Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 27ην Δεκεμβρίου 2019/ 9ην Ἰανουαρίου τοῦ 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου εἰς τόν πρός τιμήν αὐτοῦ Ἱερόν Ναόν κείμενον ἐπί τοῦ τόπου τοῦ λιθοβολισμοῦ αὐτοῦ εἰς Γεθσημανῆν, εἰς τήν Κοιλάδα τῶν Κέδρων, πλησίον τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος.

Ὁ Ἅγιος Στέφανος, συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (κεφ. 6-7) ἐξελέγη ὑπό τῶν Ἀποστόλων  ὡς εἷς τῶν ἑπτά διακόνων, εἰς τούς ὁποίους ἀνετέθη ἡ διακονία τῶν Τραπεζῶν / κοινῶν συσσιτίων εἰς τήν πρώτην Χριστιανικήν Κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων, ὅτε ἐδημιουργήθη μεταξύ τῶν ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανῶν καί τῶν Ἑλληνιστῶν Χριστιανῶν διά τό ὅτι αἱ χῆραι τῶν ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανῶν προετιμῶντο εἰς τά συσσίτια ἔναντι τῶν χηρῶν τῶν Ἑλληνιστῶν Χριστιανῶν.

Ὁ Στέφανος ἦτο πλήρης πίστεως καί  Πνεύματος Ἁγίου καί διά τόν λόγον τοῦτον οἱ Ἰουδαῖοι προσήγαγον αὐτόν εἰς τό Συνέδριον. Ἐνταῦθα ὁ Στέφανος ἀνατρέξας εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ ὡμίλησεν ὅτι βλέπει ὅραμα Ἰησοῦν καθήμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. Τότε οἱ Ἰουδαῖοι συνέλαβον αὐτόν, ἔσυραν αὐτόν εἰς τήν Κοιλάδα τῶν Κέδρων καί ἐλιθοβόλησαν, ἐν ᾧ νεανίας τις Σαῦλος ἐφύλαττε τά ἱμάτια αὐτῶν καί ἐν ᾧ ἐκεῖνος ηὔχετο, «Κύριε μή στήσῃς αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην».

Εἰς τόν ὡς ἄνω ἱερόν Ναόν αὐτοῦ ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, ἀνήμερα  τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τοῦ π.  Νεκταρίου, τοῦ διακόνου Συμεών καί ἄλλων.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἀνεπέμφθη δέησις ἐπί τοῦ τόπου τοῦ λιθοβολισμοῦ τοῦ ἁγίου Στεφάνου καί μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος παρέθεσε κέρασμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας