Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Τήν  Παρασκευήν, 29ην Ἰουνίου / 12ην Ἰουλίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν  ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν ἀρχαίαν Καπερναούμ, εἰς τήν βορειοδυτικήν ἀκτήν τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖται ἰδιαιτέραν μνήμην τῆς συμβολῆς τῶν δύο μεγάλων ἀποστόλων, τοῦ ἀρνηθέντος τόν Κύριον Πέτρου, μετανοήσαντος καί κλαύσαντος πικρῶς καί κηρύξαντος τόν Χριστόν εἰς τά μέρη τῆς Ἰουδαίας, Ἀντιοχείας καί τινα της Μικρᾶς Ἀσίας , καί τοῦ Παύλου τοῦ πρῴην Σαούλ, γνωστοῦ διώκτου τῶν Χριστιανῶν, τοῦ κεκλημένου ὑπό τοῦ Κυρίου κατά τήν πορείαν αὐτοῦ πρός τήν Δαμασκόν καί κηρύξαντος Αὐτόν εἰς τά ἔθνη τῆς Ἀσίας καί Εὐρώπης, Δύσεως καί Ἀνατολῆς,  καί ἐκζητεῖ τάς πρεσβείας αὐτῶν.

Πρός τιμήν τῶν δύο τούτων ἀποστόλων ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν Ναόν αὐτῶν, τόν ἀνεγερθέντα εἰς Καπερναούμ ὑπό τοῦ Πατριάρχου  Ἱεροσολύμων Δαμιανοῦ περί τό 1930, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, συλλειτουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων τῶν ὁμόρων Μονῶν τῆς Καπερναούμ, ψαλλόντων τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἰλαρίωνος καί Χρυσοστόμου δεξιά ἑλληνιστί καί ψάλτου ἐκ Κανᾶ ἀριστερά ἀραβιστί, καί ἐκκλησιάσματος ἐκ προσκυνητῶν, Ὀρθοδόξων Ἀραβοφώνων τῆς περιοχῆς Γαλιλαίας, προσευχομένων ἐν κατανύξει καί κοινωνούντων τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν  ὁ καλῶς συντηρῶν καί ἀναδείξας διά ἁγιογραφιῶν τήν Μονήν  μοναχός Εἰρήναρχος, προσέφερε κέρασμα εἰς τό Ἡγουμενεῖον καί ἀκολούθως παρέθεσε μεσημβρινήν τράπεζαν μετ’ ἰχθύων εἰς τόν ὑπαίθριον προαύλιον χῶρον τῆς Μονῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας