήλ  Rada Csaba καί συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τούς ἐν λόγῳ ἐκλεκτούς ἀντιπροσώπους τοῦ κράτους τῆς Οὑγγαρίας ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος καί ὁ κ. Ὑπουργός ἀνεμνήσθησαν τῶν ἡμερῶν τῆς εἰς Οὑγγαρίας ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς οἰκονομικῆς βοηθείας τῆς Οὑγγαρίας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῆς στέγης τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί ὑπεγράμμισαν τήν ἀνάγκην στηρίξεως τῶν ἀξιῶν τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ  καί τῶν καταδιωκομένων Χριστιανῶν, ἰδίᾳ εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Τήν πρωτοβουλίαν ταύτην ἔχει ἀναλάβει καί προωθεῖ δραστηρίως ἡ χώρα τῆς Οὑγγαρίας καί ἐπιθυμεῖ νά συνεχίσῃ ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Ἐκκλησιῶν.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης καί εἰς ἐκδήλωσιν τῆς συμπαραστάσεως τῆς Οὑγγαρίας πρός τό ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν ἀνάγλυφον εἰκόνα τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 3ης /16ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τό κτιριακόν συγκρότημα –ξενοδοχεῖον Sergei, προσκείμενον εἰς τήν Ρωσσικήν Πνευματικήν Ἀποστολήν (Missia) τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, κατεχομένην ἀπό τοῦ 1948 ὑπό τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί ἐπαναποδοθέν προσφάτως εἰς τήν Ρωσσικήν Ἐκκλησίαν, συνάντησις ὑπό τόν S.V. Stepashin, Πρόεδρον τῶν Περιφερειακῶν καί Ξένων Τμημάτων τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ὀρθοδόξου Παλαιστινιακῆς Ἑταιρείας ἐπί τῇ διακοσιοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς διπλωματικῆς ὑποστηρίξεως τῆς Ρωσσικῆς παρουσίας εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἀντεπροσώπευσε τό Πατριαρχεῖον ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, ὁ ὁποῖος καί ἀνέγνωσεν ἀγγλιστί τήν κάτωθι προσφώνησιν τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ὡς ἕπεται:

“Mr. Chairman,

Respected Members of the Council,

Ladies and Gentlemen,

Christ is risen!

We greet you with the joy of this Paschal season with the greeting that is also the triumph of our Orthodox faith. From this Holy City of Jerusalem, the light of the resurrection has spread to the whole world.

We welcome this seminar as you meet in Jerusalem. You meet at a time when our Christian witness is so important in support of the Christian presence in the Holy Land and the Middle East, and when the Greek Orthodox Patriarchate is playing a leading role in promoting deeper relationships among the Christian communities here. Such deepening relationships are crucial for the well-being of a vital, vibrant Christian presence.

The Patriarchate is also promoting important interfaith dialogue, and above all we are maintaining the multi-ethnic, multi-cultural, multi-religious character of Jerusalem and the Middle East.

The Church of Jerusalem, which is the Mother of all the Churches, is the guarantor of the unity of the Orthodox Church. We acknowledge especially the role that the Russian Orthodox Church has played down the centuries, and especially during the Ottoman period, in supporting the Church of Jerusalem politically, diplomatically, and of course, financially. But we need to acknowledge that there were also difficult times that tested our relationship; we must learn from them and work towards strengthening our Orthodox unity.

In the spirit of our Orthodox unity, we must learn from the past. We must always speak and act in ways that support the life and mission of the Patriarchate of Jerusalem in this region. We are the one, holy catholic and apostolic Church, and we are under a moral as well as a spiritual obligation to ensure that the identity and witness of the Orthodox Church in the Holy Land and the Middle East rests on the unshakable foundation of our Orthodox unity.

We would like to take this opportunity to express our deep appreciation to His Excellency the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin, for his material support for the restoration of the Church of the Nativity in Bethlehem, and for his unwavering support for the mission of the Patriarchate.

We wish you, Mr. Chairman, and this seminar, every success in your deliberations, and we look forward to hearing about the fruits of your deliberations.

Christ is risen!”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΜΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου,  28ης Ἀπριλίου /11ης Μαΐου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη 50μελῆ ὁμάδα Ἀνωτάτων Ἑλλήνων Στρατιωτικῶν, καθοδηγουμένων προσκυνηματικῶς ὑπό τοῦ στρατιωτικοῦ Ἱερέως π. Γεωργίου Ἀποστολακίδου.

Ἐξ ὀνόματος τῆς ὁμάδος,  ὁ τέως Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως καί Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Χηνοφώτης ἐξέφρασε τήν συγκίνησιν διά τήν προσκυνηματικήν ἐμπειρίαν, τήν ὁποίαν εἶχε μετά τοῦ π. Γεωργίου καί τάς εὐχαριστίας διά τήν ὑποδοχήν παρά τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος καί εὐλόγῶν τά μέλη τῆς ἐκλεκτῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος ταύτης, ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τῆς ἁγιότητος τῆς Ἱερουσαλήμ, λόγῳ τοῦ ἐμποτισμοῦ αὐτῆς διά τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου, τοῦ σταυρωθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν σημασίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς φρουροῦ μιᾶς τοιαύτης ἡγιασμένης γῆς.

Ὑποβαλόντες τά σέβῃ αὐτῶν, οἱ ἐν λόγῳ ἐκλεκτοί συνταξιοῦχοι Στρατιωτικοί, νῦν προσκυνηταί, ἔλαβον τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ ἁγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας