Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΣΙΩΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 15ης / 28ης Ὀκτωβρίου 2019, ἑωρτάσθη ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 εἰς τό πλαίσιον τελετῆς ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν ἑορτήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος  εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος μετά μελῶν τοῦ Προξενείου, ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Πανεπιστημίου Ἑλλάδος κ. Δημήτριος Μπαντέκας μετά τῆς συζύγου καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ἄλλοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες, μονάζουσαι, μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων καί προσκυνηταί.

Τόν Πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας μετά τήν προλόγισιν τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου ἐξεφώνησεν ὁ καθηγητής κ. Νικόλαος Σουλιώτης.

Οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς ἀπήγγειλαν ποιήματα, ἀνέγνωσαν ἀποσπάσματα, ἔψαλαν πατριωτικά ᾄσματα καί ἔπαιξαν θεατρικά ἔργα, ἀναφερόμενα εἰς τά γεγονότα τῆς ἐποποιίας τοῦ 1940 εἰς τό στρατιωτικόν μέτωπον, καί τῆς Κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος ὑπό τῆς δυναστικῆς, άπανθρώπου καί  δολοφονικῆς Ναζιστικῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, καί εἰς τό ὁμόψυχον καί θαρραλέον, ἀγωνιστικόν καί θυσιαστικόν φρόνημα τῶν Ἑλλήνων, διά τοῦ ὁποίου τῇ συνδρομῇ καί τῶν μεγάλων Δυνάμεων ἀπέσεισαν αὐτήν μετά τετραετίαν μέ τήν λῆξιν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τό 1944.

Εἰς τό τέλος τῆς τελετῆς ὁ Μακαριώτατος καί ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ἐπῄνεσαν τόν Σχολάρχην, τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς διά τήν ἐπιμεμελημένην διοργάνωσιν τῆς  τελετῆς ταύτης τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, ἥτις ἐδημιούργησε αἰσθήματα πατριωτισμοῦ καί ἐθνικῆς συγκινήσεως και ὑπερηφανείας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας