Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΟΠΠΗΣ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἰουνίου / 6ης Ἰουλίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τούς τίτλους εἰς τούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς Ἰόππης τοῦ Πατριαρχείου «Ἀρχάγγελος Μιχαήλ», συνοδευόμενος ἐξ Ἱεροσολύμων ὑπό τοῦ  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ ἐκπροσώπου  τοῦ Πατριαρχείου διά τά Ἀραβόφωνα Μ.Μ.Ε. Πρεσβυτέρου Ἤσσα Μοῦσλεχ, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί ἐξ Ἰόππης ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἱερέως Ἰόππης π. Κωνσταντίνου.

Ἡ ἀπονομή αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς καλῶς ὀργανωθεῖσαν τελετήν, φιλοξενηθεῖσαν εἰς αὐτό τοῦτο τό κτίριον τῆς Σχολῆς, κτίριον τοῦ Πατριαρχείου ἤδη πρό τοῦ 1948. Τό κτίριον  τοῦτο ἐπανεκτησε τό Πατριαρχεῖον ἀπό τοῦ χρησιμοποιοῦντος τοῦτο Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ.

Ἡ τελετή αὐτή περιέλαβε εἴσοδον -παρέλασιν τῶν ἑπτά ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, συνοδείᾳ ἑνός ἑκάστου ὑπό τῆς μητρός αὐτοῦ, προσφώνησιν τῆς Διευθυντρίας τῆς Σχολῆς κ. Νάτζλα Χάνχαν, τονίζουσαν τήν ἀρτίαν παιδείαν, τήν ὁποίαν λαμβάνουν οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία ἐξασφαλίζει εἰς αὐτούς τήν εἴσοδον αὐτῶν εἰς τά Πανεπιστημιακά ἱδρύματα καί τήν ἐπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν καί ἐπίσης τήν ὑλικήν καί ἠθικήν ὑποστήριξιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἔργον τῆς Σχολῆς. Ἡ τελετή περιέλαβε ἐπίσης προσφωνήσεις τριῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς, μιᾶς εἰς τήν Ἀραβικήν, μιᾶς εἰς τήν Ἀγγλικήν καί μιᾶς εἰς τήν Ἑβραϊκήν. Εἰς ταύτας ηὐχαρίστησαν τούς καθηγητάς καί τούς γονεῖς αὐτῶν διά τήν συμπαράστασιν αὐτῶν ἐπί δώδεκα ὁλόκληρα ἔτη εἰς τό μαθητικόν αὐτῶν ἔργον.

Ἡ τελετή περιέλαβε ἐπίσης ἀραβικούς χορούς καί παραδοσιακά ἀραβικά ᾄσματα, προσφοράν ἀνθοδέσμης εἰς τάς μητέρας τῶν μαθητῶν, τιμητικήν διάκρισιν εἰς διδασκάλους ἐπιδείξαντας ἐπαγγελματικήν ἐκπαιδευτικήν εὐσυνειδησίαν εἰς τό ἔργον αὐτῶν, παράδοσιν τῆς σκυτάλης εἰς τούς τελειοφοίτους μαθητάς τοῦ ἑπομένου σχολικου ἔτους καί ἀνύψωσιν τῆς σημαίας τῆς Σχολῆς.

Ἡ τελετή ἦλθε πρός τό τέλος διά τῆς προσφωνήσεως τῆς Α.Θ.Μ. ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, συνοδευομένης ὑπό οἰκονομικῆς προσφορᾶς πρός τήν Σχολήν καί ἐπεσφραγίσθη διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ τίτλου εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων καί τῆς εὐχῆς «συγχαρητήρια», «καλήν ἐπιτυχίαν», «καλήν σταδιοδρομίαν».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας