ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν   ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Ἀλέμε, καταγόμενος ἐκ Ναζαρέτ, ἔχει λάβει ἀπολυτήριον ἀπό τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί  δέν ἀνήκει πλέον εἰς αὐτό.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ BEIT JIMΑL.

Ἄγνωστοι μέχρι στιγμῆς ἐπετέθησαν τή νύκτα τῆς παρελθούσης Τετάρτης, 7ης / 20ῆς Σεπτεμβρίου 2017, εἰς τό Λατινικόν Μοναστήριον Beit Jimal πλησίον τῆς κώμης Beit Shemesh καί προέβησαν εἰς σοβαροτάτας βανδαλιστικάς καταστροφάς ψηφιδωτῶν εἰκόνων μετά παραστάσεων τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.

Τό μοναστήριον τοῦτο κατέστη στόχος τριῶν τοιούτων ἐπιθέσεων τήν τελευταίαν τετραετίαν.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καταδικάζει κατηγορηματικῶς τήν ἀπαράδεκτον ταύτην βανδαλιστικήν ἐπίθεσιν, ὡς διασαλεύουσαν τήν εἰρηνικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐκφράζει τήν συμπαράστασίν του πρός τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον καί ζητεῖ τήν κατά τόν νόμον σύλληψιν και τιμωρίαν των ἐνόχων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων, ὁλοκληροῦντες τό ἔργον αὐτῶν εἰς τήν συνάντησιν αὐτῶν τῆς Παρασκευῆς, 12ης / 25ης Αὐγούστου  2017, εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ἀπηύθυναν σήμερον, 23ην Αὐγούστου / 5ην Σεπτεμβρίου 2017, ἐπείγουσαν ἔκκλησιν προστασίας τῶν περιουσιῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, ἔναντι τῆς ἀδίκου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ δικαστηρίου, ἐπικυρούσης τάς παρανόμους συμφωνίας ἐνοικιάσεως τῶν ξενοδοχείων τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἔναντι τοῦ ὑπό τεσσαράκοντα βουλευτῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου προτεινομένου νόμου, ἀφαιροῦντος ἀπό τάς Ἐκκλησίας τό δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας διαχειρίσεως τῶν περιουσιῶν αὐτῶν.

Ἡ ἔκκλησις αὕτη ἔχει ἀγγλιστί ὡς ἕπεται ἴδε ήλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://en.jerusalem-patriarchate.info/2017/09/05/34706

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 12ης/ 25ης Αὐγούστου 2017, ἔλαβε χώραν Συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ/ Meeting of the Heads of Churches of Jerusalem  εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην οἱ Ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἠσχολήθησαν μέ τό θέμα τῆς προσφάτου ἀδίκου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Πρωτοδικείου, προσδιδούσης κῦρος εἰς τάς παρανόμους συμφωνίας τῆς ἐνοικιάσεως τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ καί τοῦ προτεινομένου Νόμου εἰς τήν Ἑβραϊκήν Βουλήν περί τῶν περιουσιῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί ἐξέδοσαν τό κάτωθι Ἀνακοινωθέν ἀγγλιστί, ἴδε link:

 http://en.jerusalem-patriarchate.info/2017/08/25/34563

προτιθέμενοι νά ἐκδώσουν ἐκτενέστερον προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩι ΠΑΝΙΕΡΩι ΝΑΩι ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Ἀπό 26ης Μαρτίου /8ης Ἀπριλίου ὥς 4ην /17ην Ἀπριλίου 2017

Σάββατον τοῦ Λαζάρου

Πατριαρχικός Ἐσπερινός : 3μ.μ.*

Κυριακή τῶν Βαΐων

Πατριαρχική Θ. Λειτουργία: 8π.μ.*

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ.*

Μεγάλη Δευτέρα

Λειτουργία Προηγιασμένων ἐπί  τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ.*

 Μεγάλη Τρίτη

Λειτουργία Προηγιασμένων ἐπί  τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ.*

 Μεγάλη Τετάρτη

Λειτουργία Προηγιασμένων ἐπί  τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη

Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου βασιλείου εἰς τόν Ἅγιον Ἰάκωβον:   6.30 π.μ.

Ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος ἐν τῇ Ἁγίᾳ Αὐλῇ: 9π.μ.

Μεγάλη Παρασκευή

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 10.45 π.μ.

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ.*

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 11μ.μ.

 Μέγα Σάββατον

Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός: 1μ.μ.

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 12 μεσάνυκτα

Κυριακή τοῦ Πάσχα:

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως:1μ.μ.

*Αἱ Ἀκολουθίαι μέ ἀστερίσκον θά μεταδοθοῦν ζωντανά ἀπό τό διαδικτυακό ραδιόφωνο καί ἀπό τό τηλεοπτικόν κανάλι τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὁ Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων

Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος.
ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀρνεῖται οἱανδήποτε συνεργασίαν ἤ σχέσιν μέ τόν κ. Lee Man – Hee, ἱδρυτήν τῆς οὕτως ἀποκαλουμένης “Shinchonji Church of Jesus, The Temple of Tabernacle of the Testimony” καί ἀποδοκιμάζει τάς ἀντί – Τριαδικάς καί ἐσχατολογικάς διδασκαλίας αὐτοῦ, καθώς καί τόν ἰσχυρισμόν αὐτοῦ ὅτι εἶναι ὁ τελευταῖος γνήσιος προφήτης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἀπό Κυριακῆς, 17ης /30ῆς ἕως καί Δευτέρας 18ης/ 31ης Ὀκτωβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ.κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου, θά συμμετάσχῃ εἰς τό 6th International Euro–Mediterranean Conference (EuroMed 2016) εἰς Λευκωσίαν τῆς Κύπρου, ἀπό δέ τῆς Τρίτης καί Τετάρτης 19ης καί 20ῆς Ὀκτωβρίου/ 1ης καί 2ας Νοεμβρίου 2016, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ.κ. Ἀριστάρχου θά εὑρίσκηται εἰς Πολωνίαν, μετέχων εἰς ἐκδήλωσιν συμπαραστάσεως πρός τά θύματα τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς κατά τά ἔτη τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου 1940-1944 εἰς Ἄουσβιτς, Νταχάου καί ἄλλα στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

Λεπτομέρειαι περί τῶν γεγονότων τούτων θά ἀναρτηθοῦν προσεχῶς εἰς τήν Ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΡΙΟΥ.

Οἱ Ἁγιοσαββῖται μοναχοί π. Ἰωαννίκιος Χριστοδούλου, Κυπριακῆς καταγωγῆς καί π. Γουρίου Ρουμανικῆς, δέν ἀνήκουν εἰς τό ἑξῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί δέν διαμένουν εἰς αὐτό οὔτε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Ἀπό Πέμπτης, 3ης / 16ης ἕως καί Κυριακῆς, 13ης /26ης Ἰουνίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἐξ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, ἐκ Συμβούλων καί Γραμματειακοῦ προσώπικοῦ μετέχει εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, συγκαλουμένης εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Χανίων Κρήτης.

Λεπτομερείας περί τῆς συμμετοχῆς ταύτης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων θά ἀναρτήσῃ ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Σήμερον, 28ην Μαΐου/10ην Ἰουνίου 2016, ἑπομένην τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐγκρίσει τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἀναρτᾶται ὡς ἀπάντησις διά πάντα ἐρωτήσαντα ἡ τοποθέτησις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὡς ἐκτίθεται εἰς τήν κάτωθι ἐπισυναπτομένην μελέτην τοῦ Συμβούλου τοῦ Πατριαρχείου καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γιάγκου διά τήν ὁμοφώνῳ Πανορθοδόξῳ διαγνώμῃ ἀποφασισθεῖσαν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό 16ης ἕως 26ης Ἰουνίου 2016 εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Κολυμπαρίου Χανίων Κρήτης.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.