ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν Τετάρτην, 5/18.3.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖόν Του τόν κ. Dirk Lackovic -Van  Corp,  ἀντιπρόσωπον τῆς IOCC (International Orthodox Chtristian Charities, Inc.) εἰς τά Ἱεροσόλυμα μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ, κ. Χρυσάνθης Λοΐζου καί ἐδέχθη ὑπ’ αὐτῶν ἐνημέρωσιν ἐπί τῆς συνεχιζομένης ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας  ὑπό τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως εἰς Γάζαν διά τοῦ ἐκεῖ Ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου.

Τήν Παρασκευήν, 7/20.03.2009, ὁ Μακαριώτατος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Πατριαρχείου μετέβη εἰς τήν Πανεπιστημιούπολιν Μπιρζέτ, παρακειμένην εἰς τήν πόλιν τῆς Ραμάλλας, εἰς τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ἔνθα ὡς γνωστόν ἤρξατο προσφάτως ἡ διαδικασία ἀνεγέρσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου σχολείου, καί προεξῆρξεν τῆς ἀκολουθίας τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου διά τήν ἐκεῖ Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τοῦ Πατριαρχείου, ἀριθμοῦσαν περί τά 1.500 μέλη.

Εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή. Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς βοηθείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀνυμνουμένης ὑπό τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τό μέσον τῆς ὁποίας διανύομεν.

Οἱ ἱερεῖς καί τό Συμβούλιον τῆς κωμοπόλεως ἐξέφρασαν εἰς τόν Μακαριώτατον τάς εὐχαριστίας τοῦ  Ὀρθοδόξου λαοῦ διά τήν ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου καί τό ὅλον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ, καρπός τοῦ ὁποίου εἶναι καί ἡ ἔγκρισις ποσοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου  (1.000.000) εὐρώ ὑπό τῆς European Commission διά τήν ἀνέγερσιν σχολείου τῆς Κοινότητος αὐτῶν.

Τό Σάββατον, 8/21.03.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Πρόεδρον καί τόν Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς  Ρωσίας,  Sergey E. Shcheblugin καί Mikhail Yakushev, οἵτινες καί ἐπέδωσαν Αὐτῷ ποσόν ὕψους δέκα (10.000) χιλ. εὐρώ διά τούς πληγέντας τῆς Γάζης.

Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη πεντηκονταμελῆ  ὁμάδα πιστῶν τῆς Κοινότητος τοῦ Πκέα, κώμης τοῦ Βορείου Ἰσραήλ.  Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν αὐτοῖς τήν σημασίαν τῆς ἑνότητος καί τῆς συνεργασίας διά τήν ἐπιβίωσιν καί τήν πρόοδον τῆς Κοινότητος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ

Τήν Τετάρτην, 12 / 25.2.09, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα 30 προσκυνητῶν ἐκ Βουλγαρίας, 20 προσκυνητῶν ἐξ Αὐστρίας καί 30 προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας, τῶν τελευταίων συνοδευομένων ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χερσονήσου κ. Ἰωάννου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γεροσλάβ Κυρίλλου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας. Τούτους ἐχαιρέτισεν καί ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος, ὡμίλησεν αὐτοῖς πνευματικῶς καί ἐπέδωσεν αὐτοῖς ἀναμνηστικά ἐνθύμια τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τήν Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Ὀρθοδόξου Συμβουλίου / Executive Committee of the Orthodox Congress, ἀποτελουμένην ἀπό τόν κ. Ράϊκ Ζαρζούρα ἐκ Ναζαρέτ, ὡς Πρόεδρον, καί τούς κ. Φάραχ Μπαράνσκυ, Ἐμίλ-Ἰλ-Ἄσμαρ, Τζώρτζ Τζαμάλ καί Γαντούς Μιλάντ ὡς μέλη, μετά τῶν ὁποίων συνεζήτησε θέματα πρός προώθησιν, ἀφορῶντα τό ποίμνιον τῶν Κοινοτήτων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἰσραήλ. Τά κυριώτερα τῶν θεμάτων τούτων ἦσαν ἡ χριστιανική ἀνατροφή τῶν τέκνων εἰς τήν οἰκογένειαν, ἡ ὀρθή διδασκαλία τῆς ἀραβικῆς γλώσσης, ἡ χριστιανική ὀρθόδοξος παιδεία εἰς τά κατηχητικά σχολεῖα· ἐπίσης, ἐτονίσθη ἡ ἐκτύπωσις βιβλίων χριστιανικῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας διά τοῦ Συλλόγου «Νούρ-Ἴλ-Μασσίχ / Φῶς Χριστοῦ» εἰς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας,  πρός διαμόρφωσιν καί σφυρηλάτησιν τῆς χριστιανικῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως καί ταυτότητος.

Πρός τό τέλος τῆς συναντήσεως ταύτης προσῆλθον εἰς τόν Μακαριώτατον καί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Τμήματος Παλαιστινίων Προσφύγων τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.), κ. Ράμζη Ζανανίρη, κα. Μαίρη Κουμσίγιε καί κ. Τζώρτζ Σαχάρ. Οὗτοι ἐνημέρωσαν τόν Μακαριώτατον καί τά μέλη τοῦ Ὀρθοδόξου Συμβουλίου περί τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν διά τήν βοήθειαν πρός τούς πληγέντας τῆς Γάζης παρά του Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε ἀμφοτέρους ἐπί τῆς διαβιβασθείσης χρηματικῆς βοηθείας εἰς Γάζαν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου διά τοῦ ἐκεῖ ἐκπροσώπου αὐτοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος  κ. Ἀλεξίου.

Τήν Παρασκευήν, 14 / 27.2.09, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς ἐκπροσώπους τοῦ Συνδέσμου Προσκόπων τῶν Κοινοτήτων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινικῆς Αὐτονομίας  μέ Πρόεδρον τόν κ. Μάχερ Σαχλίγιε, ὡσαύτως Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Προσκόπων / International Scout Link Desmοs. Μετά τούτων  συνεζήτησεν ὁ Μακαριώτατος τρόπους ἀπασχολήσεως τῶν νέων μέ δραστηριότητας  ἐντός τοῦ Πατριαρχείου καί μέ  ἀποστολήν αὐτῶν εἰς κατασκηνώσεις εἰς Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος τό προσεχές θέρος.

Οἱ  ἐκπρόσωποι οὗτοι ἐπέδωσαν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀναμνηστικήν πλακέταν φέρουσαν τό σύμβολον τοῦ Συνδέσμου Προσκόπων, ὡς εὐχαριστήριον διά τήν παρασχεθεῖσαν αὐτοῖς ὑπό Αὐτοῦ βοήθειαν καί συμπαράστασιν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_1_placeholder
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΜΑΔΗΒΑΝ

Τήν Παρασκευήν, 7/20-2-2009, ἐπραγματοποιήθη καί ὡλοκληρώθη ἡ προγραμματισθεῖσα καί προαναγγελθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Συνάντησις ἐκπροσώπων Νεολαίας ἐκ τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, εἰς Μαδηβᾶν τῆς Ἰορδανίας.

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Νεολαιῶν, εἷς  ἐξ  ἑκάστης Ἐνορίας καί Κοινότητος, ἑβδομήκοντα πέντε (75) τό σύνολον, προσεκλήθησαν ἀπό τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μέ διοργανωτάς τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτον,  τόν Γέροντα Ἀρχιμανδρίτην π. Χρυσόστομον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, τούς πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρίτας π. Ἰννοκέντιον, π. Ἀριστόβουλον,  τόν πανοσιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Γαλακτίωνα καί τόν ἐκ Κανᾶ φιλόλογον κ. Φάντι Ἀμπντ-Ἐλ-Νούρ.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Νεολαίας προσῆλθον εἰς τόν παρά τήν Ἀνατολικήν Ὄχθην τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνου καί παρά τόν τόπον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί ἔλαβον μέρος εἰς τήν ἐκεῖ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.

Περί τήν μεσημβρίαν οἱ ἐκπρόσωποι εἶχον ἤδη φθάσει εἰς τήν πόλιν τῆς Μαδηβᾶς, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ ὁποίου ὑπάρχει εἰς ψηφιδωτόν ὁ βυζαντινός χάρτης τοῦ 6ου αἰ., ἀπεικονίζων μέ θαυμαστήν ἀκρίβειαν καί τέχνην τήν Ἁγίαν Γῆν τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πέριξ τοῦ Ναοῦ τούτου λειτουργεῖ πλῆρες Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον, ἀναδειχθέν εἰς Πρότυπον Ἐκπαιδευτικόν Κέντρον διά τῆς ἐπιμελείας τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰννοκεντίου ὡς καί ξενοδοχεῖον, εἰς τό ὁποῖον καί κατέλυσαν ὡς φιλοξενούμενοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Νεολαίας.

Περί τήν 2.00αν μ.μ. ἔφθασαν ἐξ  Ἱεροσολύμων ὁ Μακαριώτατος μετά συνοδείας τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, διατελέσαντος ἡγουμένου ἐν Μαδηβᾶ, καί παρεκάθισαν εἰς γεῦμα μετά τῶν ἐκπροσώπων τῆς Νεολαίας, παρουσίᾳ τοῦ πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰορδανίαν κ. Ἡρακλέους Ἀστεριάδου καί ἱερέων τοῦ ποιμνίου.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν τράπεζαν καί εἰς τόν σύντομον χαιρετισμόν Αὐτοῦ ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τοῦ προσκυνήματος τῆς Μαδηβᾶ ὡς τόπου συναντήσεως τῆς Νεολαίας, ὁ δέ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μαδηβᾶ, ἰατρός κ. Ἀντζελάτ, ἀντιπροσφωνῶν,  ἐτόνισε τήν σημασίαν τοῦ προσκυνήματος τῆς Μαδηβᾶ ὡς τῆς καρδίας τῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων καί τῆς πόλεως τῆς Μαδηβᾶ καί τοῦ ἑλληνορθοδόξου σχολείου αὐτῆς, ἀναδειχθέντος ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰννοκεντίου ὡς κέντρου ἐκπαιδευτικοῦ καί ἐπαγγελματικοῦ, εἰς ὅ συνέβαλε λίαν σημαντικῶς καί ὁ διατελέσας ἐκεῖ ἡγούμενος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος.

Τήν 4.00ην μ.μ. ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μαδηβᾶς τῇ συμμετοχῇ ὅλων τῶν ἐκπροσώπων τῆς Νεολαίας.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τά μέλη τῆς Νεολαίας εἰς τήν αἴθουσαν Νεολαίας τοῦ προσκυνήματος τῆς Μαδηβᾶς. Τά κύρια σημεῖα τῆς προσφωνήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ἦσαν περίπου τά κάτωθι:

«Συναντώμεθα σήμερον μεθ’ ὑμῶν, τῶν ἐκπροσώπων Νεολαίας τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν, Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τήν προτροπήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός με, τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ὑμεῖς εἶσθε ὡς νέοι ἡ ἐλπίς τοῦ μέλλοντος τῆς Ἐκκλησίας. Διά τούς νέους ἐπέδειξαν  ἰδιαιτέραν ποιμαντικήν εὐαισθησίαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Λάβετε ὡς παράδειγμα τόν Μέγαν Βασίλειον διά τοῦ λόγου αὐτοῦ: «Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων». Ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι καί  Ἡμεῖς προσεγγίζομεν ὑμᾶς, ἵνα ἐν εἰλικρινείᾳ ἀσχοληθῶμεν μέ τούς προβληματισμούς ὑμῶν, ἵνα μεταδώσωμεν εἰς ὑμᾶς τήν ἐμπειρίαν Ἡμῶν καί βεβαιότητα ὅτι ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ  καί τοῖς μυστηρίοις αὐτῆς εὑρίσκεται ἡ ἀλήθεια, τό νόημα καί ἡ γνησιότης τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. «Ἐν Χριστῷ ζῶμεν, κινούμεθα καί ἐσμεν».

«Βαλόντες χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον», ὅτε πρό τριετίας ἐκάλεσεν Ἡμᾶς ὁ Θεός εἰς τό Πατριαρχικόν ἀξίωμα, δέν στρεφόμεθα πρός τά ὀπίσω, ἀλλά ἐπεκτεινόμεθα ἐπί τά ἔμπροσθεν καί προσκαλοῦμεν ὑμᾶς νά ἔλθητε καί νά ἀνακαλύψητε  τούς προσκυνηματικούς, πνευματικούς καί πολιτιστικούς θησαυρούς, τούς ὁποίους ἔχει ἡ Μήτηρ ὑμῶν καί ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, Σιωνῖτις Ἐκκλησία, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Εἷς ἐκ τῶν θησαυρῶν τούτων εἶναι  τό προσκύνημα τοῦτο μετά τοῦ χάρτου τής Μαδηβᾶς, ἑλκῦον τήν προσοχήν ἐπισκεπτῶν ἀπό τήν ὑφήλιον.

Τείνομεν πρός ὑμᾶς χεῖρα Πατρικήν ἐν τῷ πνεύματι τῆς ταπεινώσεως, τῆς συγγνώμης, τῆς συγχωρήσεως καί τῆς συνδιαλλαγῆς, τό ὁποῖον μεταδίδει εἰς πάντας ἡμᾶς ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία κατά τήν περίοδον ταύτην τοῦ Τριῳδίου, τῆς προετοιμασίας τῆς εἰσόδου ἡμῶν εἰς τήν νηστείαν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τόν βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Μεγαλειότατον Ἀβδάλλα Β’  Ἴμπν-Χουσέϊν, διά τήν ὑποστήριξιν Αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον μας εἰς τό πλαίσιον τῆς δημοκρατικῆς καί τῆς ἀνεξιθρήσκου διακυβερνήσεως τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας καί τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰννοκέντιον διά τήν παρεχομένην γενναιόδωρον φιλοξενίαν καί περαίνομεν λέγοντες ὅτι σκοπός τῆς συναντήσεως ταύτης ἦτο  ἡ στενοτέρα γνωριμία ὑμῶν μετά τοῦ Πατριαρχείου καί μεταξύ ὑμῶν καί προτείνομεν πρός τούτοις τόν διορισμόν Ἐπιτροπῆς τῆς Νεολαίας, ἥτις θά εἶναι εἰς ἐπικοινωνίαν ἐπί μονίμου βάσεως μετά τοῦ Πατριαρχείου, ἵνα ἀφουγκράζηται τά προβλήματα, τούς στοχασμούς καί τούς προβληματισμούς τῆς νεότητος διά κατευθύνσεις καί λύσεις».

Μετά τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐρωτήσεις,  εἰς τάς ὁποίας ἔδωσεν τάς ἑξῆς περίπου ἀπαντήσεις:

Τό Πατριαρχεῖον ἀναγνωρίζει ὅτι πολλά ὑπολείπονται εἰσέτι νά γίνουν, ἀλλά ταῦτα ἀπαιτοῦν χρόνον καί συντονισμόν πολλῶν δυνάμεων. Τό Πατριαρχεῖον, παρά τάς ἐλλείψεις, τάς ὁποίας ὁμολογεῖ καί δέν καλύπτει, καί πρίν, ἀλλά κυρίως τήν τελευταίαν τριετίαν, ἔτεινεν οὗς εὐήκοον εἰς τό ποίμνιον, ἐβοήθησεν εἰς τήν ἀποτελείωσιν ἀνεγέρσεως ναῶν, ἐτέλεσεν ἐγκαίνια αὐτῶν, ἤρξατο νά ἀνεγείρῃ σχολεῖα, ὡς εἰς Μπετζάλλαν, Μπιρζέτ καί Ραμάλλαν, ἀνεβάθμισεν λειτουργοῦντα σχολεῖα, ὡς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἰς Ἱεροσόλυμα καί τοὺ σχοελείου εἰς Ραμάλλαν, ἀπέστειλε νέους εἰς Ἑλλάδα μέ ὑποτροφίαν διά σπουδάς εἰς ἄλλας ἐπιστήμας καί τήν Θεολογίαν, ἐξετύπωσεν βιβλία ὀρθοδόξου πνευματικῆς οἰκοδομῆς διά τοῦ Συλλόγου αὐτοῦ «Νούρ-Ἰλ-Μασίχ-Φῶς Χριστοῦ» εἰς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ἀπέστειλε νέους διά κατασκηνώσεις εἰς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐβοήθησε χρηματικῶς ἐνορίας, συλλόγους καί σχολεῖα, ἐχορήγησεν γῆν διά συνοικισμόν εἰς χωρίον τῶν Ποιμένων καί εἰς Ναζαρέτ, προέβη εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας διά τήν λειτουργίαν τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου καί ἀναμένει τήν ἀπάντησιν τῶν ἁρμοδίων ἐπί τοῦ θέματος, καλλιεργεῖ πνεῦμα ἑνότητος, καθ’ ὅτι βλέπει ὅτι πάντες ἡμεῖς «Χριστοῦ ἐσμεν» καί οὐχί «τοῦ Παύλου ἤ τοῦ Ἀπολλώ», ἀπέστειλε τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον ὡς ἐκπρόσωπον εἰς τήν πρόσφατον ἐν Ἀθήναις συνάντησιν τοῦ «Συνδέσμου» τῇ προσκλήσει τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ κ. Σπυρίδωνος Τσιμούρη, διώρισε τριακονταμελῆ Συμβουλευτικήν Ἐπιτροπήν  ἐπιλέκτων μελῶν τοῦ ποιμνίου εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας διά τήν παρακολούθησιν τῶν προβλημάτων τοῦ ποιμνίου καί τήν ἐνημέρωσιν καί τήν παροχήν ὀρθῆς συμβουλίας ἐπ’ αὐτῶν, ἀξιοποιεῖ ἐν διαφανείᾳ τήν περιουσίαν αὐτοῦ διά τήν συντήρησιν τῶν προσκυνημάτων καί τῶν καθιδρυμάτων αὐτοῦ, ἐζήτησε τήν συνεργασίαν μετά τῆς νεολαίας ἑκάστης Κοινότητος ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἱερέως αὐτῆς, ἔχει ἀνοικτάς τάς θύρας διά προσερχομένους εἰς ἱερωσύνην καί μοναχισμόν, ἐάν οὗτοι προπαιδεύωνται καταλλήλως εἰς μονάς καί θεολογικάς σχολάς καί δέν θεωροῦν τό λειτούργημα καί ἀξίωμα τοῦτο ὡς βιοπορισμόν καί ἐάν διακρίνωνται ἀπό πνεῦμα ὑπακοῆς καί ταπεινώσεως καί διά τοῦ τρόπου αὐτῶν προθύμως συντελοῦν εἰς τήν οἰκοδομήν καί τήν ἑνότητα τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπί τούτοις  ὁ Μακαριώτατος, εὐλογῶν, ἔλυσε τάς ἐργασίας τῆς  συναντήσεως ταύτης, ἀναθέτων εἰς τόν Ἀρχιμανδίτην π. Ἀριστόβουλον νά ἀπαντήσῃ εἰς ἄλλας ἐρωτήσεις ἀφορώσας εἰς πνευματικήν κατεύθυνσιν καί εἰς τήν συνέχειαν τῆς ἀρξαμένης ταύτης συνεργασίας μετά τῆς νεολαίας μέ προοπτικήν τῆς ἑπομένης  συναντήσεως τό προσεχές θέρος εἰς καθορισθησόμενον τόπον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

ngg_shortcode_2_placeholder
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Τήν Τρίτην, 4/17 Φεβρουαρίου 2009 ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς στρατιωτικούς τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ, κ. Ἰγιάντ Σιρχάς καί κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη μετά συνοδείας αὐτῶν, εἰς πρώτην συνάντησιν μετά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, διά συζήτησιν ἐπί θεμάτων ἀφορώντων τήν διαφύλαξιν  τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς περιοχάς μεταξύ Ἱεροσολύμων καί κατεχομένων περιοχῶν Βηθλεέμ καί Μπετζάλλας, ἐκδόσεις ἀδειῶν διά προσέλευσιν εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν  καί ἐν γένει διευκολύνσεις κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν τοῦ Πατριαρχείου κατά τήν διάβασιν αὐτῶν ἀπό τούς στρατιωτικούς ἐλέγχους, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τήν περιοχήν μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_3_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑ Τῼ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤῼ

Τήν 26ην Ἰανουαρίου / 8ην Φεβρουαρίου 2009, Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τήν πλησίον τῆς Ναζαρέτ κώμην τοῦ Ἀϊλαμπούν. Εἰς τό Ὀρθόδοξον ἐκκλησίασμα τῆς κώμης ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον καί διένειμε φυλλάδια ὀρθοδόξου περιεχομένου. Τήν Τετάρτην, 29ην Ἰανουαρίου / 11ην Φεβρουαρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας μετά τῶν ἱερέων αὐτῶν, διά νά τούς εὐλογήσῃ.Ἀκολούθως ἐδέχθη ἐκπροσώπους τῆς Κοινότητος τῆς Ἰόππης δι’ οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν αὐτῆς παρά τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ τῇ μεσολαβήσει τοῦ Πατριαρχείου.

Τέλος, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Ἀρχιεπίσκοπον Βερολίνου καί  Γερμανίας, κ. Μᾶρκον, τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, παρουσιάζοντα τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰωάσαφ, ὡς τόν νέον προϊστάμενον τῶν ἱερῶν Μονῶν α. τῆς Ἀναλήψεως ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν καί β. τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς εἰς Γεθσημανῆν, ἀναλαμβάνοντα τά καθήκοντα αὐτοῦ τό πρῶτον μετά τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μετά τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς καί μετά τήν ἐκλογήν τοῦ νέου Πατριάρχου τῆς Ρωσίας Μακαριωτάτου κ. Κυρίλλου καί ζητοῦντα τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν εἰς τό πλαίσιον τῶν ὡς ἄνω Μονῶν ἐν τῇ δικαιοδοσίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Τό Σάββατον, 1ην / 14ην Φεβρουαρίου, ὁ Μακαριώτατος συνηντήθη μέ τους ἐντιμοτάτους κ. S. E. Shcheblygin, Πρόεδρον καί κ. M. Yakushev, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς Ρωσίας μεθ’ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτῶν. Τό Ἵδρυμα τοῦτο ἔχει ὡς σκοπόν τήν προώθησιν  τῆς πολιτιστικῆς παραδόσεως καί κληρονομίας τῆς Ρωσίας καί τήν καλλιέργειαν ἀγαθῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοῖς ἐπί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου ὡς φρουροῦ τῶν Ἁγίων Τόπων καί ἐγγυητοῦ τῆς ὑπάρξεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν διά πνευματικῶν μέσων καί διά τῆς περιουσίας αὐτοῦ.

Ὁ Πρόεδρος καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος διεβεβαίωσαν τόν Μακαριώτατον διά τήν διάθεσιν συνεργασίας αὐτῶν  μετά τοῦ Πατριαρχείου καί ηὐχαρίστησαν διά τάς κατευθυντηρίους γραμμάς, τάς ὁποίας ὁ Μακαριώτατος ἐχάραξεν αὐτοῖς διά τοῦ λόγου Αὐτοῦ καί διά τήν γενναιόδωρον παροχήν τῆς συνεργασίας Αὐτοῦ.

Ἡ συζήτησις περιεστράφη καί περί τήν ἤδη παρασχεθεῖσαν βοήθειαν παρά τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς Γάζαν, παρά τάς συνηντωμένας δυσκολίας προωθήσεως τῆς ἀνθρωπιστικῆς  βοηθείας εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν, καί περί τήν δυνατότητα χρηματικῆς ἐνισχύσεως τῶν ἐμπεριστάτων τῆς Γάζης ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Την Κυριακήν 2αν / 15ην Φεβρουαρίου,  συνέπεσε ἡ Κυριακή τοῦ Ἀσώτου μέ τήν Δεσποτικήν ἑορτήν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. Εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης Σεϊδανάγιας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ἐτελέσθη πανηγυρική θ. Λειτουργία, μετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας, κ. Θεοδοσίου. Τήν ἱεράν πανήγυριν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ, ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Τήν Δευτέραν, 3ην / 16ην Φεβρουαρίου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς Καταμόνας τῆς Νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί ἐπίσης πολλῶν ἱερέων. Εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον περί τοῦ Ἁγίου Συμεών ὡς δέκτου τῆς ἐκπληρώσεως τῆς προσδοκίας τῶν ἐθνῶν, ἡ ὁποία ἦτο ὁ Χριστός.

Κατά τήν δεξίωσιν εἰς τό ἡγουμενεῖον ὁ Μακαριώτατος  ηὐχήθη εἰς τόν ἡγούμενον τῆς Μονῆς, σεβάσμιον γέροντα, π. Θεοδώρητον νά συνεχίζῃ ἐπί ἔτη τήν ἀφωσιωμένην διακονίαν  του καί νά διατηρῇ  ὡς τόπον ἀγιασμοῦ τόν ναόν καί τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου.

Ἐκ τοῦ γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_4_placeholder
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

Ἀπό 11-14ης Φεβρουαρίου 2009 ἔλαβε χώραν εἰς Βηθλεέμ ἡ 15η Συνάντησις βουλευτῶν καί ἄλλων προσωπικοτήτων Ὀρθοδόξων κρατῶν, τήν  ὁποίαν διωργάνωσε τό International Foundation for the Unity of Orthodox Christian Nations /Διεθνές ῞Ιδρυμα διά τήν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν  Ἐθνῶν, ἐν συνεργασίᾳ μέ τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν καί μέ θέμα: “The role of traditional religions in search of peace decisions and answers to the challenge of a global and regional threats and conflicts”. / «Ὁ ρόλος τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν εἰς τήν ἀναζήτησιν ἀποφάσεων εἰρήνης καί ἀπαντήσεων εἰς τήν πρόκλησιν τῶν  παγκοσμίων καί περιφερειακῶν ἀπειλῶν καί διαμαχῶν».

Τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν “Convention Center” παρά τάς λίμνας τοῦ Σολομῶντος, μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος, ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’.

Ἐξ ὀνόματος τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς Ἀμποῦ-Μάζεν, ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, κ. Σαλάμ Φαγιάντ. Ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἱδρύματος ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ, καθηγητής κ.  Valeri Alexeev καί ὁ κ. S. Popov, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Σχέσεων μέ δημοσίους συλλόγους καί θρησκευτικά ἱδρύματα.

Εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν ἀνεγνώσθη ὁ Χαιρετισμός, τόν ὁποῖον ἀπέστειλαν οἱ Μακαριώτατοι Πατριάρχαι Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιος, Βουλγαρίας κ. Μάξιμος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος.

Πρός τιμήν τῶν  120 μελῶν τῆς Διασκέψεως ταύτης, παρέθεσε δεῖπνον τό ἑσπέρας τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, Πέμπτης, 12ης Φεβρουαρίου, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ ἐν Ραμάλλᾳ Προεδρείου Αὐτοῦ, ὁ Πρόεδρος τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας,  κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς-Ἀμποῦ Μάζεν,  προσκεκλημένου ὄντος, τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεοφίλου μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Τούς μετέχοντας τῆς Διασκέψεως μετά τοῦ Προϊσταμένου τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποστολῆς (Missia) Ἀρχιμανδρίτoυ Τύχωνoς καί ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος  εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, τήν Παρασκευήν, 13ην Φεβρουαρίου, 2009.

Δραττόμενος τῆς  εὐκαιρίας τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε τό γηραιόν καί διακεκριμένον μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, κ. Ἰωάννην Τλήλ, νά ἀναγνώσῃ ἐκ τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, “Ι AM JERUSALEM”, περί τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὅτι: Οὗτος εἶναι ὁ σύνδεσμος Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἡ ἀδιάπτωτος συνέχεια τῆς ἱστορίας τῶν Ἱεροσολύμων, ὁ σύνδεσμος τοῦ παρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος, ὁ αἰώνιος Ἀβραάμ, ὁ Πατριάρχης ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Ἁγίας Γῆς, Χριστιανῶν, Ἰουδαίων καί Μουσουλμάνων. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί οἱ πιστοί Αὐτοῦ ἀνεγίνωσκον τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ εἰς τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἐπί 2.000 ἔτη, ὅτε οἱ Ἰουδαῖοι ἐτέλουν ἐν ἐξορίᾳ. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἅγιος Σωφρόνιος ἐχάραξε τό 638 μ.Χ. τόν τρόπον συμβιώσεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Ὁ πρόεδρος τῆς Διασκέψεως κ. Valeri Alexeev προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ ἐγκόλπιον ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον καί οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Duma, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Σερβίας προσέφερον ἐπίσης τά συμβολικά δῶρα αὐτῶν εἰς τόν Μακαριώτατον. Ἀνταποδίδων ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς ἕνα ἕκαστον αὐτῶν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου. Εἰς τόν διοργανωτήν τοῦ Συνεδρίου ἐκ μέρους τῆς Παλαιστινικῆς Αὐτονομίας, Dr. G. Hanania, προσέφερε τό μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου, ἐπαινῶν αὐτόν διά τήν ἀφοσίωσιν αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἀκολούθως τά μέλη τῆς Διασκέψεως ἐπεσκέφθησαν τόν Πανάγιον Τάφον. Μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος παρέθεσεν αὐτοῖς  γεῦμα εἰς τό ξενοδοχεῖον Notre-Dame.

Ὁ Μακαριώτατος, τόσον εἰς τάς προσφωνήσεις Αὐτοῦ, ὅσον καί εἰς τάς συζητήσεις μετά τῶν μελῶν τῆς Διασκέψεως ταύτης ἀνηνέχθη εἰς τήν ὑπόστασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς: «μάρτυρος τοῦ φωτός τοῦ σεσαρκωμένου Λόγου». «Τό φῶς τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἶναι εἰρήνη, εἶναι δικαιοσύνη ἐπί τῆς γῆς. Εἶναι ἀληθής φιλανθρωπία, ἡ οποία προέρχεται ἀπό τόν Θεόν μόνον καί ἡ ὁποία προτρέπει ὅλους τούς χριστιανούς νά ἀγαποῦν τόν πλησίον. Ἡμεῖς προσευχόμεθα συνεχῶς εἰς τάς λειτουργικάς προσευχάς ἡμῶν πρός Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀγαθός καί ἀγαπᾷ τό ἀνθρώπινον γένος. Εἴθε ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά ἐπιδεικνύωμεν τήν ἰδίαν φιλανθρωπίαν εἰς πάσας ἡμῶν τάς πράξεις καί ἐνεργείας. Ἐδῶ, εἰς τήν Βηθλεέμ, ἐγεννήθη ἡ ἀληθινή αὐτή φιλανθρωπία». Ὁ Μακαριώτατος  ὑπεγράμμισε τόν ρόλον τοῦ  Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς τῆς μόνης Αὐτοκεφάλου τοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί εἰς τήν διά τούτων διαμόρφωσιν τῆς ταυτότητος τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἐπίσης ὑπεγράμμισε τόν εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς ἀντιξόους περιστάσεις τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅπερ καί προσφάτως κατεφάνη διά τῆς ἐμπράκτου συμπαραστάσεως τοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς πληγέντας ἐκ τῆς πολεμικῆς συρράξεως εἰς Γάζαν. Τέλος,  ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἰδιαιτέρως τόν ἑνοποιόν ρόλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, διατηρεῖ τήν ἑνότητα τῶν κρατῶν τούτων ἐν τῇ ποικιλίᾳ αὐτῶν, σεβομένη τάς ἐθνικάς, γλωσσικάς καί πολιτιστικάς ἰδιαιτερότητας ἑκάστου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_5_placeholder
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ TOY ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν Τρίτην,  21ην Ἰανουαρίου / 3ην Φεβρουαρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς φοιτητάς τῆς Γερμανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Βενεδικτίνων μοναχῶν τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Dormitio) ἐπί τοῦ ὄρους Σιών καί ἀπήντησεν αὐτοῖς ἐπί ἐρωτήσεων διά τόν  ποιμαντικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τάς ὀρθοδόξους προϋποθέσεις συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τόν οἰκουμενικόν διάλογον.

Τήν Πέμπτην, 23ην Ἰανουαρίου / 3ην Φεβρουαρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη 10μελῆ διομολογιακήν Νορβηγικήν Ἐκκλησιαστικήν  Ἀποστολήν, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Λουθηρανόν ἐπίσκοπον τοῦ Ὄσλο, κ. Ole Christian M. Kvarme, πρός ἐνημέρωσιν ὑπ’ Αὐτοῦ ἐπί τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτικῆς καταστάσεως εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν βοήθειαν τῶν κατοίκων αὐτῆς.

Τήν Παρασκευήν, 24ην Ἰανουαρίου / 6ην Φεβρουαρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη 5μελῆ ὁμάδα ἀπελευθέρων ἐκ τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως τῆς Δημοκρατίας τῆς Serbska καί ὡμίλησεν αὐτοῖς ἐπί τῆς ἑνοποιητικῆς καί συμφιλιωτικῆς δυνάμεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τά ὀρθόδοξα χριστιανικά κράτη.  Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν κύριον John Nduna, Διευθυντήν τοῦ τμήματος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν ACT  (INTERNATIONAL ACTION BY CHURCHES TOGETHER), ἐντεταλμένον διά τήν ἠθικήν καί ἀνθρωπιστικήν ἐνίσχυσιν καί ἀνακούφισιν εἰς Γάζαν, μετά τοῦ κ. Dirk Lackovic – Van Gorp, Διευθυντοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ IOCC (INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES).

Τό Σάββατον, 25ην Ἰανουαρίου/ 7ην Φεβρουαρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἀποστολήν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό πλαίσιον τοῦ προγράμματος “Palestine and Israel Ecumenical Forum”, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Rev. Dr. Olav Fukse Tveit.

Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα ἐκπροσώπων τοῦ Χριστιανισμοῦ, Ἰουδαϊσμοῦ καί Ἰσλάμ τοῦ “Department for Peace, Reconciliation and Interfaith Dialogue – Clergy for Peace”, μετά τοῦ ἐκ Κούφρ-Γιασίφ ἰατροῦ, κ. Χαλήλ Ἀντράους· καί ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐκπροσώπους τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ρέμλης διά βοήθειαν ἀναπτύξεως τοῦ σχολείου τῆς Κοινότητος.

Τό ἑσπέρας τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος προέστη τῆς τελετῆς τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας εἰς τήν Ἑλληνικήν Λέσχην τῆς Νέας Πόλεως Ἱεροσολύμων, πλησίον τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς Κατά Μόνας.

Ἡ Λέσχη αὐτή ἱδρύθη τό 1902 ἀπό τούς ὁμογενεῖς Ἕλληνας, κατοικοῦντας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, διά τήν σύσφιγξιν τοῦ συνδέσμου αὐτῶν μετά τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου καί τήν τόνωσιν τῆς  χριστιανικῆς καί ἐθνικῆς των συνειδήσεως. Σήμερον ἡ Λέσχη ἀριθμεῖ 40 περίπου μέλη, τά ὁποῖα ἐθελοντικῶς προσφέρουν τάς ὑπηρεσίας αὐτῶν εἰς τήν διοργάνωσιν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων ἑλληνοχριστιανικοῦ χαρακτῆρος ἐν συνεργασίᾳ μέ τό Πατριαρχεῖον.

Εἰς τήν τελετήν παρέστησαν Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας  τῆς Παλαιᾶς καί Νέας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων. Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησε μέ τήν παρουσίαν του ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Σωτήριος Ἀθανασίου.

Τόν Μακαριώτατον προσεφώνησεν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, κ. Βασίλειος Τζαφέρης. Ἀντιφωνῶν ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τῆς Κοινότητος αἴσιον, εὐλογημένον παρά Κυρίου καί καρποφόρον τό Νέον Ἔτος καί ηὐχαρίστησεν τόν κύριον Βασίλειον Τζαφέρην διά τήν ὑποστήριξιν πρός τήν Ἑλληνικήν Παροικίαν καί τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τοῦ γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_6_placeholder
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 28ην Ἰανουαρίου τοῦ 2009, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον ὁ Ἕλλην ομογενής εκ των ΗΠΑ, κ. Λεωνίδας Καπετανάκης καί μέ τήν εὐλογίαν καί βοήθειαν Αὐτοῦ μετέφερε χρηματικήν βοήθειαν εἰς τά μέλη τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος ἐν Γάζῃ.

Εκ του Γραφείου του Μακαριωτάτου
ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΥΛΛΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΕΤΗ

Ἀριθμ. Πρωτ.

1265

Τοῖς ἐντευξομένοις

Εὐχαριστοῦντες τῷ Βασιλεῖ τῆς Δόξης, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, καί μεμνημένοι τῆς ἐντολῆς, ὅπως πάντα τά Αὐτῷ προσφερόμενα ὦσιν ἄψογα, εὐσχήμονα καί εὔτακτα, ἰδίᾳ τά τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν φρικτῶν Ζωοποιῶν Μυστηρίων, ἐλάβομεν μέριμναν, τῇ Αὐτοῦ ἰσχύι, καί ὑπέρ τῆς ἐπανεκτυπώσεως καί καλλωπίσεως τοῦ ὄντος ἐν χρήσει ἤδη ὑπέρ τά πεντήκοντα ἔτη «Λειτουργικοῦ» τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εὐγενεῖ φροντίδι καί πολλῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ κατά Θεσσαλονίκην Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, τῷ ὁποίῳ μετά τῶν ἐκδοτῶν τοῦ «Παλιμψήστου» ἐπιδαψιλευόμεθα πλουσίαν τήν χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου καί τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν τῆς Ἡμῶν Μετριότητος.

Ἡ Μετριότης Ἡμῶν προτρέπεται πάντας πατρικῶς, ὅπως ἥ τε ἔξωθεν ἥ τε ἐν τῇ καρδίᾳ μύχιος προσέλευσις εἰς τήν προσευχήν καί τήν Μυστικήν Τράπεζαν ὦσιν ἄξια τῆς κλήσεως τοῦ Χριστιανοῦ. Πόση ὀφείλεται προσοχή κατά τήν ἐν τῷ Ναῷ προσευχήν καί τήν ὑπερφυᾶ ἱερουργίαν τῶν Ἀθανάτων Μυστηρίων, πόση συναίσθησις, πόση καθαρότης ἐξ ἡμῶν τῶν ἱερουργῶν, οἵτινες καθιστάμεθα τῇ Κυρίου Χάριτι «πυρός φλόξ» καί οἵτινες ψαύομεν Μυστηρίων «εἰς ἅ ἐπιθυμοῦσιν Ἄγγελοι παρακῦψαι», ἀλλ’ οὐ δύνανται; Ὄντως φρικωδεστάτη ἡ ἱερουργία, ἥν μετά φόβου καί τρόμου ὀφείλουσι τελεῖν οἱ ἔχοντες τόν νοῦν εὐσταθῆ καί μή σαλευόμενον, ὡς κηρύττει ὁ ἐπιστήμων τῆς Ἱερωσύνης, τῆς δέ Θείας Λειτουργίας καλλωπιστής καί συνθέτης Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος : «Ταύτης οὖν τῆς φρικωδεστάτης τελετῆς τίς μή σφόδρα μαινόμενος μηδέ ἐξεστηκώς ὑπερφρονῆσαι δυνήσεται;»

Ὁ λειτουργός τῶν Μυστηρίων καί Ποιμήν, δέον, ὅπως ἔχῃ ὑπεράνθρωπον ἀρετήν ἤ, κατά τόν αὐτόν Χρυσοῤῥήμονα, «πολλήν μέν σύνεσιν, πολλήν δέ πρό τῆς συνέσεως τήν παρά τοῦ Θεοῦ χάριν καί τρόπων ὀρθότητα καί καθαρότητα βίου καί μείζονα ἤ κατά ἄνθρωπον ἔχειν τήν ἀρετήν τόν ταύτην ἀναδεχόμενον τήν φροντίδα», καί κατά τήν ὑπόμνησιν τῶν ἱερῶν λογίων «οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καί ἡδοναῖς προσέρχεσθαι ἤ προσεγγίζειν ἤ λειτουργεῖν τῷ Βασιλεῖ τῆς Δόξης», «ὅπερ μέγα καί φοβερόν καί αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμεσι».

Τούτων, οὖν, οὕτως ἐχόντων, παρακαλοῦμεν πρωτίστως τούς ἡμετέρους λειτουργούς τοῦ Κυρίου, Ἁγιοταφίτας Διακόνους καί Ἱερεῖς καί τούς εὐλαβεῖς ἐφημερίους τοῦ καθ’ ἡμᾶς χριστεπωνύμου Ποιμνίου, τούς ἀξιωθέντας λειτουργεῖν ἐν τοῖς Θεοβαδίστοις Τόποις, ἔνθα ἐτελεσιουργήθη τό μέγα τῆς Οἰκονομίας μυστήριον, τῷ Παναγίῳ Τάφῳ, τῷ Φρικτῷ Γολγοθᾷ καί τοῖς λοιποῖς τῆς Ἁγίας Γῆς θυσιαστηρίοις, ὅπως προσεγγίζωσιν εἰς τήν ἁγίαν Τράπεζαν καί τελῶσι τάς οὐρανοδρόμους ἐκκλησιαστικάς Ἀκολουθίας μετά καθαροῦ συνειδότος, ἀπαθεῖς τήν ψυχήν καί τό σῶμα, κατά τάς διατάξεις καί τούς ἱερούς τῶν Πατέρων Κανόνας, ὅπως ἑλκύσωσι τό θεῖον ἔλεος καί τήν πρός τήν χάριν οἰκειότητα καί μή τήν κατάκρισιν, ὡς ὁ ἀρχαῖος ἐκεῖνος Ὀζᾶ, ὁ ἐγγίσας τῇ Κιβωτῷ τῆς Διαθήκης μετ’ ἀθεμίτου οἰκειότητος.

Διδόντες τό παράδειγμα τῆς ἀπό καρδίας, «εὐσχημόνως καί κατά τάξιν» τελουμένης ἱερᾶς προσευχῆς, κινοῦμεν καί τούς λοιπούς πιστούς εἰς τήν αἴσθησιν τῆς ἀληθοῦς παρουσίας μεθ’ ἡμῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί Θεοῦ, ὥστε τηρεῖν τό τῶν ἀρχαίων Ἀποστολικῶν Διαταγῶν: «χρή ἐν ἐκκλησίᾳ ἐπιστημόνως καί νηφαλίως καί ἐγρηγορότως ἑστάναι, ἐκτεταμένην ἔχοντας τήν ἀκοήν εἰς τόν τοῦ Κυρίου λόγον». Ἐμπνέοντες εἰς τάς ψυχάς τῶν ἐκκλησιαζομένων τόν φόβον τοῦ Θεοῦ, τήν ἀπαρχήν πάσης σοφίας, κομισόμεθα πολύν τόν μισθόν παρά τοῦ Κυρίου, τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἑκάστου σωτηρίας· διότι κατά τόν Χρυσοῤῥόαν Ἰωάννην «πολύς καί ἄφατος ἀποκείσεται μισθός τῷ περί ταῦτα πονουμένῳ, ἅ πολλοῦ τιμᾶται ὁ Χριστός».

Ἐν τῇ παρούσῃ ἐποχῇ, μόνη ἡ τῶν θείων Μυστηρίων δύναμις, ἡ τήν Ἐκκλησίαν πάντοτε σῴζουσα ἀπό παντός διωγμοῦ καί πειρασμοῦ, δυνήσεται ἡμᾶς ἐξελεῖν τῶν φοβερῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, ποιοῦσα ἡμᾶς «ὡς λέοντας πῦρ πνέοντας», ὥστε μετ’ ἐπιποθήσεως καί χαρᾶς προστρέχειν εἰς τόν Ναόν τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή κατά τόν Ἅγιον Ἰγνάτιον τόν Θεοφόρον «ὅταν πυκνῶς ἐπί τό αὐτό γινώμεθα, καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ, καί λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ἡμῶν τῆς πίστεως».

Προοσερχόμενοι, οὖν, «μετά παῤῥησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καί χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν», μετά πλείστης εὐγνωμοσύνης δοξάσωμεν τόν τρέφοντα ἡμᾶς ξένως καί ρυόμενον τοῦ θανάτου· «Θεοῦ τό σῶμα καί θεοῖ με καί τρέφει, θεοῖ τό πνεῦμα, τόν δέ νοῦν τρέφει ξένως». Ὑπό τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ ἡ ἄῤῥητος καί θεοποιός ἐνέργεια τῆς Θείας Κοινωνίας παρουσιάζεται ὡς «μεταποιοῦσα πρός ἑαυτήν, καί ὁμοίους τῷ κατ’ αἰτίαν ἀγαθῷ κατά χάριν καί μέθεξιν ἀποφαίνουσα τούς ἀξίως μεταλαμβάνοντας, ἐν μηδενί Αὐτοῦ λειπομένους, κατά τό ἐφικτόν ἀνθρώποις καί ἐνδεχόμενον. Ὥστε καί αὐτούς δύνασθαι εἶναί τε καί καλεῖσθαι θέσει κατά τήν χάριν θεούς, διά τόν αὐτούς ὅλως πληρώσαντα ὅλον Θεόν, καί μηδέν αὐτῶν τῆς Αὐτοῦ παρουσίας κενόν καταλείψαντα».

Ἐφ’ οἷς, ἐπικαλούμενοι ἐπί πάντας τούς χρωμένους τῇ λειτουργικῇ ταύτῃ βίβλῳ τήν χάριν καί εὐλογίαν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, καταστέφομεν αὐτούς ταῖς Πατρικαῖς Ἡμῶν εὐχαῖς καί Πατριαρχικαῖς εὐλογίαις καί διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ‚ϐηʹ Νοεμβρίου κ΄.

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΟΡΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008.

Ἀριθμ. Πρωτ.

1267

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙῼ*

Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως,

Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄

Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως

Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης,

Ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὑπερφυῶς ἐκ Παρθένου Τεχθέντι.

Τόν ἀγγελόφθεγκτον ὕμνον ἐνωτιζόμενοι καί τήν χορείαν τῶν ὑμνῳδούντων ἀγγέλων ἐκθύμως ὀπτανόμενοι, ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς συνοδοιποροῦμεν μετά τοῦ ἀστέρος εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν Βηθλεέμ, τήν «οὐδαμῶς ἐλαχίστην ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα», ἥτις σεμνύνεται διά τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως, τήν περιέχουσαν τό Θεοδέγμον Ἱερόν Σπήλαιον, ὅπερ χαρμοσύνως κυκλοῦντες, δοξολογίαν καί αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ ἐκ Παρθένου ἄνευ φθορᾶς Τεχθέντι Σωτῆρι ἡμῶν Χριστῷ.

Τοῦ ἀπ’ αἰῶνος κεκρυμμένου μυστηρίου φανερουμένου σήμερον, συγκινήσει ἰδιαιτέρᾳ καθορῶμεν Θεόν ἐπί γῆς φανέντα, ἵνα συναγάγῃ τά διεστῶτα, ἐπανενώσῃ τήν διαρραγεῖσαν μέ τήν προπατορικήν ἁμαρτίαν γέφυραν, τήν συνδέουσαν τόν ἄνθρωπον μετά τοῦ Θεοῦ, ἀποκαταστήσῃ τόν κατ’ εἰκόνα Αὐτοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον εἰς τό ἀρχαῖον αὐτοῦ κάλλος, διδάξῃ τήν ἄδολον καί ἀνυπόκριτον πρός πάντας ἀγάπην, χορηγήσῃ ἑνί ἑκάστῳ τήν ψυχικήν γαλήνην καί συμπάσῃ τῇ δημιουργίᾳ τήν εἰρήνην, ἐν ἀλληλοπεριχωρήσει καί ἀμοιβαίῳ σεβασμῷ, ὡς προϋποθέσεις διά τήν πρόοδον καί εὐημερίαν αὐτῆς.

Τούς καρπούς τῆς ἀποστασίας παγγενοῦς τοῦ Ἀδάμ ἐκ τοῦ φιλανθρώπου Πλάστου ὁσημέραι γευόμενοι, μετ’ ἀνησυχίας παρατηροῦμεν τά φαινόμενα τῆς ἀλληλοεξοντώσεως ἀτόμων καί λαῶν εἰς τάς μεταξύ αὐτῶν διαμάχας, τῆς ἐξουσιαστικῆς προσπαθείας ἐνίων κατά τῶν ἀδυνάτων, τῆς δουλικῆς ἐκμεταλλεύσεως νέων καί παιδίων, τῆς αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων βίας καί παρανομίας, τῆς ἀπωλείας ἀθῲων ἀνθρωπίνων ζωῶν ἐκ τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων, τῆς ἑκατόμβης τῶν θυμάτων ἀσιτίας, ἥτις ἀναμένεται νά ἀποκτήσῃ ἀπογοητευτικήν διάστασιν μέ τήν ἐπισυμβᾶσαν παγκόσμιον οἰκονομικήν κρίσιν, τῆς μεγενθύνσεως τοῦ ἀριθμοῦ ἰδίως τῶν νέων, οἵτινες ματαίως περιπλανῶνται εἰς τόν ἀπατηλόν κόσμον τῶν διαφόρων χημικῶν σκευασμάτων καί οὐσιῶν, τῆς ἐντέχνου ἐξιδανικεύσεως διαφόρων μορφῶν συμβιώσεως πρός βλάβην τοῦ οἰκογενειακοῦ βίου, τῆς διαβρωτικῆς δράσεως αἱρέσεων καί νεοφανῶν παραθρησκευτικῶν δοξασιῶν καί τῆς παντελοῦς ἐλλείψεως σεβασμοῦ ἀλλήλων καί τοῦ περιβάλλοντος ἡμῶν χώρου, ὅν ἐν σοφίᾳ ἐδημιούργησεν ὁ Θεός.

Τούτων πάντων συμβαινόντων, ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ἥν καλεῖται, ἵνα διαδραματίσῃ εἰς τόν παραπαίοντα σύγχρονον κόσμον, καθίσταται ἔτι περισσότερον οὐσιαστική καί ἐπιτακτική. Εἰς τήν ἀλαζονείαν καί τήν ἐξουσιαστικήν διάθεσιν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τήν πενιχράν Φάτνην «ἐν ᾗ ἐτέχθη Χριστός ὁ Κύριος», καί τήν ἑκούσιον ὑπέρ αὐτοῦ θυσίαν τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως.  Εἰς τάς μεταξύ ἀλλήλων κυριαρχικάς μάχας, διατρανοῦται κατά τό εὐαγγελικόν «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» καί τήν Κυριακήν παρότρυνσιν «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν», τό αἰσιόδοξον μήνυμα τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης, τάς ὁποίας ἐδώρησε τῷ κόσμῳ ὁ Δοτήρ καί  Ἄρχων αὐτῶν, διά τῆς ἐν Ἑαυτῷ προσλήψεως σαρκός καί τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου.

Ὑπό τοιούτων συναισθημάτων διακατεχόμενοι, τήν ἀναίμακτον Θείαν Λειτουργίαν προσφέρομεν τῷ δι’ ἡμᾶς Νηπιάσαντι Θεῷ Λόγῳ, ἐπί τοῦ καθηγιασμένου τόπου τῆς Θείας Αὐτοῦ Γεννήσεως, καθ’ ἥν ἡδέως μνημονεύομεν καί τοῦ ὀνόματος τῆς Ὑμετέρας λίαν Σεβασμιοποθήτου Ἡμῖν Παναγιότητος, λιπαρῶς δεόμενοι τοῦ Θείου Βρέφους κρατύνειν Αὐτήν ἐν παντί καί πάντοτε, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς τε Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί συνόλου τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐφ’ οἷς, ἑορτίως κατασπαζόμενοι Αὐτήν ἀδελφοποθήτως ἐν τῷ ἐκ Παρθένου Τεχθέντι Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008.

Τῆς Ὑμετέρας Γερασμιωτάτης Παναγιότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

* Ὅμοια γράμματα ἐστάλησαν καί εἰς τούς λοιπούς Πατριάρχας καί Προκαθημένους τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν