Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΣΙΩΝ

Τήν Τρίτην, 18ην  Σεπτεμβρίου/ 1ην Ὀκτωβρίου 2019, ηὐλογήθη τό νέον σχολικόν ἔτος εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών διά τελέσεως Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἄλλων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τῶν καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς.

Μετά τήν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τόν ἐν τῇ Σχολῇ ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Μακαριώτατος ὁμιλῶν ἐπῄνεσε τόν Σχολάρχην τῆς Σχολῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Ματθαῖον, ὁ ὁποῖος ἔφερεν εἰς τά Ἱεροσόλυμα περί τούς εἴκοσι μαθητάς ἐξ Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἰκότροφοι εἰς τήν Σχολήν, ἀκολουθοῦν τό διδακτικόν πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος διά τήν Μέσην Ἐκπαιδεύσιν καί προετοιμάζονται διά νά φοιτήσουν εἰς Πανεπιστημιακάς Σχολάς καί νά ἐνταχθοῦν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα δι᾽ ἔργον προσκυνηματικόν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί ποιμαντικόν εἰς τό ποίμνιον.  

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας