Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΑΔΕΛΑΪΔΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 28ης Αὐγούστου/10ης Σεπτεμβρίου 2019, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἀδελαΐδα κ. Γεώργιος Ψιάχας, υἱός τοῦ μακαριστοῦ Διονυσίου Ψιάχα, Διπλωμάτου εἰς τό Γενικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων καί ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Σιών τοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενος ὑπό τῆς μητρός αὐτοῦ καί τῆς συζύγου αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά νά βαπτίσῃ τήν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης.

Ὁ κ. Ψιάχας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν εὐλογίαν ταύτην τῆς ἐπισκέψεως καί τῆς βαπτίσεως τῆς θυγατρός αὐτοῦ καί ἐπέδωσε μυροδοχεῖον εἰς τόν Μακαριώτατον, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτῷ πίνακα ἀσημένιον τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ κ. Ψιάχας ἐσυνέχισε τήν προσκυνηματικήν αὐτοῦ πορείαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Βάπτισις τῆς θυγατρός τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδς εἰς Ἀδελαΐδα

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 28ης Αὐγούστου/ 10ης Σεπτεμβρίου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, συμφώνως δικαιώματι τῶν Ἑλληνορθοδόξων, ἡ βάπτισις τῆς θυγατρός τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἀδελαΐδα κ. Γεωργίου Ψιάχα.

Τήν βάπτισιν ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος Πατριαρχικῇ ἀναθέσει μετά τοῦ ἐφημερίου της Βηθλεέμ π. Σπυρίδωνος καί τῶν διακόνων Εὐλογίου καί Πατρικίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τῶν γονέων αὐτῆς, πατρός κ. Γεωργίου Ψιάχα καί τῆς μητρός κ. Ἑλένης καί ἄλλων συγγενῶν καί τοῦ ἀναδόχου τῆς βαπτιζομένης  Λάουρας.

Ὁ Μακαριώτατος καί ὁ τελέσας τήν βάπτισιν Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, καθηγητής τοῦ κ. Ψιάχα εἰς τήν Σχολήν Σιών, εἰς τήν δεκαετίαν τοῦ 1980,  ηὐχήθησαν ὑγιείαν πνευματικήν καί σωματικήν εἰς τήν νεοφώτιστον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 16ης / 29ης Αὐγούστου 2019, τεσσαρακονταπενταμελής ὁμάς ἰατρῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, τῶν ὁποίων ἡγεῖτο ἡ Πνευμονολόγος καθηγήτρια τοῦ Θεαγενείου Νοσοκομείου κα Θεοδώρα Τσιούδα, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐκλεκτήν ταύτην ὁμάδα ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁμιλῶν εἰς τά μέλη τῆς ὁμάδος διά τήν σημασίαν τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ γῆ τῆς ὁποίας ἐποτίσθη ὑπό τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ Δικαίου καί ἡ ὁποία ἐφύλαξε τήν τριήμερον ταφήν Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τήν κα Τσιούδα διά τήν ποικιλότροπον παροχήν ἰατρικῆς βοηθείας εἰς Ἁγιοταφίτας Πατέρας καί ἄλλους χρῄζοντας θεραπείας.

Ἐν συνέχειᾳ, τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα τριάκοντα ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών, τούς ὁποίους εἶχε διοργανώσει εἰς προσκυνηματικήν θεωρίαν ὁ παλαιός μαθητής τῆς Σχολῆς κ. Μιχαήλ Τριβυζαδάκης.

Τούτους ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος καί ἐπῄνεσε διά τήν ἐπιστροφήν αὐτῶν εἰς τήν τροφόν αὐτῶν Σχολήν, οὗτοι δέ ηὐχαρίστησαν δι’ ὅσα ἐφόδια ἔλαβον ἐκ τῆς Σχολῆς, ἐν συνέχειᾳ δέ ἐξεναγήθησαν ὑπό τοῦ τότε Σχολάρχου αὐτῆς καί νῦν Βιβλιοθηκαρίου εἰς τήν κεντρικήν Βιβλιοθήκην τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα 105 προσκυνητῶν ὑπό τόν Μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεον καί ὑπό τόν ἡγούμενον Ἀγαθόνικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐκ  τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
Ο ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΒ. ΣΟΥΧΕΛ ΝΤΑΟΥΑΝΗ ΜΕΘ᾽ ΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ & ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 2/15 Αὐγούστου 2019, ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος κ. Σουχέλ Νταουάνη, συνοδευόμενος ὑπό ὁμάδος Ἐπισκόπων τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ἐκ περιοχῶν διαφόρων ἠπείρων καί ὡσαύτως ὑπό ὁμάδος Ἀγγλικανῶν προσκυνητῶν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.
Τήν ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί  ἐκαλωσώρισε καί ἐνημέρωσε περί τῆς ἱστορίας καί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου καί περί τῶν σχέσεων συνεργασίας, τάς ὁποίας διατηρεῖ μετά τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας  εἰς Ἀγγλίαν καί ἀλλαχοῦ.
Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως ἐνημέρωσε αὐτούς περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διατήρησιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί χριστιανικοῦ χαρακτῆρος καί καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Εὐχαριστῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σουχέηλ Νταουάνη ὑπεγράμμισε τό γεγονός τῶν καλῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν συναντήσεων ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Α.Θ.Μ. καί ἐκ  τοῦ γεγονότος τῆς λειτουργίας, τήν ὁποίαν οἱ Ἀγγλικανοί τελοῦν μέ  τήν ἄδειαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό παρεκκλήσιον  τῆς Μονῆς τοῦ Ἀβραάμ παρά τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τήν παραμονήν τῶν Χριστουγέννων αὐτῶν εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἀγίου Γεωργίου παρά τήν Βασιλικήν τῆς Βηθλεέμ.
Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε τά μέλη τῆς ὁμάδος μετά τῶν Ἱεροσολυμιτικῶν εὐλογιῶν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΗΣ «ΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ» ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ

Σήμερον, ἡμέραν Πέμπτην, 28ην  Ἰουνίου/ 11ην Ἰουλίου, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄, ἐσυνωδεύθη ὑπό Πατριαρχῶν καί Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς προσευχήν, ἡ ὁποία ἀνεπέμφθη εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ τῆς Παλαιᾶς Πόλεως, προκειμένου νά ἐνημερώσῃ περί τῶν κινδύνων τῶν πρερχομένων ἐκ ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι διακυβεύουν τήν ἀκεραιότητα καί τόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐπαπειλοῦν τήν πρόσβασιν τῶν προσκυνητῶν εἰς τά ἅγια Προσκυνήματα καί εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ὑπεγραμμίσθη ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά τηρῆται σιωπή, ἐνῷ ἀπειλεῖται ἡ πρόσβασις  πρός τά ἅγια Προσκυνήματα καί ἐνῷ ἡ ἐλπίς διά μόνιμον εἰρήνην σβήνει.

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἀνεκοίνωσαν περαιτέρω ὅτι θά ὀργανώσουν “Διεθνῆ Ἡμέραν Προσευχῆς διά τήν Χριστιανικήν Κοινότητα καί τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν τῶν Ἱεροσολύμων” καί ἐζήτησαν ἀπό τούς χριστιανούς ἀνά τόν κόσμον νά παρακολουθήσουν τό γεγονός τοῦτο εἰς τήν Ἱερουσαλήμ τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2019.

Διαρκούσης τῆς προσευχῆς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος παρέδωσε τά κάτωθι σχόλια:

” Ἱστάμεθα ἐδῶ, εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ, εἰς τήν καρδιάν τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας. Εὑρισκόμεθα ἐδῶ, διά νά προσευχηθῶμεν διά τήν ἀγαπημένην μας πόλιν. Ἱστάμεθα ὡς οἱ Ἀπόστολοι πιστοί εἰς τόν Χριστόν εἰς τόν τόπον τοῦ πάθους Του. Ἱστάμεθα μαζί μέ τά ἑκατομμύρια τῶν προσκυνητῶν πάσης φυλῆς καί γλώσσης, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονται καί εὐλογοῦν αὐτήν τήν Ἁγίαν Πόλιν. Ἱστάμεθα μαζί μέ τούς ἐνοικιαστάς τῶν ἰδιοκτησιῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἐπί μακρόν εἶχον ἀνοικτήν τήν θύραν των διά τούς ἐπισκέπτας καί τούς ἀνθρώπους προσευχῆς μακρόθεν καί ἐγγύθεν.

Ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστοῦμεν τούς ἀδελφούς μας Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν διά τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τό γεγονός τοῦτο καί τήν συμπαράστασιν αὐτῶν. Ὅλοι ὁμοῦ συμμεριζόμεθα τάς κοινάς μας πεποιθήσεις, τήν κοινήν μας ἀνθρωπίνην φύσιν καί τόν κοινόν μας ἀνθρώπινον προορισμόν, εἰδικώτερον ὅσον ἀφορᾷ τά θέματα αὐτά καί γενικώτερον ὅσον ἀφορᾷ τάς Κοινότητας μας.

Ὡς μία Κοινότης συνδιαλλαγῆς ἀρνούμεθα νά ἐπιτρέψωμεν εἰς ἐξτρεμιστικάς ὁμάδας νά διαλύσουν τήν ἀκεραιότητα καί τόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῶν Ἱεροσολύμων. Δέν δυνάμεθα νά σιωπήσωμεν, ἐνῷ ἡ πρόσβασις μας πρός τά ἅγια Προσκυνήματά μας ἐπαπειλεῖται καί ἡ ἐλπίς διά μόνιμον εἰρήνην μειώνεται. Δέν θά παραμείνωμεν σιωπῶντες.

Ὡς μία Κοινότης δικαιοσύνης ἀπαιτοῦμεν νἀ τηρηθῇ ὁ κανών τοῦ νόμου καί ἱστάμεθα ἡνωμένοι ἐναντίον πάσης ἀποπείρας καταλήψεως τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς Ἐκκλησίας διά παρανόμων μέτρων ἤ ἀναγκαστικῆς ἐκκενώσεως ἀθώων ἐνοικιαστῶν. Προειδοποιοῦμεν ἐναντίον πάσης τοιαύτης ἀποπείρας ὅτι δέν θά φοβηθῶμεν νά χρησιμοποιήσωμεν ὅλα τά νόμιμα μέτρα, διά νά ἀντικρούσωμεν καί νά ἀποκλείσωμεν τοῦτο νά συμβῇ. Παραμένομεν ἔνθερμοι φρουροί τοῦ Καθεστῶτος  status quo  καί διαβεβαιοῦμεν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν θρησκευμάτων ἠμποροῦν νά ἀκμάσουν καί νά ἀνθήσουν ἐντός τῶν τειχῶν τῆς πόλεως αὐτῆς.

Προσευχόμεθα διά τήν εἰρήνην τῆς Ἱερουσαλήμ. Σήμερον ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρός τούς χριστιανούς ὁπουδήποτε γῆς νά ἑνωθοῦν μαζί μας εἰς προσευχήν καί καλοῦμεν τούς ἀδελφούς καί τάς ἀδελφάς ἡμῶν νά συναχθοῦν τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2019 διά μίαν Διεθνῆ Ἡμέραν Προσευχῆς διά τήν Χριστιανικήν Κοινότητα καί τήνΧριστιανικήν Συνοικίαν τῶν Ἱεροσολύμων. Προσβλέπομεν νά ὑποδεχθῶμεν Χριστιανούς ἡγέτας καί προσκυνητάς ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου καθώς συνεχίζομεν  νά ἀγωνιζώμεθα νά διατηρήσωμεν καί προστατεύσωμεν τήν Χριστιανικήν Κοινότητα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Μετά τοῦ Βασιλέως Δαβίδ, τοῦ μεγάλου κυβερνήτου, προσευχόμεθα  διά τήν θείαν εἰρήνην καί τήν ἀσφάλειαν ἐντός τούτων τῶν τειχῶν (Ψαλμ. 122, 6- 7).

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΟΠΠΗΣ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἰουνίου / 6ης Ἰουλίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τούς τίτλους εἰς τούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς Ἰόππης τοῦ Πατριαρχείου «Ἀρχάγγελος Μιχαήλ», συνοδευόμενος ἐξ Ἱεροσολύμων ὑπό τοῦ  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ ἐκπροσώπου  τοῦ Πατριαρχείου διά τά Ἀραβόφωνα Μ.Μ.Ε. Πρεσβυτέρου Ἤσσα Μοῦσλεχ, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί ἐξ Ἰόππης ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἱερέως Ἰόππης π. Κωνσταντίνου.

Ἡ ἀπονομή αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς καλῶς ὀργανωθεῖσαν τελετήν, φιλοξενηθεῖσαν εἰς αὐτό τοῦτο τό κτίριον τῆς Σχολῆς, κτίριον τοῦ Πατριαρχείου ἤδη πρό τοῦ 1948. Τό κτίριον  τοῦτο ἐπανεκτησε τό Πατριαρχεῖον ἀπό τοῦ χρησιμοποιοῦντος τοῦτο Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ.

Ἡ τελετή αὐτή περιέλαβε εἴσοδον -παρέλασιν τῶν ἑπτά ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, συνοδείᾳ ἑνός ἑκάστου ὑπό τῆς μητρός αὐτοῦ, προσφώνησιν τῆς Διευθυντρίας τῆς Σχολῆς κ. Νάτζλα Χάνχαν, τονίζουσαν τήν ἀρτίαν παιδείαν, τήν ὁποίαν λαμβάνουν οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία ἐξασφαλίζει εἰς αὐτούς τήν εἴσοδον αὐτῶν εἰς τά Πανεπιστημιακά ἱδρύματα καί τήν ἐπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν καί ἐπίσης τήν ὑλικήν καί ἠθικήν ὑποστήριξιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἔργον τῆς Σχολῆς. Ἡ τελετή περιέλαβε ἐπίσης προσφωνήσεις τριῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς, μιᾶς εἰς τήν Ἀραβικήν, μιᾶς εἰς τήν Ἀγγλικήν καί μιᾶς εἰς τήν Ἑβραϊκήν. Εἰς ταύτας ηὐχαρίστησαν τούς καθηγητάς καί τούς γονεῖς αὐτῶν διά τήν συμπαράστασιν αὐτῶν ἐπί δώδεκα ὁλόκληρα ἔτη εἰς τό μαθητικόν αὐτῶν ἔργον.

Ἡ τελετή περιέλαβε ἐπίσης ἀραβικούς χορούς καί παραδοσιακά ἀραβικά ᾄσματα, προσφοράν ἀνθοδέσμης εἰς τάς μητέρας τῶν μαθητῶν, τιμητικήν διάκρισιν εἰς διδασκάλους ἐπιδείξαντας ἐπαγγελματικήν ἐκπαιδευτικήν εὐσυνειδησίαν εἰς τό ἔργον αὐτῶν, παράδοσιν τῆς σκυτάλης εἰς τούς τελειοφοίτους μαθητάς τοῦ ἑπομένου σχολικου ἔτους καί ἀνύψωσιν τῆς σημαίας τῆς Σχολῆς.

Ἡ τελετή ἦλθε πρός τό τέλος διά τῆς προσφωνήσεως τῆς Α.Θ.Μ. ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, συνοδευομένης ὑπό οἰκονομικῆς προσφορᾶς πρός τήν Σχολήν καί ἐπεσφραγίσθη διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ τίτλου εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων καί τῆς εὐχῆς «συγχαρητήρια», «καλήν ἐπιτυχίαν», «καλήν σταδιοδρομίαν».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΕΜΛΗΣ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης / 29ης Ἰουνίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Ρέμλης Ἀρχιμανδρίτου Νήφωνος, τοῦ ἡγούμενου τοῦ Φχές Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ἐπεσκέφθη τήν σχολήν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ρέμλης, ἀρχαίας Ἀριμάθειας τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ πόλις αὐτή κατοικεῖται σήμερον ὑπό ἑβδομήκοντα περίπου χιλιάδων κατοίκων Ἰσραηλινῶν καί Παλαιστινίων, μή ἀναχωρησάντων τό ἔτος 1948.

Εἰς τήν πόλιν ταύτην ἵδρυσε σχολεῖον ἡ Κοινότης περί τό 1990, ἐπί ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου, τῇ ἠθικῇ καί οἰκονομικῇ συμπαραστάσει τοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν σχολήν ταύτην διά τήν τελετήν τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς 24 περίπου ἀποφοίτους, μαθητάς καί μαθητρίας.

Ἡ τελετή αὕτη συμπεριέλαβε διασκεδαστικάς μαθητικάς ἐκδηλώσεις, τάς προσφωνήσεις τῆς Διευθυντρίας κυρίας Ἰλχάμ Μαχούλ, τοῦ Προέδρου τῆς Τζαμαΐγιε κ. Φαΐζ Μανσούρ, τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως καί τοῦ Μακαριωτάτου, ἀναγνωσθεῖσαν ἀραβιστί ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου,  καί ἀπονομήν τοῦ τίτλου εἰς ἕκαστον ἀπόφοιτον μετά τῆς θερμῆς εὐχῆς ἐπιτυχίας εἰς Ἀκαδημαϊκήν καί ἐπαγγελματικήν δραστηριότητα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας Μαΐου/ 4ης Ἰουνίου 2019, παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ὁ Ὑπουργός Κοινωνικῶν Θεμάτων καί πρῴην Ὑπουργός Ἀνθρωπίνων Θεμάτων / Human Resources κ. Zoltán Balog, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Οὑγγαρίας εἰς Ραμάλλαν Dr. Μιχαήλ  Rada Csaba καί συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τούς ἐν λόγῳ ἐκλεκτούς ἀντιπροσώπους τοῦ κράτους τῆς Οὑγγαρίας ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος καί ὁ κ. Ὑπουργός ἀνεμνήσθησαν τῶν ἡμερῶν τῆς εἰς Οὑγγαρίας ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς οἰκονομικῆς βοηθείας τῆς Οὑγγαρίας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῆς στέγης τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί ὑπεγράμμισαν τήν ἀνάγκην στηρίξεως τῶν ἀξιῶν τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ  καί τῶν καταδιωκομένων Χριστιανῶν, ἰδίᾳ εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Τήν πρωτοβουλίαν ταύτην ἔχει ἀναλάβει καί προωθεῖ δραστηρίως ἡ χώρα τῆς Οὑγγαρίας καί ἐπιθυμεῖ νά συνεχίσῃ ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Ἐκκλησιῶν.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης καί εἰς ἐκδήλωσιν τῆς συμπαραστάσεως τῆς Οὑγγαρίας πρός τό ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν ἀνάγλυφον εἰκόνα τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 3ης /16ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τό κτιριακόν συγκρότημα –ξενοδοχεῖον Sergei, προσκείμενον εἰς τήν Ρωσσικήν Πνευματικήν Ἀποστολήν (Missia) τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, κατεχομένην ἀπό τοῦ 1948 ὑπό τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί ἐπαναποδοθέν προσφάτως εἰς τήν Ρωσσικήν Ἐκκλησίαν, συνάντησις ὑπό τόν S.V. Stepashin, Πρόεδρον τῶν Περιφερειακῶν καί Ξένων Τμημάτων τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ὀρθοδόξου Παλαιστινιακῆς Ἑταιρείας ἐπί τῇ διακοσιοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς διπλωματικῆς ὑποστηρίξεως τῆς Ρωσσικῆς παρουσίας εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἀντεπροσώπευσε τό Πατριαρχεῖον ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, ὁ ὁποῖος καί ἀνέγνωσεν ἀγγλιστί τήν κάτωθι προσφώνησιν τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ὡς ἕπεται:

“Mr. Chairman,

Respected Members of the Council,

Ladies and Gentlemen,

Christ is risen!

We greet you with the joy of this Paschal season with the greeting that is also the triumph of our Orthodox faith. From this Holy City of Jerusalem, the light of the resurrection has spread to the whole world.

We welcome this seminar as you meet in Jerusalem. You meet at a time when our Christian witness is so important in support of the Christian presence in the Holy Land and the Middle East, and when the Greek Orthodox Patriarchate is playing a leading role in promoting deeper relationships among the Christian communities here. Such deepening relationships are crucial for the well-being of a vital, vibrant Christian presence.

The Patriarchate is also promoting important interfaith dialogue, and above all we are maintaining the multi-ethnic, multi-cultural, multi-religious character of Jerusalem and the Middle East.

The Church of Jerusalem, which is the Mother of all the Churches, is the guarantor of the unity of the Orthodox Church. We acknowledge especially the role that the Russian Orthodox Church has played down the centuries, and especially during the Ottoman period, in supporting the Church of Jerusalem politically, diplomatically, and of course, financially. But we need to acknowledge that there were also difficult times that tested our relationship; we must learn from them and work towards strengthening our Orthodox unity.

In the spirit of our Orthodox unity, we must learn from the past. We must always speak and act in ways that support the life and mission of the Patriarchate of Jerusalem in this region. We are the one, holy catholic and apostolic Church, and we are under a moral as well as a spiritual obligation to ensure that the identity and witness of the Orthodox Church in the Holy Land and the Middle East rests on the unshakable foundation of our Orthodox unity.

We would like to take this opportunity to express our deep appreciation to His Excellency the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin, for his material support for the restoration of the Church of the Nativity in Bethlehem, and for his unwavering support for the mission of the Patriarchate.

We wish you, Mr. Chairman, and this seminar, every success in your deliberations, and we look forward to hearing about the fruits of your deliberations.

Christ is risen!”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΜΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου,  28ης Ἀπριλίου /11ης Μαΐου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη 50μελῆ ὁμάδα Ἀνωτάτων Ἑλλήνων Στρατιωτικῶν, καθοδηγουμένων προσκυνηματικῶς ὑπό τοῦ στρατιωτικοῦ Ἱερέως π. Γεωργίου Ἀποστολακίδου.

Ἐξ ὀνόματος τῆς ὁμάδος,  ὁ τέως Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως καί Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Χηνοφώτης ἐξέφρασε τήν συγκίνησιν διά τήν προσκυνηματικήν ἐμπειρίαν, τήν ὁποίαν εἶχε μετά τοῦ π. Γεωργίου καί τάς εὐχαριστίας διά τήν ὑποδοχήν παρά τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος καί εὐλόγῶν τά μέλη τῆς ἐκλεκτῆς προσκυνηματικῆς ὁμάδος ταύτης, ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τῆς ἁγιότητος τῆς Ἱερουσαλήμ, λόγῳ τοῦ ἐμποτισμοῦ αὐτῆς διά τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου, τοῦ σταυρωθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν σημασίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς φρουροῦ μιᾶς τοιαύτης ἡγιασμένης γῆς.

Ὑποβαλόντες τά σέβῃ αὐτῶν, οἱ ἐν λόγῳ ἐκλεκτοί συνταξιοῦχοι Στρατιωτικοί, νῦν προσκυνηταί, ἔλαβον τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ ἁγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 20ῆς Ἀπριλίου /3ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς ἀποφοίτους τῆς Τρίτης Λυκείου τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου.

Ὑπό τό ὄνομα τοῦτο διετήρει τό Πατριαρχεῖον τήν Ἱερατικήν αὐτοῦ Σχολήν ἕως τοῦ ἔτους 1970, ὅτε καί ἐστέγασεν αὐτήν εἰς τό κτίριον τῆς ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἀπό τό ἔτος 1988 ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος εἰς τό κτίριον τῆς πρῴην Ἱερατικῆς Σχολῆς ἵδρυσεν ὑπό τό αὐτό ὄνομα «Ἅγιος Δημήτριος» σχολεῖον Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον διά τά τέκνα τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου αὐτοῦ. Ἔκτοτε ἡ Σχολή ἐλειτούργησε ἐπιτυχῶς, προσφέρουσα παιδείαν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἐφέτος δέ κατά τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε τούς 15 ἀποφοίτους τῆς Γ΄ Λυκείου.

Τήν τελετήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης  Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Ἑλληνίδος Προξένου κ. Αἰκατερίνης Τζίμα, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος καί Ἐφόρου τῶν Σχολῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀήσσα Μοῦσλεχ καί τοῦ κ. Ὄντε Καουάς,  Οἰκονομικοῦ Διευθυντοῦ τῶν Ἀραβικῶν Σχολῶν τῆς Δυτικῆς Ὄχθης.

Ἤρχισε δέ ἡ τελετή διά τῆς εἰσόδου καί παρουσιάσεως ἐπί σκηνῆς τῶν 15 ἀποφοίτων, διά προσευχῆς τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καί τοῦ Παλαιστινιακοῦ καί Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.

Ἀκολούθως ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ. Σαμήρ Ζανανίρη, ὡμίλησε περί τῶν δραστηριοτήτων τῆς Σχολῆς κατά τό σχολικόν ἔτος 2018-2019 καί περί τῶν κτιριακῶν ἀλλαγῶν καί ἐπεκτάσεων τῶν αἰθουσῶν αὐτῆς. Ἠκολούθησεν ἐκτέλεσις Ἑλληνικοῦ χοροῦ ὑπό τριῶν μικρῶν μαθητῶν καί τριῶν μικρῶν μαθητριῶν τοῦ Νηπιαγωγείου τῆς Σχολῆς καί πατριωτικοί Παλαιστινιακοί χοροί, μετά ταῦτα δέ αἱ προσφώνησις τῶν ἐκπροσώπων τῶν μαθητῶν εἰς τήν ἀραβικήν, ἀγγλικήν καί ἑλληνικήν, ἀναφερόμεναι εἰς τήν παιδείαν αὐτῶν εἰς Σχολήν τοιαύτην ὡς τοῦ Πατριαρχείου καί δή εἰς τήν Πόλιν τήν Ἁγίαν τῶν Ἱεροσολύμων μετ’ εὐχαριστιῶν πρός τόν Πατριάρχην, τούς καθηγητάς καί τούς γονεῖς αὐτῶν.

Τήν τελετήν ἐπεσφράγισεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου, τονίζουσα τήν σημασίαν τήν ὁποίαν ἐμπράκτως ἀποδίδει τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν παιδείαν τῶν νέων εἰς τά σχολεῖα αὐτῶν, μετά τήν ὁποίαν ἡ Σχολή ἀπέδωσεν εὐχαριστήριαν πλακέταν εἰς τόν Μακαριώτατον.

Ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς ἐπέδωσαν τούς Ἀπολυτηρίους Τίτλους εἰς ὅλους τούς 15 ἀποφοίτους, εὐχόμενοι “καλήν ἐπιτυχίαν” καί “καλήν σταδιοδρομίαν”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας