Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τετάρτην, 23ην Ἀπριλίου/ 6ην Μαΐου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ καταγομένου πρός πατρός ἐκ Καππαδοκίας, πρός δέ μητρός ἐκ Παλαιστίνης καί μαρτυρήσαντος τό ἔτος 303 μ.Χ. ἐπί Διοκλητιανοῦ εἰς Ρώμην καί τοῦ ἁγίου αὐτοῦ λειψάνου μετενεχθέντος εἰς Λύδδαν, ἔνθα καί τεμάχιον αὐτοῦ φυλάσσεται ἕως τῆς σήμερον.

Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἑωρτάσθη εἰς πολλούς ναούς τοῦ Πατριαρχείου, φέροντας τό ὄνομα αὐτοῦ, κυρίως δέ:

 Α΄ Εἰς Ἄκκρην–Πτολεμαΐδα ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου διά θείας Λειτουργίας καί ἐν συμμετοχῇ τῶν ὑπό τῶν μέτρων προστασίας ἔναντι τοῦ ἰοῦ ἐπιτρεπομένων πιστῶν.

Β’ Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν ἁγίου Γεωργίου ἐν Λύδδῃ, ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ, διά θείας Λειτουργίας τελεσθείσης ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Νικοδήμου, τῇ συμμετοχῇ ὡσαύτως ἐλαχιστοτάτων πιστῶν.

Γ’ Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν ἁγίου Γεωργίου τοῦ Νοσοκομείου, τόν προσκείμενον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, μεθεορτίως, 24ης Ἀπριλίου /7ης Μαΐου, τελεσθείσης ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου, ἐλθόντος ἐξ Ἄκκρης, ἐν συμμετοχῇ ἐλαχιστοτάτων μοναζουσῶν διά τόν ὡς ἄνω εἰρημένον λόγον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας