ΔΗΛΩΣΙΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ

Ἁγία Πόλις Ἱερουσαλήμ, 5 Αὐγούστου 2019

Τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων θεωρεῖ τάς ἀποπείρας τῶν ἐξτρεμιστικῶν Ὀργανώσεων Ateret Cohanim, νά καταλάβουν ἰδιοκτησίας τῆς ἐκκλησίας, εὑρισκομένας εἰς τήν ἐν Ἱεροσολύμοις Πύλην τοῦ Δαυΐδ καί εἰς τήν Ἀλ-Μουαζαμίγιε, ὡς ἕνα κτύπημα εἰς τήν αὐτόχθονα Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν.

Τό Πατριαρχεῖον διαβεβαιώνει ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ Καθεστῶτος εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, ἰδίως εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν κυρίαν εἴσοδον τῶν διαφόρων Πατριαρχείων καί τῶν προσβάσεων τῶν προσκυνητῶν πρός τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Τάφου, ἀπειλεῖ τό ἀδιάκοπον καί ἀπό ἑκατοντάδας ἐτῶν μωσαϊκόν καί τήν ἰσορροπίαν, ἡ ὁποία στηρίζει τάς καλάς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν καί τῶν διαφόρων θρησκευμάτων.

Τό Πατριαρχεῖον ὑπογραμμίζει ὅτι αἱ ἰδιοκτησίαι αὐτοῦ ἐντός τῶν τειχῶν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων διατίθενται διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν προσκυνητῶν καί ἐπισκεπτῶν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως, ἰδίως ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦν τήν προσκυνηματικήν αὐτῶν πορείαν πρός τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Τάφου. Τό Πατριαρχεῖον θά ἐξακολουθήσῃ νά ἐξασκῇ τά δικαιώματά του καί τό καθῆκόν του, νά προστατεύῃ τόν ἑαυτόν του, τά Ἅγια προσκυνήματα καί τήν ἐκκλησιαστικήν κληρονομίαν.

Ἀφ᾽ ὅτου τό Ἰσραηλινόν Ἀνώτατον Δικαστήριον πλημμελῶς ἀπέρριψε τήν ἔφεσιν τοῦ Πατριαρχείου ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖον ἀνεγνώρισε ὡς νομίμους τάς ἀμφιβόλους συμφωνίας, ἀφορώσας τάς ὡς ἄνω ἀναφερθείσας ἰδιοκτησίας, ἡμεῖς παραμένομεν πιστοί εἰς τήν πεποίθησίν μας ὅτι ἡ δικαιοσύνη πάντοτε θά ἐπικρατῇ. Τό Πατριαρχεῖον μέσω τῶν νομικῶν συμβούλων καί δικηγόρων του, ἐπέτυχε νά ἀποκτήσῃ ἀδιαμφισβήτητον μαρτυρίαν, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τήν ἀκυρότητα τῶν συναλλαγῶν καί τόν διεφθαρμένον χαρακτῆρα τῶν συμφωνιῶν, τάς ὁποίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ΙΙΙ, ἀπέρριψε μετά τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καθώς καί μεθ᾽ ὅλων τῶν  Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων διά τῶν κοινῶν αὐτῶν δηλώσεων, ἐκδοθεισῶν τό 2017 ὡς καί τήν 12ην Ἰουνίου 2019.

Μεταξύ τῶν μαρτυριῶν, τάς ὁποίας ἀπέκτησε τό Πατριαρχεῖον, εὑρίσκονται τεκμήρια, ἀναγόμενα εἰς τό 1996 καί ἀποδεικνύοντα ὅτι ὁ οἰκονομικός ὑποστηρικτής τῶν ἐξτρεμιστῶν, δισεκατομμυριοῦχος καί οἰκονομολόγος  Irving Moskowitz, εἶχε κατορθώσει μίαν συμφωνίαν μέ ἕναν ἀπό τούς ἐνοικιαστάς τοῦ ξενοδοχείου Petra νά ἀγοράσῃ τά δικαιώματα τοῦ προστατευομένου ἐνοικιοστασίου ἔναντι 4.5 ἑκατομμυρίων USD$ καί ἐπί πλέον ἐξεδήλωσε τήν διάθεσίν του του νά πληρώσῃ καί δι᾽ ἄλλα ἔξοδα καθώς καί διά τό προσκείμενον εἰς τό ξενοδοχεῖον Petra μικρόν “Little Petra Hostel”.  Τοῦτο εἶναι καθαρά ἀπόδειξις τῆς διαφθορᾶς τῶν ὑπόπτων συμφωνιῶν τοῦ 2004, ἐπειδή εἶναι παράδοξον νά συμφωνήσῃ κάποιος νά ἀγοράσῃ τά δικαιώματα τοῦ προστατευομένου ἐνοικίου ἀντί 4.5 ἑκατομμυρίων USD$ τό 1996, ἐν ᾧ ἐννέα ἔτη ἀργότερα (τό 2004) νά ἰσχυρίζηται ὅτι ἔχει ἀγοράσει ἀπό τό Πατριαρχεῖον (τό ὁποῖον εἶναι ἰδιοκτήτης τῶν περιουσιῶν) αὐτήν τήν ἰδίαν περιουσίαν, μέ ἕνα ἀκόμη hostel, ἤτοι τό ξενοδοχεῖον “Little Petra Hostel” ἀντί μόνον πεντακοσίων χιλάδων (500.000 USD$).

Τό Πατριαρχεῖον ἐπίσης ἀνεκάλυψεν ὅτι ἡ Ateret Cohanim μέσῳ τοῦ  ἀξιωματικοῦ της κ. Mati Dan, ἐσυνήθιζε νά πληρώνῃ καί νά δωροδοκῇ, διά νά “διευθετηθοῦν τά θέματά της” ἐν σχέσει μέ τάς ἐκκλησιαστικάς περιουσίας. Αἱ προσπάθειαι αὐταί συνέπεσαν τόν ἴδιον χρόνον μέ τάς ἐνεργείας πολιτικῶν Ἀρχῶν, ὡς τῆς Δημαρχίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐπιτροπῆς Φορολογικῆς Ἀρχῆς, αἱ ὁποῖαι ἐπέβαλoν αὐθαίρετα μέτρα εἰς βάρος ἐνοικιαστῶν περιουσιῶν τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἐξασθένησιν τῆς θέσεώς των.

Ἡ νέα μαρτυρία, τήν ὁποίαν ἀπέκτησε τό Πατριαρχεῖον, ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ  Ateret Cohanim καί αἱ ἑταιρεῖαι αὐτῆς ἐπλαστογράφησαν ἔγγραφα καί ἤνοιξαν δικαστικήν διαδικασίαν βασιζομένην εἰς αὐτά τά πλαστά ἔγγραφα παρά τήν γνῶσιν τῆς  Ateret Cohanim ὅτι αὐτά ἦσαν πλαστογραφημένα. Ἡ μαρτυρία αὕτη δεικνύει ὅτι αἱ ὕποπτοι αὐταί συμφωνίαι τοῦ 2004 περιεῖχαν δωροδοκίας ὑπό τῆς Ateret Cohanim καί ὅλαι αἱ ἐνδείξεις καταδεικνύουν ὅτι αἱ δωροδοκίαι ἐπληρώθησαν εἰς τόν τότε ὑπάλληλον τοῦ Πατριαρχείου κ. Νικόλαον Παπαδήμαν.

Τό Πατριαρχεῖον παρατηρεῖ ὅτι ἡ νέα μαρτυρία περιλαμβάνει ἔγγραφα ὑπογεγραμμένα ἀπό ἀρχηγούς τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργανώσεως Ateret Cohanim, καθώς ἐπίσης ἀκουστικάς μαγνητοφωνήσεις ἀπό τόν διευθύνοντα δικηγόρον της Mati Dan καί τόν δικηγόρον Eitan Gevaa, αἱ ὁποῖαι ἀποδεικνύουν ὅτι αὐταί ἐψεύσθησαν καί ἀπέκρυψαν γεγονότα κατά τήν διάρκειαν τῶν νομικῶν διαδικασικῶν εἰς τό δικαστήριον.

Ἅμα τῇ λήψει τῆς νέας αὐτῆς μαρτυρίας, οἱ νομικοί σύμβουλοι συνεπέραναν ὅτι ἡ νέα μαρτυρία, ἀποκτηθεῖσα ἀπό τό Πατριαρχεῖον, ἡ ὁποία ἦλθε μετά τήν ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου  Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία εὐνοεῖ τήν ριζοσπαστικήν  Ateret Cohanim, τό Πατριαρχεῖον ὀφείλει νά παρακαλέσῃ τό Δικαστήριον νά ἀναθεωρήσῃ τήν ἀπόφασίν του.

Ἐπί τῇ βάσει τῶν ὡς ἄνω καί παρά τό γεγονός ὅτι ἡ σχεδιασθεῖσα νομική πρᾶξις τοῦ Πατριαρχείου εἶναι σπανία καί δύσκολος καί παρά το γεγονός ὅτι διεθνεῖς διαδικασίαι, ἀφορῶσαι εἰς τάς ὡς ἄνω ἀναφερθείσας ἰδιοκτησίας, ἔχουν ἐξαντλήσει τό Πατριαρχεῖον ἐπί  μίαν καί ἡμίσειαν δεκαετίαν, τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων θεωρεῖ τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων ὡς “κόκκινην γραμμήν” καί τόν πυρῆνα τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Τό Πατριαρχεῖον ἐγγυᾶται- δεσμεύεται ὅτι θά τηρήσῃ αὐτάς τάς ἀρχάς καί θά ἀπαιτήσῃ ἐκ νέου τάς ἰδιοκτησίας του, εἴτε μέσω δικαστικῶν ἤ διπλωματικῶν προσπαθειῶν καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν εἰρηνευτικῶν ὀργανώσεων, αἱ ὁποῖαι ἀπαρτίζονται ἀπό τούς  ἀνά τόν κόσμον Χριστιανούς καί αἱ ὁποῖαι προστατεύουν τήν ἐκκλησιαστικήν κληρονομίαν εἰς τάς πύλας τοῦ Ἁγίου Τάφου καί εἰς τήν καρδιάν τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας.

Ὅθεν, τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀνακοινώνει ὅτι σήμερον ἔχει πρωτοκολλήσει νέαν δίκην ἐναντίον τῆς ὀργανώσεως Ateret Cohanim καί τῶν ἑταιρειῶν της, προκειμένου νά ἀνατρέψῃ τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου, ἡ ὁποία ἐπεκύρωσε τάς δυσοιώνους συμφωνίας τῶν περιουσιῶν τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ καί τῆς  Ἀλ-Μουαζαμίγιε, ἐκθέτοντας τάς πρακτικάς τῆς ἀπάτης, δόλου καί δωροδοκίας εἰς τό πλαίσιον τῶν ἄνευ πληρεξουσιοδοτήσεως ὑπογραφεισῶν συμφωνιῶν ἐπί τῆς ἐν λόγῳ περιουσίας.

Τό Πατριαρχεῖον κάμνει ἔκκλησιν πρός τούς Ἀρχηγούς Κρατῶν καί Ἐκκλησιῶν ἀνά τόν κόσμον καί πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν τήν εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, νά προστατεύσουν τό ἱστορικόν καί νόμιμον δόγμα τοῦ “Status Quo”, τό ἀφορῶν τά Ἅγια Προσκυνήματα καί νά προστατεύσῃ τούς Ἁγίους Τόπους ἀπό ὅλας τάς ὑπούλους καί ἀνηθίκους ἀγοραπωλησίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Romfea.gr

 Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαψεύδει τά ἀνυπόστατα καί ἀήθη δημοσιεύματα τῆς Romfea.gr, τά ὁποῖα αὕτη δημοσιεύει μή σεβομένη, ἀλλ’ κμεταλλευομένη δι’ ἰδίους σκοπούς τήν κατάστασιν τῆς ὑγιείας τοῦ πρῴην Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Εἰρηναίου, τήν ἐπιμέλειαν τῆς ὁποίας ὑγιείας ἔχει ἀναλάβει ἁρμοδίως, ὀφειλετικῶς καί πλήρως ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 14ης/27ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν συνάντησις εἰς τό μοναστήριον τῶν Φραγκισκανῶν, τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ Θεοφίλου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, μετά τῶν Φραγκισκανῶν, Κουστωδοῦ π. Φραγκίσκου Πατόν, τοῦ π. Ντομπρομίρο, τοῦ π. Δαυΐδ καί μετά τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου Μακαριωτάτου κ. Νουρχάν, τοῦ π. Σαμουήλ ἡγουμένου τῶν Ἀρμενίων εἰς  τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως και τοῦ π. Γκουριόν διά τήν ὑπογραφήν συμφωνίας πρός ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως καί ἀναστηλώσεως  τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τῆς Ροτόντας μετά τήν πρό διετίας γενομένην συντήρησιν καί ἀναστήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τῇ τεχνικῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ἐπί τῇ ὑπογραφῇ τῆς συμφωνίας ταύτης ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν και Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέβη εἰς τήν κάτωθι συνέντευξιν:

“Your Paternity,

Your Beatitude,

Dear Brothers,

It is a great blessing, for us to be here in this very special place, and it is a great blessing, because what we are about to sign is the confirmation of what is being mentioned in your script, it is the confirmation of the initiative that was taken some years ago, for the restoration of the Holy Edicule of the Holy Sepulchre.

It is true that our common initiatives and joint venture and common action that we altogether work for the restoration of the Holy Edicule of the Holy Sepulchre, that opened a new phase I would say, in our history, in our cooperation, in our co-existence, and above all, in our mission and as witness to the Holy City of Jerusalem and of course to the Holy Places, with the Crown of them, the Holy Sepulchre, which as you said, indeed has become the main destination not only for our own pilgrims the Christian pilgrims, but also the destination of all other visitors and non-Christian pilgrims as well.

Today is really a special day, not only for us and for our Communities, that we are in charge of the custody of the Holy Places, but it is important for the Holy City of Jerusalem because everybody is now realizing and acknowledges that if Jerusalem maintains her Christian character as well, it depends on us as well. Therefore our mission is very important, not only in religious terms but also in diplomatic terms and inevitably in political terms.

I would like very much from the bottom of my heart to express on behalf of our Brotherhood, and myself personally, our thanks and appreciation, and we hope and pray that this initiative, to not just restore the foundations and the pavement of the Holy Sepulchre, but that this would be the completion of the restoration of the Holy Sepulchre, that has started so many years ago. And I think that this will bring the Holy Sepulchre to a new era, to a new phase, because, so far, due the restoration works which are going on, there is no doubt that the Holy Sepulchre suffers from its holiness and sanctity and reverence. But by completing the restoration works, the Holy Sepulchre will recover its splendour.

And I must rest you assured that our technical team is ready to join forces with your own technical team, as well as with the technical team of our Brothers the Armenians. And we are ready also in any possible way, to make our contribution, so that the works will go smoothly, as it happened with the restoration of the Holy Sepulchre.

Thank you very much indeed! Christos Anesti! Christ is risen!”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Εἰς τήν Συνάντησιν Αὐτῶν, τήν Πέμπτην,  5ην/18ην Ἀπριλίου 2019, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τῶν Πρεσβυγενῶν Ἐκκλησιῶν, Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος ὁ Β΄, Ἀντιοχείας Ἰωάννης Γ΄, Ἱεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ καί Κύπρου Χρυσόστομος Β΄  προέβησαν εἰς τό κάτωθι Ἀνακοινωθέν:

«Οἱ Μακαριώτατοι καί Ἁγιώτατοι Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β’, ὁ Ἀντιοχείας Ἰωάννης Γ’, ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ καί ὁ Κύπρου Χρυσόστομος Β’, συναντήθηκαν στίς 18 Ἀπριλίου 2019 στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου στή Λευκωσία.

Κατά τήν Συνάξη αὐτή προσευχήθηκαν ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν κατά τόπους Ἁγίων Ἐκκλησιῶν, εἰδικότερα δέ ὑπέρ τῆς δοκιμαζομένης Μέσης Ἀνατολῆς. Ἀνέπεμψαν, ὡσαύτως, δεήσεις ὑπέρ θείας ἐνισχύσεως τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς αὐτῆς, ὥστε οἱ πιστοί τῶν ἐν λόγῳ Ἐκκλησιῶν νά συνεχίσουν νά δίνουν τήν ὀρθόδοξη  μαρτυρία γιά τόν ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Κύριό μας, κατά κύριον λόγον ἐδώ στήν εὐλογημένη γῆ, ὅπου βάδισε ὁ Χριστός καί οἱ πανεύφημοι Ἀπόστολοί Του καί γενικότερα στήν Οἰκουμένη, ἡ ὁποία λαχταρᾶ καί προσδοκᾶ στό ἐλπιδοφόρο λυτρωτικό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου.

Οἱ Μακαριώτατοι καί Ἁγιώτατοι Προκαθήμενοι ὑπεγράμμισαν τήν ἀνάγκη νά καταβληθοῦν μέγιστες προσπάθειες γιά τήν  διασφάλιση τῆς σταθερότητας στή Μέση Ἀνατολή καί συζήτησαν τά σημαντικότερα ἐκκλησιαστικά ζητήματα, σχετικά μέ τήν ἐδραίωση τῆς χριστιανικῆς παρουσίας στήν περιοχή αὐτή καί τήν ἐμβάθυνση τῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν πρός ἐπιτεύξη τοῦ ὡς ἄνω σκοποῦ. Ἀπηύθυναν, ἐπίσης, ἔκκληση πρός ὅλους τούς πολιτικούς παράγοντες γιά νά ἐργαστούν, μέ γνώμονα τήν ἀναπτύξη αὐτῆς τῆς περιοχῆς, γιά τήν ἄρση τῆς ἀδικίας πού ὑπέστησαν οἱ λαοί της, συνεπείᾳ τῶν πολέμων, τῆς κατοχῆς καί τῶν ἐξ αὐτῶν οἰκονομικῶν δυσχερειῶν.

Κατά τήν ἰδιαίτερη συνάντηση, τήν ὁποία εἶχαν οἱ δύο Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων, ἐν εἰλικρινείᾳ, ἀδελφοσύνῃ καί ἀγάπῃ, ἀντάλλαξαν διάφορες ἀπόψεις ἐπί τοῦ προβλήματος, τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ τίς δύο τοπικές Ἐκκλησίες καί ἐξέφρασαν τήν πρόθεση καί ἀγαθή διάθεση, νά ὑπερβοῦν ἄμεσα τίς δυσκολίες αὐτές, ὥστε νά φθάσουν στήν ἐπιθυμητή Εὐχαριστιακή Κοινωνία.

Ἐπιπρόσθετα, οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, συζήτησαν τά διάφορα ἐκκλησιαστικά προβλήματα πού κατά καιρούς ἀναφύονται στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας, καί ἐξετάσαν ἰδιαιτέρως τρόπους ἐπιλύσης αὐτῶν. Ἐπίσης, συζήτησαν τά προβλήματα, τά ὁποῖα δημιουργήθηκαν μετά τήν χορηγήση τῆς αὐτοκεφαλίας στήν Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία στήν Οὐκρανία.

Κατόπιν ἐνημερώσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου γιά τήν μεσολαβητική πρωτοβουλία, τήν ὁποία προσωπικῶς ἀνέλαβε, οἱ τρεῖς Προκαθήμενοι συντάσσονται μέ αὐτή, ὥστε ὁ Μακαριότατος νά τή συνεχίσει πρός ὄφελος τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Οἱ Μακαριώτατοι καί Ἁγιώτατοι Προκαθήμενοι στό πνεῦμα τῆς συνάντησης αὐτῆς καλέσαν ὅλες τίς πλευρές νά ἐργασθοῦν ἀφ’ ἑνός γιά τήν ἐπιτεύξη τῆς Εὐχαριστιακής ἑνότητας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί ἀφ’ ἑτέρου, μέ σκοπό τήν προστασία τῶν πιστῶν καί τῶν ἱερῶν ναῶν καί μονῶν ἀπό ἐπιθέσεις καί ἀπό κάθε πράξη βίας, ἀπ’ ὅπου καί ἂν προέρχονται ἢ ὅποια  καί ἂν εἶναι τά αἴτια καί τά κίνητρα πού τίς προκαλοῦν.

Οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι ἐξέφρασαν τή λύπη τους ὡς πρός τήν ἀπόλυτη ἀδιαφορία τῶν Κρατῶν καί ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου, γιά τήν τύχη τῶν δύο Μητροπολιτῶν Χαλεπίου, Παύλου Ysziji καί Ἰωάννου Ibrahim, ἐπισημαίνοντας πως ἡ ἕκτη ἐπέτειος τῆς ἀπαγωγῆς τους συμπίπτει ἐφέτος μέ τήν ἀρχή τῆς ἐπικειμένης Μεγάλης Ἑβδομάδας.

Τέλος, οἱ Προκαθήμενοι, ἀφού ἀρχικά τόνισαν τήν πρόθεση καί ἀποφασιστικότητά τους νά συνεχίσουν τήν ἐπικοινωνία καί συνεργασία αὐτή γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας, στή συνέχεια τόνισαν ὅτι στήν Ὀρθοδοξία, δυνατόν μέν οἱ ἀπόψεις νά διαφοροποιοῦνται, παραμένει ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑνωμένη καί λαμπρή μέ Κεφαλή Αὐτῆς, τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας, συνεχίζουσα τήν σωτηριώδη πορεία της στόν κόσμο.

Ὁλοκληρώνοντας τή Συνάξή τους ὕψωσαν ἐκ καρδίας δεήσεις στόν ὑπέρ ἡμῶν παθόντα Κύριο καί Θεό μας, Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε διά τῆς θείας καί ζωοποιοῦ Χάριτός Του, ἐπουλώσει συντόμως τις ποικιλόμορφες πληγές τῶν λαῶν μας, καί διά τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεώς Του, φωτίζει, εἰρηνεύει καί καταυγάζει τίς καρδιές ὅλων τῶν πιστῶν καί ὅπως ὁδηγήσει πάντας ἡμᾶς εἰς ἀναψυχή πνευματική καί μᾶς διατηρεῖ στήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης, εὐχόμενοι σέ ὅλους εὐλογημένη Ἀνάσταση».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἀπό 7/20 Ἀπριλίου ἕως 15/28 Ἀπριλίου 2019

Σάββατον τοῦ Λαζάρου: 

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3.00 μ.μ.

 

Κυριακή τῶν Βαΐων:  

Πατριαρχική θεία Λειτουργία:  8.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Δευτέρα:

Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  9.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τρίτη:

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  9.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τετάρτη:

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  9.00 π.μ.

 

 Μεγάλη Πέμπτη:

Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου:  6.30 π.μ

Ἡ τελετή τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος:  9.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Παρασκευή:

Αἱ Βασιλικαί Ὥραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  10.00 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός:  3.00 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου:  9.00 μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον:

Ἡ τελετή τοῦ  Ἁγίου Φωτός:  1.00 μ.μ.

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως:  12.00 μεσάνυκτα (Κάθοδος εἰς τόν Ναόν).

 

Κυριακή τοῦ Πάσχα:

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως (Ἀγάπη):  1.00 μ.μ.

 

Ὁ Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων

Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019 ΕΝ ΤΩ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩ ΝΑΩ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

Ἀπό 7/20 Ἀπριλίου ἕως 16/29 Ἀπριλίου 2019

Κυριακή τῶν Βαΐων:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:  5.00 π.μ.

Ἑσπερινός:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Δευτέρα:

Ὧραι καί Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων Δώρων:  6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τρίτη:

Ὧραι καί Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων Δώρων:  6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν  Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τετάρτη:

Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων:  6.30 π.μ.

Μικρόν Ἀπόδειπνον & Εὐχέλαιον:  5.00 μ.μ.

 

Μεγάλη Πέμπτη:

Ἀκολουθία καί Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:  4.30 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Παρασκευή:

Ἡ Ἀκολουθία τῶν  Βασιλικῶν Ὡρῶν:  8.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία  τοῦ Ἐπιταφίου:  6.30 μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον:

Ὧραι καί Λειτουργία  τοῦ Μεγ. Βασιλείου:  8.00 π.μ.

 

Θεῖον Πάσχα:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:00.50 π.μ.

(μεταμεσονύκτιον)

 

Δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πάσχα:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:  8.00 π.μ.

 

Ὁ Τυπικάρης

Ἀρχιμανδρίτης  Ἀλέξιος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τά περιεχόμενα τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Δημητρίου Ἀλικάκου ἐπί τοῦ θέματος τοῦ Ἁγίου Φωτός εἶναι ἡ δοθεῖσα ἤδη εἰς ἐκεῖνον ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας, πρό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ὅτι «ἡ ἐπίσημος θέσις τοῦ Πατριαρχείου διά τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία περιέχεται εἰς τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἑκάστου ἔτους, εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τάς μελέτας Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί δή τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιοταφίτου Καλλίστου Μηλιαρᾶ εἰς τό περιοδικόν «Νέα Σιών» καί εἰς ὅ,τι συνάγεται ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας».

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀνακοινώνει εἰς τούς ἀναγνώστας της, ὅτι ἡ Α.Θ.Μ ὁ  Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος θά εὑρίσκηται μεταξύ τῶν ἡμερῶν Πέμπτης 8ης/ 21ης καί Κυριακής 11ης/ 24ης Φεβρουαρίου 2019 εἰς Qatar, ἔνθα τήν Παρασκευήν 9ην / 22ραν Φεβρουαρίου  θά τελέσῃ τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.

Λεπτομέρειαι περί τοῦ γεγονότος τούτου θά ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων τό Πατριαρχεῖον ἀνακοινώνει εἰς τούς Ἱερεῖς, Ἐπιτρόπους καί τό ποίμνιον αὐτοῦ ὁπουδήποτε τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ, ὅτι δέν ἔχει ἐπιφέρει οὐδεμίαν ἀλλαγήν εἰς τόν κύκλον τῶν ἑορτῶν συμφώνως πρός τό Ἰουλιανόν Ἀνατολικόν ἡμερολόγιον, τό ὁποῖον ἀκολουθεῖ.

Ἑπομένως, τήν 12ην / 25ην Δεκεμβρίου 2018, τό Πατριαρχεῖον ἑορτάζει ὄχι τά Χριστούγεννα, ἀλλά τήν μνήμην τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ καί κατά τήν ἡμέραν ταύτην τά μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ δύνανται νά ἐπισκεφθοῦν καί νά χαιρετίσουν κοινωνικῶς μέλη τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, αἱ ὁποῖαι ἑορτάζουν κατά τήν ἡμέραν ταύτην τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, συμφώνως πρός τό Γρηγοριανόν Δυτικόν ἡμερολόγιον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

Ἀπό Κυριακῆς, 16ης /29ης ἕως Τρίτης 18ης /31ης Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συμμετέχει ὡς προσκεκλημένος εἰς τήν «2αν Διεθνῆ Διάσκεψιν τῶν Ἀθηνῶν διά τόν Θρησκευτικόν καί Πολιτιστικόν Πλουραλισμόν καί τήν Εἰρηνικήν Συνύπαρξιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν», διοργανουμένην ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Εἰς τήν Διάσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνοδεύετο    ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ.

Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Μακαριωτάτου διά τῶν Ἰσραηλινῶν ἀερογραμμῶν τῆς El Al εἰς τό ἀεροδρόμιον «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ ἐν Ἀθήναις Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτης Δαμιανός καί ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας 17ης / 29ης Ὀκτωβρίου 2017 ἐκήρυξεν ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, καλωσορίζων τά μέλη τῆς Διασκέψεως καί ὑπογραμμίζων ὅτι τό φαινόμενον συγκρούσεως τῶν πολιτισμῶν δύναται νά ἀντιμετωπισθῇ καί ὑπερβαθῇ εἰς τήν εὐλογημένην χώραν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τήν ὁποίαν ἐγεννήθησαν αἱ πνευματικαί ἀξίαι τῆς δημοκρατίας καί τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐπίκεντρον τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, φορεύς τῶν Ἀξιῶν καί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς Διεθνοῦς Διασκέψεως ταύτης προσεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς ἕπεται ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://en.jerusalem-patriarchate.info/2017/10/30/35549

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]