Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν  Πέμπτην, 26ην Ἰουλίου / 8ην Αὐγούστου 2019, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἐν ᾧ φυλάσσεται καί τιμᾶται ἡ εἰκών τῆς ἐν λόγῳ Ἁγίας, ἡ ὁποία ὁμολογήσασα τόν Χριστόν εἰς Ρώμην, βασανισθεῖσα, ἀπετμήθη τήν κεφαλήν ἐπί αὐτοκράτορος Ἀντωνίου τό ἔτος 140 μ.Χ.

Πρός τιμήν τῆς Ἁγίας ἐτελέσθη θ. Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου Νικήτα καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψαλλουσῶν μοναζουσῶν, τῇ συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν.

Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῶν τῆς Μονῆς καθηγουμένη ὁσιολογιωτάτη μοναχή Θέκλα ἐδεξιώθη τούς ἑορταστάς εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας