Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Ἡ Κυβέρνησις τῆς χώρας τῆς Οὑγγαρίας ἐνεργοποιεῖται ἀπό ἐτῶν εἰς τήν προστασίαν τῶν Χριστιανῶν διεθνῶς καί εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, προσφάτως δέ ἀνεκοίνωσεν εἰς τό Πατριαρχεῖον τήν ἐπισυναπτομένην ἐνταῦθα ἀπόφασιν αὐτῆς, νά χορηγήσῃ ὑποτροφίας εἰς Χριστιανούς Παλαιστινίους:

“Το Η.Ε. Archbishop of Constantina,

Your Eminence!

Hungary has continuously provided scholarships to talented Palestinian students since the 1970’s among them many Christians, who are playing important roles in the Palestinian society. The Government of Hungary established the Stipendium Hungaricum programme 5 years ago, which created a new institutional framework for the international students’ studies in Hungary. In this framework Hungary signed an agreement with the Ministry of Higher Education of Palestine on providing 60 full scholarships for talented Palestinian students for Bachelor, Master and PhD level studies. The Call for Application for the next year has been announced on the website of the Ministry of Higher Education with the deadline of 15th January, 2019. The Call for Application is available here: http://www.mohe.pna.ps/scholarships/Post/5224

Your Eminence,

I would like to turn your attention to this opportunity and request Your kind consideration of encouraging young Christian students to apply for these scholarships. Very soon I will send the Call for Application for the Christian Scholarship Programme, which will also be available.

If you have any questions or suggestions, please, do not hesitate to contact me or my office in Ramallah.

Kind regards,

Rada Csaba”

Λεπτομέρειαι περί τούτων θά ἀποσταλοῦν προσεχῶς.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι Ἑλληνορθόδοξοι Ἀραβόφωνοι νέοι δύνανται νά ὑποβάλουν αἰτήσεις μέςῳ τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας