ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020

Οἱ ἀναμεταδόσεις αὐτές πραγματοποιοῦνται στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, στήν σελίδα μας στό Facebook JERUSALEM PATRIARCHATE ζωντανά  καί ἀπό τήν Ραδιοτηλεόραση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὑπάρχει ἐνδεχόμενο τά ληφθέντα ὑγειονομικά μέτρα τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ ὡς πρός τόν περιορισμό τῆς τέλεσης τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος νά ἀλλάξουν κατά τίς συγκεκριμένες ἡμέρες καί ὧρες.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Μεγάλη Παρασκευή: Ἡ Ἀκολουθία  τοῦ Ἐπιταφίου:  9:10 μ.μ.

Μέγα Σάββατο: Ἡ Τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός 1:00 μ.μ.

Κυριακή Πάσχα: Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: 00:07 μεταμεσονυκτίως

 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

Σάββατο τοῦ Λαζάρου: Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3:00 μ.μ.

Κυριακή τῶν Βαΐων:  Πατριαρχική θεία Λειτουργία:  6:00 π.μ.

Κυριακή τῶν Βαΐων: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:  6:15 μ.μ.

Μεγάλη Δευτέρα: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:  6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τρίτη: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:  6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τετάρτη: Μικρόν Ἀπόδειπνον-Μ. Εύχέλαιον: 5:00 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη:  Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν:  6:15 μ.μ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἀπό τῆς Δευτέρας, 4ης / 17ης ἕως καί τῆς Πέμπτης, 7ης /20ῆς Ἰουλίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εὑρίσκεται εἰς ταξίδιον εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς, προκειμένου νά μετάσχῃ ὡς προσκεκλημένος εἰς τό Συνέδριον μέ θέμα: “The responsibility of Religious Leaders in Peacebuilding in the Middle East”  / «Ἡ εὐθύνη τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν εἰς τήν οἰκοδομήν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν»,  διοργανούμενον εἰς τά ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κεντρικά Γραφεῖα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν – United Nations High Representative for the Alliance of Civilizations/ UNAOC.

Λεπτομερείας ἐπί τοῦ θέματος θά ἀνακοινώσῃ ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ Τῼ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚῼ ΝΑῼ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ.

Ἀπό 27ης Μαρτίου/9ης   Ἀπριλίου ἕως 4ην /17ην Ἀπριλίου 2017

Αἱ κάτωθι ἀναγραφόμεναι ὧραι ἀντιστοιχοῦν εἰς Ὥραν Ἑλλάδος, συμπίπτουσαν μέ Ὥραν Ἰσραήλ.

 Κυριακή τῶν Βαΐων:

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: 5 π.μ.

Ἑσπερινός: 3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Δευτέρα:

Ὧραι καί Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων: 6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον: 3:30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τρίτη:

Ὧραι καί Ἀκολουθία Προηγιασμένων Δώρων: 6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον: 3:30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τετάρτη:

Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων:  6:30 π.μ.

Μικρόν Ἀπόδειπνον — Μ. Εὐχέλαιον: 5:00 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη:

Ακολουθία καί Λειτουργία Μ. Βασιλείου: 4:30 π.μ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή:

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι : 8.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου: 6:30 μ.μ.

Μέγα Σάββατον:

Ὧραι καί Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου: 8:00 π.μ.

Θεῖον Πάσχα:

Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: 1.10 π.μ. μεσάνυκτα

Δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πάσχα:

Η Θεία Λειτουργία: 8:00 π.μ.

 

Ὁ Τυπικάρης τοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τό προσωπικόν τοῦ ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου ἐνημερώνει τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τῶν Ἁγίων Τόπων ὅτι δέν εἶναι ὑπεύθυνον, διά νά δίδῃ πληροφορίας διά τήν φιλοξενίαν αὐτῶν εἰς δωμάτια εἰς τό Πατριαρχεῖον ἤ εἰς Ἱεράς Μονάς αὐτοῦ. Ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ταξιδιωτικοί πράκτορες, οἱ ἀναλαμβάνοντες τάς προσκυνηματικάς περιηγήσεις . Παρακαλοῦνται διά τοῦτο οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί, ὅπως μή ἀπευθύνωνται εἰς τό προσωπικόν τοῦ Ἱστοχώρου διά τό θέμα τοῦτο.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΡΩΣΙΑΝ.

Ἀπό Παρασκευῆς, 5ης /18ης Νοεμβρίου 2016 ἕως καί Κυριακῆς 7ης /20ῆς  Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος θά εὑρίσκεται εἰς ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Μόσχας, προσκεκλημένος εἰς τούς ἑορτασμούς τῶν ἑβδομηκοστῶν Γενεθλίων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κυρίλλου. Λεπτομέρειαι θά ἀναρτηθοῦν κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἐνεργοποιήθηκε ἡ δυνατότητα ἀκρόασης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου καί μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων καί συσκευῶν.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ.

Ἡ Διεύθυνσις καί τά μέλη τῆς Ἐπίσημης Ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων θά ἤθελαν νά ἐκφράσουν τίς θερμές εὐχαριστίες τους πρός τούς δωρητές, μέ τήν οἰκονομική ὑποστήριξη τῶν ὁποίων, προέβημεν στήν ἀγορά βιντεοκάμερας ὑψηλῆς ἀναλύσεως γιά τήν κάλυψη τῶν πολλαπλῶν δραστηριοτήτων καί ἀπαιτήσεων τῆς συλλογῆς ὁπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ, τό ὁποῖο ἀφορᾶ στίς  τελετές τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ  προβολή τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά δίνει τήν δυνατότητα μέσω τῆς διαδικτυακῆς καλύψεως παγκοσμίως (globally) σέ χιλιάδες ἐνδιαφερόμενους πιστούς νά μεταφερθοῦν νοερῶς στά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς, ὅπου ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά παρακολουθήσουν ζωντανά τίς τελετές αὐτές. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ υποστήριξη στό ἔργο μας ἀποτελεῖ πράγματι μία προσφορά πολύ σημαντική.

Ἡ ἀναβάθμιση τῶν πεπαλαιωμένων μέσων συλλογῆς ὁπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ μέ νέα καινούργια μέσα, πιστεύουμε –τῇ θείᾳ ἐπινεύσει- ὅτι θά ἀναβαθμίσει καί τήν ποιότητα τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν κλάδων πού ἀπαρτίζουν τήν Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ἤτοι τῆς Πύλης Εἰδησεογραφίας, τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ καί τοῦ Τηλεοπτικοῦ Καναλιοῦ, οὕτως ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ πιό ὁμοιόμορφο καί καλύτερο ἀποτέλεσμα καί νά ἔρχωνται τά Ἱεροσόλυμα στό σπίτι σας πιό ἄμεσα καί πιό ξεκάθαρα.

Θά θέλαμε νά πιστεύουμε ὅτι καί ἄλλοι θά μιμηθοῦν τό παράδειγμα τῶν δωρητῶν μας, ὥστε νά ἀνανεώσουμε καί τόν ὑπόλοιπο ἐξοπλισμό τοῦ Γραφείου μας.

Ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, εὐχόμεθα ὁ Ἀναστάς Κύριος νά εὐλογεῖ τή ζωή καί τα ἔργα ὅλων σας.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου.

 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΣΕΡΒΙΑΝ.

Ἀπό 10ης/23ης Σεπτεμβρίου 2016 ἕως 13ης /26ης Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ´ μετά συνοδείας προσκεκλημένος ὤν, μετέχει εἰς τούς Διορθοδόξους ἑορτασμούς ἐπί τῇ 1000στῇ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου τό ἔτος 1016, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, Κυβερνήτου τῆς πόλεως Zeta καί Διοκλείας, τοῦ Βλαδιμήρου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

Ἡ Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει εἰς τούς παρακολουθοῦντας αὐτήν ὅτι ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τῇ προσκλήσει τῆς Ἱερᾶς Συνοδείας τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῇ κανονικῇ ἀδείᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπισκέπτεται τό Ἅγιον Ὄρος, ἵνα προσκυνήσῃ εἰς τήν Ἱεράν Σκήτην τῆς Ἁγίας Ἄννης καί νά προεξάρξῃ τῆς πανηγύρεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης εἰς τήν εἰρημένην Σκήτην, τήν Κυριακήν, 25ην Ἰουλίου/ 7ην Αὐγούστου 2016. Λεπτομέρειαι περί τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἀναρτηθήσονται ἐν τῷ καιρῷ αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 30ην Ἀπριλίου, 2016, θά μεταφερθῇ, δι’ εἰδικῆς πτήσεως ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱεροσολύμων, τό Ἃγιον Φῶς, πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί θά λάβῃ χώραν ἐπίσημος ὑποδοχή εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος, ὣραν 19.00, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ Αμύνης κ. Χριστοφόρου Φωκαΐδου καί ἂλλων ἐπισήμων, ὡς καί πιστῶν.

Τό Ἃγιον Φῶς θά συνοδεύσῃ ἐξ Ἱεροσολύμων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, Ἒξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν Κύπρῳ, ὁ ὁποῖος, ἐν συνεχείᾳ, θά μεταφέρῃ τοῦτο εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. κ. Χρυσόστομον Β΄ καί ἀκολούθως, περί ὣραν 19:45 θά διανεμηθῇ ἀπό τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Συγκροτήματος τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τούς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι θά προσέλθουν διά τόν σκοπόν αὐτόν.

Διά πληροφορίας ἀπευθυνθῆτε εἰς

Τηλέφωνο: 22670626 –  Τηλεομοιότυπον, 22670627.

 

Ἐκ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον